300 câu hỏi về nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp

71 994 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 00:26

Câu hỏi : Trường hợp cấp tín dụng sau phòng Khách hàng không bắt buộc phải qua phòng Quản lý rủi ro để thẩm định? Trường hợp cấp tín dụng có bảo đảm đầy đủ tiền gửi NHCT Trường hợp mở L/C toán vốn tự có khách hàng, bảo đảm bất động sản Trường hợp phát hành bảo lãnh lần theo Hợp đồng cấp bảo lãnh nguyên tắc ký từ trước Tất phương án Câu hỏi : Ngày 20/4/2012, Chi nhánh thực chấm điểm xếp hạng tín dụng cho khách hàng A để cấp GHTD lần đầu Biết Khách hàng thành lập từ tháng 9/2010, có doanh thu Cán chấm điểm lựa chọn tiêu để thực chấm điểm khách hàng này? KHDN lập dự án đầu tư KHDN thành lập KHDN lần đầu quan hệ với ngân hàng KHDN thông thường Câu hỏi : Theo quy trình cấp tín dụng theo mô hình mới, phận thực nhập thông tin liên quan đến tài sản làm thủ tục nhận TSBĐ là: Phòng Quản lý rủi ro nợ có vấn đề Cả phòng Khách hàng Phòng Quản lý rủi ro Nợ có vấn đề Phòng Khách hàng, Phòng giao dịch Câu hỏi : Các trường hợp sau việc định tín dụng thuộc thẩm quyền Hội đồng tín dụng sở Giám đốc Chi nhánh định tín dụng thấp đề xuất phòng Quản lý rủi ro nợ có vấn đề Giám đốc Chi nhánh không đồng ý với đề xuất từ chối cấp tín dụng phòng Quản lý rủi ro nợ có vấn đề Giám đốc Chi nhánh xét thấy cấp tín dụng cao mức đề xuất phòng Quản lý rủi ro nợ có vấn đề Câu hỏi : Theo quy trình cấp tín dụng theo mô hình mới, trường hợp thay đổi thông tin định giá lại TSBĐ, phận thực cập nhật thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm hệ thống INCAS là: Phòng Quản lý rủi ro nợ có vấn đề Cả phòng Khách hàng Quản lý rủi ro Phòng Khách hàng, Phòng giao dịch Câu hỏi : Nhóm khách hàng liên quan cấp gồm: Các khách hàng có quan hệ tín dụng với từ 03 Chi nhánh NHCT trở lên Các khách hàng có quan hệ tín dụng Chi nhánh NHCT Các khách hàng có quan hệ tín dụng với từ 02 Chi nhánh NHCT trở lên Các khách hàng có quan hệ tín dụng chi nhánh NHCT chi nhánh NHTM khác Câu hỏi : Theo quy định luật Tổ chức tín dụng năm 2010, tổng mức cấp tín dụng khách hàng không vượt 25% vốn tự có Ngân hàng thương mại 20% vốn tự có Ngân hàng thương mại 10% vốn tự có Ngân hàng thương mại 15% vốn tự có Ngân hàng thương mại Câu hỏi : Điều kiện hệ số toán ngắn hạn cấp GHTD có bảo đảm khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác: Tối thiểu 1,2 Tối thiểu 0,8 NHCT không quy định Tối thiểu Câu hỏi : Đối với khách hàng có quan hệ tín dụng không thường xuyên, GHTD xác định: Tại thời điểm khách hàng bắt đầu có quan hệ tín dụng điều chỉnh có nhu cầu cấp tín dụng bổ sung Tại thời điểm khách hàng bắt đầu có quan hệ tín dụng xác định lại theo định kỳ Tại thời điểm khách hàng bắt đầu có quan hệ tín dụng Theo định kỳ tối thiểu lần/năm Câu hỏi 10 : Báo cáo viên thẩm định có quyền bỏ phiếu biểu họp HĐTD Đúng Sai Câu hỏi 11 : Chi nhánh ủy quyền cấp tín dụng doanh nghiệp có nợ xấu nợ khoanh TCTD khác Sai Đúng Câu hỏi 12 : Một điều kiện để NHCTD xem xét cấp giới hạn tín dụng bảo đảm khách hàng tổ chức kinh tế là: Được chấm điểm xếp hạng tín dụng từ BBB trở lên, có hệ số tự tài trợ >= 15% Được chấm điểm xếp hạng tín dụng từ A trở lên, có hệ số tự tài trợ >= 20% Được chấm điểm xếp hạng tín dụng từ BBB trở lên, có hệ số tự tài trợ >= 20% Câu hỏi 13 : Công ty A đề nghị Chi nhánh X cho vay 100 tỷ đồng Công ty đủ điều kiện cấp GHTD bảo đảm, có vốn chủ sở hữu 20 tỷ, xếp hạng tín dụng khách hàng đạt loại AA HĐTD sở họp định cấp GHTD bảo đảm tài sản khách hàng 100 tỷ (bằng mức phán chi nhánh): Đúng Sai Câu hỏi 14 : Loại trừ trường hợp hình thành chia, tách, sáp nhập, chuyển đổi từ doanh nghiệp trước hoạt động lâu năm, Khách hàng thành lập doanh nghiệp mà thời điểm thức thực hoạt động theo Đăng ký kinh doanh, có doanh thu (trừ thu từ hoạt động tài chính) đến thời điểm đề nghị cấp GHTD: chưa đủ 30 tháng chưa đủ 24 tháng chưa đủ 12 tháng chưa đủ 18 tháng Câu hỏi 15 : Trong trường hợp, khách hàng đề nghị cấp GHTD có bảo đảm phải có kết sản xuất kinh doanh có lãi, không lỗ lũy kế Đúng Sai Câu hỏi 16 : DNTN X ông Nguyễn Văn A làm chủ DNTN Y ông Trần Văn B em vợ ông Nguyễn Văn A làm chủ, có quan hệ tín dụng với Chi nhánh NHCT X Cán tín dụng xác định hai doanh nghiệp không thuộc nhóm khách hàng liên quan hai chủ doanh nghiệp anh em ruột Nhận định cán tín dụng là: Sai Đúng Câu hỏi 17 : Khách hàng A Hội đồng tín dụng TSC duyệt cấp GHTD (có phê duyệt cụ thể giới hạn phận) Trong thời hạn trì GHTD, khách hàng có nhu cầu tăng giới hạn bảo lãnh phạm vi GHTD duyệt Theo quy định hành NHCT, cấp sau định điều chỉnh giới hạn phận Hội đồng tín dụng TSC Hội đồng tín dụng chi nhánh Giám đốc chi nhánh Tổng Giám đốc Câu hỏi 18 : Trường hợp KH có bảo đảm phần cho GHTD Chi nhánh áp dụng điều kiện cấp GHTD Có bảo đảm Không bảo đảm Câu hỏi 19 : Để cấp GHTD không bảo đảm, khách hàng doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện sau đây: Hệ số tự tài trợ tối thiểu 15% a c Hệ số toán ngắn hạn tối thiểu 1,0 Kết kinh doanh có lãi (ROE tối thiểu 3%), lỗ lũy kế, trừ trường hợp có lỗ quan có thẩm quyền xác nhận/ có định bù lỗ a, b c Câu hỏi 20 : Trong trường hợp, giới hạn tín dụng tổng giới hạn phận (Giới hạn cho vay, Giới hạn bảo lãnh, Giới hạn chiết khấu Giới hạn bao toán) Đúng sai Câu hỏi 21 : Theo quy định hành NHCTVN, điều kiện để chi nhánh xem xét cấp GHTD bảo đảm Khách hàng DN khách hàng xếp hạng tín dụng từ AA trở lên BB trở lên BBB trở lên A trở lên Câu hỏi 22 : Một doanh nghiệp đề nghị chi nhánh mở L/C lúc, L/C trị giá 100.000 USD (ký quỹ 100%), L/C trị giá 300.000 USD (ký quỹ 30%, phần lại có bảo đảm tài sản), L/C trị giá 500.000 USD (ký quỹ 20%, lại toán vốn vay) Theo quy định hành NHCT, giới hạn bảo lãnh khách hàng xác định 800.000 USD 400.000 USD 900.000 USD 610.000 USD Câu hỏi 23 : Chỉ tiêu NPV đánh giá hiệu tài dự án đầu tư có đặc điểm: Xem xét đến giá trị thời gian tiền; Độ xác lệ thuộc vào tính xác việc xác định lãi suất chiết khấu Xem xét đến giá trị thời gian tiền; Có thể trình bày theo tỷ lệ phần trăm Độ xác lệ thuộc vào tính xác việc xác định lãi suất chiết khấu Độ xác lệ thuộc vào tính xác việc xác định lãi suất chiết khấu; Có thể trình bày theo tỷ lệ phần trăm Câu hỏi 24 : Biết tỷ suất chiết khấu lựa chọn để tính giá trị ròng (NPV) thấp tỷ suất sinh lợi nội (IRR) dự án đầu tư Theo Anh, chị: NPV dự án chắn không (=0) NPV dự án chắn dương (>0) Không có sở để đưa nhận định NPV dự án chắn âm (
- Xem thêm -

Xem thêm: 300 câu hỏi về nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp, 300 câu hỏi về nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp