TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

32 986 1
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2016, 22:13

MỞ ĐẦU: Trong thực tiễn xét xử, các phán quyết của Tòa án khi giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu đã tạo ra nhiều bất cập khi thi hành trên thực tế. Khi hợp đồng vô hiệu thì hợp đồng không có giá trị pháp lý nữa, hợp đồng sẽ không được thực hiện nữa nếu chưa thực hiện, các bên dừng không thực hiện nữa nếu hợp đồng đang thực hiện. Còn việc hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, khôi phục lại tình trạng như ban đầu, thì việc hoàn trả tài sản như thế nào nếu tài sản đó không còn tồn tại, hay giá trị tài sản bị giảm sút, mặc dù các nhà làm luật đã dự liệu được tình huống này bằng quy định “không hoàn trả được bằng hiện vật thì hoàn trả bằng tiền” nhưng lại không có hướng dẫn cụ thể, khi nào thì được coi là không hoàn trả được bằng tài sản, việc tính số tiền phải hoàn trả là bao nhiêu cũng không có quy định rõ. Bên cạnh đó, cũng có quy định bên nào có lỗi gây ra hợp đồng vô hiệu thì phải bồi thường nhưng cũng không có hướng dẫn cụ thể. Vì chưa có những quy định, hướng dẫn cụ thể nên khi có tranh chấp xảy ra, bản án, quyết định của Tòa án chưa đảm bảo quyền lợi của các chủ thể tham gia. Vậy, hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu được quy định như thế nào trong quy định của pháp luật và đã có những bất cập gì khi thực hiện nhưng quy định này trên thực tế. Bài tiểu luận về đề tài “hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu” sẽ trả lời câu hỏi trên. MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU1 1.1 Khái niệm hợp đồng dân sự vô hiệu1 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân sự1 1.1.2 Hợp đồng dân sự vô hiệu2 1.2 Xác định hợp đồng dân sự vô hiệu theo quy định của pháp luật4 1.2.1 Hợp đồng dân sự vô hiệu do chủ thể tham gia không có năng lực hành vi dân sự4 1.2.2 Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội6 1.2.3 Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm hình thức của hợp đồng7 1.2.4 Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm sự tự nguyện8 1.3 Tuyên bố hợp đồng vô hiệu10 1.3.1 Chủ thể có quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu và chủ thể có quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu10 1.3.2 Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu11 CHƯƠNG 2. HẬU QUẢ PHÁP LÝ KHI HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU12 2.1 Khái niệm hậu quả pháp lý12 2.2 Hậu quả pháp lý khi hợp đồng vô hiệu13 2.2.1 Về mặt giá trị pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu13 2.2.2 Về mặt lợi ích vật chất14 2.2.3 Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hợp đồng bị vô hiệu16 2.2.4 Bảo vệ quyền lợi cho người thứ ban ngay tình khi hợp đồng vô hiệu17 2.3 Bất cập khi xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu19 2.4 Thực tiễn xét xử và kiến nghị27 KẾT LUẬN31 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu CHƯƠNG KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU 1.1 Khái niệm hợp đồng dân vô hiệu 1.1.1 Khái niệm hợp đồng dân Chế định hợp đồng hình thành từ lâu đời trong lịch sử pháp luật giới Điển hình pháp luật La Mã, hệ thống pháp luật đời từ sớm, đánh dấu nguyên tắc quan trọng cho chế định hợp đồng Ở nước ta, hợp đồng xuất từ lâu, ghi nhận thức sớm văn pháp luật Bộ luật Hồng Đức 1483 Hợp đồng thuật ngữ pháp lý sử dụng dùng để giao dịch dân thông qua việc thỏa thuận để chuyển giao cho lợi ích định bên thỏa thuận Thuật ngữ sử dụng thức văn pháp luật từ Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 Pháp lệnh hợp đồng dân 1991 ban hành Bộ luật Dân 1995 (BLDS 1995) Bộ luật Dân 2005 ( BLDS 2005) tiếp tục sử dụng thuật ngữ “hợp đồng dân sự”1 Hợp đồng phương tiện pháp lý quan trọng công dân thỏa mãn nhu cầu vật chất, tinh thần sản xuất, kinh doanh sinh hoạt tiêu dùng Hợp đồng nhìn nhận hai góc độ: Theo phương diện khách quan, hợp đồng hiểu quy phạm pháp luật Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh qua hệ xã hội phát sinh trình dịch chuyển lợi ích vật chất chủ thể với Theo phương diện chủ quan, hợp đồng hiểu thỏa thuận chủ thể nhằm xác lập, thay đổi chấm dứt quyền nghĩa vụ quan hệ xã hội cụ thể Hợp đồng Bộ luật Dân hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm quan hệ dân sự, thương mại, lao động Theo nghĩa Điều 388 BLDS 2005 đưa định nghĩa chung hợp đồng Trường Đại học Luật TPHCM (2013), Giáo trình Pháp luật hợp đồng bồi thường thiệt hại hợp đồng, NXB Hồng Đức – Hội Luật gia Việt Nam, Tr.123 Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Điều 388 BLDS 2005 quy định: “Hợp đồng dân sự thỏa thuận bên việc xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự” 1.1.2 Hợp đồng dân vô hiệu 1.1.2.1 Khái niệm Các bên giao kết hợp đồng để xác lập, thay đổi chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng giao kết có hiệu lực pháp luật, tức phát sinh quyền nghĩa vụ bên hợp đồn Hợp đồng bị vô hiệu, hiệu lực pháp lý trường hợp mà pháp luật quy định Điều 127 BLDS 2005 quy định: “Các giao dịch dân điều kiện quy định Điều 122 Bộ luật vô hiệu” Khoản Điều 410 BLDS 2005 quy định: “Các quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 Bộ luật áp dụng hợp đồng vô hiệu” Nên áp dụng quy định giao dịch dân vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 để tìm hiểu hợp đồng dân vô hiệu Theo quy định Điều 122 BLDS 2005 để hợp đồng phát sinh hiệu lực phải đáp ứng đủ điều kiện sau: “a, Người tham gia giao dịch có lực hành vi dân sự; b, Mục đích nội dung giao dịch không vi phạm điều cấm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; c, người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện” Ngoài quy định khoản Điều 411 BLDS 2005 có quy định: “Trong trường hợp từ ký kết, hợp đồng có đối tượng thực lý khách quan hợp đồng bị vô hiệu” Quy định nói đến đối tượng thực hợp đồng điều kiện có hiệu lực hợp đồng quy định đề cập chế định cụ thể giao dịch dân không bao quát Điều 122 BLDS 2005 Nên chúng Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu ta cần bổ sung thêm điều kiện đối tượng vào điều kiện để giao dịch dân có hiệu lực điều Như vậy, hợp đồng vi phạm điều kiện hợp đồng vô hiệu, không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quyền nghĩa vụ bên 1.1.2.2 Phân loại Tùy theo tiêu chí khác mà có cách phân loại hợp đồng vô hiệu khác - Căn vào thủ tục tuyên bố hợp đồng vô hiệu, thủ tục tuyên bố vô hiệu loại hợp đồng vô hiệu khác khác chia hợp đồng vô hiệu thành hai loại hợp đồng vô hiệu tuyệt đối hợp đồng vô hiệu tương đối  Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối hợp đồng bị coi vô hiệu  Hợp đồng vô hiệu tương đối trở nên vô hiệu có đủ điều kiện định: có đơn yêu cầu cầu người có quyền lợi ích liên quan theo định Tòa án - Căn vào phạm vi bị vô hiệu, dựa vào điều khoản hợp đồng bị vô hiệu chia thành hai loại hợp đồng vô hiệu toàn hợp đồng vô hiệu phần  Hợp đồng vô hiệu toàn hợp đồng có toàn nội dung bị vô hiệu, có phần nội dung bị vô hiệu phần lại ảnh hưởng đến hiệu lực toàn hợp đồng  Hợp đồng vô hiệu phần hợp đồng có phần nội dung giá trị pháp lý không ảnh hưởng đến hiệu lực phần khác hợp đồng - Căn vào điều kiện có hiệu lực hợp đồng, phân loại hợp đồng vô hiệu thành loại sau: hợp đồng vô hiệu người tham gia cá nhân lực hành vi dân sự, hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm, đạo đức xã hội, hợp đồng vô hiệu tự nguyện chủ thể, hợp đồng vô hiệu Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu vi phạm hình thức pháp luật có quy định hình thức điều kiện bắt buộc hợp đồng Việc phân loại loại hợp đồng vô hiệu theo trường hợp khác có ý nghĩa việc xây dựng quy định phù hợp với dấu hiệu đặc trưng trường hợp vô hiệu, giải hậu đưa quy định mang tính ngoại lệ cho trường hợp vô hiệu cụ thể 1.2 Xác định hợp đồng dân vô hiệu theo quy định pháp luật Như phân tích hợp đồng bị vô hiệu không đáp ứng đầy đủ điều kiện có hiệu hợp đồng Nên cần hợp đồng thiếu điều kiện Điều 122 bị vô hiệu Sau trường hợp mà hợp đồng bị vô hiệu 1.2.1 Hợp đồng vô hiệu chủ thể tham gia lực hành vi dân Theo quy định BLDS 2005 chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng gồm có: cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác Tùy theo chủ thể khác loại giao dịch khác mà pháp luật có quy định khác lực chủ thể  Đối với chủ thể cá nhân, theo quy định BLDS 2005 cá nhân tham gia vào quan hệ hợp đồng cần phải có lực chủ thể tương ứng Cụ thể từ Điều 19 đến Điều 23 BLDS 2005 quy định lự hành vi dân cá nhân tương ứng sau: Người thành niên có lực hành vi dân đầy đủ tự xác lập, thực hợp đồng dân (Điều 19), người thành niên theo quy định BLDS người từ đủ mười tám tuổi trở lên (Điều 18) Người chưa thành niên từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi người có phần lự hành vi dân sự, viêc xác lập, thực hợp đồng họ phải người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi hoăc pháp luật có quy định khác Đối với trường hợp người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi mà có tài sản riêng bảo Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu đảm thực nghĩa vụ tự xác lập, thực hợp đồng mà không cần phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Điều 20) Người chưa đủ sáu tuổi người lực hành vi dân sự, hợp đồng liên quan đến họ phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực (Điều 21) Người bị Tòa án tuyên bố lực hành vi dân hợp đồng liên quan đến họ phải người đại diện theo pháp luật xác lập, thực (Điều 22) Người bị Tòa án tuyên hạn chế lực hành vi dân thực giao dịch nhằm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày giao dịch liên quan đến tài sản người phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật (Điều 23)  Đối với chủ thể pháp nhân, theo quy định Điều 86 BLDS 2005 lực chủ thể pháp nhân phát sinh từ thời điểm pháp nhân thành lập chấm dứt từ thời điểm chấm dứt pháp nhân Hoạt động pháp nhân thực thông qua người đại diện theo pháp luật người đại diện theo ủy quyền, hai người nhân danh pháp nhân quan hệ dân  Đối với chủ thể hộ gia đình, tổ hợp tác giao dịch liên quan đến hai chủ thể thực thông qua người đại diện chủ hộ tổ trưởng tổ hợp tác Chủ hộ tổ trưởng tổ hợp tác ủy quyền cho thành viên khác hộ gia đình tổ hợp tác thực số công việc thay Như vậy, chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng hợp đồng ký kết phải phạm vi cho phép pháp luật tương ứng với chủ thể định Hay nói cách khác chủ thể tham gia xác lập quan hệ hợp đồng, họ phải người có đầy đủ lực hành vi để tham gia quan hệ đó, họ tham gia vào xác lập hợp đồng mà lực hành vi họ không đáp ứng đủ điều kiện để tham gia hợp đồng bị vô hiệu Ví dụ: A bị Tòa án tuyên hạn chế lực hành vi dân sự, ký kết hợp đồng mua tài sản với B, hợp đồng Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu A giao kết đồng ý người đại diện theo pháp luật, nên hợp đồng vô hiệu Vì A người hạn chế lực hành vi dân sự, nên giao dịch liên quan đến tài sản A phải có đồng ý người đại diện theo pháp luật, trường hợp đồng ý người đại diện theo pháp luật nên hợp đồng vô hiệu chủ thể tham gia giao dịch lực hành vi dân Hoặc hợp đồng pháp nhân mà không ký kết người có thẩm quyền bị vô hiệu 1.2.2 Hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội Theo quy định Điều 128 BLDS 2005 hợp đồng có mục đích nội dung vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội vô hiệu  Điều cấm pháp luật quy định pháp luật không cho phép chủ thể thực hành vi định  Đạo đức xã hội chuẩn mực ứng xử chung người với người đời sống xã hội, cộng đồng thừa nhận tôn trọng Theo quy định Điều 123 BLDS 2005 mục đích giao dịch dân lợi ích hợp pháp mà bên mong muốn đạt xác lập giao dịch đó, tức bên ký kết hợp đồng với mục đích bất hợp pháp hợp đồng vô hiệu Mục đích hợp đồng thường thể điều khoản hợp đồng ghi lời nói đầu hợp đồng Ví dụ mục đích hợp đồng vi phạm pháp luật như, hợp đồng tặng cho ký kết nhằm mục đích tẩu tán tài sản Đối với nội dung hợp đồng Điều 402 BLDS 2005 có quy định nội dung chủ yếu là: đối tượng hợp đồng tài sản phải giao, công việc phải làm không làm; giá, phương thức toán; thời hạn, địa điểm, phương thức thực hợp đồng; quyền nghĩa vụ bên… Chúng ta hiểu nội dung hợp đồng tất điều khoản mà bên giao kết nhằm xác lập quyền nghĩa vụ bên hợp đồng, bao gồm điều khoản điều khoản khác Ví dụ điều khoản hợp đồng vi phạm điều cấm pháp luật là: hợp đồng mua bán tài sản có đối tượng mua bán vũ khí Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu quân dụng hợp đồng mua bán có điều khoản phương thức toán ngoại tệ, hợp đồng mua bán nội tạng thể người Như vậy, hợp đồng mà có mục đích nội dung vi phạm điều cấm pháp luật, trái đạo đức xã hội bị vô hiệu 1.2.3 Hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức hợp đồng Trong vài trường hợp pháp luật có quy định hình thức hợp đồng điều kiện có hiệu lực hợp đồng, trường hợp pháp luật có quy định mà hình thức hợp đồng không phù hợp với quy định pháp luật hợp đồng bị vô hiệu Theo quy định Điều 401 BLDS 2005 hợp đồng giao kết hình thức lời nói, văn hành vi cụ thể Trong trường hợp, pháp luật có quy định hợp đồng phải đươc thể văn có công chứng chứng thực, phải đăng ký xin phép phải tuân thủ quy định Theo quy định hợp đồng vi phạm hình thức trường hợp sau: Trường hợp thứ nhất, hợp đồng không giao kết văn Khi pháp luật có quy định văn hình thức bắt buộc hợp đồng không giao kết hợp đồng văn tức vi phạm hình thức hợp đồng Ví dụ, Điều 570 có quy định “hợp đồng bảo hiểm phải lập thành văn bản” giao kết hợp đồng bảo hiểm phải lập thành văn bản, không lập văn vi phạm hình thức hợp đồng hợp đồng vô hiệu Trường hợp thứ hai, hợp đồng không công chứng, chứng thực Quy định buộc hợp đồng phải có công chứng, chứng thực nhằm mục đích để nhà nước quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến đối tượng đặc biệt nhà ở, đất đai… Ví dụ: hợp đồng mua bán nhà phải lập thành văn bản, có công chứng chứng thực; hợp đồng tặng cho bất động sản phải lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực phải đăng ký theo quy định pháp luật bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu Việc công chứng, chứng thực có ý nghĩa quan trọng thời điểm công chứng, chứng thực thời Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu điểm có hiệu lực hợp đồng, làm tăng tính công khai hợp đồng có tham gia chủ thể đăc biệt mang quyền lực nhà nước Trường hợp thứ ba, hợp đồng giao kết không xin phép hoăc đăng ký Mục đích quy định để bảo vệ quyền lợi người thứ ba, giúp hỗ trợ giải số hậu pháp lý số hợp đồng có yêu cầu thủ tục đăng ký Ví dụ: quy định khoản Điều Nghị định 83/2010/ NĐ-CP đăng ký giao dịch bảo đảm trường hợp sau phải đăng ký giao dịch bảo đảm: “a) Thế chấp quyền sử dụng đất; b) Thế chấp quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất rừng trồng: c) Thế chấp tàu bay, tàu biển: d) Thế chấp tài sản để đảm bảo thực nhiều nghĩa vụ; đ) Các trường hợp khác, pháp luật có quy định” Quy định việc có ý nghĩa xác định thời điểm có hiệu lực hợp đồng, có ý nghĩa quan trọng chủ tham gia, xác định thứ tự ưu tiên toán xử lý tài sản giao dịch Như vậy, hợp đồng vi phạm hình thức trường hợp pháp luật có quy định hình thức hợp đồng phải thể dạng định giao kết không thực dạng hợp đồng Như pháp luật quy định hợp đồng bảo hiểm phải ký kết văn mà lại ký kết lời nói, hay hợp chấp tàu biển buộc phải đăng ký không đăng ký 1.2.4 Hợp đồng vô hiệu vi phạm tự nguyện Tự nguyện nguyên tắc pháp lý pháp luật dân (Điều BLDS 2005) Tự nguyện hợp đồng tự nguyện việc xác lập thực hợp đồng, chủ thể tham gia tự định có tham gia hay không tham gia vào hợp đồng theo ý chí thân mà chịu chi phối, tác động, can thiệp chủ quan từ người khác Theo quy định BLDS 2005 hợp đồng bị coi vi phạm tự nguyện thuộc trường hợp sau đây: Thứ nhất, hợp đồng giả tạo Hợp đồng giả tạo hợp đồng không phản ánh chất, thật hợp đồng, hợp đồng tạo lập để che dấu, trốn tránh Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu giao dịch khác Trong Bình luận Bộ luật Dân Việt Nam, Hoàng Thế Liên viết hợp đồng dân giả tạo hợp đồng “mà đó, việc thể ý chí bên khác với ý chí nội tâm kết thực bên tham gia” Điều 129 BLDS 2005 quy định hợp đồng dân vô hiệu giả tạo hợp đồng mà bên xác lập “nhằm che dấu giao dịch khác hợp đồng giả tạo vô hiệu, giao dịch bị che giấu có hiệu lực trừ trường hợp giao dịch bị vô hiệu theo quy định luật này” Trường hợp hợp đồng giả tạo “nhằm trốn tránh nghĩa vụ người thứ ba hợp đồng vô hiệu” Thứ hai, hợp đồng xác lập bị nhầm lẫn Nhầm lẫn hiểu không trùng hợp ý chí chủ thể thể với mong muốn chủ thể Nhầm lẫn xác lập, giao kết hợp đồng trường hợp thống ý chí thể ý chí, cụ thể thỏa thuận, cam kết không phản ánh mà chủ thể xác lập biết mong muốn đạt Theo quy định Điều 131 BLDS 2005 hợp đồng dân bị nhầm lẫn bị tuyên vô hiệu khi: hợp đồng nhầm lẫn nội dung, nhầm lẫn hành vi có lỗi vô ý bên, sau bên bị nhầm lần yêu cầu bên thay đổi nội dung bên không chấp nhận có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu Thứ ba, hợp đồng xác lập bị lừa dối Điều 132 BLDS quy định: “Lừa dối giao dịch dân hành vi cố ý bên người thứ ba nhằm làm cho bên hiểu sai lệch chủ thể, tính chất đối tượng nội dung giao dịch nên xác lập giao dịch đó” Theo quy định hành vi bị coi lừa dối có dấu hiệu như: có hành vi bên bên thứ ba cung cấp thông tin sai thật, nội dung lừa dối chủ thể, tính chất đối tượng, nội dung giao dịch Thứ tư, hợp đồng xác lập bị đe dọa Điều 132 quy định “Đe dọa giao dịch hành vi cố ý bên người thứ ba làm cho bên buộc phải thực giao dịch nhằm tránh thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản cha, mẹ, vợ, chồng, mình” Sự đe dọa Page Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu thực hành vi bạo lực vật chất tinh thần, làm cho bên sợ hãi, tê liệt tinh thần mà phải giao kết hợp đồng trái với ý chí, mong muốn Hành vi đe dọa thực bên giao dịch người thứ ba nhằm buộc người khác phải giao kết hợp đồng với mình, người bị đe dọa người buộc phải xác lập hợp đồng với bên Thứ năm, xác lập hợp đồng lúc không nhận thức, điều khiển hành vi Đây trường hợp người có lực hành vi dân dân giao kết hợp đồng vào thời điểm người không nhận thức làm chủ hành vi Thời điểm mà người tình trạng không nhận thức làm chủ hành vi người tình trạng bị bệnh tâm thần, bệnh thần kinh tới mức không nhận thức làm chủ hành vi mình, người sử dụng chất kích thích, chất ma túy dẫn đến việc khả nhận thức tạm thời…khi cá nhân rơi vào trường hợp hợp đồng mà họ giao dịch bị vô hiệu, giao kết hợp đồng tự nguyện chủ thể tham gia Như vậy, hợp đồng giao kết mà tự nguyện bên tham gia hợp đồng bị vô hiệu 1.3 Tuyên bố hợp đồng vô hiệu 1.3.1 Chủ thể có quyền tuyên bố hợp đồng vô hiệu chủ thể có quyền yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu Theo quy định BLDS 2005 thẩm quyền xem xét tuyên bố hợp đồng vô hiệu thuộc Tòa án Việc tuyên bố hợp đồng vô hiệu Tòa án thường áp dụng trường hợp hợp đồng vô hiệu tương đối, hợp đồng vô hiệu tuyệt đối không cần Tòa án phải tuyên bố hợp đồng vô hiệu hợp đồng bị coi vô hiệu Thông thường bên tự thỏa thuận với không thực hợp đồng hợp đồng vô hiệu nhiên, có nhiều trường hợp bên phải nhờ đến can thiệp quan có thẩm quyền để giải đảm bảo an toàn hơn, có tính cưỡng chế cao Hiện nay, theo quy định BLDS 2005 Tòa án quan có thẩm quyền xem xét tuyên bố hợp Page 10 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Trong trường hợp tài sản giao dịch bất động sản động sản phải đăng ký quyền sở hữu chuyển giao giao dịch khác cho người thứ ba tình giao dịch với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba tình nhận tài sản thông qua đấu giá giao dịch với người mà theo án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau người chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa So với BLDS 1995 BLDS 2005 có nhiều điểm tiến hơn, BLDS 2005 phân biệt tài sản hợp đồng vô hiệu thành hai loại tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản đăng ký quyền sở hữu, bên cạnh quy định cách thức giải hai trường hợp khác Trường hợp thứ nhất, tài sản giao dịch động sản đăng ký quyền sở hữu theo quy định tài sản chuyển giao giao dịch có đền bù khác cho người thứ ba tình giao dịch với người thứ ba có hiệu lực, trừ trường hợp quy định Điều 257 BLDS 2005 là:  Hợp đồng đền bù với người quyền định đoạt tài  Hợp đồng có đền bù tài sản bi đánh cắp, bị mất;  Hợp đồng có đền bù tài sản bị ciếm giữ ý chí chủ sở sản; hữu Ví dụ: A bán ngoại tệ cho B, sau B bán lại cho Ngân hàng C Trong trường hợp C người thứ ba tình, nên giao dịch C có hiệu lực, động sản đăng ký quyền sở hữu giao dịch có đền bù Còn hợp đồng mua bán Avà B vô hiệu vi phạm điều cấm pháp luật giao dịch ngoại hối lãnh thổ Việt Nam theo quy định Pháp lệnh ngoại hối Trường hợp thứ hai, giao dịch tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, theo quy định tài sản chuyển giao giao dịch khác cho người thứ ba tình giao dịch với người thứ ba vô hiệu, trừ trường hợp:  Người thứ ba nhận tài sản thông qua bán đấu giá Page 18 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu  Giao dịch với người mà án, định quan nhà nước có thẩm quyền chủ sở hữu tài sản sau người chủ sở hữu tài sản án, định bị hủy, sửa Như vậy, pháp luật chủ yếu bảo vệ người thứ ba tình trường hợp tài sản đăng ký quyền sở hữu, tài sản phải đăng ký quyền sở hữu pháp luật bảo vệ mức hạn chế Mục đích quy định để bảo vệ quan hệ xã hội thiết lập trước để tránh có xáo trộn xảy Ngoài ra, người thứ ba trường hợp tình, có nghĩa họ không buộc phải biết tài sản giao dịch có hợp pháp hay không Nên pháp luật pháp luật cần phải bảo vệ họ trường hợp này, tài sản đăng ký họ không buộc phải biết tính hợp pháp tài sản Còn với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, họ biết tính hợp pháp tài sản nên pháp luật hạn chế việc bảo vệ quyền lợi người thứ ba trường hợp 2.3 Bất cập xử lý hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Như vậy, hợp đồng dân vô hiệu theo quy định Điều 137 BLDS 2005 hợp đồng vô hiệu dẫn đến hậu hợp đồng không làm phát sinh quyền nghĩa vụ dân bên kể từ thời điểm xác lập Về hậu pháp lý phân tích hậu dễ giải quyết, hợp đồng bị vô hiệu hợp đồng không thực thực hiện, chưa thực thực hiện, hợp đồng giá trị pháp lý Việc xử lý hậu hợp đồng vô hiệu khó khăn khoản Điều 137 “các bên hoàn trả cho nhận; không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Bên có lỗi phải bồi thường” Khi đọc thấy điều khoản rõ ràng dễ thực thực tế lại có nhiều khó khăn áp dụng Khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận Page 19 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Trong thực tiễn áp dụng “khôi phục lại tình trạng ban đầu” hiểu đồng với “hoàn trả cho nhận” hai khái niệm lại hoàn toàn khác Hai việc khác hoàn trả cho nhận khôi phục lại tình trạng ban đầu Tòa án buộc bên khôi phục lại tình trạng ban đầu tài sản hoàn trả không với trạng thời điểm xác lập hợp đồng tài sản bị hư hỏng, giá trị tài sản bị giảm sút; tài sản tu sửa, cải tạo làm tăng giá trị Đối với trường hợp tài sản bị hư hỏng, giá trị tài sản bị giảm sút tài sản phải sửa chữa, phục hồi lại, câu hỏi đặt trường hợp thứ hai tài sản nâng cấp, cải tạo làm tăng giá trị có cần thiết phải phục hồi tài sản trở tình trạng ban đầu hay không? Trong thực tiễn xét xử cho thấy có nhiều trường hợp bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng công trình, nhà đất hợp đồng bị vô hiệu, Tòa án buộc bên nhận chuyển nhượng phải tháo dỡ công trình xây dựng đất để trả lại trạng ban đầu Mặc dù trường hợp thực gây lãng phí lớn, bỏ chi phí để xây dựng lại phải bỏ khoản chi phí lớn để dỡ bỏ công trình Quy định “khôi phục lại tình trạng ban đầu” thực trường hợp đối tượng hợp đồng công việc thực hiện, “các bên hoàn trả cho nhận” công việc thực nên việc hoàn trả lại thực Quy định có mục đích khôi phục lại tình trạng ban đầu tài sản bên trước giao kết hợp đồng, việc khôi phục lại ban đầu, hoàn trả cho nhận áp dụng đối tượng hợp đồng nguyên vẹn, chưa có có biến đổi Khi tài sản chuyển giao hoàn trả pháp luật đưa giải pháp hoàn trả số tiền tương đương, dù vi phạm quy định việc không công nhân quyền nghĩa vụ Page 20 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu bên Tòa án tuyên bố hợp đồng dân bị vô hiệu2 Đồng thời dẫn đến hệ sau: Trong trường hợp đối tượng hợp đồng tài sản không giữ tình trạng ban đầu hay đối tượng công việc thực mà có xác minh hợp đồng vô hiệu áp dụng “khôi phục lại tình trạng ban đầu” Thực tế cho thấy hợp đồng vận chuyển, hợp đồng tư vấn việc hoàn trả khó thực Ví dụ, hợp đồng vận chuyển có đối tượng hợp đồng vận chuyển đến địa điểm khác xa so với địa điểm ban đầu, hợp dồng xây dựng thực công việc bắt bên phải phá bỏ công trình xây, hoàn trả lại số tiền toán, hay hợp đồng tư vấn bên tư vấn hoàn trả lại công việc thực nào? Đối với hợp đồng thuê nhà, nguyên tắc xử lý hơp đồng vô hiệu bên hoàn trả cho nhận: bên cho thuê lấy lại nhà, bên thuê lấy lại tiền cọc Các thỏa thuận cọc, bồi thường tiền cọc không xem xét Đã có nhiều án không buộc người cho thuê phải bồi thường cho bên thuê, có số trường hợp, hợp đồng bị vô hiệu Tòa án có xem xét đến yếu tố lỗi hai bên giao kết hợp đồng để phân chia trách nhiệm bồi thường thiệt hại Thực tiễn xét xử cho thấy việc hoàn trả cho nhận chưa thực đảm bảo lợi ích chủ thể tham gia giao dịch Đặc biệt giao dịch có đối tượng nhà ở, quyền sử dụng đất Trong vụ án yêu cầu tuyên bố hợp đồng vô hiệu, bên nguyên đơn hầu hết bên chuyển nhượng Đối với bên chuyển nhượng việc nhận lại đất thỏa đáng, ngược lại bên nhận chuyển nhượng phải trả lại đất lại tổn thất lớn Vì cho dù họ nhận lại tiền họ không mua lại đất lúc trước, vị trí lô đất khác, giá trị lô đất khác, giá trị đồng tiền, giá trị quyền sử dụng đất khác Mặc dù, có Nguyễn Thị Thanh (2012), “Hoàn thiện quy định xử lý hậu hợp đồng dân vô hiệu”, Nghiên cứu lập pháp, số 24/2012, tr.39 Page 21 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu thể bên nhận chuyển nhượng bồi thường thiệt hại, bù đắp tổn thất mà thực tế họ Việc xử lý hậu hợp đồng vô hiệu phức tạp trường hợp tài sản sửa chữa, cải tạo làm tăng giá trị Theo hướng dẫn Nghị số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 Hội đồng thẩm phán “Về hướng dẫn áp dụng pháp luật việc giải số loại tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình” quy định phương hướng giải hậu pháp lý củ hợp đồng mua bán nhà vô hiệu: “Nếu thời gian quản lý, bên mua cải tạo, sửa chữa nhà làm tăng giá trị gắn liền với giá trị quyền sử dụng đất nhận lại nhà, bên bán phải toán cho bên mua phần giá trị tăng thêm đó, trừ trường hợp bên bán có phản đối quan có thẩm quyền không cho phép mà bên mua cố tình cải tạo, sửa chữa nhà”; “Nếu đương không thỏa thuận giá nhà, giá trị quyền sử dụng đất giá trị thiệt hại, Tòa án yêu cầu quan chuyên môn định giá định thành lập hội đồng định giá Giá nhà giá trị quyền sử dụng đất xác định theo giá thị trường chuyển nhượng địa phương nơi có nhà, đất tranh chấp loại nhà, đất vào thời điểm xét xử sơ thẩm” Hướng dẫn chi tiết áp dụng hợp đồng mua bán nhà vô hiệu hợp đồng mua bán tài sản khác không dẫn chiếu đến Khoản tiền phải trả không hoàn trả tài sản vật xác định nào? Khi xác định không hoàn trả tài sản vật? Đây vấn đề không đơn giản Ví dụ, hợp đồng cho thuê máy móc thiết bị bị tuyên vô hiệu, Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu phán phải hoàn trả lại tài sản mà tài sản bị hao mòn (bao gồm hao mòn vô hình hao mòn hữu hình) theo thời gian không đảm bảo quyền lợi cho bên cho thuê, ngược lại, yêu cầu bên thuê phải toán giá trị tài sản tính theo thời điểm xác lập hợp đồng rõ ràng, cách giải không đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp bên thuê Bởi vì, máy móc bị lạc hậu, hao mòn bên thuê phải trả chi phí khấu hao tài sản giá thuê thiết bị Bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại Page 22 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Theo quy định Điều 137 BLDS 2005 bên có lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu phải bồi thường thiệt hại Lỗi bên, hai bên vấn đề bồi thường thiệt hại đặt tong trường hợp mức độ lỗi hai bên tương đương Nên vấn đề đặt Tòa án phải xác định mức độ lỗi bên việc làm cho hợp đồng vô hiệu để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại: bên có lỗi tương đương bên phải chịu ½ giá trị thiệt hại; mức độ lỗi họ không tương đương trách nhiệm bồi thường thiệt hại xác định theo mức độ lỗi bên Hiện nay, vấn đề xác định thiệt hại hợp đồng dân nói chung chưa có hướng dẫn cụ thể, dựa quy định điểm c tiểu mục 2.3 mục Phần II Nghị số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/4/2004 Hội đồng thẩm phánTòa án nhân dân tối cao xác định thiệt hại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu điểm c tiểu mục 2.4 mục phần I Nghị số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xác định thiệt hại hợp đồng mua bán nhà vô hiệu, xác định thiệt hại hợp đồng vô hiệu nói chung bao gồm: khoản tiền mà bên bỏ để khôi phục lại tình trạng ban đầu tài sản đối tượng hợp đồng bị hư hỏng; khoản tiền mà bên bỏ để làm tăng giá trị tài sản đối tượng hợp đồng bị vô hiệu; khoản tiền chênh lệch giá bên thỏa thuận với giá trị tài sản thời điểm xét xử sơ thẩm; thiệt hại khác (nếu có)3 Như phân tích trên, vấn đề bồi thường thiệt hại xác định sở lỗi Để xác định chủ thể có lỗi khó xác định Đối với trường hợp, hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức Tòa án cho bên thời hạn định để hoàn thiện hình thức, không thực thời hạn có lỗi phải bồi thường thiệt hại Đối với trường hợp khác như: hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn, hợp đồng vô hiệu đối tượng hợp đồng không thực được, Nguyễn Thị Thanh (2012), “Hoàn thiện quy định xử lý hậu hợp đồng dân vô hiệu”, Nghiên cứu lập pháp, số 24/2012, tr.41 Page 23 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng vô hiệu người giao kết quyền định đoạt tài sản mà bên biết việc xác định mức độ lỗi bên nhiều quan điểm tranh cãi Theo Nghị số 01/2003/01/NQ-HĐTP ngày 16/4/2003 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao việc xác định lỗi hợp đồng mua bán nhà ở, quyền sử dụng đất vào: - Một bên bị coi có lỗi bên có hành vi làm cho bên nhầm tưởng có đầy đủ điều kiện để mua nhà bán nhà, đất hợp pháp - Trường hợp hợp đồng mua bán nhà, đất vô hiệu lỗi bên tùy mức độ lỗi bên để buộc bên phải chịu thiệt hại, trừ trường hợp vị phạm điều cấm trái đạo đức xã hội cần buộc bên trả lại cho nhận Tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu theo quy định pháp luật Quy định nhằm xử lý tài sản đối tượng hợp đồng, thuộc diện tài sản bị Nhà nước tịch thu, sung công Tuy nhiên BLDS 2005 chưa quy định rõ thời điểm tài sản giao dich, hoa lợi, lợi tức thu bị tịch thu nào, trước hay sau hợp đồng bị tuyên vô hiệu? Việc xác định thời điểm cần thiết, xác định chủ thể chịu trách nhiệm (đã có trường hợp, tài sản đối tượng hợp đồng dân sự, bị tịch thu vụ án khác, trước Tòa án tuyên hợp đồng vô hiệu) Có thể nhận thấy hợp đồng bị tuyên vô hiệu thuộc hai dạng sau: Thứ nhất, thân hợp đồng không đem lại lợi ích cho bên chủ thể mong muốn họ Ví dụ: hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn, hợp đồng vô hiệu bị lừa dối đe dọa Thứ hai, hợp đồng bị tuyên vô hiệu lý do, lý không làm ảnh hưởng đến lợi ích mà bên mong muốn Ví dụ: hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức hợp đồng Khi xử lý hậu hợp đồng vô hiệu trường hợp hợp đồng vô hiệu dạng thứ việc khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả lại cho Page 24 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu nhận đem lại lợi ích công cho bên có lợi ích không đạt Nhưng dạng thứ hai giao kết thực hợp đồng bên đạt mong muốn nên việc áp dụng cách cứng nhắc quy định khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhận rõ ràng không cần thiết4 Vì hợp đồng vô hiệu không ảnh hưởng đến lợi ích chủ thể  Một vài trường hợp cụ thể Hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn Trường hợp hợp đồng vô hiệu bị nhầm lẫn quy định điều luật riêng, Điều 131 quy định: “Khi bên có lỗi vô ý làm cho bên nhầm lẫn nội dung giao dịch dân mà xác lập giao dịch bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên thay đổi nội dung giao dịch đó, bên không chấp nhận bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch vô hiệu” Điều cần nói là, việc “thay đổi nội dung giao dịch”, liệu có nên quy định hay không, trường hợp việc thay đổi gây khó khăn, tốn cho bên Ví dụ, yêu cầu thay đổi được, việc nhầm lẫn xuất phát từ hai phía thi việc thay đổi nội dung dề dàng thực hơn, ngược lại bên bị nhầm lẫn khó khăn Ví dụ: công ty A ký hợp đồng may đồng phục với xí nghiệp B, A nhầm lẫn B may đồng phục theo mẫu poster xí nghiệp B, B nghĩ A đặt may mẫu đồng phục mà B may cho A trước Hợp đồng lại không kèm theo phụ lục kiểu mẫu sản phẩm, hợp đồng thực A phát sản phẩm không với ý định ban đầu A Trong trường hợp này, B lỗi, hợp đồng thực phần, thay đổi nội dung hợp đồng A B bị thiệt hại Thiết nghĩ, trường hợp này, hai bên thỏa thuận lại nội dung hợp đồng khó mà yêu cầu Tòa án tuyên bố Nguyễn Thị Thanh (2012), “Hoàn thiện quy định xử lý hậu hợp đồng dân vô hiệu”, Nghiên cứu lập pháp, số 24/2012, tr.42 Page 25 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng vô hiệu không đem lại kết tốt Vì vậy, nội dung hợp đồng thay đổi việc bên chấp nhận hay không nghĩa Như vậy, trường hợp nên cho bên tự thỏa thuận với tốt yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng, để đảm bảo có cách giải có lợi cho hai bên Hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức Hợp đồng vô hiệu không tuân thủ hình thức quy định riêng Điều 134 BLDS 2005 Theo Lê Minh Hùng “Hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức luật định hậu pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam hành”, Tài liệu hội thảo khoa học, “Điều 134 BLDS 2005 không xác định rõ phạm vi áp dụng mức độ vi phạm hình thức hợp đồng Từ dẫn đến việc nhận thức khác quy định này, làm cho hiệu lực áp dụng điều luật có phần hạn chế”5 Do quy định chung chung, phân biệt trường hợp hợp đồng chưa thực hợp đồng thực Vì hợp đồng chưa thực giải hậu dễ dàng, nhanh chóng, với hợp đồng thực thể thống ý chí bên mà bị tuyên vô hiệu làm phủ nhận ý chí bên Dựa quy định hợp đồng bi tuyên vô hiệu dễ dàng, có khả gây hậu bất lợi cho bên chủ thể Trong trường hợp, bên muốn công nhận, bên lại muốn tuyên vô hiệu, đặc biệt hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vì việc thực yêu cầu hình thức hợp đồng hoàn toàn nằm khả của bên, nên phía yêu cầu tuyên vô hiệu không thực tuân thủ hình thức dẫn đến hợp đồng vô hiệu Khi này, bên đưa yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu dễ dàng đạt mục đích, bên lại thụ động không làm thay đổi hiệu lực hợp đồng Vô tình quy định tạo điều kiện bảo vệ cho bên xâm hại lợi ích bên kia, tạo điều kiện làm cho hợp đồng vô hiệu Lê Minh Hùng (2001), “Hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức luật định hậu pháp lý theo quy định pháp luật Việt Nam hành”, Tài liệu hội thảo khoa học, tr 16 Page 26 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu Hiện nay, quy định luật chưa mở rộng phương thức giải theo nhiều hướng khác nhau, nên hợp đồng công nhận hình thức hoàn tất, hai tuyên hợp đồng vô hiệu, mà bỏ ngỏ việc công nhận hợp đồng không hoàn thành quy định hình thức Chúng ta nên có quy định giải hậu theo nhiều hướng khác để bảo đảm cân lợi ích bên 2.4 Thực tiễn xét xử kiến nghị Chúng ta xem xét vài phán Tòa án vài vụ án hợp đồng vô hiệu Trong viết “Tòa không xem xét hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu giải sai số tiền án phí dân sơ thẩm”của Nguyễn Thị Tuyết Chúng ta xem xét vụ việc sau: Ngày 3/11/2011 ông Nguyễn Văn Bình, bà Trần Thị Phượng (bên chuyển nhượng) ông Nguyễn Văn Ninh, bà Hoàng Thị Lưa (bên nhận chuyển nhượng) ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 56,6m2 đất; địa đất huyện A; hợp đồng có xác nhận thôn ông Nguyễn Văn Lập, người làm chứng ông Đỗ Văn Hợi, ông Trần Trọng Loan Giá chuyển nhượng 430.000.000đ hai bên giao nhận đủ Tại thời điểm chuyển nhượng đất chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nên hợp đồng không công chứng theo quy định pháp luật Trước ký hợp đồng chuyển nhượng đất, hai bên có việc giao nhận đất Ông Ninh, bà Lưa xây dựng 01 móng nhà đất từ năm 1998 Ông Ninh, bà Lưa anh Tuyển (đại diện theo ủy quyền ông Ninh, bà Lưa) cho rằng, ký hợp đồng chuyển nhượng hai bên thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng “đất ở” sau ông Bình, bà Phượng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số BI 690856 ngày 27/6/2012, số 151, tờ đồ số 09, diện tích 244,9m2 gia đình ông Bình, bà Phượng không thực theo thỏa thuận hợp đồng chuyển nhượng, không làm thủ tục sang tên cho gia đình ông Ninh, bà Lưa đồng thời viết giấy cam kết chuyển 56,6m2 “đất vườn” Tại đơn khởi kiện ông Ninh, bà Lưa yêu cầu Tòa án hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 3/11/2011; yêu cầu gia đình ông Bình, bà Phượng phải hoàn trả 430.000.000đ; bồi thường gấp 10 lần giá trị đất tính thời điểm hủy Page 27 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu hợp đồng Tại phiên tòa sơ thẩm anh Tuyển yêu cầu ông Bình, bà Phượng phải thực nghĩa vụ hợp đồng chuyển nhượng; không ông Bình, bà Phượng phải trả lại cho ông Ninh, bà Lưa 430.000.000đ; lãi suất kèm theo; tiền phạt hợp đồng gấp 10 lần Ông Bình, bà Phượng cho rằng, tạo điều kiện để ông Ninh, bà Lưa làm thủ tục không cản trở Ông Ninh, bà Lưa khởi kiện yêu cầu phải trả 430.000.000đ lãi suất ông bà không đồng ý, đề nghị giữ nguyên hợp đồng mua bán đất số tiền tiêu hết, đất bàn giao Tại phiên tòa sơ thẩm ông Bình, bà Phượng trình bày, hai bên mua bán đất không nói rõ đất gì; yêu cầu ông bà trả lại số tiền 02 đến 03 năm ông bà trả yêu cầu ông Ninh, bà Lưa phải đào móng trả đất yêu cầu ông Ninh, bà Lưa bồi thường 10 lần hợp đồng Tòa không xem xét giải hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu Với nội dung vụ án nêu trên, Bản án dân sơ thẩm Tòa án nhân dân huyện A áp dụng Điều 25, 131, 243, 245 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 127 Luật đất đai năm 2005; khoản Điều 305, 127, 134, 137, 410, 689 Bộ luật dân Xử: Tuyên bố hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ông Nguyễn Văn Ninh, bà Hoàng Thị Lưa ông Nguyễn Văn Bình, bà Trần Thị Phượng xác lập ngày 03/11/2011 hợp đồng vô hiệu Buộc ông Nguyễn Văn Bình, bà Trần Thị Phượng phải hoàn trả Nguyễn Văn Ninh, bà Hoàng Thị Lưa số tiền 430.000.000đ Buộc ông Nguyễn Văn Ninh, bà Hoàng Thị Lưa phải trả lại ông Nguyễn Văn Bình, bà Trần Thị Phượng diện tích đất nhận 56,6m2 trồng đất Buộc ông Nguyễn Văn Bình, bà Trần Thị Phượng phải trả cho ông Nguyễn Văn Ninh, bà Hoàng Thị Lưa số tiền 20.000.000đ tiền giá trị móng nhà diện tích 42,18m2 Ông Nguyễn Văn Bình, bà Trần Thị Phượng có toàn quyền sử dụng diện tích móng nhà Ông Nguyễn Văn Bình, bà Trần Thị Phượng phải chịu Page 28 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu 200.000đ án phí dân sơ thẩm…6 Xem xét phán Tòa án, thấy rằng: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vụ án chứng nhận công chứng chứng thực quan có thẩm quyền nên vi phạm quy định hình thức hợp đồng quy định khoản Điều 689 BLDS 2005 Mặc dù, ngày 17/10/2013, anh Tuyển có đơn đề nghị Tòa án cho gia đình anh gia đình ông Bình khắc phục hợp đồng mua bán chuyển nhượng đất; án sơ thẩm có nêu Tòa án ấn định cho đương thời hạn để khắc phục hình thức hợp đồng hồ sơ vụ án tài liệu thể Tòa án định buộc bên thực quy định hình thức hợp đồng thời hạn vi phạm quy định Điều 134 BLDS 2005 Tòa án cấp sơ thẩm xác định tranh chấp “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở” xác định hợp đồng vô hiệu, lỗi thuộc phía bị đơn ông Bình, bà Phượng Nhưng giải hậu hợp đồng vô hiệu, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên buộc ông Bình, bà Phượng hoàn trả cho ông Ninh, bà Lưa số tiền nhận 430.000.000đ; ông Ninh, bà Lưa trả lại đất cho ông Bình, mức độ thiệt hại thời điểm xét xử sơ thẩm bà Phượng không xác định rõ diện tích đất bên tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng có giá trị quyền sử dụng để xác định mức độ thiệt hại không quy định điểm c, tiểu mục 2.3 mục phần II Nghị số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng pháp luật việc giải vụ án dân sự, hôn nhân gia đình Với phần tài sản móng nhà nằm diện tích đất hai bên tranh chấp, đơn khởi kiện ông Ninh, bà Lưa không yêu cầu xem xét giải tài sản này; biên ghi lời khai ngày 8/11/2013 anh Tuyển có lời khai phần móng nhà đề nghị Tòa án giải theo quy định pháp luật; theo biên phiên tòa thể hiện, ông Bình bà Phượng yêu cầu ông Ninh, bà Lưa tháo dỡ móng nhà; Tòa án không hỏi Nguyễn Thị Tuyết, “Tòa không xem xét hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu giải sai số tiền án phí sơ thẩm”, http://kiemsatbacgiang.vn/chuyendephapluat/59/2933, truy cập ngày 2/6/2015 Page 29 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu ý kiến anh Tuyển có yêu cầu phần móng nhà; anh Tuyển ý kiến đề nghị phần móng nhà Nên việc Tòa án cấp sơ thẩm giải buộc ông Bình, bà Phượng phải toán trả cho ông Ninh, bà Lưa 20.000.000đ tiền giá trị móng nhà ông Bình, bà Phượng có quyền sử dụng diện tích móng nhà không đủ sở, không đảm bảo quyền lợi cho ông Bình, bà Phượng Như vậy, trường hợp trên, Tòa án không xem xét đầy đủ hậu hợp đồng vô hiệu cho bên cách giải Tòa án chưa đảm bảo lợi ích bên Hay Quyết định số 04/2010/KDTM-GĐT ngày 19/3/2010 Tòa Kinh tế Tòa án nhân dân tối cao7, Quyết định Tòa án không buộc bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu Trong vụ án này, không đủ điều kiện để đăng ký kinh doanh thuốc thủy sản nên bà Tuyết ký hợp đồng với bà Châu để thuê kỹ sư thủy hải sản bà Châu để kinh doanh Sau đó, lấy danh nghĩa chủ đại lý thức ăn tôm Minh Tuyết- Ngọc Nhi để ký hợp đồng mua bán với công ty Nam Giang, làm cho công ty hiểu nhầm tư cách chủ thể ký hợp đồng bà Tuyết Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố hợp đồng mua bán vô hiệu từ thời điểm bên xác lập hợp đồng Về xử lý hậu quả, Tòa án sơ thẩm áp dụng Điều 137 BLDS 2005 để giải hậu quả, xác định lỗi bên ngang Vì nguyên nhân làm cho hợp đồng vô hiệu bà Tuyết, công ty Nam Giang có lỗi không tìm hiểu chủ thể ký kết hợp đồng với Đồng thời, Tòa án chưa xác định thiệt hại thực tế xảy từ hợp đồng vô hiệu Ngoài ra, bà Tuyết thừa nhận nợ tiền hàng, nên theo quy định Điều 306 Luật Thương mại 2005 phát sinh khoản tiền lãi chậm toán Tòa Giám đốc thẩm xét “theo hồ sơ vụ án bà Tuyết thừa nhận nợ tiền hàng 198.750.000đ theo đơn đặt hàng ngày 10-5-2008, nên theo quy định Điều 306 Luật Thương mại năm 2005 phát sinh khoản tiền lãi bà Tuyết chậm Đỗ Văn Đại (2013), Luật hợp đồng Việt Nam-Bản án bình luận án, NXB Chính trị quốc gia thật, tr.879 Page 30 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu toán” Như vậy, hợp đồng vô hiệu bên phải thực hợp đồng với giai đoạn trước hợp đồng bị tuyên vô hiệu Ở đây, bên nhận tài sản trách nhiệm hoàn trả tài sản nhận khoản tiền thiếu phải thành toán (nếu không toán bên có nghĩa vụ phải chịu lãi chậm trả) Nói cách khác, Tòa án theo hướng hợp đồng vô hiệu có giá trị khứ, hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu xử lý hợp đồng bị chấm dứt8 Từ thực tiễn xét xử trên, quy định hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu cần: - Cần có hướng dẫn cụ thể việc giải hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu, đặc biệt vấn đề bồi thường thiệt hại - Có hướng dẫn vấn đề trường hợp xem không hoàn trả vật phải hoàn trả tiền, cách thức định giá trị tài sản để hoàn trả trường hợp nào? - Có quy định riêng cho trường hợp giải hậu cho trường hợp hợp đồng vô hiệu trường hợp cụ thể: hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức, hợp đồng vô hiệu vi phạm điều cấm trái đạo đức xã hội, hợp đồng vô hiệu nhầm lẫn, hợp đồng vô hiệu phần để trình xét xử dễ áp dụng - Đối với, hợp đồng vô hiệu vi phạm hình thức nên quy định rõ thời gian gia hạn để thực quy định bao lâu, để tránh quan áp dụng pháp luật tùy tiện Đồng thời, sở để xác định lỗi bên việc xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại, để bảo vệ tốt quyền lợi cho bên KẾT LUẬN Qua vấn đề phân tích vấn đề “hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu” cần phải có quy định rõ ràng hơn, để bảo quyền Đỗ Văn Đại (2013), Luật hợp đồng Việt Nam-Bản án bình luận án, NXB Chính trị quốc gia thật, tr.891 Page 31 Hậu pháp lý hợp đồng dân vô hiệu lợi ích hợp pháp chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng Trong tiến trình nước ta độ lên xã hội chủ nghĩa kinh tế ngày phát triển quan hệ hợp đồng dân phát triển theo ngày có nhiều vấn đề xảy Ngày nay, chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng, họ có ý thức tìm hiểu tuân thủ pháp luật nhiều hơn, có tranh chấp xảy họ tham khảo nhiều quy định pháp luật để bảo vệ tốt quyền lợi ích mình, với họ biết cách sử dụng pháp luật để đem lại lới ích tốt cho Nên cần có quy định rõ ràng, hướng dẫn chi tiết để có tranh chấp xảy dễ dàng áp dụng để giải tranh chấp Tránh để tồn đọng án, kéo dài thời gian giải cho bên Đặc biệt vấn đề giải hậu pháp lý hợp đồng vô hiệu, nên có hướng dẫn linh hoạt để cân lợi ích bên Vì có nhiều trường hợp, bên hợp đồng mong muốn hợp đồng vô hiệu để có lợi cho mình, xâm phạm lợi ích bên kia, đặc biệt hợp đồng mua bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Vì bán họ bán với giá rẻ thời điểm giá nhà, đất lên cao, nên họ muốn hợp đồng vô hiệu để bán lại với giá cao Cùng với phát kinh tế, nhiều loại hợp đồng phát sinh, mà chế định hợp đồng dân vô hiệu chưa bảo vệ quyền lợi chủ thể tham gia Nên cần phải có quy định cụ thể, rõ ràng yếu tố dẫn đến hợp đồng vô hiệu, hướng dẫn chi tiết cụ thể để giải hậu hợp đồng vô hiệu, để đáp ứng yêu cầu thực tế ngày phức tạp Có quy định rõ ràng để xác định trách nhiệm bồi thường thiết hại gây hợp đồng vô hiệu để bảo vệ quyền lợi cho bên lại, tránh trường hợp bên cố ý yêu cầu tuyên hợp đồng vô hiệu để đem lại lợi ích cho mà xâm phạm lợi ích bên Như vậy, để đáp ứng cho nhu cầu phát triển nay, cần phải hoàn thiện quy định hợp đồng, quy định hậu pháp lý hợp đồng dân Page 32
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu, TIỂU LUẬN Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn