Trọn bộ tài liệu ôn thi vào ngân hàng đầy đủ các nội dung Kiến thức chung, chuyên ngành, anh văn, tin học (VIP)

565 5,672 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 15:47

1 Tổng hợp chia sẻ phuong1290 Cấu trúc đề thi vào NHNN Chuyên ngành: TC-NH Phỏng vấn - Hiểu biết Luật cán bộ, công chức: quyền nghĩa vụ cán bộ, công chức; việc cán công chức không làm; khái niệm, quy định, ví dụ điều động, luân chuyển, biệt phái… - Hiểu biết vị trí, chức năng, nhiệm vụ NHNN (Luật NHNN) - 01 câu hỏi bắt thăm về: Phân tích vấn đề kinh tế giới /kinh tế Việt Nam; vấn đề liên quan đến Kế toán ngân hàng (chứng từ kế toán, khác biệt kế toán ngân hàng với kế toán doanh nghiệp) Thi viết 2.1 Môn Hành Nhà nước - Luật NHNN: 01 câu; - Luật cán công chức: 01 câu; - Luật văn quy phạm pháp luật: 01 câu; - Hiểu biết Nhà nước, Hiến pháp; quan thuộc Chính phủ, Quốc hội; quan lập pháp, hành pháp, tư pháp: 01 câu; - QLNN kinh tế: Chuyên đề 16,17 sách QLNN chương trình chuyên viên (HVHCQG): 01 câu 2.2 Môn chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán 2.2.1 Thi viết - Kế toán Doanh nghiệp: 02 câu (2011: 01 câu so sánh bảng cân đối tài khoản bảng cân đối số phát sinh; 01 câu thuế TNDN hoãn lại) - Chuẩn mực kế toán: 01 câu; - Kế toán ngân hàng: hạch toán nghiệp vụ phát sinh: 01 câu; - Lý thuyết kiểm toán: 01 câu (bằng chứng kiểm toán, quy trình kiểm toán hoạt động, kiểm toán báo cáo tài chính) 2.2.2 Thi trắc nghiệm 30 câu - 45 phút kinh tế vĩ mô (GDP-GNP,…) kế toán - kiểm toán 2.3 Môn Tiếng Anh Đề thi chia sẻ UB’s member Cấu trúc đề thi vào NHNN Tổng hợp chia sẻ phuong1290 - Điền từ - Viết lại câu - Đọc, hiểu - Dịch Việt –Anh, Anh – Việt - Viết luận essay 2.4 Môn tin học - Phím tắt: Word, excel, powerpoint - Các hàm excel đơn giản, ứng dụng: Left, round, counta… - Hiểu biết Windown 2.5 Môn chuyên ngành Tài – Ngân hàng - Lạm phát - Công cụ dự trữ bắt buộc - Điều hành sách tiền tệ - So sánh Bảng cân đối kế toán Doanh nghiệp với NHTM - Các câu phải liên hệ thực tiễn Good luck to you! Đề thi chia sẻ UB’s member Cấu trúc đề thi vào NHNN Sưu tầm phuong1290 ĐỀ CƯƠNG MÔN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Câu 1: Phân tích tính chất hành nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN ? TL: - Tính lệ thuộc vào trị hệ thống trị + Nhiệm vụ trị nhiệm vụ định hướng cho phát triển xã hội, đưa đường lối, sách Chính trị biểu ý chí nhà nước lãnh đạo đảng cầm quyền + Nhiệm vụ hành việc tổ chức thực nhiệm vụ trị - Tính pháp luật: + Hành nhà nước mang tính cưỡng chế, yêu cầu tổ chức xã hội, quan nhà nước công dân phải tuân thủ mệnh lệnh hành chính, đảm bảo giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội + Tính pháp luật đòi hỏi quan hành công chức phải đảm bảo tính quyền uy, nghĩa phải nắm vững quyền lực, sử dụng quyền lực, đồng thời phải tạo dựng uy tín trị, phẩm chất đạo đức lực trí tuệ - Tính thường xuyên, ổn định thích nghi: + Hoạt động hành nhà nước không làm theo lối phong trào”, “chiến dịch” Đội ngũ công chức phải có phẩm chất đạo đức ngang tầm nhiệm vụ thời kì phát triển đất nước + Nhà nước sản phẩm xã hội, đời sống xã hội biến chuyển không ngừng, hành nhà nước cung phải thích nghi với hoàn cảnh thực tế xã hội - Tính chuyên môn hóa nghiệp vụ cao: + Đối với công chức nhà nước, kiến thức chuyên môn kĩ quản lý điều hành thực tiễn tiêu chuẩn trình độ nghiệp vụ Tính chuyên môn hóa nghề nghiệp trình độ cao sở để đảm bảo thực mục tiêu chiến lược, hoạch định sách chương trình dài hạn - Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ: + Tính thứ bậc chặt chẽ đòi hỏi cấp phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương, nước phục tùng chỉnh phủ việc thực định, thị chịu kiểm tra thường xuyên cấp trên, thủ trưởng - Tính không vụ lợi: Hành nhà nước có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công lợi ích công dân, không theo đuổi mục tiêu danh lợi - Tính nhân đạo: Bản chất nhà nước ta dân chủ, dân, dân dân Dân chủ xã hội chủ nghĩa thể luật pháp, cụ thể pháp luật hành chính, thể chế, quy tắc, thủ tục hành phải xuất phát từ lợi ích dân, từ lòng thật thương dân, phải đơn giản, sáng, tôn trọng người đem lại thuận lợi cho dân Câu 2: Phân tích nguyên tắc: Tập trung dân chủ quản lý nhà nước kinh tế ? Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 TL: - Khái niệm: Nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp chặt chẽ, hài hòa hai mặt “tập trung” “dân chủ” mối quan hệ hữ biện chứng dân chủ “Dân chủ” điều kiện, tiền tập trung; “tập trung” đảm bảo cho dân chủ thực - Nguyên tắc tập trung dân chủ đặt xuất phát từ lý sau đây: Hoạt động kinh tế việc công dân, nên công dân phải có quyền (đó dân chủ), đồng thời, chừng mực định, hoạt động kinh tế công dân có ảnh hưởng rõ rệt tới lợi ích nhà nước, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, nhà nước phải có quyền (đó tập trung) - Hướng vận dụng nguyên tắc: + Bảo đảm cho nhà nước công dân, cho cấp cấp dưới, tập thể thành viên tập thể có quyền định + Quyền bên (nàh nước công dân, cấp cấp dưới) phải xác lập cách có khoa học thực tiễn + Trong cấp hệ thống quản lý nhiều cấp nhà nước phải đảm bảo vừa có quan thẩm quyền chung, vừa có quan thẩm quyền riêng quan phải có thẩm quyền rõ rệt, phạm vi thẩm quyền quan thẩm quyền riêng phải khuôn khổ thẩm quyền chung + Trong trung quan liêu vào cấp trên, vào trung ương phaantans, phpes vua thua lệ làng; chuyên quyền, độc đoán nhà nước đến mức vi phạm nhân quyền, dân quyền dân chủ trớn hoạt động kinh tế trái với nguyên tắc tập trung dân chủ Câu 3: Trình bày công cụ (phương tiện) quản lý hành nhà nước ? TL: - Một quan hành thành lập, để thực chức năng, nhiệm vụ quyền hạn mình, phải có công cụ (hoặc gọi phương tiện)cơ sau đây: công sở, công vụ, công chức định quản lý hành nhà nước + Công sở: Là trụ sở làm việc quan hành nhà nước, nơi lãnh đạo công chức nhân viên thực thi công vụ, giao tiếp đối nội đối ngaoij, tiếp nhận thông tin đầu vào ban hành định để giải quyết, xử lý công việc hàng ngày để điều chỉnh quan hệ xã hội hành vi hoạt động công dân + Công vụ công chức quan quản lý hành nhà nước xác định từ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quan Công vụ dạng lao động xã hội người làm việc quan hành nhà nước (công sở) Công chức thực công vụ, bổ nhiệm tuyển dụng, hưởng lương phụ cấp theo công việc giao từ ngân sách nàh nước Công sản ngân sách, vốn, kinh phí điều kiện, phương tiện vật chất để quan hoạt động - Quyết định quản lý hành nhà nước: + Trong quản lí hành nhà nước,người định nhân danh nhà nước, có tính ý chí quyền lực nhà nước quan nhà nước có thẩm quyền Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 + Quy trình định gồm bước: Bước 1: Phải dựa vào sở để định có nghĩa định dựa vào nào, nguồn thông tin nào? Bước 2: Bảo đảm năm yêu cầu định: Yêu cầu bảo đảm tính trị, tính hợp pháp tính hợp lí Yêu cầu bảo đảm tính quần chúng Yêu cầu bảo đảm tính khoa học Yêu cầu bảo đảm tính thẩm quyền Yêu cầu bảo đảm tính cụ thể kịp thời, khả thi văn pháp chế Bước 3: Thực dân chủ hóa trước ban hành định thông qua bàn bạc trí lãnh đạo dân chủ bàn bạc với tập thể sở đó, thủ trưởng tính toán, cân nhắc định Bước 4: Thực quy trình khoa học việc tổ chức thực định, gồm có; phân tích tình hình, dự báo, lập phương án chọn phương án tốt nhất; soạn thảo thông qua định; văn pháp quy; tổ chức lực lượng để thực định; điều tra phản hồi, có phản ứng phải điều chỉnh kịp thời; kiểm traddinhj kỳ đột xuất; tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm đúc kết thành lí luận, tiếp tục định Câu 4: Phân tích chức năng: định hướng phát triển kinh tế nhà nước Liên hệ thực tế ? TL: - Khái niệm: Định hướng phát triển kinh tế xácđịnh đường định hướng vận động kinh tế nhằm đạt đến mục đích định (goi mục tiêu) - Sự cần thiết khách quan chức định hướng phát triển kinh tế: Sự vận hành kinh tế thị trường mang tính tự phát tính không xác định lớn Do nà nước phải thực chức phát triển kinh tế - Phạm vi định hướng phát triển kinh tế bao gồm: + Toàn kinh tế + Các ngành kinh tế + Các vùng kinh tế + Các thành phần kinh tế Nhà nước chức định hướng phát triển cho doanh nghiệp nhà nước mà vào định hướng phát triển kinh tế, doanh nghiệp tự xác định hướng phát triển - Nội dung định hướng phát triển kinh tế: + Xác định mục tiêu chung dài hạn Mục tiêu đích tương lai xa, vài chục năm hặc xa + Xác định mục tiêu thời kì xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội thể kế hoạch năm, kế hoạch năm, kế hoạch hàng năm + Xác định thứ tự ưu tiên mục tiêu Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 + Xác định giải pháp để đạt mục tiêu - Công cụ thể chức nhà nước định hướng phát triển kinh tế: + Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội + Quy hoạch thể phát triển kinh tế - xã hội + Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội + Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội + Các dự án ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trinhfdwj án phát triển dùng cho việc định hướng phát triến ngành, vùng lãnh thổ - Nhiệm vụ nhà nước để thực chức định hướng phát triển: + Phân tích đánh giá thực trạng kinh tế nay, nhân tố nước quốc tế có ảnh hưởng đến phát triển tương lai kinh tế nước nhà + Dự báo phát triển kinh tế + Hoạch định phát triển kinh tế, bao gồm: Xây dựng đường lối phát triển kinh tế - xã hội Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Hoạch định sách phát triển kinh tế - xã hội Hoạch địnhphát triển ngành, vùng, địa phương Lập chương trình mục tiêu dự án để phát triển Câu 5: Phân tích định hướng giải pháp để nâng cao hiệu lực hiệu quản lý hành nhà nước ? TL: - Một là, quán triệt quan điểm, nguyên tắc việc tiếp tục cải cách máy, xây dựng hoàn thiện nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, xây dựng chiến lược cải cách hành - Hai là, thấu suốt tư tưởng đạo tiến trình hành nhà nước Tiến trình cải cách hành nhà nước xem : + Là phận trọng yếu việc xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền VN gắn với đổi chỉnh đốn đảng + Là hành nhà nước dân chủ phục vụ đắc lực nhân dân, giữ vững trật tự kỷ cương xã hội theo pháp luật + Là phục vụ đắc lực thúc đẩy mạnh mẽ công tiếp tục nghiệp đổi mới, phát triển theo đấtnướctheo chế thị trường có quản lý nhà nước thoe định hướng xã hội chủ nghĩa, thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước + Là xuất phát từ yêu cầu sống, sát với hoàn cảnh thực tế đất nước đồng thời phải thích ứng với xu thời đại, nhằm thu hút kết thiết thực, tác động tích cựcđến lĩnh vực đời sống xã hội - Ba là, tiếp tục chấn chỉnh máy hành nhà nước, phân định lại thẩm quyền, phân cấp, phân công thẩm quyền, ủy quyền cụ thể rõ ràng, xây dựng quy chế hoạt động hệ thống quản lí hành nhà nước, đặc biệt quyền địa phương Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 - Bốn là, đào tạo cán bộ, bồi dưỡng cán - công chức quản lí hành lí luận trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn lực, kỹ điều hành thực tiễn, trước hết đội ngũ cán chủ chốt, coi trọng đức tài, đức gốc - Năm là, thực pháp lệnh cán - công chức hoàn thiện chế độ công vụ + Sáu là, nâng cao hiệu lực hoạt động tòa án hành Câu 6: Phân tích cần thiết khách quan quản lý nhà nước lĩnh vực khoa học công nghệ ? TL: - Hoạt động khoa học phát triển công nghệ có tính xã hội cao, cần vốn lớn, nhiều rủi ro, thời hạn thu hồi vốn khó lường chứa đựng nhiều quan hệ phức tạp dẫn tới tranh chấp nên cần can thiệp điều chỉnh nhà nước Hoạt động khao học phát triển công nghệ đòi hỏi tham gia hầu hết ngành, lĩnh vực, lớp người, phận xã hội đòi hỏi nối tiếp hoạt động nghiên cứu nhiều hệ từ đời qua đời khác - Hoạt động nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ có liên quan trực tiếp quan trọng đến khả quốc phòng kinh tế, đặc biệt sản phẩm khoa học xã hội có tính chất trị, giai cấp rõ rệt Các hoạt động tạo sức mạnh, bí khả bảo vệ đất nước, sức mạnh, bí kinh tế quốc gia, mặt khác nghiên cứu quy luật phát triển xã hội rút kết luận cho hành động đấu tranh cải tạo xã hội, vũ khí lí luận cho mối quan hệ đảng – giai cấp – nhà nước - Hoạt động khao học phát triển công nghệ cần có điều kiện tiền đề mà có nhà nước tạo được, là: + Tạo điều kiện cho hoạt động khoa học – công nghệ + Đòi hỏi thống cao ý chí, phương hướng phát triển KH XH phận cấu thành lực lượng nòng cốt toàn nghiệp phát triển KH CN nước + Sự hợp tác thường xuyên ngày mở rộng phạm vi quốc tế đem lại hiệu to lớn tiết kiệm chi phí, rút ngắn vòng, mò mẫm nghiên cứu KH CN + Dân trí cao điều kiện tiền đề, tảng sanrsinh lực lượng nhà Kh CN đại, phát triển bền vững KH CN phát triển bền vững KH CN phát triển toàn diện đồng từ khâu giáo dục – đào tạo đến khâu cuối trực tiếp dân trí cộng đồng Câu 7: Hãy nêu bố cục nội dung trình bày văn bản: Quyết định quan hành nhà nước ? TL: Quyết địnhcó bó cụ sau: A Phần mở đầu: 1, Quốc hiệu 2, Tên quan ban hành (chính phủ, chán án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện KSNDTC, quan cấp bộ, UBND, quan nhà nước có thẩm quyền) 3, Số ký hiệu: Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 Số: /năm ban hành/QĐ – viết tắt tên quan ban hành; 4, Địa danh, ngày tháng 5, Tên loại văn bản; Quyết định (Thủ tướng phủ, thủ trưởng quan cấp bộ, HĐND UBND) 6, Trích yếu nội dung 7, Căn ban hành 8, Loại hình định ; định B Phần triển khai 9, Nội dung định a, Quyết đinh quy phạm pháp luật cảu thủ tướng phủ ban hành để định chủ trương, biện pháp lãnh đạo, điều hành hoạt động phủ hệ thống hành nhà nước từ trung ương tới sở, quy định chế độ làm việc với thành viên phủ, chủ tịch UBND tỉnh, thành phó trực thuộc TW đề khác thuộc thảm quyền thủ tướng phủ b, Quyết định quy phạm pháp luật chánh tòa án nhân dân tối cao ban hành để quản lý toàn án nhân dân địa phương tòa án quân tổ chức, quy định đề khác thuộc thẩm quyền chánh án tòa án nhân dân tối cao c, Quyết định quy phạm pháp luật chán án tòa án nhân dân tối cao ban hành để quy định biện pháp đảm bảo việc thực nhiệm vụ, quyền hạn VKSND cấp, quy định vấn đề khác thuộc thẩm quyền Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao d, Quyết định quy phạm pháp luật Bộ trưởng, thủ trưởng quan ngang bộ, ban hành để quy định tổ chức hoạt động quan, đơn vị trực thuộc, quy định tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm định mức kinh tế - kĩ thuật ngành, lĩnh vực phụ trách, quy định biện pháp để thực chức quản lí ngành, lĩnh vực phụ trách vấn đề phủ giao e,Quyết định quy phạm pháp luật UBND ban hành để định chủ trương, biện pháp, chế độ thuộc thẩm quyền quản lí mình, nhằm thực chủ trương, chinh sách cấp nghị HĐND cấp Cụ thể UBND định tập thể vấn đề sau đây: - Chương trình làm việc UBND; - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, toán ngân sách hàng năm quỹ dự trữ địa phương trình HĐND - Các biện pháp thực nghị HĐND kinh tế - xã hội, thông qua báo cáo UBND trước HĐND - Đề án thành lập mới, sáp nhập, giải thể quan chuyên môn thuộc UBND việc phân vạch, điều chỉnh địa giới đơn vị hành địa phương Quyết định ban hành nhằm hợp lí hóa văn quy phạm pháp luật điều lệ, quy chế, quy định, phụ lục kèm theo (nếu có) Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 Nội dung đinh thường viết theo văn điều khoản (tương tự nghị định) Khi ban hành kèm theo văn quy phạm pháp luật thường không điều, điều thường là: “Ban hành kèm theo định Quy chế ” Các điều trình bày cô đọng, không dùng câu từ chuyển tiếp, xếp theo trình tự logic định 10, Điều khoản thi hành: Cần xác đinh rõ trách nhiệm thi hành cho chủ thể chịu trách nhiệm chính, tổ chức, cá nhân phối hợp chế độ báo cáo thỉnh thị, công tác sơ kết, tổng kết theo giai đoạn C Phần kết: Phần kết bao gồm thẩm quyền ký (11), dấu hợp pháp (12), nơi nhận (13), viết tắt tên người đánh máy số lượng (14), yếu tố phụ khác (nếu có),(15), (16) Câu 8: Phân tích phương pháp hành quản lý nhà nước kinh tế ? TL: - Khái niệm; Phương pháp hành cách thức tác động trực tiếp nhà nước thông qua định dứt khoát có tính bắt buộc khuôn khổ luật pháp lên chủ thể kinh tế, nhằm thực mục tiêu nhà nước tình định - Đặc điểm: Phương pháp mang tính bắt buộc tính quyền lực: + Tính bắt buộc đòi hỏi đối tượng quản lý (các doanh nghiệp, doanh nhân ) phải chấp hành nghiêm chỉnh tác động hành chính, vi phạm bị xử lý kịp thời, thích đáng + Tính quyền lực đòi hỏi quan quản lý nhà nước phép đửaa tác động hành thẩm quyền - Hướng tác động: + Tác động mặt tổ chức: Nhà nước xây dựng không ngừng hoàn thiện khung pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho chủ thể tham gia vào hoạt động kinh tế + Tác đôngk điều chỉnh hành động, hành vi chủ thể kinh tế tác động mang tính bắt buộc nhà nước lên trình hoạt động sản xuaatskinh doanh chủ thể kinh tế, nhằm đảm bảo thực mục tiêu quản lý nhà nước - Trường hợp áp dngj phương pháp hành chính: + Phương pháp hành dùng để điều chỉnh hành vi mà hậu gây thiệt hại cho cộng đồng, cho nhà nước Trong trường hợp hành vi diễn khác với ý muốn nhà nươcs phải sử dụng phương pháp cưỡng chế để đưa hành vi tuân theo chiều hướng định, khuôn khổ sách, pháp luật kinh tế Câu 9: Trình bày hình thức quản lý hành nhà nước Trong hình thức đó, hình thức chủ yếu ? ? TL: Thông thường có hình thức sau: - Ra văn pháp quy quy phạm pháp luật hành chính: Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước Sưu tầm phuong1290 + Các chủ thể quản lí hành nhà nước giải định chữ viết, lời nói, dấu hiệu, ký hiệu, chữ viết chủ yếu,là đảm bảo tính pháp lí cao + Văn pháp quy quy phạm pháp luật hành định hành ghi thành chưc viết, khách thể quản lí vào mà thực chứng để chủ thể quản lí kiểm tra khách thể thực có đầy đủ hay không tùy theo mà truy cứu trách nhiệm, xử lí theo pháp luật - Hội nghị: hình thức để tập thể lãnh đạo định + Hội nghị sử dụng để bàn bạc công việc có liên quan đến nhiều quan nhiều phạn quan, cần có kết hợp, phối hợp, giúp đỡ lẫn Hội nghị dùng để truyền đạt thông tin, học tập, biểu thị thái độ, tuyên truyền, giải thích + Hội nghị bàn công việc sữ có nghị hội nghị Các nghị hội nghị thể văn pháp quy có đầy đủ tính pháp lý + Hội gnhij hình thức cần thiết quan trọng Cần phải tổ chức chủ trì hội nghị theo phương pháp khoa học tốn thời gian mà hiệu cao - Hoạt động thông tin điều hành phương tiện kỹ thuật đại + Theo hình thức này, máy móc thay lao động chân tay lao động trí óc cho công chức hành + Hình thức dang phát triển mạnh mẽ Chẳng hạn: sử dụng điện thoại, ghi âm, ghi hình, vô tuyến truyền hình, fax, photocopy, máy vi tính, máy điện toán, internet + Nói chung tin học đại sử dụng vào công tác nghiệp vụ điều hành quản lí hành nhà nước Trong ba hình thức trên, hình thức văn pháp quy quy phạm pháp luật hành chủ yếu Câu 10: Trình bày nghĩa vụ cán bộ, công chức theo quy định luật cán bộ, công chức ? TL: NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC Điều Nghĩa vụ cán bộ, công chức Đảng, Nhà nước nhân dân Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc lợi ích quốc gia Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước Điều Nghĩa vụ cán bộ, công chức thi hành công vụ Thực đúng, đầy đủ chịu trách nhiệm kết thực nhiệm vụ, quyền hạn giao Đề cương môn Quản lý Hành Nhà nước c Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ khoảng cách chữ lớn đầu dòng so với đoạn văn d Tất phương án Câu 81 Để tạo khung viền cho văn ta thực lệnh: a Format \ Bullets and Numbering b Format \ Border and Shading c Format \ Frames d Insert \ Text Box Câu 82 Lệnh Format \ Border and Shading cho phép bạn: a Tạo khung viền cho văn b Tạo ký hiệu cho văn c Tạo màu cho văn d Tạo khung viền màu cho văn Câu 83 Cách cho phép bạn tạo khung viền cho văn bản? a Kích vào nút Outside Border công cụ b Kích lệnh Format \ Border and Shading c Kích lệnh Format \ Bullet and Numbering d Phương án A B Câu 84 Trong biểu tượng sau, biểu tượng cho phép bạn tạo khung viền cho văn bản? a b c d 2.4 Chỉnh sửa văn Câu 85 Để tìm từ văn ta thực lệnh: a File \ Find b Edit \ Find c Find \ Edit d Find \ File Câu 86 Trong MS Word, công dụng tổ hợp Ctrl + F là: a Tạo tệp văn b Lưu tệp văn vào đĩa c Chức tìm kiếm d Định dạng trang Câu 87 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F có tác dụng gì? a Mở hộp thoại Print Preview b Mở hộp thoại Print c Mở hộp thoại Find and Replace d In tài liệu mà không cần hỏi Câu 88 Thao tác Edit \ Find dùng để: a Tìm kiếm file văn b Sử dụng để gõ tắt c Tìm kiếm từ cụm từ văn soạn thảo d Câu A C Câu 89 Trong MS Word muốn tìm kiếm ký tự tập tin, tìm kiếm thay thế, ta thực hiện: a File \ Page Setup b File \ File Search c Edit \ Find Edit \ Replace d Câu A B Câu 90 Giả sử văn soạn thảo, ta muốn đổi nhóm ký tự cũ nhóm ký tự mới, muốn việc thay đổi phải thực lần cho tất trường hợp có văn Ta vào menu Edit chọn mục Replace (hoặc gõ tổ hợp Ctrl + H) Trong bảng xuất hiện: a Ta gõ vào ô Find What nhóm ký tự cũ gõ vào ô Replace With nhóm ký tự Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút Replace b Ta gõ vào ô Find What nhóm ký tự cũ gõ vào ô Replace With nhóm ký tự Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút Replace All c Ta gõ vào ô Replace With nhóm ký tự cũ gõ vào ô Find What nhóm ký tự Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút Replace All d Tất phương án sai Câu 91 Để tìm từ văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím đây: a Ctrl + Q b Ctrl + R c Ctrl + F1 d Ctrl + F Câu 92 Trong MS Word, muốn sử dụng chức chỉnh sửa văn bản, ta thực lệnh đây: a Edit \ Auto Correct Options… b Windows \ Auto Correct Options… c View \ Auto Correct Options… d Tools \ Auto Correct Options… Câu 93 Lệnh Tools \ Auto Correct Options… có chức đây? a Tự động chỉnh sửa văn b Tự động chèn văn c Tự động nội dung d Tự động tính tổng Chương BẢNG BIỂU 3.1 Tạo chỉnh sửa bảng biểu Câu 94 Trong Word để xoá cột dồn cột bảng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a Chọn khối cột dùng lệnh Edit/Cut (hoặc biểu tượng CTRL + X) b Chọn khối cột ấn phím Delete c Câu a b d Câu a b sai Câu 95 Trong Word sau quét khối đưa chuột vào khối kéo Kết là: a Khối chuyển đến vị trí khác b Khối xoá c Khối Copy đến chỗ khác d Các câu sai Câu 96 Trong Word muốn trộn ô bảng, sau quét khối ô bảng, ta dùng lệnh gì? a Table\AutoFormat b Table\Split Cells c Table\Merge Cells d Các câu B C Câu 97 Gộp nhiều ô bảng biểu thành ô ta quét khối ô sau thực hiện:: a Table \ Split Cell… b Table \ Merge Cell… c Table \ Split Cell… d Các câu sai) Câu 98 Trong Word muốn chia ô bảng thành nhiều cột, sau quét ô đó, ta dùng lệnh gì? a Table\AutoFormat b Table\Split Cells c Table\Merge Cells d Các câu B C Câu 99 Trong Word muốn nhảy từ ô trái bảng qua ô phải ta thực sao? a Nhấn phím → b Nhấn phím TAB c Nhấn phím ALT d Câu A B Câu 100 Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta thực sao? a Nhấn phím ← b Nhấn phím TAB c Câu A B sai d Câu A B Câu 101 Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta dùng phím nào? a SHIFT b TAB c SHIFT + TAB d ALT + TAB Câu 102 Trong Word muốn định dạng dòng chữ ô bảng từ ngang thành dọc, ta thực hiện: a Format \ Font b Table \ Merge Cells c Kích phải ô muốn định dạng \ chọn Text Direction d Cả A, B, C sai Câu 103 Trong Word muốn xếp liệu bảng, ta dùng lệnh sau đây: a Table \ Sort b Data \ Sort c Format \ Cells d Câu A B Câu 104 Trong Word muốn tô cho bảng, ta dùng lệnh hay thao tác sau đây: a Format \ Border and Shading b Kích vào biểu tượng Fill Color c Kích vào biểu tượng Font Color d Kích vào biểu tượng Shadow Câu 105 Trong Word để tạo bảng ta thực hiện: a Insert \ Insert Table b Table \ Insert \ Table c Tools \ Insert \ Table d Insert \ Table Câu 106 Trong Word để xoá hàng bảng ta thực hiện: a Table \ Delete \ Rows b Table \ Delete \ Cells c Câu a, b d Câu a, b sai Câu 107 Muốn xoá bớt hàng bảng soạn thảo, ta thực sau: a Đưa trỏ vào ô dòng cần xoá vào menu Table \ Delete \ Rows b Đưa trỏ vào ô dòng cần xoá vào menu Table \ Delete \ Columns c Đưa trỏ vào ô dòng cần xóa vào menu Table \ Delete \ Table Câu 108 Thực lệnh Insert Columns biểu bảng để: a Chèn dòng b Xoá dòng c Chèn cột d Xoá cột Câu 109 Để chia văn thành dạng cột báo ta chọn: a Format \ Columns \ chọn số cột \ OK b Kẻ hai Textbox song song sau gõ liệu vào c Hai câu A, B sai d Hai câu A, B Câu 110 Muốn chuyển khối văn thành bảng ta thực hiện: a Table \ Convert Text to Table b Insert \ Convert Text to Table c Windows \ Split Text to Table d Cả cách thực Câu 111 Muốn chọn toàn bảng biểu, ta nhấn tổ hợp phím: a Alt + F5 (vùng phím số có chế độ Num Lock) b Alt + F5 (vùng phím số chế độ Num Lock) c Ctrl + A d Ctrl + F4 Câu 112 Bôi đen cột bảng thực thao tác: Table \ Delete \ Columns để: a Xoá cột bôi đen b Xoá cột bên phải cột bôi đen c Xoá cột bên trái cột bôi đen d Xoá tất cột bảng Câu 113 Để thêm cột vào bảng có, sau đánh dấu (bằng cách bôi đen) khối cột vị trí cần thêm ta thực menu Table / Insert Columns Khi cột bị đánh dấu sẽ: a Bị đẩy sang phải cột thêm b Bị đẩy sang trái cột thêm c Bị xoá d Cả cách không thực Câu 114 Để xóa bảng (Table) Word, sau bôi đen bảng ta chọn lệnh dùng tổ hợp phím sau đây: a Ctrl + X b Table\Delete\Table c Edit\Cut d Cả A, B, C Câu 115 Khi chọn lệnh Table \ Insert \ Column to the Left cho phép: a Tạo thêm cột bên phải b Tạo thêm cột bên trái c Không tạo cột d Xoá cột bên trái Câu 116 Biểu tượng sau dùng để tô màu cho ô tính? a b c d Cả biểu tượng sai Câu 117 Biểu tượng có chức đây? a Thêm bảng biểu vào tài liệu b Chèn bảng từ Excel c Hộp ô d Tách ô Câu 118 Biểu tượng có chức đây? a Thêm bảng biểu vào tài liệu b Chèn bảng từ Excel c Hộp ô d Tách ô Câu 119 Biểu tượng có chức đây? a Thêm bảng biểu vào tài liệu b Chèn bảng từ Excel c Hộp ô d Tách ô Câu 120 Để tính tổng cho liệu bảng biểu sử dụng hàm đây? a Average b Max c Sum d Min Câu 121 Để tính trung bình cho liệu bảng biểu, sử dụng hàm đây? a Average b Max c Sum d Min Chương ĐỒ THỊ 4.1 Chèn đồ thị Câu 122 Để chèn đồ thị vào văn bản, ta thực lệnh: a Insert \ Picture \ From File… b Insert \ Picture \ Clip Art… c Format \ Picture \ Chart d Cả phương án sai Câu 123 Để chèn đồ thị vào văn bản, ta kích chọn biểu tượng đây: a b c d Câu 124 Để xuất bảng liệu đây, bạn thực hiện: Phần Windows Trong hình Desktop ta có thể: a Tạo / xóa Shortcut b Tạo / xóa thư mục c Tạo / xóa tập tin d Cả câu Một hệ thống máy tính gồm có: a Phần cứng phần mềm b CPU, hình c CPU, hình, bàn phím, chuột d CPU, hình, bàn phím, chuột, hệ điều hành Hãy chọn phát biểu nhớ RAM: a Dùng để lưu chương trình hệ thống, điều khiển việc nhập xuất sở b Dùng để làm nhớ trung gian trình xử lý c Thông tin không bị cúp điện hay tắt máy d Cả câu a, b, c Nếu ta chọn kiểu gõ Vni bảng mã Unicode Font chữ Font chữ sau phù hợp để ta gõ hiển thị tiếng việt: a .VnTime b VNI-Times c VNbook Antiqua Roman Chương trình Windows Explorer giúp chúng ta: a Tổ chức cửa sổ d Times New b Tổ chức tập tin, thư mục c Tổ chức nhớ d Tổ chức chương trình ứng dụng Phần Winword Muốn thoát khỏi chương trình ứng dụng Windows, ta thực hiện: a Click chuột vào nút tiêu đề cửa sổ chương trình ứng dụng b Nhấn tổ hợp phím Ctrl-F4 Close c Vào menu File, chọn d Cả câu a, b, c Muốn đổi đơn vị đo thước từ inches sang centimeters, ta thực hiện: a View Ruler Change Measurement c Tools Options Change Measurement b Edit Ruler Change Measurement d Tools Options General… Khi sử dụng chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt (Unikey, Vietkey) để gõ văn tiếng Việt hình lại không hiển thị tiếng Việt đúng, lý là: a Chọn bảng mã chưa đúng b Chọn bảng mã kiểu gõ chưa c Chọn font chữ chưa d Câu a, c Muốn quy định lề (trái, phải, trên, dưới) cho trang in (margins), ta thực hiện: a File Print Preview b File Print c File Page Setup Muốn xóa đoạn văn bản, ta thực hiện: d File Print Preview Margins a Đưa nháy vào đoạn văn cần xóa, nhấn phím Delete 10 b Đánh dấu khối chọn đoạn văn cần xóa, nhấn phím SpaceBar c Đánh dấu khối chọn đoạn văn cần xóa, nhấn tổ hợp phím Ctrl-C 11 12 d câu a, b Chức sau cho phép tự động sửa từ sai thành từ sau nhập văn sai: a Find and Replace b AutoText c AutoCorrect Nút công cụ nút sau tương đương với tổ hợp phím Ctrl+Z: a b c d câu a,c d Hình ảnh hình ảnh công cụ công cụ sau đây: 13 a Thanh công cụ vẽ (Drawing) b Thanh công cụ định dạng (Formatting) c Thanh công cụ chuẩn (Standard) d Thanh thực đơn (Menu) Định dạng indent sau có dạng dòng đoạn thụt vào so với lề trái trang: 14 a First line indent b Left indent c Right indent Hanging indent Muốn tạo tự động ký hiệu đầu đoạn, ta thực hiện: 15 a Insert Bullets and Numbering Bulleted b Insert Bullets and Numbering Numbered d c Format Bullets and Numbering Bulleted d Format Bullets and Numbering Numbered Muốn chọn nhiều đối tượng vẽ, ta thực hiện: a Nhấn giữ phím Shift click chuột lên đối tượng 16 b Nhấn giữ phím Ctrl click chuột lên đối tượng c Sử dụng nút công cụ vẽ d câu a, b Để chèn tiêu đề đầu cuối trang (Header and Footer) vào văn bản, ta thực hiện: 17 a Insert Header and Footer c Format Header and Footer Chức nút b View Header and Footer d Edit Header and Foooter công cụ chuẩn (Standard) dùng để: 18 a Tô cho đoạn văn chọn b Tô cho toàn văn c Xóa văn d Sao chép định dạng văn Để chọn chế độ hiển thị ảnh vào văn bản, dùng lệnh lệnh sau đây: 19 a Format/ Picture/ chọn lớp Layout b Format/ Layout công cụ Picture d Cả câu a c c Click nút Muốn gõ số công thức hóa học H2SO4, ta thực hiện: 20 a Format Font Subscript b Insert Object Microsoft Equation 3.0 c Nhấn tổ hợp phím Ctrl - = d câu a, c Phần Excel Muốn kẻ khung tô cho ô bảng tính Excel, ta chọn ô thực lệnh: 21 a Format Borders and Shading b Table Borders and Shading c Format Cells Borders/Patterns d Sheet Cells Border/Patterns Muốn hiệu chỉnh liệu kiểu công thức ô, ta thực hiện: 22 a Click chuột chọn ô, Nhấn phím F2 Cells b R-Click lên ô, chọn Edit c D-Click lên ô hiệu chỉnh d Câu a,c Muốn nhập liệu kiểu số với số phía trước số, ví dụ 01895 hay 00234, ta 23 thực hiện: a Nhập dấu nháy kép (") trước nhập số b Format Cells Text c Nhập dấu nháy đơn (') trước nhập số d Cả câu a,b,c Muốn chuyển đổi địa tương đối địa tuyệt đối công thức, ta sử dụng: 24 25 26 a Phím F4 b Tổ hợp phím Shift-F3 c Tổ hợp phím Shift-F4 d Tất sai Tại ô C4 chứa công thức =A$1+$C2, copy ô C4 dán vào ô F7, ô F7 chứa công thức: a.=F7 b =D$1+$C5 Cho biết kết hàm =ROUND(1234,-2) c =0 a 1234 b 1200 Cho biết kết công thức: d =D$4+$F5 c 12 d 1000 27 =SUM(IF("NAM"2 Tivi >2 and =3”) a.0 b.3 c.12 Phần Internet d Thông báo lỗi d Thông báo lỗi Phần mềm để duyệt web gọi là: 36 a.Web Navigator b.Web Explorer c.Web Browser d.Web Viewer Muốn tìm kiếm thông tin có chứa từ cụm từ Asia Tsunami in Phuket với công cụ tìm kiếm Google, ta nhập vào cụm từ sau đây? 37 a Asia Tsunami in Phuket b "Asia Tsunami in Phuket" c 'Asia Tsunami in Phuket' d Asia+Tsunami+in+Phuket Muốn tải máy tính sử dụng hình ảnh đẹp duyệt Web, ta thực hiện: a Click chuột lên hình ảnh chọn Save 38 b File Save Picture As c R-Click chuột lên hình ảnh chọn Save Picture As 39 d R-Click chuột lên hình ảnh chọn Download Picture Khi duyệt trang web, muốn in nội dung trang web máy in ta thực hiện: a Edit / Print b File / Print thực Muốn gởi nhận email ta cần phải có: c Format / Print a Địa người nhận 40 b Địa địa email người nhận c Địa email người gởi người nhận d Địa địa email người gởi người nhận d Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Trọn bộ tài liệu ôn thi vào ngân hàng đầy đủ các nội dung Kiến thức chung, chuyên ngành, anh văn, tin học (VIP), Trọn bộ tài liệu ôn thi vào ngân hàng đầy đủ các nội dung Kiến thức chung, chuyên ngành, anh văn, tin học (VIP)

Từ khóa liên quan