Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)

104 3,323 27
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 15:13

I KHÁI NIỆM CƠ BẢN Văn sau ghi lưu nơi máy tính? a Bộ nhớ c Bộ nhớ b Bộ nhớ d Bộ nhớ Đơn vị đo lường nhỏ máy tính gì? a Bit c Mega byte b Byte d Kilo byte Cách chuyên đổi đơn vị đo lường máy tính sau đúng: a 1MB = 1024 Byte c 1MB = 1024 KB b 1MB = 1024 Kb d 1MB = 1024 GB II HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Trong Windows Explorer, muốn thay đổi hình thức hiển thị khung phải theo kiểu liệt kê chi tiết thông tin tên, kiểu, kích thước lưu trữ, ngày tạo hay sửa… ta chọn: a View\Thumbnails c View\Details b View\Arrage icons by d View\Status bar Trong My Computer, để xóa file tạm (Temporary Files), ta chọn: a Bấm chuột phải vào tên ổ cứng, c Bấm chuột vào tên ổ cứng, vào chọn mục Properties, sau bấm menu Tools, chọn Disk Cleanup nút Disk Cleanup b Bấm chuột vào tên ổ cứng, vào menu View, chọn Icons d Bấm chuột vào tên ổ cứng, vào menu Edit, chọn Disk Cleanup Để thiết lập chương trình bảo vệ hình Windows, hộp thoại Display Properties, ta chọn: a Trang Themes c Trang Screen Saver b Trang Destop d Trang Settings Trong Windows, để định dạng đĩa mềm, ta thực hiện: a Vào menu File, chọn Delete Disk c Vào menu File, chọn Format b Bấm chuột phải vào ổ đĩa, chọn Delete Disk d Bấm chuột phải vào ổ đĩa, chọn Format Trong Windows, muốn khôi phục lại tệp hay thư mục vừa bị bị xóa, ta thực hiện: a Trong Recycle Bin, vào menu File, c Trong Windows Explorer, chọn chọn Restore Edit\Undo b Control Panel\Add or remove d Câu a c III MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Trong My Computer, ổ đĩa chia sẻ khác với ổ đĩa bình thường đặc điểm nào? a Ổ đĩa có thêm hình c Ổ đĩa có mầu vàng d Các phương án sai b Ổ đĩa có thêm hình bàn tay 10 Để chia sẻ tệp cho nhiều người sử dụng, ta thực hiện: a Bấm chuột phải vào tệp, chọn Sharing c File\sharing b Edit\sharing d Các phương án sai 11 Để chia sẻ tài nguyên cho người khác ta đặt quyền gì: a Full control, Change, Read c Read, Write, Delete b Full control, Edit, Read d Full control, Read, Write 12 Để tìm kiếm nhanh thông tin Internet, ta vào trang web: a http://www.google.com c http://www.vnexpress.net b http://www.vnmedia.net d Các phương án sai 13 Trong Internet Explorer, để đặt trang Web ưa thích vào Favorites, ta thực sau: a Insert\Favorites c Favorites\insert b Tools\options\Favorites d Favorites\add 14 Trong cửa sổ Internet Options phần mềm Internet Explorer, để đặt địa home page, ta thiết lập trang: a General c Programs b Connections d Advanced 15 Để lấy thông tin từ trang điện tử Internet máy, ta thực sau: c File\Import and Export a File\Save as b File\Download d Các phương án sai 16 Để lấy tệp từ trang điện tử Internet máy, ta thực sau: a Bấm chuột phải vào tệp, chọn download c Bấm chuột vào tệp, chọn File\Download b Bấm chuột phải vào tệp, chọn save d Các phương án sai IV SOẠN THẢO VĂN BẢN VỚI MICROSOFT WORD 17 Để bảo vệ văn mở, ta dùng: a Tools\Protect document b File\Security Options c File\Save as, sau vào menu Tools\Security Options d Tools\Security Options 18 Để tìm kiếm thay băn bản, ta dùng phím tắt: a Ctrl + F6 c Ctrl + H d Ctrl + R b Ctrl + F 19 Để tạo bảng biểu, ta dùng: a Insert\Cell c Table\Insert b Insert\Table d Table\Cell 20 Để xếp liệu bảng biểu, ta dùng: a Format\Table c Table\Sort b Tool\Sort\Ascending d Các phương án sai 21 Để thiết lập công thức tính toán bảng biểu, ta dùng: a Insert\Formula c Table\Formula b Tool\Formula d Edit\Formula 22 Để đánh số trang văn bản, ta dùng: a File\Page Setup c View\Header and Footer b Insert\Page Numbers d Phương án b c 23 Để thiết lập chế độ tự động sửa lỗi văn bản, ta dùng: a Insert\AutoText c Tools\AutoCorrect b Format\AutoFormat d Table\AutoFit 24 Để thiết lập biểu đồ, ta dùng: a Tools\Diagram c Insert\Diagram b Tools\Picture\Chart d Insert\Picture\Chart 26 Để thiết lập mục lục văn bản, ta dùng: a Tools\AutoSummarize c Insert\Reference\Index and Table b Format\Styles and Formatting d Edit\Index and Table 27 Để kẻ bảng biểu, ta dùng: a Format\Border and Shading c Table\Table AutoFormat b Table\Border and Shading d Phương án a c 28 Đặt chế độ kiểm soát việc sửa văn bản, ta dùng: a Format\AutoFormat c Tools\Spelling d Phương án a c b Tools\Track Changes V BẢNG TÍNH EXCEL 29 Một sổ tay Excel có tối đa sheet? a 16 sheet, sheet gồm 256 cột c 256 sheet, sheet gồm 256 cột 36.384 hàng 36.384 hàng b 32 sheet, sheet gồm 256 cột d 256 sheet, sheet gồm 256 cột 56.000 hàng 56.000 hàng 30 Để lọc liệu theo trường bảng biểu, ta dùng: a Format\AutoFormat c Data\Filter\AutoFilter b Tools\AutoCorrect d Data\Filter\AdvancedFilter 31 Để tổng hợp liệu từ nhiều vùng khác nhau, ta dùng: a Data\Subtotals c Data\Consolidate b Data\Validation d Các trường hợp sai 32 Trong Page setup, ta thiết lập vùng liệu in trang: a Page c Header and Footer b Margins d Sheet 33 Để vẽ đồ thị, ta dùng: a Tools\Chart c Insert\Chart b Insert\Diagram d Data\Diagram 34 Làm cách để thêm sheet vào sổ tay? a Format\Sheet\New c Data\Insert\Sheet b Insert\Worksheet d Data\Sheet\New 35 Trong Format cells, ta định dạng liệu theo kiểu % trang: c Patterns a Number b Alignment d Percentage 36 Để đặt chế độ bảo vệ bảng tỉnh, ta dùng: a File\Save as, sau vào c Tools\ Protection\Password to Tools\General Options modify b Tools\Password to open d Tools\Protection\Protect Sheet 37 Để sử dụng hàm Excel, ta dùng: c Data\Function a Insert\Function b Tools\Function d Help 38 Hàm INT(number) trả kết là: a Số % b Số thập phân c Số nhị phân d Số nguyên 39 Hàm MOD(7,3) trả kết là: a b c d 40 Hàm LEFT(LOWER("Kiểm" & "Toán");8) trả kết là: a Kiểm Toán c kiểm toán b Kiểm Toán d kiểmtoán I KHÁI NIỆM CƠ BẢN Câu Có lựa chọn sau nói dung lượng chi tiết ổ đĩa cứng 80 GB theo đơn vị đo nhớ: A 80x1024 MB B 80x1024 KB C: 80x1024 Mb D 80x1000 MB Những lựa chọn không đúng? A,B,D A,C,D B,C,D A,D Câu Trong phát biểu sau đặt tên tệp thư mục, phát biểu đúng: Có thể sử dụng dấu "*", dấu ">" đặt tên tệp thư mục Có thể sử dụng dấu ":", dấu "/" đặt tên tệp thư mục Có thể sử dụng dấu "?" dấu "\" đặt tên tệp thư mục Có thể sử dụng dấu "!", dấu "&" đặt tên tệp thư mục Câu Khi đặt thuộc tính cho tệp tin phát biểu sau , phát biểu đúng: Tại thời điểm đặt thuộc tính Read only Tại thời điểm đặt thuộc tính Hiden Có thể lúc thiết lập hai thuộc tích Read Only Hiden cho tệp Cả phát biểu sai II HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS Câu Để chạy (mở) chương trình ứng dụng cài đặt Windows, phương án đây, phương án sai: Bấm đúp chuột vào biểu tượng chương trình hình giao tiếp Windows Bấm chuột vào nút Start => chọn Run .=> tên ứng dụng cần chạy =>OK Bấm chuột vào nút Start => chọn My Document => chọn tên ứng dụng cần chạy Bấm chuột vào nút Start => chọn All Program => Tên ứng dụng cần chạy Câu Trong Windows có bước thực sau: A Mở cửa số thư mục cần di chuyển đến B Mở cửa sổ thư mục chứa tệp thư mục cần di chuyển C Chọn tệp thư mục cần di chuyển D Bấm menu Edit => chọn Copy E Bấm menu Edit => chọn Paste F Bấm menu Edit => chọn Cut Để di chuyển tệp từ thư mục đến thư mục khác, quy trình thực sau đúng: 1.B=>A=>C=>E=>F B=>C=>F=>A=>E 3.B=>C=>D=>A=>F A=>D=>B=>C=>F Câu Trong Windows, từ cửa số My Document, để tạo thư mục Report thư mục My Documents Các phương án sau sai ? Chọn Menu File => New => Folder => gõ Report Bấm chuột phải => New => Folder => gõ Report Chọn Menu Edit => New => Folder => gõ Report Chọn Menu File => New => Directory => gõ Report Câu Trong phát biểu sau đây, lựa chọn phát biểu đúng: 1 Bấm chuột vào nút Start => chọn mục ShutDown => chọn Shutdown để tắt máy Bấm chuột vào nút Start => chọn mục Control Panel => chọn Network Connection để thiết lập tham số kết nối mạng Bấm chuột vào nút Start => chọn mục Log Off để tắt máy Bấm chuột vào nút Start => chọn mục My Documents để xem tệp mở gần Câu Trong Windows XP, để chép tệp XXX.DOC cửa sổ thời vào thư mục HOT cửa số thời, Các phương án sau sai: Chọn tệp XXX.DOC => bấm nút COPY=> Bấm đúp chuột vào thư mục HOT=> Bấm nút PASTE Chọn tệp XXX.DOC => bấm Ctrl+C=> Bấm đúp chuột vào thư mục HOT=> Bấm Ctrl+C Chọn tệp XXX.DOC => bấm giữ chuột đồng thời kéo thả vào thư mục HOT Chọn tệp XXX.DOC => chọn Menu Edit, chọn Copy=> Bấm đúp chuột vào thư mục HOT=> Bấm Ctrl+ V Câu Chức sau không thực vào Control Panel => chọn Printers and Faxes: Thiết lập tham số máy in ( độ phân giải, chất lượng in, khổ giấy ngầm định ) Chia sẻ (share) máy in nối trực tiếp cho nhiều người sử dụng Thêm bỏ bớt hay nhiều máy in danh sách có Loại bỏ máy in mạng khỏi mạng máy tính sử dụng Câu 10 Trong Windows XP có số phát biểu sau mục Control Panel A Trong Control Panel, mục Fonts để thay đổi Fonts chữ B Mục Date and Time để thiết lập định dạng hiển thị ngày tháng thời gian máy C Mục Network Connection để thiết lập tham số kết nối mạng D Mục Add or Remove Program để thêm loại bỏ chương trình thành phần Windows Các lựa chọn là: A, B, D A,B,C C,D A,B,C,D IV MICROSOFT WORD Câu 16 Trong MS Word, mục Save As Menu File thực với chức sau đây: Ghi tệp văn làm việc với tên Ghi tệp văn soạn thảo sang ổ đĩa khác Ghi tệp văn soạn vào thư mục tùy ý có Cả chức thực Câu 17 Trong MS Word, chế độ thường chọn để định dạng văn chế độ làm việc sau: Chế độ Normal Chế độ Print Layout Chế độ Out Line Chế độ Reading Laypout Câu 18 Trong MS Word, hộp hội thoại Paragraph người dùng thiết lập lựa chọn khoảng cách đoạn mục sau đây: Alighment Indentation 3.Spacing 4.Line Spacing Câu 19 Trong hộp hội thoại Paragraph MS word, để lựa chọn khoảng cách dòng đoạn 1.3 Lines người sử dụng phải chọn vào line spacing chọn mục sau đây: Single 2.Double 3.1.5 lines 4.Multiple Câu 20 Để chia ô thành dòng MS Word, cách sau đúng: Vào menu Table => chọn Split Cell=> chọn cột, dòng Vào menu Table => chọn Split Cell=> chọn cột, dòng Chọn ô=> vào menu Table =>chọn Split Cell=> chọn cột, dòng Chọn ô=> vào menu Table =>chọn Split Cell=> chọn cột, dòng Câu 21 Khi soạn thảo MS Word, để đánh máy hai chữ "Kiểm toán" chữ đậm, có cách thực sau, cách sai? 1.Gõ hai chữ "Kiểm toán" => kích chuột trái biểu tượng chữ B công cụ 2.Gõ hai chữ "Kiểm toán" => đánh dấu hai chữ => ấn tổ hợp phím Ctrl+B Ấn tổ hợp phím Ctrl+B=> gõ hai chữ "Kiểm toán" Kích chuột trái biểu tượng chữ B công cụ => Gõ hai chữ "Kiểm toán" Câu 22 Cho phát biểu sau mục hộp hội thoại Font MS Word: A Mục Font dùng để lựa chọn Font chữ B Mục Size để lựa chọn cỡ chữ khác C Mục Superscript dùng để chọn kiểu chữ số D Mục Bold dùng để chọn kiểu chữ đậm Những phát biểu đúng: A,B,C A,B,D 3.A,B,C,D B,C,D Câu 23 Trong MS Word, cho phát biểu sau mục hộp hội thoại Paragraph: A Mục Indentation dùng để xác định vị trí đoạn văn so với hai lề trái phải B Mục Line Spacing dùng để lựa chọn khoảng cách dòng đoạn C Mục Special =>Hanging dùng để xác định khoảng cách từ lế trái đến dòng sau đoạn D Mục Special =>Fist Line dùng để xác định khoảng cách từ lế trái đến dòng đầu đoạn Những phát biểu đúng: A,B,C 2.A,B,C,D 3.A,B,D 4.A,C,D Câu 24 Trong MS Word cho phát biểu sau mẫu định dạng (Style): A.Người sử dụng phép thay đổi Style mặc định B Một Style chứa loại định dạng Font, Paragraph C Người sử dụng chép Style từ văn sang văn khác D Các Style Heading 1, Heading có sẵn mở văn từ khuôn mẫu mặc định (normal) Phát biểu sai? C,D C,A D 4.A,C,D Câu 25 Cho phát biểu sau khuôn mẫu (Template) Word: A Mỗi văn tạo phải dựa khuôn mẫu định B Người sử dụng tạo cho tệp khuôn mẫu riêng C Một tệp khuôn mẫu chứa loại định dạng D.Một tệp khuôn mẫu chứa văn bản, hình ảnh, bảng biểu loại định dạng Các lựa chọn đúng: A,B,C B,C 3.A,D 4.A,C,D Câu 26 Trong MS Word, phát biểu sau đây, phát biểu sai? Người dùng lập bảng mục lục tự động tệp văn sử dụng mẫu định dạng(style) thích hợp Người sử dụng chép Style từ văn sang văn khác Mỗi văn tạo phải dựa khuôn mẫu định Không thể sử dụng tính AutoCorrect để gõ tắt cho cụm từ soạn thảo Câu 27 Trong MS Word, thực chức Page Setup Menu File, thực chức lựa chọn sau: Chỉ chọn khổ giấy hướng in Chỉ chọn khổ giấy lề trang in Chỉ chọn hướng in lề trang in Chọn khổ giấy, hướng in, lề trang in Câu 28 Để lề hai chữ "Kiểm tra " vào dòng, cách thực sau, cách không nên sử dụng Chuyển chế độ soạn thảo, Print Layout, dùng phím Tab, cách di chuyển nháy đến dòng gõ hai chữ " Kiểm tra" Bấm chuột vào biểu tượng Center công cụ Chọn Format => Chọn Paragraph => chọn Center Ấn tổ hợp hai phím Ctrl+E Câu 29 Phát biểu sau soạn thảo Word: 1.Không thể sử dụng hàm tính toán (SUM,AVERAGE ) làm việc với ô bảng (table) Trong khuôn mẫu thiết lập sẵn nhiều kiểu khác Việc sửa kiểu (style) văn soạn thảo ảnh hưởng đến tất văn mở có tên trùng với style sửa Các hình ảnh chèn vào văn không phép đè lên V MICROSOFT EXCEL Câu 30 Thông báo # Value! dùng để bảo lỗi lựa chọn sau: Không có để tính Giá trị không kiểu Trị số không hợp lệ Sai tên biểu thức Câu 31 Cho ô A5,B5 chứa "TRAN" "ANH", để D5 có kết "TRAN ANH", công thức cần phải thiết lập là: =A5+" "+B5 = A5+B5 =A5&" "&B5 =A5&B5 Câu 32 Cho biết kết tính toán công thức sau: = MAX(2,3,9)-MIN(2,3,9) + COUNT(0,1,"ABC): 10 Các kết sai Câu 33 Tại ô A1,A2,A3,A4 có giá trị là: 1,abc, ô trống,2 Công thức =AVERAGE(A1:A4) cho kết là: 1 2.1,5 0.75 Báo lỗi Câu 34 Trong Excel để đánh số tự động cột hàng ta lựa chọn vùng bảng tính cần đánh số lựa chọn cách : Chọn Edit =>chọn Fill=>chọn Series Chọn Edit =>chọn Seriesl=>chọn Fill Chọn Edit=>chọn Insert=>chọn Value Cả cách Câu 35 Giả sử xếp loại khá, giỏi ô K2 Công thức để tính thưởng trăm ngàn cho học sinh giỏi, là: IF(OR(K2="Giỏi",K2="Khá"),100000,0) IF(K2="Giỏi" OR K2="Khá",100000,0) IF(K2="Giỏi",100000,IF(K2="Khá",0,100000)) IF(K2="Giỏi" AND K2="Khá",100000,0) Câu 36 Biết cột Điểm toán từ ô C2 đến C50 Công thức để tính có điểm toán trung bình (5 điểm) là: 1.SUMIF(C2:C50,'>=5',1) COUNTIF(C2:C50,'>=5') DCOUNT(C2:C50,'Điểm toán','>=5') Tất công thức Cho bảng tính sau A B C D E F G H BẢNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN 5/2006 TT Mã Mã Họ Và tên Số Số cuối Số sử Tiền nhóm hộ đầu tháng dụng Điện tháng A1 Nguyễn Văn 100 200 A2 Trần Đức 150 500 B1 Lê Lai 115 310 B2 Lê Dũng 120 610 C1 Dương Tiễn 100 200 C2 Trần Cung 150 540 A4 Võ Trung 156 200 10 A5 Lý Đức 190 520 11 B3 Lưu Hán 119 340 12 10 B4 Tô Đại 135 650 13 14 Bảng 15 Mã A B C 16 Nhóm N1 N2 N3 17 I J Tiền thuế Tổng tiền Câu 37 Với bảng tính trên, để điển liệu vào cột Mã nhóm, dựa vào ký hiệu cột Mã hộ theo bảng 1, Công thức thiết lập ổ B3 là: = HLOOKUP(LEFT(C3,1),$E$15:$G$16,2) = HLOOKUP(LEFT(C3,1),E15:G16,1,2) = HLOOKUP(LEFT(C3,1),$E$15:$G$16,1) = HLOOKUP(LEFT($C$3,1),$E$15:$G$16,1) Câu 38 Cũng với bảng tính trên, Tổng tiền tính theo nguyên tắc Tổng tiền= Tiền điện + Tiền thuế (lấy tròn đến hàng trăm) Khi công thức tính tổng tiền ô J3 là: = ROUND((H3+I3),-2) = ROUND((H3+I3),#2) = ROUND(H3+I3,2) Cả công thức Câu 39 Để tính tổng tiền phải nộp nhóm N2 vào ô D20, sử dụng công thức sau đây: = SUMIF(B3:B12,'N2',J3:J12) = SUMIF(B3:B12,"N2",J3:J12) = SUMIF(B3:B12,,J3:J12) Công thức lựa chọn không c Thay đổi phông chữ, cỡ chữ, màu chữ khoảng cách chữ lớn đầu dòng so với đoạn văn d Tất phương án Câu 81 Để tạo khung viền cho văn ta thực lệnh: a Format \ Bullets and Numbering b Format \ Border and Shading c Format \ Frames d Insert \ Text Box Câu 82 Lệnh Format \ Border and Shading cho phép bạn: a Tạo khung viền cho văn b Tạo ký hiệu cho văn c Tạo màu cho văn d Tạo khung viền màu cho văn Câu 83 Cách cho phép bạn tạo khung viền cho văn bản? a Kích vào nút Outside Border công cụ b Kích lệnh Format \ Border and Shading c Kích lệnh Format \ Bullet and Numbering d Phương án A B Câu 84 Trong biểu tượng sau, biểu tượng cho phép bạn tạo khung viền cho văn bản? a b c d 2.4 Chỉnh sửa văn Câu 85 Để tìm từ văn ta thực lệnh: a File \ Find b Edit \ Find c Find \ Edit d Find \ File Câu 86 Trong MS Word, công dụng tổ hợp Ctrl + F là: a Tạo tệp văn b Lưu tệp văn vào đĩa c Chức tìm kiếm d Định dạng trang Câu 87 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F có tác dụng gì? a Mở hộp thoại Print Preview b Mở hộp thoại Print c Mở hộp thoại Find and Replace d In tài liệu mà không cần hỏi Câu 88 Thao tác Edit \ Find dùng để: a Tìm kiếm file văn b Sử dụng để gõ tắt c Tìm kiếm từ cụm từ văn soạn thảo d Câu A C Câu 89 Trong MS Word muốn tìm kiếm ký tự tập tin, tìm kiếm thay thế, ta thực hiện: a File \ Page Setup b File \ File Search c Edit \ Find Edit \ Replace d Câu A B Câu 90 Giả sử văn soạn thảo, ta muốn đổi nhóm ký tự cũ nhóm ký tự mới, muốn việc thay đổi phải thực lần cho tất trường hợp có văn Ta vào menu Edit chọn mục Replace (hoặc gõ tổ hợp Ctrl + H) Trong bảng xuất hiện: a Ta gõ vào ô Find What nhóm ký tự cũ gõ vào ô Replace With nhóm ký tự Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút Replace b Ta gõ vào ô Find What nhóm ký tự cũ gõ vào ô Replace With nhóm ký tự Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút Replace All c Ta gõ vào ô Replace With nhóm ký tự cũ gõ vào ô Find What nhóm ký tự Cuối cùng, ta bấm chuột vào nút Replace All d Tất phương án sai Câu 91 Để tìm từ văn bản, ta sử dụng tổ hợp phím đây: a Ctrl + Q b Ctrl + R c Ctrl + F1 d Ctrl + F Câu 92 Trong MS Word, muốn sử dụng chức chỉnh sửa văn bản, ta thực lệnh đây: a Edit \ Auto Correct Options… b Windows \ Auto Correct Options… c View \ Auto Correct Options… d Tools \ Auto Correct Options… Câu 93 Lệnh Tools \ Auto Correct Options… có chức đây? a Tự động chỉnh sửa văn b Tự động chèn văn c Tự động nội dung d Tự động tính tổng Chương BẢNG BIỂU 3.1 Tạo chỉnh sửa bảng biểu Câu 94 Trong Word để xoá cột dồn cột bảng ta dùng lệnh hay tổ hợp phím gì? a Chọn khối cột dùng lệnh Edit/Cut (hoặc biểu tượng CTRL + X) b Chọn khối cột ấn phím Delete c Câu a b d Câu a b sai Câu 95 Trong Word sau quét khối đưa chuột vào khối kéo Kết là: a Khối chuyển đến vị trí khác b Khối xoá c Khối Copy đến chỗ khác d Các câu sai Câu 96 Trong Word muốn trộn ô bảng, sau quét khối ô bảng, ta dùng lệnh gì? a Table\AutoFormat b Table\Split Cells c Table\Merge Cells d Các câu B C Câu 97 Gộp nhiều ô bảng biểu thành ô ta quét khối ô sau thực hiện:: a Table \ Split Cell… b Table \ Merge Cell… c Table \ Split Cell… d Các câu sai) Câu 98 Trong Word muốn chia ô bảng thành nhiều cột, sau quét ô đó, ta dùng lệnh gì? a Table\AutoFormat b Table\Split Cells c Table\Merge Cells d Các câu B C Câu 99 Trong Word muốn nhảy từ ô trái bảng qua ô phải ta thực sao? a Nhấn phím → b Nhấn phím TAB c Nhấn phím ALT d Câu A B Câu 100 Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta thực sao? a Nhấn phím ← b Nhấn phím TAB c Câu A B sai d Câu A B Câu 101 Trong Word muốn nhảy từ ô phải bảng qua ô trái ta dùng phím nào? a SHIFT b TAB c SHIFT + TAB d ALT + TAB Câu 102 Trong Word muốn định dạng dòng chữ ô bảng từ ngang thành dọc, ta thực hiện: a Format \ Font b Table \ Merge Cells c Kích phải ô muốn định dạng \ chọn Text Direction d Cả A, B, C sai Câu 103 Trong Word muốn xếp liệu bảng, ta dùng lệnh sau đây: a Table \ Sort b Data \ Sort c Format \ Cells d Câu A B Câu 104 Trong Word muốn tô cho bảng, ta dùng lệnh hay thao tác sau đây: a Format \ Border and Shading b Kích vào biểu tượng Fill Color c Kích vào biểu tượng Font Color d Kích vào biểu tượng Shadow Câu 105 Trong Word để tạo bảng ta thực hiện: a Insert \ Insert Table b Table \ Insert \ Table c Tools \ Insert \ Table d Insert \ Table Câu 106 Trong Word để xoá hàng bảng ta thực hiện: a Table \ Delete \ Rows b Table \ Delete \ Cells c Câu a, b d Câu a, b sai Câu 107 Muốn xoá bớt hàng bảng soạn thảo, ta thực sau: a Đưa trỏ vào ô dòng cần xoá vào menu Table \ Delete \ Rows b Đưa trỏ vào ô dòng cần xoá vào menu Table \ Delete \ Columns c Đưa trỏ vào ô dòng cần xóa vào menu Table \ Delete \ Table Câu 108 Thực lệnh Insert Columns biểu bảng để: a Chèn dòng b Xoá dòng c Chèn cột d Xoá cột Câu 109 Để chia văn thành dạng cột báo ta chọn: a Format \ Columns \ chọn số cột \ OK b Kẻ hai Textbox song song sau gõ liệu vào c Hai câu A, B sai d Hai câu A, B Câu 110 Muốn chuyển khối văn thành bảng ta thực hiện: a Table \ Convert Text to Table b Insert \ Convert Text to Table c Windows \ Split Text to Table d Cả cách thực Câu 111 Muốn chọn toàn bảng biểu, ta nhấn tổ hợp phím: a Alt + F5 (vùng phím số có chế độ Num Lock) b Alt + F5 (vùng phím số chế độ Num Lock) c Ctrl + A d Ctrl + F4 Câu 112 Bôi đen cột bảng thực thao tác: Table \ Delete \ Columns để: a Xoá cột bôi đen b Xoá cột bên phải cột bôi đen c Xoá cột bên trái cột bôi đen d Xoá tất cột bảng Câu 113 Để thêm cột vào bảng có, sau đánh dấu (bằng cách bôi đen) khối cột vị trí cần thêm ta thực menu Table / Insert Columns Khi cột bị đánh dấu sẽ: a Bị đẩy sang phải cột thêm b Bị đẩy sang trái cột thêm c Bị xoá d Cả cách không thực Câu 114 Để xóa bảng (Table) Word, sau bôi đen bảng ta chọn lệnh dùng tổ hợp phím sau đây: a Ctrl + X b Table\Delete\Table c Edit\Cut d Cả A, B, C Câu 115 Khi chọn lệnh Table \ Insert \ Column to the Left cho phép: a Tạo thêm cột bên phải b Tạo thêm cột bên trái c Không tạo cột d Xoá cột bên trái Câu 116 Biểu tượng sau dùng để tô màu cho ô tính? a b c d Cả biểu tượng sai Câu 117 Biểu tượng có chức đây? a Thêm bảng biểu vào tài liệu b Chèn bảng từ Excel c Hộp ô d Tách ô Câu 118 Biểu tượng có chức đây? a Thêm bảng biểu vào tài liệu b Chèn bảng từ Excel c Hộp ô d Tách ô Câu 119 Biểu tượng có chức đây? a Thêm bảng biểu vào tài liệu b Chèn bảng từ Excel c Hộp ô d Tách ô Câu 120 Để tính tổng cho liệu bảng biểu sử dụng hàm đây? a Average b Max c Sum d Min Câu 121 Để tính trung bình cho liệu bảng biểu, sử dụng hàm đây? a Average b Max c Sum d Min Chương ĐỒ THỊ 4.1 Chèn đồ thị Câu 122 Để chèn đồ thị vào văn bản, ta thực lệnh: a Insert \ Picture \ From File… b Insert \ Picture \ Clip Art… c Format \ Picture \ Chart d Cả phương án sai Câu 123 Để chèn đồ thị vào văn bản, ta kích chọn biểu tượng đây: a b c d Câu 124 Để xuất bảng liệu đây, bạn thực hiện: Phần Windows Trong hình Desktop ta có thể: a Tạo / xóa Shortcut b Tạo / xóa thư mục c Tạo / xóa tập tin d Cả câu Một hệ thống máy tính gồm có: a Phần cứng phần mềm b CPU, hình c CPU, hình, bàn phím, chuột d CPU, hình, bàn phím, chuột, hệ điều hành Hãy chọn phát biểu nhớ RAM: a Dùng để lưu chương trình hệ thống, điều khiển việc nhập xuất sở b Dùng để làm nhớ trung gian trình xử lý c Thông tin không bị cúp điện hay tắt máy d Cả câu a, b, c Nếu ta chọn kiểu gõ Vni bảng mã Unicode Font chữ Font chữ sau phù hợp để ta gõ hiển thị tiếng việt: a .VnTime b VNI-Times c VNbook Antiqua Roman Chương trình Windows Explorer giúp chúng ta: a Tổ chức cửa sổ d Times New b Tổ chức tập tin, thư mục c Tổ chức nhớ d Tổ chức chương trình ứng dụng Phần Winword Muốn thoát khỏi chương trình ứng dụng Windows, ta thực hiện: a Click chuột vào nút tiêu đề cửa sổ chương trình ứng dụng b Nhấn tổ hợp phím Ctrl-F4 Close c Vào menu File, chọn d Cả câu a, b, c Muốn đổi đơn vị đo thước từ inches sang centimeters, ta thực hiện: a View Ruler Change Measurement c Tools Options Change Measurement b Edit Ruler Change Measurement d Tools Options General… Khi sử dụng chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt (Unikey, Vietkey) để gõ văn tiếng Việt hình lại không hiển thị tiếng Việt đúng, lý là: a Chọn bảng mã chưa đúng b Chọn bảng mã kiểu gõ chưa c Chọn font chữ chưa d Câu a, c Muốn quy định lề (trái, phải, trên, dưới) cho trang in (margins), ta thực hiện: a File Print Preview b File Print c File Page Setup Muốn xóa đoạn văn bản, ta thực hiện: d File Print Preview Margins a Đưa nháy vào đoạn văn cần xóa, nhấn phím Delete 10 b Đánh dấu khối chọn đoạn văn cần xóa, nhấn phím SpaceBar c Đánh dấu khối chọn đoạn văn cần xóa, nhấn tổ hợp phím Ctrl-C 11 12 d câu a, b Chức sau cho phép tự động sửa từ sai thành từ sau nhập văn sai: a Find and Replace b AutoText c AutoCorrect Nút công cụ nút sau tương đương với tổ hợp phím Ctrl+Z: a b c d câu a,c d Hình ảnh hình ảnh công cụ công cụ sau đây: 13 a Thanh công cụ vẽ (Drawing) b Thanh công cụ định dạng (Formatting) c Thanh công cụ chuẩn (Standard) d Thanh thực đơn (Menu) Định dạng indent sau có dạng dòng đoạn thụt vào so với lề trái trang: 14 a First line indent b Left indent c Right indent Hanging indent Muốn tạo tự động ký hiệu đầu đoạn, ta thực hiện: 15 a Insert Bullets and Numbering Bulleted b Insert Bullets and Numbering Numbered d c Format Bullets and Numbering Bulleted d Format Bullets and Numbering Numbered Muốn chọn nhiều đối tượng vẽ, ta thực hiện: a Nhấn giữ phím Shift click chuột lên đối tượng 16 b Nhấn giữ phím Ctrl click chuột lên đối tượng c Sử dụng nút công cụ vẽ d câu a, b Để chèn tiêu đề đầu cuối trang (Header and Footer) vào văn bản, ta thực hiện: 17 a Insert Header and Footer c Format Header and Footer Chức nút b View Header and Footer d Edit Header and Foooter công cụ chuẩn (Standard) dùng để: 18 a Tô cho đoạn văn chọn b Tô cho toàn văn c Xóa văn d Sao chép định dạng văn Để chọn chế độ hiển thị ảnh vào văn bản, dùng lệnh lệnh sau đây: 19 a Format/ Picture/ chọn lớp Layout b Format/ Layout công cụ Picture d Cả câu a c c Click nút Muốn gõ số công thức hóa học H2SO4, ta thực hiện: 20 a Format Font Subscript b Insert Object Microsoft Equation 3.0 c Nhấn tổ hợp phím Ctrl - = d câu a, c Phần Excel Muốn kẻ khung tô cho ô bảng tính Excel, ta chọn ô thực lệnh: 21 a Format Borders and Shading b Table Borders and Shading c Format Cells Borders/Patterns d Sheet Cells Border/Patterns Muốn hiệu chỉnh liệu kiểu công thức ô, ta thực hiện: 22 a Click chuột chọn ô, Nhấn phím F2 Cells b R-Click lên ô, chọn Edit c D-Click lên ô hiệu chỉnh d Câu a,c Muốn nhập liệu kiểu số với số phía trước số, ví dụ 01895 hay 00234, ta 23 thực hiện: a Nhập dấu nháy kép (") trước nhập số b Format Cells Text c Nhập dấu nháy đơn (') trước nhập số d Cả câu a,b,c Muốn chuyển đổi địa tương đối địa tuyệt đối công thức, ta sử dụng: 24 25 26 a Phím F4 b Tổ hợp phím Shift-F3 c Tổ hợp phím Shift-F4 d Tất sai Tại ô C4 chứa công thức =A$1+$C2, copy ô C4 dán vào ô F7, ô F7 chứa công thức: a.=F7 b =D$1+$C5 Cho biết kết hàm =ROUND(1234,-2) c =0 a 1234 b 1200 Cho biết kết công thức: d =D$4+$F5 c 12 d 1000 27 =SUM(IF("NAM"2 Tivi >2 and =3”) a.0 b.3 c.12 Phần Internet d Thông báo lỗi d Thông báo lỗi Phần mềm để duyệt web gọi là: 36 a.Web Navigator b.Web Explorer c.Web Browser d.Web Viewer Muốn tìm kiếm thông tin có chứa từ cụm từ Asia Tsunami in Phuket với công cụ tìm kiếm Google, ta nhập vào cụm từ sau đây? 37 a Asia Tsunami in Phuket b "Asia Tsunami in Phuket" c 'Asia Tsunami in Phuket' d Asia+Tsunami+in+Phuket Muốn tải máy tính sử dụng hình ảnh đẹp duyệt Web, ta thực hiện: a Click chuột lên hình ảnh chọn Save 38 b File Save Picture As c R-Click chuột lên hình ảnh chọn Save Picture As 39 d R-Click chuột lên hình ảnh chọn Download Picture Khi duyệt trang web, muốn in nội dung trang web máy in ta thực hiện: a Edit / Print b File / Print thực Muốn gởi nhận email ta cần phải có: c Format / Print a Địa người nhận 40 b Địa địa email người nhận c Địa email người gởi người nhận d Địa địa email người gởi người nhận d Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang), Bộ câu hỏi trắc nghiệm tin học ôn thi công chức có đáp án (104 trang)

Từ khóa liên quan