51 câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng (có đáp án)

20 1,851 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 00:29

Việc thay đổi thời gian khấu hao thẩm định tài dự án làm: a b c d Dòng tiền dự án tăng Dòng tiền dự án giảm Dòng tiền dự án không thay đổi Dòng tiền dự án giảm lãi Dòng tiền dự án đứng danh nghĩa đầu tư (hay quan điểm ngân hàng) định nghĩa: a Khấu hao lợi nhuận b Khấu hao lợi nhuận sau thuế c Tổng dòng thu tiền trừ tổng dòng chi tiền bao gồm trả nợ gốc lãi ngân hàng d Tổng dòng thu tiền trừ tổng dòng chi tiền Ngân hàng xem xét cho vay dự án a Dự án có tỉ suất sinh lời cao b Dự án có NPV dương c Dự án có khả trả nợ ngân hàng IR chủ đầu tư cao lãi suất cho vay d Dự án có khả trả nợ ngân hàng IR dự án cao tỉ suất sinh lời chung ngành Tỷ lệ chiết khấu là: a b c d e Tỷ lệ chiết khấu dòng tiền năm mà NPV = Lãi suất mong đợi nhà đầu tư bao gồm tỷ lệ lạm phát Lãi suất cho vay Chi phí sử dụng vốn bình quân dự án Lãi suất mong đợi nhà đầu tự bao gồm không bao gồm tỷ lệ lạm phát Hình thức đầu tư chịu rủi ro lãi suất a b c d e Trái phiếu trả lãi lần trả gốc Trái phiếu kho bạc dài hạn Cổ phần ưu đãi Trái phiếu dài hạn công ty Kỳ phiếu kho bạc ngắn hạn Trong điều kiện đồng tiền quốc gia tự chuyển đổi tỷ giá hối đoái thả dài hạn tỷ giá đồng tệ so với đồng ngoại tệ tăng a b Ngân hàng trung ương bán đồng ngoại tệ nước nhiều Luồng vốn nước tăng lên c d Tỷ lệ lạm phát giảm tương đối so với lạm phát quốc gia khác Sản lượng toàn cầu giảm Lãi suất thực thường nhỏ lãi suất danh nghĩa a b c d Lạm phát Thâm hụt cán cân vãng lai Việc toán cổ tức Khấu hao Bảng tổng kết tài sản doanh nghiệp là: a Báo cáo tài doanh nghiệp kỳ báo cáo, thông thường tháng, quý, năm b Bảng cân đối kế toán doanh nghiệp kỳ báo cáo, thông thường tháng, quý, năm c Một loại báo cáo kế toán phản ánh vốn, tài sản kết kinh doanh doanh nghiệp thời điểm báo cáo d Không có câu trả lời Vốn vay ngắn hạn ngân hàng dùng để: a b c d Bổ sung vốn lưu động Bổ sung vốn cố định Mua cổ phiếu góp vốn liên doanh Kinh doanh bất động sản 10 Nguồn vốn dùng để trả nợ trung dài hạn cho ngân hàng là: a b c Vốn vay ngân hàng khác Khấu hao tài sản cố định lợi nhuận Doanh thu bán hàng 11 Để có vốn đầu tư vào dự án mà ngân hàng cam kết, ngân hàng thực biện pháp huy động vốn nào? a b c d Huy động tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn Phát hành kỳ phiếu Phát hành trái phiếu Vay vốn thị trường liên ngân hàng 12 Để hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thực biện pháp a b Đồng tài trợ Bán nợ c d Cơ cấu lại nợ Hạn chế cho vay 13 Thời hạn cho vay a Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu nhận tiền vay thời điểm khách hàng hoàn trả hết nợ gốc lãi vay thoả thuận hợp đồng tín dụng b Là khoảng thời gian tính từ hợp đồng tín dụng có hiệu lực thời điểm khách hàng trả hết tiền gốc lãi vay thoả thuận hợp đồng tín dụng c Là khoảng thời gian tính từ khách hàng bắt đầu trả nợ thời điểm hoàn trả nợ gốc lãi tiền vay thoả thuận hợp đồng tín dụng ký ngân hàng khách hàng bao gồm thời gian gia hạn nợ 14 Ngân hàng chuyển toàn số nợ hợp đồng tín dụng sang nợ hạn trường hợp sau đây: a Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc (một phần toàn bộ) mà khách hàng không trả hạn không điều chỉnh kỳ hạn nợ gốc không gia hạn b Khi đến kỳ hạn trả nợ lãi mà khách hàng không trả lãi hạn không điều chỉnh kỳ hạn nợ lãi không gia hạn nợ lãi c Khi đến kỳ hạn trả nợ gốc lãi (kỳ hạn trả nợ lãi với kỳ hạn trả nợ gốc) mà khách hàng không trả nợ hạn không điều chỉnh kỳ hạn nợ khách hàng không gia hạn nợ gốc lãi d Tất câu 15 Tài sản dùng để bảo đảm tiền vay phải đáp ứng điều kiện a Tài sản thuộc quyền sở hữu thuộc quyền sử dụng, quản lý hợp pháp khách hàng vay bên bảo lãnh b Tài sản phép giao dịch tức tài sản mà pháp luật cho phép không cấm mua, bán, tặng cho, chuyển nhượng, chuyển đổi, cầm cố, chấp, bảo lãnh giao dịch khác c Tài sản tranh chấp quyền sở hữu quyền sử dụng, quản lý khách hàng vay bên bảo lãnh thời điểm ký kết hợp đồng bảo đảm d Tài sản mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm khách hàng vay, bên bảo lãnh phải mua bảo hiểm tài sản thời hạn bảo đảm tiền vay phải cam kết chuyển quyền hưởng tiền bồi thường từ tổ chức bảo hiểm cho ngân hàng e Tất điều kiện nêu 16 Ngân hàng khách hàng thoả thuận giá trị tài sản (thế chấp, cầm cố, bảo lãnh) thời điểm nào? a b c Khi ký kết hợp đồng chấp, cầm cố, bảo lãnh Khi khách hàng xin vay vốn Khi ngân hàng xử lý tài sản bảo đảm 17 Vận đơn đường biển là: a b c d Hợp đồng chuyên chở hàng hoá Chứng từ chứng nhận quyền sở hữu hàng hoá Chứng từ chuyển nhượng Tất câu 18 Trong điều kiện giao hàng đây, trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hoá thuộc bên bán? a b c d FOB CIF CFR C&F 19 Trong chứng từ vận tải sau, loại chứng từ vận tải không chuyển nhượng được? a b c d Hợp đồng thuê tàu chuyến Hợp đồng thuê tàu chợ Vận đơn hàng không Cả ba trường hợp 20 Khi hai bên mua bán không tin tưởng vào khả thực hợp đồng hình thức đảm bảo khả thực hợp đồng? a b c d e Bảo lãnh ngân hàng Thư tín dụng dự phòng Thư tín dụng Chỉ có a b a b 21 Khi nhà nước Việt Nam thực sách phá giá đồng nội tệ điều xảy ra? a b c d Xuất tăng Nhập tăng Nhập giảm Xuất giảm 22 Trong điều kiện giao hàng đây, rủi ro hàng hoá thuộc người mua hàng giao qua lan can tàu? a b c FOB CIF CFR d e a, b c Không có trường hợp 23 Trong cho vay, khách hàng ngân hàng thoả thuận hợp đồng tín dụng thời gian ân hạn Đó là: a Thời gian rút vốn vay b Thời gian định thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc mà phải trả nợ lãi c Thời gian định thời hạn vay mà khách hàng chưa phải trả nợ gốc lãi d Không có câu 24 Trong loại tài sản đảm bảo đây, loại tốt ngân hàng a b c d Đất có giấy tờ hợp pháp khu du lịch Nhà trung tâm thương mại thành phố Bảo lãnh bên thứ ba bất kỳ, kể ngân hàng Số tiết kiệm ngân hàng cho vay phát hành 25 Bạn chọn nhân tố quan trọng để định cho vay a b c d e f Tính khả thi hiệu khoản vay Doanh nghiệp có khả vay vốn ngân hàng khác Doanh nghiệp đầu tư sản xuất mặt hàng Tình hình tài lành mạnh a, b c a d 26 Trong tiêu đây, tiêu đánh giá khả tự tài trợ doanh nghiệp a Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản có b Doanh thu ròng /Tổng tài sản có c Vốn chủ sở hữu/Tổng tài sản có d Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu 27 Theo quy định pháp luật, tổng dư nợ cho vay khách hàng không vượt a b c d 15% vốn tự có tổ chức vay vốn 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng cho vay 15% vốn kinh doanh tổ chức tín dụng cho vay 15% lợi nhuận hàng năm tổ chức tín dụng cho vay 28 Khi sử dụng phương pháp đánh giá dự án giá trị (Net Present Value), định chấp nhận dự án a NPV đầu tư ban đầu b NPV 0 d Tất sai 29 Lợi ích việc đa dạng hoá đầu tư a b c d e f Giảm độ rủi ro tập hợp tài sản đầu tư Tăng tỷ suất lợi nhuận dự kiến tài sản Giảm độ rủi ro tài sản Tăng tỷ suất lợi nhuận tập hợp tài sản Tất sai Tất 30 Vai trò ngân hàng phát hành a b c d e f g Thông báo L/C Kiểm tra hàng hoá Mở toán L/C Kiểm tra chứng từ a c c d a d 31 Tài khoản tài sản nợ tài khoản phản ánh a b c d Nguồn vốn ngân hàng Tài sản ngân hàng Cả phương án Không có câu 32 Khách hàng A dùng sổ tiết kiệm 1000USD mở ngân hàng để chấp khoản vay ngân hàng chấp nhận Kế toán theo dõi sổ tiết kiệm vào: a b c Tài khoản nội bảng Tài khoản ngoại bảng Không có câu 33 Ông A đến ngân hàng mua kỳ phiếu với số tiền 260 triệu đồng, ông A y/c trích tài khoản tiền gửi toán để toán Bạn cho biết, hoàn thành hạch toán nghiệp vụ nguồn vốn ngân hàng sẽ: a b c Tăng lên Giảm xuống Không đổi 34 Công ty B ngân hàng cho vay 600 triệu VND để toán tiền mua NVL cho đối tác công ty công ty D có tài khoản ngân hàng Bạn cho biết, kế toán hạch toán nghiệp vụ kinh tế phát sinh biến động bảng cân đối kế toán nào? a b c Nguồn vốn tăng, tài sản tăng Nguồn vốn tăng, tài sản giảm Nguồn vốn tài sản không đổi 35 Người thụ hưởng người cầm Séc mà tờ séc a Có ghi tên người trả tiền b Không ghi tên người trả tiền ghi cụm từ “trả cho người cầm séc” c Đã chuyển nhượng ký hậu cho thông qua dãy chữ ký chuyển nhượng liên tục d Tất phương án 36 Công ty A vay tiền ngân hàng đến ngày trả lãi, công ty A phải trả 50tr VND tài khoản công ty có 30tr Thanh toán viên hạch toán thu 30tr, phần lại cho vào lãi tiền vay khách hàng chưa trả Hai bút toán là: a b c d Ngoại bảng Nội bảng Một nội bảng ngoại bảng Không có câu 37 Nghĩa vụ toán Séc chuyển khoản thuộc a b c d Khách hàng phát hành séc Ngân hàng nơi người phát hành séc mở tài khoản Cả A B Không có câu 38 Khi công ty trả lãi cổ tức, bảng cân đối kế toán bị ảnh hưởng nào? a b c d Tài sản có vốn chủ sở hữu không thay đổi Tài sản có giảm vốn chủ sử hữu tăng Tài sản có tài sản nợ giảm Tài sản có vốn chủ sở hữu giảm 39 Giá trị bảng cân đối kế toán thường dựa trên: a b c d Giá trị Chi phí lịch sử Giá thị trường Khả sinh lợi 40 Hiện tượng lãi suất âm xảy ra: a b c d Lãi suất danh nghĩa > tỷ lệ lạm phát Lãi suất danh nghĩa =tỷ lệ lạm phát Lãi suất danh nghĩa < tỷ lệ lạm phát Lãi suất danh nghĩa < tỷ lệ lạm phát 41 ROA (Return on Asset) số quan trọng đánh giá hiệu thu nhập doanh nghiệp Theo bạn ROA cho ta thông tin quan trọng nhất: (ROA-tỷ suất lợi nhuận = lợi nhuận ròng/tổng tài sản) a b c d Tình trạng khoản doanh nghiệp Tỷ lệ thu nhập doanh nghiệp Khả quản lý tài doanh nghiệp Hiệu suất, hiệu trình độ quản lý tài sản có doanh nghiệp 42 Nội dung diễn tả vai trò định chế tài trung gian a b c d Các định chế tài giúp giảm chi phí giao dịch tài Các định chế tài giúp nhà đầu tư đa dạng hóa đầu tư Các định chế tài giúp luân chuyển vốn đầu tư sang tổ chức cần vốn đầu tư Tất nội dung 43 Lãi suất tăng … chi phí huy động vốn … thu nhập từ tài sản tài ngân hàng a b c d tăng - giảm tăng – tăng giảm – giảm giảm – tăng 44 Việc NHNN Việt Nam phát hành tiền xu tiền Polymer dấu hiệu của: a b c d Tăng cung tiền cho hệ thống ngân hàng thương mại Thâm hụt cán cân toán Thay đổi cấu tiền mặt lưu thông Lạm phát 45 Nguồn vốn chủ sở hữu a Là số vốn chủ sở hữu doanh nghiệp cam kết toán b Là số vốn chủ doanh nghiệp nhà đầu tư góp vốn hình thành từ kết sản xuất kinh doanh Do nguồn vốn chủ sở hữu khoản nợ c Là số vốn thực có trình sản xuất kinh doanh DN d Không có câu 46 Ngân hàng mua USD, bán DEM cho khách hàng, để tránh rủi ro, tỷ giá, ngân hàng phải: a b c d Mua USD, bán DEM thị trường Mua DEM, bán USD thị trường Giữ nguyên trạng thái Yêu cầu ngân hàng khác bảo lãnh 47 Các công ty mua bán hợp đồng kỳ hạn để: a b c d Huy động vốn cho hoạt động kinh doanh Đầu Tự bảo hiểm Các câu 48 Nếu tỷ lệ lạm phát Mỹ cao VN điều kiện khác không thay đổi, đồng tiền Việt Nam sẽ: a b c d e Tăng giá so với USD Giảm giá so với USD Không thay đổi so với USD Tăng giá so vơi USD loại ngoại tệ mạnh khác Giảm gía so vơi USD loại ngoại tệ mạnh khác 49 Một thư tín dụng chuyển nhượng chuyển nhượng a b c d Một lần Hai lần Ba lần Nhiều lần 50 L/C ghi ngày phát hành sau ngày on board không chấp thuận hay sai? a b c d Đúng theo điều 23 UCP200 Sai Đúng L/C quy định cụ thể Chưa xác định 51 Thư tín dụng L/C a Cam kết người mua trả cho người bán nhận hàng hoá hợp đồng ký b Cam kết ngân hàng thông báo trả tiền cho người bán nhận chứng từ hoàn toàn phù hợp với điều kiện, điều khoản L/C c Cam kết ngân hàng thông báo trả tiền cho người bán sở chấp thuận người mua trường hợp chứng từ không hoàn toàn phù hợp với điều kiện, điều khoản L/C d Cả b c e Không có câu Đáp án: Cập nhật c
- Xem thêm -

Xem thêm: 51 câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng (có đáp án), 51 câu hỏi trắc nghiệm vào ngân hàng (có đáp án)

Từ khóa liên quan