6 bộ câu hỏi ôn thi công thức thuế

140 1,522 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 17:03

CHÍNH SÁCH THU TNCN B CÂU H I I/ Câu h i tr c nghi m (40 câu) Câu 1: Cá nhân dư i ây c coi cá nhân cư trú theo quy Lu t thu TNCN nh c a a Cá nhân 30/7/2009 t i Vi t Nam liên t c th i gian t 01/01/2009 nh t b Cá nhân 30/4/2010 t i Vi t Nam liên t c th i gian t 01/10/2009 nh t c Cá nhân l n u tiên n Vi t nam t i Vi t Nam 183 ngày không liên t c kho ng th i gian b t u t 15/8/2009 n h t 15/8/2010 d T t c trư ng h p nêu Câu 2: Các kho n thu nh p sau ây, kho n thu c thu nh p ch u thu c a cá nhân cư trú ? a) Thu nh p t kinh doanh; b) Thu nh p t trúng thư ng x s ; c)Thu nh p t quà t ng b t ng s n; d)T t c kho n thu nh p Câu 3: Thu nh p ch u thu TNCN t u tư v n không bao g m: a L i t c c ph n b Lãi ti n cho vay c Thu nh p t chuy n ng ch ng khoán Câu 4: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n thu c thu nh p t chuy n ng b t ng s n? a) Thu nh p t chuy n ng quy n s d ng t tài s n g n li n v i b) Thu nh p t chuy n ng quy n s h u ho c s d ng nhà ; c) Thu nh p t chuy n ng quy n thuê t, thuê m t nư c; d) Các kho n thu nh p khác nh n c t chuy n ng b t ng s n; t; Câu 5: Nh ng kho n thu nh p sau ây, kho n thu c thu nh p t ti n lương, ti n công? a) Ti n nh n c t tham gia hi p h i kinh doanh, h i ki m soát, h i ng qu n lý t ch c; b) Các kho n l i ích khác mà không b ng ti n; ng qu n tr , ban i tư ng n p thu nh n c b ng ti n ho c c) Ti n thư ng, tr kho n ti n thư ng kèm theo danh hi u c Nhà nư c phong t ng, ti n thư ng kèm theo gi i thư ng qu c gia, gi i thư ng qu c t , ti n thư ng v c i ti n k thu t, sáng ch , phát minh c quan nhà nư c có th m quy n công nh n, ti n thư ng v vi c phát hi n, khai báo hành vi vi ph m pháp lu t v i quan nhà nư c có th m quy n; d) T t c kho n thu nh p trên; Câu 6: Kỳ tính thu i v i cá nhân cư trú có thu nh p t kinh doanh, thu nh p t ti n lương, ti n công c quy nh th nào? a) Theo năm; b) Theo quý; c) Theo tháng; d) Theo t ng l n phát sinh thu nh p; Câu 7: Kỳ tính thu áp d ng i v i thu nh p t u tư v n; thu nh p t chuy n ng v n (tr thu nh p t chuy n ng ch ng khoán); thu nh p t chuy n ng b t ng s n; thu nh p t trúng thư ng; thu nh p t b n quy n; thu nh p t ng quy n thương m i; thu nh p t th a k ; thu nh p t quà t ng c quy nh th nào? a) Theo t ng l n phát sinh thu nh p; b) Theo năm; c) Theo quý; d) Theo tháng; Câu 8: Kỳ tính thu i v i cá nhân không cư trú? a) T ng l n phát sinh thu nh p áp d ng b) Theo năm; c) Theo quý; d) Theo tháng; i v i t t c thu nh p ch u thu Câu 9: M c gi m tr gia c nh cho b n thân bình quân tháng ? a) tri u ng /tháng; b) tri u i tư ng n p thu cá nhân cư trú ng/tháng; c) 5,5 tri u d) tri u ng /tháng; ng /tháng; Câu 10: Quy nh v gi m tr gia c nh c th c hi n : a V i ngư i n p thu tri u ng/tháng, 48 tri u b V i ngư i ph thu c 19,2 tri u c M i ngư i ph thu c ch ng/năm ng /năm c tính gi m tr l n vào m t ngư i n p thu d Câu a b e Câu a c Câu 11: Cá nhân c gi m tr nh ng kho n sau ây xác nh p tính thu ? nh thu a) Các kho n gi m tr gia c nh; b) Các kho n óng góp b o hi m b t bu c; c) Các kho n óng góp vào qu t thi n, qu nhân o, qu khuy n h c; d) T t c kho n Câu 12: Bi u thu lu ti n t ng ph n theo Lu t thu TNCN có b c ? a) b c; b) b c; c) b c; d) b c; Câu 13: Nh ng kho n thu nh p ch u thu c tr 10 tri u tính thu ? a) Thu nh p ch u thu t trúng thư ng; b) Thu nh p ch u thu t b n quy n; c) Thu nh p ch u thu t ng quy n thương m i; d) Thu nh p ch u thu t th a k , quà t ng; e) ng trư c T t c kho n thu nh p trên; Câu 14: Kho n óng góp vào qu t thi n, nhân a o, qu khuy n h c: c tr vào t t c lo i thu nh p c a cá nhân cư trú trư c tính thu b c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công, t kinh doanh c a cá nhân cư trú trư c tính thu c Ch c tr vào thu nh p t ti n lương, ti n công c a cá nhân không cư trú trư c tính thu d Câu a c e Câu b c Câu 15: Ngư i n p thu TNCN g p thiên tai, ho ho n, tai n n, b nh hi m nghèo theo quy nh: a c mi n thu TNCN ph i n p tương ng v i m c thi t h i b c xét gi m thu TNCN tương ng v i m c thi t h i, s thu c gi m không vư t s thu ph i n p c Không câu tr l i úng Câu 16: Thu su t cư trú? a) 10% b) 15% c) 20% i v i thu nh p t ti n lương, ti n công i v i cá nhân không d) 30% Câu 17: Thu su t cá nhân không cư trú ? a) ng kinh doanh d ch v c a cá 2% d) i v i thu nh p t ho t 1% c) ng kinh doanh hàng hoá c a 0,5% b) i v i thu nh p t ho t 3% Câu 18: Thu su t nhân không cư trú ? a) 1% b) 2% c) 3% d) 5% Câu 19: Nh ng trư ng h p c a ngư i ph thu c c tính gi m tr gia c nh ? i tư ng n p thu c xác nh a) Con dư i 18 tu i; b) Con 18 tu i b tàn t t, kh lao ng; c) Con ang theo h c t i trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p, d y ngh , thu nh p ho c có thu nh p không vư t m c quy nh (m c thu nh p bình quân tháng năm t t t c ngu n thu nh p không vư t 500.000 ng) d) T t c trư ng h p trên; Câu 20: Các kho n thu sau kho n c xác nh doanh thu kinh doanh tính thu nh p ch u thu c a cá nhân cư trú? a) Ti n bán hàng; b) Ti n gia công; c) Ti n cung ng hàng hoá, d ch v phát sinh kỳ tính thu ; d) T t c kho n thu Câu 21: Các kho n chi sau kho n c coi chi phí h p lý liên qua t o thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá nhân cư trú? n vi c a) Ti n lương, ti n công, kho n thù lao chi phí khác tr cho ngư i lao ng; b) Chi phí nguyên li u, nhiên li u, v t li u, lư ng, hàng hoá s d ng vào s n xu t, kinh doanh, chi phí d ch v mua ngoài; c) Chi phí kh u hao, tu, b o dư ng tài s n c kinh doanh; nh s d ng vào s n xu t, d) T t c kho n chi phí Câu 22: Các kho n chi sau kho n c coi chi phí h p lý liên quan vi c t o thu nh p ch u thu t kinh doanh c a cá nhân cư trú? n a) Chi tr lãi ti n vay; b) Chi phí qu n lý; c) Các kho n thu , phí l phí ph i n p theo quy tính vào chi phí; d) Các kho n chi phí khác liên quan nh c a pháp lu t c n vi c t o thu nh p; e) T t c kho n chi phí Câu 23: Trư ng h p, nhi u ngư i tham gia kinh doanh m t ăng ký kinh doanh thu nh p ch u thu c a m i ngư i c xác nh theo nguyên t c sau ây? a) Tính theo t l v n góp c a t ng cá nhân ghi ăng ký kinh doanh; b) Tính theo tho thu n gi a cá nhân ghi ăng ký kinh doanh; c) Tính b ng s bình quân thu nh p u ngư i trư ng h p ăng ký kinh doanh không xác nh t l v n góp ho c tho thu n v phân chia thu nh p gi a cá nhân; d) M t nguyên t c Câu 24: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p thu c thu nh p t u tư v n? a) Ti n lãi cho vay; b) L i t c c ph n; c) Thu nh p t ph ; u tư v n dư i hình th c khá, tr thu nh p t trái phi u d) T t c kho n thu nh p trên; Câu 25: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p thu c thu nh p t chuy n ng v n? a) Thu nh p t chuy n ng ph n v n t ch c kinh t ; b) Thu nh p t chuy n ng ch ng khoán; c) Thu nh p t chuy n ng v n dư i hình th c khác; d) T t c kho n thu nh p trên; Câu 26 Thu TNCN i v i thu nh p t kinh doanh c a cá nhân không cư trú c xác nh b ng: a Doanh thu nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh theo quy nh b [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh c [Doanh thu tr (-) Các kho n chi phí h p lý tr (-) Các kho n gi m tr gia c nh] nhân (x) thu su t thu TNCN tương ng v i t ng lĩnh v c, ngành ngh d Không câu tr l i úng Câu 27: Các kho n thu nh p sau ây kho n thu nh p c mi n n p thu TNCN? a) Thu nh p t u tư v n; b) Thu nh p t lãi ti n g i t i t ch c tín d ng, lãi t h p nhân th ; c) Thu nh p t trúng thư ng; d) Thu nh p t b n quy n; ng b o hi m Câu 28: Thu nh p t chuy n ng b t ng c mi n thu ? a) Thu nh p t chuy n ng b t ng s n trư ng h p chuy n ng s n gi a v v i ch ng b) Thu nh p t chuy n ng b t ng s n gi a cha , m v i ; cha nuôi, m nuôi v i nuôi; cha ch ng, m ch ng v i dâu; cha v , m v v i r c) Thu nh p t chuy n ng b t ng s n gi a ông n i, bà n i v i cháu n i; ông ngo i, bà ngo i v i cháu ngo i; anh, ch , em ru t v i d) T t c kho n thu nh p trên; Câu 29: Áp d ng m c kh u tr theo t l 10% thu nh p tr cho cá nhân có mã s thu 20% i v i cá nhân mã s thu trư ng h p t ch c, cá nhân chi tr ti n hoa h ng i lý bán hàng hoá; ti n lương, ti n công, ti n d ch v khác, ti n chi khác cho cá nhân th c hi n d ch v : a) Có t ng m c chi tr thu nh p t 500.000 ng/l n tr lên b) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.000.000 ng/l n tr lên c) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.200.000 ng/l n tr lên d) Có t ng m c chi tr thu nh p t 1.500.000 ng/l n tr lên Câu 30: Cá nhân c hoàn thu trư ng h p nào? a) S ti n thu ã n p l n s thu ph i n p; b) Cá nhân ã n p thu có thu nh p tính thu chưa n m c ph i n p thu ; c) Các trư ng h p khác theo quy t nh c a quan nhà nư c có th m quy n; d) T t c trư ng h p trên; II/ Ph n t p (10 câu) Câu h i 1: Anh A cá nhân cư trú ph i nuôi b m già tu i lao ng, thu nh p tr c ti p nuôi dư ng cháu tàn t t kh lao ng, không nơi nương t a, thu nh p Thu nh p t ti n lương c a anh 14,5 tri u ng/tháng sau ã tr i kho n BHXH BHYT Thu nh p tính thu hàng tháng c a anh bao nhiêu? a 3.500.000 ng b 4.500.000 ng c 5.200.000 ng d 5.700.000 ng Câu h i 2: M t gia ình có nh m t m già tu i lao ng thu nh p Thu nh p c a ngư i ch ng 17tri u ng/tháng Thu nh p c a ngư i v b tàn t t kh lao ng 450.000 ng/tháng Thu nh p tính thu bình quân m t tháng bao nhiêu? a 5.500.000 ng b 6.200.000 ng c 6.500.000 ng d 6.600.000 ng Câu h i 3: Cá nhân C i tư ng cư trú ng s h u h Tháng 8/2009 anh C quy t nh bán h v i giá 800 tri u ng Giá mua h 500tr (có hoá ơn ch ng t h p lý) chi phí cho vi c chuy n ng có ch ng t h p pháp 30tr Thu thu nh p cá nhân bán h bao nhiêu? a 52.000.000 ng b 67.500.000 ng c 72.300.000 ng d 75.000.000 ng Câu h i 4: Cá nhân C i tư ng cư trú ng s h u h Tháng 8/2009 anh C quy t nh bán c h v i giá 800 tr 750 tr m i Anh C không gi y t mua h nên không xác nh c giá v n c a h Thu thu nh p cá nhân bán h c xác nh th nào? a 23.000.000 ng b 27.500.000 ng c 31.000.000 ng d 30.000.000 ng Câu h i 5: Cá nhân C trúng thư ng 01 vé x s v i giá tr 25 tri u thu TNCN ph i n p bao nhiêu? a 500.000 ng b 750.000 ng, ng c 1.500.000 ng d 2.200.000 ng Câu h i 6: Ông B có vi t tác ph m văn h c ông quy t nh ng b n quy n tác gi cho ông C v i tr giá 75 tri u ng S thu TNCN ông B ph i n p bao nhiêu? a 1.200.000 ng b 2.300.000 ng c 3.150.000 ng d 3.250.000 ng Câu h i 7: Năm 2010, Ông B bán 500 c phi u c a Công ty i chúng A v i giá bán 25.000 ng/c phi u, giá mua 8.500 ng/c phi u, chi phí liên quan cho vi c bán 500 c phi u 750.000 ng (các ch ng t mua, bán chi phí h p lý) Thu TNCN ông B ph i n p bi t r ng ông B ăng ký n p thu chuy n ng ch ng khoán theo bi u thu su t toàn ph n v i m c thu 20% (Gi s năm ông B ch phát sinh m t giao d ch t chuy n ng ch ng khoán ã t m n p thu TNCN theo thu su t 0,1% giá bán) a 1.487.500 ng b 1.500.000 ng c 1.950.000 ng a S thu Giá tr gia tăng u vào ã c kh u tr ho c hoàn b S ti n thu Thu Thu nh p cá nhân doanh nghi p kh u tr thu nh p c a ngư i n p thu n p vào Ngân sách nhà nư c c Thu TNDN n p thay nhà th u nư c trư ng h p tho thu n t i h p ng nhà th u, nhà th u ph nư c ngoài, doanh thu nhà th u, nhà th u ph nư c nh n c không bao g m thu TNDN d Không kho n chi nêu Câu 19 Doanh nghi p sau quy t toán thu Thu nh p doanh nghi p mà b l c chuy n l theo quy nh sau: a Chuy n toàn b liên t c s l vào thu nh p ch u thu c a nh ng năm ti p sau; th i gian chuy n l không năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l b Doanh nghi p t quy t nh vi c chuy n l vào năm ti p sau; th i gian chuy n l không năm, k t năm ti p sau năm phát sinh l c Doanh nghi p t quy t nh vi c chuy n l vào năm ti p sau; không gi i h n th i gian chuy n l Câu 20 M c trích l p Qu phát tri n khoa h c công ngh c a doanh nghi p: a T i a không 5% thu nh p ch u thu kỳ tính thu b T i a không 5% thu nh p tính thu kỳ tính thu c T i a không 10% thu nh p ch u thu kỳ tính thu d T i a không 10% thu nh p tính thu kỳ tính thu Câu 21 Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, lãi su t tính lãi th i gian tính lãi i v i s thu thu h i tính ph n Qu phát tri n khoa h c công ngh c a doanh nghi p s d ng không h t 70% th i h n năm k t năm k ti p năm trích l p qu là: a Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i th i gian tính lãi m t năm b Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i th i gian tính lãi hai năm c M c lãi tính theo t l ph t ch m n p theo quy nh c a Lu t qu n lý thu th i gian tính lãi kho ng th i gian k t trích l p Qu n thu h i 16 Câu 22 Theo quy nh hi n hành, lãi su t tính lãi th i gian tính lãi i v i s thu thu h i tính ph n Qu phát tri n khoa h c công ngh c a doanh nghi p s d ng sai m c ích là: a Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i th i gian tính lãi m t năm b Lãi su t trái phi u kho b c lo i kỳ h n m t năm áp d ng t i th i i m thu h i th i gian tính lãi hai năm c M c lãi tính theo t l ph t ch m n p theo quy nh c a Lu t qu n lý thu th i gian tính lãi kho ng th i gian k t trích l p Qu n thu h i Câu 23 Thu su t thu TNDN ph thông theo quy nh hi n hành là: a 20% b 25% c 28 % d T 32% n 50% Câu 24 Theo quy nh hi n hành, thu su t thu TNDN ng tìm ki m, thăm dò, khai thác d u khí t i Vi t Nam là: i v i ho t a 20% b 25% c 28 % d T 32% n 50% Câu 25 Lo i thu nh p sau ây không thu c di n ch u thu TNDN: a.Thu nh p t chuy n ng m t ph n v n c a doanh nghi p ã cho t ch c, cá nhân khác u tư b Thu nh p t chuy n ng c phi u, trái phi u, ch ng ch qu lo i ch ng khoán khác theo quy nh c Kho n th ng dư v n c ph n c a công ty c ph n có c công ty c ph n th c hi n phát hành thêm c phi u huy ng v n có chênh l ch l n gi a giá phát hành m nh giá Câu 26 Thu su t thu TNDN áp d ng ng v n: i v i thu nh p t chuy n a 20% 17 b 25% c 28% d T 32% n 50% Câu 27 Thu su t thu TNDN áp d ng ng b t ng s n: i v i thu nh p t chuy n a 20% b 25% c 28% d T 32% n 50% Câu 28 Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, vi c h ch toán kho n thu, chi v ti n ph t, ti n b i thư ng vi ph m h p ng kinh t (các kho n ph t không thu c kho n ti n ph t vi ph m hành theo quy nh) c th c hi n theo phương án dư i ây: a c bù tr kho n thu bên i tác vi ph m h p ng v i kho n chi vi ph m h p ng, n u thu l n chi ph n chênh l ch c tính vào thu nh p khác, n u chi l n thu ph n chênh l ch c tính vào chi phí c tr xác nh thu nh p ch u thu b c bù tr kho n thu bên i tác vi ph m h p ng v i kho n chi vi ph m h p ng, n u thu l n chi ph n chênh l ch c tính vào thu nh p khác, n u chi l n thu ph n chênh l ch c tính gi m tr vào thu nh p khác ho c gi m tr thu nh p ho t ng s n xu t kinh doanh n u kỳ không phát sinh thu nh p khác c Các kho n thu bên Các kho n chi vi ph m h p ch u thu kỳ tính thu i tác vi ph m h p ng tính vào thu nh p khác; ng không c ph n ánh xác nh thu nh p Câu 29 Theo pháp lu t thu TNDN, vi c h ch toán kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n kho n chi tr lãi ti n vay theo quy nh c th c hi n theo phương án dư i ây: a c bù tr kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n v i kho n chi tr lãi ti n vay, n u thu l n chi ph n chênh l ch c tính vào thu nh p khác, n u chi l n thu ph n chênh l ch c tính vào chi c tr xác nh thu nh p ch u thu b c bù tr kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n v i kho n chi tr lãi ti n vay, n u thu l n chi ph n chênh l ch c tính vào thu nh p khác, n u chi l n thu ph n chênh l ch tính gi m tr vào thu nh p khác 18 c Kho n thu t lãi ti n g i, lãi cho vay v n h ch toán vào doanh thu ho t ng s n xu t kinh doanh kỳ tính thu ; Kho n chi tr lãi ti n vay h ch toán vào chi phí c tr xác nh thu nh p ch u thu Câu 30 Kho n thu nh p dư i ây c mi n thu TNDN: a Thu nh p t tr ng tr t, chăn nuôi, nuôi tr ng thu s n c a t ch c c thành l p theo Lu t H p tác xã b.Thu nh p t d ch v tư i, tiêu nư c ph c v tr c ti p cho nông nghi p c Thu nh p c chia t ho t ng góp v n, liên doanh liên k t v i doanh nghi p nư c sau bên nh n góp v n, liên doanh, liên k t ã n p thu TNDN theo quy nh d C lo i thu nh p nêu Câu 31 Trong kho n thu nh p c a doanh nghi p dư i ây, kho n thu nh p không c mi n thu TNDN: a Thu nh p t ho t nghi p b Thu nh p t ho t ng nuôi tr ng, ch bi n th y h i s n c a doanh ng d y ngh cho i tư ng t n n xã h i c Thu nh p t ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng hóa, d ch v c a doanh nghi p có t 55% s lao ng bình quân năm tr lên ngư i khuy t t t, ngư i sau cai nghi n, ngư i nhi m HIV/AIDS Câu 32 Doanh nghi p c tính vào chi phí c tr xác nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p i v i kho n chi dư i ây: a Các kho n chi v hình thành tài s n c nh h p u tư xây d ng b n giai o n b Kho n chi mua b o hi m nhân th cho ngư i lao ng lao ng ng quy nh thu u tư nh c Kho n trích l p qu d phòng tr c p m t vi c làm c a doanh nghi p thu c di n b t bu c tham gia b o hi m th t nghi p theo quy nh c a pháp lu t d Không có kho n chi nêu Câu 33 Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, kho n chi báo bi u, báo t ng c a quan báo chí liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t kinh doanh dư i ây, kho n chi thu c di n không b kh ng ch không vư t 10% t ng chi phí c tr xác nh thu nh p ch u thu TNDN: a Báo bi u, báo t ng cho cán b , chi n s h i o 19 b Báo bi u, báo t ng quan qu n lý nhà nư c c Báo bi u, báo t ng t ch c oàn th a phương d Không kho n chi nêu Câu 34 Theo pháp lu t thu TNDN hi n hành, kho n chi dư i ây thu c di n b kh ng ch không vư t 10% t ng chi phí c tr (ho c không vư t 15% ba năm u i doanh nghi p m i thành l p t ngày 01/01/2009) xác nh thu nh p ch u thu TNDN: a Kho n chi báo bi u, báo t ng c a quan báo chí cho ngư i có công v i cách m ng b Kho n chi hoa h ng tr cho nhà phân ph i c a công ty bán hàng a c p c Kho n chi ti p tân, khánh ti t, h i ngh c a doanh nghi p d C ba kho n chi nêu 20 2/ Câu tr c nghi m t p: (10 câu) Câu Gi s kỳ tính thu năm 2012, Doanh nghi p A có s li u sau: - T ng doanh thu t ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p 15 t ng; T ng chi phí tương ng c tr c a doanh nghi p 16 t ng - Ngoài ra, doanh nghi p phát sinh kho n thu nh p sau: + Thu nh p t lãi ti n g i ngân hàng 350 tri u ng + Thu nh p t tiêu th ph li u, ph ph m 150 tri u + Thu nh p t ho t ng chuy n ng b t ng ng s n 600 tri u ng - Doanh nghi p A không c hư ng ưu ãi thu TNDN S thu TNDN doanh nghi p A ph i n p năm 2012 là: a ng (Không ph i n p thu TNDN) b 25 tri u ng c 150 tri u ng d S khác Câu Doanh nghi p s n xu t A doanh nghi p m i thành l p c c p gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh t 01/01/2009 Báo cáo quy t toán thu Thu nh p doanh nghi p năm 2011 c a doanh nghi p A có s li u v chi phí c ghi nh n sau: - Ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh có y hóa ơn, ch ng t h p pháp: 1,6 t ng - T ng kho n chi phí c tr không bao g m ph n chi qu ng cáo, ti p th , khuy n m i, hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t liên quan tr c ti p n ho t ng s n xu t, kinh doanh: 10 t ng T ng chi phí c tr bao g m c chi phí qu ng cáo, ti p th , khuy n m i hoa h ng môi gi i; chi ti p tân, khánh ti t xác nh thu nh p ch u thu Thu nh p doanh nghi p c a doanh nghi p A năm 2011 là: a 11 t b 11,16 t ng ng c 11,5 t ng d 11,6 t ng Câu Gi s năm 2012, doanh nghi p Vi t Nam X có m t kho n thu nh p 600 tri u ng t d án u tư t i nư c Kho n thu nh p 21 thu nh p sau ã n p thu thu nh p theo Lu t c a nư c S thu Thu nh p ph i n p tính theo quy nh c a Lu t thu Thu nh p doanh nghi p c a nư c 120 tri u ng S thu TNDN doanh nghi p X ph i n p d i v i thu nh p t d án u tư t i nư c là: a ng (Không ph i n p thêm) b 60 tri u ng c 150 tri u ng d 180 tri u ng Câu Gi s năm 2012, doanh nghi p Vi t Nam B (không c hư ng ưu ãi thu TNDN) có s li u k t qu kinh doanh nhưsau: tri u - Thu nh p ch u thu t ho t ng ng s n xu t sinh doanh nư c: 800 - Thu nh p t d án u tư t i nư c 650 tri u ng Kho n thu nh p kho n thu nh p sau ã n p thu TNDN nư c 350 tri u ng S thu TNDN doanh nghi p B ph i n p năm 2012 là: a ng (Không ph i n p thu ) b 12,5 tri u ng c 100 tri u ng d 200 tri u ng Câu Gi s năm 2012, doanh nghi p A có s li u v k t qu kinh doanh sau: - Thu nh p t ho t ng s n xu t ph n m m 150 tri u ng - Thu nh p t ho t ng cho thuê văn phòng 200 tri u ng - Thu nh p t ho t ng ng u tư ch ng khoán 100 tri u (Doanh nghi p A ang c mi n thu Thu nh p doanh nghi p Thu nh p t ho t ng s n xu t ph n m m ) iv i S thu TNDN doanh nghi p A ph i n p năm 2012 là: a ng (Không ph i n p thu TNDN) b 75 tri u ng c 84 tri u ng d 112,5 tri u ng 22 Câu Gi s năm 2012, doanh nghi p A có s li u k t qu kinh doanh sau: - L t ho t ng s n xu t ph n m m 150 tri u - Thu nh p t ho t 200 tri u ng - Thu nh p t ho t ng ng kinh doanh máy tính không c hư ng ưu ãi ng u tư ch ng khoán 100 tri u ng (Doanh nghi p A ang c hư ng ưu ãi mi n thu Thu nh p doanh nghi p i v i thu nh p t ho t ng s n xu t ph n m m) S thu TNDN doanh nghi p A ph i n p năm 2012 là: a ng (Không ph i n p thu TNDN) b 37,5 tri u ng c 75 tri u ng d 84 tri u ng Câu Gi s năm 2012, doanh nghi p B có s li u v k t qu kinh doanh sau: - Thu nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh chính: 700 tri u - Thu nh p t lãi ti n g i: 100 tri u ng ng - Thu nh p t kinh doanh ngo i t : 40 tri u ng (Doanh nghi p B ang c hư ng ưu ãi thu su t 10% nh p t ho t ng s n xu t kinh doanh chính) i v i thu S thu TNDN doanh nghi p B ph i n p năm 2012 là: a 84 tri u ng b 105 tri u ng c 210 tri u ng d S khác Câu Gi s năm 2012, Doanh nghi p s n xu t Y có s li u v tình hình s n xu t kinh doanh sau: -T ng doanh thu bán s n ph m (chưa bao g m thu GTGT): 15 t Trong ó: + Doanh thu bán s n ph m A: t + Doanh thu bán s n ph m B: 10 t ng ng ng -T ng chi phí c tr kỳ tính thu : 12 t ng 23 - Doanh nghi p Y ang th i kỳ c hư ng ưu ãi gi m 50% s thu TNDN ph i n p i v i ho t ng s n xu t kinh doanh s n ph m A S thu TNDN doanh nghi p Y ph i n p năm 2012 là: a 375 tri u ng b 625 tri u ng c 750 tri u ng d S khác Câu Gi s năm 2012, doanh nghi p s n xu t XZ có s li u v tình hình s n xu t kinh doanh sau: - Thu nh p t ho t ng SXKD s n ph m A: 200 tri u ng - Thu nh p t ho t ng SXKD s n ph m B: 100 tri u ng - Thu nh p t bán ph li u, ph ph m: 30 tri u ng Trong ó: + Thu nh p t bán ph li u ph ph m t o trình s n xu t s n ph m A: 20 tri u ng + Thu nh p t bán ph li u ph ph m t o trình s n xu t s n ph m B: 10 tri u ng - Doanh nghi p XZ ang th i kỳ c hư ng ưu ãi gi m 50% s thu TNDN ph i n p i v i ho t ng s n xu t kinh doanh s n ph m B S thu TNDN doanh nghi p Y ph i n p năm 2012 là: a 41,25 tri u ng b 68,75 tri u c 70 tri u ng ng d S khác Câu 10 Gi s năm 2012, doanh nghi p Y có s li u v k t qu kinh doanh sau: 1,25 t - T ng doanh thu bán s n ph m, hàng hoá (chưa bao g m thu GTGT): ng - T ng chi phí liên quan ng Trong ó: + Kho n thu GTGT n ho t ng s n xu t kinh doanh: 900 tri u u vào ã c kh u tr 30 tri u ng + Chi trang ph c b ng hi n v t có y hoá ơn, ch ng t cho ngư i lao ng: 100 tri u ng Chi trang ph c b ng ti n cho ngư i lao ng có phi u chi ch ng t toán y : 20 tri u ng T ng s ngư i lao ng c chi: 20 ngư i 24 + Các chi phí l i y hoá ơn ch ng t tho mãn i u ki n c tr xác nh thu nh p ch u thu Doanh nghi p không c hư ng ưu ãi thu TNDN S thu TNDN doanh nghi p Y ph i n p năm 2012 là: a 87,5 tri u ng b 100 tri u ng c 125 tri u ng d S khác 25 Câu Khi b t u kinh doanh, ngư i n p thu ph i th c hi n th t c hành u tiên v i quan thu ? a Kê khai thu ph i n p b ăng ký thu c N p thu vào Ngân sách Câu Anh/ch cho bi t C c Thu th c hi n công vi c tính ph t n p ch m v i nh ng NNT có s thu n ng ph n m m ng d ng nào? a QLT_TKN b QTN c QTT i Câu Anh/ch cho bi t, C c Thu có th s d ng ph n m m ng d ng theo dõi vi c nh n, tr h sơ thu c a ngư i n p thu ? a TTR b QLT_TKN c QHS Câu Anh/ch s hư ng d n doanh nghi p s d ng ng d ng thu b ng t khai mã v ch? a HTKK b NTK c QLT_TKN kê khai Câu Anh/ch cho bi t, C c Thu ang s d ng ph n m m ng d ng ăng ký thu c p mã s thu cho NNT? a QHS b TIN c QTN Câu Anh/ch cho bi t, theo dõi x lý d li u t khai thu c a doanh nghi p, C c Thu s d ng ph n m m ng d ng nào? a TIN b QTN c QLT_TKN Câu Anh/ch cho bi t, ôn d ng ph n m m ng d ng nào? a QTN b QLT_TKN c QTT c thu n phân tích n thu , C c Thu s Câu Anh/ch cho bi t, C c Thu mu n nh n d li u t thu có mã v ch dùng ng d ng nào? a QLT_TKN b QHS c NTK ng c a t khai Câu Anh/ch cho bi t, Ngư i n p thu mu n xem m t thông tư hư ng d n v m t lo i thu ó trang web ngành Thu anh ch gi i thi u xem trang web nào? a HTKK b Website ngành Thu ( a ch : http://www.gdt.gov.vn) c Website ngành Thu ( a ch : http://www.tct.vn) Câu 10 Anh/ch cho bi t, d li u n hàng tháng ng d ng Qu n lý n thu (QTN) c: a Cán b n thu nh p vào ng d ng b c chuy n t ng d ng Qu n lý thu (QLT_TKN) c C áp án Câu 11 Anh/ch cho bi t, theo dõi s thu ph i n p c a NNT, Chi c c Thu v a nh s d ng ph n m m ng d ng nào? a TINCC b QTNCC c VATWIN Câu 12 Anh/ch cho bi t, theo dõi s thu s d ng ph n m m ng d ng nào? a TIN b BCTC c QLT_TKN ã n p c a NNT, C c Thu ph i Câu 13 Anh/ch cho bi t, theo dõi s thu ã n p c a NNT, Chi c c Thu v a nh ph i s d ng ph n m m ng d ng nào? a TIN b QHS c VATWIN Câu 14 Anh/ch cho bi t, trình bày m t n i dung nghi p v m t cu c H i th o, anh/ch thư ng s d ng ph n m m nào? a Windows b Powerpoint c Excel Câu 15 Anh/ch cho bi t, ph n m m sau ây không ph i ph n m m ng d ng? a VATWIN b Windows c Word Câu 16 Anh/ch cho bi t, tên mi n ngành Thu gì? a @tct.gov.vn b @gdt.gov.vn c @Tongcucthue.gov.vn a ch email c a cán b , công ch c Câu 17 Anh/ch cho bi t, m t ngư i không ph i cán b ngành Thu , mu n tra c u thông tin ăng ký thu (mã s thu , tên, a ch ….) c a m t NNT tìm âu? a Website ngành Thu ( a ch : http://www.gdt.gov.vn) b ng d ng ăng ký thu (TIN) c Website ngành Thu ( a ch : http://www.tct.vn) Câu 18 Gi s anh/ch làm vi c C c Thu Hà N i c c p m t vào m ng nva, anh/ch s có a ch email th nào? a nva@gdt.gov.vn b nva@han.gdt.gov.vn c nva.han@gdt.gov.vn a ch Câu 19 Anh/ch cho bi t, b ph n th c hi n ch c tri n khai công tác tin h c t i C c Thu c g i là: a Phòng Công ngh thông tin b Phòng Máy tính c Phòng Tin h c Câu 20 Anh/ch cho bi t, quan sau ây, quan chưa có k t n i trao i thông tin qua m ng máy tính v i quan Thu ? a Kho b c b H i quan c Công an Câu 21 Anh/ch cho bi t, Chi c c Thu l n hi n ang s d ng ng d ng sau ây qu n lý vi c kê khai, n p thu c a NNT a QLT_TKN b QCT c C ng d ng Câu 22 Anh/ch cho bi t, ng d ng Qu n lý thu c p T ng c c (QTC) t ng h p thông tin k toán, th ng kê tình hình thu n p thu c a toàn qu c: a T t khai thu c a t ng ngư i n p thu b T t p d li u báo cáo k toán, th ng kê c a C c Thu truy n lên c T ch ng t n p thu c a t ng ngư i n p thu Câu 23 Anh/ch cho bi t, ph n m m ng d ng Theo dõi nh n, tr h sơ thu (QHS) ph n m m h tr công tác cho b ph n c a Cơ quan thu : a B ph n Hành b B ph n Nh n tr h sơ thu c B ph n Ki m tra thu Câu 24 Anh/ch cho bi t, ph n m m ng d ng TIN c s d ng a ăng ký thu cho NNT b C p Mã s thu cho NNT c C n i dung : Câu 25 Anh/ch cho bi t, công ch c nghi p v ngành Thu b t bu c ph i hi u bi t ki n th c CNTT theo n i dung sau: a Bi t s a ch a máy tính mà quan ã trang b cho máy b h ng hóc ph n c ng b Bi t l p trình ng d ng nh áp ng yêu c u công vi c c a c Bi t s d ng khai thác thành th o ph n m m ng d ng c a ngành Thu ph c v công vi c c a Câu 26 Anh/ch cho bi t, b ph n Nh n tr h sơ thu có th in phi u h n tr k t qu x lý h sơ hoàn thu cho NNT t ng d ng nào? a QLCV b QHS c QLT_TKN Câu 27 Anh/ch cho bi t, mu n bi t t ng s n p ngân sách nhà nư c c a c C c Thu xem ng d ng nào? a TIN b QTN c QLT_TKN Câu 28: Anh/ch cho bi t, Chi c c Thu v a nh s d ng ph n m m ng d ng theo dõi phân tích n ng c a NNT ? a QTN b QTNCC c VATWIN Câu 29: Anh/ch cho bi t, nh n t khai mã v ch vào h th ng qu n lý thu , Chi c c Thu v a nh s d ng ph n m m ng d ng ? a NTK b VATWIN c NTKCC Câu 30: Anh/ch cho bi t, ng d ng qu n lý thu c p C c(QLT) ng d ng qu n lý thu c p Chi c c Thu (VATWIN) khác ch ? a Không khác b ng d ng QLT qu n lý doanh nghi p VATWIN qu n lý h cá th c QLT qu n lý doanh nghi p VATWIN qu n lý c doanh nghi p h cá th
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 bộ câu hỏi ôn thi công thức thuế , 6 bộ câu hỏi ôn thi công thức thuế