ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ gđ IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN tại BV đại học y hà nội từ 2010 2015

78 837 11
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/07/2016, 13:29

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI\ ====== MAI TIN T ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GĐ IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL-CARBOPLATIN TạI BV ĐạI HọC Y Hà NộI Từ 2010 - 2015 CNG LUN VN TT NGHIP BC S NI TR H NI - 2015 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI MAI TIN T ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GĐ IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL-CARBOPLATIN TạI BV ĐạI HọC Y Hà NộI Từ 2010 - 2015 Chuyờn ngnh : Ung th Mó s : CNG LUN VN TT NGHIP BC S NI TR Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Lấ VN QUNG H NI - 2015 CC CH VIT TT AJCC : American Joint Commitee on Cancer (Hip hi Ung th M) ASCO :American society of clinical oncology ASR :Age Standardized Rate per 100.000 (T l mc chun theo tui) BN : Bnh nhõn CEA : Carcino Embryonic Antigen (Khỏng nguyờn biu mụ phụi) CK : Chu k CS : Cng s : ỏp ng ECOG : Eastern Cooperative Oncology Group G : Giai on IARC : International Agency for Research on Cancer KPS : Karnofski Performance Status (Ch s ton trng Karnofski) MBH : Mụ bnh hc OS : Overall Survival (Sng thờm ton b) PFS : Progression Free Survival (Sng thờm khụng tin trin) SWOG : Southwest Oncology Group (Hi ung th hc Tõy nam) UBCSGN BVHYHN: khoa ung bu v chm súc gim nh bnh vin i Hc Y H Ni UICC : Union International Contre la Cancer (U ban phũng chng ung th quc t) UT : Ung th UTBM : Ung th biu mụ UTP : Ung th phi UTPKPTBN : Ung th phi khụng phi t bo nh UTPTBN : Ung th phi t bo nh WHO : World Health Orgnization (T chc Y t th gii) MC LC T VN Chng TNG QUAN 1.1 Dch t hc ung th phi v cỏc yu t liờn quan 1.Dch t hc ung th phi .3 1.1.2 Cỏc yu t liờn quan .4 1.2 Triu chng lõm sng v cn lõm sng 1.2.1.Triu chng lõm sng 1.2.2 Cn lõm sng 10 1.3 Chn oỏn xỏc nh 13 1.4 Chn oỏn giai on 14 1.5 Phõn loi mụ bnh hc 16 1.6 Cỏc phng phỏp iu tr 17 1.6.1 iu tr theo giai on 17 1.6.2 iu tr UTPKTBN tỏi phỏt v khụng vi phỏc nghiờn cu: 21 1.6.3 Chin lc mi iu tr ung th phi 21 1.6.4 iu tr hoỏ cht giai on IIIb - IV: 22 1.7 Cỏc thuc s dng nghiờn cu: 27 1.7.1 Paclitaxel [3], [9], [19]: 27 1.7.2 Carboplatin [3], [9], [19] .28 Chng 31 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU .31 2.1 i tng nghiờn cu 31 2.1.1 Chun la chn 31 2.1.2 Tiờu chun loi tr .31 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 32 2.2.1 Thit k nghiờn cu: .32 2.2.2 C mu 32 2.2.3 Phng phỏp thu thp s liu .32 2.2.4 Cỏc thụng tin cn thu thp 33 2.3 K thut khng ch sai s 39 2.4 Phõn tớch v s lý s liu .39 2.5 o c nghiờn cu 39 Chng 41 D KIN KT QU NGHIấN CU .41 3.1 c im chung bnh nhõn 41 3.1.1 Tui v gii 41 Nhn xột: 41 3.1.2 Tỡnh trng bnh nhõn theo ch s Karnofsky: 41 Nhn xột: 41 3.1.3 Tin s hỳt thuc 41 3.1.4 Triu chng lõm sng 42 3.1.5 Cn lõm sng 43 3.1.5.3 Phõn loi mụ bnh hc 44 3.2 Kt qu iu tr ca phỏc Paclitaxel - Carboplatin trờn bnh nhõn KPKPTBN giai on IV 44 3.2.1 ỏp ng iu tr 44 3.2.2 Thi gian sng thờm .47 3.2.3 Mt s tỏc dng ph ca phỏc Paclitaxel - Carboplatin 53 CHNG 55 D KIN BN LUN 55 D KIN KT LUN 56 D KIN KIN NGH .56 TI LIU THAM KHO 57 TI LIU THAM KHO PH LC DANH MC BNG Bng 1.1 Phõn giai on bnh UTPKTBN .15 Bng 1.2 Mt s th nghim lõm sng ngu nhiờn so sỏnh nhng phỏc c cú s dng Cisplatin vi iu tr triu chng (BSC) [11], [16] 24 Bng 1.3 Mt s th nghim lõm sng so sỏnh cỏc phỏc cú platin c v mi 26 Bng 2.1: Phõn c tớnh theo tiờu chun ca WHO 36 Bng 3.1 Phõn loi bnh nhõn theo tui 41 Bng 3.2 Tỡnh trng bnh nhõn theo ch s Karnofsky 41 Bng 3.3 Tin s v thi gian hỳt thuc 42 Bng 3.4 Lý vo vin .42 Bng 3.5 thi gian xut hin triu chng u tiờn cho ti nhp vin 42 Bng 3.6 Cỏc triu chng lõm sng thng gp 43 Bng 3.7 c im tn thng trờn phim chp CT lng ngc 43 Bng 3.8 Tn thng di cn xa 44 Bng 3.9 Phõn loi mụ bnh hc v t bo hc .44 Bng 3.10 S chu k húa cht 45 Bng 3.11 Tỡnh trng ỏp ng iu tr .45 Bng 3.12 ỏp ng c nng .45 Bng 3.13 ỏp ng theo giai on bnh 45 Bng 3.14 Tỡnh trng ỏp ng theo typ MBH 46 Bng 3.15 Tỡnh trng ỏp ng theo s chu k húa cht 46 Bng 3.16 ỏp ng theo mt s yu t khỏc 47 Bng 3.17: Thi gian sng thờm ton b v thi gian sng thờm trung bỡnh .48 Bng 3.18 Sng thờm theo mc xõm ln u (T) 48 Bng 3.19 Sng thờm theo giai on bnh .49 Bng 3.20 Sng thờm theo s chu k húa cht .50 Bng 3.21 Sng thờm theo ỏp ng 51 Bng 3.22 Sng thờm theo KPS 52 Bng 3.23 Sng thờm theo mt s yu t khỏc 53 Bng 3.24 Tỏc dng ph trờn h to huyt .53 Bng 3.25 Mt s tỏc dng ph ngoi h to huyt 54 DANH MC BIU Biu 3.1 Thi gian sng thờm ton b v thi gian sng thờm trung bỡnh .47 Biu 3.2 Thi gian sng thờm theo mc xõm ln u (T) .48 Biu 3.3 Sng thờm theo giai on bnh 49 Biu 3.4 Sng thờm theo s chu k húa cht 50 Biu 3.5 Sng thờm theo ỏp ng: .51 Biu 3.6 Sng thờm theo ch s KPS 52 T VN Ung th phi (UTP) l bnh lý ỏc tớnh thng gp nht nhiu nc trờn th gii vi s ca mi mc mi nm tng trung bỡnh 0,5% [15] õy cũn l gỏnh nng bnh tt ln ca th gii, k c vi nhng nc phỏt trin õy l nguyờn nhõn dn u gõy t vong ung th ti M Ti M, c tớnh nm 2015 cú khong 221.200 ca mi mc v 158.040 ngi cht vỡ UTP [50] Vit Nam, theo Globocan 2012, ung th phi l bnh ph bin th hai c hai gii, xp sau ung th gan nam v ung th vỳ n gii c tớnh cú khong 22000 trng hp mi mc v khong 20000 trng hp t vong ung th phi ti Vit Nam nm 2012, ú t l mi mc v t vong ca nam gii gp ln n gii[50] Theo phõn loi ca T chc y t th gii, 95% ung th ph qun phi nguyờn phỏt c chia lm nhúm chớnh da trờn c im mụ bnh hc l ung th phi khụng phi t bo nh v ung th phi t bo nh, ú UTPKPTBN chim 80 - 85% [3],[14],[15],[20],[50] Mc dự cú nhiu tin b chn oỏn, nhng phn ln bnh nhõn UTP n vin giai on mun u nm sõu lng ngc v giai on sm triu chng bnh thng nghốo nn v khụng c hiu, nờn cú khong 2/3 s bnh nhõn n khỏm bnh giai on mun [12],[15],[16] Cỏc phng phỏp chớnh iu tr UTPKPTBN bao gm phu thut, húa cht v x tr Trong ú, phu thut l phng phỏp iu tr hiu qu nht i vi giai on bnh sm, húa cht v x tr c ỏp dng iu tr bnh tin trin ti vựng hay ó lan trn khụng cũn kh nng phu thut nhm lm gim giai on, gim nh triu chng v kộo di thi gian sng thờm Trc õy, thp k 80 iu tr hoỏ cht cho bnh nhõn UTPKPTBN giai on mun rt kộm hiu qu v nhiu tỏc dng ph T nm 1990, hu ht cỏc nghiờn cu trờn th gii u cho thy cỏc phỏc phi hp nhúm platin vi cỏc thuc mi nh Taxane, Gemcitabine, Vinorelbine , khụng nhng lm tng t l ỏp ng, kộo di thi gian sng thờm m cũn ci thin c cht lng sng v gim nh cỏc triu chng ca bnh [16], [25],[37], [50] Paclitaxel l mt Taxane cú hiu qu rừ rt iu tr UTPKTBN giai on mun, dựng n c hay phi hp vi Cisplatin cỏc th nghim lõm sng Tuy nhiờn, cỏc c tớnh trờn thớnh giỏc, thn v thn kinh ca Cisplatin nờn gn õy ngi ta cú xu hng thay th thuc ny bng Carboplatin - th h ca hp cht platin cú tỏc dng tng ng nhng an ton hn [16],[19],[37],[55] Do nhng hiu qu v tớnh an ton ó c chng minh qua nhiu th nghim lõm sng, phỏc Paclitaxel - Carboplatin ó tr thnh mt nhng phỏc c s dng rng rói nht trờn th gii, c bit M [10],[50] Cho n nay, nc ta v th gii cú nhiu nghiờn cu ỏnh giỏ hiu qu ca phỏc ny vi t l ỏp ng cao, kộo di thi gian sng thờm v c tớnh ca phỏc dung np tt cho bnh nhõn giai on mun Ti khoa UBCSGN BVHYHN, phỏc Paclitaxel - Carboplatin ó c s dng nhiu iu tr UTPKPTBN giai on IV nhng cha cú nghiờn cu no ỏnh gớa kt qu iu tr ca phỏc ny Vỡ vy chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ny ti khoa UBCSGN BVHYHN t 2010-2015, vi mc tiờu: Nhn xột mt s c im lõm sng v cn lõm sng bnh nhõn UTPKTBN giai on IV ỏnh giỏ hiu qu iu tr ca phỏc Paclitaxel-Carboplatin bnh nhõn UTPKTBN giai on IV Chng TNG QUAN 1.1 Dch t hc ung th phi v cỏc yu t liờn quan Dch t hc ung th phi UTP l nguyờn nhõn gõy t vong hng u hu ht cỏc quc gia trờn th gii Nhng nm gn õy t l mc UTP tng nhanh vi s ca mi mc trung bỡnh mi nm tng khong 0,5% Trong nm 2002, trờn th gii cú khong 1.400.000 ca mi mc UTP chim 12,5% tng s ca mi mc ung th (UT), nam mc nhiu hn n vi t l mi mc chun theo tui (ASR) nam l 30,9/100.000 dõn v n ASR l 12,6/100.000 dõn n nm 2008 s ngi mi mc ung th phi lờn n 1.608.800 ngi, ú cú 1.378.400 ngi cht bnh ny T l mc UTP rt khỏc bit gia cỏc nc v tựy thuc theo gii, nam gii cú t l mc UTP cao nht vựng Bc M v Chõu u c bit l vựng Trung ụng, n gii cú t l mc cao nht vựng Bc M, ụng , Bc u v mt s nc nh: Trung Quc, Nht Bn, Singapore, Anh v thp nht cỏc nc Nam (n , Pakistan) Ti Singapore, t l mc UTP ca nam nm 2002 ASR l 55,8/100.000 dõn v ca n l 18,3/100.000 dõn.Ti Hn Quc UTP nam ng th ba vi t l 51,3/100.000 dõn v n ng th nm vi t l 12,4/100.000 dõn M, c tớnh nm 2010 cú khong 222.500 ca mi mc(116.750 nam v 105.770 n) v 157.300 ngi cht vỡ cn bnh ny [3], [16], [34], [39] Ti Vit Nam, ghi nhn ung th ti thnh ph H Chớ Minh giai on 1995 - 1998, t l mc UTP chun theo tui nam l 26,9/100000 dõn v n l 7,5/100.000 dõn, tng lờn l 29,5/100.000 dõn nam v 12,4/100.000 dõn n nm 2003 Ti H Ni, t l mc chun theo tui ca UTP ó tng t 24,6/100.000 dõn (1996 - 1999) lờn 39,5/100.000 dõn (2001 - 2004) nam v TI LIU THAM KHO Ting Vit: Nguyn Quc Anh, Ngụ Quý Chõu (2011), Ung th ph qun nguyờn phỏt, Hng dn chn oỏn v iu tr bnh ni khoa, Nh xut bn Y hc, H Ni, trang 387-390 Phm Hong Anh, Nguyn Hoi Nga, Trn Hng Trng, Trnh Th Hoa, Bựi Hi ng v cng s (1998), "Tỡnh hỡnh bnh ung th H Ni giai on 1996 - 1999", Tp y hc thc hnh, (s 431), trang 8-11 Nguyn Bỏ c (2004), "Ung th phi", Hoỏ cht iu tr bnh ung th, Nh xut bn Y hc, H Ni, trang 64-70, 289-397 Nguyn Bỏ c (2006), Tỡnh hỡnh ung th Vit Nam giai on 2001 - 2004 qua ghi nhn ung th ti tnh thnh Vit Nam, Tp y hc thc hnh, (s 541/2006), B Y t xut bn, trang Nguyn Bỏ c, Nguyn Chn Hựng v cng s (2005), Kt qu bc u nghiờn cu dch t hc mụ t mt s bnh ung th vựng a lý Vit Nam giai on 2001 - 2003, c san ung th hc quý I - 2005, Hi phũng chng ung th Vit Nam, trang 3-7 Nguyn Bỏ c, Nguyn Vn Vy, Nguyn Lam Ho, Nguyn Hoi Nga, Nguyn Th Thanh Huyn v cng s (2005), Kt qu ghi nhn ung th qun th ti Hi Phũng t nm 2001 - 2004, c san ung th hc quý III - 2005, Hi phũng chng ung th Vit Nam, trang 73-79 Nguyn Bỏ c, Trn Vn Thun, Nguyn Tuyt Mai (2010), Ung th phi, iu tr ni khoa bnh ung th, Nh xut bn Y hc, H Ni, trang 81-98 Nguyn Lam Hũa v cng s (2010) Kt qu ghi nhõn ung th qun th ti Hi Phũng nm 2001- 2010, Tp ung th hc Vit Nam thỏng 10/2012, (s 2), trang 3-37 Lờ Thu H (2008), ỏnh giỏ hiu qu iu tr ung th phi khụng phi t bo nh giai on IIIb - IV phỏc paclitaxel - Carboplatin ti bnh vin U bu H Ni, Lun thc s chuyờn ngnh ung th, Th vin i hc Y H Ni 10 Bựi Quang Huy (2008), ỏnh giỏ hiu qu iu tr ung th phi khụng phi t bo nh giai on IIIb - IV bng phỏc d Gemcitabin cisplatin ti bnh vin K, Lun thc s chuyờn ngnh ung th, Th vin i hc Y H Ni 11 Nguyn Th Thanh Huyn (2007), ỏnh giỏ kt qu iu tr ung th phi khụng phi t bo nh giai on IIIB- IV phỏc DocetaxelCarboplatin tai bnh vin K , Lun thc s chuyờn nghnh ung th, Th vin i hc Y H Ni 12 Trn Mai Phng(2009), ỏnh giỏ kt qu húa x tr ng thi ung th phi khụng t bo nh giai on IIIb ti bnh vin K, Lun thc s chuyờn ngnh ung th, Th vin i hc Y H Ni 13 Nguyn Duy Thng, Nguyn ỡnh Tựng, Tụn Tht Cu v cng s (2006), Nghiờn cu dch t hc mụ t mt s bnh ung th ti Tha Thiờn Hu giai on 2001 - 2004, Tp y hc thc hnh, (s 541/2006), B Y t xut bn, trang 18-32 14 Bựi Cụng Ton (2003), Ung th ph qun, Thc hnh x tr bnh ung th, Nh xut bn Y hc, H Ni , trang 303-314 15 Bựi Cụng Ton, Trn Vn Thun (2007), Ung th phi, Chn oỏn v iu tr bnh ung th, Nh xut bn Y hc, H Ni, trang 176-187 16 Bựi Cụng Ton, Hong ỡnh Chõn (2008), Bnh ung th phi, Nh xut bn Y hc, H Ni 17 Hong Trng Tựng (2006), ỏnh giỏ kt qu iu tr a phng thc ung th phi khụng phi t bo nh giai on IIb, IIIa ti Bnh vin K 2002 - 2006, Lun thc s chuyờn ngnh ung th, Th vin i hc Y H Ni 18 V Vn V v cng s (2000), Ghi nhn bc u iu tr ung th phi khụng phi t bo nh vi Taxol - Carboplatin ti Trung tõm ung bu thnh ph H Chớ Minh, Tp thụng tin y dc s chuyờn ung th thỏng 8/2000, trang 150-154 19 V Vn V, ng Thanh Hng v cng s (2001), Hoỏ tr ung th phi nguyờn phỏt ti Trung tõm ung buu thnh ph H Chớ Minh, Y hc thnh ph H Chớ Minh s c bit chuyờn ung bu hc, 5, (ph bn s 4), trang 249-253 20 V Vn V, ng Thanh Hng, Bựi Chớ Vit v cng s (2004), Hoỏ tr ung th phi, Ung bu hc ni khoa, Nh xut bn Y hc chi nhỏnh thnh ph H Chớ Minh, trang 224-232 21 Vừ Vn Xuõn (2001), Ung th ph qun phi, Hng dn thc hnh chn oỏn iu tr ung th, Nh xut bn Y hc, H Ni, trang 167178 Ting Anh 22 American Cancer Society (2005), "Cancer facts and figures - 2004 Atlanta", http://www.Cancer.org dowloads 23 Ansari RH, Socinski MA, Belani CP et al (2011), A retrospective analysis of outcomes by age in a three-arm phase III trial of gemcitabine in combination with carboplatin or paclitaxel vs Paclitaxel plus carboplatin for advanced non-small-cell lung cancer, Crit Rev Oncol Hematol May;78(2):163-71 24 Belani CP, Kearns CM, Zuhowski EG et al (1999), A phase I trial, including pharmacokinetic and pharmacodynamic correlations, of combination Paclitaxel and Carboplatin patients with metastatic non small cell lung cancer, J Clin Oncol, (17), 676-684 25 Belani CP, Lee IS, Socinski MA et al (2005),Randomized phase III trial comparing Cisplatin Etoposide to Carboplatin - Paclitaxel in advanced or metastatic non small cell lung cancer, Ann Oncol, 16(7), 1069-1075 26 Belani CP, Choy H, Bonomi P et al (2005), Combined chemoradiotherapy regimens of paclitaxel and carboplatin for locally advancednon-small-cell lung cancer: a randomized phase II locally advanced multi-modality protocol, J Clin Oncol Step 1;23(25): 5883-91 27 Blanchard EM, Moon J, Kelly K et al (2011), Comparison of platinum-based chemotherapy in patients older and younger than 70 years: an analysis of Southwest Oncology Group Trials 9308 and 9509, Thorac Oncol Jan;6(1):115-20 28 Blot W, Fraumeni JF Jr(1975), Arsenical air pollution and lung cancer, Lancet: 142-144 29 Bonomi P, Kim K, Fairclough D, et al (2002), Comparison of survival and quality of life in advanced non small cell lung cancer patients treated with two dose levels of Paclitaxel combined with Cisplatin versus Etoposide with Cisplatin: results of an Eastern Cooperative Oncology Group Trial, J Clin Oncol, (18), 623-631 30 Edge SB, Byrd DR, Comptom CC et al (2010), AJCC cancer staging Manual, 7th ed New York: springer 31 Franklin WA, Chanin T, Gonzalez A (2005), "Molecular and cellular pathology of lung cancer", Lung cancer principles and practice, Lippilcott William & Wilkins, 232-260 32 Gandara DR, Crowley J, Livingston RB, et al Evaluation of cisplatin intensity in metastatic non-small-cell lung cancer: a phase III study of the Southwest Oncology Group J Clin Oncol 1993;11:873-8 33 Gatzemeier U, von Pawel J, Gottfried M et al (2000), Phase III comparative study high - dose Cisplatin versus a combination of Paclitaxel and Cisplatin in patients with advanced non small cell lung cancer, J Clin Oncol, (18), 3390-3399 34 Globocan I (2005), Cancer incidence, mortality and prevalence, World wide version 1.0, IARC Cancerbase No.5, Lyon, IARC Press, 2002 35 Godlstraw P, Crowley J, Chanskey K, et al (2007), The IASLC lung cancer staging Project: proposals for the revision of the TNM stage groupings in the forthcoming(seventh) edition of the TNM Classification of malignant tumours, J Thorac Oncol, 2(8): 706-714 36 Han JY, Lee DH, Lee SY, Park CG et al (2005), Phase II study of weekly Irinotecan plus Capecitabine for chemotheraphy - naive patients with advanced non small cell lung cancer carcinoma, Cancer, 104(12), 2759-2765 37 Hoang T, Traynor AM, Schiller JH (2005), "Chemotherapy for advanced non-small-cell lung cancer", Lung cancer principles and practice, Lippilcott William & Wilkins, 571-587 38 J.J Yeh W.H Hsu J.J Wang S.T Ho A Kao(2002)"Predicting Chemotherapy Response to Paclitaxel - Based Therapy in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer with P-Glycoprotein ExpressionRespiration 2003 ; April 22; 70:32-35 39 Jemal A, Siegel R, Xu J, Ward E (2010),Cancer statistic, CA cancer J Clin 2010, 60: 277-300 40 Johnson DH, Paul DM, Handle KR, et al (1996), Paclitaxel plus Carboplatin in advanced non small cell lung cancer: a phase II trial, J Clin Oncol, 14, 2054-2060 41 Johnson DH, Zhu J, Schiller J, et al ECOG1594 - a randomized phase III trial in metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC) -outcome of PS patients (Pts): an Eastern Cooperative Oncology Group Trial (ECOG) Prog Proc Am Soc Clin Oncol 1999;18:461a abstract 42 Karen Kelly, John Crowley, Paul A Bunn, Jr, Cary A Presant, Patra K Grevstad, et al (2001), Randomized phase III trial of Paclitaxel plus Carboplatin versus Vinorelbine plus Cisplatin in the treatment of patient with advanced non small cell lung cancer: a South West Oncology Group trial, J Clin Oncol, 19, 3210-3218 43 Kelly K, Pan Z, Murphy J et al (1997), "A phase I trial of paclitaxel plus carboplatin in untreated patients with advanced non-small-cell lung cancer", Clin Cancer Res, 3: 1117-1123 44 Kosmidis P, Mylonakis N, Skarlos D et al (2000), "Paclitaxel (175mg/m2) plus carboplatin (5 AUC) versus paclitaxel (225 mg/m 2) plus carboplatin (6AUC) in advanced non-small-cell lung cancer (NSCLC): a multicenter randomized trial", Ann Oncol, 11: 799-805 45 Komidis P et al (2002), Paclitaxel plus Carboplatin versus gemcitabine plus paclitaxel in advanced non-small-cell lung cancer: a phase III randomized trial, J Clin Oncol, 20: 3578-3585 46 Langer CJ, Leighton JC, Comis RL, et al (1995), Paclitaxel and Carbopatin in combination in the treatment of advanced non-small cell lung cancer: a phase II toxicity, response, and survival, J Clin Oncol, Jun;13,229(3 Suppl 6): 64 - 9, 1870-1860 47 Langer C, Li S, Schiller J et al (2007), Randomized phase II trial of Paclitaxel plus carboplatin or gemcitabine plus cisplatin in Eastern Cooperative Oncology Group performance status non-small-cell lung cancer patients: ECOG 1599., J Clin Oncol Feb 1;25(4):41-23 48 Lillenbaum R, Herndon J, List M, et al (2002): Single-agent (SA) versus combination chemotherapy (CC) in advanced non-small cell lung cancer (NSCLC): A CALGB randomized trial of efficacy, quality of life (QOL), and cost-effectiveness Proc Am Soc Clin Oncol, 21: 1a, (abstr 2) 49 National Cancer Registry Malaysia (2002), Cancer incidence in Malaysia 2002 - the first report of the National Cancer Registry, 127 50 National Comprehensive Cancer Network (NCCN) (2011), Non small cell lung cancer, NCCN clinical practice guidelines in oncology v.2.2011, http;//www.NCCN.com downloads 51 Ohe Y, Ohashi Y, Kubota K et al (2007), Randomized phase III study of cisplatin plus irinotecan versus carboplatin plus paclitaxel, cisplatin plus gemcitabine, and cisplatin plus vinorelbine for advanced non-small-cell lung cancer: Four - Arm Cooperative Study in Japan, Ann Oncol, Feb; 18(2): 317-23 52 Rigas J, Dragnev K, Kerry M et al (2005), "Survival quivalence of non - platinium based and platinium based chemotherapy for avanced non - small cell lung cancer: the results of a multicenter internet - based phase III randomized study", Lung cancer, 49, s35, Abstr 98 53 Rosell R, Gatzemeier U et al (2002), "Phase III randomised trial comparing paclitaxel/carboplatin with paclitaxel/cisplatin in patients with advanced non-small-cell lung cancer: a cooperative multinational trial", Ann Oncology, 13: 1539-1549 54 Scagliotti GV,De Marinis F, Rinaldi M, et al(2001), "Phase III randomised trial comparing three platinium-based double in advanced non-small-cell lung cancer", Proc Am Soc Clin Oncol; 20,abtract1227 55 56 57 58 59 60 61 62 Schiller J,Harrington N, Sandler A, et al (2002), " A randomised phase III trial of four chemotherapy regimens in advanced non-smallcell lung cancer ", Proc Am Soc Clin Oncol; 19, abtract Schottenfeld D, Searle JG (2005), "The etiology and epidemiology of lung cancer", Lung cancer principles and practice, Lippilcott William & Wilkins, 3-20 Skeel RT (2003), Handbook of cancer chemotherapy, Lippincott William&Willkins, USA, 26-43 Stathopolus GP, Veslemes M, Georgatou N, Antoniou D et al (2004), Front - line Paclitaxel - Vinorelbine versus Paclitaxel Carboplatin in patients with advanced non small cell lung cancer: a randomized phase III trial, Ann Oncol, 15, 1048-10 Tester W.J, P Stephenson, C J Langer, J H Schiller et al (2004), Randomized phase II study of paclitaxel/carboplatin or gemcitabine/cisplatin in performance status (PS) patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) Journal of Clinical Oncology, Vol 22, No 14S : 7055 Treat JA, Edelman MJ, Socinski MA et al (2010), A retrospective analysis of outcomes across histological subgroups in a three-arm phase III trial of gemcitabine in combination with carboplatin or paclitaxel vs Paclitaxel plus carboplatin for advanced non-small-cell lung cancer, Lung cancer Dec;70(3):340-6 Treat JA, Gonin R, Rowland KM et al (2010), A randomized, phase III multicenter trial of gemcitabine in combination with carboplatin or paclitaxel versus paclitaxel plus carboplatin in patients with advanced or metastatic non-small-cell lung cancer., Copyright Published by Elsevier Ireland Ltd World Health Organization (1979), WHO handbook for reporting results of cancer treatment, WHO offset Pub No.48, Geneva : World Health Organization BNG CH S HOT NG C TH THEO KANOFSKY Ch s 100 90 80 70 60 50 40 Mc hot ng Hot ng bỡnh thng, khụng triu chng, khụng du hiu bnh Cú du hiu hoc triu chng bnh, cú th hot ng bỡnh thng Cú du hiu hoc triu chng bnh cn tr gng sc, gim sỳt hot ng bỡnh thng Khụng th hot ng bỡnh hay ch ng, t chm súcc cho mỡnh Cn tr giỳp khụng thng xuyờn nhng cú th t thc hin phn ln cỏc nhu cu cỏ nhõn Cn tr giỳp v chm súc y t thng xuyờn Khụng hot ng c, cn s tr giỳp chm súc c bit PH LC BNH N NGHIấN CU S h s I Phn hnh chớnh - H v tờn: tui: - Gii ( Nam: 1; N: 2) - Ngh nghip - a ch: - Khi cn bỏo tin cho - S in thoi liờn lc - Ngy vo vin - Ngy vin II Thụng tin trc iu tr Lõm sng - Tin s: + Bnh lao, bnh phi khỏc: Cú Khụng + Thúi quen hỳt thuc: Cú Khụng + S nm hỳt thuc: - Lý vo vin - Thi gian t cú triu chng u tiờn n vo vin < thỏng 3-6 thỏng > 6thỏng - Ch s Karnosky: 70% 80-90% 100% - Cỏc triu chng hụ hp + Ho khan + Ho cú m + Ho cú m ln mỏu + Khú th - Cỏc triu chng chốn ộp xõm ln trung tht + au ngc + Nc + Nut nghn + Hi chng Pancoast + Khn ting, ging ụi + Hi chng Horner + Phự ỏo khoỏc + Viờn nỏch huyt lan to - Cỏc triu chng cn ung th + To u chi + Vỳ to bờn ( nam) + au nhc xng khp + Hi chng gi nhc c - V trớ di cn + Gan + Xng + Nóo + Hch thng ũn - Cỏc triu chng ton thõn + Chỏn n + St + Gy sỳt -Cỏc triu chng khỏc Cn lõm sng - Hỡnh nh X- quang phi + V trớ u: Phi phi Trung tõm Phi trỏi Ngoi vi + Hch Hch rn phi cựng bờn Hch trung tht cựng bờn Hch rn phi i bờn Hch trung tht i bờn - CT scanner lng ngc + V trớ u Phi phi Phi trỏi Cỏch carina 2cm Xõm ln carina Cỏch carina < 2cm Ngoi vi + Kớch thc u u 2cm u > 7cm < u 3cm < u 5cm < u cm + Hch Hch rn phi cựng bờn Hch trung tht cựng bờn Hch rn phi i bờn Hch trung tht i bờn + Xõm ln cỏc thnh phn trung tht Xõm ln tim v cỏc mch mỏu ln Xõm ln khớ qun Xõm ln thc qun Xõm ln thõn t sng Trn dch mng phi ỏc tớnh + Xõm ln thnh ngc Cú Khụng - Ni soi ph qun + U sựi ph qun + Thõm nhim ph qun + Chớt hp ph qun + Chốn ộp khớ ph qun + Xung huyt niờm mc ph qun + Khụng thy u ph qun chớnh - Mụ bnh hc/t bo hc + UT biu mụ vy + UT biu mụ tuyn + UT biu mụ t bo ln + UT BM khụng xỏc nh - Cụng thc mỏu: + Hng cu T/l + Bch cu: G/l + HST G/l + Bch cu ht: % + Tiu cu: G/l ( G/l) - Sinh hoỏ mỏu Ure mmol/l SGOT: U/l Creatinine mmol/l SGPT U/l Billirubin TP mmol/l Billirubin TT mmol/l - Cỏc xột nghim khỏc: SA bng: CT bng: CT, MRI s nóo Chn oỏn giai on TNM Giai on IVa IVb III Phn iu tr - Hoỏ cht phỏc : Vinorelbine - Cisplatin - Liu Paclitaxel : Cisplatin: - Ngy bt u truyn - Ngy kt thỳc: - S chu k: - Ngng iu tr hoỏ cht + Lớ + Tun th + S ngy ngng - Tỏc dng ph 1: 2: 3: 4: Tỏc dng ph t t t t t t Bch cu Bch cu ht HC HST Tiu cu SGOT SGPT Billirubin Ure Creatinin Nụn, bun nụn Ri lon tiờu hoỏ Rng túc St D ng Ch s Karnofsky S dng thuc tng BC S dng thuc tng HC - ỏnh giỏ ỏp ng sau iu tr + Triu chng c nng Hon ton - Ch s ton trng sau iu tr thỏng: n nh Tin trin + Tn thng ti u Mt phn Hon ton n nh Mt phn Tin trin Hon ton n nh Mt phn Tin trin Hon ton n nh Mt phn Tin trin + Tn thng ti hch + V trớ di cn: IV Theo dừi sau iu tr: - Ngy cú thụng tin cui: - Cũn sng khụng tỏi phỏt di cn - Cún sng cú tỏi phỏt, di cn - V trớ di cn Gan Nóo Xng Hch T Phi i bờn: - ó cht: Ngy thỏng nm + Do bnh khụng PQ + Do bnh khỏc + Khụng rừ - Ghi chỳ: Ngi thc hin [...]... thất bại với bằng điều trị phác đồ paclitaxel - carboplatin chúng ta có thể chuyển điều tri bằng các phác đồ khác hoặc điều trị theo từng cá thể khác nhau - Trong thư ng hợp bệnh chưa lan tràn rộng hoá trị liệu có thể kéo dài thời gian sống thêm cho bệnh nhân [15], [16], [50], [56] 1.6.3 Chiến lược mới trong điều trị ung thư phổi Ng y nay những hiểu biết của con người về sinh học ung thư ng y càng tăng... phế quản và sinh thiết u, nếu không có kết quả nên chọc hút xuyên thành ngực vào khối u l y bệnh phẩm làm chẩn đoán MBH hoặc tế bào học 1.4 Chẩn đoán giai đoạn Xếp loại lâm sàng TNM và phân chia giai đoạn theo AJCC năm 2010 [1],[16],[35] * Xếp loại TNM T: khối u nguyên phát T0: không tìm th y u nguyên phát Tx: không xác định được u nguyên phát hoặc có tế bào ung thư trong dịch tiết hay dịch rửa phế quản... qua nội soi phế quản, hoặc có thể sinh thiết kim xuyên thành ngực dưới sự hướng dẫn của CT Scanner - Xét nghiệm MBH bệnh phẩm sau phẫu thuật 1.2.2.5 Tế bào học: Xét nghiệm tế bào học các bệnh phẩm như: đờm, dịch chải rửa phế quản, chất quét tổn thư ng qua soi phế quản, phiến đồ áp các mảnh sinh thiết, bệnh phẩm sau phẫu thuật, chọc hút kim nhỏ xuyên thành phế quản hoặc chọc hút kim nhỏ xuyên thành... thì không có chỉ định phẫu thuật mà điều trị tia xạ hoặc hóa chất − Tia xạ rất có giá trị nhằm thuyên giảm triệu chứng ở những bệnh nhân thể trạng y u Tuy nhiên, kết hợp với điều trị hóa chất giảm được 10% tỉ lệ tử vong so với nhóm điều trị bằng tia xạ đơn thuần − Với những BN giai đoạn IIIb không còn chỉ định phẫu thuật, người ta có xu hướng điều trị hóa xạ đồng thời, sau đó điều trị hóa chất bổ sung... não 1.2.2.2 Nội soi phế quản: Là phương pháp tương đối phổ biến và rẻ tiền, cho phép quan sát được tổn thư ng qua đó l y được bệnh phẩm làm tế bào học, mô bệnh học và đánh giá khả năng phẫu thuật Tuy nhiên, nội soi phế quản ống mềm chỉ soi được đến nhánh phế quản thứ 6 (vùng trung tâm và vùng giữa), không th y được tổn thư ng ngoại vi 1.2.2.3 Soi trung thất: sinh thiết chẩn đoán, đánh giá khả năng... Trung Tâm Ung Bướu Hải Phòng, phác đồ Paclitaxel/ Carboplatin đã được áp dụng để điều trị cho bệnh nhân UTPKPTBN giai đoạn IIIb - IV từ năm 2006 nhưng hiện vẫn chưa có tác giả nào đánh giá hiệu quả của phác đồ n y 1.7 Các thuốc sử dụng trong nghiên cứu: 1.7.1 Paclitaxel [3], [9], [19]: Là thuốc chống ung thư mới thuộc nhóm taxane Công thức hóa học của Paclitaxel * Cơ chế tác dụng: Làm tăng sự hình thành... IIIb IIIb IIIa IIIa IIIb IIIb IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV IV T2 T3 > 7cm T4 (xâm lấn) T4 M1 (cùng bên) T4 (TDMP) M (đối bên) M (xa) M1a M1b 16 Khối u với mọi kích thư c mà có: Hạch TT đối bên Hạch rốn phổi đối bên Hạch TĐ Hạch vùng cơ thang Hoặc khối u có xâm lấn một trong các thành phần sau: TK quặt ngược Khí quản Thực quản Hạch trung thất cùng bên Thành ngực Tim Th y khác Cơ hoành Mạch máu Thân... 1 ng y thì nguy cơ tăng lên 10 - 20 lần Mức độ tăng nguy cơ khác nhau t y theo loại tế bào UT, nguy cơ bị UT biểu mô tế bào v y và UT biểu mô tế bào nhỏ ở những người hút thuốc tăng 5 đến 20 lần trong khi nguy cơ bị UT biểu mô tuyến và UT biểu mô tế bào lớn tăng 2 đến 5 lần so với những người không hút thuốc Trong khói thuốc lá dòng chính không lọc được xác định là có khoảng trên 4700 chất hóa học và... điều trị xạ trị - Một điều chắc chắn là hoá trị bổ trợ kéo dài được thời gian sống thêm cho những bệnh nhân ở giai đoạn n y [15], [16], [50], [56] 1.6.2 Điều trị UTPKTBN tái phát và không ĐƯ với phác đồ nghiên cứu: - Bệnh nhân tái phát đơn độc tại phổi và không có dấu hiệu của di căn xa có thể điều trị bằng cắt bỏ u tái phát - Đối với u tái phát ở nhiều vị trí, thể trạng không tốt, hoá trị hoặc xạ trị. .. nghiêm tế bào học giúp chẩn đoán gián tiếp Xét nghiệm tế bào dịch màng phổi, màng tim tìm tế bào ác tính 1.2.2.6 Xét nghiệm khác - Xét nghiệm chất chỉ điểm u; SCC (Sqamous Cell Cancer), CEA, CA19.9 (Cancer Antigen) có giá trị gợi ý chẩn đoán, tiên lượng bệnh và theo dõi điều trị nhưng không đặc hiệu - Kháng thể đơn dòng: mới được phát triển và sử dụng trong UTP, có thể có giá trị trong chẩn đoán tế bào học
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ gđ IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN tại BV đại học y hà nội từ 2010 2015 , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ gđ IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN tại BV đại học y hà nội từ 2010 2015 , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ gđ IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CARBOPLATIN tại BV đại học y hà nội từ 2010 2015 , Dịch tễ học ung thư phổi

Từ khóa liên quan