Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng NHLD lào việt (LVB) chi nhánh HN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

121 346 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/07/2016, 01:36

Luận văn tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Đề tài: “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ” chủ đề nghiên cứu có nhiều nét Chính vậy, trình thực hiện, tác giả gặp không khó khăn thu thập xử lý số liệu, cách diễn đạt, xếp mục viết cho khoa học.Tuy nhiên, với nỗ lực lớn tác giả, cộng với giúp đỡ tận tình gáo viên hướng dẫn; thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Kinh doanh quốc tế- Trường Đại học kinh tế Quốc Dân; cán hướng dẫn sở thực tập đề tài hoàn thành theo dự kiến Tác giả xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thường Lạng Giáo viên hướng dẫn trực tiếp có bảo tâm huyết, khoa học để tác giả hoàn thành đề tài với kết tốt Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành với quý thầy, cô khoa kinh tế kinh doanh quốc tế; cán hướng dẫn ngân hàng liên doanh Lào- Việt chi nhánh Hà Nội TH.S WEO PHOUANGSAVAT Sự giúp đỡ quý thầy, cô TH.S WEO PHOUANGSAVAT giúp tác giả hoàn thành đề tài tốt hơn, với thời gian ngắn Vì thời gian nghiên cứu có nhiều hạn chế, nên đề tài không tránh thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý, hướng dẫn quý thầy cô, bạn đọc đề tài phát triển cao Tác giả xin chân thành cảm ơn! Tác giả KHAMSAVENG KEOBOUALAPHA Luận văn tốt nghiệp LỜI CAM ĐOAN Lận văn tốt nghiệp với đề tài: “ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO – VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ ”do em thực hướng dẫn thầy giáo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng với giúp đỡ cán Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội Em xin cam đoan luận văn tốt nghiệp hoàn toàn kết trình nghiên cứu, thu thập, tổng hợp số liệu cách nghiêm túc, tuyệt đối không chép chuyên đề, luận văn, luận án Nếu có sai với lời cam đoan em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Sinh Viên KHAMSAVENG KEOBOUALAPHA Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG .11 LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN 11 CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .11 1.1 Khái niệm vai trò dịch vụ toán Ngân hàng Thương mại 11 1.1.1 Khái niệm chung dịch vụ toán 11 1.1.2 Dịch vụ toán ngân hàng 12 1.1.3 Quá trình cung cấp dịch vụ toán NHTM 12 1.1.3.1.Các phương tiện toán: 12 1.1.3.2 Các phương thức toán 15 1.1.3.3 Hệ thống toán ngân hàng 16 1.1.4 Vai trò dịch vụ toán 18 1.2 Các dịch vụ toán chủ yếu Ngân hàng Thương mại .19 1.2.1 Cung ứng loại hình tài khoản tiền gửi toán 19 1.2.2 Dịch vụ toán Séc (Cheque, Check) 21 1.2.3 Dịch vụ chuyển tiền nước quốc tế (remittance, remise) 22 1.2.4 Thanh toán nhờ thu, uỷ nhiệm thu (collection of payment) 23 1.2.5 Dịch vụ toán tín dụng chứng từ .26 1.2.6 Dịch vụ toán thẻ .29 1.3 Các tiêu phản ánh chất lượng dịch vụ chất lượng dịch vụ toán ngân hàng 31 1.3.1 Khả khoản .31 1.3.2 Tính bảo mật, an toàn (độ tin cậy) giao dịch toán .34 1.3.3 Chi phí chất lượng - Giá dịch vụ 35 1.3.4 Thời gian thực 36 1.4 Kinh nghiệm cung cấp dịch vụ toán số Ngân hàng .37 1.4.1 Kinh nghiệm Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 37 1.4.2 Kinh nghiệm Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) .38 CHƯƠNG .42 Luận văn tốt nghiệp THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI 42 2.1 Khái quát chung Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội42 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 42 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức ngân hàng Lào -Việt chi nhánh Hà Nội .43 2.1.2.1 Mô hình tổ chức Chi nhánh Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội 43 2.1.2.2 Chức năng, nhiệm vụ máy tổ chức .43 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội .50 2.1.3.1 Hoạt động Ngân hàng 50 2.1.3.2 Những kết đạt 53 2.1.4 Kết kinh doanh Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt 57 2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ toán cho doanh nghiệp Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt 59 2.2.1 Về hoạt động toán quốc tế: 59 2.2.2.Kinh doanh ngoại tệ 62 2.2.3 Chất lượng dịch vụ toán 63 2.3 Đánh giá chất lượng dịch vụ toán cho doanh nghiệp Ngân hàng Liên Doanh Lào -Việt chi nhánh Hà Nội 64 2.3.1 Những ưu điểm 64 2.3.2 Những hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân dẫn đến hạn chế chất lượng dịch vụ toán 66 2.3.3.1.Nguyên nhân khách quan 66 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan .67 CHƯƠNG .69 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THANH TOÁN PHỤC VỤ CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VIỆT CHI NHÁNH HÀ NỘI TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 69 3.1 Cam kết mở cửa lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng Việt Nam gia nhập WTO 69 Khi gia nhập vào WTO, Việt Nam tiến hành đàm phán đa phương đặt Luận văn tốt nghiệp cam kết lĩnh vực dịch vụ Ngân hàng sau: 69 Về cam kết mở cửa thị trường định vụ: 69 (Nguồn: Bộ Tài chính, link: http://www.mof.gov.vn) 70 3.2 Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ toán cho doanh nghiệp Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt 70 3.2.1 Định hướng chung phát triển Ngân hàng liên doanh Lào – Việt .70 3.2.2 Định hướng nâng cao chất lượng dịch vụ toán cho doanh nghiệp 74 3.1.2.1 Định hướng khách hàng 74 3.2.2.2 Định hướng văn hoá tạo khác biệt chất lượng 75 3.2.2.3 Theo đuổi bắt kịp với công nghệ toán tiên tiến 75 3.3 Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ toán cho doanh nghiệp Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội 76 3.3.1 Phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ chất lượng đáp ứng nhu cầu đa dạng doanh nghiệp 76 3.3.2 Ứng dụng công nghệ số hoá triển khai mô hình cung cấp dịch vụ E.Banking 77 3.3.3 Các giải pháp phía thị trường khách hàng .84 3.3.3.1 Nâng cao hiệu công tác tư vấn cho khách hàng .84 3.3.3.2 Xây dựng sách khách hàng phù hợp hiệu 85 3.3.3.3 Triển khai sâu rộng hoạt động tìm hiểu tiếp thị khách hàng .86 3.3.3.4 Nâng cao trình độ nghiệp vụ toán viên 86 3.3.3.5 Không ngừng đổi công nghệ ngân hàng 88 3.4 Một số kiến nghị tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ toán Ngân hàng liên doanh Lào - Việt 90 3.4.1 Đối với quan quản lý Nhà nước 90 3.4.1.1 Kiến nghị Chính phủ ban ngành có liên quan 90 3.4.1.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 91 3.4.2 Kiến nghị hai ngân hàng mẹ .94 KẾT LUẬN .95 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 Luận văn tốt nghiệp PHỤ LỤC 89 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT TỪ VIẾT TẮT NGHĨA TIẾNG ANH NGHĨA TIẾNG VIỆT ATM BIDV Automatic Teller Machine Bank for inventment and Máy rút tiền tự động Ngân hàng đầu tư phát triển Development of Vietnam 10 11 12 13 14 CHDCND CTĐT KDĐN LAK L/C LVB NH NHĐT&PT NHLD NHM NHNN NHTM 15 SWIFT Việt Nam Cộng hòa dân chủ nhân dân chuyển tiền điện tử Kinh doanh đối ngoại Lào Kíp Thư tín dụng Ngân hàng liên doanh Lào - Việt Ngân hàng Ngân hàng đầu tư phát triển Ngân hàng liên doanh Ngân hàng mẹ Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng thương mại Hiệp hội viễn thông Tài 16 17 18 19 20 21 22 TKTG TKTGTT TT TTBT TTTT USD UNC 23 UCP 24 25 VNĐ WTO Letter of Credit LAO - VIET BANK Society for World Interbank Financial Telecommunication United States Dollar Uniform Customs and Practice World Trade Organization liên ngân hàng toàn cầu Tài khoản tiền gửi Tài khoản tiền gửi toán Thanh toán Thanh toán bù trừ Thanh toán tiền thẻ Đồng đô la Mỹ Ủy nhiệm chi Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ Việt Nam đồng Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 1.1 Đặc điểm phương thức toán 16 Bảng 1.2 Cung cầu khoản .32 Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn NHLD Lào-Việt chi nhánh Hà Nội .54 Biểu đồ 2.1 Tình hình huy động Vốn NHLD Lào-Việt chi nhánh Hà Nội 54 Bảng 2.2 Tình hình sử dụng vốn ngân hàng liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội55 Biểu đồ 2.2 Tình hình sử dụng vốn ngân hàng liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội Luận văn tốt nghiệp 56 Đơn vị: Nghìn USD 56 Bảng 2.3 Kết kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 57 Biểu đồ 2.3 Kết kinh doanh giai đoạn 2004 -2007 .57 Biểu đồ 2.4 Doanh thu từ dịch vụ Thanh toán quốc tế Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt Chi nhánh Hà Nội năm 2004-2007 61 Bảng 3.1.Cam kết Dịch vụ Ngân hàng 70 Sơ đồ 1.1 Dịch vụ toán Séc ngân hàng 21 Sơ đồ 1.2.Quá trình cung ứng dịch vụ chuyền tiền NHTM 22 Sơ đồ 1.3.Quy trình cung cấp dịch vụ toán nhờ thu, ủy nhiệm thu 25 Sơ đồ 1.4.Quá trình thực toán 27 Sơ đồ 1.5 Quá trình cung ứng dịch vụ toán thẻ 30 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu máy tổ chức Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt 43 chi nhánh Hà Nội 43 Sơ đồ 3.1 Những thành phần E.Banking: 79 Sơ đồ 3.2 Kiến trúc hệ thống 80 Sơ đồ 3.3 Mô hình kiến trúc NH Điện tử LVB 81 Sơ đồ 3.4 Hệ thống CRM điện tử .82 Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Ngày nay, trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu hướng tất yếu phát triển Các quốc gia đẩy mạnh hợp tác với quốc gia giới Không đứng xu hướng phát triển đó, với mối quan hệ lâu dài, Việt Nam Lào không ngừng đẩy mạnh mối quan hệ lĩnh vực kinh tế xã hội Ngân hàng, tài trở thành ngành kinh tế động Hoạt động ngân hàng ngày mở rộng khẳng định vai trò trung gian tài chính, luân chuyển điều phối nguồn vốn phục vụ cho trình phát triển kinh tế Nền kinh tế ngày phát triển, hoạt động ngân hàng đặc biệt hoạt động dịch vụ toán đòi hỏi ngày phải nâng cao đáp ứng nhu cầu kinh tế Trên sở quan hệ hợp tác kinh tế hai quốc gia Việt Nam – Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt nói chung Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội nói riêng thành lập Từ khó khăn sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, nguồn vốn Ngân hàng không ngừng đổi hoàn thiện ngày khẳng định vị trí niềm tin khách hàng Với xu phát triển đặt thách thức ngân hàng đòi hỏi ngân hàng phải không ngừng nâng cao hoạt động để tạo lợi riêng có môi trường cạnh tranh ngày gay gắt Nhận thức tầm quan trọng việc nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng em chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ toán Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt chi nhánh Hà Nội điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” đề tài luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu vấn đề lý luận chung thực tiễn dịch vụ toán phục vụ doanh nghiệp hoạt động NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ toán Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội - Đề xuất số giải pháp cho Ngân hàng Liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội số kiến nghị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng nâng cao Luận văn tốt nghiệp 10 chất lượng dịch vụ toán Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đề tài là: Chất lượng dịch vụ toán phục vụ doanh nghiệp phạm vi Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Hà Nội Phạm vi nghiên cứu: Tình hình chất lượng dịch vụ Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt Chi nhánh Hà Nội Phương pháp nghiên cứu Bài viết sử dụng phương pháp: - Phương pháp Duy vật biện chứng, phương pháp mô hình hoá - Phương pháp Phân tích, Tổng hợp - Phương pháp thực nghiệm Kết cấu đề tài Luận văn tốt nghiệp kết cấu gồm chương sau: Chương 1: Lý luận chất lượng dịch vụ toán Ngân hàng Thương mại Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ toán phục vụ doanh nghiệp Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ toán phục vụ doanh nghiệp Ngân hàng Liên Doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế 10 Luận văn tốt nghiệp 107 toàn hành trình vận chuyển sử dụng chứng từ vận tải ii Một chứng từ vận tải ghi chuyển tải diễn chấp nhận, tín dụng không cho phép chuyển tải Điều 20: Vận đơn đường biển a Một vận đơn đường biển, dù gọi nào, phải: i rõ tên người chuyên chở ký bởi: * người chuyên chở đại lý định cho thay mặt người chuyên chở, * thuyền trưởng đại lý định cho thay mặt thuyền trưởng Các chữ ký người chuyên chở, thuyền trưởng đại lý phải phân biệt chữ ký người chuyên chở, thuyền trưởng đại lý Các chữ ký đại lý phải ghi rõ đại lý ký thay cho đại diện cho người chuyên chở thay cho đại diện cho thuyền trưởng ii Chỉ rõ hàng hóa xếp lên tàu định cảng giao hàng quy định tín dụng, bằng: * cụm từ in sẵn, * ghi hàng xếp lên tàu, có ghi ngày xếp hàng lên tàu Ngày phát hành vận đơn coi ngày giao hàng, trừ vận đơn có ghi hàng xếp tàu có ghi ngày giao hàng, trường hợp này, ngày ghi ghi xếp hàng coi ngày giao hàng Nếu vận đơn có ghi “con tàu dự định” tương tự liên quan đến tên tàu, việc ghi hàng xếp lên tàu, ghi rõ ngày giao hàng tên tàu thực tế cần thiết iii Chỉ rõ chuyến hàng giao từ cảng xếp hàng tới cảng dỡ hàng quy định tín dụng Nếu vận đơn không rõ cảng xếp hàng quy định tín dụng cảng xếp hàng vận đơn có ghi từ “dự định” tương tự có liên quan đến cảng xếp hàng, việc ghi hàng xếp lên tàu có ghi cảng xếp hàng quy định tín dụng, ngày giao hàng tên tàu cần thiết Điều quy định áp dụng việc xếp hàng lên tàu giao hàng lên tàu định ghi rõ từ in sẵn vận đơn iv Là vận đơn gốc phát hành gốc trọn gốc thể vận đơn v Chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở có dẫn chiếu nguồn khác chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở (Vận đơn rút gọn trắng lưng) Nội dung điều kiện điều khoản chuyên chở không xem xét b Không thể phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu Nhằm mục đích điều khoản này, chuyển tải có nghĩa dỡ hàng xuống từ tàu lại xếp hàng lên tàu khác trình vận chuyển từ cảng xếp hàng tới cảng dỡ hàng quy định tín dụng c.i Một vận đơn ghi hàng hóa chuyển tải miễn toàn hành trình vận chuyển sử dụng vận đơn ii Một vận đơn ghi việc chuyển tải xảy chấp nhận, tín dụng cấm chuyển tải, hàng hóa giao container, xe móoc, xà lan tàu LASH ghi vận đơn d điều khoản vận đơn quy định người chuyên chở dành quyền chuyển tải không xem xét Điều 21: Giấy gửi hàng đường biển không chuyển nhượng (NNSWB) a Một giấy gửi hàng đường biển không chuyển nhượng, dù gọi nào, phải: i Ghi rõ tên người chuyên chở ký bởi: * người chuyên chở đại lý định cho thay mặt người chuyên chở, * thuyền trưởng đại lý định cho thay mặt thuyền trưởng Các chữ ký người chuyên chở, thuyền trưởng đại lý phải phân biệt đâu chữ ký người chuyên chở, thuyền trưởng đại lý 107 Luận văn tốt nghiệp 108 Chữ ký đại lý phải ghi rõ đại lý ký thay mặt cho đại diện cho người chuyên chở thay mặt hay đại diện cho thuyền trưởng ii Chỉ rõ hàng hóa xếp lên tàu định cảng xếp hàng quy định tín dụng, bằng: * cụm từ in sẵn, * ghi hàng xếp lên tàu có ghi ngày mà hàng xếp lên tàu Ngày phát hành NNSWB coi ngày giao hàng, trừ NNSWB có ghi hàng xếp lên tàu có ghi ngày giao hàng, trường hợp này, ngày ghi ghi hàng xếp lên tàu coi ngày giao hàng Nếu NNSWB có ghi “con tàu dự định” tương tự có liên quan đến tên tàu, việc ghi hàng xếp lên tàu kèm theo ngày giao hàng tên tàu thực tế cần thiết iii Thể việc giao hàng từ cảng xếp đến cảng dỡ hàng quy định tín dụng Nếu NNSWB cảng xếp hàng quy định tín dụng cảng xếp hàng có ghi từ “dự định” tương tự liên quan đến cảng xếp hàng, việc ghi xếp hàng, nói rõ cảng xếp hàng cảng xếp quy định tín dụng, ngày giao hàng tên tàu cần thiết Điều quy định áp dụng việc xếp hàng lên tàu giao hàng cho tàu định thể từ in sẵn NNSWB iv Là gốc phát hành nhiều gốc toàn gốc thể NNSWB v Chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở có dẫn chiếu đến nguồn khác chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở (NNSWB rút gọn trắng lưng) Nội dung điều kiện điều khoản chuyên chở không xem xét vi Không thể phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu b Nhằm mục đích điều khoản này, chuyển tải có nghĩa dỡ hàng xuống từ tàu xếp hàng lên tàu khác hành trình vận chuyển từ cảng xếp hàng tới cảng dỡ hàng quy định tín dụng c.i NNSWB ghi hàng hóa chuyển tải miễn toàn hành trình vận chuyển sử dụng NNSWB ii Một NNSWB ghi chuyển tải xảy chấp nhận, tín dụng cấm chuyển tải, hàng hóa giao container, xe móoc xà lan tàu LASH thể NNSWB d Các điều khoản NNSWB quy định người chuyên chở dành quyền chuyển tải không xem xét đến Điều 22: Vận đơn theo hợp đồng thuê tàu a.Một vận đơn, dù gọi tên nào, có ghi phụ thuộc vào hợp đồng thuê tàu (vận đơn theo hợp đồng thuê tàu) phải: i ký bởi: * thuyền trưởng đại lý định cho thay mặt thuyền trưởng, * chủ tàu đại lý định cho thay mặt chủ tàu * người thuê tàu đại lý định cho thay mặt người thuê tàu Các chữ ký thuyền trưởng, chủ tàu, người thuê tàu đại lý phải phân biệt chữ ký thuyền trưởng, chủ tàu, người thuê tàu đại lý Chữ ký đại lý phải thể đại lý ký thay mặt cho đại diện cho thuyền trưởng, chủ tàu người cho thuê Một đại lý ký cho thay mặt cho chủ tàu người thuê tàu phải ghi tên chủ tàu người thuê tàu ii thể hàng hóa xếp lên tàu định cảng xếp hàng quy định tín dụng, bằng: * cụm từ in sẵn, * ghi hàng xếp lên tàu có ghi ngày mà vào ngày hàng hóa xếp lên tàu Ngày phát hành vận đơn theo hợp đồng thuê tàu coi ngày giao hàng, trừ 108 Luận văn tốt nghiệp 109 vận đơn theo hợp đồng thuê tàu có ghi hàng xếp lên tàu có ghi ngày giao hàng, trường hợp này, ngày ghi ghi hàng xếp lên tàu coi ngày giao hàng iii thể việc giao hàng từ cảng xếp hàng tới cảng dỡ hàng quy định tín dụng Cảng dỡ hàng ghi loạt cảng khu vực địa lý quy định tín dụng iv gốc vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phát hành nhiều gốc trọn gốc thể vận đơn theo hợp đồng thuê tàu b Ngân hàng không kiểm tra hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê tàu phải xuất trình theo yêu cầu tín dụng Điều 23: Chứng từ vận tải hàng không a Một chứng từ vận tải hàng không, gọi tên nào, phải: i rõ tên người chuyên chở ký bởi: * người chuyên chở, * đại lý định cho thay mặt người chuyên chở Các chữ ký người chuyên chở đại lý phải phân biệt chữ ký người chuyên chở đại lý Chữ ký đại lý phải thể đại lý ký thay mặt cho đại diện cho người chuyên chở ii rõ hàng hóa nhận để chở iii rõ ngày phát hành Ngày coi ngày giao hàng, trừ chứng từ vận tải hàng ghi cụ thể ngày giao hàng thực tế, trường hợp đó, ngày ghi ghi coi ngày giao hàng Bất thông tin khác chứng từ vận tải hàng liên quan đến ngày số chuyến bay không xem xét để xác định ngày giao hàng iv rõ sân bay khởi hành sân bay đến quy định tín dụng v gốc dành cho người gửi hàng người giao hàng, cho dù tín dụng quy định đầy đủ gốc vi chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở có dẫn chiếu đến nguồn khác chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở Nội dung điều kiện điều khoản chuyên chở không xem xét b Nhằm mục đích điều khoản này, chuyển tải có nghĩa dỡ hàng xuống từ máy bay lại xếp hàng lên máy bay khác hành trình vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến quy định tín dụng: c.i Chứng từ vận tải hàng không quy định hàng hóa chuyển tải, miễn toàn hành trình vận chuyển chứng từ vận tải hàng không ii Một chứng từ vận tải hàng không quy định chuyển tải xảy chấp nhận, tín dụng không cho phép chuyển tải Điều 24: Chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt đường thủy nội địa a Chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt đường thủy nội địa, dù gọi tên nào, phải: i rõ tên người chuyên chở và: * ký người chuyên chở, đại lý định cho thay mặt người chuyên chở, * thể việc nhận hàng để chở chữ ký, đóng dấu ghi người chuyên chở đại lý định cho thay mặt người chuyên chở Các chữ ký, đóng dấu ghi nhận hàng hóa người chuyên chở đại lý phải xác định người chuyên chở đại lý Các chữ ký, đóng dấu ghi nhận hàng hóa đại lý phải rõ đại lý ký 109 Luận văn tốt nghiệp 110 hành động thay cho đại diện cho người chuyên chở Nếu chứng từ vận tải đường sắt không rõ người chuyên chở, chữ ký, đóng dấu công ty đường sắt chấp nhận chứng việc chứng từ ký người chuyên chở ii ngày giao hàng ngày hàng hóa nhận để giao, gửi chuyên chở nơi quy định tín dụng Trừ chứng từ vận tải có đóng dấu ghi ngày nhận hàng, có ghi ngày nhận hàng ngày giao hàng, không ngày phát hành chứng từ vận tải coi ngày giao hàng iii nơi giao hàng nơi hàng đến quy định tín dụng b.i Một chứng từ vận tải đường phải thể gốc dành cho người gửi hàng cho người giao hàng dấu hiệu dành cho ii Một chứng từ vận tải đường sắt có ghi “bản gốc thứ hai” chấp nhận gốc iii Một chứng từ vận tải đường sắt đường thủy nội địa chấp nhận gốc, dù có ghi gốc hay không c Trong trường hợp chứng từ vận tải không ghi số gốc phát hành, số xuất trình coi đầy đủ d Nhằm mục đích điều khoản này, chuyển tải có nghĩa dỡ hàng xuống từ phương tiện vận chuyển xếp hàng lên phương tiện vận chuyển khác, phương thức vận tải, trình vận chuyển từ nơi xếp hàng, gửi hàng nhận chuyên chở đến nơi đến quy định tín dụng e.i Một chứng từ vận tải đường sắt đường thủy nội địa ghi hàng hóa chuyển tải, miễn toàn hành trình vận chuyển sử dụng chứng từ vận tải ii Một chứng từ vận tải đường sắt đường thủy nội địa ghi chuyển tải xảy chấp nhận, tín dụng không cho phép chuyển tải Điều 25: Biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm a Một biên lai chuyển phát, dù gọi nào, làm chứng cho việc nhận hàng để chở, phải thể hiện: i tên công ty dịch vụ chuyển phát đóng dấu, ký công ty dịch vụ chuyển phát định nơi hàng hóa giao quy định tín dụng ii ngày lấy hàng nhận hàng từ tương tự Ngày coi ngày giao hàng b Một yêu cầu chi phí chuyển phát trả trả trước thoả mãn chứng từ vận tải công ty dịch vụ chuyển phát phát hành quy định chi phí chuyển phát bên người nhận chịu c Biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm, gọi tên nào, chứng nhận hàng để chở phải đóng dấu, ký tên ghi ngày nơi giao hàng quy định tín dụng ngày coi ngày giao hàng Điều 26: “trên boong” “người gửi hàng xếp đếm” “người gửi hàng kê khai gồm có” chi phí phụ thêm vào cước phí a Chứng từ vận tải không quy định hàng hóa phải xếp lên boong Một điều khoản chứng từ vận tải quy định hàng hóa xếp boong chấp nhận b Chứng từ vận tải có điều khoản ghi “Người gửi hàng xếp đếm” “Người gửi hàng kê khai gồm có” chấp nhận c Một chứng từ vận tải cách đóng dấu cách khác, chi phí phụ thêm vào cước phí Điều 27: Chứng từ vận tải hoàn hảo Ngân hàng chấp nhận chứng từ vận tải hoàn hảo Chứng từ vận tải hoàn hảo chứng từ mà điều khoản ghi tuyên bố cách rõ ràng tình 110 Luận văn tốt nghiệp 111 trạng khuyết tật hàng hóa bao bì Chữ hoàn hảo” hoàn hảo” không thiết phải xuất chứng từ vận tải, tín dụng có yêu cầu chứng từ vận tải là” xếp hoàn hảo” Điều 28: Chứng từ bảo hiểm bảo hiểm a.Chứng từ bảo hiểm, chẳng hạn đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, tờ khai theo hợp đồng bảo hiểm bao, phải thể công ty bảo hiểm, người bảo hiểm đại lý người ủy quyền họ ký phát hành Chữ ký đại lý người ủy quyền phải rõ đại lý người ủy quyền ký thay đại diện cho công ty bảo hiểm người bảo hiểm b.Nếu chứng từ bảo hiểm ghi rõ phát hành nhiều gốc, tất gốc phải xuất trình c.Phiếu bảo hiểm tạm thời không chấp nhận d.Đơn bảo hiểm chấp nhận thay cho chứng nhận bảo hiểm tờ khai theo hợp đồng bảo hiểm bao e.Ngày chứng từ bảo hiểm không muộn ngày giao hàng, trừ chứng từ bảo hiểm thể bảo hiểm có hiệu lực từ ngày không chậm ngày giao hàng f.i.Chứng từ bảo hiểm phải ghi rõ số tiền bảo hiểm loại tiền tín dụng ii.Một yêu cầu tín dụng mức bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm giá trị hàng hóa, trị giá hóa đơn tương tự coi số tiền bảo hiểm tối thiểu Nếu quy định tín dụng mức bảo hiểm, số tiền bảo hiểm phải 110% giá CIF CIP hàng hóa Khi trị giá CIF CIP xác định từ chứng từ, số tiền bảo hiểm phải tính toán dựa sở số tiền toán thương lượng toán tổng giá trị hàng hóa ghi hóa đơn, tùy theo số tiền lớn iii Chứng từ bảo hiểm phải ghi rõ rủi ro bảo hiểm từ nơi nhân hàng để chở để giao đến nơi dỡ hàng nơi hàng đến cuối quy định tín dụng g tín dụng phải quy định loại bảo hiểm yêu cầu rủi ro phụ bảo hiểm, có Một chứng từ bảo hiểm không đề cập đến rủi ro không bảo hiểm chấp nhận tín dụng dùng từ không rõ ràng “rủi ro thông thường” “rủi ro tập quán” h Nếu tín dụng yêu cầu bảo hiểm “mọi rủi ro” chứng từ bảo hiểm xuất trình có điều khoản ghi “mọi rủi ro”, dù có hay không tiêu đề “mọi rủi ro”, chứng từ bảo hiểm chấp nhận mà không cần phải xem số rủi ro có bị loại trừ hay không i Chứng từ bảo hiểm dẫn chiếu điều khoản loại trừ j Chứng từ bảo hiểm quy định việc bảo hiểm phụ thuộc vào mức miễn bồi thường (có trừ không trừ) Điều 29: Gia hạn ngày hết hiệu lực ngày cuối phải xuất trình a Nếu ngày hết hiệu lực tín dụng ngày cuối phải xuất trình rơi vào ngày mà ngân hàng nhận xuất trình đóng cửa lý lý đề cập đến điều 36, ngày hết hiệu lực ngày cuối phải xuất trình, tùy trường hợp, gia hạn tới ngày làm việc ngân hàng b Nếu việc xuất trình thực vào ngày làm việc ngân hàng, ngân hàng định phải gửi cho ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận giải trình xuất trình chứng từ thực giới hạn thời gian kéo dài phù hợp với mục a điều 29 c Ngày muộn phải giao hàng không gia hạn hậu mục a điều 29 Điều 30: Dung sai số tiền, số lượng đơn giá a Các từ “khoảng” “ước chừng” sử dụng có liên quan đến số tiền tín dụng số lượng đơn giá ghi tín dụng hiểu cho phép dung sai 10% số tiền số lượng đơn chúng nói đến b Một dung sai không vượt 5% kém, số lượng hàng hóa phép, 111 Luận văn tốt nghiệp 112 miễn tín dụng không quy định số lượng tính số đơn vị bao kiện đơn vị tổng số tiền toán không vượt qua số tiền tín dụng c Ngay cấm giao hàng phần, dung sai không vượt 5% số tiền tín dụng phép, miễn số lượng hàng hóa, quy định tín dụng, giao đầy đủ đơn giá, quy định tín dụng, không giảm mục b điều 30 không áp dụng Dung sai không áp dụng tín dụng quy định dung sai cụ thể sử dụng cụm từ đề cập mục b điều 30 Điều 31: Giao hàng trả tiền phần a Giao hàng trả tiền phần phép b Việc xuất trình nhiều chứng từ vận tải thể việc giao hàng bắt đầu phương tiện vận tải chung hành trình, miễn có nơi đến, không coi giao hàng phần, chứng từ vận tải ghi ngày giao hàng khác cảng xếp hàng, nơi nhận hàng để chở nơi gửi hàng khác Nếu việc xuất trình gồm nhiều chứng từ vận tải, ngày giao hàng sau ghi chứng từ vận tải coi ngày giao hàng Việc xuất trình nhiều chứng từ vận tải thể giao hàng nhiều phương tiện vận tải phương thức vận tải coi giao hàng phần, phương tiện vận tải rời ngày để đến nơi đến c Việc xuất trình nhiều biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm không coi giao hàng phần, biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm đóng dấu ký hãng chuyển phát dịch vụ bưu điện nơi, ngày nơi đến Điều 32: Giao hàng trả tiền nhiều lần Nếu việc trả tiền giao hàng nhiều lần thời kỳ định quy định tín dụng lần không trả tiền không giao hàng thời kỳ dành cho lần đó, tín dụng giá trị lần lần Điều 33: Giờ xuất trình Ngân hàng nghĩa vụ tiếp nhận việc xuất trình làm việc Điều 34: Miễn trách tính hợp lệ Chứng từ Ngân hàng chịu trách nhiệm hình thức, đầy đủ, tính xác, tính chân thực, giả mạo hiệu lực pháp lý chứng từ điều kiện chung điều kiện cụ thể quy định chứng từ ghi thêm vào chứng từ đó; không chịu trách nhiệm mô tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng, chất lượng, điều kiện, bao gói, giao hàng, giá trị kiện hữu hàng hóa, dịch vụ nội dung khác mà chứng từ thể Ngân hàng không chịu trách nhiệm thiện chí hành vi thiếu sót, khả toán, thực nghĩa vụ địa vị người gửi hàng, người chuyên chở, người giao nhận, người nhận hàng người bảo hiểm hàng hóa người khác Điều 35: Miễn trách trao đổi thông tin dịch thuật Ngân hàng không chịu trách nhiệm hậu phát sinh từ chậm trễ, thất lạc, thiệt hại sai sót khác phát sinh trình truyền thư từ, điện tín, chuyển giao thư từ chứng từ điện tín, thư từ chứng từ chuyển gửi phù hợp với yêu cầu quy định tín dụng, ngân hàng có sáng kiến việc lựa chọn dịch vụ chuyển giao tín dụng hướng dẫn cụ thể Nếu ngân hàng định định việc xuất trình phù hợp chuyển chứng từ đến ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận, ngân hàng định toán thương lượng toán hay chưa, ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận phải toán thương lượng toán hoàn lại tiền cho ngân hàng định, chứng từ bị trình chuyển giao ngân hàng định ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận ngân hàng xác nhận ngân hàng phát hành Ngân hàng không chịu trách nhiệm sai sót việc dịch giải thích thuật ngữ chuyên môn chuyển nguyên thuật ngữ mà dịch chúng 112 Luận văn tốt nghiệp 113 Điều 36: Bất khả kháng Ngân hàng không chịu trách nhiệm hậu phát sinh từ gián đoạn hoạt động kinh doanh thiên tai, bạo động, dân biến, dậy, chiến tranh, hành động khủng bố đình công bế xưởng nguyên nhân khác vượt kiểm soát họ Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại, ngân hàng toán thương lượng toán cho tín dụng hết hạn thời gian gián đoạn kinh doanh ngân hàng Điều 37: Miễn trách hành động bên thị a Một ngân hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng khác để thực thị người yêu cầu, ngân hàng làm việc với chi phí rủi ro người yêu cầu b Ngân hàng phát hành ngân hàng thông báo không chịu trách nhiệm thị mà họ truyền đạt tới ngân hàng khác không thực hiện, họ chủ động tự lựa chọn ngân hàng c Một ngân hàng thị cho ngân hàng khác thực dịch vụ phải chịu trách nhiệm phí hoa hồng, lệ phí, chi phí thủ tục phí mà ngân hàng nhận thị chi liên quan tới thị Nếu tín dụng quy định chi phí người thụ hưởng chịu chi phí thu khấu trừ vào số tiền thu được, ngân hàng phát hành phải có nghĩa vụ toán chi phí Tín dụng sửa đổi không quy định việc thông báo cho người thụ hưởng thực có điều kiện, phụ thuộc vào việc ngân hàng thông báo ngân hàng thông báo thứ hai nhận chi phí người thụ hưởng d Người yêu cầu bị ràng buộc vào có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng nghĩa vụ trách nhiệm quy định luật tập quán nước Điều 38: tín dụng chuyển nhượng a Ngân hàng nghĩa vụ chuyển nhượng tín dụng, trừ ngân hàng đồng ý cách rõ ràng mức độ cách chuyển nhượng b Nhằm mục đích điều khoản này: tín dụng chuyển nhượng tín dụng có quy định rõ ràng “có thể chuyển nhượng” có giá trị toán toàn hay phần cho người thụ hưởng khác (“người thụ hưởng thứ hai”) theo yêu cầu người thụ hưởng (“thứ nhất”) Ngân hàng chuyển nhượng ngân hàng định để tiến hành chuyển nhượng tín dụng hoặc, trường hợp tín dụng có giá trị toán với ngân hàng nào, ngân hàng ngân hàng phát hành ủy quyền chuyển nhượng thực chuyển nhượng tín dụng Ngân hàng phát hành ngân hàng chuyển nhượng Tín dụng chuyển nhượng tín dụng có giá trị toán thực ngân hàng chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai c Trừ có thoả thuận khác vào lúc chuyển nhượng, tất chi phí (như hoa hồng, lệ phí, thủ tục phí chi phí) xảy liên quan đến việc chuyển nhượng người thụ hưởng thứ toán d Một tín dụng chuyển nhượng phần cho nhiều người thụ hưởng thứ hai, miễn tín dụng cho phép trả tiền giao hàng phần Một tín dụng chuyển nhượng chuyển nhượng theo yêu cầu người thụ hưởng thứ hai cho người thụ hưởng Người thụ hưởng thứ không coi người thụ hưởng e Mọi yêu cầu chuyển nhượng phải ghi rõ cần thiết điều kiện sửa đổi để thông báo cho người thụ hưởng thứ hai tín dụng chuyển nhượng phải quy định rõ điều kiện f Nếu tín dụng chuyển nhựơng cho nhiều người thụ hưởng thứ hai, việc từ chối sửa đổi hay nhiều người thụ hưởng thứ hai không làm giá trị chấp nhận đối 113 Luận văn tốt nghiệp 114 với người thụ hưởng thứ hai khác, tín dụng chuyển nhượng sửa đổi cách thông thường Đối với người thụ hưởng thứ hai từ chối sửa đổi, tín dụng chuyển nhượng giữ nguyên, không sửa đổi g Tín dụng chuyển nhượng phải phản ánh xác điều kiện điều khoản tín dụng, bao gồm xác nhận, có, trừ: - Số tiền tín dụng - đơn giá nêu tín dụng - ngày hết hạn hiệu lực - thời hạn xuất trình chứng từ, - ngày giao hàng chậm thời hạn giao hàng, - tất loại trừ nêu giảm bớt Tỷ lệ phải bảo hiểm tăng tới mức số tiền bảo hiểm quy định tín dụng điều khoản Tên người thụ hưởng thứ thay tên người yêu cầu tín dụng Nếu tín dụng đặc biệt đòi hỏi tên người yêu cầu phải thể chứng từ, trừ hóa đơn, yêu cầu phải phản ánh tín dụng chuyển nhượng h Người thụ hưởng thứ có quyền thay hóa đơn hối phiếu mình, có, hóa đơn hối phiếu người thụ hưởng thứ hai số tiền không vượt số tiền quy định tín dụng, thay chứng từ thế, người thụ hưởng thứ đòi tiền theo tín dụng số tiền chênh lệch, có, hóa đơn với hóa đơn người thụ hưởng thứ hai i Nếu người thụ hưởng thứ phải xuất trình hóa đơn hối phiếu mình, có, không thực có yêu cầu đầu tiên, hóa đơn xuất trình người thụ hưởng thứ có khác biệt mà xuất trình người thụ hưởng thứ hai người thụ hưởng thứ không sửa chữa chúng lần yêu cầu đầu tiên, ngân hàng chuyển nhượng có quyền xuất trình chứng từ nhận từ người thụ hưởng thứ hai cho ngân hàng phát hành mà không chịu trách nhiệm thêm người thụ hưởng thứ j Người thụ hưởng thứ nhất, yêu cầu chuyển nhượng mình, quy định việc toán thương lượng toán phải thực cho người thụ hưởng thứ hai nơi mà tín dụng chuyển nhượng, bao gồm ngày tín dụng hết hiệu lực Điều không làm phương hại đến quyền người thụ hưởng thứ theo quy định mục h điều 38 k Việc xuất trình chứng từ thay mặt người thụ hưởng thứ hai phải thực tới ngân hàng chuyển nhượng Điều 39: Chuyển nhượng số tiền thu Việc tín dụng không ghi chuyển nhượng được, không ảnh hưởng tới quyền người thụ hưởng chuyển nhượng khoản tiền mà có quyền hưởng theo tín dụng, phù hợp với quy định luật pháp hành Điều khoản liên quan đến việc chuyển nhượng khoản tiền không liên quan đến việc chuyển nhượng thực theo tín dụng 114 115 Luận văn tốt nghiệp MỘT SỐ MẪU THƯ THƯỜNG SỬ DỤNG TRONG THANH TOÁN BẰNG L/C LỆNH CHUYỂN TIỀN Số: KÍNH GỬI: LVB Với trách nhiệm thuộc phần mình, Chúng đề nghị Quý Ngân hàng ghi Nợ Tài khoản Quý Ngân hàng :  Tài khoản ngoại tệ số: …………………….…… với số tiền :…………………………………  Tài khoản VNĐ số:……………………………với số tiền tương đương ….…………… theo tỷ giá bán Ngân hàng để phát hành lệnh chi thu phí liên quan với nội dung sau:  Bằng Swift/Telex  Bằng thư 32A - Ngày trị giá (Value date):  Bằng séc Loại tiền, số tiền (Currency, Amount): 50 - Người lệnh, địa (Ordering Customer, Address): 56A - Ngân hàng trung gian (Intermediary): SWIFT BIC: OTHER: 57 - Ngân hàng người thụ hưởng (Beneficiary's Bank): SWIFT BIC: 59 - Người thụ hưởng (Beneficiary): OTHER: Tài khoản số (Account number): 70 - Nội dung toán (Details of Payment): 71 - Phí Việt nam (Charge outside Vietnam)  Chúng chịu (Ourselves)  Người hưởng chịu (Beneficiary) − Phí Việt nam (Charge inside Vietnam)  Chúng chịu (Ourselves)  Người hưởng chịu (Beneficiary) Chúng cam kết chịu trách nhiệm Lệnh chuyển tiền tuân thủ quy định hành quản lý ngoại thương ngoại hối nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 115 116 Luận văn tốt nghiệp Tên đơn vị: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc lập - Tự - Hạnh phúc Điện thoại: -o0o , ngày tháng năm YÊU CẦU PHÁT HÀNH THƯ TÍN DỤNG Số: Kính gửi: LVB Với trách nhiệm phần mình, đề nghị Quý Ngân hàng mở Thư tín dụng theo nội dung đây: 40A - Form of Documentary Credit: 31D - Date and Place of Expiry:  Irrevocable  Transferable  Usance  50 - Applicant: 59 - Beneficiary: 32B - Currency code, Amount: 39A - Tolerance (If any): 42C - Draft 41 - Available with by  At sight  At days from …………… date drawn on LVB endorsed in blank for % Invoice Value  Any bank negotiation  By  By  43P - Partial Shipments: 43T - Transhipments:  Allowed  Allowed  Not Allowed 44A - On board/Disp/Taking Charge:  Not Allowed 44B - For transportation to: 44C - Latest Date of Shipment: 45A - Description of goods and/or service (in brief): Term of Shipment: 116 Luận văn tốt nghiệp  FOB  CIF 117  DAF  CFR  OTHER  As per Incoterms 46A - Documents required:  Signed Commercial Invoice ( for % of contract value issued by ) in  Original Clean 'Shipped on Board' Ocean Bill of Lading,  made out to order of Techcombank / , marked ( Freight Prepaid  Freight Collect) and notify the  Applicant/  …………… in  full (3/3) set  (2/3) set   Original Clean Airway Bill showing flight number, flight date,  made out to order of Techcombank/  , marked ( Freight Prepaid/  Freight Collect) and notify the  Applicant/  …………… in  … Original  … Copy  Original  Consignment Note/ Railway Bill/  Cargo Receipt showing train number and date , made out to order of Techcombank/ , marked ( Freight Prepaid/  Freight Collect) and notify the  Applicant/  ………………………… in  full ( / ) set /   Cargo Receipt signed and stamped by the seller, the buyer ( and Techcombank Each amendment on Cargo Receipt must be signed and red stamped by Techcombank)  Techcombank's Certificate certifying that the Applicant has met all conditions to receive the goods  Insurance Policy or Certificate in assignable form endorsed in blank for 110 percent invoice value, showing claim payable at/in in Vietnam in invoice currency, covering ( All risks   in  full ( / ) set in … Original  … Copy  Certificate of Origin issued by ………… in … Original  … Copy  Certificate of Quantity/Quality issued by ……… ……………………………… in … Original  … Copy  Test/Inspection Certificate issued by ……… …………………………………… in … Original  … Copy  Detailed Packing List ( showing ) …………………………… in … Original  … Copy  Copy of Shipping advice sent by Fax to the Applicant ( and Techcombank) Fax No , enclosing Fax Report(s)  Beneficiary's certificate and ( DHL's / ) receipt certifying that:  01 set of non-negotiable shipping documents  and one original  Commercial Invoice  Ocean Bill of Lading  Airway Bill  Railway Bill     have been sent directly to the Applicant within ( working) days after B/L date Other documents: 47A – Addition Conditions: 117 Luận văn tốt nghiệp 118 71B - Charges  All banking charges and reimbursement charges outside Vietnam are for Beneficiary's/ Applicant’s account  Confirmation fees are for ( our account  Beneficiary's account) 48 - Period for Presentation Documents to be presented within days after the date of issuance of the transport documents but within the validity of this Documentary Credit 49 - Confirmation  Confirm, confirming bank:  May add  Without 78 – Special Clause: TT reimbusement claim:  Acceptable/ Not acceptable This Documentary Credit is subject to UCP, 1993 Revision, ICC No 500 57 - Advised Through Bank Chỉ thị cho LVB Chúng uỷ quyền cho LVB ghi nợ tài khoản số ……………………………………… để thu phí có liên quan Chúng uỷ quyền cho LVB chủ động trích tài khoản để toán số tiền Thư tín dụng nói trên, nguồn toán sau:  Số tiền ký quỹ để toán :  Vốn tự có để toán :  Vốn vay để toán : Thư tín dụng mở theo Hợp đồng thương mại số: ngày Cam kết − Chúng cam kết thực đầy đủ quy chế toán quốc tế, quản lý ngoại hối, quản lý xuất nhập thể lệ tín dụng Ngân hàng − Chúng cam kết chuyển đủ số tiền để toán Thư tín dụng vào tài khoản Techcombank vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày LVB thông báo cho việc Techcombank nhận chứng từ phù hợp − Trường hợp không chuyển đủ tiền vào tài khoản LVB thời hạn 05 nói trên, chấp nhận nhận nợ bắt buộc theo quy định LVB − Trong trường hợp vậy, LVB toàn quyền sở hữu số tiền ký quỹ lô hàng nhập theo thư tín dụng này, thời hạn nhận nợ bắt buộc mà không đủ khả để toán, LVB quyền phát mại lô hàng để thu hồi nợ chi phí có liên quan NGÂN HÀNG ĐÃ NHẬN (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) ĐẠI DIỆN CÔNG TY Kế toán trưởng 118 (Tổng) Giám đốc 119 Luận văn tốt nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tên đơn vị: …………………………… Địa chỉ: ………………………………… Điện thoại: …………………………… Số: …………………………………… Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o ………… ngày … tháng … năm …… YÊU CẦU THANH TOÁN CHỨNG TỪ NHỜ THU KÍNH GỬI: LVB ……………………………… Chúng gửi kèm theo chứng từ giao hàng Đề nghị ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam gửi nhờ thu qua Ngân hàng ………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………………………………………………… Số tiền hối phiếu: …………………………… …………………………… …………………………… Phương thức toán:  D/P  D/A After …… days from …… …………………………… Số ngày Hóa đơn: …………………………… Số ngày Vận đơn: …………………………… Nhà xuất khẩu: Nhà nhập khẩu: Hợp đồng số: Chứng từ xuất trình gồm: DRA: INV: C/B: - B/L: P/L: C/O: Đề nghị Ngân hàng ghi có số tiền thu được/thanh toán số tiền …………… vào tài khoản số: ……………………… Tại ngân hàng: ……………………… Trường hợp Ngân hàng toán số tiền nêu trên, cam kết nước từ chối trả tiền, đồng ý để Ngân hàng tự động ghi nợ tài khoản tiền gửi Quý ngân hàng Nếu tài khoản không đủ số tiền toán, Ngân hàng có quyền chuyển nợ hạn thu lãi hạn theo quy định Ngân hàng Đại diện công ty Kế toán trưởng (Tổng) Giám đốc (ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) Chấp nhận Ngân hàng Chuyên viên khách Cấp có thẩm quyền hàng (ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) 119 120 Luận văn tốt nghiệp Tên đơn vị: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Địa chỉ: Độc lập - Tự - Hạnh phúc Điện thoại: -o0o - Số:…………………………………………… , ngày tháng năm YÊU CẦU THANH TOÁN THƯ TÍN DỤNG Kính gửi: LVB Chúng gửi kèm theo chứng từ giao hàng gồm: DRA: INV: B/L: P/L: C/O: C/B: Chứng từ xuất trình theo L/C số: ngày Ngân hàng phát hành : Số hoá đơn: ngày Trị giá: Đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam toán số tiền cách ghi Có vào tài khoản số: Ngân hàng:  Số tiền Ngân hàng nước trả sau trừ phí Ngân hàng  Số tiền chiết khấu miễn truy đòi theo tỷ lệ: Đề nghị Ngân hàng gửi chứng từ theo phương thức:  Dịch vụ gửi thư nhanh  Dịch vụ gửi thư đảm bảo  Dịch vụ gửi thư thường ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHẤP NHẬN CỦA NGÂN HÀNG (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) (Ký, đóng dấu, ghi tên đầy đủ) 120 Luận văn tốt nghiệp 121 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hà Nội, ngày tháng năm 2008 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 121
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng NHLD lào việt (LVB) chi nhánh HN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế , Luận văn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán tại ngân hàng NHLD lào việt (LVB) chi nhánh HN trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn