30 đề phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non

30 1,753 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2016, 18:22

[ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 01 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: (30 điểm) a/ Theo Anh (chị) tiến hành hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo với nội dung trọng tâm dạy hát, giáo viên cần kết hợp nội dung gì? (10 điểm) b/ Trong hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo với nội dung trọng tâm dạy hát nhiều trẻ hát chưa lời ca, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 02 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu bước tiến hành tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá lứa tuổi mẫu giáo? (10 điểm) b/ Phụ huynh đến đón nhìn thấy trẻ kê bàn ghế (phơi khăn mặt, lau tưới cảnh) Phụ huynh tỏ ý không hài lòng, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 03 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu bước tiến hành tổ chức hoạt động thể dục học cho trẻ mẫu giáo? (10 điểm) b/ Trong thể dục có cháu đến lượt lên tập mà cháu định không chịu lên, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 04 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) cho biết để tiến hành hoạt động cho trẻ làm quen với thơ loại tiết đa số trẻ chưa biết (tiết 1), giáo viên cần thực bước nào? (10 điểm) b/ Trong dạy trẻ đọc thơ nhiều trẻ đọc nhầm lời thơ, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 05 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) nêu nội dung thường thực hoạt động chiều lứa tuổi mẫu giáo? (10 điểm) b/ Trong lớp có trẻ nói trống không, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 06 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Theo Anh (chị) tổ chức cho trẻ hoạt động trời cho trẻ mầm non, giáo viên cần chuẩn bị gì? (10 điểm) b/ Có phụ huynh lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 07 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: (30 điểm) a/ Theo chị lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo gồm có nội dung nào? (10 điểm) b/ Trong hoạt động làm quen với toán trẻ không thực kỹ theo yêu cầu dạy, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 08 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kiến thức sở chuyên ngành" thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu bước xây dựng kế hoạch giáo dục chủ đề cho trẻ trường mầm non? (10 điểm) b/ Để chuẩn bị cho chủ đề giáo viên yêu cầu trẻ sưu tầm tranh ảnh, nguyên vật để phục vụ hoạt động chủ đề Nhưng số trẻ không sưu tầm để mang đến lớp, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 09 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí quy định "Kiến thức chăm sóc sức khỏe lứa tuổi mầm non" thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh(chị) nêu số lần cân, đo theo dõi biểu đồ sức khỏe cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo năm học ? (10 điểm) b/ Ở lớp anh(chị) có cháu béo phì ngại vận động, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 10 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu tuổi sức khỏe trẻ em mầm non quy định Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2008? (Theo thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 thông tư 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/2/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non văn hợp số 05/VBHN- BGDĐT ngày 13/2/2014 Bộ GD&ĐT việc định ban hành điều lệ trường mầm non)? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) lồng ghép giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ vào hoạt động chế độ sinh hoạt trường mầm non? (10 điểm) b/ Có trẻ thường xuyên không chịu ngủ trưa trêu chọc bạn, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý tình nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu [ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 16 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu nội dung phối hợp nhà trường, giáo viên với phụ huynh việc chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non? (10 điểm) b/ Có phụ huynh chiều con, hàng ngày đưa đến lớp mua cho kẹo, bim bim thứ đổ chơi để trẻ mang vào lớp, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 17 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nội dung phòng ngộ độc (thức ăn, nước uống, thuốc) quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) nêu phương pháp giáo dục sử dụng giáo dục trẻ mẫu giáo? (10 điểm) b/ Trong buổi họp cha mẹ học sinh, số cha mẹ có ý kiến: Cô không nên cho cháu nhỏ trời nắng vì cháu nhỏ dễ bị cảm, bị ốm giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 18 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kỹ tổ chức thực hoạt động chăm sóc sức khỏe cho trẻ" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) nêu nội dung đánh giá phát triển trẻ trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non? (10 điểm) b/ Kết đánh giá cuối chủ đề số tiêu chí tỉ lệ trẻ đạt chưa cao, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 19 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Theo Anh (chị) xây dựng mục đích yêu cầu hoạt động học lứa tuổi mẫu giáo, cần xác định nội dung gì? (10 điểm) b/ Trong tổ chức hoạt động học cho trẻ lớp, có cháu không thực theo yêu cầu cô, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 20 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kỹ giao tiếp, ứng xử với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh cộng đồng" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) nêu nội dung giáo viên cần chuẩn bị trước tổ chức hoạt động học cho trẻ mẫu giáo? (10 điểm) b/ Trong kể chuyện có học sinh loay hoay nghịch đồ chơi, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 21 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kỹ tổ chức hoạt động giáo dục trẻ" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) lồng ghép giáo dục dinh dưỡng sức khỏe cho trẻ vào hoạt động chế độ sinh hoạt trường mầm non? (10 điểm) b/ Có trẻ thường xuyên không chịu ngủ trưa trêu chọc bạn, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý tình nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 22 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu chế độ vệ sinh phòng trẻ quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh(chị) nêu số lần cân, đo theo dõi biểu đồ sức khỏe cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo năm học ? (10 điểm) b/ Ở lớp anh(chị) có cháu béo phì ngại vận động, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 23 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kiến thức sở chuyên ngành" thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu bước xây dựng kế hoạch giáo dục chủ đề cho trẻ trường mầm non? (10 điểm) b/ Để chuẩn bị cho chủ đề giáo viên yêu cầu trẻ sưu tầm tranh ảnh, nguyên vật để phục vụ hoạt động chủ đề Nhưng số trẻ không sưu tầm để mang đến lớp, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 24 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí quy định "Kiến thức chăm sóc sức khỏe lứa tuổi mầm non" thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Theo chị lĩnh vực phát triển nhận thức cho trẻ mẫu giáo gồm có nội dung nào? (10 điểm) b/ Trong hoạt động làm quen với toán trẻ không thực kỹ theo yêu cầu dạy, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 25 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu tuổi sức khỏe trẻ em mầm non quy định Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2008? (Theo thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 thông tư 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/2/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non văn hợp số 05/VBHN- BGDĐT ngày 13/2/2014 Bộ GD&ĐT việc định ban hành điều lệ trường mầm non)? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Theo Anh (chị) tổ chức cho trẻ hoạt động trời cho trẻ mầm non, giáo viên cần chuẩn bị gì? (10 điểm) b/ Có phụ huynh lớp gửi thuốc kháng sinh nhờ cô giáo cho trẻ uống, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 26 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu nội dung phòng bỏng quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) nêu nội dung thường thực hoạt động chiều lứa tuổi mẫu giáo? (10 điểm) b/ Trong lớp có trẻ nói trống không, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề thi số: 27 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu cách phòng điện giật cho trẻ quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) cho biết để tiến hành hoạt động cho trẻ làm quen với thơ loại tiết đa số trẻ chưa biết (tiết 1), giáo viên cần thực bước nào? (10 điểm) b/ Trong dạy trẻ đọc thơ nhiều trẻ đọc nhầm lời thơ, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 28 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kiến thức giáo dục mầm non" thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu bước tiến hành tổ chức hoạt động thể dục học cho trẻ mẫu giáo? (10 điểm) b/ Trong thể dục có cháu đến lượt lên tập mà cháu định không chịu lên, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 29 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tiêu chí "Kỹ quản lý lớp học" thuộc lĩnh vực kỹ sư phạm quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu bước tiến hành tổ chức cho trẻ hoạt động khám phá lứa tuổi mẫu giáo? (10 điểm) b/ Phụ huynh đến đón nhìn thấy trẻ kê bàn ghế (phơi khăn mặt, lau tưới cảnh) Phụ huynh tỏ ý không hài lòng, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 30 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) nêu tình trạng sức khỏe trẻ giáo viên không nhận vào lớp quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: (30 điểm) a/ Theo Anh (chị) tiến hành hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo với nội dung trọng tâm dạy hát, giáo viên cần kết hợp nội dung gì? (10 điểm) b/ Trong hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo với nội dung trọng tâm dạy hát nhiều trẻ hát chưa lời ca, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh chuẩn bị 15 phút không sử dụng tài liệu [...]... THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 13 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí về "Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non" thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị)... THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 28 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí về "Kiến thức cơ bản về giáo dục mầm non" thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị)... NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 24 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí được quy định về "Kiến thức về chăm sóc sức khỏe lứa tuổi mầm non" thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm)... THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 19 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí về "Lập kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ" thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Theo... THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 11 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) hãy nêu nội dung phòng bỏng được quy định trong Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non của Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (chị) hãy nêu những nội dung giáo viên cần chuẩn bị trước khi tổ chức hoạt động... DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 23 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí về "Kiến thức cơ sở chuyên ngành" thuộc lĩnh vực kiến thức được quy định trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành năm 2008? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị)... quá trình chăm sóc giáo dục trẻ mầm non? (10 điểm) b/ Kết quả đánh giá cuối chủ đề của một số tiêu chí tỉ lệ trẻ đạt chưa cao, nếu là giáo viên dạy ở lớp đó, anh(chị) sẽ xử lý như thế nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh được chuẩn bị trong 15 phút và không được sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi... HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16 /7/2014 Đề số: 16 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) hãy nêu nội dung phòng tránh tai nạn gây chấn thương được quy định trong Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non của Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) hãy nêu nội dung phối hợp giữa nhà trường, giáo viên với... là giáo viên dạy ở lớp đó, anh(chị) sẽ xử lý như thế nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh được chuẩn bị trong 15 phút và không được sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 30 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) hãy nêu tình trạng sức khỏe trẻ như thế nào thì giáo viên. .. là giáo viên dạy ở lớp đó, anh(chị) sẽ xử lý như thế nào? (20 điểm) Ghi chú: Thí sinh được chuẩn bị trong 15 phút và không được sử dụng tài liệu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỀ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Chiều - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 15 Câu 1: ( 70 điểm) Anh (chị) hãy nêu tình trạng sức khỏe trẻ như thế nào thì giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 đề phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non, 30 đề phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non, 30 đề phỏng vấn xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non