Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn

98 2,172 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 17:03

CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: 91/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng năm 2006 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân CHÍNH PHỦ Căn Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Theo đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp, NGHỊ ĐỊNH : Điều Phạm vi điều chỉnh Nghị định Nghị định quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (sau gọi tắt Luật) Điều Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định Nghị định phải có đầy đủ yếu tố sau đây: a) Do Hội đồng nhân dân ban hành theo hình thức nghị quyết, Ủy ban nhân dân ban hành theo hình thức định, thị; b) Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định Luật; c) Có chứa quy tắc xử chung (quy phạm pháp luật), áp dụng nhiều lần đối tượng nhóm đối tượng có hiệu lực phạm vi địa phương; d) Được Nhà nước bảo đảm thực biện pháp theo quy định pháp luật 2 Các văn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành, đầy đủ yếu tố văn quy phạm pháp luật theo quy định khoản Điều văn quy phạm pháp luật không thuộc phạm vi điều chỉnh Nghị định này, như: nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân chức vụ khác; nghị phê chuẩn kết bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân bầu chức vụ khác; nghị việc giải tán Hội đồng nhân dân; nghị việc phê chuẩn cấu quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; nghị việc thành lập, sáp nhập, giải thể số quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; định thành lập ban, ban đạo, hội đồng, Ủy ban lâm thời để thực nhiệm vụ thời gian xác định; nghị chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân; nghị hủy bỏ, bãi bỏ văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; nghị tổng biên chế địa phương; định chương trình xây dựng định, thị Ủy ban nhân dân; định phê duyệt kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, đơn vị hành địa phương; định giao tiêu cho quan, đơn vị; định phê duyệt quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đơn vị hành địa phương, quy hoạch ngành; định tiêu biên chế quan, đơn vị; định khoán biên chế, kinh phí quản lý hành cho quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân văn tương tự khác để giải vụ việc cụ thể đối tượng cụ thể Các văn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Thủ trưởng quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, như: định thành lập đơn vị trực thuộc quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; định ban hành quy chế hoạt động hội đồng, ban, ban đạo, Ủy ban lâm thời; định ban hành quy chế nội quan, đơn vị; định lên lương, khen thưởng, kỷ luật, điều động công tác; định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức, tạm đình công tác cán bộ, công chức; định xử lý vi phạm hành chính; văn có tính chất đạo, điều hành hành chính; văn hướng dẫn việc tổ chức thực tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; văn phát động phong trào thi đua, biểu dương người tốt, việc tốt văn tương tự khác để giải vụ việc cụ thể đối tượng cụ thể văn quy phạm pháp luật Văn có chứa quy phạm pháp luật theo quy định điểm c đủ yếu tố quy định điểm a, điểm b điểm d khoản Điều công văn, thông báo, điện báo, hướng dẫn giấy tờ hành khác phải bị đình thi hành xử lý kịp thời theo quy định pháp luật Điều Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định Điều 51 Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải quy định cụ thể thời điểm có hiệu lực văn Việc xác định thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, trừ trường hợp quy định khoản Điều này, thực theo nguyên tắc sau đây: a) Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau gọi chung Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phải sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua ký ban hành; b) Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau gọi chung Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện) phải sau (bảy) ngày, kể từ ngày thông qua ký ban hành; c) Thời điểm có hiệu lực văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau gọi chung Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã) phải sau (năm) ngày, kể từ ngày thông qua ký ban hành; d) Đối với văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cần dành thời gian thích hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung đến đối tượng thi hành, cần thời gian để người dân có điều kiện cập nhật văn để chuẩn bị điều kiện cho việc tổ chức thực thời điểm có hiệu lực văn quy định muộn so với thời điểm quy định điểm a, điểm b điểm c khoản Đối với văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân cấp quy định biện pháp nhằm giải vấn đề phát sinh đột xuất, khẩn cấp quy định Điều 47 Luật thời điểm có hiệu lực văn ngày ký ban hành phải quy định cụ thể văn Điều Thẩm quyền ký văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định khoản Điều 29, khoản Điều 32, khoản Điều 34, khoản Điều 40, khoản Điều 44 khoản Điều 46 Luật Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký thay Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành văn quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký thay Chủ tịch Điều Dịch văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếng nước quy định khoản Điều Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân dịch tiếng nước Việc dịch văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếng nước phải bảo đảm nội dung văn dịch, từ ngữ dịch phải xác Bản dịch văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tiếng nước có giá trị tham khảo Điều Số, ký hiệu, thể thức văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định Điều Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải đánh số thứ tự ký hiệu theo quy định Điều Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải ban hành thể thức, bảo đảm đầy đủ yếu tố sau: a) Quốc hiệu; b) Tên quan ban hành văn bản; c) Số ký hiệu văn bản; d) Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn bản; đ) Tên loại văn bản, trích yếu nội dung văn bản; e) Nội dung văn bản; g) Chức vụ, họ tên chữ ký người có thẩm quyền; h) Dấu quan ban hành văn bản; i) Nơi nhận Thể thức cụ thể hình thức văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực theo hướng dẫn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Nội vụ thể thức văn quy định pháp luật có liên quan Điều Đăng báo, đăng Công báo văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định Điều Điều 51 Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng toàn văn tờ báo in thức Đảng cấp tỉnh thời hạn chậm (năm) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đến quan báo chí để đăng báo thời hạn chậm (ba) ngày, kể từ ngày thông qua ký ban hành Cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng báo chậm (hai) ngày, kể từ ngày nhận văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải đăng Công báo cấp tỉnh chậm 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức việc đăng Công báo cấp tỉnh văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi đăng báo, đăng Công báo phải Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng Công báo theo quy định khoản Điều có giá trị gốc; văn thức có giá trị sử dụng trường hợp có khác biệt văn đăng Công báo văn có từ nguồn khác có tranh chấp pháp lý Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm thời hạn đăng báo, đăng Công báo văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thời hạn gửi văn quy phạm pháp luật để đăng báo, đăng Công báo tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Điều Đính văn quy phạm pháp luật đăng báo, đăng Công báo quy định Điều Điều 51 Luật Cơ quan đăng báo, Công báo văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm tính xác văn quy phạm pháp luật đăng báo, đăng Công báo Văn quy phạm pháp luật sau đăng báo, đăng Công báo, phát sai sót phải đính chính: a) Nếu sai sót thuộc trách nhiệm quan ban hành văn người đứng đầu quan người người đứng đầu quan uỷ quyền ký văn đính chính; b) Nếu sai sót thuộc trách nhiệm quan đăng báo, đăng Công báo người đứng đầu quan người người đứng đầu quan uỷ quyền ký văn đính Việc đính văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng báo, đăng Công báo phải dựa sở đối chiếu với văn gốc không làm thay đổi nội dung văn gốc Chỉ đính lỗi tả sai sót thể thức, kỹ thuật trình bày văn quy phạm pháp luật Việc đính không áp dụng sai sót thẩm quyền, nội dung văn quy phạm pháp luật Trong trường hợp văn quy phạm pháp luật có sai sót thẩm quyền nội dung văn quy phạm pháp luật phải bị đình thi hành xử lý kịp thời theo quy định pháp luật Văn đính phải đăng báo, Công báo Điều Niêm yết văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã quy định Điều Điều 51 Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải niêm yết chậm (ba) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành Thời gian niêm yết 30 (ba mươi) ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã niêm yết chậm (hai) ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân thông qua Chủ tịch Ủy ban nhân dân ký ban hành Thời gian niêm yết 20 (hai mươi) ngày liên tục, kể từ ngày niêm yết Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã niêm yết trụ sở quan ban hành văn Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã niêm yết địa điểm sau theo định Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp: a) Nhà văn hoá cấp huyện, cấp xã; nhà văn hoá thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, cụm dân cư, tổ dân phố; b) Trung tâm giáo dục cộng đồng; c) Các điểm bưu điện - văn hóa cấp xã; d) Các điểm tập trung dân cư khác Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm niêm yết văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Cán văn phòng cấp xã chịu trách nhiệm niêm yết văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành Việc niêm yết văn phải bảo đảm để người dân tiếp cận toàn nội dung văn Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã niêm yết phải Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã niêm yết văn thức có giá trị sử dụng trường hợp có khác biệt văn niêm yết văn có từ nguồn khác có tranh chấp pháp lý Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm thời hạn niêm yết văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật Điều 10 Đưa tin văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định khoản Điều Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải đưa tin phương tiện thông tin đại chúng Chủ tịch Ủy ban nhân dân có trách nhiệm tổ chức đạo việc đưa tin văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp phạm vi địa phương Cơ quan, tổ chức đưa tin văn vào nội dung, tính chất văn điều kiện, yêu cầu địa phương để đưa tin theo vấn đề hay toàn nội dung văn Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đưa tin phương tiện thông tin đại chúng nhà xuất phát hành có giá trị tham khảo Điều 11 Lưu trữ văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định khoản Điều Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành phải lưu trữ theo quy định pháp luật lưu trữ Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm tổ chức lưu trữ phân loại văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân để phục vụ cho việc tra cứu văn Cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền sao, chụp văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nơi lưu trữ văn phải trả chi phí sao, chụp Điều 12 Rà soát, hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quy định Điều 10 Luật Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phải thường xuyên rà soát để kịp thời xem xét, kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền đình việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ bãi bỏ khi: a) Tình hình kinh tế - xã hội địa phương thay đổi quan nhà nước cấp ban hành văn làm cho nội dung văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân không phù hợp; b) Nhận thông tin, yêu cầu, kiến nghị quan, tổ chức, cá nhân văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ban hành chứa nội dung có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo không phù hợp Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hệ thống hóa định kỳ (năm) năm theo chuyên đề, lĩnh vực Văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã định kỳ hệ thống hóa phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước địa phương Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đạo quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp rà soát, hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, hệ thống hoá văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm tổ chức rà soát văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp ban hành Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã giúp Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã tổ chức thực việc rà soát văn quy phạm pháp luật, phát văn chứa nội dung có dấu hiệu trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp văn có quy định cần sửa đổi, bổ sung phải kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp để kiến nghị quan nhà nước có thẩm quyền đình việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ bãi bỏ văn đó; định kỳ (sáu) tháng lần lập danh mục văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực thi hành để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm: a) Kịp thời xem xét, có ý kiến đạo xử lý kết rà soát văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân nhận báo cáo quan tư pháp cấp; b) Tổ chức đăng Công báo (đối với cấp tỉnh), niêm yết (đối với cấp huyện, cấp xã) danh mục văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân hết hiệu lực thi hành Điều 13 Lập, thông qua chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định khoản Điều 21 Luật Các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh có quyền đề nghị xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi đề nghị đến Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền đề nghị xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh gửi đề nghị đến Văn phòng Ủy ban nhân dân trước ngày 01 tháng 10 hàng năm Đề nghị xây dựng nghị phải nêu rõ cần thiết ban hành văn bản, tên văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh văn bản, nội dung văn bản, dự báo tác động kinh tế - xã hội, nguồn lực tài chính, nhân lực bảo đảm thi hành văn bản, thời điểm ban hành văn 10 Trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận đề nghị xây dựng nghị quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài lập dự thảo Dự kiến chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân trình Ủy ban nhân dân định Dự thảo Dự kiến chương trình phải nêu rõ tên văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh văn bản, nội dung văn bản, dự báo tác động kinh tế - xã hội, nguồn lực tài chính, nhân lực bảo đảm thi hành văn bản, thời điểm ban hành văn Văn phòng Ủy ban nhân dân gửi Dự kiến chương trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông qua đến Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp trước ngày 30 tháng 10 hàng năm Văn phòng Hội đồng nhân dân tổng hợp đề nghị xây dựng chương trình; phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp Ban có liên quan Hội đồng nhân dân xây dựng Dự kiến chương trình Dự kiến chương trình phải nêu rõ tên văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh văn bản, nội dung văn bản, quan trình văn bản, quan thẩm tra văn thời điểm ban hành văn Văn phòng Hội đồng nhân dân trình Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét Dự kiến chương trình xây dựng nghị hàng năm Dự kiến chương trình gửi đến đại biểu Hội đồng nhân dân chậm (năm) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân Chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân thông qua kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân Nội dung chương trình phải ghi rõ tên văn bản, quan trình văn bản, quan thẩm tra văn bản, thời điểm ban hành văn Văn phòng Hội đồng nhân dân gửi Nghị thông qua chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân đến đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, quan, tổ chức hữu quan Điều 14 Điều chỉnh chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định khoản Điều 21 Luật Trong trường hợp xét thấy không bảo đảm tiến độ chất lượng soạn thảo không cần thiết phải ban hành văn bản, quan, tổ chức, cá nhân quy định khoản Điều 13 Nghị định đề nghị đưa văn khỏi chương trình xây dựng nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 11 Thanh l~p Ban H6 sa dS nh~n h6 sa dg tuySn vaa cong chuc dp xii, kiSm tra h6 sa, l~p danh sikh thi sinh du dieu ki~n dg tuySn, niem ySt danh sach cong khai the? quy dinh churSn H9~ d?ng tuySn ,d\lI1g danh sach nhUfg nguai du dieu ki~n dg tuyen cong chuc d.p xii de to chuc tuyen d\lI1g I ~ T~anh l~p H9i d6ng tuySn d\lI1gdS t6 chuc, t~gc hl~n vi~c tuySn d\!ng cong chuc cap xa; , Thanh l~p Ban Giam sat dS kiSm tra, giam sat qua trinh baa qulin de thi, dap an thi; giam sat qua trinh t6 chuc thi tuySn, xet tuySn, t6 chuc ch~m thi, pMc khaa kSt qua thi thea dung quy dinh cua phap lu~t; T6ng hgp kSt qua tuySn d\lI1gcua H9i d6ng, de nghi Sa N9i V\l cong nh~ kSt qua tuySn d\lng cong chUc dp xii H~6ng d~n thi sinh trung tuySn haan thi~n h6 sa tuySn d\lI1g; ban hanh QuySt dinh tuySn d\lI1g thi sinh trung tuySn ve cong tac thea dung vi tri, chi tieu, chuc danh tong chuc dii duQ'cpM duy~t d6ng thai b5 tri cha thi sinh trung tuySn tham gia diy du cac khaa b6i duang chuyen mon thea yeu du, nhi~m V\l cua cong chuc dam nh~ Tren day la KS ha~ch tuySn d\lng cong chUc c~p xii nam 2012 Trang qua trinh thgc hi~n nSu co gi vu6ng m~c, de nghi UBND cac qu~n, huy~n, thi xii phan anh ve Sa N9i V\ldS t6ng hgp va duQ'chu6ng d~, giai quySt./ j ; ~ , t Page UY BAN NHAN DAN THANH PHO HIi H(n CHi TIEU TUYEN Dl,JNG CONG CH1JC XA, PHUONG, THI TRAN THUQC THANH PHO HA NQI NAM 2012 (Kern then Quy~l djnh s5 AfStf IQIl-UBND ngayOCf-Ih:ing niim 2012 cu UBND Thanh ph5) Chi tieu; yeu du v€ Irlnb dl}.nganh, chuyen nganh dao t~o theo tung chli'c danh tong chue Van phOng- Thang ke S Xu, phU'Ol1g, fhi tr~n T T rAng , SO (Trong cap tn} len, chu)'tn nginh ve COng an) I Ba:Dir{h, ,' , ;.' ' PhuOng Giang Yo PhuOng Litu Giai PhuOng NgQc Ha Phuong Kim Mii ] PhlIbng Di~n Bien PhlIcmg True B~eh PhuOng Nguytn Trung Trvc 10 PhuOng Quan Thanh II PhlICmg Vinh Phue 12 PhuOng Phuc Xci :I4~tr.t' ';,,:, '~"oa'il Q~'~ji , 2 2 'f"I:' C-,"C, "'.,5:1"" '.: ::,- '-.'-,""", 2 4 5 2 Phu(mg CiJa DOng Phuong CiJa Nam PhlIong Chuong DU'ang Phuang D6ng Xuan PhlIcmg Hang B~c PhuOng Hang Bal PhuOng Hang B6 PhuOng Hang BOng PhuOng Hang 8u6m 10 Phuong Hang Dan II PhuOng Hang Gai 12 PhuOng Hang Ma 13 Phaong Hang Trong 14 Phuong Ly Thai TO 15 PhuOng Phan Chu Trinh 16 Phuong Phue Tan 17 Phuong Trang Tien 18 Phucmg Trc'ln Hung D","o Qu~n 1l5ngll.' Phuong Cit Linh ,',,:',;, QUaD SIf cap (TlUllg Iraltn, Chuytll ngilnh vtQuan sv) Xay dY'0g (D~ihocIra len (Dai hqc tro len, ngAnh, chuyen nganh: Dia chinh Quan Ii d!t dai, NOng nghiep, Xi)' dvng, Kinh t! xCi)'dvng, Ki~n mie, M6i tnrtmg) ng6l1/1, chuyen nganh: van Ihu L1tu tnl Hinh chlM, Th6ng kt, Quim lri VAn phang, Luat, Cong nght ThOng rill) - Ki toan (DiU hoc Iro len, ngAnh, chuyen nsiinh: Hi chinh Ki toan, TAl ehinhNg~n hang) ",::' Van hoa - Xi hi}i (D\li hoc Ira len nginh, c11Uytn nG!nh: VBn hoi, ngh~ Ihu6t Quan 19 van hoa thOng tin, BiD chi - tuyl!n truyAn, Lao dOng 111110ng binh vii xl hOi, c6ng tAc xl h~i, du lich) 10 i~i~;~1~~~fj,~~ 1 ~ I 2 1 1 1 1 1 ~ I 1 1 , ~~h;~~:~~':.'~: J~L~; ~~~J~k~~ f.~ ~ ~ ~ !;~~,~'.r (D,i hoc Ira Itn, ng6nh, cllUyfn nganh : ~t, H!nIl chinh) J Tai chinb :""", '}i~~,!l~ T I PhLYCl'ng hanh Cclng PhU'ang C6ng V, trtrimg , J I Tnrimg Ccing an Chi huy Til pbapHi} lich Dia cbioh- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 • 1 1 j :q,: ~l ~ ~;:i;~~,;: ~~~~~~ ~:rr~~~:~~{J~:1:Etii,., ":,~', ~ 1 Page Chi tieu; yeu cAu v~ trinh lIQ, nganb, chuyen ngaRb CIaotlilo thea ttrng (hue danh tong (hue VAn phOngTh6ng S T T Xi, phuCrng, thi trAn Tnrlmg Cong an Tang so , (Trung cap tttr ltn, chuybJ ng6nh y~ Cong an) Phuong Hang IlQt Phuang KMm Thitn Ph~on, KhuC1llgThUQllg Phuan Kim Li~n Phucrng Lang H~ Phuong Lang ThuQllg Phuang Nam DOng sa Ph~ang Ngii T~ 10 Phuong Chq Dira 1\ PhLnmg Phuong Litn 12 Phuong Phuong Mai 13 Phuong Quang Trung 14 Phuang ThO Quan 15 Ph~ang Qu6c Tir Giam 16 Ph~ang Thinh Quang 17 Phuong Trung Li~t \8 Ph~ang Trung Ph~ng \9 Phuang Trung T~ 20 PhuOng Van Chuang 21 PhuOng Van Mieu Q~~~ Hai~a:tr~~g ,"X~ U D~i Hanh DOng Nhan B~ch DAng Thanh Luang Thanh Nhan Quynh L6i Quynh Mai du Den D6ng Tam 10 Minh-Khai II B~ch Mai \2 NgOThi Nham 13 Phl,imDinh H6 \4 Bach Khoa Qu~n TIlyHIl I Phuang Yen Phv Phuang TI1VY Khue / Chi buy tnrimg Quan S\I' (Trungdp lrol!n, chuyl:n nganh v! QuAn Sit) , ke T~ phapHI/lieh ilia chlohXay dlfng (El,i hoc frO' len, (EleJ hoc Ira len ng8nh, chuyfn np, chuyen nghh: Dia chinh, nginh: Vln till! Quan ly dill da~ Luu tnl, NOng nghitp, Xiy Hinh chlnh, Nng kc QUM ttl duns, Kinh I~ Vln phong Lu~l, ldy dlffll!, C60g nghe ThOng Kien-llirc lin) Mlli InrOnll) rai cbloh - Kii toan (Dei hQc Ira 1!n, llilAnh cbuytn ngAnh: Tilj chlOO, K~ loAn Tili chlnh Ng3.nMng) 1 chlnh) Hinh (E>ej hQC lr6 ltn, nslnh chuy!n ngAM: Van ho!, IIgM lhu$t Quan IY v.l\n hoi -thOng tin Bio chi tuybi truy!:n, Lao dOng TIlUcmg bin1l vi x.fi h~i, c6ng tic xl hOi, du lich) !O 1 2 I 5 4 2 3 3 nganh, chuyen ngmm : ~t, Van h6a - Xi hqi (E>iji hQc lr6ltn, 1 1 I I 1 1 I I 1 I I I I 1 1 I I 2 I 1 1 I 1 I I I I 1 ~:~~i~ti~:J~D!~~:,~~~~;:~~!:;~ :~~:~~I"jij'lf;i~~i 1 1 1 I I I I Phuang Bum 1 1 I Page Chi tieu; yeu cAu v~ trinh dij, nganh, chuyen ngARh dao ':,to theo tirng chuc dauh coug chli'c Vlin phbngTh6ng ke S T Trulrng Cong an Xli, phlfirng, thi T6ng (Trung cAp ,6 T Iraltn, chuyfn ngAnh vA COng an) I ;.,;e.: thiiffh,Xii~nl"}'.: Phuimg Phuimg Phuimg Phuimg Phuimg Phuimg Phuimg Phuimg 10 Phuang II Phuang Thanh Xu;;n Nam Thanh Xuan Trung Kim Giang H £linh Khucmg £l1nh Khucmg TfUng Khucmg Mal Phucmg Lie! Thugng £linh Nhiin Chinh :~8 "~ "~ ~ H~~,jgM'iii: I Phuong Hoang Van Thl) PhuOng Giap Bat K Phuong D~i im Phuong Hoang Li~[ Phuong Mai DQng Phuang Yen Sa Phuong D~nh Cong PhuOng Linh Nam Phuang Tuong Mai 10 Phuemg VTnhHung II Phuemg Tr~n Phil 12 PhuOng Tan Mai 13 PhuOng Thanh Tr'i , II ',' Ke I 1 1 ,,>,,';' ;,42 Qu~n Lo~g BleD' Phuimg NgQe Thuy Phuimg B6 £l~ 2 £lire Giang Phuimg Thugng Thanh Phuimg Phuang NgQe Um Phuang Sai £l6ng Phuimg Th~eh Ban 1 1 1 ~ I 1 1 2 1 1 i~tm{~~i~~:lt~~ ~~~~~,fi~~\~ ~ 1 1 1 1 H! 1 "i~ ~ )0 I ~:~~J~rBi' -Xihqi (DiJ,i hQCtrilMn, nginh, chuyen nganh: V;in h06, nght thuSt, Qu!n I)' van hoa thOng tin, 8.60 chI luyen truytn, Lao d':'ng Thuang binh vi xa Mi, ~ngtac xli hOi, du Ijch) B ~ ~ 1 t:h:~:~ Qu_$.n 'q~,1!_'_g}~y>:,~'+ t:R:;- ~ I Phuimg Dieh VQng H~u Phuang Yen Ho Phuang NghTa D6 Qu~n (DiJ,i hOottrillen, ng6nh, chuyen nganh: ni chinh, t04n, Hi chinhNgan hOng) I 5 3 I Phuimg Thanh Xu;;n B~c Tai chloh - K@loan (DiJ,ih9C Ira len, "slInh, cfnJy~n [lg4rm : Lu~t,Hanh chlnh) x .,::" Van bOa Hi} tjch 5 Phuimg Nh~! ran Phuimg Tir Lien Phuimg Quang An IMn (Trungdp lrilltn, chuy!n ng6nh v~QuAIl 51,1') (D,i hqc tro len, ng!nh, chuy~n nginh: Ella chlnh, Qulm Iy ciAIciai, LllU Irit, NOng nghitp, X~y H!nh chinh, dung, ThOng ke, Quin Irj Kinh te van pht'JRg, ~l, dy dung., COng ngM Thong Kien Init, lin) Moi trut'rng) ([)~ hqc Ira Jen, ng!nh, chuyfn nganh: VAIl thll' Chi huy truang Quan slf T~ phap- Dia chinh X:iy dlfng I ~ • :~~ri;.~i:;~:~1i~:;;~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I ~ ~ 1 I 1 I re;!, ; ~'; I J 1 1 1 1 1 ',-,- - Page , Chi tieu; yeu du v€ trlnh dq, nganh, chuyen nganh dao t~otheo tirng ch1ic daRh cong chu-c Vin phongTh6ng ke S T Xii, phU'Crng, thi tdn T T6ng ,5 Trtrang Cong an (Trons cap Ira [!n, chuyen ngimh v!COng lin) Chi huy tnro-ng Quan SI! (Trungdp - ThOng kt Quin tro "n, chlly~n lISmh ve, Qu!n (EJ~i QC 1m len, h ng!nh ch~lI ngAnl1: VAn tlitr -Ltru llit, H~nh chlnh., 5\1') lin) , Phuimg Phuimg Phuong Phuimg Phuimg Phuong Phuimg Long Bien Gia ThuX Philc Lc 10 Xii Xuan Phil Xii van Philc I 3 I I I I I 1 I 1 I 1 I 1 Xii Tich Giang Xii Phl,IngThuqng Xii Long Xuyen I I 10 Xii Ph"O'Ilg D(> II Xa Thanh Da I 12 Xii Hi~p Thu.n 13 Xii Van Nam 14 Thi Tnfo PhUc ThQ 1 15 Xii Lien Hi~p 16 Xii Thuqng CDc 17 Xii Philc He I I I 18 Xii cam mnh 19 Xii Tam Thu~n 20 Xii Tr~ch My L(>c 21 Xii Vang Xuyen 22 Xii Hat MOn 1 2 19 Huv~nIbn phittrtili ,': " :>139;' Thj tr~n Phung Xii Song Phuqng Xii D6ng Thap 2 Xii Thq Xuan XiiThq An Xii Trung Chau Xii Hong H~ 2 1 I I 1 1 I 1 I I Xii Phuong Dinh 'l'~t;fi3-,':',,~::ill I 3 I Xii Dan Phuqng 1 1 23 Xii Sen Chi~u ng!nh, chuy!n ngAnh: Vin hoA, nsM thull, Quill IY v4n hoA -lhOng lin, BiD chi myEn tnly!n, Lao dOng ThllOTlg binb va xli hOi cOllI!: tile xl hOi,duljch) ,,~~,Z,'{>".~l:\~,ij:.j;;;!f'9]t~1:21~~~ ~~!'!ffi1~t:i~\'_ ::ittlzl~l~;~i ~~~:;Wij:~}'i~g - (D~ihoctra I~n, Viin bOa - Xihqi • In~H~ XiiNgqcTao Xii Tam Hi~p 51! (TrungcAp tro I~n chuyen nginh vf QuAn Sll') (Dioi hQc Xay dt"'g (f)~ hoc TruOng C6ng an (Trong cAp Tu phapHQ tic:h Dia chlnb- 10 Xii Lien Hong II Xii Lien H~ 12 Xii Lien Trung 13 Xii Th"qng MO 14 XiiH,M6 15 XiiT&nH(>i I I I I I 16 Xii Tan L.p 20Huy~n Qu~cqaL" ,:,:;,\j9~(,:~C;'~~ I 1 I ~ I 1J1.W" ~ ,.'< Page g Chi tieu; yeu cAu v~ Irinh dr}, ngllnh, cbuyen ngil.nh dao tl,lOtheo tung chuc daRh cong chue I V~n phOng- Th6ng k1 TrU'ung S T T Cong an Xii, phuirng, tbi tdo I Tang , sn trolto, ThOng kt, Quan Iii dl,Cl1g, chuyen nginh vt Qufut S\r) van phOng, Lua" COns nghe ThOng tin} Kinh!! x1iy dl,tllll, KiAn lrue, Mol truOng) Xii Yen San 10 Xii Nghia Huang II Xii Tuy~t Nghia 12 Xii Tan Haa 13 Xii Tiin Ph" 14 Xii LieP Tuy~t 15 Xii Haa Th~ch 16 Xii Phuang Cach 17 Xii D6ng Quang TAi chinh - K@ toan (D\li hQc Ira Itn nginh chuy!n nganh: Hi chhlh, K! loan, rAi ehinh Ng!n hang) I 1 1 1 1 I I I I 1 I I I 1 1 I 1 1 I I 1 I I I : ,';: ;~:'-.:::5i~t~~: , .- 10 ;:J~i,~~la~~lm:~; ~ _0_.' (Dei hoc [fa len, nganh, :huyen ngimh: van hoa, nght thutt Quan IY van holl thOng tin, Bao chi luyen troy!n, uo d6ng Thucmg binh vi\ xa hQi, cong lac xli 11~i,du ]jch) I I 2 I I I I 2 I 4 I I Van bOa - Xii hgi I I ,,:"-' (E)~i hQc tea 1m, ngJlnh, chuybl nganh : Luft, Himh chinh) I ' , "9lich 2 (DiU hQClr6ltn, ngAnh, chuytn ngmll: Dim cldnh QUiully d.il dai, Nong nghitp, Xliy I I Xii Ph" Miin Xii Ph" Cat Xii Th~ch Than I Xii Dong Tr"c Xii C~m Yen Xii Canh N~u Xii Chang San Xii H~ B~ng Xii Hfru Biing Xii Kim Quan Xii L~i ThuanQ Xii Phung Xa 10 Xii Th~ch Haa II Xii Th~ch Xa 12 Xii Tj~nXuan 13 Xii Can Kiem 14 Xii D~i Dong 15 Xii Huang Ngai 16 Xii YOn Trung 17 Xii Blnh Ph" 18 Xii Ph" Kim 19 Xii Yen Blnh Quan I I Xii Sai San Xii Dong Yen Xii NgQc LieP Xii dn Hfru Thj tnln Quae Oai 21 HUYen Th~c"T1;~L 51! (Trungdp trU'Ong ] 18 Xii D~i Thanh , 19 Xii NgQcMy 20 Xii DongXuan 21 Xii CQngHaa (Trung cap trlt !fn chuyfn Ilsanh v! COng an) (E>lIihoc tnT len, ng~mh huyen c ngimh: van thu Luu ttil', Hanh chinh Chi huy Ttr phap- Dia chrohXay dl!ng ~ ~ I 1 1 I I 1 1 1 I I 1 I 1 I I I 1 I 1 1 1 1 I 1 1 I I Page 10 Chi lieu; yeu du ve t •.oh 119.nganh ChUYCD nganh diio t~o theo tirng cbfrc daub cong cbfrc i Vin phOngTh6ng ke TrlrOng S Cong an Xii, phlf{mg, thi T T Tang so , (Trungdp tr(r!tn, chuyfn ngfmh vf Cbng an) Chi huy tnrO'ng Qulin SI! (Trong tip tr61fn chuyen "ginh v~ QuAn 5\.1') (D~i Qctro ltll, n ng8nh cl1uyCfl nginh: van lhll (DI)i boe tr6len Dgimh, chuycn "ginh: Dill chinh, Qulin IY dai NOng nghiep, Xiy dIms Kinhle xAy dlmg, Ttr phap- Dia chinhXiy d\fllg lllU tnl, H!nh chlnh thOng ke QuAn tn vnn phong, Lu~t Cbogns~ 1Mog d', Ki!n true, tin) Hqlith Tid chinh - Ki loan (Dili hoc trolen, nginh chuy!n ng!nh: ni chinh, K~ toan, n.i chinh Ng!n hans) (D{li hoc tralfn, ngAnh, chuy!n ngl!:nh : Lu~l, Hinh chinh) ~i,COng t4c x.a hOi du Ijeh) 20 Thii tr~nLien Quan 21 Xii Dj N~u 22 lIUY~D Hoiti Il.u.c " I Xii-An Khanh Xii An Thuqng cat Qu€ Xii Dac sa Xii X.ii DOng La Xii Due Giang Xii Vac Thuqng Xii Dlfang Libu Xii Di Tr~ch 10 Xii Kim Chung II Xii La Phil 12 Xa L~i Yen 13 Xii Minh Khai 14 Xii Son D6ng 15 Xii Song Phuong 16 Xii TieD yen 17 Th! Trifn Tr~m Tr6i 18 Xii Van Canh 19 Xii Va.n COn 20 Xii Y~n sa 23 HUY~D Xii D':li yen Xii DOng Phuo'ng yen X.ii DOng Son XiiD6ng Xii D6ngPhu Li,lc Xii HoaChinh Xii Hoang Di~u Xii Hoang Van Th~ I ,Js;, ';::.;;',;.' 4 5 5 3 Xa HOng ?hong 10 Xii Hop Dong 11 X.ii H[ru Van 12 Xii Lam Dien 13 X5 My Luong 14 X.ii Nam Phuong Tien IS XaNgQcHoa 16 Xii Pho NamAn 17 Xii Ph" Nghja 18 Xu Ph~ng Chiiu 19 Xii Quang 8, 3 3 2 5 3 I I :~J~8i~i X ~':~-~~,~:;; 1 I I I 1 I 1 1 I 1 I 1 1 I I I I I 1 1 I 1 I 1 I I 1 1 I Iif;$2~l~i~ ~f~~:~:11-?~ff~-1 ~ 1 1 1 I 1 1 1 I I 1 1 I 1 1 2 1 I I 1 1 I I I 1 I 1 1 I 1 11DiM#;\j' ~~:J~i.:r3'i~~:lifit~\ I I I 1 I I ~7F,~,~ :~J:~=~~~:i:2.: ~Q~,:I:tr~~~s ~ I ~ Ch"'~l'gM:L , :' , jJ~i,;"~ I ' 10 -Xihqi (DiU hQC Ira len, nginh, chuy!n nginh: VAn hofl, nghe tllU~t,QuAn IS' vAn holl tilling tm, Bilo chl- tuy!n truy~n Lao dong Thwng binh va xA M6i truOng) J Van h6a I 1 1 ! I I I Page 11 Chi tieu; yeu tAu v~ lrlnh dQ, nganb, chuyen nganh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn , Tài liệu thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn

Từ khóa liên quan