Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thận trên hình ảnh chụp các lớp vi tính đa dãy

61 683 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2016, 13:36

1 T VN ng mch thn l nhỏnh ln ca ng mch ch bng mang hai nhim v l lc mỏu v nuụi dng V chc nng ng mch thn mang mỏu n cỏc n v thn tham gia quỏ trỡnh lc Chc nng nuụi dng ng mch thn cp mỏu ch yu cho thn bng cỏc nhỏnh chia nh vo nhu mụ, nuụi dng cho phn di tuyn thng thn v phn trờn niu qun [1], [2] Cỏc bin i gii phu ca ng mch thn rt a dng v xut hin vi tn s tng i ln [3],[4] S bin i ca cỏc nhỏnh i vo thn nh hng rt ln n cỏc phu thut ct b bỏn phn v ghộp thn ng thi kớch thc v ng kớnh ca ng mch cng l quan tõm ca cỏc cuc phu thut ny c bit l ghộp thn [5], [6], [7] Cỏc nghiờn cu ng mch thn trờn th gii ó cú t trc cụng nguyờn Tuy nhiờn, mi thi kỡ li cú nhng phng phỏp nghiờn cu khỏc nhau, mi nghiờn cu tn ti nhng u nhc im riờng, phu tớch xỏc cú u th l thy c cỏc nhỏnh nh nhng khụng kho sỏt c trờn c th sng, v kớch thc ng mch thng gim s co rỳt, phng phỏp nghiờn cu trờn tiờu bn n mũn ci tin hn so vi phu tớch xỏc l phõn tớch c cỏc nhỏnh nh i tng, vựng cp mỏu v liờn quan cỏc thnh phn Phng phỏp ny, c Trnh Xuõn n di s hng dn ca giỏo s Trnh Vn Minh nghiờn cu v t c cỏc kt qu vi tin cy cao [8] Trờn thc t lõm sng, cỏc k thut hỡnh nh khỏc nh: UIV (Urographie intraveineuse) chp niu tnh mch , cỏc lp vi tớnh, cng hng t, chp mch can thip, c k thut x hỡnh, PET, SPECT ngy mt phỏt trin ó úng gúp ln thm dũ ng mch thn CLVT l mt k thut phỏt trin nhanh chúng nhng nm gn õy, c bit sau CLVT xon c i cựng vi cỏc cụng ngh a lp ct, vic to nh mch mỏu ngy cng c ng dng rng rói, t cú CLVT th h 16 dóy (t cui 2002-2003), 32 dóy, 64 dóy, 128 dóy, 256 dóy n 320 dóy nhy v c hiu ỏnh giỏ bnh lý mch mỏu núi chung cng nh ỏnh giỏ cu trỳc mch mỏu núi riờng l rt cao m khụng cn xõm ln Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v hỡnh nh ng mch thn trờn mỏy chp cỏc lp vi tớnh ca cỏc tỏc gi trờn th gii v nc cú Gỹmỹ H v CS [9], Tuncay Hazirolan v CS [10], Vừ Vn Hi v CS [11] Vic ỏnh giỏ cu trỳc gii phu ca ng mch thn cú ý ngha quan trng lõm sng Nú lm c s vic ỏnh giỏ, tin hnh, tiờn lng phu thut thay thn ng thi cũn giỳp chn oỏn bnh v phỡnh mch, tc mch thn Trong nc hin cỏc ti nghiờn cu v ng mch thn trờn MSCT ang c quan tõm, cỏc ti ó nghiờn cu thng ch dng li mụ t cỏc d dng, cha quan tõm nhiu n s phõn chia nhỏnh, kớch thc v ng dng hỡnh nh gii phu thc tin, hoc c mu nghiờn cu cha ln, kt qu cỏc nghiờn cu cha thng nht Vi lớ trờn chỳng tụi thc hin ti: Nghiờn cu gii phu ng dng ng mch thn trờn hỡnh nh chp cỏc lp vi tớnh a dóy vi mc tiờu chung nhm cung cp cho cỏc nh phu thut thờm thụng tin tham kho, v b sung cho sỏch giỏo khoa gii phu hc cỏc dng v kớch thc ng mch thn, mc tiờu c th: Mụ t gii phu ng mch thn ngoi thn trờn hỡnh nh chp cỏc lp vi tớnh a dóy Xỏc nh mt s dng gii phu cỏc ng mch phõn thựy thn trờn hỡnh nh chp cỏc lp vi tớnh a dóy CHNG TNG QUAN TI LIU 1.1 Gii phu in hỡnh mch thn 1.1.1 Gii phu ng mch thn Theo sỏch giỏo khoa gii phu ngi [2], [12], [13], [14], [15] 1.1.1.1 Nguyờn y: Thng ch cú ng mch cho mi thn, song cng cú trng hp cú ng mch ng mch thn xut phỏt t ng mch ch bng, ngang mc t sng tht lng I hoc khe liờn t sng tht lng I - II, di nguyờn y ng mch mc treo trng trờn khong cm ng mch thn phi di hn v hi thp hn ng mch thn trỏi Hỡnh 1.1: Nguyờn y ca ng mch thn [5] 1.1.1.2 ng i liờn quan T nguyờn y, ng mch thn chy ngang ngoi, sau hng ti rn thn v nm sau tnh mch thn tng ng 1.1.1.3 Phõn nhỏnh- cp mỏu cho thn: Khi ti gn rn thn, mi ng mch thn thng chia lm ngnh cựng: - Ngnh trc: thng chia nhỏnh ng mch to rng trc b thn - Ngnh sau rt c bit: trốo lờn b trờn b thn ri vũng sau, i dc mộp sau rn thn h mt phn mt sau b thn (thng rch mt sau b thn, phi ly si i b thn) M gian thựy M phõn thựy trờn M gian tiu thựy M thng thn di M thn trỏi M cung M phõn thựy sau M phõn thựy trc trờn M niu qun trờn M phõn thựy trc di Nhỏnh xuyờn bao M phõn thựy di Hỡnh 1.2: Phõn nhỏnh chi phi ca ng mch thn [16] Trờn ng i ng mch thn tỏch nhỏnh nh cp mỏu cho tuyn thng thn (ng mch thng thn di); cỏc nhỏnh cho mụ m quanh thn, bao thn, b thn v nhỏnh cho phn trờn niu qun on bng Cỏc nhỏnh ny ni tip ngoi thn vi cỏc ng mch lõn cn (ng mch honh, ng mch sinh dc, ng mch i trng) v ni tip vi lp m quanh thn to thnh vũng mch ngoi thn rt phong phỳ ụi cú ng mch cc vo nhu mụ qua cỏc cc, khụng qua rn thn ng mch cc di ụi i bt chộo phớa trc niu qun, cú th lm gp khỳc niu qun - b thn gõy ỏi Cỏc nhỏnh ng mch thn vo thn s cung cp mỏu cho tng vựng nhu mụ thn riờng bit gi l phõn thựy thn (phõn thựy thn ng mch) Tuy nhiờn, cng cú nhng quan im khỏc phõn thựy thn nhng nhỡn chỳng cỏc phõn thựy ny khụng tng ng vi cỏc phõn thựy thn c in Cỏc nhỏnh ca ngnh ng mch trc b thn cung cp mỏu cho mt vựng rng hn cỏc nhỏnh phớa sau Gia hai khu cú mt vựng ớt mch gi l ng Hyrtl c in ng ny l mt ng cong cỏch b ngoi thn v phớa sau cm Thng rch thn ng ny ly si nhu mụ thn Trong thn, cỏc nhỏnh tip tc phõn chia nhiu ln t chc thn ti tn tiu cu Cỏc ng mch phõn thựy trờn quan vi h thng b i thn Theo danh phỏp quc t: ng mch phõn thựy thn: o ng mch phõn thựy trờn (S1) o ng mch phõn thựy trc trờn (S2) o ng mch phõn thựy trc di (S3) o ng mch phõn thựy di (S4) o ng mch phõn thựy sau (S5+S6): h phõn thựy sau trờn (S5) v sau di (S6) H thng b i thn: - Nhúm i cỏc trờn (I): dn lu 1/4 - 1/3 trờn thn, gm - i nh ụi mt s i trờn hoc c nhúm i ho thnh mt Khi nhúm i trờn phõn ụi thỡ mt ngoi phu ng vi khe liờn i, cú nhỏnh ng mch t rn thn i lờn lỏch qua - Nhúm gia trờn (II): dn lu 1/6 - 1/5 gia trờn thn, gm - i nh vo gia i ln trờn hoc vo gia b thn hay lch lờn trờn sỏt nhp vi nhúm i I v c bự tr bi s cú mt ca - i trung gian vo phn gia b thn - Nhúm gia di (III): dn lu nh hn 1/5 - 1/4 gia di thn, thng gm i nh vo i ln di hay vo phn gia di b thn ụi khi, nú phỏt trin tri gm ụi i nh cựng vo i ln di hoc ụi lch vo gia b thn - Nhúm cc di (IV): dn lu khong 1/4 di thn, thng gm i nh ụi i nh trờn cựng ca nhúm cú th tỏch ri phn cũn li ca nhúm ng mch phõn thựy trờn (S1) L ng mch phõn thựy nh nht, rt thay i v nguyờn y cú th tỏch t ngnh trc ng mch thn, t thõn chung vi S hoc nhỏnh ca S2 hoc t ngnh sau ng mch thn V liờn quan v phm vi cp mỏu cng rt thay i cú th i qua b nhúm i I hay i gia nhúm i I hoc i rónh gia trong, ngoi nhúm i I Nh vy din tớch phõn thựy S1 thay i trung bỡnh hoc nh, dc b cc trờn Phõn thựy trờn Phõn thựy trc trờn Phõn thựy trc di Phõn thựy di H phõn thựy sau trờn H phõn thựy sau di A Mt trc thn B Mt sau thn C Mt thn Hỡnh 1.3: Liờn quan ng mch phõn thựy thn v h thng i b thn [15] ng mch phõn thựy trc trờn (S2) Thng tỏch ngoi rn thn t ngnh trc, ngnh sau hoc t ng mch thn ng mch S2 ny thng chia sm thnh hoc nhỏnh bt chộo trc i ln trờn, i theo khe gia cỏc nhúm i nh I - II, II - III v/hoc rónh gia v ngoi nhúm i I Phm vi cp mỏu mt trc thn tng ng vi nhúm i II, mt phn nhúm i I v mt phn nhúm trung gian (nu cú) hay phn trờn khong trng gia nhúm II- III Phõn thựy S2 chim khong 1/3 gia trờn mt trc thn ng mch phõn thựy trc di (S3) Thng xut phỏt sm ngoi rn thn, t ngnh trc chung thõn vi ng mch S2 hay ng mch S4 hoc mt tn cựng ng mch thn ng mch S3 i vo thn khe gia nhúm i II - III hoc mt i trung gian v nhúm III, hón hu i di nhúm i III ng mch S3 cp mỏu cho mt phn mt trc di thn (nh hn l/4 na trc thn) tng ng vi nhúm i III v mt phn trung gian gia na thn ng mch phõn thựy di (S4) Nguyờn y rt a dng v cú th tỏch c lp hay chung thõn vi ng mch S3 t: ng mch thn, ngnh trc, ngnh sau ng mch thn hoc t ng mch ch bng Vo xoang thn, ng mch S4 thng chia sm thnh 1- nhỏnh trc v nhỏnh sau - Nhỏnh ca cỏc nhỏnh trc thng i trc v di nhúm i IV, ụi cú th qua khe gia nhúm i III - IV tu theo s phỏt trin cõn bng bự tr vi ng mch S3 - Nhỏnh sau: i di b di ca b thn v i ln di, vũng sau ti mt vựng rng hp ớt nhiu thay i mt sau cc di thn ng mch S4 cp huyt ch yu cho nhúm i IV, khong 1/4 di thn v din tớch mt trc ln hn mt sau thn ng mch phõn thựy sau (S5+S6) L ngnh sau ng mch thn, nhng cng cú nguyờn y luụn thay i Theo sỏt b trờn mộp sau rn thn ti sau gúc trờn b thn, bt chộo mt sau b thn xung di v phõn nhỏnh bờn theo kiu trc chớnh v ụi theo kiu phõn ụi Cỏc nhỏnh bờn ngnh ng mch sau b thng tỏch thnh nhúm Vỡ vy, phõn thựy sau cú th chia thnh h phõn thựy sau trờn (S5) v sau di (S6) tng ng vi cỏc phõn thựy trc trờn (S2) v trc di (S3): - Nhúm M sau trờn cp mỏu cho h phõn thựy sau trờn (S 5): thng gm 1-2 nhỏnh tỏch t gúc qut xung ca ngnh ng mch sau b, chy theo khe gia nhúm i I - II Nhúm ny gn tng ng vi hng i ca ng mch S2 - Nhúm M sau di cho h phõn thựy sau di (S6): gm nhỏnh bờn chy ngang gia b thn i qua khe nhúm i II - III v nhỏnh tn qua khe gia nhúm i III - IV 1.2 Lc s nghiờn cu v gii phu ng mch thn Nghiờn cu ng mch thn ó c nghiờn cu t lõu Eustachius l ngi mụ t v bin th ng mch thn bng cỏch khc lờn bc tranh ng nm 1564 Lancisi xut bn bn khc vi li bỡnh vo nm 1714 v gii thiu cỏc bin th nh mt iu t nhiờn [17] Nm 1867, Hyrlt v Bordel (1901) nghiờn cu h thng b-i v mch mỏu thn, tỡm ng vụ mch nm sau b ngoi 1cm, c ng dng ly si Nm 1952 nh phu thut tit niu ngi Anh F.T.Gaves qua nghiờn cu trờn 43 khuụn ỳc mch thn ó nhn xột ng mch nhu mụ thn sp xp theo mt mu nht nh Da vo s phõn b ng mch phõn thựy, ụng chia lm phõn thựy: nh, trờn, gia, di v sau [18] Cỏc tỏc gi u thng nht l ng mch thn khụng cú s ni tip thn, tn thng mt nhỏnh ng mch s gõy nhi mỏu cho c vựng nhu mụ m ng mch ú chi phi Nghiờn cu nc cú Trnh Xuõn n nghiờn cu trờn tiờu bn n mũn v s phõn chia ng mch thn thn liờn quan cỏc ng mch ny vi h thng i b thn [8], Lờ Vn Cng ch cỏc dng v kớch thc ca ng mch thn trờn xỏc ngõm formol [3] 1.2.1 Nghiờn cu v nguyờn y ng mch thn Trong mu nghiờn cu ca Vừ Vn Hi v cng s CS (2012) [19] kho sỏt trờn nhúm: 81 thi hi, 31 trng hp ngi hin thn c chp bng DSA v 25 trng hp ngi hin thn c chp bng cỏc lp vi tớnh Cụng trỡnh nghiờn cu ca Yokota, Kawashima, Ohkubo, Sasaki (2005) l thn bờn phi thng v trớ thp hn thn bờn trỏi Do quỏ trỡnh phỏt trin i lờn ca thn phi v s phỏt trin ca gan v th tớch nờn thn phi b gan ố xung khin thp hn thn trỏi Tuy th so sỏnh vi ng mch thn trỏi thỡ nguyờn y ng mch thn phi li thng cao hn hoc bng (83,2%), v s ớt cũn v trớ thp hn (16,8%) Riờng v v trớ nguyờn y ca ng mch 10 thn phi thp hn ng mch thn trỏi ca cỏc tỏc gi nh sau: (1) nhúm nc: 16,8 % ca Vừ Vn Hi v cng s (2012)[19], 11,1 % ca Lờ Quang Trin (1982) [20], 28,6 % ca Trnh Xuõn n (1995) [21]; (2) nhúm nc ngoi: 11,5% ca tỏc gi Cicekcibasi (2005) [22] Cỏc kt qu c so sỏnh bng túm tt sau; 1.2.2 Cỏc dng ng mch thn ngoi thn 1.2.2.1 T l cỏc ng mch rn thn ca cỏc tỏc gi nc v ngoi nc Tỏc gi T l cỏc dng a ng mch rn thn (%) ng mch ng mch 3ng mch rn thn rn thn rn thn Vừ Vn Hi (2012) [19] (274 qu thn) 86,9 12,4 0,7 Trnh Xuõn n(1999) [8] 68,52 20,37 11,11 Trnh Xuõn n, Lờ gia Vinh (1995) [21] (60 qu thn) 66,6 26,7 6,7 Lờ Cng (1991) [23] 62,9 Khamanarong v cng s (2004) [24] (534 thn) 91,57 8,43 Boe deii (2004) (272 thn) [25] 79,1 19,8 1,1 Sampaio v Spassos (1992) [26] (266 thn) 84,2 13,5 2,3 Satyapal (2001) (440 thn) [27] 72,3 27,7 Merklin v Michele [34] 72 28 Basmajian [29] 97 67,75 32,25 Gillapsie, Pick and Anson [30] (ng mch rn thn l ng mch thn chớnh thc cú nguyờn y t ng mch ch i vo rn thn) [25], [26] 47 D KIN KT LUN c im v i tng nghiờn cu c im nguyờn y ca ng mch thn v cỏc ng mch cc trờn cc di Kớch thc ng mch thn Cỏc dng ng mch cp mỏu cho thn Cỏc dng cỏc nhỏnh ng mch thn ng dng gii phu ng mch thn trờn phim chp ct lp vi tớnh a dóy phu thut ct thn v thay th thn TI LIU THAM KHO Trnh Bnh Sn (2005) Sinh lý hc, Nh xut bn y hc, H Ni, 2, 4-31 Trng i hc y H Ni-B mụn Gii phu hc(2011), Mch mỏu v thn kinh thn, Gii phu ngi II-ch biờn: Trnh Vn Minh Nh xut bn y hc, H Ni,519-533 Lờ Vn Cng (1994), Cỏc dng v d dng ng mch ngi Vit Nam Lun ỏn tin s y hc, Tp.H Chớ Minh Trnh Xuõn n, Lờ Minh(1995).Gúp phn nghiờn cu mch mỏu cung thn ngi Vit Nam trng thnh Hỡnh thỏi hc, tng hi y dc hc Vit Nam, 5(1),14-15 Dark et al (2009) Grays Anatomy for Students, Elsevier, UK Hollinshead W H (1961) The kidneys, Ureters and Suprarenal GlandsAnatomy for Surgeons A Hoeber-Harper Book, 2nd Ed., Vol 533-573 Chandragirish S et al (2014) Study on variations of posterior division of renal artery Int J Anat Res, Vol 2(4):709-711 Trnh Xuõn n(1999) Nghiờn cu gii phu h thng i b thn v mch mỏu, thn kinh thn ca ngi Vit nam trng thnh.Lun ỏn tin s y hc Gỹmỹ H et al (2012) Variations of renal artery in 820 patients using 64-detector CT-angiography, Ren Fail, 34(3),286-290 10 Tuncay Hazirolan et al (2011) CT angiography of the renal arteries and veins: normal anatomy and variants Diagnostic and Interventional Radiology,17,6773 11 Vừ Vn Hi v cng s (2011) Gii phu hc ng mch thn nhng ngi hin thn Nghiờn cu y hc, y hc thnh ph H Chớ Minh, 15, s 3,140-146 12 Trng i hc y H Ni-B mụn Gii phu hc(2006).H tit niu: Thn v niu qun- Gii phu ngi, Nh xut bn y hc, H Ni,281-290 13 Nguyn Quang Quyn (1995) Gii phu hc II, Nh xut bn y hcY hc, thnh ph H Chớ Minh 14 Xuõn Hp (1978) Gii phu bng, nh xut bn y hc, H ni 15 Trnh Xuõn n (2008) Bi ging Gii phu hc 2, Nh xut bn y hc, H Ni 16 Frank H.Netter (2007) Atlas Gii phu ngi, Nh xut bn y hc, H Ni 17 Latarjet, A (1931) Testut's Traitộ d'Anatomie humaine Tome V., G Doin & Cie., Paris 18 Graves F.T(1954) The anatomy of intrarenal arteries and its application to segmental resection of the kidneys B.J.S, XLII, 605-616 19 Vừ Vn Hi(2012) c im gii phu ng mch thn ngi bỡnh thng v ngi cú bnh lý khỳc ni b thn-niu qun.Lun ỏn tin s y hc, Trng i hc Y Thnh ph H Chớ Minh 20 Lờ Quang Trin (1982) Gii phu vựng quanh thn-ng dng ct thn.Lun ỏn tt nghip bỏc s chuyờn khoa I, i hc Y H Ni, 2-36 21 Trnh Xuõn n Lờ Gia Vinh (1995), Gúp phn nghiờn cu mch mỏu cung thn ngi Vit Nam trng thnh, Hỡnh thỏi hc, Tp (1), trang 14 15 22 Cice ầiỗekcibai A.E., et al (2005) An Investigation of the origin, location and variations of the renal arteries in human fetuses and their clinical relae vance Ann Anat,187,421-427 23 Lờ Vn Cng (1991), Cỏc dng v d dng ng mch ngi Vit Nam Lun ỏn phú tin s y hc, Tp.H Chớ Minh 24 Khamanarong K., Prachaney P., Utraravichen A., Tong-Un T.and Sripaoraya K (2004) Anatomy of Renal Arterial Supply Clin Anat, 17,334336 25 Bordei P., Sapte E, Iliescu D(2004) Double renal arteries originating from the aorta Surg Radiol Anat, 26(6), 474-479 26 Sampaio F J B , Passos M A R F (1992) Renal arteries: anatomic study for surgical and radiological practice Surg Radiol Anat, 14,113117 27 Satyapal K S et al (2001) Additional renal arteries: incidence and morphometry Surg Radiol Anat, 23(1), 33-38 28 MERKLIN R J , MICHELS N A (1958) The variant renal and suprarenal blood supply with data on the inferior phrenic, ureteral and gonadal arteries J Int Coll Surg, 29, 40-41 29 Basmajian J.(1965) V.Kidney and Ureter, Great vessel of abdomen in Grants method of Anatomy Williams & Willkin, Baltimore/London, 269-275, 276-284 30 Pick J G., and Anson B J (1940) The renal vascular pedicle: An anatonlical study of 430 bodyhalves J.Urol 44, 411 31 Trnh Xuõn n, Lờ Minh(1995).Gúp phn nghiờn cu mch mỏu cung thn ngi Vit Nam trng thnh Hỡnh thỏi hc, tng hi y dc hc Vit Nam, 5(1),14-15 32 Phm Ngc Hoa, Hunh c Long, Thi Vn Gng (2000) Nhn xột v 16 trng hp chp ng mch thn chng trỡnh ghộp thn ti bnh vin Ch Ry Tng kt chng trỡnh ghộp thn 1992-2000 K yu cụng trỡnh: trang 34 37 33 Budhiraja V., Rastogi R, Asthana AK(2010).Renal artery variations: embryological basis and surgical correlation Rom J Morphol Embryo, 51(3), 533-536 34 Hlaing KP1 et al (2010) Accessory renal vessels at the upper and lower pole of the kidney: a cadaveric study with clinical implications Bratisl Lek Listy,111(5),308-310 35 Oelrich T M (1966) The cardiovascular system, Part II, Arteries and Veins in Anson B J Morris' Human Anatomy: A Complete Systematic Treaties The Blakiston Division McGraw-Hill Book Company,12 th Ed., section 7, 746-747 36 Hollinshead W H (1961) The kidneys, Ureters and Suprarenal GlandsAnatomy for Surgeons A Hoeber-Harper Book, 2nd Ed., Vol 533-573 37 Kher G.A Indra Bhargava & Makhni F.S (1960) Internal branching of the renal artery Ind J of surg, 22, 563-579 38 Verma M, Chaturvedin RP, Pathak RK Anatomy of the renal vascular segments J.Anat Soc 1961;10:1214 39 Chandragirish S et al (2014) Study on variations of anterior division of renal artery Int J Anat Res, Vol 2(4):697-700 40 Fine H and Keen (1966) The arteries of human kidney J of Anat, 90, 553-558 41 Chatterjee, S.K & Dutta A.K (1963) Anatomy international distribution of renal arteries of the human kidney.J of Ind Med Assoc, 40, 155-162 42 Singh et al (1967) Vascular pattern of kidney The Antiseptic, 64, 669-672 43 Chandragirish S et al (2014) Study on variations in superior branch of renal artery Int J Anat Res, Vol 2(4), 701-704 44 Fine H and Keen (1966) The arteries of human kidney J of Anat, 90, 553-558 45 Chandragirish S et al (2014) Study on variations of anterior inferior segmental branch of renal artery Int J Anat Res, Vol 2(4), 705-708 46 Chandragirish S et al (2014) study on variations of inferior segmental branch of renal artery Int J Anat Res, Vol2(4):716-719 47 Dr Chandrika G Teli (2012) Complex and unusual variation of renal vessels embryological basis and clinical significance, International Journal of Anatomical Variations,5, 8789 48 Gyan Prakash Mishra et al (2014) Anatomical Variations in arterial pattern of lower segmental artery and its relation with collecting system, International Journal of Anatomy and Research,2,403-405 49 Richard E Slavin et al (2014) Segmental arterial mediolysis, reparative phase: An analysis and case report showing conversion to fibromuscular dysplasia with renal infarction, World Journal of Cardiovascular Diseases, 4, 50-60 50 Le T.S., Le C.T (2011) Transpelvic anastomotic stenting: a good option for diversion after pyeloplasty in children Journal of Pediatric Urology,7(3), 363-366 51 DeCobelli F et al (1997) Renal artery stenosis: Evaluation with breathhold, three-dimensional, dynamic, gadolinium-enhanced versus threedimensional, phase-contrast MR angiography Radiology,205,689-695 B GIO DC V O TO TO B Y T TRNG I HC Y H NI ===== NGUYN TRUNG NGHA NGHIấN CU GII PHU NG DNG NG MCH THN TRấN HèNH NH CHP CLVT A DY Chuyờn ngnh : Gii phu ngi Mó s : 62.72.0110 CNG LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS NGễ XUN KHOA H NI 2015 MC LC T VN CHNG TNG QUAN TI LIU .3 1.1 Gii phu in hỡnh mch thn .3 1.1.1 Gii phu ng mch thn Theo sỏch giỏo khoa gii phu ngi [2], [12], [13], [14], [15] 1.2 Lc s nghiờn cu v gii phu ng mch thn .9 1.2.1 Nghiờn cu v nguyờn y ng mch thn 1.2.2 Cỏc dng ng mch thn ngoi thn 10 1.2.3 Cỏc dng nhỏnh ng mch thn 15 Theo nghiờn cu Kher et al [37] and Verma et al [38] chia ng mch trc b thnh nhúm theo s phõn chia nhỏnh ca nú: 15 Bng túm tt kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi: 16 Tỏc gi 16 F.T Graves (1954) [18] .16 Kher et al (1960) N=54 [37] .16 Verma et al (1961) N=98 [38] 16 Chandragirish S et al (2014) N=100 [39] 16 Nhúm I 16 33.30% 16 33.30% 16 Ghi nhn .16 31% 16 Nhúm II 16 30% 16 38.80% 16 19% 16 Nhúm III .16 16.60% 16 27.30% 16 8% 16 Nhúm IV .16 20% 16 Nhúm V 16 12.50% 16 16% 16 ng mch sau b [50] phõn chia thnh cỏc nhúm: 16 - Nhúm III: Chia thnh nhỏnh cp mỏu cho vựng sau thn .16 Bng túm tt kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi: 17 Tỏc gi 17 Kher et al (1960) N=54 [37] .17 Verma et al (1961) N=98 [38] 17 H.Fine (1966) N=107 [40] 17 Chandragirish S et al (2014) N=100 [7] 17 Nhúm I 17 50% 17 63.20% 17 50% 17 27% 17 Nhúm II 17 - 17 38.77% 17 40% 17 42% 17 Nhúm III .17 25.90% 17 Ghi nhn .17 - 17 25% 17 17 Bng túm tt kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi: 18 Tỏc gi 18 Kher et al [37] 18 Verma et [38] .18 Chatterjee et al [41] 18 Singh et al [42] 18 Chandragirish S et al [43] 18 Nm 18 1954 18 1960 18 1961 18 1963 18 1967 18 2014 18 Mu (Thn) 18 54 18 98 18 50 18 60 18 100 18 Nhúm I 18 43.03% 18 45.28% 18 20.45% 18 42.20% 18 70% 18 28% 18 Nhúm II 18 23.03% 18 15.05% 18 Khụng 18 22% 18 - 18 12% 18 Nhúm III .18 23.03% 18 5.66% 18 16.30% 18 5% 18 - 18 14% 18 Nhúm IV .18 10% 18 1.86% 18 29.70% 18 Khụng 18 16.70% 18 20% 18 Nhúm V 18 2.45% 18 1% 18 Nhúm VI .18 29.70% 18 23% 18 Phõn chia ng mch phõn thựy trc di thnh nhúm theo nguyờn y [55] 18 Bng túm tt kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi: .19 Bng túm tt kt qu nghiờn cu ca cỏc tỏc gi: .20 1.2.4 Kớch thc cỏc ng mch thn .20 1.3 Cỏc k thut nghiờn cu ng mch thn 20 1.3.1 K thut phu tớch 20 1.3.2 K thut lm tiờu bn n mũn 22 22 1.3.3 K thut chp MT chn lc 23 23 1.3.4 Chp cng hng t 23 23 1.3.5 K thut chp ct lp a u dũ h MT 24 1.3.6 Cỏc k thut x lý nh thng c s dng chp ct lp MT l 25 1.4 ng dng gii phu ng mch thn trờn phim chp cỏc lp vi tớnh a dóy phu thut ct thn bỏn phn v thay th thn 25 1.4.1 Trong phu thut bỏn phn 25 1.4.2 Trong phu thut ghộp thn .27 Chng 30 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .30 2.1 i tng nghiờn cu .30 2.1.1 Bnh nhõn nghiờn cu 30 2.1.2 Tiờu chun la chn bnh nhõn 30 2.1.3 Tiờu chun loi tr 31 2.1.4 Phng tin nghiờn cu 31 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 31 2.2.1 Thit k nghiờn cu 31 2.2.2 Quỏ trỡnh thc hin k thut .31 2.2.3 Thit lp bin s nghiờn cu 32 Nhúm I 35 Nhúm II 35 Nhúm III .35 Nhúm IV .35 Nhúm V 35 Nhúm I 35 Nhúm II 35 Nhúm III .35 2.2.4 X lý s liu .36 2.2.5 Bin phỏp khng ch sai s 36 2.2.6 Vn o c nghiờn cu 36 Chng 36 D KIN KT QU NGHIấN CU .36 3.1 c im v i tng nghiờn cu .37 3.2 Nguyờn y ca ng mch thn v cỏc ng mch cc trờn cc di 37 3.3 Kớch thc ng mch thn 40 3.4 Cỏc dng ng mch cp mỏu cho thn 40 3.5 Cỏc dng ca cỏc nhỏnh ng mch thn 43 Chng 45 D KIN BN LUN 45 4.1 c im v i tng nghiờn cu .45 4.2 c im nguyờn y ca ng mch thn v cỏc ng mch cc trờn cc di .45 4.3 Kớch thc ng mch thn 45 4.4 Cỏc dng ng mch cp mỏu cho thn 45 4.5 Cỏc dng cỏc nhỏnh ng mch thn 45 4.6 Phõn tớch ng dng gii phu ng mch thn trờn phim chp ct lp vi tớnh a dóy phu thut ct thn v thay th thn .45 D KIN KT LUN 47 TI LIU THAM KHO DANH MC BNG Bng 3.1: Phõn b i tng nghiờn cu 37 Bng 3.2: T l thn nghiờn cu theo gii 37 Bng 3.3: Nguyờn y ca ng mch thn so vi ct sng 37 Bng 3.4: So sỏnh v trớ nguyờn y hai ng mch thn 38 Bng 3.5: Nguyờn y ca ng mch thn so vi ni phõn chia nhỏnh tn ca ng mach ch bng 39 Bng 3.6: Nguyờn y ca ng mch thn 39 Bng 3.7: Nguyờn y ca ng mch cc trờn 39 Bng 3.8: Nguyờn y ca ng mch cc di 39 Bng 3.9: Kớch thc ng mch thn trỏi ca nam .40 Bng 3.10: Kớch thc ng mch thn phi ca nam 40 Bng 3.11: Kớch thc ng mch thn trỏi ca n 40 Bng 3.12: Kớch thc ng mch thn phi ca n .40 Bng 3.13: T l ng mch rn thn 40 Bng 3.14: T l cỏc dng ng mch ng mch thn 41 Bng 3.15: T l cỏc dng ng mch ng mch thn 42 Bng 3.16: T l cỏc dng ng mch ng mch thn 43 Bng 3.17: T l cỏc dng ng mch ng mch thn 43 Bng 3.18: T l cỏc nhúm ca ng mch trc b 43 Bng 3.19: T l cỏc nhúm ca ng mch sau b 44 Bng 3.20: T l cỏc nguyờn y ca ng mch phõn thựy trờn .44 Bng 3.21: T l nguyờn y ca ng mch phõn thựy trc di 44 Bng 3.22: T l cỏc dng nguyờn y ca ng mch phõn thựy di 45 DANH MC HèNH Hỡnh 1.1: Nguyờn y ca ng mch thn [5] Hỡnh 1.2: Phõn nhỏnh chi phi ca ng mch thn [16] Hỡnh 1.3: Liờn quan ng mch phõn thựy thn v h thng i b thn [15] Hỡnh 1.4: Cỏc loi ng mch rn thn [19] .11 Hỡnh 1.5: Cỏc loi ng mch thuc nhúm I [19] .11 Hỡnh 1.6: Cỏc loi ng mch thuc nhúm II [19] 12 Hỡnh 1.7: Cỏc dng nguyờn y ca ng mch cc trờn [19] 13 Hỡnh 1.8: Cỏc dng nguyờn y ca ng mch cc di [19] 14 Hỡnh 1.9 Cỏc dng ca ng mch trc b [39] .15 Hỡnh 1.10 Cỏc dng ca ng mch sau b [7] 16 Hỡnh 1.11 Cỏc dng ca ng mch phõn thựy trờn [43] 17 Hỡnh 1.12 Cỏc dng ca ng mch phõn thựy trc di [45] 19 Hỡnh 1.13 Cỏc dng ca ng mch phõn thựy di [46] .20 Hỡnh 1.14: Hỡnh phu tớch ng mch thn [47] 21 Hỡnh 1.15: Hỡnh tiờu bn n mũn ng mch thn [48] A: MT, B: M trc b, C: M phõn thựy di, E: M sau b 22 Hỡnh 1.16: Hỡnh chp ng mch thn chn lc [49] 23 Hỡnh 1.17: Hỡnh chp cng hng t ng mch thn [51] 23 Hỡnh 1.18: Hỡnh chp CLVT ng mch thn [11] 24 Hỡnh 1.19: Hỡnh ct bỏn phn thn ung th thn 26 Hỡnh 1.20: Hỡnh ni mch thn vo mch chu ngi cho .28 [...]... Hai động mạch rốn thận Hai động mạch rốn thận và một động mạch cực trên Hai động mạch rốn thận và hai động mạch cực trên Hai động mạch rốn thận và một động mạch cực trên và động mạch cực dưới Một động mạch rốn thận và một động mạch cực trên Một động mạch rốn thận và một động mạch cực dưới Một động mạch rốn thận cho động mạch cực trên, và một động mạch cực dưới Khác Ba động mạch rốn thận và % Dựng hình. .. Dựng hình 3D, 34 Tên biến Định nghĩa biến động mạch thận nhánh động mạch cực trên Hai động mạch rốn thận và 1 động mạch cực trên 2 động mạch rốn thận cho nhánh động mạch cực trên và 1 động mạch cực trên 1 động mạch rốn thận và hai động mạch cực trên Khác 3 động mạch rốn thận và 1 động mạch cực trên 1 động mạch rốn thận, hai động mạch cực trên và 1 động mạch cực dưới Khác Các dạng bốn động mạch thận. .. ba động mạch rốn thận và nhánh động mạch cực trên - 3B: hai động mạch rốn thận và 1 động mạch cực trên - 3C: 2 động mạch rốn thận cho nhánh động mạch cực trên và 1 động mạch cực trên - 3 D: 1 động mạch rốn thận và hai động mạch cực trên Nhóm IV: Nhóm thận có 4 động mạch thận cung cấp máu - 4A: 3 động mạch rốn thận và 1 động mạch cực trên - 4B: 1 động mạch rốn thận, hai động mạch cực trên và 1 động mạch. .. Hai động mạch rốn thận và hai động mạch cực trên Hình 1.6: Các loại động mạch thuộc nhóm II [19] - 2D: Hai động mạch rốn thận và một động mạch cực trên và động mạch cực dưới - 2E: một động mạch rốn thận và một động mạch cực trên - 2F: một động mạch rốn thận và một động mạch cực dưới - 2G: một động mạch rốn thận cho động mạch cực trên, và một động mạch cực dưới Nhóm III: Nhóm quả thận có ba động mạch. ..11 Hình 1.4: Các loại động mạch rốn thận [19] 1.2.2.2 Các dạng đa động mạch thận Nhóm I: Nhóm quả thận có 1 động mạch thận cung cấp: Hình 1.5: Các loại động mạch thuộc nhóm I [19] - 1A: Chỉ có 1 động mạch rốn thận - 1 B: một động mạch rốn thận và một động mạch cực trên - 1C: một động mạch rốn thận và hai động mạch cực trên - 1D: một động mạch rốn thận và một động mạch cực dưới - 1E: một động mạch. .. mạch rốn thận và một động mạch cực trên, một động mạch cực dưới - 1F: một động mạch rốn thận chia sớm (Động mạch cực trên và cực dưới là những động mạch thận nhưng không đi vào rốn thận được gọi là các: Động mạch thêm vào” (additional renal arteries) [25], [26] Nhóm II: Nhóm quả thận có hai động mạch cung cấp máu: - 2A: Hai động mạch rốn thận 12 - 2B: Hai động mạch rốn thận và một động mạch cực trên -... suốt, các vật thể khác nhau vẫn thấy được, không bị chồng mất nhau trên hình 1.4 Ứng dụng giải phẫu động mạch thận trên phim chụp các lớp vi tính đa dãy trong phẫu thuật cắt thận bán phần và thay thế thận 1.4.1 Trong phẫu thuật bán phần 1.4.1.1 Chỉ định phẫu thuật: - Các bệnh lý u thận lành tính, u xơ cơ mỡ mạch khu trú ở một phần thận - Sỏi đài bể thận, sỏi bán san hô (S4) - Ứ nước mất chức năng thận. .. tận - tận 1.4.2.3 Ứng dụng hình ảnh giải phẫu động mạch thận trong ghép thận - Chụp cắt lớp vi tính động mạch thận có bơm thuốc trước khi phẫu thuật áp dụng cho người cho thận, giúp ta đánh giá chức năng thận của người cho, đồng thời biết giải phẫu cuống thận, đưa đến phương án cắt thận và thay thế thận hợp lý - Trong quá trình lấy thận của người cho khó khăn là với các trường hợp động mạch phân nhánh... [8] Động mạch thận phải dài 39,5mm đường kính 5,2 mm, động mạch thận trái dài 39,5mm đường kính 5,2mm 1.3 Các kỹ thuật nghiên cứu động mạch thận 1.3.1 Kỹ thuật phẫu tích Đm thận (P) Tm thận (P) 21 Hình 1.14: Hình phẫu tích động mạch thận [47] Đây là phương pháp nghiên cứu kinh điển, có từ trước công nguyên Phương pháp được tiến hành trên các thận đã được cố định bằng formalin, cồn hay trên các thận. .. 1.2.3.3 Động mạch phân thùy trên Theo Kher et al [37] chia động mạch phân thùy trên ra thành sáu nhóm dựa trên nguyên ủy động mạch - Nhóm I: xuất phát từ động mạch trước bể - Nhóm II: xuất phát từ động mạch phân thùy trước trên - Nhóm III: Xuất phát từ nơi phân chia động mạch trước bể và sau bể của động mạch thận - Nhóm IV: xuất phát từ động mạch thận Hình 1.11 Các dạng của động mạch phân thùy trên [43]
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thận trên hình ảnh chụp các lớp vi tính đa dãy , Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thận trên hình ảnh chụp các lớp vi tính đa dãy , Nghiên cứu giải phẫu ứng dụng động mạch thận trên hình ảnh chụp các lớp vi tính đa dãy , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, DỰ KIẾN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, DỰ KIẾN KẾT LUẬN, Trịnh Xuân Đàn – Lê Gia Vinh (1995), “Góp phần nghiên cứu mạch máu cuống thận người Việt Nam trưởng thành”, Hình thái học, Tập 5 (1), trang 14 – 15, BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠO BỘ Y TẾ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm