CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ÔN THI CÔNG CHỨC

24 1,022 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 15:54

1 CHUYÊN ĐỀ 17 CHƯƠNG I: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Bản chất tài công Dựa theo số tiêu chí định, hệ thống tài quốc dân phân loại thành tài công tài tư Tài công thuật ngữ xuất Việt Nam, đó, nhiều chưa thống quan niệm Nhiều quan niệm cho thuật ngữ tài công hiểu hợp thành ý nghĩa phạm vi hai thuật ngữ “tài chính” “công” Về thuật ngữ tàichính: Theo quan niệm phổ biến, tài có biểu bên tượng thu, chi tiền; có nội dung vật chất nguồn tài chính, quỹ tiền tề; có nội dung kinh tế bên quan hệ kinh tế-quan hệ phân phối hình thức giá trị (gọi tắt quan hệ tài chính) nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ Về thuật ngữ công hay công cộng: xét ý nghĩa, thuật ngữ công hiểu khía cạnh: Về quan hệ sở hữu (đối với tài sản, nguồn tài chính, quỹ tiền tệ) sở hữu công cộng; Về mục tiêu hoạt động: lợi ích công cộng; Về chủ thể tiến hành hoạt động: chủ thể thuộc khu vực công; Về pháp luật điều chỉnh: luật công Những luận giải cho phép rút nhận xét đặc trưng tài công là: Về mặt sở hữu: nguồn tài chính, quỹ tiền tệ tài công thuộc sở hữu công cộng, sở hữu toàn dân mà Nhà nước đại diện, thường gọi sở hữu nhà nước Về mặt mục đích: nguồn tài chính, quỹ tiền tệ tài công sử dụng lợi ích chung toàn xã hội, toàn quốc cộng đồng Về mặt chủ thể: hoạt động thu, chi tiền tài công chủ thể thuộc khu vực công tiến hành Về mặt pháp luật: quan hệ tài chịu điều chỉnh “luật công”, dựa quy phạm pháp luật mệnh lệnh- quyền uy Các quan hệ tài công quan hệ kinh tế nảy sinh gắn liền với công việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công mà bên quan hệ chủ thể thuộc khu vực công Trong thực tiễn đời sống xã hội, hoạt động tài thể tượng thu, chi tiền- vân động nguồn tài chính- gắn liền với việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ định Trên phạm vi toàn kinh tế, gắn liền với hoạt động chủ thể lĩnh vực kinh tế xã hội khác có quỹ tiền tệ khác hình thành sử dụng Ví dụ như: Quỹ tiền tệ hộ gia đình, quỹ tiền tệ doanh nghiệp; quỹ tiền tệ tổ chức bảo hiểm tín dụng, quỹ tiền tệ công Gắn với chủ thể Nhà nước, quỹ tiền tệ công tạo lập sử dụng gắn liền với quyền lực kinh tế trị Nhà nước thực chức kinh tế xã hội Nhà nước Quá trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ công trình Nhà nước tham gia phân phối nguồn tài thông qua hoạt động thu, chi tiền tài công Các hoạt động thu, chi tiền mặt biểu bên tài công Tuy vậy, cần nhận rõ rằng, trình diễn hoạt động thu, chi tiền nhà nước tiến hành sở luật lệ Nhà nước quy định làm nảy sinh quan hệ kinh tế Nhà nước với chủ thể khác xã hội Đó quan hệ kinh tế nảy sinh trình nhà nước tham gia phân phối sử dụng nguồn tài để tạo lập sử dụng quỹ công Các quan hệ kinh tế mặt chất bên tài công, biểu nội dung kinh tế xã hội tài công Từ phân tích có khái niệm tổng quát tài công sau: Tài công tổng thể hoạt động thu, chi tiền Nhà nước tiến hành, phản ánh quan hệ kinh tế nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực chức Nhà nước đáp ứng nhu cầu, lợi ích toàn xã hội Như vậy, tài công phạm trù kinh tế gắn với thu nhập chi tiêu Nhà nước Tài công vừa nguồn lực để Nhà nước thực chức vốn có mình, vừa công cụ để Nhà nước chi phối, điều chỉnh hoạt động khác xã hội Tài công công cụ quan trọng Nhà nước để thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, trị, xã hội đất nước Cơ cấu tài bao gồm: - Ngân sách nhà nước (trung ương địa phương) - Tài quan hành nhà nước - Tài đơn vị nghiệp nhà nước - Các quỹ tài ngân sách nhà nước Các chức tài công Chức tài công thuộc tính khách quan vốn có, khả bên thể tác dụng xã hội tài Tài nói chung có hai chức chức phân phối chức giám đốc Tài công phận cấu thành quan trọng tài chính, có nét đặc thù gắn với thu nhập chi tiêu Chính phủ Do đó, chức tài công xuất phát từ hai chức tài chính, đồng thời có mở rộng thêm vào nét đặc thù tài công Có thể nêu lên ba chức tài công tạo lập vốn, phân phối lại phân bổ, giám đốc điều chỉnh 2.1 Chức tạo lập vốn Trong kinh tế thị trường, vốn tiền tệ điều kiện tiền đề cho hoạt động kinh tế-xã hội Thực ra, chức tạo lập vốn khâu tất yếu trình phân phối, nên nói chức tài nói chung, người ta thường không tách riêng thành chức Tuy nhiên, tài công, vấn đề tạo lập vốn có khác biệt với tạo lập khâu tài khác, giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa định toàn trình phân phối, vậy, tách thành mộtchức riêng biệt Chủ thể trình tạo lập vốn Nhà nước Đối tượng trình nguồn tài xã hội Nhà nước tham gia điều tiết Đặc thù chức tạo lập vốn tài công trình gắn với quyền lực trị Nhà nước Nhà nước sử dụng quyền lực trị để hình thành quỹ tiền tệ thông qua việc thu khoản có tính bắt buộc từ chủ thể kinh tế xã hội 2.2 Chức phân phối lại phân bổ Chủ thể phân phối phân bổ nhà nước với tư cách người nắm giữ quyền lực trị Đối tượng phân phối phân bổ nguồn tài công tập trung ngân sách Nhà nước quỹ tiền tệ khác Nhà nước, thu nhập pháp nhân thể nhân xã hội mà nhà nước tham gia điều tiết Thông qua chức phân phối, tài công thực phân chia nguồn lực tài công chủ thể thuộc Nhà nước, chủ thể tham gia vào quan hệ kinh tế với Nhà nước việc thực chức vốn có Nhà nước, chức phân phối tài công nhằm mục tiêu công xã hội Tài công, đặc biệt ngân sách nhà nước, sử dụng làm công cụ để điều chỉnh thu nhập chủ thể xã hội thông qua thuế chi tiêu công Cùng với phân phối, tài công thực chức phân bổ Thông qua chức này, nguồn nhân lực tài công phân bổ cách có chủ đích theo ý chí Nhà nước nhằm thực can thiệp Nhà nước vào hoạt động kinh tế-xã hội Trong điều kiện chuyển từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có điều tiết Nhà nước, chức phân bổ tài công vận dụng có lựa chọn, cân nhắc, tính toán, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đạt hiệu phân bổ cao 2.3 Chức giám đốc điều chỉnh Với tư cách công cụ quản lý tay Nhà nước, Nhà nước vận dụng chức giám đốc điều chỉnh tài công để kiểm tra tiền trình vận động nguồn tài công điều chỉnh trình theo mục tiêu mà Nhà nước đề Chủ thể trình giám đốc điều chỉnh Nhà nước Đối tượng giám sát đốc điều chỉnh trình vận động nguồn tài công tròn hình thành vừa sử dụng quỹ tiền tệ Giám đốc đồng tiền vai trò khách quan tài nói chung Tài công thực giám đốc đồng tiền vận động nguồn tài công, thông qua biểu hoạt động chủ thể thuộc Nhà nước Còn chức điều chỉnh tài công thực sở kết giám đốc, tác động có ý chí Nhà nước nhằm điều chỉnh bất hợp lý trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ thuộc tài công Quản lý tài công 3.1 Khái niệm quản lý tài công Quản lý nói chung quan niệm quy trình mà chủ thể quản lý tiến hành thông qua việc sử dụng công cụ phương pháp thích hợp nhằm tác động điều khiển đối tượng quản lý hoạt động phát triển phù hợp với quy luật khách quan đạt mục tiêu định Trong hoạt động quản lý, nội dung chủ thể quản lý, đối tượng lquản lý, công cụ phương pháp quản lý, mục tiêu quản lý yếu tố trung tâm đòi hỏi phải xác định đắn Quản lý tài công nội dung quản lý tài mặt xã hội nói chung, quản lý tài công, vấn đề kể vấn đề cần nhận thức đầy đủ Trong hoạt động tài công chủ thể quản lý tài công nhà nước quan nhà nước giao nhiệm vụ thực hoạt động tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công Chủ thể trực tiếp quản lý tài máy tài hệ thống quan nhà nước Đối tượng quản lý tài công hoạt động tài công Nói cụ thể hoạt dộng thu chi tiền Nhà nước; hoạt động tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ cộng điểm phận cấu thành tài công, nội dung chủ yếu quản lý tài công Trong quản lý tài công, chủ thể quản lý sử dụng nhiều phương pháp quản lý nhiều công cụ quản lý khác Phương pháp tổ chức sử dụng để thực ý đồ chủ thể quản lý việc bố trí, xếp mặt hoạt động tài công theo nhữn khuôn mẫu định thiết lập máy quản lý phù hợp với mặt hoạt động Phương pháp hành sử dụng chủ thể quản lý tài công muốn đòi hỏi phải khách thể quản lý tuân thủ cách vô điều kiện Đó chủ thể quản lý mệnh lệnh hành Phương pháp kinh tế sử dụng thông qua việc dùng lợi ích vật chất để kích thích tính tích cực khách thể quản lý, tức tác động tới tổ chức cá nhân tổ chức hoạt động tài công Các công cụ quản lý tài công bao gồm: Hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực tài công sử dụng để quản lý điều hành hoạt động tài công xem loại công cụ quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng Trong quản lý tài công, công cụ pháp luật sử dụng để thể dạng cụ thể sách, chế quản lý tài chính, mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) Cùng với pháp luật, hàng loạt công cụ phổ biến khác sử dụng quản lý tài công như: Các sách kinh tế tài chính; kiểm tra, tra giám sát; tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động tài công… Mỗi công cụ kể có đặc điểm khác sử dụng theo cách khác nhằm mục đích thúc đẩy nâng cao hiệu hoạt động tài công nhằm đạt tới mục tiêu định Từ phân tích kể trên, có khái niệm tổng quát quản lý tài công sau: Quản lý tài công hoạt động chủ thểquản lý tài công thông qua việcc sử dụng có chủ định phương pháp quản lý công cụ quản lý để tcs động điều khiển hoạt động tài công nhằm đạt mục tiêu định Thực chất quản lý tài công trình lập ké haọch, tổ chưcss, đièu hành kiểm soát hoạt động thu chi Nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực cácchức nhiệm vụ Nhà nước có hiệu 3.2 Nguyên tắc quản lý tài công Hoạt dộng quản lý tài ông thực theo nguyên tắc sau: - Nguyên tắc tập trung dân chủ: Tập trung dân chủ nguyên tắc hàng đầu quản lý tài công Điều thể quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ tài nhà nước quản lý tài quan hành đơn vị nghiệp Tập trung dân chủ đảm bảo cho nguồn lực xã hội, kinh tế sử dụng tập trung phân phối hợp lý Các khoản thu-chi quản lý tài công phải bàn bạc thực công khai nhằm đáp ứng mục tiêu lợi ích cộng đồng -Nguyên tắc hiệu quả: Nguyên tắc, hiệu nguyên tắc quan trọng quản lý tài công Hiệu quản lý tài công thể tất lĩnh vực trị, kinh tế xã hội Khi thực nội dung chi tiêu công cộng, Nhà nước hướng tới việc thực nhiệm vụ mục tiêu sở lợi ích toàn thể cộng đông Ngoài ra, hiệu kinh tế thước đo quan trọng để Nhà nước cân nhắc ban hành sách định liên quan đến chi tiêu công Hiệu xã hội tiêu thức cần quan tâm quản lý tài công Mặc dù khó định lượng, song lợi ích xã hội đề cập, cân nhắc, thận trọng trình quản lý tài công Hiệu xã hội hiệu kinh tế hai nội dung quan trọng phải xem xét đồng thời hình thành định, hay sách chi tiêu ngân sách - Nguyên tắc thống nhất: Thống quản lý theo văn pháp luật nguyên tắc thiếu quản lý tài công Thống quản lý việc tuân thủ theo quy định chung từ việc hình thành, sử dụng, kiẻm tra tra, toán, xử lý vướng mắc trình triển khai thực Thực nguyên tắc quản lý thống đảm bảo tính bình đẳng, công bằng, đảm bảo hiệu quả, hạn chế tiêu cực rủi ro định khoản chi tiêu công, - Nguyên tắc công khai, minh bạch: Công khai minh bạch động viên, phân phối nguồn lực tài công, nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo cho việc quản lý nguồn tài công thực thống hiệu Thực công khai minh bạch quản lý tạo điều kiện cho cộng đồng giám sát, kiểm soát định thu, chi quản lý tài công, hạn chế thất thoát đảm bảo hiệu khoản thu, chi tiêu công Nội dung cải cách tài công Cải cách tài công bốn nội dung chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 Tuy nhiên, cải cách tài công vấn đề nhạy cảm, tiềm ẩn khó khăn, thách thức từ phía khách quan nội tại, vậy, trình cải cách tài công cần phải quan tâm thực cách thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch đào tạo cho giai đoạn, năm với biện pháp cụ thể Nội dung cải cách tài công bao gồm: Thứ nhất, đổi chế phân cấp quản lý tài ngân sách, đảm bảo tính thống hệ thống tài quốc gia vai trò đạo ngân sách trung ương; đồng thời phát huy tính tích cực chủ động, động sáng tạo trách nhiệm địa phương ngành việc điều hành tài ngân sách Thứ hai, đảm bảo quyền định ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp, tạo điều kiện cho quyền địa phương chủ động xử lý công việc địa phương; quyền định Sở, Bộ, Ban, Ngành phân bổ ngân sách cho đơn vị trực thuộc; quyền chủ động đơn vị sử dụng ngân sách phạm vi dự toán duyệt phù hợp với chế độ, sách Thứ ba, sở phân biệt rõ quan hành công quyền với tổ chức nghiệp, dịch vụ công, thực đổi chế phân bổ ngân sách cho quan hành chính, xóa bỏ chế độ cấp kinh phí vào kết chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng tiêu theo mục tiêu quan hành chính, đổi hệ thống định mức chi tiêu đơn giản hơn, tăng quyền chủ động cho quan sử dụng ngân sách Thứ tư, đổi chế độ tài khu vực dịch vụ công - Xây dựng quan niệm dịch vụ công Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất văn hóa nhân dân, mà công việc dịch vụ quan Nhà nước trực tiếp đảm nhận Trong lĩnh vực định rõ công việc mà Nhà nước phải đầu tư trực tiếp thực hiện, công việc cần phải chuyển để tổ chức xã hội đảm nhiệm Nhà nước có sách, chế tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhân dân trực tiếp làm dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, kiểm soát quan hành nhà nước - Xóa bỏ chế cấp phát tài theo kiểu “xin-cho”, ban hành chế, sách thực chế độ tự chủ tài cho đơn vị nghiệp có điều kiện trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu sở xác định nhiệm vụ phải thực hiện, mức hỗ trợ tài từ ngân sách nhà nước phần lại đơn vị tự trang trải Thứ năm, thực thí điểm để áp dụng rộng rãi số chế tài mới, sau: - Cho thuê đơn vị nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng sở nhà trường, bệnh viện - Khuyến khích nhà đầu tư nước, nước đầu tư phát triển sở đào tạo nghề, đại học, đại học, sở chữa bệnh có chất lượng cao thành phố, khu công nghiệp; khuyến khích liên doanh đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực - Thực số chế khoán, số loại dịch vụ công cộng, như: vệ sinh đô thị, cấp, thoát nước, xanh, công viên, nước phục vụ nông nghiệp - Thực chế hợp đồng số dịch vụ công quan hành Thứ sáu, đổi công tác kiểm toán quan hành chính, đơn vị nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm hiệu sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xóa bỏ tình trạng nhiều đầu mối tra, kiểm tra, kiểm toán, quan hnàh chính, đơn vị nghiệp Thực dân chủ, công khai, minh bạch tài công, tất tiêu tài công bố công khai Những nội dung cải cách tài công trình bày có tác động trực tiếo đến hoạt động máy hành Nhà nước, làm tăng tính tự chủ đơn vị gắn với chủ động tài chính; tạo chế tài khuyến khích đơn vị chi tiêu có hiệu quả, hướng vào kết đầu tiết kiệm ngân sách, sở tăng thu nhập cho người lao động Đó động lực thúc đẩy quan máy Nhà nước đổi tổ chức, phương hướng hoạt động nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, làm cho máy nhà nước hoạt động có hiệu lực hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu công cải cách hành nước ta II QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm ngân sách nhà nước Từ “ngân sách” lấy từ thuật ngữ “budjet”, từ tiếng Anh thời trung cổ, dùng để mô tả túi nhà vua chứa khoản tiền cần tiết cho chi tiêu công cộng Dưới chế độ phong kiến, chi tiêu nhà vua cho mục đích công cộng như: đắp đê phòng chống lũ lụt, xây dựng đường sá chi tiêu cho thân hoàng gia tách biệt Khi giai cấp tư sản lớn mạnh bước khống chế nghị viện đòi hỏi tách bạch hai khoản chi tiêu này, từ nảy sinh khái niệm Ngân sách nhà nước Trong thực tiễn, khái niệm Ngân sách nhà nước thường để dùng tổng số thu chi đơn vị thời gian định, tính toán chi phí để thực kế hoạch chương trình cho mục đích định chủ thể đó, chủ thể Nhà nước, ngân sách gọi Ngân sách nhà nước Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 định nghĩa: “Ngân sách nhà nước toàn khoản thu chi Nhà nước qua có thẩm quyền Nhà nước định thực năm để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước” 7 Định nghĩa Luật ngân sách năm 2002 vừa phản ánh nội dung ngân sách, trình chấp hành ngân sách đồng thời thể tính pháp lý ngân sách, thể quyền chủ sở hữu ngân sách nhà nước; thể vị trí, vai trò, chức NSNN Về chất NSNN, đằng sau số thu, chi quan hệ lợi ích kinh tế Nhà nước với chủ thể khác doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân… nước gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước, phát sinh Nhà nước tham gia vào trình phân phối nguồn tài nguyên quốc gia Dưới giác độ pháp lý, SN luật hóa hình thức lẫn nội dung; trình tự biện pháp thu, chi NSNN thể quyền lực nhà nước lĩnh vực ngân sách Dưới giác độ chuyên môn, nghiệp vụ, NSNN toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực năm, theo quy trình bao gồm khâu dự toán (kể khâu chuẩn bị, thảo luận, định phê chuẩn) chấp hành toán NSNN Dưới giác độ quản lý vĩ mô, NSNN công cụ sắc bén để nhà nước thực chức nhiệm vụ tác động vào kinh tế Vai trò ngân sách nhà nước Vai trò NSNN kinh tế thị trường mặt chi tiêu đề cập đến nhiều nội dung biểu đa dạng khác nhau, song khái quát khía cạnh sau: 2.1 Vai trò ngân sách tiêu dùng: Đảm bảo hay trì tồn hoạt động máy nhà nước NSNN đảm bảo tài cho máy nhà nước cách khai thác, huy động nguồn lực tài từ lĩnh vực, thành phần kinh tế, hình thức bắt buộc hay tự nguyện Trong đó, quan trọng nguồn thu từ thuế Việc khai thác, tập trung nguồn tài phải tính toán cho đảm bảo cân đối nhu cầu Nhà nước với doanh nghiệp dân cư, tiêu dùng tiết kiệm… - Từ nguồn tài tập trung được, Nhà nước tiến hành phân phối nguồn tài để đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước theo tỷ lệ hợp lý nhằm vừa đảm bảo trì hoạt động sức mạnh máy nhà nước, vừa đảm bảo thực chức kinh tế- xã hội Nhà nước lĩnh vực khác kinh tế - Kiểm tra, giám sát việc phân phối sử dụng nguồn tài từ NSNN đảm bảo việc phân phối sử dụng tiến hành hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước phát triển kinh tế xã hội 2.2 Vai trò ngân sách phát triển: công cụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định điều chỉnh kinh tế vĩ mô Nhà nước - Thông qua NSNN, Nhà nước định hướng đầu tư, điều chỉnh cấu kinh tế theo định hướng Nhà nước cấu vùng, cấu ngành - Thông qua chi NSNN, Nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng- lĩnh vực mà tư nhân không muốn tham gia tham gia Nó tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, thức đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống dân cư - Bằng nguồn chi NSNN hàng năm, tạo lập quỹ dự trữ hàng hóa tài chính, trường hợp thị trường biến động, giá tăng cao xuống thấp, nhờ vào lực lượng dự trữ hàng hóa tiền, Nhà nước điều hòa cung cầu hàng hóa để ổn định giá cả, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng người sản xuất 8 - Nhà nước chống lạm phát việc cắt giảm chi NSNN, tăng thuế tiêu dùng, khống chế cầu, giảm thuế đầu tư để khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường cung Sử dụng công cụ vay nợ công trái, tín phiếu kho bạc… để hút bớt lượng tiền mặt lưu thông nhằm giảm sức ép giá bù đắp thâm hụt ngân sách 2.3 NSNN đóng vai trò quan trọng việc thực công xã hội giải vấn đề xã hội Nền kinh tế thị trường với sức mạnh thần kỳ chứa đựng khuyết tật mà tự sửa chữa, đặc biệt mặt xã hội bất bình đẳng thu nhập, chênh lệch mức sống, tệ nạn xã hội… Do đó, NSNN đóng vai trò quan trọng việc thực công giải vấn đề xã hội - Trong việc thực công bằng, Nhà nước cố gắng tác động theo hai hướng: Giảm bớt thu nhập cao số đối tượng nâng đỡ người có thu nhập thấp để rút ngắn khoảng cách chênh lệch thu nhập tầng lớp dân cư + Giảm bớt thu nhập cao: đánh thuế (lũy tiến) vào đối tượng có thu nhập cao, đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với thuế suất cao vào hàng hóa mà người có thu nhập cao tiêu dùng tiêu dùng phần lớn + Nâng đỡ đối tượng có thu nhập thấp: giảm thuế cho hàng hóa thiết yếu, thực trợ giá cho mặt hàng thiết yếu lương thực, điện, nước… trợ cấp xã hội cho người có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn - Trong việc giải vấn đề xã hội: Thông qua NSNN, tài trợ cho dịch vụ công cộng giáo dục, y tế, văn hóa, tài trợ cho chương trình việc làm, sách dân số, xóa đói giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội… Những nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước Quản lý NSNN thực theo nguyên tắc sau: - Nguyên tắc thống nhất: Theo nguyên tắc này, khoản thu, chi cấp hành đưa vào kế hoạch ngân sách thống Thống quản lý việc tuân thủ khuân khổ chung từ việc hình thành, sử dụng, tra, kiểm tra, toán, xử lý vấn đề vướng mắc trình triển khai thực Thực nguyên tắc quản lý đảm bảo tính bình đẳng, công bằng, đảm bảo có hiệu quả, hạn chế tiêu cực rủi ro, rủi ro, rủi ro có tính chất chủ quan định khoản chi tiêu - Nguyên tắc dân chủ: Một sách tốt ngân sách phản ảnh lợi ích tầng lớp, phận, cộng đồng người sách, hoạt động thu chi ngân sách Sự tham gia xã hội, công chúng thực suốt chu trình ngân sách, từ lập dự toán, chấp hành đến toán ngân sách, thể nguyên tắc dân chủ quản lý ngân sách Sự tham gia người dân làm cho ngân sách minh bạch hơn, thông tin ngân sách trung thực, xác Tuy nhiên, thực dân chủ, tăng cường tham gia hoạt động người dân quản lý ngân sách làm cho quản lý ngân sách trở lên khó khăn Các nhà lãnh đạo phải đối mặt với ý kiến, luồng quan điểm khác người dân, hành động mang tính lợi dụng, chống đối - Nguyên tắc cân đối ngân sách: Kế hoạch ngân sách lập thu, chi ngân sách phải cân đối Mọi khoản chi phải có nguồn thu bù đắp - Nguyên tắc công khai, minh bạch: ngân sách chương trình, gương phản ánh hoạt động phủ số liệu Thực công khai, minh bạch quản lý tạo điều kiện cho cộng đồng giám sát, kiểm soát định thu chi tài chính, hạn chế thất thoát đảm bảo tính hiệu Nguyên tắc công khai, minh bạch thực suốt chu trình ngân sách - Nguyên tắc quy trách nhiệm: Nhà nước quan công quyền, sử dụng nguồn lực nhân dân thực mục tiêu đề Đây nguyên tắc yêu cầu trách nhiệm đơn vị cá nhân trình quản lý ngân sách, bao gồm: + Quy trách nhiệm giải trình hoạt động ngân sách; chịu trách nhiệm định ngân sách + Trách nhiệm quan quản lý cấp trê trách nhiệm công chúng, xã hội Quy trách nhiệm yêu cầu phân định rõ ràng quyền hạn trách nhiệm cá nhân, đơn vị, quyền cấp thực ngân sách Nhà nước theo chất lượng công việc đạt Quản lý chu trình ngân sách nhà nước Một điểm khác biệt quản lý NSNN so với khu vực khác doanh nghiệp hay hộ gia đình quản lý theo năm ngân sách (còn gọi năm tài hay năm tài khóa) Năm ngân sách hiểu khoảng thời gian mà hoạt động thu chi NSNN thực Ở nước thời điểm bắt đầu kết thúc năm ngân sách khác Ví dụ: Mỹ Thái Lan, năm ngân sách khác nhau, năm ngân sách 1-10 đến 30-9 năm sau; Nhật, năm ngân sách 1-4 đến 31-3 năm sau; Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, năm ngân sách trùng khớp với năm dương lịch Hoạt động NSNN có tính chu kỳ, lặp lặp lại hình thành chu trình ngân sách Chu trình ngân sách bao gồm: dự toán, chấp hành, toán ngân sách Chu trình ngân sách hay gọi quy trình ngân sách dùng để toàn hoạt động năm ngân sách kể từ bắt đầu hình thành kết thúc chuyển sang năm ngân sách Như vậy, chu trình ngân sách có độ dài năm ngân sách Xét mặt nội dung, năm ngân sách đồng thời diễn ba khâu: toán năm trước, chấp hành ngân sách, dự toán năm sau 5.1 Lập dự toán ngân sách a) Mục tiêu lập dự toán NSNN Lập dự toán ngân sách công việc khởi đầu có ý nghĩa định đến toàn khâu chu trình quản lý ngân sách Lập dự toán ngân sách thực chất lập kế hoạch (dự toán) khoản thu chi ngân sách năm ngân sách (hoặc giai đoạn ngân sách dự kiến) Kết khâu dự toán ngân sách cấp có thẩm quyền định Ngân sách gương tài phản ánh lựa chọn sách Nhà nước Vì vậy, cần có chế cho việc hình thành sách hữu hiệu đảm bảo mối quan hệ vững sách ngân sách quan trọng Quá trình lập dự toán ngân sách nhằm mục tiêu sau: Trên sở nguồn lực Nhà nước có hạn, cần bảo đảm rằng, ngân sách nhà nước đáp ứng việc thực sách kinh tế xã hội 10 Phân bổ nguồn lực phù hợp với sách ưu tiên Nhà nước thời kỳ Tạo điều kiện cho việc quản lý thu, chi khâu thực việc đánh giá, toán ngân sách nhà nước b, Phương pháp lập dự toán Khuôn khổ kinh tế vĩ mô điểm khởi đầu việc lập dự toán ngân sách Việc lập dự toán ngân sách khuôn khổ kinh tế vĩ mô, dựa giả định thực tế, không tính cao tiêu thu ngân sách, ngược lại không tính thấp khoản chi tiêu bắt buộc quan trọng để đảm bảo tính khả thi kế hoạch ngân sách Lập ngân sách hàng năm thường tổ chức thực sau: - Cách tiếp cận từ xuống, bao gồm: Xác định tổng nguồn lực có sẵn cho chi tiêu công cộng khuôn khổ kinh tế vĩ mô; Chuẩn bị thông tư hướng dẫn lập ngân sách; Hình thành sổ kiểm tra thu, chi cho Bộ, địa phương, đơn vị phù hợp với sách ưu tiên Nhà nước ; Thông báo số kiểm tra cho Bộ, địa phương, đơn vị - Cách tiếp cận từ lên, bao gồm: Các Bộ, địa phương, đơn vị đề xuất ngân sách sở hướng dẫn - Trao đổi, đàm phán, thương lượng: Đàm phán ngân sách Bộ, đơn vị với quan tài trình quan trọng để xác định dự toán ngân sách cuối trình lên quan lập pháp, sở đạt quán mục tiêu nguồn lực sẵn có c, Căn lập dự toán NSNN Để dự toán NSNN thật trở thành công cụ hữu ích điều hành ngân sách, lập dự toán NSNN phải vào nhân tố chủ yếu sau: - Nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội đảm bảo anh ninh quốc phòng nói chung nhiệm vụ cụ thể Bộ, quan ngang Bộ, quan khác trung ương quan khác địa phương - Căn vào phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSNN - Chính sách chế độ thu ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia khoản thu mức bổ sung cho ngân sách cấp (cho năm thời kỳ ổn định); chế độ tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách - Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách Thông tư hướng dẫn Bộ Tài việc lập dự toán ngân sách, thông tư hướng dẫn Bộ kế hoạch-đầu tư xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước văn hướng dẫn UBND cấp tỉnh, huyện, xã - Số kiểm tra dự toán thu chi NSNN - Tình hình thực NSNN năm trước, đặc biệt năm báo cáo 5.2 Chấp hành ngân sách Chấp hành ngân sách khâu khâu lập ngân sách Đó trình sử dụng tổng hợp biện pháp kinh tế tài hành nhằm biến tiêu thu, chi ghi kế hoạch NSNN năm trở thành thực a, Mục tiêu việc chấp hành NSNN Biến tiêu thu, chi ghi kế hoạch ngân sách năm từ khả năng, dự kiến thành thực Từ đó, góp phần thực tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Nhà nước Kiểm tra việc thực sách chế độ, tiêu chuẩn kinh tế tài Đối với quản lý NSNN, chấp hành NSNN khâu trọng tâm có ý nghĩa định đến 11 chu trình ngân sách b, Nội dung tổ chức chấp hành ngân sách Tổ chức chấp hành ngân sách nhà nước bao gồm tổ chức thu ngân sách nhà nước tổ chức chi ngân sách nhà nước - Trên sở nhiệm vụ thu năm giao nguồn thu dự kiến phát sinh quý, quan thu lập dự toán ngân sách quý chi tiết theo khu vực kinh tế, địa bàn đối tượng thu chủ yếu, gửi quan tài cuối quý trước Cơ quan thu bao gồm: Cơ quan Thuế, Hải quan, Tài quan khác Nhà nước giao nhiệm vụ ngân sách Về nguyên tắc, toàn khoản thu NSNN phải nộp trực tiếp vào KBNN, trừ số khoản quan thu thu trực tiếp song phải định kỳ nộp vào KBNN theo quy định - Tổ chức chi NSNN Giai đoạn gồm khâu: + Phân bổ giao dự toán chi ngân sách: Các đơn vị dự toán cấp I sau nhận dự toán cấp giao, tiến hành phân bổ giao dự toán chi ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Dự toán chi ngân sách bao gồm dự toán chi thường xuyên dự toán chi đầu tư xây dựng + Lập nhu cầu chi quý: Trên sở dự toán năm giao, đơn vị sử dụng ngân sách lập nhu cầu chi ngân sách quý (có chia tháng) chi tiết theo nhóm chi gửi KBNN quan tài cuối quý trước để phối hợp thực chi trả cho đơn vị - Cơ chế kiểm soát NSNN trình chấp hành ngân sách Luật NSNN quy định có quan thu thuế quan Nhà nước giao nhiệm vụ phép thu NSNN Toàn khoản thu NSNN phải nộp vào kho bạc, hạn chế mức thấp qua người trung gian Luật NSNN quy định chi thực có đủ điều kiện sau: có dự toán; chế độ tiêu chuẩn; thủ trưởng đơn vị định chi III QUẢN LÝ TÀI CHI TIÊU CÔNG THEO KẾT QUẢ ĐẦU RA Nội dung quản lý chi tiêu công 1.1 Khái niệm, vai trò chi tiêu công Chi tiêu công khoản chi tiêu cấp quyền, đơn vị quản lý hành chính, đơn vị nghiệp kiểm soát tài trợ Chính phủ Ngoài khoản chi quỹ ngân sách, chi tiêu công thể khoản chi Chính phủ Quốc hội thông qua Chi tiêu công phản ánh giá trị hàng hoá mà Chính phủ mua vào để cung cấp loại hàng hoá công cho xã hội nhằm thực chức Nhà nước Trong kinh tế đại, khoản chi tiêu công không mà lại tạo tái phân phối khu vực kinh tế, Nhà nước đóng vai trò trung tâm trình Thông qua khoản chi tiêu công, Nhà nước cung cấp cho xã hội hàng hoá mà khu vực tư khả cung ứng, cung ứng hiệu mà nguồn từ khoản thu nhập xã hội thuế, phí, lệ phí Như vậy, Nhà nước thực tái phân phối thu nhập xã hội công hơn, khắc phục khuyết tật chế thị trường, bảo đảm kinh tế tăng trưởng bền vững a) Đặc điểm chi tiêu công - Chi tiêu công phục vụ lợi ích chung cộng đồng dân cư vùng hay quốc gia Điều xuất phát từ chức quản lý toàn diện kinh tế xã hội Nhà nước trình thực chức đó, Nhà nước cung cấp lượng hàng 12 hoá khổng lồ cho kinh tế - Chi tiêu công gắn liền với máy Nhà nước nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội mà Nhà nước thực Các khoản chi tiêu công quyền Nhà nước cấp đảm nhiệm theo nội dung quy định phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước khoản chi tiêu nhằm đảm bảo cho cấp quyền thực chức quản lý , phát triển kinh tế - xã hội Các cấp quan quyền lực Nhà nước chủ thể định cấu, nội dung, mức độ khoản chi tiêu công nhằm thực mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội đất nước - Chi tiêu công mang tính chất công cộng, tương ứng với đơn đặt hàng Chính phủ mua hàng hoá, dịch vụ nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước Đó khoản chi cần thiết phát sinh tương đối ổn định chi lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, chi hàng hoá, dịch vụ công đáp ứng nhu cầu tiêu dùng công cộng dân cư… - Chi tiêu công mang tính chất không hoàn trả hay hoàn trả không trực tiếp thể chỗ khoản thu với mức độ số lượng địa cụ thể hoàn lại hình thức khoản chi tiêu công b) Vai trò chi tiêu công kinh tế biểu qua nội dung sau: - Chi tiêu công công vai trò quan trọng việc thu hút vốn đầu tư khu vực chuyển dịch cấu kinh tế thể thông qua khoản chi cho đầu tư xây dựng sở hạ tầng Việc Nhà nước tạo hàng hoá công tạo điều kiện nâng cao chất lượng sống dân chúng góp phần điều chỉnh kinh tế theo mong muốn Nhà nước - Chi tiêu công góp phần điều chỉnh chu kỳ kinh tế Chi tiêu công hình thành nên thị trường đặc biệt Chính phủ tiêu thụ khối lượng hàng hoá khổng lổ làm cho tổng cầu kinh tế gia tăng cách đáng kể Tổng cầu kinh tế tăng làm nâng cao khả thu hút vốn kích thích sản xuất Như vậy, thị trường Chính phủ lại trở thành công cụ kinh tế quan trọng Chính phủ nhằm tích cực tái tạo lại cân thị trường hàng hoá bị cân đối tác động vào quan hệ cung cầu thông qua tăng hay giảm mức độ chi tiêu công thị trường - Chi tiêu công góp phần tái phân phối thu nhập xã hội tầng lớp dân cư, thực công xã hội Nhà nước sử dụng công cụ thay thuế chi tiêu công để tái phân phối thu nhập xã hội, với công cụ thuế mang tính chất động viên nguồn thu cho Nhà nước chi tiêu công mang tính chất chuyển giao thu nhập đến người có thu nhập thấp qua chương trình phúc lợi xã hội 1.2 Chiến lược quản lý chi tiêu công đại Quản lý chi tiêu công phản ánh hoạt động tổ chức, điều khiển định Nhà nước trình phân phối sử dụng nguồn lực tài công nhằm thực nhiệm vụ chức Nhà nước Nói cách khác, chi tiêu công thuộc tính vốn có khách quan tài công, phản ánh phân phối nguồn lực tài Nhà nước Trong quản lý chi tiêu công, Nhà nước người trực tiếp tổ chức điều hành trình phân phối, sử dụng nguồn lực tài công với mục tiêu thúc đẩy kinh tế tăng trưởng bền vững Quản lý chi tiêu công có hiệu quả, đóng vai trò quan trọng việc thực dịch vụ nhằm tăng trưởng kinh tế xoá đói giảm nghèo Quản lý chi tiêu công gắn liền 13 với trình lập ngân sách Nhà nước, phản ánh mặt tài lựa chọn kinh tế xã hội Nhà nước Khi chuyển sang lập ngân sách Nhà nước theo kết đầu ra, sách quản lý chi tiêu công kinh tế đại có thay đổi quan trọng chiến lược theo cấp độ nhằm tạo hệ thống ngân sách hoạt động có hiệu quả, là: kỷ luật tài tổng thể; phân bổ sử dụng nguồn lực dựa chiến lược ưu tiên; tính hiệu hiệu lực chương trình cung cấp hàng hoá công Có thể nói, ba nội dung chiến lược việc tái lập chức - kiểm soát nguồn lực, lên kế hoạch cho phân bổ nguồn lực quản lý nguồn lực – mà vốn định hướng cải cách quản lý chi tiêu công suốt kỷ qua a) Tôn trọng kỷ luật tài tổng thể Đối với kinh tế, nguồn lực tài cung ứng để thoả mãn nhu cầu có hạn, để chi tiêu ngân sách gia tăng dẫn đến hậu quả: Gia tăng gánh nợ kinh tế tương lai; Gia tăng gánh nặng thuế; Phá vỡ cấn kinh tế, cân tiết kiệm- đầu tư cân cán cân toán, từ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế Vì vậy, cần thiết phải giữ kỷ luật tài tổng thể để ổn định kinh tế vĩ mô Kỷ luật tài tổng thể trước hết yêu cầu giới hạn tổng chi tiêu công phải thiết lập dựa vào tiêu tổng thể vĩ mô như: quy mô GDP; tỷ suất thu / GDP; gia tăng chi năm tổng GDP; tỷ lệ nợ/GDP; tỷ lệ tiết kiệm đầu tư/GDP; mức độ thâm hụt cán cân toán…Giới hạn tổng chi tiêu ngân sách phải tăng cường suốt trình thực ngân sách trì , giữ vững ổn định dài hạn.Thứ đến, yêu cầu chi ngân sách phải dùng thiết lập cách độc lập trước định chi tiêu phần( khoản mục chi tiêu ngân sách) Việc xây dựng khuôn khổ tài luôn trách nhiệm quan trung ương Trần chi tiêu tài tổng thể nên đưa vào thảo luận Chính phủ để phân tích hợp lý sách tài năm ngân sách Trong trình lập kế hoạch, mức trần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn kinh tế xã hội, điều chỉnh kiềm chế mức tối thiểu để đảm bảo tính minh bạch Sau trần chi tiêu tổng thể quan lập pháp phê duyệt, quan hành pháp phải tăng cường biện pháp để thực thi va thường xuyên kiểm tra chi tiêu thực tế suốt trình chấp hành ngân sách nhằm phát sớm điểm gây áp lực đến mức trần chi tiêu tổng thể Một ràng buộc quan trọng người hoạch định sách yêu cầu họ phải tổng hợp tất khoản chi tiêu thực tế vào dự toán ngân sách suốt trình chấp hành ngân sách công khai kết thúc năm ngân sách Tính toàn diện minh bạch điều kiện cần thiết cho kỷ luật tài tổng thể hữu hiệu b, Phân bổ nguồn lực tài theo ưu tiên chiến lược Sau xác định tính kỷ luật tài tổng thể, vấn đề quan trong quản lý chi tiêu công làm để ưu tiên hóa nhu cầu hay mục tiêu có tính cạnh tranh với nguồn lực tài khan Nói khác đi, kinh tế, nguồn lực tài có giới hạn, phủ cần phải đánh đổi lựa chọn mục tiêu chiến lược giai đoạn phát triển kinh tế xã hội Thử thách cấu trúc xếp thể chế để tạo động lực cho phân bổ nguồn lực theo hướng ưu tiên chiến lược chặt chẽ nâng cao chất lượng thông tin cần thiết để thực điều có 14 hiệu Để tạo thông tin đáng tin cậy kịp thời, đòi hỏi phải có hệ thống kế toán luật lệ hợp lý, hệ thống thông tin quản lý tài hoạt động hữu hiệu, lực kiểm soát đánh giá máy hành pháp Chức kiểm toán bên độc lập yếu tố quan trọng việc xếp thể chế nhằm tăng cường hoạt động kiểm tra giám sát Một phận hành pháp soạn, lập xong ngân sách, giải pháp chọn lựa sách để thực ngân sách phải trình bày trước quan lập pháp nhăm tăng tính giám sát hiệu lực Giám sát việc thực sách suốt thời gian điều hành ngân sách trách nhiệm Bộ, ngành c, Kết hoạt động – tính hiệu hiệu lực Chiến lược đòi hỏi Nhà nước phải cung cấp hàng hóa công với mức chi phí hợp lý để đạt hiệu kinh tế xã hội cao Để làm điều này, đòi hỏi phải: - Người quản lý trao quyền tự chủ việc điều hành hoạt động họ nâng cao tính chịu trách nhiệm họ kết - Người quản lý có đủ lực chủ động đề giải pháp làm giảm chi phí hoạt động nâng cao khối lượng chất lượng đầu cung cấp cho xã hội - Tạo đòn bầy kinh tế khuyến khích người quản lý cải thiện nâng cao chất lượng hoạt động Các thể chế cần thiết để nâng cao hiệu quản lý chi tiêu công là: - Cần giới hạn chi phí hoạt động Những người quản lý nên trao quyền tự chủ rộng rãi việc sử dụng nguồn lực tài Thực tốt chế độ khoán chi để người quản lý chủ động phân bổ nguồn lực tạo động lực kích thích tiết kiệm chi phí nânh cao kết hoạt động Đồng thời, cần tăng cường chế độ khuyến khích vật chất chịu trách nhiệm vật chất người quản lý - Thiết lập hệ thống thông tin minh bạch Những thông tin tài công việc thực cần công khai báo cáo năm tài liệu khác - Chuyển dần từ kiểm soát chi phí đầu vào sang kiểm soát yếu tố đầu Theo đó, cần chi tiết hóa kết đầu Những kết cần chi tiết hóa ngân sách báo cáo tài có lien quan, qua tạo điầu kiện cho người quản lý thấy trước kết thực giúp cho Chính phủ so sánh kết mục tiêu kết thực tế - Phải tách bạch người mua người cung cấp Đồng thời tăng cường vai trò kiểm soát thị trường - Tăng cường kiểm soát bên bên ngoài; tăng cường trách nhiệm giải trình việc sử dụng nguồn lực Những nội dung lập ngân sách theo kết đầu 2.1 Giới thiệu lập ngân sách theo kết đầu Trong quản lý chi tiêu công có phương thức lập ngân sách, phương thức lập ngân sách theo khoản mục; lập ngân sách theo công việc thực hiện; lập ngân sách theo chương trình lập ngân sách theo kết đầu Đối với phương thức lập ngân sách theo khoản mục, chi tiêu ngân sách khoản mục hóa Những khoản mục chi tiết định rõ khoản chi tiêu cho tiểu mục 15 chi Với phương thức quan, đơn vị tiêu theo khoản mục quy định chế trách nhiệm giải trình tập trung vào yếu tố đầu vào Lập ngân sách chi tiêu công theo khoản mục có điểm mạnh tính đơn giản khả kiểm soát chi tiêu việc so sánh dễ dàng với năm trước thông qua việc ghi chép chi tiết yếu tố đầu vào Tuy nhiên phương thức bộc lộ điểm hạn chế nhấn mạnh đến khâu lập ngân sách với khoản chi tiêu có tính tuân thủ mà Nhà nước đưa ra; Sự phân phối nguồn lực tài không trả lời câu hỏi lại chi tiêu cho công việc đó; Ngân sách lập thời gian ngắn hạn năm; không trọng mức đến tính hiệu phân bổ nguồn lực hiệu hoạt động việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ công Lập ngân sách chi tiêu công theo công việc thực phân bổ nguồn lực theo khối lượng hoạt động quan, đơn vị sở gắn kết công việc với chi phí bỏ Lập ngân sách thực cho phép ngân sách xây dựng không gia tăng thêm mà dựa vào khối lượng công việc tiên đoán trước Đây phương thức thể thay đổi từ quy trình lập ngân sách dựa vào kiểm soát chi tiêu đến việc lập ngân sách dựa sở quan tâm hiệu quản lý Tuy nhiên phương thức biểu hạn chế không trọng mức đến tác động hay ảnh hưởng dài hạn sách Mặt khác, lập ngân sách theo công việc thực thiết kế hướng vào thực tất mục tiêu nguồn lực có giới hạn không quan tâm mức đến tính hiệu lực chi tiêu ngân sách nhà nước Lập ngân sách theo chương trình tập trung vào lựa chọn ngân sách số sách, chương trình có tính cạnh tranh Lập ngân sách theo chương trình thiết lập hệ thống phân phối nguồn lực, gắn kết chi phí chương trình với kết chương trình đầu tư công Đây phương thức lập ngân sách đòi hỏi mục tiêu chương trình phải kéo dài năm ngân sách Bên cạnh đó, lập ngân sách theo chương trình yêu cầu phải đo lường tính hiệu lực, nghĩa đo lường đầu tác động đến mục tiêu Tuy nhiên lập ngân sách theo chương trình bộc lộ hạn chế tạo chương trình cho tất quan, đơn vị thực hiện; lập ngân sách chương trình không đảm bảo gắn kết chặt chẽ phân phối mục tiêu chiến lược cần ưu tiên; không gắn kết việc thiết lập chương trình công với kế hoạch chi tiêu thường xuyên để sử dụng nguồn lực tài công hiệu Lập ngân sách theo kết đầu quản lý chi tiêu công công cụ vô quan trọng quản lý chi tiêu công, tạo điều kiện để sử dụng hiệu nguồn lực nhằm đạt kết mong muốn Lập ngân sách chi tiêu công theo kết đầu phương thức lập ngân sách dựa vào sở tiếp cận thông tin đầu để phân bổ đánh giá sử dụng nguồn lực tài nhằm hướng vào đạt mục tiêu chiến lược phát triển Nhà nước a, Đặc điểm phương thức lập ngân sách theo kết đầu - Ngân sách lập theo tính chất mở, công khai, minh bạch - Các nguồn tài Nhà nước tổng hợp toàn dự toán ngân sách nhà nước - Ngân sách lập theo thời gian trung hạn - Ngân sách lập theo nhu cầu thực tế, hướng tới người thụ hưởng mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - Ngân sách hợp kế hoạch chi thường xuyên chi đầu tư phát triển 16 - Ngân sách lập dựa nguồn lực tính thời gian trung hạn cần có cam kết chặt chẽ - Việc phân bổ ngân sách dựa thứ tự ưu tiên chiến lược - Nhà quản lý trao trách nhiệm quản lý chi tiêu công Quản lý ngân sách nhà nước theo kết đầu có tầm quan trọng đặc biệt định tài phân cấp từ trung ương đến địa phương Nó tạo mối liên kết mục tiêu sách Chính Phủ việc khoán kinh phí từ trung ường cho địa phương phân cấp nguồn lực xếp thứ tự ưu tiên sử dụng để cung cấp dịch vụ Quản lý ngân sách nhà nước theo kết đầu nhằm mục đích: - Tăng cường quản lý chiến lược tập trung nâng cao hiệu quan nhà nước trung ương địa phương Đặt mục tiêu rõ rang cụ thể, tạo điều kiện cho quan khu vực công đạt mục tiêu thông qua khung kế hoạch, quản lý hoạt động rõ ràng - Gắn yếu tố đầu vào thuộc nguồn lực tài nguồn lực khác với kết đầu dự kiến để đạt mục tiêu giúp cho việc phân bổ nguồn lực thể ưu tiên - Tập trung vào kết đầu ưu tiên thực hoạt động quy trình b, Vai trò phương thức lập ngân sách theo kết đầu quản lý chi tiêu công - Lập ngân sách theo kết đầu góp phần đổi sách quản lý nguồn lực khu vực công, nhằm thiết lập ba vấn đề quản lý chi tiêu công là: tôn trọng kỷ luật tài tổng thể; phân bổ có hiệu nguồn lực tài theo mục ưu tiên chiến lược giới hạn nguồn lực cho phép; nâng cao hiệu hoạt động cung cấp hàng hóa dịch vụ công - Lập ngân sách theo kết đầu đặt Chính phủ quan vào vị trí để đảm bảo đầu theo yêu cầu để đạt tài trợ mà xác định thông qua mối liên hệ miêu tả với kết quả; đầu theo yêu cầu tài trợ mức độ, khối lượng, giá cả, chất lượng cụ thể; đầu hướng tới mục tiêu cung cấp khuôn khổ thời gian yêu cầu - Lập ngân sách theo kết đầu tăng cường nguyên tắc quản lý tài khu vực công với mục tiêu cải thiện phân phối quản lý nguồn lực, cung ứng hàng hóa, dịch vụ công, tăng cường tính minh bạch trách nhiệm giải trình - Lập ngân sách theo kết theo kết đầu cho phép Chính phủ quan đặt quy trình thông tin cần thiết nhằm xác định kết mong muốn, nên làm làm ra; Kiểm tra kiên quan đầu vào đầu trình chi tiêu công; Xác định nguồn lực tài trợ cho đầu ưu tiên để đạt kết mong muốn II- QUẢN LÝ DỊCH VỤ CÔNG Bản chất phân loại dịch vụ công Dịch vụ công hiểu theo nghĩa rộng nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng, dịch vụ công hàng hoá, dịch vụ mà Nhà nước can thiệp vào việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu quả, công Theo đó, dịch vụ công tất hoạt động nhằm thực chức vốn có Chính phủ, bao gồm hoạt động ban 17 hành sách, pháp luật, án, … hoạt động y tế, giáo dục, giao thông công cộng Theo nghĩa hẹp, dịch vụ công hiểu hàng hoá, dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu tổ chức công dân mà Chính phủ can thiệp vào việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu công Tuỳ theo quan niệm trình độ phát triển nước mà phạm vi dịch vụ công nước rộng, hẹp khác Việc sử dụng khái niệm dịch vụ công theo phạm vi rộng hẹp phải nhằm hướng tới mục tiêu phù hợp Trong điều kiện nước ta nay, khái niệm dịch vụ công hiểu theo nghĩa hẹp lý do: - Do yêu cầu tách biệt chức quản lý nhà nước chức phục vụ Nhà nước để từ đề biện pháp cải tiến thích hợp loại hoạt động nói Chức quản lý nhà nước (trước thường gọi chức cai trị bao gồm hoạt động quản lý điều tiết đời sống kinh tế-xã hội thông qua công cụ quản lý vĩ mô pháp luật, chiến lược, sách, quy hoạch, kế hoạch, kiểm tra, kiểm soát) Chức năng, phục vụ bao gồm hoạt động cung ứng dịch vụ công cho xã hội, cho tổ chức công dân nhằm phục vụ lợi ích thiết yếu, quyền nghĩa vụ tổ chức công dân Việc thực quản lý nhà nước nhu cầu thân máy nhà nước nhằm đảm bảo trật tự, ổn định công xã hội Còn việc cung ứng dịch vụ công lại nhu cầu cụ thể tổ chức công dân, nhu cầu phát sinh từ yêu cầu Nhà nước - Do ngày người ta trọng đến chức phục vụ Nhà nước Trước đây, thường nhấn mạnh chức cai trị hay chức quản lý nhà nước Song thực tế, chất mình, Nhà nước phải tiến hành cung cấp công công số hàng hoá phục vụ nhu cầu xã hội Tuy nhiên, nhận thức rằng, Nhà nước gắn liền với cai trị, có nghĩa Nhà nước can thiệp, đạo trực tiếp lĩnh vực sản xuất cung ứng dịch vụ công cộng hình thức xin-cho Chức phục vụ tách riêng giữ vị trí tương ứng với chức quản lý nhà nước điều kiện kinh tế - xã hội giới quốc gia có biến đổi lớn lao, xu dân chủ hoá đòi hỏi nhân dân Nhà nước việc cung ứng dịch vụ công ngày cao Nhà nước không quyền lực đứng cai trị nhân dân nữa, mà có trách nhiệm phục vụ nhân dân, thể hoạt động cung ứng dịch vụ công Nhà nước cho tổ chức nhân dân Dịch vụ công có đặc trưng sau: Thứ nhất, hoạt động phục vụ cho lợi ích chung thiết yếu, quyền nghĩa vụ tổ chức công dân Thứ hai, Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội (trực tiếp cung ứng uỷ nhiệm việc cung ứng) Ngay Nhà nước chuyển giao dịch vụ cho tư nhân cung ứng Nhà nước có vai trò điều tiết đặc biệt nhằm đảm bảo công phân phối dịch vụ này, khắc phục khiểm khuyết thị trường Thứ ba, hoạt động có tính chất phục vụ trực tiếp, đáp ứng nhu cầu, quyền lợi hay nghĩa vụ cụ thể trực tiếp tổ chức công dân Thứ tư, mục tiêu nhằm bảo đảm tính công hiệu cung ứng dịch vụ Có cách phân loại dịch vụ công khác vào tiêu chí phân loại khác Căn vào tình chất dịch vụ, người ta phân thành loại dịch vụ sau: 18 - dịch vụ hành chính: việc cấp giấy phép, đăng ký, chứng thực, chứng nhận, cung cấp thông tin cần thiết Nhà nước … quan hành thực - Dịch vụ nghiệp công: bao gồm việc cung cấp phúc lợi vật chất phục vụ nhu cầu sinh hoạt toàn xã hội xây dựng kết cấu hạ tầng, cung cấp điện, nước, vệ sinh môi trường, giao thông công cộng - Dịch vụ pháp lý: bao gồm việc cung cấp thông tin, tư vấn vấn đề giao dịch dân sự, mua bán nhà cửa, đất đai, tài sản, tranh chấp nhân sự; giao dịch lao động đấu tranh phòng ngừa tội phạm…do án, viện kiểm sát, quan điều tra, quan cảnh sát, luật sư ….thực - Dịch vụ công phục vụ sản xuất hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, cung cấp giống, thuỷ lợi, dự báo dịch bệnh, thông tin thị trường - Dịch vụ thu khoản đóng góp vào ngân sách quỹ Nhà nước : thu thuế nội địa, hải quan, thu phí -… Căn vào tính chất phục vụ dịch vụ công, phân hai loại dịch vụ công khác nhau: - Loại thứ hoạt động phục vụ lợi ích chung, thiết yếu đại đa số hay cộng đồng, bao gồm lợi ích vật chất lợi ích tinh thần Đây loại dịch vụ phục vụ cho lợi ích đa số, cộng động Loại dịch vụ phục vụ lợi ích công cộng bao gồm nhiều loại khác dịch vụ nghiệp, dịch vụ công ích - Loại thứ hai bao gồm hoạt động phục vụ nhu cầu có tính hành – pháp lý tổ chức công dân Các dịch vụ hoạt động xử lý công việc cụ thể tổ chức công dân theo quy định pháp luật Chẳng hạn việc cấp loại giấy phép, chứng nhận, xử lý vi phạm hành chính, dịch vụ tư vấn pháp luật… Vai trò Nhà nước cung ứng dịch vụ công Bàn tay vô hình kinh tế thị trường thành công vận hành kinh tế Các thất bại thị trường dẫn đến chỗ người ta thừa nhận can thiệp Nhà nước – bàn tay hữu hình vào kinh tế cần thiết Sự can thiệp Nhà nước thể qua việc tác động trực tiếp gián tiếp đến công việc sản xuất cung ứng hàng hoá dịch vụ công Thất bại thị trường thể rõ nét trường hợp sau đây: - Hàng hoá công cộng tuý hàng hoá dịch vụ có hai đặc tính- tính không cạnh tranh tính không loại trừ Tính không cạnh tranh thể chỗ tiêu dùng cá nhân không làm giảm lượng tiêu dùng người khác Tính không loại trừ việc người tiêu dùng hàng hoá công cộng tuý lại không làm giảm khả tiêu dùng người khác Thị trường tư nhân không muốn cung cấp hàng hoá công tuý gặp khó khăn lớn việc tạo doanh thu để bù đắp chi phí, không nói nhà cung cấp tư nhân khả bắt người tiêu dùng phải trả tiền - Tác động ngoại ứng: Tác động ngoại ứng xuất tác động giao dịch thị trường có ảnh hưởng tích cực tiêu cực đến người thứ ba, mà người không pải trả tiền ngân sách hay nhận bù đắp Ví dụ, việc ô nhiễm môi trường- tác động ngoại ứng tiêu cực giáo dục tiểu học có xu cung cấp dịch vụ hàng hoá có lợi nhuận mà không quan tâm đến tác động ngoại ứng gây hoạt động - Độc quyền thị trường: Tình trạng số hãng thống trị, chi phối thị trường, hình 19 thành nên lực độc quyền Thất bại thị trường xuất cạnh tranh dẫn đến tình nhà độc quyền giới hạn việc cung ứng mức thấp tối ưu nhằm tăng giá lợi nhuận - Thông tin không hoàn hảo: Trên thị trường xuất trường hợp bên tham gia thị trường mà lại đủ thông tin cần thiết Một ví dụ điển hình dịch vụ chăm sóc y tế, người cung ứng biết nhiều người tiêu dùng, dẫn đến việc tăng nhu cầu giả tạo nhu cầu người cung ứng tạo nên Các thất bại thị trường nêu sở khách quan để Nhà nước can thiệp vào kinh tế Sự can thiệp Nhà nước vào kinh tế nhằm hai mục tiêu: Thứ nhất, bảo đảm hiệu kinh tế Thất bại thị trường trường hợp mà thị trường cung cấp hàng hoá dịch vụ mức hiệu xã hội Khi đó, can thiệp Nhà nước cần thiết để nâng cao hiệu kinh tế, cụ thể là: - Nhà nước người cung ứng hàng hoá công cộng cách sử dụng doanh thu có từ đóng góp chung có tính bắt buộc (thuế, phí, lệ phí) để trang trải chi phí hàng hoá công cộng cho tất người - Trong trường hợp ngoại ứng, can thiệp Chính phủ buộc bên tham gia giao dịch phải tính đến tác động gây cho đổi tượng thứ ba, nhờ điều chỉnh thị trường đạt tới mức tối ưu xã hội - Với tình trạng độc quyền, Nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ thị trường để xoá bỏ rào cản việc gia nhập thị trường, tạo môi trường cạnh tranh có hiệu - Khi có thông tin không hoàn hảo, can thiệp Nhà nước giúp bổ sung thông tin cho thị trường, kiểm soát hành vi bên có lợi thông tin để đảm bảo thị trường hoạt động có hiệu Thứ hai, bảo đảm công xã hội Cùng với nguyên nhân hiệu quả, Nhà nước can thiệp lý công để đạt kết mong muốn việc phân phối thu nhập hay dịch vụ Việc Nhà nước trợ cấp dịch vụ y tế xuất phát từ chỗ xã hội tồn không bình đẳng thu nhập Những loại dịch vụ tư nhân cung cấp, việc tư nhân cung cấp dẫn đế chỗ người có thu nhập thấp hội sử dụng dịch vụ này, chẳng hạn y tế, giáo dục, cung cấp điện, nước sinh hoạt… Khi đó, Nhà nước phải có trách nhiệm trực tiếp cung ứng điều tiết, kiểm soát thị trường tư nhân nhằm đảm bảo cho việc cung ứng dịch vụ bình thường, phục vụ nhu cầu người Như vậy, Nhà nước có vai trò quan trọng việc đảm bảo tính hiệu công hoạt động kinh tế thị trường, thể qua việc Nhà nước tổ chức cung ứng dịch vụ công nhằm đáp ứng quyền lợi ích bản, thiết yếu xã hội II.TỔ CHỨC CUNG ỨNG DỊCH VỤ CÔNG Các hình thức cung ứng dịch vụ công Mỗi cấp quyền lựa chọn cách thức khác để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ cách đầy đủ: Thứ nhất, trực tiếp cung ứng : Đối với số hàng hoá hay dịch vụ, Chính phủ thấy cần thiết phải trì vị trí sở hữu, người chủ cung ứng để đảm bảo việc cung cấp đầy đủ số dịch vụ định Việc Chính phủ trực tiếp cung ứng dịch vụ tiến hành thông qua: - Các quan máy hành Nhà nước : quan thực cung ứng 20 dịch vụ hành công dịch vụ gắn với thẩm quyền hành pháp lý Nhà nước - Các tổ chức công uỷ thác giao quyền: bao gồm tổ chức Nhà nước uỷ quyền thực số nhiệm vụ định dịch vụ hành chính, tổ chức công khác (tổ chức nghiệp) thực dịch vụ công trường học, bệnh viện… - Các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích: doanh nghiệp cung ứng kết cấu hạ tầng dịch vụ công phục vụ sản xuất đời sống khấc điện, nước, thuỷ lợi, giao thông công cộng… Thứ hai, không trực tiếp cung ứng, mà cho phép tư nhân cung ứng dịch vụ công định Chính phủ thực can thiệp gián tiếp đến việc cung ứng dịch vụ nhằm đảm bảo mục tiêu xã hội mà Chính phủ đề 1.1 Điều chỉnh quy định Về chất phương án can thiệp nhẹ với chi phí thấp nhất, mà Chính phủ để việc cung cấp dịch vụ cho thị trường thực hiện, có đặt quy định để quản lý nhà cung ứng dịch vụ tư nhân Chẳng hạn, tác động ngoại ứng, Chính phủ cách làm cho cá nhân có lợi từ tác động ngoại ứng phải gánh chịu tất chi phí, ví dụ: đánh thuế ô nhiễm doanh nghiệp cá nhân gây ô nhiễm Để hạn chế độc quyền, Chính phủ didều tiết chất lượng giá Trong trường hợp thong tin không đầy đủ, Chính phủ điều chỉnh cân đơn vị có nhiều thông tin người có thông tin (thường bảo vệ người tiêu dùng) Ví dụ: quy định an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn dược liệu, quy định vệ sịnh ngăn chặn hoả hoạn nhà hàng, khách sạn…; quy định tài - kế toán; quy định dịch vụ giáo dục, y tế Chính phủ sử dụng quy chế để điều tiết kiểm soát doanh nghiệp tổ chức tư nhân việc cung ứng dịch vụ công theo yêu cầu Nhà nước Chẳng hạn, Chính phủ cho phép doanh nghiệp tư nhân cung ứng điện, nước… cho nhân dân, song sử dụng quy chế bắt buộc doanh nghiệp này, đòi hỏi doanh nghiệp phải cung cấp điện cho vùng xa xôi, hẻo lánh; điều tiết mức giá cung ứng điện nước… 1.2 Cấp vốn Chính phủ lựa chọn việc cấp vốn để cung ứng dịch vụ cụ thể đặc biệt Trong trường hợp cấp phát vốn, Chính phủ lựa chọn việc với nhiều cách khác Ví dụ Chính phủ cấp phát vốn cho bên sản xuất người cung ứng, hay cách cung ứng cho bên có nhu cầu qua việc cấp tiền đến tay người tiêu dùng cho phép họ lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ khác Cụ thể là: - Nhà nước sử dụng biện pháp miễn giảm thuế trợ cấp cho doanh nghiệp tư nhận cung ứng dịch vụ công cộng Ở đây, Nhà nước dùng biện pháp miễn thuế trợ cấp với mục tiêu phần lợi ích chuyển lại người tiêu dùng qua mức giá thấp Để đảm bảo cung ứng số dịch vụ công cộng cần thiết cho xã hội, quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, Nhà nước trợ cấp cho tổ chức tư nhân hoạt động Nhà nước miễn thuế cho doanh nghiệp tư nhân cung ứng nước cho vùng nông thông, phạt hay bắt đóng thuế cao doanh nghiệp gây tác hại cho xã hội làm ô nhiễm không khí, nguồn nước… - Nhà nước trợ cấp cho người tiêu dùng qua thuế trợ cấp trực tiếp Ví dụ: Nhà 21 nước trợ cấp học bổng cho sinh viên học đại học; trợ cấp miễn thuế cho chương trình nghiên cứu bản; trợ cấp cho bệnh nhân qua iá bán thuốc thấp bệnh viện công… 1.3 Ký hợp đồng với tư nhân Nhà nước dùng biện pháp ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp tư nhân để mua lại dịch vụ giữ quyền phân phối dịch vụ Nhà nước ký hợp đòng với doanh nghiệp tư nhân để doanh nghiệp tự cung ứng dịch vụ theo điều khoản định Tất hoạt đoọng cung ứng dịch vụ nói trên, dù tiến hành hình thức Nhà nước người chịu trách nhiệm trước xã hội việc cung ứng chúng Vì vậy, khác với dịch vụ tư nhân trực tiếp cung ứng thu lời, dịch vụ công cộng chịu ảnh hưởng quan trọng Nhà nước việc thực thi, phân phối, chi phí, giá cả… Mỗi hình thức cung ứng dịch vụ nói có ưu điểm định, không tránh khỏi số hạn chế phát sinh Vấn đề hình thức hay sai mà điều kiện phù hợp để áp dụng hình thức Định hướng đổi quản lý dịch vụ công Việc đổi quản lý dịch vụ công trước hết phải đảm bảo tách hoạt động cung ứng dịch vụ công khỏi hoạt động quản lý nhà nước Không thể kéo dài tình trạng quan quản lý cấp can thiệp vào hoạt động sở cung ứng dịch vụ công, áp đặt chế hành lên hoạt động dịch vụ công, gây trở ngại cho sở Đồng thời, việc quan quản lý không can thiệp vào hoạt động cung ứng dịch vụ công xoá bỏ bao cấp Nhà nước sở này, làm cho sở nâng cao lực cạnh tranh điều kiện kinh tế thị trường có nhiều thành phần Để có việc tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng tốt nhu cầu tổ chức công dân, cần định hướng đổi quản lý dịch vụ công theo kết Quản lý dịch vụ công theo kết cách thức quản lý sở sử dụng hệ thống công cụ quản lý giúp cho nhà quản lý giám sát trình cung ứng dịch vụ công, có đầy đủ thông tin để đề định quản lý nhằm đạt hiệu tốt Quản lý dịch vụ công theo kết bao gồm nội dung sau: Thứ nhất, quản lý theo kế hoạch chiến lược Hệ thống theo kết có tính chiến lược hỗ trợ nhà hoạch định sách nhà quản lý đảm bảo hoạt động tiến hành để đạt mục tiêu dài hạn Hệ thống quản lý theo kết có tính chiến lược bao gồm yếu tố: - Xác định mục tiêu sách thể dạng “tầm nhìn” tương lai - Xác định nguồn lực tài phân bổ để đạt mục tiêu - Xác định đầu cần thiết nhằm đạt mục tiêu - Nguồn lực tài phân bổ phù hợp để đạt đầu - Xác định hoạt động theo thời gian chi phí cần thiết để đạt đầu - Xác định số đánh giá việc hoàn thành hoạt động - Phân công trách nhiệm cá nhân đầu - Xây dựng hệ thống theo dõi để giám sát việc hoàn thành đầu Hệ thống quản lý theo kết mang tính chiến lược cho phép lập kế hoạch mục tiêu đảm bảo chúng hoàn thành dài hạn Thứ hai, quản lý chất lượng hiệu dịch vụ công Những công cụ sử dụng phổ biến để quản lý chất lượng hiệu dịch vụ công là: 22 - Tổ chức lại quy trình làm việc để loại bỏ quy trình làm việc không cần thiết hợp lý hoá quy trình nhằm đạt hiệu cao Cải cách dịch vụ công theo mô hình “một cửa” nhằm giảm bớt thủ tục quy trình hành rườm rà, không cần thiết, tập trung việc giải dịch vụ công vào đầu mối thống để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân có yêu cầu giải công việc quan hành nhà nước Mô hình “một cửa” thực thí điểm TP.Hồ Chí Minh từ năm 1995 áp dụng rộng rãi nước kể từ năm 2004 Mô hình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời tạo lề lối làm việc khoa học, có hiệu thân giảm tiêu cực, sách nhiễu nhân dân đội ngũ công chức - Xây dựng ý thức sử dụng nguồn lực cách kiểm tra đặt câu hỏi tiền chi phục vụ mục đích gì? - Giới thiệu văn hoá “chăm sóc khách hàng” thông qua bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng nhóm cải tiến công việc (một công cụ quản lý chất lượng tổng thể - TQM) - Đảm bảo có mục tiêu hiệu cung ứng dịch vụ đảm bảo mục tiêu giám sát, khen thưởng cho cá nhân làm việc tốt kỷ luật trường hợp làm việc - Áp dụng phương thức quản lý chất lượng thích ứng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO) áp dụng việc nâng cao chất lượng hiệu việc thực dịch vụ công theo chế “một cửa” Với mục tiêu chủ yếu hướng tới chất lượng hiệu quả, hệ thống quản lý chất lượng chuẩn hoá hoạt động, xây dựng quy trình làm việc khoa học, hợp lý; bảo đảm tính quán chất lượng dịch vụ công nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Hệ thống dần áp dụng số lĩnh vực khác coi công cụ để đảm bảo chất lượng hiệu hoạt động khu vực dịch vụ công Thứ ba, tạo chế phản hồi khách hàng ứng dụng công nghệ truyền thông, thông tin để cải tiến dịch vụ công Việc tiếp xúc với người dân, lắng nghe ý kiến có phản ứng với ý kiến, đóng góp ngày trở nên quan trọng Cơ chế phản hồi thu thập thông tin từ khách hàng dịch vụ công tình hình cung cấp dịch vụ này, chẳng hạn thời gian, thái độ ứng xử công chức, chất lượng dịch vụ, việc giải khiếu nại Các biện pháp lấy ý kiến khách hàng là: hộp thư góp ý khách hàng, thông báo công khai số điện thoại hòm thư điện tử email, nhận đóng góp ý kiến khách hàng, mở thăm dò ý kiến khách hàng , bố trí lịch tiếp thủ trưởng quan… Một phương thức có hiệu để thực kiểm tra hành vi bên cung ứng dịch vụ, tìm nguyên nhân gây nên vướng mắc giải vấn đề bất hợp lý sách thủ tục Những ý kiến phản hổi phải lãnh đạo đơn vị quan tâm, tổng kết rút kinh nghiệm đưa định quản lý hoạt động đơn vị Cần công bố cho dân biết cách cung ứng dịch vụ Việc giải khiếu nại đắn nhanh chóng tạo tác động tích cực đến quan cung ứng dịch vụ công Các quan phải có chế phân tích thông tin phản hồi thông báo cho người phụ trách đơn vị vấn đề xảy Kết giải khiếu nại phải công bố công khai Việc ứng dụng công nghệ truyền thông thông tin cung ứng dịch vụ công điều kiện quan trọng để đảm bảo cung cấp thông tin cho người dân hoạt động cung ứng dịch vụ công Nhà nước tạo điều kiện tiếp nhận ý kiến phản hồi 23 Trong thời đại khoa học công nghệ, việc cải cách dịch vụ công có bước tiến nhanh biết áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin cung ứng dịch vụ công Thực tế cho thấy, nơi trọng đầu tư phát triển công nghệ thông tin ttrong cung ứng dịch vụ công giảm bớt đáng kể thời gian cung ứng dịch vụ, tạo cách thức làm việc có khoa học hiệu Việc ứng dụng có hiệu công nghệ thông tin coi mắt xích trọng yếu dẫn đến đổi toàn quy trình cung ứng dịch vụ công xã hội hoá dịch vụ công Việc Nhà nước trực tiếp cung ứng dịch vụ công nghĩa tổ chức Nhà nước có hiệu tư nhân Trên thực tế, có nhiều tổ chức công hoạt động hiệu quả, gây tổn thất cho xã hội lãng phí nguồn lực ngân sách nhân dân đóng góp Xã hội hoá chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta nhằm cải cách dịch vụ công Có thể hiểu xã hội hoá trình huy động, tổ chức tham gia rộng rãi, chủ động nhân dân tổ chức vào hoạt động cung ứng dịch vụ công sở phát huye tính sáng tạo khả đóng góp người Xã hội hoá dịch vụ công bao gồm nội dung sau: Một là, chuyển giao dịch vụ công cho khu vực tư Đối với dịch vụ công mà Chính phủ không cần can thiệp, can thiệp hiệu Chính phủ chuyển giao nhiệm vụ cho khu vực tư, tức cho phép tổ chức khu vực tư tham gia vào cung ứng dịch vụ công Việc Chính phủ chuyển giao dịch vụ công mở hội cạnh tranh cho loạt dịch vụ có tham gia khu vực tư nhân Vậy dịch vụ công chuyển giao: Về nguyên tắc, dịch vụ công có tính chất cá nhân có tham gia tư nhân Những dịch vụ có đặc điểm sau: - Là dịch vụ có tính cạnh tranh, thu hút tư nhân tham gia vào việc cung ứng - Là dịch vụ mà Nhà nước xác định đầu với phí tổn thấp - Là dịch vụ không ảnh hưởng đến ổn định trị an ninh quốc phòng Các loại dịch vụ giáo dục, y tế, cung cấp điện, nước sinh hoạt, nhà ở, vệ sinh môi trường, tư vấn, bảo hiểm… Hai là, huy động đóng góp tổ chức công dân Việc huy động đóng góp tổ chức công dân thực với hai phương thức bản: - Huy động kinh phí đóng góp dân vào việc cung ứng dịch vụ công Nhà nước - Động viên, tổ chức tham gia rộng rãi, chủ động tích cực tổ chức công dân vào trình cung ứng dịch vụ công, đa dạng hoá hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng sở phát huy công sức trí tuệ dân Chẳng hạn, huy động chất xám, lực quản lý, công sức người dân vào hoạt động cung ứng dịch vụ công Xã hội hoá dịch vụ công có tác động tích cực sau: - Việc chuyển giao số dịch vụ công cho sở Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh tổ chức tạo hội cho người tiêu dùng lựa chọn sử dụng dịch vụ tốt Các tổ chức luôn phải đổi quản lý, nâng cao hiệu để tồn chế cạnh tranh - Việc xã hội hoá dịch vụ công tạo điều kiện cho người tham gia tích cực vào 24 hoạt động này, phát huy khả lực tiềm tàng xã hội, khơi dậy tính sáng tạo chủ động tích cực người dân, nhờ đa dạng hoá tăng nguồn cung ứng dịch vụ công cho xã hội - Xã hội hoá dịch vụ công bao hàm ý nghĩa động viên đóng góp kinh phí người cho hoạt động cung ứng dịch vụ công Nhà nước Trong điều kiện ngân sách Nhà nước hạn hẹp, khối lượng dịch vụ công cộng cần phải cung ứng cho xã hội lại lớn việc huy động phần đóng góp nhân dân làm giảm gánh nặng cho Nhà nước, tập trung ngân sách vào nhiệm vụ trọng tâm nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước giai đoạn - Xã hội hoá dịch vụ công điều kiện phân hoá giàu nghèo ngày tăng chế thị trường nước ta giải pháp cần thiết để góp phần tạo công tiêu dùng dịch vụ công Điều có nghĩa là, tiêu dùng nhiều dịch vụ công phải trả tiền nhiều Riêng trường hợp cung ứng dịch vụ tối cần thiết cho người thuộc diện khó khăn, nghèo đói, đối tượng sách Nhà nước cần có quy định ưu đãi phù hợp để đảm bảo công xã hội Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, trình xã hội hoá không quản lý phù hợp nảy sinh tiêu cực, chẳng hạn việc tổ chức tư nhân tăng phí dịch vụ, không đảm bảo chất lượng dịch vụ … Điều cần lưu ý là: tất hoạt động cung ứng dịch vụ công dù tiến hành hình thức Nhà nước người chịu trách nhiệm trước xã hội việc đảm bảo cung ứng chúng Vì vậy, khác với hàng hoá dịch vụ thông thường khác, dịch vụ công chịu ảnh hưởng quan trọng Nhà nước việc hình thành, phân phối, chi phí giá Nói cách khác, Nhà nước có trách nhiệm đạo, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ nhằm đảm bảo mức cao nhu cầu nhân dân Tóm lại, cung ứng dịch vụ công trách nhiệm Nhà nước trước xã hội, thể trực tiếp vai trò Nhà nước trước tổ chức công dân Nhà nước bảo đảm dịch vụ công cách trực tiếp cung ứng can thiệp gián tiếp vào hoạt động tổ chức công, tự cung ứng dịch vụ công Trong xu dân chủ hoá đời sống xã hội ngày mạnh mẽ, cải cách dịch vụ công trở thành nội dung quan trọng cải cách hoạt động Nhà nước nhằm nâng cao hiệu hiệu lực hoạt động Nhà nước làm cho Nhà nước đáp ứng ngày tốt nhu cầu công dân
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ÔN THI CÔNG CHỨC, CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ÔN THI CÔNG CHỨC

Từ khóa liên quan