Tong hop ly thuyet bai tap on thi HSG tieng anh

12 527 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2016, 09:27

PRESENT PERFECT AND SIMPLE PAST Aim: students know how to change the sentences in present perfect into simple past and vice verses I S + began/ started/commenced + V.ING + time ago  S + have/has V3/ed + for time *  **  II She began working in this company ten years ago She has worked in this company for ten years They commenced living in Nha Trang ten months ago They have lived in Nha Trang for ten months S + Began + V -ING + in/on/at + Time -+ S + Have/Has V3/ed + Since Time * They started playing football at three 0' clock  They have been played football since three 0' clock ** She began learning French in April  She has learned French since April III Present perfect + for + time  It is + time + since + simple past * He has not seen me for three years  It is three years since he last saw me ** Mary has studied in Paris for two months  It is two months since Mary began to study in Paris IV Negative Present perfect + Before  It is the first time that + Present perfect * I have not eaten this kind of food before  It is the first time that I have eaten this kind of food ** He has never met her before  It is the first time that he has met her V Negative present perfect + Since + Time -+ The last time + Simple past + Time Notes: - At + hour - On + day - In + month/season/year * I have not smoked since June  The last time I smoked was in June ** She has not seen him since Monday  The last time she saw him was on Monday CÁC DẠNG ĐỀ THƯỜNG GẶP VỀ TOO TO, SO THAT, SUCH THAT, ENOUGH: Aim: Students know how to rewrite the sentences with enough, so that, such that, too 1) ĐỔI TỪ SO THAT SANG SUCH THAT: N + BE + SO + ADJ + THAT + CLAUSE => ĐẠI TỪ + BE Cách làm : Thêm such (a,an) đem tính từ xuống, đem danh từ xuống, từ that trở viết lại hết => ĐẠI TỪ + BE SUCH (A,AN) ADJ + N + THAT CLAUSE The book is so interesting that I have read it many times It is => It is such an interesting book that I have read it many times Nếu danh từ số khơng đếm khơng có a, an 2) ĐỔI TỪ SO THAT SANG TOO TO : Đề có dạng : S + BE +SO + ADJ + THAT + CLAUSE => S + BE + TOO Cách làm : Thêm tính từ vào, bỏ can't, couldn't lấy từ động từ trở Nếu chủ từ câu khác thêm phần for sb Nếu túc từ câu sau giống chủ từ câu đầu bỏ túc từ => S + BE + TOO + adj + (FOR SB) TO INF The water is so hot that I can't drink it => The water is too => The water is too hot for me to drink - Nếu đổi nguợc lại từ TOO TO sang SO THAT thường sai việc qn thêm túc từ vào chia sai 3) ĐỔI TỪ TOO TO SANG ENOUGH: Đề thường có dạng : S + BE + TOO + ADJ + TO INF => S + BE NOT Cách làm : - Dùng tính từ phản nghĩa + enough - Viết lại hết phần sau He is too weak to run fast => He isn't => He isn't strong enough to run fast Ghi :Trong tất cấu trúc chổ BE V ADV thay cho ADJ Câu điều kiện Điều kiện thực (điều kiện có thực hay điều kiện dạng I) If he tries much more, he will improve his English THĨI QUEN (HABITUAL) if + S + simple present tense + simple present tense If the doctor has morning office hours, he visits every patiens in the affternoon I usually walk to school if I have enough time MỆNH LỆNH (COMMAND) If + S + simple present tense + command form of verb + If you go to the Post Office, mail this letter for me Please call me if you hear anything from Jane Điều kiện khơng thể thực (điều kiện khơng có thực hay điều kiện dạng II, III) If I were rich, I would travel around the world If I had enough money now, I would buy a tourist trip to the moon Động từ to be phải chia were tất ngơi If I were you, I wouldn't go to that movie Điều kiện khơng có thực q khứ (dạng III) If we had known that you were there, we would have written you a letter (We didn’t know ) (We didn’t write you a letter) Chú ý thể điều kiện khơng có thực mà khơng dùng if Trong trường hợp đó, trợ động từ had đưa lên đầu câu, đứng trước chủ ngữ Mệnh đề điều kiện đứng trước mệnh đề Had we known that you were there, we would have written you a letter Lưu ý: Câu điều kiện khơng phải lúc tn theo qui luật Trong số trường hợp đặc biệt, vế điều kiện q khứ vế lại (do thời gian qui định) If she had caught the train, she would be here by now Cách sử dụng will, would, could, should số trường hợp khác Thơng thường trợ động từ khơng sử dụng với if mệnh đề điều kiện câu điều kiện, nhiên có số ngoại lệ sau: • If you (will/would): Nếu vui lòng Thường dùng u cầu lịch Would lịch will If you will/would wait for a moment, I will go and see if Mr Conner is here • If + Subject + Will/Would: Nếu chịu Để diễn đạt ý tự nguyện If he will listen to me, I can help him Will dùng theo mẫu câu để diễn đạt ngoan cố: Nếu định, Nếu If you will turn on the music loudly so late tonight, no wonder why your neighbours complain • If you could: Xin vui lòng Diễn đạt lịch u cầu mà người nói cho người đồng ý lẽ đương nhiên If you could open your book, please • If + Subject + should + + command: Ví Diễn đạt tình dù xảy song khó If you should find any difficulty in using that TV, please call me Có thể đảo should lên chủ ngữ bỏ if Should you find any difficulty in using that TV, please call me Cách sử dụng if số trường hợp khác • If then: Nếu If she can’t come to us, then we will have to go and see her • If dùng dạng câu suy diễn logic (khơng phải câu điều kiện): Động từ mệnh đề diễn biến bình thường theo thời gian If you want to learn a musical instrument, you have to practice If you did not much maths at school, you will find economics difficult to understand If that was Marry, why didn’t she stop and say hello • If should = If happen to = If should happen to diễn đạt khơng chắn (Xem thêm phần sử dụng should trên) If you should happen to pass a supermarket, perhaps you could get some eggs (Ngộ nhỡ mà anh có tình cờ ghé qua chợ có lẽ mua cho em trứng) • If was/were to Diễn đạt điều kiện khơng có thật tưởng tượng Nó gần giống câu điều kiện khơng có thật If our boss was/were to come in now (= if the boss came in now), we would be in real trouble What would we if I was/were to lose my job Hoặc diễn đạt ý lịch đưa đề nghị If you were to move your chair a bit, we could all sit down (Nếu anh vui lòng dịch ghế anh chút ngồi được) Note: Cấu trúc tuyệt đối khơng dùng với động từ tĩnh trạng thái tư Correct: If I knew her name, I would tell you Incorrect: If I was/were to know • If it + to be + not + for: Nếu khơng vì, khơng nhờ vào Thời tại: If it wasn’t/weren’t for the children, that couple wouldn’t have any thing to talk about (Nếu khơng đứa vợ chồng nhà chả có chuyện mà nói) Thời q khứ: If it hadn’t been for your help, I don’t know what to (Nếu khơng nhờ vào giúp đỡ anh tơi khơng biết phải làm đây) Có thể đảo lại: Had it not been for your help, I don’t know what to to • Not đơi thêm vào động từ sau if để bày tỏ nghi ngờ, khơng chắn (Có nên Hay khơng ) I wonder if we shouldn’t ask the doctor to look at Mary • It would if + subject + would (sẽ – khơng dùng văn viết) It would be better if they would tell every body in advance (Sẽ tốt họ kể cho người từ trước) How would we feel if this would happen to our family (Ta cảm thấy điều xảy gia đình chúng ta.) • If ’d have ’d have: Dùng văn nói, khơng dùng văn viết, diễn đạt điều kiện khơng thể xảy q khứ If I’d have known, I’d have told you If she’d have recognized him it would have been funny • If + preposition + noun/verb (subject + be bị lược bỏ) If in doubt, ask for help (= If you are in doubt, ) If about to go on a long journey, try to have a good nights sleep (= If you are about to go on ) • If dùng với số từ any/anything/ever/not để diễn đạt phủ định There is little if any good evidence for flying saucers (There is little evidence, if there is any at all, for flying saucers) (Có chứng đĩa bay, có thực) I’m not angry If anything, I feel a little surprised (Tơi khơng giận đâu Mà có tơi cảm thấy ngạc nhiên) Cách nói diễn đạt ý kiến ướm thử: Nếu có I’d say he was more like a father, if anything (Tơi xin nói ơng người cha, nói thế.) He seldom if ever travel abroad (Anh ta chả nước ngồi) Usually, if not always, we write “cannot” as one word (Thơng thường, khơng phải ln ln ) • If + Adjective = although (cho dù là) Nghĩa khơng mạnh although - Dùng để diễn đạt quan điểm riêng vấn đề khơng quan trọng His style, if simple, is pleasant to read (Văn phong ơng ta, cho dù đơn giản, đọc thú) The profits, if little lower than last year’s, are still extremely wealthy (Lợi nhuận, cho dù có thấp năm qua chút, lớn.) Cấu trúc thay may , but His style may be simple, but it is pleasant to read CÁCH CHUYỂN TỪ CÂU THƯỜNG SANG CÂU ĐIỀU KIỆN: - Nếu câu đề - / tương lai dùng loại + phản nghĩa It is rainy I can't go to school If => If it weren't rainy, I could go to school - Nếu câu đề : tưong lai - tương lai dùng loại (khơng phản nghĩa ) I will go to VT I will buy you a present If => If I go to VT, I will buy you a present - Nếu câu đề : Don’t V…….or + mệnh đề viết lại : If you V (viết lại hết, bỏ or) Don’t go out or you will get wet => if you go out, you will get wet - Nếu câu đề là: V …….or + mệnh đề viết lại : If you don’t V (viết lại hết, bỏ or) Raise your hand or I will kill you => If you don’t raise your hand, I will kill you Lưu ý : Nếu câu có because , so (= that’s why) phải bỏ (đặt if vào chổ because , so (= that’s why) ngựoc lại ) Câu bị động (passive voice) - Nếu loại động từ có tân ngữ, muốn nhấn mạnh vào tân ngữ người ta đưa tân ngữ lên làm chủ ngữ thơng thường chủ ngữ hợp lý câu bị động tân ngữ gián tiếp I gave him a book = I gave a book to him = He was given a book (by me) Đặt by + tân ngữ đằng sau tất tân ngữ khác Nếu sau by đại từ vơ nhân xưng mang nghĩa người ta: by people, by sb bỏ hẳn Trong số trường hợp to be/to get + P2 hồn tồn khơng mang nghĩa bị động mà mang nghĩa: • Chỉ trạng thái, tình mà chủ ngữ gặp phải Could you please check my mailbox while I am gone He got lost in the maze of the town yesterday • Chỉ việc chủ ngữ tự làm lấy The little boy gets dressed very quickly - Could I give you a hand with these tires - No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts Mọi biến đổi thời thể nhằm vào động từ to be, phân từ giữ ngun to be made of: Được làm (Đề cập đến chất liệu làm nên vật) This table is made of wood to be made from: Được làm từ (đề cập đến việc ngun vật liệu bị biến đổi khỏi trạng thái ban đầu để làm nên vật) Paper is made from wood to be made out of: Được làm (đề cập đến q trình làm vật) This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs and milk to be made with: Được làm với (đề cập đến số nhiều chất liệu làm nên vật) This soup tastes good because it was made with a lot of spices Một số cấu trúc cầu khiến (causative) To have sb sth = to get sb to sth = Sai ai, khiến ai, bảo làm I’ll have Peter fix my car I’ll get Peter to fix my car To have/to get sth done = làm việc cách th người khác I have my hair cut (Tơi cắt tóc - khơng phải tơi tự cắt) I have my car washed (Tơi mang xe rửa ngồi dịch vụ - khơng phải tự rửa) Theo khuynh hướng động từ to want would like dùng với mẫu câu vậy: To want/ would like Sth done (Ít dùng) I want/ would like my car washed Câu hỏi dùng cho loại mẫu câu là: What you want done to Sth? What you want done to your car? To make sb sth = to force sb to sth = Bắt buộc phải làm The bank robbers made the manager give them all the money The bank robbers forced the manager to give them all the money Đằng sau tân ngữ make dùng tính từ: To make sb/sth + adj Wearing flowers made her more beautiful Chemical treatment will make this wood more durable 4.1 To make sb + P2 = làm cho bị Working all night on Friday made me tired on Saturday 4.2 To cause sth + P2 = làm cho bị The big thunder storm caused many waterfront houses damaged Nếu tân ngữ make động từ ngun thể phải đặt it make tính từ, đặt động từ phía đằng sau: make it + adj + V as object The wire service made it possible to collect and distribute news faster and cheaper Tuy nhiên tân ngữ make danh từ hay ngữ danh từ khơng đặt it make tính từ: Make + adj + noun/ noun phrase The wire service made possible much speedier collection and distribution of news To let sb sth = to permit/allow sb to sth = ai, cho phép làm I let me go At first, she didn’t allow me to kiss her but To help sb to sth/do sth = Giúp làm Please help me to throw this table away She helps me open the door Nếu tân ngữ help đại từ vơ nhân xưng mang nghĩa người ta khơng cần phải nhắc đến tân ngữ bỏ ln to động từ đằng sau This wonder drug will help (people to) recover more quickly Nếu tân ngữ help tân ngữ động từ sau trùng hợp với nhau, người ta bỏ tân ngữ sau help bỏ ln to động từ đằng sau The body fat of the bear will help (him to) keep him alive during hibernation Ba động từ đặc biệt: see, watch, hear Đó nhữg V mà ngữ nghĩa of chúg change đơi chút V sau O of chúg dạng khác + To see/to watch/ to hear sb/sth sth (hành động chứng kiến từ đầu đến cuối) I heard the telephone ring and then John answered it + To see/to watch/ to hear sb/sth doing sth (hành động khơng chứng kiến trọn vẹn mà thời điểm) I heard her singing at the time I came home I want to see all that he possesses All the apples that fall are eaten by pig THE REPORTED SPEECH 1.TRONG NGOẶC KÉP LÀ CÂU TRẦN THUẬT -She said: " I shall come back this store tomorrow" -She said that she would come back that store the following day -She said to me :"I shall come back this store tomorrow" -She told me that she would come back that store the following day CÁCH ĐỔI -Giữ ngun động từ SAY đổi SAY TO thành TELL -Đổi dấu phẩy(,) dấu hai chấm(:) thành THAT bỏ dấu ngoặc kép("") -Đổi đại từ nhân xưng sở hữu tính từ cho hợp nghĩa -Đổi động từ ngoặc kép sang q khứ (nếu động từ SAY q khứ) theo cơng thức sau DIRECT SPEECH REPORTED SPEECH Simple present Simple past Present continuous Past continous Present perfect Past perfect Simple past Past perfect Past continous Past perfect continous Simple future Future in the past Present unreal conditional Perfect conditional (SHOULD / WOULD/ COULD / ( SHOULD / WOULD / COULD / MIGHT……… ) MIGHT… + HAVE +P.P) NOTES: +Khơng cần đổi động từ ngoăc kép Past Perfect and Perfect conditional +Khơng cần đổi động từ ngoăc kép mệnh đề bên ngồi thường , ( simple present) tiếp diễn,( present continous) hồn thành ( present perfect) tương lai thường( simple future) Example: -She says: " I shall come back this store" -She says she will come back that store +Ngồi cần đổi: these Those this That here There now Then ago Before (earlier) today That day must Had to Needn't Didn't have to tonight That night tomorrow The next day The following day The day after yesterday The previous day, the day before Next week The following week, the week after Last week The previous week, the week before TRƯỜNG HỢP NGOẠI LỆ +Khơng cần đổi lời nói noặc kép thật hiển nhiên -He said: "The sun rises in the East" -He said ( that ) the sun rises in the East ( khơng cần đổi "rises") +Khơng cần đổi lời nói ngoặc kép có MUSTN'T cấm đốn -Father said to me: "you mustn't get up late" (mustn't : khơng được) -Father told me that I mustn't get up late (khơng cần đổi MUSTN'T) TRONG NGOẶC KÉP LÀ CÂU HỎI -She said:" Are you thisty, Tom?" -She asked Tom if (whether) he was thisty -She asked ," What's your name?" -She asked me what my name was? CÁCH ĐỔI S+ ASKED+O+ IF (WHETHER) S+ V+ O (YES / NO QUESTIONS) S+ ASKED+ O+ WH- QS + V+ O SAY - ASK, REQUIRE, WONDER………… TRONG NGOẶC KÉP LÀ LỜI THỈNH CẦU LỊCH SỰ HOẶC LỄ ĐỘ SHALL SHOULD( dùng cho tất ngơi) WILL WOULD WOULD WOULD Ex: -He said: "Shall we leave now" -> He asked (me) if we should leave then -He asked:"Would you be so kind as to tell mewhen?"->He asked (me) if I would be so kind as to tell him when 10 TRONG NGOẶC KÉP LÀ MỆNH LỆNH HOẶC LỜI THỈNH CẦU -He said to me:"Please go with me" -He asked me to go with him +Structure: S+ASKED,TOLD,ORDERED(căn thao nghĩa câu) +O+V( TO -inf)…………… -The teacher said: "Don't make noise !" -The teacher ordered us not to make noise RELATIVE CLAUSES I Mệnh đề tính từ hay mệnh đề quan hệ đặt sau danh từ phụ nghóa, nối đại từ quan hệ: WHO, WHOM, WHICH, THAT WHO: thay cho người, làm chủ từ MĐQH WHOM: thay cho người, làm túc từ MĐQH WHICH: thay cho vật, đồ vật; làm chủ từ, túc từ MĐQH THAT: thay cho người, vật; làm chủ từ, túc từ MĐQH II Giới từ đặt trước mệnh đề tính từ: (WHOM/WHICH) Ex: - The man speaks English very fast I talked to him last night The man to whom I talked last night speaks English very fast - The house is for sale I was born in it The house in which I was born is for sale * LƯU Ý: KHÔNG dùng THAT sau giới từ The house in that I was born is for sale RESTRICTIVE & NON-RESTRICTIVE RELATIVE CLAUSES I Restrictive Relative Clauses Dùng để bổ nghóa cho danh từ đứng trước chưa xác đònh rõ Nếu bỏ mệnh đề không rõ nghóa Ex: - I saw the girl She helped us last week I saw the girl who/that helped us last week II Non-restritive Relative Clauses Dùg để bổ nghóa cho Nø đứg trùc đc x.đònh rõ, phần jải thích thêm Nếu bỏ mệnh đề chíh rõ nghóa Mệnh đề thườg đïc tách khỏi mệnh đề = dấu phẩy “,” Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn đònh khi: - Trước danh từ quan hệ có: this/that/these/those/my/her/his/… - Từ quan hệ tên riêng danh từ riêng Ex: - My father is a doctor He is fifty years old My father, who is fifty years old, is a doctor 11 - Mr Brown is a very nice teacher We studied English with him Mr Brown, who we studied English with, is a very nice teacher * LƯU Ý: KHÔNG dùng THAT MĐQH không hạn đònh Mr Brown, that we studied English with, is a very nice teacher III Relative Pronoun THAT * Những trường hợp thường dùng THAT: a Sau cụm từ quan hệ vừa người vật: Ex: He told me the places and people that he had seen in London b Sau đại từ bất đònh: something, aynyone, nobody,…… Ex: I’ll tell you something that is very interesting c Sau tính từ so sánh nhất, ALL, EVERY, VERY, ONLY: Ex: - This is the most beautiful dress that I have - All that is mine is yours - You are the only person that can help us d Trong cấu trúc It + be + … + that … (chính …) Ex: It is my friend that wrote this sentence (Chính bạn viết câu này.) * Những trường hợp không dùng THAT: - Trong mệnh đề tính từ không hạn đònh - Sau giới từ 12
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop ly thuyet bai tap on thi HSG tieng anh, Tong hop ly thuyet bai tap on thi HSG tieng anh