Quản lý nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

8 565 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/07/2016, 21:04

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Câu 1: trình bày chất nhà nước CHXHCN VN? Nhà nước CHXHCN VN Nhà nước pháp quyền XHCN Nhân dân, Nhân dân Nhân dân Tất quyền lực Nhà nước thuộc Nhân dân công nhân với tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức Bản chất nhà nước CHXHCN VN thể tính giai cấp,tính dân tộc , tính nhân dân Biểu cụ thể: - Nhân dân chủ thể tối cao quyền lực Nhà nước (tất quyền lực Nhà nước thuộc nhân dân) - NN CHXHCN VN Nhà nước tất dân tộc lãnh thổ VN, biểu tập trung khối đại đoàn kết dân tộc - NN CHXHCN VN tổ chức hoạt động theo nguyên tắc bình đẳng mối quan hệ nhà nước công dân - NN CHXHCN VN Nhà nước dân chủ pháp quyền Câu 2: trình bày chức nhà nước CHXNCN VN? *Chức đối nội: - Chức bảo vệ chê độ NN XHCN, bảo vệ an ninh trị, trật tự an toàn xã hội - Chức bảo vệ quyền tự do, dân chủ nhân dân - Chức bảo vệ trật tự pháp luật, tăng cường pháp chế XHCN - Chức tổ chức quán lý kinh tế - Chức tổ chức quản lý văn hóa, khoa học, giáo dục *Chức đối ngoại: Mục đích nhằm tranh thủ đồng tình ủng hộ giúp đỡ nhân dân giới, mở rộng hợp tác quốc tế, tạo điều kiện thuận lợi cho nghiệp xây dựng , bảo vệ tổ quốc, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế với phong trào cách mang giới Chức đối ngoại, gồm: - Chức bảo vệ tổ quốc XHCN, nhằm giữ gìn thành cách mạng, bảo vệ công xây dựng hòa bình nhân dân - Chức củng cố, tăng cường tình hữu nghị hợp tác với nước XHCN, đồng thời mở rộng quan hệ với nước khác theo nguyên tắc bình đẳng ,cùng có lợi, không can thiệp vào công việc nội - Chức ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào cách mạng giai cấp công nhân nhân dân lao động nước tư bản, chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, chống phân biệt chủng tộc, chống sách gây chiến chạy đua vũ trang, góp phần tích cực vào đấu tranhchung nhân dân giới hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Câu 3: trình bày đặc điểm QLHCNN? - QLHCNN luôn mang tính quyền lực nhà nước, tính tổ chức chặt chẽ - QLHCNN hoạt động có mục tiêu rõ ràng, có chiến lược kế hoạch để thực mục tiêu - QLHCNN hoạt động dựa quy định chặt chẽ pháp luật, đồng thời hoạt động có tính chủ động, sáng tạo linh hoạt thực tiễn điều hành quản lý - QLHCNN phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ - QLHCNN có tính liên tục tương đối ổn định tổ chức hoạt động - QLHCNN có tính chuyên môn nghiệp vụ cao Câu 4: nêu hiểu biết a/c tính hợp pháp tính hợp lý QLHCNN? Quyết định QLNN có hiệu lực thi hành hợp pháp, tức thoả mãn tất yêu cầu sau: Thứ nhất, định QLNN ban hành phải phù hợp với quy định hiến pháp, luật, pháp lệnh văn quan nhà nước cấp Thứ hai, định QLNN ban hành phạm vi thẩm quyền chủ thể định quản lý Các quan Thứ ba, định QLNN ban hành phạm vi thẩm quyền quan cá nhân pháp luật quy định Thứ tư, định QLNN phải bảo đảm trình tự, thủ tục, hình thức theo luật định Để bảo đảm tính hiệu quả, định QLNN phải đáp ứng yêu cầu tính hợp lý có hợp lý có khả thực thi cao Một định QLNN coi có tính hợp lý đáp ứng yêu cầu sau đây: Thứ nhất, định QLNN phải bảo đảm hài hoà lợi ích Nhà nước, tập thể cá nhân Thứ hai, định QLNN phải có tính cụ thể phù hợp với vấn đề với đối tượng thực Thứ ba, định QLNN phải đảm bảo tính toàn diện Câu 5: trình bày việc viên chức nhà nước không làm? Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đoàn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình công Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo hình thức Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp Những việc khác viên chức không làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan Câu 6: trình bày mục tiêu giáo dục phổ thông ( điều 27 luật GD)? Mục tiêu giáo dục phổ thông giúp học sinh phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo, hình thành nhân cách người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên vào sống lao động, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc Giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành sở ban đầu cho phát triển đắn lâu dài đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ để học sinh tiếp tục học trung học sở Giáo dục trung học sở nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục tiểu học; có học vấn phổ thông trình độ sở hiểu biết ban đầu kỹ thuật hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung cấp, học nghề vào sống lao động Giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp học sinh củng cố phát triển kết giáo dục trung học sở, hoàn thiện học vấn phổ thông có hiểu biết thông thường kỹ thuật hướng nghiệp, có điều kiện phát huy lực cá nhân để lựa chọn hướng phát triển, tiếp tục học đại học, cao đẳng, trung cấp, học nghề vào sống lao động Câu 7: trình bày điều 75 luật GD hành vi nhà giáo không làm? Nhà giáo hành vi sau đây: Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học; Gian lận tuyển sinh, thi cử, cố ý đánh giá sai kết học tập, rèn luyện người học; Xuyên tạc nội dung giáo dục; ép buộc học sinh học thêm để thu tiền Câu 8: nêu hiểu biết a/c quan điểm đạo đổi toàn diện GD ĐT? 1- Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, nghiệp Đảng, Nhà nước của toàn dân Đầu tư cho giáo dục đầu tư phát triển, ưu tiên trước các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2- Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo đổi vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, chế, sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi từ lãnh đạo Đảng, quản lý Nhà nước đến hoạt động quản trị sở giáo dục - đào tạo việc tham gia gia đình, cộng đồng, xã hội thân người học; đổi tất bậc học, ngành học Trong trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy thành tựu, phát triển nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm giới; kiên chấn chỉnh nhận thức, việc làm lệch lạc Đổi phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với loại đối tượng cấp học; giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước phù hợp 3- Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài Chuyển mạnh trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện lực phẩm chất người học Học đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội 4- Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan Chuyển phát triển giáo dục đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang trọng chất lượng hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng 5- Đổi hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông bậc học, trình độ phương thức giáo dục, đào tạo Chuẩn hoá, đại hoá giáo dục đào tạo 6- Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển giáo dục đào tạo Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục công lập công lập, vùng, miền Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục đào tạo vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách Thực dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục đào tạo 7- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục đào tạo, đồng thời giáo dục đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước Câu 9: trình bày mục tiêu phát triển giáo dục đến năm 2020? Mục tiêu tổng quát Đến năm 2020, giáo dục nước ta đổi toàn diện theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa hội nhập quốc tế; chất lượng giáo dục nâng cao cách toàn diện, gồm: giáo dục đạo đức, kỹ sống, lực sáng tạo, lực thực hành, lực ngoại ngữ tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhân lực chất lượng cao phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước xây dựng kinh tế tri thức; đảm bảo công xã hội giáo dục hội học tập suốt đời cho người dân, bước hình thành xã hội học tập Mục tiêu cụ thể a) Giáo dục mầm non Hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em tuổi vào năm 2015; đến năm 2020, có 30% trẻ độ tuổi nhà trẻ 80% độ tuổi mẫu giáo chăm sóc, giáo dục sở giáo dục mầm non; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng sở giáo dục mầm non giảm xuống 10% b) Giáo dục phổ thông Chất lượng giáo dục toàn diện nâng cao, đặc biệt chất lượng giáo dục văn hóa, đạo đức, kỹ sống, pháp luật, ngoại ngữ, tin học Đến năm 2020, tỷ lệ học độ tuổi tiểu học 99%, trung học sở 95% 80% niên độ tuổi đạt trình độ học vấn trung học phổ thông tương đương; có 70% trẻ em khuyết tật học c) Giáo dục nghề nghiệp giáo dục đại học Hoàn thiện cấu hệ thống giáo dục nghề nghiệp đại học; điều chỉnh cấu ngành nghề trình độ đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội; đào tạo người có lực sáng tạo, tư độc lập, trách nhiệm công dân, đạo đức kỹ nghề nghiệp, lực ngoại ngữ, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, lực tự tạo việc làm khả thích ứng với biến động thị trường lao động phận có khả cạnh tranh khu vực giới Đến năm 2020, sở giáo dục nghề nghiệp có đủ khả tiếp nhận 30% số học sinh tốt nghiệp trung học sở; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp đại học đạt khoảng 70%; tỷ lệ sinh viên tất hệ đào tạo vạn dân vào khoảng 350 - 400 d) Giáo dục thường xuyên Phát triển giáo dục thường xuyên tạo hội cho người học tập suốt đời, phù hợp với hoàn cảnh điều kiện mình; bước đầu hình thành xã hội học tập Chất lượng giáo dục thường xuyên nâng cao, giúp người học có kiến thức, kỹ thiết thực để tự tạo việc làm chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao chất lượng sống vật chất tinh thần Kết xóa mù chữ củng cố bền vững Đến năm 2020, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 trở lên 98% tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15 đến 35 99% nam nữ Câu 10: trình bày tóm tắt hiểu biết a/c giải pháp phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020? Để đạt mục tiêu chiến lược, cần thực tốt giải pháp, giải pháp giải pháp đột phá giải pháp giải pháp then chốt Đổi quản lý giáo dục a) Xây dựng hoàn thiện hệ thống văn quy phạm pháp luật đồng làm sở triển khai thực đổi toàn diện giáo dục b) Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực thống nhất, đồng đầu mối quản lý hoàn thiện tổ chức máy quản lý nhà nước giáo dục, phối hợp bộ, ngành địa phương quản lý nhà nước giáo dục, tăng cường công tác tra, kiểm tra; tăng quyền tự chủ trách nhiệm xã hội sở giáo dục đôi với hoàn thiện chế công khai, minh bạch Bảo đảm dân chủ hóa giáo dục Thực chế cấp bậc tham gia đánh giá lẫn c) Hoàn thiện cấu hệ thống giáo dục quốc dân, xây dựng khung trình độ quốc gia giáo dục Đảm bảo phân luồng hệ thống; đa dạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo hội học tập suốt đời cho người dân d) Phân loại chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đại học theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia Chú trọng xây dựng sở giáo dục tiên tiến, trọng điểm, chất lượng cao đ) Thực quản lý theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục nhân lực ngành, địa phương giai đoạn phù hợp tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh e) Tập trung vào quản lý chất lượng giáo dục Công khai chất lượng giáo dục, điều kiện sở vật chất, nhân lực tài sở giáo dục; thực giám sát xã hội chất lượng hiệu giáo dục; xây dựng hệ thống kiểm định độc lập chất lượng giáo dục g) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông Phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục a) Củng cố, hoàn thiện, đổi toàn diện nội dung phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục Tập trung đầu tư xây dựng trường sư phạm khoa sư phạm trường đại học b) Đảm bảo bước có đủ giáo viên thực giáo dục toàn diện theo chương trình giáo dục mầm non phổ thông, dạy học buổi/ngày, giáo viên dạy ngoại ngữ, giáo viên tư vấn học đường hướng nghiệp, giáo viên giáo dục đặc biệt giáo viên giáo dục thường xuyên c) Chuẩn hóa đào tạo, tuyển chọn, sử dụng đánh giá nhà giáo cán quản lý giáo dục Chú trọng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tác phong tư cách đội ngũ nhà giáo Tiếp tục đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo để đến năm 2020,100% giáo viên mầm non phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo Thực đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trường đại học, cao đẳng với phương án kết hợp đào tạo nước d) Thực sách ưu đãi vật chất tinh thần, với giáo viên mầm non; có sách đặc biệt nhằm thu hút nhà giáo, nhà khoa học, chuyên gia có kinh nghiệm uy tín nước tham gia phát triển giáo dục Đổi nội dung, phương pháp dạy học, thi, kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục a) Thực đổi chương trình sách giáo khoa từ sau năm 2015 theo định hướng phát triển lực học sinh Chú trọng nội dung giáo dục đạo đức, pháp luật, thể chất, quốc phòng - an ninh giá trị văn hóa truyền thống; giáo dục kỹ sống, giáo dục lao động hướng nghiệp học sinh phổ thông b) Đổi chương trình, tài liệu dạy học sở giáo dục nghề nghiệp đại học, phát huy vai trò trường trọng điểm khối ngành, nghề đào tạo để thiết kế chương trình liên thông Phát triển chương trình đào tạo đại học theo hai hướng: nghiên cứu nghề nghiệp ứng dụng c) Phát triển chương trình giáo dục thường xuyên, ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông d) Tiếp tục đổi phương pháp dạy học đánh giá kết học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo lực tự học người học Biên soạn sử dụng giáo trình, sách giáo khoa điện tử Đến năm 2020, 90% trường tiểu học 50% trường trung học sở tổ chức dạy học buổi/ngày Đổi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng theo hướng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, khách quan công bằng; kết hợp kết kiểm tra đánh giá trình giáo dục với kết thi đ) Thực định kỳ đánh giá quốc gia chất lượng học tập học sinh phổ thông Tăng nguồn lực đầu tư đổi chế tài giáo dục a) Tiếp tục đổi chế tài giáo dục, đảm bảo tính minh bạch trách nhiệm, đảm bảo nguồn lực tài nhằm huy động, phân bổ sử dụng hiệu nguồn lực nhà nước xã hội đầu tư cho giáo dục; b) Đảm bảo tỷ lệ chi cho giáo dục tổng ngân sách nhà nước từ 20% trở lên Ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục tập trung ưu tiên cho giáo dục phổ cập; giáo dục vùng đặc biệt khó khăn, dân tộc thiểu số, đối tượng sách xã hội; ngành khác mà xã hội cần khó thu hút người học c) Đầu tư ngân sách nhà nước có trọng điểm, không bình quân cho sở giáo dục công lập Từng bước chuẩn hóa, đại hóa sở vật chất kỹ thuật ưu tiên đầu tư xây dựng số trường đại học xuất sắc, chất lượng trình độ quốc tế, trường trọng điểm, trường chuyên, trường đào tạo học sinh khiếu, trường dân tộc nội trú, bán trú Phấn đấu đến năm 2020 có số khoa, chuyên ngành đạt chất lượng cao Quy hoạch, đảm bảo quỹ đất để xây dựng trường học d) Có chế, sách quy định trách nhiệm doanh nghiệp, ngành, tổ chức trị - xã hội, cộng đồng gia đình đầu tư phát triển đào tạo nhân lực chất lượng cao nhân lực thuộc ngành nghề mũi nhọn tạo hội học tập suốt đời cho người, góp phần bước xây dựng xã hội học tập Xây dựng thực hài hòa chế độ học phí đ) Triển khai sách cụ thể để hỗ trợ cho sở giáo dục đại học, dạy nghề phổ thông công lập, trước hết đất đai, thuế vốn vay Xác định rõ ràng, cụ thể tiêu chí thành lập sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, để người có điều kiện tham gia thành lập trường theo quy hoạch phát triển Nhà nước Tăng cường gắn đào tạo với sử dụng, nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu xã hội a) Khuyến khích doanh nghiệp, nhà đầu tư nước mở sở giáo dục nghề nghiệp, đại học để tăng cường khả tự cung ứng nhân lực góp phần cung ứng nhân lực cho thị trường lao động b) Quy định trách nhiệm chế phối hợp Bộ Giáo dục Đào tạo với bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp việc xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng đánh giá chương trình, tuyển sinh, tổ chức đào tạo thực tập doanh nghiệp, tuyển dụng học sinh, sinh viên tốt nghiệp c) Gắn kết chặt chẽ đào tạo với nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ sản xuất Nâng cao lực sở nghiên cứu khoa học mũi nhọn, phòng thí nghiệm trọng điểm trường đại học Tăng cường hỗ trợ phát triển giáo dục vùng khó khăn, dân tộc thiểu số đối tượng sách xã hội a) Xây dựng thực sách nhằm đảm bảo bình đẳng hội học tập dân tộc, vùng khó khăn, b) Có sách ưu đãi nhà giáo, cán quản lý giáo dục vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn c) Phát triển giáo dục từ xa, giáo dục nghề nghiệp, mở rộng hệ thống dự bị đại học Phát triển hệ thống sở giáo dục đặc biệt dành cho người khuyết tật, trẻ em bị ảnh hưởng HIV trẻ em lang thang đường phố, đối tượng khó khăn khác d) Tăng đầu tư,đãi ngộ cho giáo dục đặc biệt Phát triển khoa học giáo dục a) Ưu tiên nghiên cứu khoa học giáo dục; tổng kết kinh nghiệm thực tiễn xu phát triển giáo dục nước, nghiên cứu đón đầu, góp phần thiết thực hiệu vào nghiệp phát triển giáo dục nói chung xây dựng khoa học giáo dục Việt Nam nói riêng b) Phát triển mạng lưới sở nghiên cứu khoa học giáo dục, tập trung đầu tư nâng cao lực nghiên cứu quan nghiên cứu khoa học giáo dục quốc gia viện nghiên cứu trường sư phạm trọng điểm Tập trung xây dựng đội ngũ cán nghiên cứu chuyên gia giáo dục thông qua đào tạo nước, trao đổi hợp tác quốc tế c) Triển khai chương trình nghiên cứu quốc gia khoa học giáo dục Mở rộng nâng cao hiệu hợp tác quốc tế giáo dục a) Tăng tiêu đào tạo nước ngân sách Nhà nước ưu tiên ngành khoa học, công nghệ mũi nhọn Khuyến khích hỗ trợ công dân Việt Nam học tập nghiên cứu nước kinh phí tự túc b) Khuyến khích sở giáo dục nước hợp tác với sở giáo dục nước Tăng số lượng học bổng cho học sinh, sinh viên học nước c) Khuyến khích tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư nước đầu tư, tài trợ cho giáo dục, tham gia giảng dạy nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học chuyển giao công nghệ Việt Nam Xây dựng số trường đại học, trung tâm nghiên cứu thu hút nhà khoa học nước, quốc tế đến giảng dạy nghiên cứu khoa học
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam, Quản lý nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn