Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức thuế đầy đủ các nội dung (VIP)

662 2,311 12
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 17:03

HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM THI TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ Thuế Giá trị gia tăng Câu 1: Đặc điểm thuế GTGT: a Gián thu b Đánh nhiều giai đoạn c Trùng lắp d Có tính trung lập cao Câu 2: Đối tượng chịu thuế GTGT là: a HHDV sản xuất, kinh doanh Việt Nam b HHDV mua tổ chức, cá nhân nước c HHDV dùng cho SXKD tiêu dùng Việt Nam (bao gồm HHDV mua tổ chức, cá nhân nước ngoài), trừ đối tượng không chịu thuế GTGT d Tất đáp án Câu 3: Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối không chịu thuế GTGT: a Hàng hóa xuất nước ngoài, kể uỷ thác xuất b Hàng hoá gia công chuyển tiếp c Hàng hoá xuất chỗ d Sản phẩm xuất tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định phủ Câu Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: a Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp b Nước phục vụ sản xuất sinh hoạt c Phân bón d Thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật nuôi khác Câu 5: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính thuế GTGT là: a Giá bán chưa có thuế GTGT b Giá bán có thuế GTGT c Giá tính thuế HHDV loại d Giá tính thuế HHDV loại tương đưong thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội Câu 6: Đối với hàng hoá luân chuyển nội để tiếp tục trình sản xuất kinh doanh, giá tính thuế GTGT là: a Không phải tính nộp thuế GTGT b Giá bán chưa có thuế GTGT c Giá bán có thuế GTGT d Giá tính thuế HHDV loại tương đưong thời điểm phát sinh hoạt động Câu 7: Hàng hoá luân chuyển nội hàng hoá: a Do sở kinh doanh xuất bán b Do CSKD cung ứng sử dụng cho tiêu dùng CSKD c Để tiếp tục trình sản xuất sở sản xuất, kinh doanh d Do CSKD biếu, tặng Câu 8: Giá tính thuế GTGT hàng hoá nhập là: a Giá chưa có thuế GTGT b Giá chưa có thuế GTGT, có thuế TTĐB c Giá chưa có thuế GTGT, có thuế nhập d Giá nhập cửa cộng (+) với thuế nhập (nếu có), cộng (+) với thuế TTĐB (nếu có) Câu 9: Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính thuế GTGT là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT Câu 10: Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, giá tính thuế GTGT là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT Câu 11: Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực toán theo hạng mục công trình giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính thuế GTGT là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có thuế GTGT c Giá xât dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có thuế GTGT d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có thuế GTGT Câu 12: Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính thuế GTGT là: a Giá chuyển nhượng BĐS b Giá chuyển nhượng BĐS trừ giá đất c Giá chuyển nhượng BĐS trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế thời điểm chuyển nhượng d Giá bán nhà chuyển quyền sử dụng đất Câu 13: Thuế suất 0% không áp dụng đối với: a HH xuất b Dịch vụ xuất c Vận tải quốc tế d Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân khu phi thuế quan Câu 14: Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế xác định (=)? a Số thuế GTGT đầu trừ (-) số thuế GTGT đầu vào khấu trừ b Tổng số thuế GTGT đầu c GTGT hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế GTGT loại hàng hoá, dịch vụ d Số thuế GTGT đầu trừ (-) số thuế GTGT đầu vào Câu 15: Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối tượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cơ sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Câu 16: Từ ngày 01/01/2009, bán hàng ghi thuế suất cao quy định mà CSKD chưa tự điều chỉnh, quan thuế kiểm tra , phát xử lý sau: a Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d Không phải kê khai, nộp thuế Câu 17: Từ ngày 01/01/2009, CQT tra, kiểm tra thuế phát trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp quy định xử lý bên bán nào? a Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d Không phải kê khai, nộp thuế Câu 18: Từ ngày 01/01/2009, CQT tra, kiểm tra thuế phát trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp quy định xử lý bên mua nào? a Yêu cầu bên bán lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định kê khai bổ sung b Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi hoá đơn c Được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định d Không khấu trừ đầu vào Câu 19: DN A có hoá đơn GTGT mua vào lập ngày 12/05/2009 Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2009, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hoá đơn Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa vào kỳ khai thuế tháng mấy? a Tháng 8/2009 b Tháng 9/2009 c Tháng 10/2009 d Tháng 11/2009 Câu 20: Từ 01/01/2009 điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào HHDV từ 20 triệu đồng trở lên bổ sung thêm quy định sau đây: a Có hoá đơn GTGT b Có chứng từ toán qua ngân hàng c Cả hai đáp án Câu 21: Từ 01/01/2009 trường hợp không coi toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT đầu vào HHDV từ 20 triệu đồng trở lên: a Bù trừ công nợ b Bù trừ giá trị HHDV mua vào với giá trị HHDV bán c Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ toán qua ngân hàng d Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán Câu 22: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp GTGT xác định (=)? a Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số thuế GTGT đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ d Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ Câu 23: Phương pháp tính trực tiếp GTGT áp dụng đối tượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cả ba đáp án Câu 24: Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng coi không hợp pháp: a Mua, bán, sử dụng hoá đơn hết giá trị sử dụng b Hoá đơn Bộ Tài (Tổng cục Thuế) phát hành quan thuế cung cấp cho sở kinh doanh c Hoá đơn sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định quan Thuế chấp nhận cho sử dụng d Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác phép sử dụng Câu 25: Cơ sở kinh doanh hoàn thuế trường hợp sau: a Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết b Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế c Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế d Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế Câu 26: Đối với sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất xét hoàn thuế theo tháng: a Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 100 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng b Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 150 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng c Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng d Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng Câu 27: Đối tượng trường hợp sau hoàn thuế GTGT: a CSKD có định xử lý hoàn thuế quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật b Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c Hoàn thuế GTGT chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức không hoàn lại viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo d Cả trường hợp Câu 28: Đối tượng trường hợp sau hoàn thuế GTGT: a CSKD nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết b Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c CSKD toán thuế chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết có số thuế GTGT nộp thừa d Cả trường hợp Câu 29: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế GTGT khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a Chậm ngày thứ 15 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế b Chậm ngày thứ 20 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế c Chậm ngày thứ 25 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế d Chậm ngày thứ 30 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế Câu 30: Khai thuế GTGT loại thuế khai theo tháng trường hợp: a Khai thuế GTGT theo lần phát sinh thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh số người kinh doanh không thường xuyên b Khai thuế GTGT tạm tính theo lần phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh c Khai toán năm thuế GTGT tính theo phương pháp tính trực tiếp GTGT d Tất phương án Câu 31: Thời hạn nộp thuế GTGT: a Đối với NNT theo phương pháp khấu trừ ngày 20 b Đối với trường hợp nhập hàng hoá thời hạn nộp thuế nhập c Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán quan thuế d Tất phương án Câu 32 Giá tính thuế GTGT hàng hóa sở sản xuất, kinh doanh bán là: a Giá bán lẻ hàng hóa thị trường b Giá bán chưa có thuế GTGT c Tổng số thuế GTGT ghi hóa đơn Câu 33 Giá tính thuế GTGT hàng hoá nhập là: a Giá nhập cửa + Thuế TTĐB (nếu có) b Giá hàng hoá nhập c Giá nhập cửa + Thuế nhập (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có) Câu 34 Việc tính thuế GTGT thực phương pháp nào? a Phương pháp khấu trừ thuế b Phương pháp tính trực tiếp GTGT c Cả cách Câu 35 Hàng hóa xuất nước đối tượng chịu mức thuế suất thuế GTGT nào? a 0% b 5% c Không thuộc diện chịu thuế GTGT Câu 36 Theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT phải nộp xác định bằng: a Thuế GTGT đầu x Thuế suất thuế GTGT HHDV b Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ c Giá tính thuế HHDV x Thuế suất thuế GTGT HHDV Câu 37 Theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp GTGT, số thuế GTGT phải nộp xác định bằng: a GTGT HHDV chịu thuế x thuế suất thuế GTGT HHDV tương ứng b Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ c Giá toán HHDV bán – Giá toán HHDV mua vào Câu 38 Thuế GTGT đầu vào hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT khấu trừ nào? a Khấu trừ toàn b, Khấu trừ 50% c Không khấu trừ Câu 39 Căn tính thuế GTGT gì? a Giá bán hàng hóa sở sản xuất thuế suất b Giá bán hàng hóa thị trường thuế suất c Giá tính thuế thuế suất Câu 40 Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn thuế GTGT nếu: a Trong tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết b Trong tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết c Trong tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết Câu 41 Thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế không chịu thuế GTGT thì: a Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT b Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế không chịu thuế GTGT c Cả phương án sai Câu 42.Thuế GTGT đầu vào tài sản cố định sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT không chịu thuế GTGT : a Được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào TSCĐ theo tỷ lệ khấu hao trích cho hoạt động sản, xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT b Được khấu trừ toàn c Cả phương án sai Câu 43.Giá tính thuế GTGT hàng hoá chịu thuế TTĐB giá bán: a Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt b Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt chưa có thuế GTGT c Giá bán có thuế Tiêu thụ đặc biệt thuế GTGT Câu 44 Giá tính thuế hàng hoá bán theo phương thức trả góp là: a Giá bán trả lần b Giá bán trả lần chưa có thuế GTGT, không bao gồm lãi trả góp c Giá bán trả lần cộng lãi trả góp Câu 45 Thuế GTGT đầu vào khấu trừ khi: a Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập b Có chứng từ toán qua ngân hàng hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua lần có giá trị hai mươi triệu đồng; c Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, điều kiện quy định điểm a điểm b khoản phải có hợp đồng ký kết với bên nước việc bán, gia công hàng hoá, cung ứng dịch vụ, hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ, chứng từ toán qua ngân hàng, tờ khai hải quan hàng hoá xuất d Cả a, b, c Câu 46 Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế GTGT trường hợp sau: a Trong tháng trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết b Trong tháng liên tục trở lên có số thuế GTGT đầu vào chưa khấu trừ hết c Cả a b Câu 47 Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất xét hoàn thuế GTGT theo tháng thuế GTGT đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ: a 300.000.000 đồng trở lên b 200.000.000 đồng trở lên c 250.000.000 đồng trở lên Câu 48 Mức thuế suất thuế GTGT 0% áp dụng trường hợp sau đây: a Dạy học b Dạy nghề c Vận tải quốc tế d Sản phẩm trồng trọt Câu 49 Trường hợp sau không chịu thuế giá trị gia tăng; a.Thức ăn gia súc b.Thức ăn cho vật nuôi c Máy bay (loại nước chưa sản xuất được) nhập để tạo Tài sản cố định doanh nghiệp d Nước phục vụ sinh hoạt Câu 50 Trường hợp sau không chịu thuế giá trị gia tăng; a.Dịch vụ vận tải quốc tế b.Chuyển quyền sử dụng đất c.Thức ăn gia súc d.Nước phục vụ sản xuất Bài tập Thuế Giá trị gia tăng Câu Doanh nghiệp A bán quạt điện, giá bán chưa có thuế 500.000 đồng/cái Thuế suất 10% Thuế GTGT đầu số quạt bao nhiêu? a 200.000 đồng b 250.000 đồng c 300.000 đồng Câu Doanh nghiệp B nhập 1000 chai rượu 39 độ giá chưa có thuế TTĐB 300.000 đồng/chai, thuế suất thuế TTĐB 30% Giá tính thuế GTGT 01 chai rượu bao nhiêu? a 390.000 đồng b 400.000 đồng c 410.000 đồng Câu Doanh nghiệp X có doanh thu bán sản phẩm đồ chơi trẻ em chưa bao gồm thuế GTGT tháng 7/2009 100.000.000 đồng - Thuế GTGT đầu vào tập hợp đủ điều kiện thực khấu trừ: 2.000.000 đồng - Biết thuế suất thuế GTGT sản phẩm đồ chơi trẻ em 5% Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 07/2009 công ty bao nhiêu? a 2.000.000 đồng b 3.000.000 đồng c 4.000.000 đồng Câu Công ty xây dựng Y có doanh thu kỳ tính thuế 2.000.000.000 đồng Trong đó: + Doanh thu từ thực hợp đồng xây dựng với doanh nghiệp Z: 1.500.000.000 đồng + Doanh thu từ thực hợp đồng xây dựng khác : 500.000.000 đồng - Thuế GTGT đầu vào tập hợp đủ điều kiện thực khấu trừ: 20.000.000 đồng - Doanh nghiệp giảm 50% thuế suất thuế GTGT (biết thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng 10%) Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng công ty Y bao nhiêu? a 60.000.000 đồng b 70.000.000 đồng c 80.000.000 đồng Câu Công ty cổ phần thương mại xây dựng M có doanh thu kỳ tính thuế 5.000.000.000 đồng Trong đó: + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thương mại: 2.000.000.000 đồng + Doanh thu từ thực hợp đồng xây dựng khác : 3.000.000.000 đồng - Thuế GTGT đầu vào tập hợp đủ điều kiện thực khấu trừ: 75.000.000 đồng - Biết thuế suất thuế GTGT hoạt động kinh doanh thương mại xây dựng 10%) Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng công ty M bao nhiêu? a 425.000.000 đồng b 450.000.000 đồng c 475.000.000 đồng Câu Công ty N có doanh thu bán thiết bị y tế chưa bao gồm thuế GTGT tháng 5/2009 1.000.000.000 đồng - Thuế GTGT đầu vào tập hợp đủ điều kiện thực khấu trừ: 20.000.000 đồng - Biết thuế suất thuế GTGT sản phẩm thiết bị y tế 5% doanh nghiệp giảm 50% mức thuế suất Thuế GTGT phải nộp đến hết kỳ tính thuế tháng 05/2009 công ty N là: a 3.000.000 đồng b 5.000.000 đồng c 7.000.000 đồng Câu Kỳ tính thuế tháng 7/2009, Công ty Thương mại AMB có số liệu sau: - Số thuế GTGT đầu vào: 400.000.000 đồng ( có 01 hoá đơn có số thuế GTGT đầu vào 30.000.000 đồng toán tiền mặt) - Số thuế GTGT đầu ra: 800.000.000 đồng - Số thuế GTGT phải nộp cuối kỳ tính thuế tháng 06/2006 là: đồng Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 7/2009 công ty AMB là: a.400.000.000 đồng VAT=800-400+30=430 t b.370.000.000 đồng c 430.000.000 đồng d Cả phương án sai Câu Kỳ tính thuế tháng 8/2009, Công ty Thương mại Phương Đông có số liệu: - Số thuế GTGT đầu vào hợp được: 600.000.000 đồng ( Mua 01 tài sản cố định có số thuế GTGT đầu vào 500.000.000 đồng dùng để sản xuất hàng hoá chịu thuế GTGT 50% thời gian; dùng để sản xuất hàng hoá không chịu thuế GTGT 50% thời gian.) - Số thuế GTGT đầu tập hợp được: 700.000.000 đồng Số thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ tính thuế tháng 8/2009 là: a 600.000.000 đồng b 110.000.000 đồng c 350.000.000 đồng d Cả phương án sai Câu Kỳ tính thuế tháng 6/2009 Công ty Xây dựng Thăng Tiến có số liệu sau: - Hoàn thành bàn giao công trình, giá trị xây lắp chưa thuế GTGT : 12.000.0000.000 đồng - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ : 500.000.000 đồng - Thuế GTGT phải nộp đầu kỳ tính thuế tháng 6/2009: đồng - Thuế suất thuế GTGT hoạt động xây dựng, lắp đặt: 10% ( Hiện thời gian giảm 50% thuế suất thuế GTGT) Số thuế GTGT phải nộp kỳ tính thuế tháng 6/2009 là: 10 Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm tạo điều kiện để công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức ngân sách nhà nước cấp nguồn thu khác theo quy định pháp luật Điều 49 Trách nhiệm quyền lợi công chức đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng chịu quản lý sở đào tạo, bồi dưỡng Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng hưởng nguyên lương phụ cấp; thời gian đào tạo, bồi dưỡng tính vào thâm niên công tác liên tục, xét nâng lương theo quy định pháp luật Công chức đạt kết xuất sắc khóa đào tạo, bồi dưỡng biểu dương, khen thưởng Công chức đào tạo, bồi dưỡng tự ý bỏ việc, xin việc phải đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định pháp luật Mục ĐIỀU ĐỘNG, BỔ NHIỆM, LUÂN CHUYỂN, BIỆT PHÁI, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC Điều 50 Điều động công chức Việc điều động công chức phải vào yêu cầu nhiệm vụ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công chức Công chức điều động phải đạt yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm Điều 51 Bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải vào: a) Nhu cầu, nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị; b) Tiêu chuẩn, điều kiện chức vụ lãnh đạo, quản lý Thẩm quyền, trình tự, thủ tục bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 05 năm; hết thời hạn, quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải xem xét bổ nhiệm lại không bổ nhiệm lại Công chức điều động đến quan, tổ chức, đơn vị khác bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đương nhiên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đảm nhiệm, trừ trường hợp kiêm nhiệm Điều 52 Luân chuyển công chức Căn vào yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức, công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển hệ thống quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Chính phủ quy định cụ thể việc luân chuyển công chức Điều 53 Biệt phái công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái công chức đến làm việc quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ Thời hạn biệt phái không 03 năm, trừ số ngành, lĩnh vực Chính phủ quy định Công chức biệt phái phải chấp hành phân công công tác quan, tổ chức, đơn vị nơi cử đến biệt phái Công chức biệt phái đến miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hưởng sách ưu đãi theo quy định pháp luật Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức hết thời hạn biệt phái Không thực biệt phái công chức nữ mang thai nuôi 36 tháng tuổi Điều 54 Từ chức miễn nhiệm công chức Công chức lãnh đạo, quản lý từ chức miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Không đủ sức khỏe; b) Không đủ lực, uy tín; c) Theo yêu cầu nhiệm vụ; d) Vì lý khác Công chức lãnh đạo, quản lý sau từ chức miễn nhiệm bố trí công tác phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo nghỉ hưu, việc Công chức lãnh đạo, quản lý xin từ chức miễn nhiệm chưa cấp có thẩm quyền đồng ý cho từ chức miễn nhiệm phải tiếp tục thực nhiệm vụ, quyền hạn Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, định việc từ chức miễn nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Mục ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC Điều 55 Mục đích đánh giá công chức Đánh giá công chức để làm rõ phẩm chất trị, đạo đức, lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết thực nhiệm vụ giao Kết đánh giá để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật thực sách công chức Điều 56 Nội dung đánh giá công chức Công chức đánh giá theo nội dung sau đây: a) Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước; b) Phẩm chất trị, đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc; c) Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; d) Tiến độ kết thực nhiệm vụ; đ) Tinh thần trách nhiệm phối hợp thực nhiệm vụ; e) Thái độ phục vụ nhân dân Ngoài quy định khoản Điều này, công chức lãnh đạo, quản lý đánh giá theo nội dung sau đây: a) Kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý; b) Năng lực lãnh đạo, quản lý; c) Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức Việc đánh giá công chức thực hàng năm, trước bổ nhiệm, quy hoạch, điều động, đào tạo, bồi dưỡng, kết thúc thời gian luân chuyển, biệt phái Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đánh giá công chức Điều 57 Trách nhiệm đánh giá công chức Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền Việc đánh giá người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị người đứng đầu quan, tổ chức cấp quản lý trực tiếp thực Điều 58 Phân loại đánh giá công chức Căn vào kết đánh giá, công chức phân loại đánh giá theo mức sau: a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; c) Hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực; d) Không hoàn thành nhiệm vụ Kết phân loại đánh giá công chức lưu vào hồ sơ công chức thông báo đến công chức đánh giá Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực có 02 năm liên tiếp, 01 năm hoàn thành nhiệm vụ hạn chế lực 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải việc Mục THÔI VIỆC, NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC Điều 59 Thôi việc công chức Công chức hưởng chế độ việc thuộc trường hợp sau đây: a) Do xếp tổ chức; b) Theo nguyện vọng cấp có thẩm quyền đồng ý; c) Theo quy định khoản Điều 58 Luật Công chức xin việc theo nguyện vọng phải làm đơn gửi quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, định Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời văn bản, không đồng ý cho việc phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc không hưởng chế độ việc phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định pháp luật Không giải việc công chức thời gian xem xét kỷ luật truy cứu trách nhiệm hình Không giải việc công chức nữ mang thai nuôi 36 tháng tuổi, trừ trường hợp xin việc theo nguyện vọng Điều 60 Nghỉ hưu công chức Công chức nghỉ hưu theo quy định Bộ luật lao động Trước 06 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức phải thông báo văn thời điểm nghỉ hưu; trước 03 tháng, tính đến ngày công chức nghỉ hưu, quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức định nghỉ hưu CHƯƠNG V CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Điều 61 Chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản Điều Luật bao gồm cán cấp xã công chức cấp xã Cán cấp xã có chức vụ sau đây: a) Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ; b) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; c) Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; d) Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đ) Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; e) Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; g) Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam); h) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Công chức cấp xã có chức danh sau đây: a) Trưởng Công an; b) Chỉ huy trưởng Quân sự; c) Văn phòng - thống kê; d) Địa - xây dựng - đô thị môi trường (đối với phường, thị trấn) địa nông nghiệp - xây dựng môi trường (đối với xã); đ) Tài - kế toán; e) Tư pháp - hộ tịch; g) Văn hóa - xã hội Công chức cấp xã cấp huyện quản lý Cán bộ, công chức cấp xã quy định khoản khoản Điều bao gồm cán bộ, công chức luân chuyển, điều động, biệt phái cấp xã Căn vào điều kiện kinh tế - xã hội, quy mô, đặc điểm địa phương, Chính phủ quy định cụ thể số lượng cán bộ, công chức cấp xã Điều 62 Nghĩa vụ, quyền cán bộ, công chức cấp xã Thực nghĩa vụ, quyền quy định Luật này, quy định khác pháp luật có liên quan, điều lệ tổ chức mà thành viên Cán bộ, công chức cấp xã giữ chức vụ hưởng lương chế độ bảo hiểm; giữ chức vụ, đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định pháp luật xem xét chuyển thành công chức, trường hợp này, miễn chế độ tập hưởng chế độ, sách liên tục; không chuyển thành công chức mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu hưởng lương thực đóng bảo hiểm tự nguyện theo quy định pháp luật; trường hợp cán bộ, công chức điều động, luân chuyển, biệt phái quan có thẩm quyền bố trí công tác phù hợp giải chế độ theo quy định pháp luật Chính phủ quy định cụ thể khoản Điều 63 Bầu cử, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã Việc bầu cử cán cấp xã thực theo quy định Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, điều lệ tổ chức có liên quan, quy định khác pháp luật quan có thẩm quyền Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải thông qua thi tuyển; xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tuyển dụng thông qua xét tuyển Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định Chính phủ Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải vào tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, yêu cầu nhiệm vụ phù hợp với quy hoạch cán bộ, công chức Chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ quy định Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã ngân sách nhà nước cấp nguồn thu khác theo quy định pháp luật Điều 64 Đánh giá, phân loại, xin làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, việc, nghỉ hưu cán bộ, công chức cấp xã Việc đánh giá, phân loại, xin làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm, việc, nghỉ hưu cán bộ, công chức cấp xã thực theo quy định tương ứng Luật cán bộ, công chức quy định khác pháp luật, điều lệ có liên quan CHƯƠNG VI QUẢN LÝ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều 65 Nội dung quản lý cán bộ, công chức Nội dung quản lý cán bộ, công chức bao gồm: a) Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức; b) Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; c) Quy định chức danh cấu cán bộ; d) Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm cấu công chức để xác định số lượng biên chế; đ) Các công tác khác liên quan đến quản lý cán bộ, công chức quy định Luật Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể nội dung quản lý cán bộ, công chức quy định Điều Điều 66 Thẩm quyền định biên chế cán bộ, công chức Thẩm quyền định biên chế cán thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam Uỷ ban thường vụ Quốc hội định biên chế công chức Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân Chủ tịch nước định biên chế công chức Văn phòng Chủ tịch nước Chính phủ định biên chế công chức bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh, đơn vị nghiệp công lập Nhà nước Căn vào định tiêu biên chế Chính phủ giao, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh định biên chế công chức quan Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, đơn vị nghiệp công lập Uỷ ban nhân dân cấp Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam định biên chế công chức quan đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội Điều 67 Thực quản lý cán bộ, công chức Việc quản lý cán bộ, công chức thực theo quy định Luật này, quy định khác pháp luật có liên quan, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội văn quan, tổ chức có thẩm quyền Chính phủ thống quản lý nhà nước công chức Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước công chức Bộ, quan ngang bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân công, phân cấp Chính phủ Uỷ ban nhân dân cấp huyện phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực việc quản lý nhà nước công chức theo phân cấp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực việc quản lý công chức theo phân cấp quan có thẩm quyền theo quy định Chính phủ Điều 68 Chế độ báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức Hàng năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội công tác quản lý cán bộ, công chức Việc chuẩn bị báo cáo Chính phủ công tác quản lý cán bộ, công chức quy định sau: a) Bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; b) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý; c) Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội báo cáo công tác quản lý công chức thuộc quyền quản lý Các báo cáo quy định điểm a, b c khoản gửi đến Chính phủ trước ngày 30 tháng hàng năm để tổng hợp, chuẩn bị báo cáo trình Quốc hội Việc chuẩn bị báo cáo công tác quản lý cán quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội thực theo quy định pháp luật quan có thẩm quyền Nội dung báo cáo công tác quản lý cán bộ, công chức thực theo quy định Điều 65 Luật Điều 69 Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức phải có đầy đủ tài liệu theo quy định, bảo đảm xác diễn biến, trình công tác cán bộ, công chức Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý Bộ Nội vụ hướng dẫn việc lập, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, trừ trường hợp quy định khoản Điều CHƯƠNG VII CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH CÔNG VỤ Điều 70 Công sở Công sở trụ sở làm việc quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội, đơn vị nghiệp công lập, có tên gọi riêng, có địa cụ thể, bao gồm công trình xây dựng, tài sản khác thuộc khuôn viên trụ sở làm việc Nhà nước đầu tư xây dựng công sở cho quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội Quy mô, vị trí xây dựng, tiêu chí thiết kế công sở quan có thẩm quyền quy định, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tổ chức máy quan, tổ chức, đơn vị quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng Điều 71 Nhà công vụ Nhà công vụ Nhà nước đầu tư xây dựng để cán bộ, công chức điều động, luân chuyển, biệt phái thuê thời gian đảm nhiệm công tác Khi hết thời hạn điều động, luân chuyển, biệt phái, cán bộ, công chức trả lại nhà công vụ cho quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà công vụ Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý nhà công vụ phải bảo đảm việc quản lý, sử dụng nhà công vụ mục đích, đối tượng Điều 72 Trang thiết bị làm việc công sở Nhà nước bảo đảm trang thiết bị làm việc công sở để phục vụ việc thi hành công vụ; trọng đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu thi hành công vụ Căn vào yêu cầu nhiệm vụ, quan, tổ chức, đơn vị thực việc mua sắm trang thiết bị làm việc theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm xây dựng quy chế quản lý trang thiết bị làm việc công sở, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm Điều 73 Phương tiện lại để thi hành công vụ Nhà nước bố trí phương tiện lại cho cán bộ, công chức để thi hành công vụ theo quy định pháp luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; trường hợp không bố trí cán bộ, công chức toán chi phí lại theo quy định Chính phủ CHƯƠNG VIII THANH TRA CÔNG VỤ Điều 74 Phạm vi tra công vụ Thanh tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức theo quy định Luật quy định khác có liên quan Thanh tra việc thực tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, đánh giá, việc, nghỉ hưu, khen thưởng, xử lý kỷ luật công chức, đạo đức, văn hóa giao tiếp thi hành công vụ công chức điều kiện bảo đảm cho hoạt động công vụ Điều 75 Thực tra công vụ Thanh tra bộ, Thanh tra sở, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn tra việc thực nhiệm vụ, quyền hạn cán bộ, công chức Thanh tra Bộ Nội vụ, Thanh tra Sở Nội vụ thực chức tra chuyên ngành phạm vi quy định khoản Điều 74 Luật Chính phủ quy định cụ thể hoạt động tra công vụ CHƯƠNG IX KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM Điều 76 Khen thưởng cán bộ, công chức Cán bộ, công chức có thành tích công vụ khen thưởng theo quy định pháp luật thi đua khen thưởng Cán bộ, công chức khen thưởng có thành tích xuất sắc công trạng nâng lương trước thời hạn, ưu tiên xem xét bổ nhiệm chức vụ cao quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu Chính phủ quy định cụ thể khoản Điều 77 Miễn trách nhiệm cán bộ, công chức Cán bộ, công chức miễn trách nhiệm trường hợp sau đây: Phải chấp hành định trái pháp luật cấp báo cáo người định trước chấp hành; Do bất khả kháng theo quy định pháp luật Điều 78 Các hình thức kỷ luật cán Cán vi phạm quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Cách chức; d) Bãi nhiệm Việc cách chức áp dụng cán phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ Cán phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên giữ chức vụ bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm; trường hợp bị Tòa án phạt tù mà không hưởng án treo đương nhiên bị việc Việc áp dụng hình thức kỷ luật, thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật cán thực theo quy định pháp luật, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức trị - xã hội văn quan, tổ chức có thẩm quyền Điều 79 Các hình thức kỷ luật công chức Công chức vi phạm quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau đây: a) Khiển trách; b) Cảnh cáo; c) Hạ bậc lương; d) Giáng chức; đ) Cách chức; e) Buộc việc Việc giáng chức, cách chức áp dụng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không hưởng án treo đương nhiên bị buộc việc kể từ ngày án, định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án án, định có hiệu lực pháp luật đương nhiên giữ chức vụ bổ nhiệm Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lý kỷ luật công chức Điều 80 Thời hiệu, thời hạn xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật thời hạn Luật quy định mà hết thời hạn cán bộ, công chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật Thời hiệu xử lý kỷ luật 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm Thời hạn xử lý kỷ luật cán bộ, công chức khoảng thời gian từ phát hành vi vi phạm kỷ luật cán bộ, công chức đến có định xử lý kỷ luật quan, tổ chức có thẩm quyền Thời hạn xử lý kỷ luật không 02 tháng; trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thời hạn xử lý kỷ luật kéo dài tối đa không 04 tháng Trường hợp cá nhân bị khởi tố, truy tố có định đưa xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, sau có định đình điều tra đình vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm kỷ luật bị xử lý kỷ luật; thời hạn 03 ngày, kể từ ngày định đình điều tra, đình vụ án, người định phải gửi định hồ sơ vụ việc cho quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý kỷ luật Điều 81 Tạm đình công tác cán bộ, công chức Cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ, công chức định tạm đình công tác thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, để cán bộ, công chức tiếp tục làm việc gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý Thời hạn tạm đình công tác không 15 ngày, trường hợp cần thiết kéo dài thêm tối đa không 15 ngày; cán bộ, công chức bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử thời gian tạm giữ, tạm giam tính thời gian nghỉ việc có lý do; hết thời hạn tạm đình công tác cán bộ, công chức không bị xử lý kỷ luật tiếp tục bố trí làm việc vị trí cũ Trong thời gian bị tạm đình công tác bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử, cán bộ, công chức hưởng lương theo quy định Chính phủ Điều 82 Các quy định khác liên quan đến cán bộ, công chức bị kỷ luật Cán bộ, công chức bị khiển trách cảnh cáo thời gian nâng lương bị kéo dài 06 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực; bị giáng chức, cách chức thời gian nâng lương bị kéo dài 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực Cán bộ, công chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức không thực việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm thời hạn 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực; hết thời hạn này, cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật tiếp tục thực nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm theo quy định pháp luật Cán bộ, công chức thời gian bị xem xét kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử không ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, thi nâng ngạch, giải nghỉ hưu việc Cán bộ, công chức bị kỷ luật cách chức tham nhũng không bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo, quản lý Điều 83 Quản lý hồ sơ khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức Việc khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức lưu vào hồ sơ cán bộ, công chức CHƯƠNG X ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 84 Áp dụng quy định Luật cán bộ, công chức đối tượng khác Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật người bầu cử không thuộc đối tượng quy định khoản Điều Luật này; chế độ phụ cấp người nghỉ hưu bầu cử giữ chức vụ, chức danh cán Cơ quan có thẩm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức người Đảng, Nhà nước điều động, phân công người tuyển dụng, bổ nhiệm theo tiêu biên chế giao làm việc tổ chức trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp Chính phủ quy định cụ thể việc áp dụng Luật cán bộ, công chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khác doanh nghiệp nhà nước; người Nhà nước cử làm đại diện chủ sở hữu phần vốn Nhà nước doanh nghiệp có vốn góp Nhà nước Chính phủ quy định khung số lượng, chế độ, sách người hoạt động không chuyên trách cấp xã Điều 85 Điều khoản chuyển tiếp người làm việc đơn vị nghiệp công lập Các quy định pháp luật hành liên quan đến người làm việc đơn vị nghiệp công lập mà cán bộ, công chức quy định Luật tiếp tục thực ban hành Luật viên chức Điều 86 Hiệu lực thi hành Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2010 Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng năm 2003 hết hiệu lực kể từ ngày Luật có hiệu lực Điều 87 Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ quan khác có thẩm quyền quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành điều, khoản giao Luật này; hướng dẫn nội dung cần thiết khác Luật để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước Luật Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 CHỦ TỊCH QUỐC HỘI Nguyễn Phú Trọng
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức thuế đầy đủ các nội dung (VIP), Trọn bộ tài liệu ôn thi công chức thuế đầy đủ các nội dung (VIP)