QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG hạ TẦNG GIAO THÔNG từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước tại sở GIAO THÔNG vận tải hà nội

25 388 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 16:50

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ XUÂN HÙNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ XUÂN HÙNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN CÚC Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Lê Xuân Hùng Sinh ngày : 11/12/1977 Nơi sinh : Thành phố Hà Nội Học viên lớp : QH-2012-E.CH(QLKT 1) Khoa : Kinh tế Chính trị Mã số : 60340410 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sỹ quản lý kinh tế: “Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Hà Nội” thực dƣới hƣớng dẫn PGS.TS Nguyễn Cúc Các số liệu, tài liệu, dẫn chứng mà sử dụng luận văn thu thập, xử lý mà chép không hợp lệ Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2015 Học viên Lê Xuân Hùng LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân tác giả nhận đƣợc quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình thầy cô, gia đình bạn bè suốt trình học tập, công tác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: - Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Cúc - Các thầy, cô giáo Khoa Kinh tế Chính trị - Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội - Lãnh đạo, cán công chức Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, Ban Quản lý dự án giao thông - Các quan hữu quan, nhà khoa học, gia đình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho trình thực luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng để hoàn thành Luận văn tất nhiệt tình lực thân, nhiên Luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận đƣợc ý kiến đóng góp quý báu thầy cô bạn đọc để tác giả hoàn thiện tốt luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2015 Tác giả Lê Xuân Hùng TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Tác giả: Lê Xuân Hùng Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Bảo vệ năm: 2015 Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS Nguyễn Cúc Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu:  Mục đích nghiên cứu: Trên sở lý luận thực tiễn quản lý dự án để đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội  Nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Đánh giá thực trạng, tìm hạn chế, tồn nguyên nhân công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Cuối cùng, luận văn đề số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án Những đóng góp luận văn: Luận văn hệ thống hóa lý luận quản lý dự án hạ tầng giao thông; Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án Sở Giao thông Vận tải Hà Nội; Phân tích hạn chế, tồn nguyên nhân Kết quan trọng luận văn đƣa đƣợc số biện pháp nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt i Danh mục bảng biểu ii Danh mục hình iii PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TU XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Hạ tầng giao thông hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông 1.1.1 Hạ tầng giao thông 1.1.2 Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông 1.1.3 Các hình thức đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông 1.1.4 Các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông hình thức huy động vốn: Error! Bookmark not defined 1.2 Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN Error! Bookmark not defined 1.2.1 Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn NSNN Error! Bookmark not defined 1.2.3 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN Error! Bookmark not defined 1.3 Các nhân tố tác động đến quản lý dự án Error! Bookmark not defined 1.4 Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án Error! Bookmark not defined 1.4.1 Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hộiError! Bookmark not defined 1.4.2 Đảm bảo chất lượng dự án: Error! Bookmark not defined 1.4.3 Thời gian hoàn thành dự án: Error! Bookmark not defined 1.4.4 Chi phí đầu tư: Error! Bookmark not defined 1.4.5 An toàn lao động: Error! Bookmark not defined 1.4.6 Bảo vệ môi trường: Error! Bookmark not defined 1.4.7 Hiệu dự án: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨUError! Bookmark not defined 2.1 Phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc sử dụng Error! Bookmark not defined 2.2 Địa điểm thời gian thực nghiên cứu Error! Bookmark not defined 2.3 Các công cụ đƣợc sử dụng Error! Bookmark not defined 2.4 Mô tả phƣơng pháp thực đề tàiError! Bookmark not defined 2.4.1 Phương pháp vật biện chứng kết hợp với phương pháp logic lịch sử: Error! Bookmark not defined 2.4.2 Phương pháp thu thập liệu thống kê kinh tế:Error! Bookmark not defined 2.4.3 Phương pháp phân tích - tổng hợp: Error! Bookmark not defined 2.4.4 Phương pháp so sánh: Error! Bookmark not defined 2.4.5 Phương pháp dự báo: Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI Error! Bookmark not defined 3.1 Giới thiệu khái quát Sở Giao thông Vận tải Hà NộiError! Bookmark not defined 3.1.1 Chức nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 3.1.2 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 3.1.3 Chức số phòng ban Error! Bookmark not defined 3.2 Khái quát đặc điểm máy quản lý dự án hệ thống giao thông Thành phố Error! Bookmark not defined 3.2.1 Mô hình quản lý dự án Error! Bookmark not defined 3.2.2 Tổng quan hệ thống giao thông Thành phố Error! Bookmark not defined 3.3 Thực trạng quản lý dự án xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giai đoạn 2009-2014.Error! Bookmark not defined 3.3.1 Tổng quát dự án xây dựng hạ tầng giao thông giai đoạn 20092014 Error! Bookmark not defined 3.3.2 Quy hoạch thực quy hoạch Error! Bookmark not defined 3.3.3 Kế hoạch hóa nguồn vốn cho dự án đầu tưError! Bookmark not defined 3.3.4 Lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Error! Bookmark not defined 3.3.5 Quản lý đấu thầu Error! Bookmark not defined 3.3.6 Tổ chức giám sát thực dự án Error! Bookmark not defined 3.3.7 Kết thúc, nghiệm thu, bàn giao đánh giá dự ánError! Bookmark not defined 3.4 Kết quả, hạn chế nguyên nhân công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở GTVT Hà Nội thời gian qua Error! Bookmark not defined 3.4.1 Kết đạt Error! Bookmark not defined 3.4.2 Các tồn tại, hạn chế Error! Bookmark not defined 3.4.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘIError! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2016 -2020 Error! Bookmark not defined 4.1.1 Các để xây dựng định hướng phát triển hạ tầng giao thông Hà Nội giai đoạn 2016 -2020: Error! Bookmark not defined 4.1.2 Dự báo thuận lợi khó khăn Error! Bookmark not defined 4.1.3 Mục tiêu định hướng đầu tư công trung hạn năm 2016-2020: Error! Bookmark not defined 4.1.4 Dự kiến quy mô nhu cầu vốn đầu tư công 05 năm 2016-2020 Error! Bookmark not defined 4.1.5 Nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công trung hạn năm 20162020 Error! Bookmark not defined 4.1.6 Danh mục dự án đầu tư trung hạn 05 năm 2016-2020 Error! Bookmark not defined 4.1.7 Dự kiến kết đạt được, tồn tại, hạn chế phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016-2020Error! Bookmark not defined 4.1.8 Các giải pháp thực Error! Bookmark not defined 4.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở GTVT Hà NộiError! Bookmark not defined 4.2.1 Nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý quy hoạch tuân thủ quy hoạch xây dựng hạ tầng giao thông Error! Bookmark not defined 4.2.2 Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch hóa nguồn vốn đầu tư theo kế hoạch trung hạn hàng năm Error! Bookmark not defined 4.2.3 Khai thác nguồn lực, thu hút nguồn vốn đầu tư, giảm gánh nặng cho đầu tư công Error! Bookmark not defined 4.2.4 Đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt Error! Bookmark not defined 4.2.5 Hoàn thiện công tác quản lý Error! Bookmark not defined 4.2.6 Hoàn thiện tổ chức nâng cao chất lượng máy quản lý dự án chuyên nghiệp Error! Bookmark not defined 4.2.7 Tăng cường công tác đánh giá, kiểm tra, tra, xử lý vi phạm việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa DADT Dự án đầu tƣ GPMB Giải phóng mặt GTVT Giao thông vận tải HTGT Hạ tầng giao thông NSNN Ngân sách nhà nƣớc QLDA Quản lý dự án UBND TP Ủy ban nhân dân thành phố i DANH MỤC BẢNG BIỂU STT Bảng Nội dung Trang Phân loại dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo Bảng 1.1 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 10 Chính phủ Phân loại dự án đầu tƣ xây dựng công trình theo Bảng 1.2 Luật đầu tƣ công 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 10 Quốc hội Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Tổng hợp dự án hoàn thành giai đoạn 2009-2014 định hƣớng đến 2020 Phân bổ vốn đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông Tổng hợp công tác thẩm định, phê duyệt dự án hạ tầng giao thông Tổng hợp công tác giải ngân dự án hạ tầng giao thông ii 51 54 59 69 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông Hình 1.2: Vốn đầu tƣ phát triển cho hạ tầng giao thông 13 Hình 1.3: Chu kỳ dự án đầu tƣ theo trình tự công việc 17 Hình 1.4: Chu kỳ dự án đầu tƣ theo trình tự bố trí vốn 17 Hình 1.5: Chu kỳ dự án đầu tƣ theo trình tự kết 17 Hình 1.6: Chu trình quản lý dự án đầu tƣ 19 Hình 1.7: Hình 1.8: Mô hình chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án 21 Hình 1.9: Mô hình chủ nhiệm điều hành dự án 22 10 Hình 1.10: Hoạt động quản lý chất lƣợng dự án 30 11 Hình 3.1: 12 Hình 3.2: Mối quan hệ ba mục tiêu: thời gian, chi phí kết Sơ đồ tổ chức hoạt động Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Mô hình hoạt động Ban QLDA iii 20 43 47 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Trong nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nƣớc, việc đầu tƣ xây dựng công trình hạ tầng giao thông đảm bảo cung cấp sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật quan trọng Đặc biệt từ sau thực Nghị 15/2008/NQ-QH12 Quốc Hội, từ ngày tháng năm 2008 Thành phố Hà Nội mở rộng thêm địa giới hành chính, bao gồm: toàn Hà Nội cũ, lấy toàn tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) xã thuộc huyện Lƣơng Sơn (tỉnh Hoà Bình) với diện tích tự nhiên khoảng 3.300 km2 việc đầu tƣ xây dựng công trình hạ tầng giao thông nhiệm vụ cấp thiết đƣợc ƣu tiên thực trƣớc bƣớc để đảm bảo tính đại, đồng phục vụ phát triển, kinh tế trị, xã hội, an ninh, quốc phòng đáp ứng yêu cầu trị Thủ đô Trên địa bàn Thành phố Hà Nội, nguồn vốn FDI, vốn từ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… nguồn vốn từ ngân sách nhà nƣớc nguồn vốn chủ yếu để đầu tƣ xây dựng, trì hoạt động sở hạ tầng giao thông Tuy nhiên ngân sách nhà nƣớc đáp ứng phần nhu cầu đầu tƣ xây dựng công trình giao thông địa bàn Thành phố Hà Nội Việc quản lý nhà nƣớc nói chung Thành phố Hà Nội nói riêng nhiều hạn chế, bất cập: số luật pháp, sách, chế chƣa phù hợp, chồng chéo, thiếu không đồng bộ; tình trạng buông lỏng quản lý dẫn đến lãng phí, thất thoát, tham nhũng vốn Nhà nƣớc, làm suy giảm chất lƣợng công trình, dự án giao thông có vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách n hà nƣớc Nhằm nâng cao hiệu đầu tƣ, chống thất thoát, lãng phí, dàn trải, nợ tồn đọng vốn đầu tƣ xây dựng từ ngân sách việc nâng cao hiệu công tác quản lý dự án vấn đề thiết thực cấp bách lý luận thực tiễn Là ngƣời có số năm làm việc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, chọn đề tài “ Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở Giao thông Vận tải Hà Nội” làm đề tài luận văn thạc sĩ kinh tế Tình hình nghiên cứu( tổng quan tài liệu nghiên cứu): Quản lý dự án đầu tƣ lĩnh vực có nhiều công trình nghiên cứu đƣợc công bố dƣới nhiều hình thức khác nhƣ: sách chuyên khảo, luận văn tiến sĩ, thạc sĩ, viết đăng tải tạp chí chuyên ngành Có nhóm nghiên cứu chủ yếu liên quan đến đề tài luận văn gồm: - Nhóm nghiên cứu quản lý dự án, - Nhóm nghiên cứu quản lý vốn quản lý, sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc Mặc dù có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến công tác quản lý dự án đầu tƣ sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc, nhiên có nghiên cứu chuyên sâu hoạt động quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ vốn ngân sách nhà nƣớc địa bàn Thành phố Hà Nội Với đặc thù Thủ đô nƣớc, tập trung dân cƣ đông đúc điều kiện mới, mở rộng địa giới hành đặt nhu cầu lớn phát triển mạng lƣới giao thông mang tính đại, đồng có định hƣớng tƣơng lai Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với chức quan quản lý nhà nƣớc hệ thống hạ tầng giao thông địa bàn Thủ đô, có nhiệm vụ quan trọng đầu tƣ xây dựng công trình hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc để bƣớc đáp ứng nhu cầu giao thông tƣơng lai Luận văn tập trung nghiên cứu giải vấn đề lý luận quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đánh giá thực trạng hoạt động quản lý dự án để từ đề xuất giải pháp hoàn thiện Các công trình công bố kể có giá trị tham khảo, đƣợc kế thừa có chọn lọc trình nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: 3.1 Mục tiêu nghiên cứu: Đề xuất phƣơng hƣớng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc - Đánh giá thực trạng quản lý dự án đầu tƣ xây dựng dự án hạ tầng giao thông, hiệu sử dụng vốn đầu tƣ phát triển công tác quản lý hoạt động đầu tƣ dự án xây dựng hạ tầng giao thông từ ngân sách nhà nƣớc năm vừa qua Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Những kết đạt đƣợc, tồn nguyên nhân - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giai đoạn 3.3 Câu hỏi nghiên cứu: - Thực trạng hạn chế, tồn quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nay? - Giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội giai đoạn tiếp theo? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 4.2 Phạm vi nghiên cứu: 4.2.1 Về không gian Trong đề tài nghiên cứu công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Sở Giao thông Vận tải Hà Nội với đặc thù vừa quan quản lý nhà nƣớc vừa chủ đầu tƣ dự án xây dựng hạ tầng giao thông Với nhiệm vụ chủ đầu tƣ, Sở Giao thông Vận tải giao Ban quản lý dự án trực thuộc Sở làm nhiệm vụ Đại diện Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý, điều hành dự án xây dựng hạ tầng giao thông chịu trách nhiệm trƣớc Sở kết thực Do vậy, công tác quản lý dự án đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc chủ thể quản lý Sở Giao thông Vận tải Hà Nội( trách nhiệm Chủ đầu tư) quản lý trực tiếp Ban quản lý dự án trực thuộc Sở( thay mặt Sở để quản lý trực tiếp dự án theo mô hình Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án) 4.2.2 Về thời gian: Từ năm 2009 đến năm 2014 dự báo đến 2020 Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng lý luận phƣơng pháp vật biện chứng, vật lịch sử, kết hợp lịch sử với logic, kết hợp phƣơng pháp thống kê phân tích so sánh, phƣơng pháp dự báo, tổng hợp, kế thừa sử dụng tài liệu công trình nghiên cứu có liên quan để tham khảo, đồng thời kết hợp với tổng kết rút kinh nghiệm thực tiễn địa phƣơng để nghiên cứu, giải vấn đề đặt đề tài Luận văn sử dụng số liệu tổng kết công tác quản lý dự án Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm vừa qua 2009, 2010,2011,2012, 2013 2014 để làm sở thực tiễn cho việc nghiên cứu đề tài Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn có kết cấu gồm chƣơng, cụ thể nhƣ sau: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Chương 2: Phương pháp thiết kế nghiên cứu Chương 3: Thực trạng quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Sở GTVT Hà Nội Chương 4: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn NSNN Sở Giao thông Vận tải Hà Nội CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TU XÂY DỰNG HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Hạ tầng giao thông hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông 1.1.1 Hạ tầng giao thông 1.1.1.1 Khái niệm: Hạ tầng giao thông công trình, vật kiến trúc, thiết bị công trình phụ trợ khác phục vụ cho vận tải hàng hoá, hành khách lại nhân dân cách an toàn, thuận tiện, nhanh chóng Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đƣợc phân làm chuyên ngành: Đƣờng bộ; Đƣờng sắt; Đƣờng thủy nội địa; Hàng hải; Hàng không Đặc trƣng kết cấu hạ tầng giao thông có tính thống đồng bộ, phận có gắn kết hài hoà với tạo thành thể vững đảm bảo cho phép phát huy đƣợc sức mạnh tổng hợp hệ thống Các công trình kết cấu hạ tầng giao thông có quy mô lớn chủ yếu trời, bố trí rải rác phạm vi nƣớc, chịu ảnh hƣởng nhiều tự nhiên 1.1.1.2 Phân loại hạ tầng giao thông: Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đƣợc phân làm loại: Đƣờng bộ; Đƣờng sắt; Đƣờng thủy nội địa; Hàng hải; Hàng không - Hạ tầng giao thông đƣờng bộ: công trình đƣờng bộ, cầu đƣờng bộ, bến xe, bến đỗ xe hành lang an toàn đƣờng - Hạ tầng giao thông đƣờng sắt: công trình đƣờng sắt, cầu đƣờng sắt, nhà ga đƣờng sắt hành lang an toàn giao thông đƣờng sắt - Hạ tầng giao thông đƣờng thuỷ nội địa: bao gồm đƣờng thuỷ nội địa; cảng, bến thuỷ nội địa; kè, đập giao thông công trình phụ trợ khác - Hạ tầng giao thông hàng hải: bao gồm cảng biển hệ thống luồng lạch vào cảng biển - Hạ tầng giao thông hàng không: bao gồm sân bay, nhà ga hệ thống quản lý không lƣu Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông KCHTGT Đƣờng KCHTGT Đƣờng sắt Đƣờng, cầu, cống Đƣờng, cầu Luồng tuyến Luồng vào Cảng biển Sân bay Nhà ga đƣờng sắt Cảng, Bến sông Cảng bến Nhà ga Bến, bãi đỗ xe HLAT Đƣờng HLAT Đƣờng sắt KCHTGT Thủy nội địa HLAT Thủy nội địa KCHTGT Hàng hải HLAT Hàng hải KCHTGT Hàng không Không lƣu Hình 1.1: Sơ đồ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông (Nguồn: Sở Giao thông vận tải Hà Nội) 1.1.1.3 Vai trò hạ tầng giao thông phát triển kinh tế - xã hội Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phận chủ yếu hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, sở quan trọng để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cầu nối giúp quốc gia hội nhập với nƣớc khu vực giới; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông phát triển chất xúc tác giúp cho hoạt động kinh tế quốc gia phát triển nhanh Kết cấu hạ tầng giao thông có vai trò móng tiền đề vật chất quan trọng cho hoạt động vận chuyển, lƣu thông hàng hóa Nếu hệ thống đƣờng giao thông đầy đủ, đảm bảo tiêu chuẩn phƣơng tiện vận tải nhƣ loại xe ô tô, tầu hỏa, máy bay… hoạt động tốt đƣợc, không đảm bảo an toàn, nhanh chóng vận chuyển hành khách hàng hóa Một xã hội ngày phát triển nhu cầu vận tải ngày tăng đòi hỏi sở hạ tầng giao thông phải đƣợc đầu tƣ thích đáng lƣợng lẫn chất Giao thông vận tải kỷ 21 phát triển nhanh chóng góp phần đẩy mạnh kinh tế giới, khu vực quốc gia tiến nhanh, vững Một là, Giao thông vận tải thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh cầu nối giúp ngành kinh tế phát triển ngƣợc lại.Nhờ có dịch vụ tạo đƣợc gặp gỡ hoạt động kinh tế- xã hội, từ tạo phản ứng lan truyền giúp ngành kinh tế phát triển Ngƣợc lại phát triển ngành kinh tế lại tạo đà thúc đẩy ngành giao thông vận tải phát triển Hai là, Mục tiêu quan trọng giao thông vận tải phục vụ nhu cầu lƣu thông, lại toàn xã hội, cầu nối vùng miền phƣơng tiện giúp Việt Nam giao lƣu hội nhập kinh tế quốc tế Ngày nay, với hệ thống loại hình giao thông: đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng thuỷ, đƣờng hàng không việc lại giao lƣu kinh tế văn hoá địa phƣơng, vùng nƣớc với quốc gia giới trở nên thuận tiện Ba là, Giao thông vận tải thu hút khối lƣợng lớn lao động đủ trình độ góp phần giải công ăn việc làm cho ngƣời lao động 1.1.2 Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông * Khái niệm: Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông chuỗi hoạt động chi tiêu, hao phí nguồn lực: nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực lao động trí tuệ nhằm tạo tài sản vật chất giao thông phục vụ cho vận tải hàng hoá, hành khách lại nhân dân cách an toàn, thuận tiện, nhanh chóng trì hoạt động thường xuyên tài sản * Đặc điểm hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông: Một là, hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đòi hỏi lƣợng vốn lớn nằm đọng lại suốt trình thực đầu tƣ Vòng quay nguồn vốn đầu tƣ dài, chi phí sử dụng vốn giá phải trả cho hoạt động đầu tƣ Vì việc định đầu tƣ quan trọng, định sai làm lãng phí khối lƣợng vốn lớn không phát huy hiệu kinh tế xã hội Hai là, hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông có tính dài hạn thể ở: Thời gian thực đầu tƣ kéo dài nhiều năm tháng (dự án giao thông: nhóm B kéo dài tối đa năm, nhóm C kéo dài tối đa năm) thời gian vận hành kết đầu tƣ để thu hồi vốn dài Để tiến hành hoạt động đầu tƣ phải hao phí khoảng thời gian lớn để nghiên cứu hội đầu tƣ, lập dự án đầu tƣ, thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công, tiến hành thực đầu tƣ thực địa kết phát huy tác dụng Ba là, hiệu hoạt động đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông lớn, có giá trị tất lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng không gian thời gian Một công trình hạ tầng giao thông tồn hoạt động nhiều năm Bốn là, đầu tƣ vào xây dựng hạ tầng giao thông cần khối lƣợng vốn lớn, chủ yếu từ vốn ngân sách nhà nƣớc( vốn ngân sách nhà nƣớc thƣờng chiếm 6070% tổng vốn đầu tƣ xây dựng công trình hạ tầng giao thông) Do công trình hạ tầng giao thông thƣờng đòi hỏi vốn lớn, thời gian xây dựng lâu, hiệu kinh tế mang lại cho nhà đầu tƣ không cao, khó thu hồi vốn nên không hấp dẫn nhà đầu tƣ cá nhân Năm là, đầu tƣ kết cấu hạ tầng giao thông mang tính xã hội hóa cao, khó thu hồi vốn nhƣng đem lại nhiều lợi ích cho kinh tế, xã hội Tuy hoạt động đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông không đem lại lợi ích trực tiếp cho chủ đầu tƣ nhƣng lợi ích mà kinh tế xã hội đƣợc hƣởng định lƣợng đƣợc, coi hoạt động đầu tƣ đầu tƣ cho phúc lợi xã hội, phục vụ nhu cầu toàn thể cộng đồng Sáu là, sản phẩm đầu tƣ xây dựng công trình giao thông loại hàng hóa công cộng, yêu cầu giá trị sử dụng bền lâu nhƣng lại nhiều thành phần tham gia khai thác sử dụng Vì nhà nƣớc cần tăng cƣờng quản lý chặt chẽ giai đoạn hình thành sản phẩm, lựa chọn công nghệ thích hợp, cho công trình đạy tiêu chuẩn, chất lƣợng, đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh tế Bảy là, đầu tƣ kết cấu hạ tầng giao thông có tính rủi ro cao chịu nhiều tác động ngẫu nhiên thời gian dài, có mâu thuẫn công nghệ vốn đầu tƣ, công nghệ đắt tiền khối lƣợng xây dựng không đảm bảo, trình quản lý cần loại bỏ đến mức tối đa nguyên nhân dẫn đến rủi ro cho nhà đầu tƣ, nhà thầu tƣ vấn 1.1.3 Các hình thức đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông Có thể phân loại hình thức đầu tƣ xây dựng giao thông theo nhiều khía cạnh khác nhau, có cách phân loại bản: Theo nguồn vốn đầu tƣ; Theo tính chất đầu tƣ; Theo quy mô đầu tƣ - Theo nguồn vốn đầu tƣ đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông đƣợc chia làm hình thức sử dụng vốn: Vốn ngân sách nhà nƣớc( chiếm tỷ trọng lớn); Vốn tín dụng đầu tƣ; Vốn doanh nghiệp nhà nƣớc đầu tƣ; Vốn đầu tƣ dân cƣ tƣ nhân; Vốn đầu tƣ trực tiếp từ nƣớc - Theo tính chất đầu tƣ đầu tƣ xây dựng hạ tầng giao thông bao gồm: Đầu tƣ xây dựng mới; Đầu tƣ xây dựng lại; Đầu tƣ theo chiều rộng(là làm tăng số lƣợng công trình giao thông) đầu tƣ theo chiều sâu( làm tăng khả khai thác, phục vụ công trình) đầu tƣ trì( sửa chữa thƣờng xuyên, sửa chữa đột xuất nhằm tu, trì khả khai thác công trình giao thông) - Theo quy mô đầu tƣ: Đầu tƣ cho dự án quan trọng quốc gia( Quốc hội xem xét, định chủ trƣơng đầu tƣ), dự án nhóm A, nhóm B nhóm C, phân loại nhƣ sau: Bảng 1.1 Phân loại dự án đầu tƣ xây dựng công trình STT LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TỔNG MỨC ĐẦU CÔNG TRÌNH TƢ Theo Nghị số 66/2006/QH11 Dự án quan trọng quốc gia I Quốc hội Nhóm A II Các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đƣờng sắt, đƣờng quốc lộ) Trên 1.500 tỷ đồng Nhóm B III Các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đƣờng sắt, đƣờng quốc lộ) Từ 75 đến 1.500 tỷ đồng Nhóm C IV Các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đƣờng sắt, đƣờng quốc lộ) Dƣới 75 tỷ đồng (Nguồn: Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 Chính phủ) Bảng 1.2 Phân loại dự án đầu tƣ xây dựng công trình STT LOẠI DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG TỔNG MỨC ĐẦU CÔNG TRÌNH TƢ I II Theo định Dự án quan trọng quốc gia Nhóm A Các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đƣờng sắt, đƣờng quốc lộ) III sông, sân bay, đƣờng sắt, đƣờng quốc lộ) IV Từ 2.300 tỷ đồng trở lên Nhóm B Các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng 1 Quốc hội Từ 120 đến dƣới 2.300 tỷ đồng Nhóm C Các dự án giao thông (cầu, cảng biển, cảng sông, sân bay, đƣờng sắt, đƣờng quốc lộ) Dƣới 120 tỷ đồng (Nguồn: Luật đầu tư công 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội) 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009 Nghị định số 12/NĐCP ngày 10/02/2009 quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2009 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2010 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 hợp đồng hoạt động xây dựng Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2011 Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/11/2011 tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước vốn trái phiếu Chính phủ Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,2011 Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2012 Chị thị số 27/CTTTG ngày 10/10/2012 giải pháp khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng địa phương Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,2013 Nghị định số 15/2013/NĐCP ngày 06/02/2013 quản lý chất lượng xây dựng công trình Hà Nội Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Chỉ thị số 14/CTTTg ngày 28/6/2013 Tăng cường quản lý đầu tư xử lý nợ đọng xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước trái phiếu Chính phủ Hà Nội Nguyễn Văn Chọn, 2003 Kinh tế đầu tư xây dựng Hà Nội: NXB Xây dựng 10 Nghiêm Văn Dĩnh Phạm Văn Vạng, 1999 Đánh giá dự án đầu tư giao thông vận tải Trƣờng Đại học giao thông vận tải Hà Nội 11 Nguyễn Thị Minh Hằng, 2011 Nâng cao hiệu dự án đầu tư VNPT Hà Nội Luận văn thạc sĩ Học viện công nghệ bƣu viễn thông 12 Hoàng Cao Liêm, 2013 Phát triển hạ tầng giao thông đƣờng bộ: Vốn đâu? Tạp chí Kinh tế Dự báo, số 13/2013 11 13 Từ Quang Phƣơng, 2014 Quản lý dự án đầu tư (tái lần 6) Hà Nội: NXB Đại học Kinh tế quốc dân 14 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014 Luật Xây dựng Hà Nội 15 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014 Luật Đấu thầu Hà Nội 16 Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2014 Luật đầu tư công Hà Nội 17 Hoàng Đỗ Quyên, 2008 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Ban Quản lý dự án công trình điện Miền Bắc Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 18 Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 2009-2014 Các báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ Sở Giao thông vận tải Hà Nội năm Hà Nội 19 Lê Hùng Sơn, 2003 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý tài dự án đầu tư hệ thống Kho bạc Nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân 20 Lê Toàn Thắng, 2012 Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước Thành phố Hà Nội Luận văn thạc sĩ Trung tâm đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên lý luận trị 21 Bùi Ngọc Toàn, 2012 Lập phân tích dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Trƣờng Đại học giao thông vận tải Hà Nội 22 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, 2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 ban hành quy định số nội dung quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước UBND thành phố Hà Nội quản lý Hà Nội 23 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, 2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 ban hành quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư địa bàn thành phố Hà Nội Hà Nội 24 Phạm Hữu Vinh, 2011 Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông Luận văn thạc sĩ Trƣờng Đại học Đà Nẵng 12
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG hạ TẦNG GIAO THÔNG từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước tại sở GIAO THÔNG vận tải hà nội , QUẢN lý dự án đầu tư xây DỰNG hạ TẦNG GIAO THÔNG từ NGUỒN vốn NGÂN SÁCH NHÀ nước tại sở GIAO THÔNG vận tải hà nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn