BÀI tập TÍNH THUẾ GTGT có NGHIỆP vụ NHẬP KHẨU và XUẤT KHẨU

29 1,486 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 00:23

BÀI TẬP TÍNH THUẾ GTGT CÓ NGHIỆP VỤ NHẬP KHẨU VÀ XUẤT KHẨU Một công ty thương mại có tình hình kinh doanh tháng 6/N sau (ĐVT: 1000đ) Tình hình mua hàng hóa dịch vụ tháng: - Nhập lô hàng A với giá nhập 4.000.000 - Mua lô hàng B để xuất với giá mua chưa thuế GTGT 5.000.000 - Nhập TSCĐ với trị giá 600.000 Tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ tháng sau: - DT tiêu thụ mặt hàng A: 6.500.000 - DT tiêu thụ mặt hàng B 8.000.000 DT hàng xuất 70%, số lại DT bán hàng nước - Xuất ủy thác lô hàng C với tổng giá trị xuất 12.000.000 Hoa hồng hưởng 5% tính giá trị hàng xuất Yêu cầu; tính thuế GTGT phải nộp tháng biết: - Mặt hàng B chịu thuế TTĐB với thuế suất 20% - Trong tháng hợp đồng XK thực 70% giá trị hợp đồng, hoa hồng ủy thác toán theo tiến độ thực hợp đồng - Thuế NK mặt hàng A 20%, Thuế NK TSCĐ 5% - Thuế XK hàng B 10%, C 5% - Thuế GTGT mặt hàng hoa hồng ủy thác 10% Bài giải (Đvt : ngàn đồng) Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ, hàng hóa dịch vụ mua vào, có hóa đơn hợp pháp toán qua ngân hàng, hàng xuất có đủ điều kiện hưởng thuế suất 0%, thuế NK, thuế GTGT hàng nhập doanh nghiệp nộp kỳ: Thuế GTGT phải nộp kỳ = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang 1.Xác định thuế GTGT đầu : - Thuế GTGT mặt hàng A = 6.500.000 * 10% = 650.000 - Thuế GTGT mặt hàng, (do mua để xuất nên thuế TTĐB): + Đối với phần doanh thu xuất (không phải nộp thuế TTĐB) = 8.000.000 * 70% * 110% * 0% = + Đối với phần doanh thu tiêu thụ nước (do mua để phục vụ xuất không xuất nên phải nộp thuế TTĐB): • Thuế TTDB phải nộp nước = (8.000.000 * 30%)/(1+20%)*20% = 400.000 • Thuế GTGT đầu = 8.000.000 * 30% * 10% = 240.000 - Doanh thu hàng xuất ủy thác = 12.000.000 * 70% = 8.400.000 kê khai, nộp thuế GTGT - Thuế GTGT hoa hồng xuất ủy thác = 8.400.000 * 5% * 10% = 42.000 Tổng thuế GTGT đầu kỳ = 650.000 + 240.000 + 42.000 = 932.000 2.Xác định thuế GTGT đầu vào trừ : - Thuế GTGT mặt hàng A khâu nhập = (4.000.000 + 4.000.000 * 20%) * 10% = 480.000 - Thuế GTGT mặt hàng B (do mua để nhập nên thuế TTĐB) = 5.000.000 * 10% = 500.000 - Thuế GTGT TSCĐ khâu nhập = (600.000 + 600.000 * 5%) * 10% = 63.000 Do doanh thu bán hàng mặt hàng không chịu thuế nên toàn thuế GTGT đầu vào khấu trừ toàn Thuế GTGT đầu vào khấu trừ = 480.000 + 500.000 + 63.000 = 1.043.000 3.Xác định thuế GTGT phải nộp kỳ : Đầu không cho thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang nên giả sử = Thuế GTGT đầu phải nộp kỳ = 932.000 – 1.043.000 = - 111.000 Doanh nghiệp nộp thuế GTGT kỳ này, số thuế GTGT khấu trừ chuyển sang kỳ sau 111.000 Tuy nhiên, kỳ doanh nghiệp phải nộp thuế GTGT nhập 480.000 + 63.000 = 543.000 Lưu ý giải : • Thuế TTĐB hàng mua phục vụ xuất miễn Doanh nghiệp xuất nộp thuế TTĐB cho hàng xuất Nhưng doanh nghiệp mua để xuất mà không xuất khẩu, bán nước phải nộp thuế TTĐB cho phần bán nước • Phần giả định đầu chữa quan trọng, điều kiện để hàng xuất hưởng thuế suất 0% theo quy định điều TT 219: “2 Điều kiện áp dụng thuế suất 0%: a) Đối với hàng hóa xuất khẩu: - Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu; - Có chứng từ toán tiền hàng hóa xuất qua ngân hàng chứng từ khác theo quy định pháp luật; - Có tờ khai hải quan theo quy định khoản Điều 16 Thông tư này.”, “b) Đối với dịch vụ xuất khẩu: - Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân nước khu phi thuế quan; - Có chứng từ toán tiền dịch vụ xuất qua ngân hàng chứng từ khác theo quy định pháp luật;” • Sau tính số thuế đầu vào khấu trừ, doanh thu không chịu thuế, câu kết luận “Do doanh thu bán hàng mặt hàng không chịu thuế nên toàn thuế GTGT đầu vào khấu trừ toàn bộ” nên nhắc lại cho làm chặt chẽ • Đối với hàng nhập khẩu, phần thuế GTGT hay bị bỏ quên : - Để khấu trừ thuế GTGT khâu nhập kỳ tính thuế, số thuế phải nộp kỳ theo quy định khoản điều 15 TT 219 “có chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu” - Khi tính số thuế GTGT phải nộp kỳ phải nhắc lại số thuế GTGT khâu nhập phần kết luận BÀI TẬP THUẾ GTGT CÓ TÌNH HUỐNG THUẾ NHÀ THẦU Bài 2: Bài Nguyen Trang tháng 8/2014 công ty TNHH Hải Nam có nghiệp vụ kinh tế sau: Xuất lô hàng A theo điều kiện FOB có trị giá 500 triệu đồng Làm đại lý tiêu thụ sản phẩm B (thuộc diện chịu thuế GTGT) cho công ty TNHH nước, giá bán theo qui định chưa có thuế GTGT 50.000 đồng/sp, hoa hồng hưởng 5% giá bán chưa thuế GTGT, kỳ công ty K tiêu thụ 10.000sp công ty TNHH toán tiền hoa hồng cho số sản phẩm bán kỳ Nhận xuất ủy thác lô hàng C theo điều kiện giá FOB có trị giá 600 triệu đồng, hoa hồng ủy thác hưởng 3% giá FOB Bán cho doanh nghiệp L lô hàng D với giá chưa thuế GTGT 200 triệu đông, thuế GTGT 10%, viết hóa đơn, kế toán ghi giá toán 220 triệu đồng (hóa đơn không ghi tách riêng giá chưa thuế thuế GTGT) Dùng 100sp E để trao đổi với sở kinh doanh M lấy sản phẩm F, giá bán chưa thuế GTGT sản phẩm E thời điểm phát sinh họat động trao đổi 120.000đ/sp Công ty nhận số sản phẩm F có tổng giá trị 15 triệu (giá chưa thuế GTGT) Phần chênh lệch toán cho phía công ty M tiền chuyển khoản Thuế suất thuế GTGT sản phẩm F 5% Thuê công ty nước (không thực báo cáo kế toán Việt Nam) sửa chữa hệ thống sản xuất - việc sữa chửa thực Việt Nam - với giá toán theo hợp đồng qui đồng VN 300 triệu đồng Bán trả góp cho công ty N lô hàng, giá trả góp chưa có thuế GTGT 300 triệu đồng, trả vòng năm, giá bán trả 250 triệu đồng (giá chưa thuế GTGT) Yêu cầu: xác định số thuế GTGT mà công ty phải nộp tháng (bao gồm số thuế nộp hộ có) Bài giải (Đvt : tr đồng): Giả sử công ty nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ : 1.Xác định số thuế GTGT đầu : - Xuất lô hàng FOB (không có thông tin thuế xuất khẩu, giả sử thuế suất thuế xuất 0%, hàng xuất đầy đủ hồ sơ để hưởng thuế suất thuế GTGT hàng xuất 0%) - Thuế GTGT hàng xuất = 500 * 0% = - Doanh thu bán hàng đại lý giá SP B = 10.000 sp * 0,05 = 500 kê khai, tính nộp thuế GTGT Thuế GTGT hoa hồng đại lý bán giá = 500 * 5% * 10% = 2,5 - Xuất ủy thác lô hàng C trị giá FOB 600, kê khai nộp thuế, (giả sử lô hàng xuất xong kỳ) Thuế GTGT hoa hồng ủy thác xuất = 600 * 3% * 10% = 1,8 - Bán lô hàng D ghi hóa đơn 220, không tách thuế GTGT, thuế GTGT phải nộp = 220 * 10% = 22 (theo quy định mục a khoản điều 12 TT 219) - Thuế GTGT 100sp E (giả sử thuế suất 10%) xuất trao đổi = 100 * 0,12 * 10% = 1,2 - Thuế GTGT lô hàng bán trả góp (giả sử thuế suất 10%) = 250 * 10% = 25 Tổng thuế GTGT đầu kỳ = + 2,5 + 1,8 + 22 + 1,2 + 25 = 52,5 2.Xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ (giả sử có đầy đủ chứng từ hóa đơn điều kiện khấu trừ theo quy định): - Thuế GTGT lô hàng F (trao đổi với sản phẩm E) toán qua ngân hàng sau bù trừ : 15 * 5% = 0,75 – đủ điều kiện khấu trừ - Thuế GTGT phải nộp hộ cho nhà thầu nước (giả sử giá bao gồm VAT, DN kê khai nộp hộ kỳ) = 300 * 5% = 15 – đủ điều kiện khấu trừ Tổng thuế GTGT đầu vào khấu trừ = 0,75 + 15 = 15,75 3.Xác định thuế GTGT phải nộp kỳ : Thuế GTGT phải nộp kỳ = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang, đầu không cho, nên giả định = Thuế GTGT phải nộp kỳ = 52,5 – 15,75 – = 36.75 Vậy thuế GTGT phải nộp kỳ = 36.75 thuế GTGT phải nộp hộ cho nhà thầu nước 15 Khi làm tập lưu ý : - Đối với hóa đơn xuất không ghi thuế GTGT, ghi dòng giá toán (trừ trường hợp phép vé xe, vé tàu …), quan thuế tính thuế toàn giá toán, tức lấy giá toán nhân với thuế suất, không chia ngược - Đối với phần thuế GTGT nộp hộ cho nhà thầu có cách tính thuế GTGT : + Nếu đầu không nói gì, cho giá trị hợp đồng, tức giá bao gồm thuế GTGT nên tính thuế GTGT, ta lấy giá hợp đồng nhân với thuế suất thuế GTGT (tương tự tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp doanh nghiệp nội địa) + Nếu đầu cho hợp đồng ký giá net, tức không bao gồm thuế GTGT, ta phải dùng công thức quy đổi : Doanh thu tính thuế GTGT = (D.thu chưa bao gồm thuế GTGT)/(1-tỷ lệ % để tính thuế GTGT doanh thu) Tỷ lệ % để tính thuế GTGT doanh thu thuế nhà thầu bao gồm : • 5% dịch vụ, cho thuê máy móc thiết bị, bảo hiểm; xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị • 3% sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa; xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị • 2% hoạt động kinh doanh khác Ví dụ, trên, nghiệp vụ cho sau : “6 Thuê công ty nước (không thực báo cáo kế toán Việt Nam) sửa chữa hệ thống sản xuất việc sữa chửa thực Việt Nam - với giá toán theo hợp đồng qui đồng VN 300 triệu đồng (không bao gồm thuế GTGT phải nộp) Thì phải giải sau : - Thuế GTGT phải nộp hộ cho nhà thầu nước (giả sử DN kê khai nộp hộ kỳ) = 300 /(1 - 5%) * 5% = 15,79 – đủ điều kiện khấu trừ BÀI TẬP THUẾ GTGT CÓ HOẠT ĐỘNG ỦY THÁC XNK Vợ Su Oppa, Huỳnh Phạm Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh năm 2014 sau: có nghiệp vụ mua bán hàng hoá năm: 1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp 2) Nhận xuất uỷ thác lô hàng theo giá FOB tỷ đồng Tỷ lệ hoa hồng tình giá trị lô hàng 4% 3) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho cty nước có trụ sở TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF 50 tỷ đồng Tổng giá hàng bán theo qui định 60 tỷ đồng Tỷ lệ hoa hồng 5% giá bán 4) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước Công việc hoàn thành 100% toàn thành phẩm xuất trả Doanh nghiệp hưởng tiền gia công tỷ đồng 5) Xuất nước 130.000 sp theo giá CIF 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm vận chuyển quốc tế tính 2% FOB 6) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp Thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ năm 8,963 tỷ đồng Yêu cầu: tính thuế GTGT mà cty phải nộp năm 2014 Biết rằng: Thuế xuất thuế GTGT mặt hàng 10% Bài giải (Đvt :trđ) Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ, hàng hóa dịch vụ mua vào, có hóa đơn hợp pháp toán qua ngân hàng, hàng xuất khẩu, hàng báo cho khu chế xuất có đủ điều kiện hưởng thuế suất 0%: Thuế GTGT phải nộp kỳ = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang 1.Xác định thuế GTGT đầu : - Thuế GTGT đầu lô hàng bán nội địa = 300.000 x 0,21 x 10% = 6.300 - Doanh thu xuất ủy thác 9.000 kê khai, nộp thuế - Thuế GTGT hoa hồng ủy thác xuất = 9.000 x 4% x 10% = 36 - Doanh thu hàng bán đại lý giá 60.000 kê khai, nộp thuế - Thuế GTGT hoa hồng đại lý = 60.000 x 5% x 10% = 300 - Thuế GTGT tiền gia công xuất 4.000 x 0% = - Thuế GTGT lô hàng xuất theo giá CIF = (130.000 x 0,2448)/102% x 0% = - Thuế GTGT lô hàng bán cho khu chế xuất = (17.000 x 0,2) x 0% = Tổng số thuế GTGT đầu = 6.300 + 36 + 300 + + + = 6.636 2.Xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ : Toàn doanh thu bán doanh nghiệp thuộc đối tượng khấu trừ đầu vào nên số thuế GTGT đầu vào khấu trừ Doanh nghiệp 8.963 3.Xác định số thuế GTGT phải nộp kỳ - Đầu không cho số thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang nên giả định = Thuế GTGT phải nộp kỳ = 6.636 – 8.963 – = - 2.327 Doanh nghiệp nộp thuế GTGT kỳ này, số thuế GTGT khấu trừ chuyển sang kỳ sau 2.327 Lưu ý làm : - Một số bạn thắc mắc thuế suất thuế GTGT tiền gia công hàng xuất Trong khoản điều TT 219 quy định “Thuế suất 0%: áp dụng hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu” và, “- Các trường hợp coi xuất theo quy định pháp luật: + Hàng hóa gia công chuyển quy định pháp luật thương mại hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài.” Cụ thể quy định hoạt động gia công hàng hóa với nước hưởng thuế suất 0% - Cách xuất hóa đơn hàng ủy thác xuất khẩu, ủy thác nhập khẩu, mục 2.2 2.3 Phụ lục TT 39 quy định sau : + Đối với hoạt động nhập ủy thác : “2.2 Tổ chức xuất nhập nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nhận nhập hàng hóa ủy thác cho sở khác, trả hàng sở nhận ủy thác lập chứng từ sau: Cơ sở nhận nhập ủy thác xuất trả hàng nhập ủy thác, nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, sở lập hóa đơn GTGT để sở ủy thác nhập làm kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng hóa ủy thác nhập Trường hợp sở nhận nhập ủy thác chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu, xuất trả hàng nhập ủy thác, sở lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo lệnh điều động nội theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa thị trường Sau nộp thuế GTGT khâu nhập cho hàng hóa nhập ủy thác, sở lập hóa đơn theo quy định trên” + Đối với hoạt động xuất ủy thác : “2.3 Khi xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, sở sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm Lệnh điều động nội theo quy định làm chứng từ lưu thông hàng hóa thị trường Trường hợp ủy thác xuất hàng hóa, xuất hàng giao cho sở nhận ủy thác, sở có hàng hóa ủy thác xuất sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội kèm theo Lệnh điều động nội Khi hàng hóa thực xuất có xác nhận quan hải quan, vào chứng từ đối chiếu, xác nhận số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất sở nhận ủy thác xuất khẩu, sở có hàng hóa ủy thác xuất lập hóa đơn GTGT để kê khai nộp thuế, hoàn thuế GTGT hóa đơn bán hàng Cơ sở nhận ủy thác xuất sử dụng hóa đơn GTGT hóa đơn bán hàng để xuất cho khách hàng nước ngoài.” Và hóa đơn xuất, nhập ủy thác kê khai thuế GTGT theo quy định khoản điều 11 TT 156 : “đ) Khai thuế người nộp thuế có hoạt động xuất, nhập ủy thác hàng hoá Người nộp thuế nhận xuất, nhập ủy thác hàng hóa khai thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhận xuất, nhập ủy thác phải khai thuế giá trị gia tăng thù lao ủy thác hưởng Hóa đơn đầu ra, đầu vào hàng hóa nhận xuất, nhập ủy thác khai bảng kê mẫu số 01-1/GTGT mẫu số 01-2/GTGT; số liệu tổng hợp hàng hóa nhận ủy thác xuất, nhập hai bảng kê không sử dụng làm để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.” Bài tập Nguyên Ngọc Công ty kinh doanh A có số liệu khai thuế GTGT thàng năm 2012 sau: - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước : 600 tr đ - Thuế GTGT đầu vào: 8.200 tr (không bao gồm thuế GTGT lô hàng quạt thông gió trị giá 300 tr đồng công ty xuất dùng cho kho bảo quản hàng hóa) + Trong số thuế đầu vào 8.200 tr có hóa đơn GTGT có số tiền thuế GTGT đầu vào 50 tr mua DN B , doanh nghiệp A toán qua NH, có chứng từ hàng hóa thực tế nhập kho DN nhận thông tin từ quan thuế thông báo doanh nghiệp B thuộc đối tượng bỏ trốn - Thuế GTGT đầu ra: 10.200 tr - Công ty bị quan thuế thông bào thuế thông báo ruy thu tiền hoàn thuế GTGT quý I/ năm 2011 210tr đ không toán qua ngân hàng mộ lô hàng xuất - Công ty tự Phát tháng 5/2012 kê khai sai tờ khai thuế GTGT: Sai số học dẫn đến làm tăng thuế GTGT đầu ra: 20tr đ nhầm lẫn thuế GTGT nộp hộ nhà thầu làm tăng thuế GTGT đầu vào: 120 tr Anh chị tinh số thuế GTGT phải nộp kỳ công ty A Bài giải : Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khâu trừ, chi phí có đủ điều kiện khấu trừ, trừ số trường hợp đầu nói khác (Đvt: trđ) : - Xác định thuế GTGT đầu : 10.200 - Xác định thuế GTGT đầu vào : 8.200, : + số tiền thuế GTGT đầu vào mua DN B 50 – không khấu trừ, loại Lô quạt xuất cho kho bảo quản khấu trừ 300 * 10% = 30 – cộng thêm vào Tống số thuế GTGT đầu vào khấu trừ : = 8.200 – 50 + 30 = 8.180 - Điều chỉnh giảm số thuế đầu phải nộp sai số học kỳ trước = 20 - Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào khấu trừ nhầm thuế nhà thầu = 120 - Thông báo truy thu tiền hoàn thuế GTGT quý I/ năm 2011 210, nộp riêng, không ảnh hưởng đến thuế GTGT kỳ tính thuế - không điều chỉnh Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào – khoản điều chỉnh giảm + khoản điều chỉnh tăng – thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang = 10.200 – 8.180 + 120 – 20 – 600 = 1.520 Vậy, DN phải nộp thuế GTGT kỳ báo cáo 1.520 210 tiền truy thu thuế hoàn quý I/2011 Khi làm ý : - Thuế GTGT hàng tiêu dùng nội khấu trừ Theo thông tư 119, khoản kê khai, tính thuế GTGT - Tiền truy thu thuế GTGT hoàn không ảnh hưởng đến việc tính thuế GTGT phải nộp Công ty ABC kinh doanh TM&DV nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ tháng 9/2014 thuế có tài liệu sau: Mua 100 hạt điều tươi từ công ty BB với giá chưa thuế GTGT 24.000 đồng/kg Chi phí vận chuyển số điều trả cho doanh nghiệp vận tải theo giá chưa thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT 100 trđ Trong tháng, công ty bán lại cho doanh nghiệp X 90 với giá chưa thuế GTGT 26.000 đồng/kg 10 lại bán cho hộ kinh doanh cá thể với giá bán chưa thuế GTGT 26.200 đồng/kg Làm đại lý bán vé cho hãng vận tải đường biển quốc tế, doanh thu đại lý 1.000 triệu đồng Hoa hồng đại lý nhận 5% doanh thu đại lý Mua từ doanh nghiệp sản xuất 300.000 gram giấy Double A với giá mua chưa thuế GTGT 56.000 đồng/gram Trong tháng tiêu thụ 280.000 gram với giá chưa có thuế GTGT 70.000 đồng/gram Xuất 200 gram giấy Double A để sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để giao 60.000 áo cho đại lý bán giá Cuối tháng, đại lý lập bảng kê báo cáo tiêu thụ 50.000 (theo giá bán chưa thuế GTGT DN quy định 200.000 đ/chiếc) Hoa hồng đại lý trả 4%/giá bán chưa thuế giá trị gia tăng số lượng áo tiêu thụ tháng Tổng thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua khác tập hợp hóa đơn GTGT phục vụ hoạt động kinh doanh 50 triệu đồng Trong đó, thuế GTGT đầu vào số vật tư bị tổn thất hỏa hoạn công ty bảo hiểm bồi thường 10 triệu đồng Yêu cầu: Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp tháng, biết rằng: Thuế suất thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ trên: 10% Riêng thuế suất hạt điều tươi khâu thương mại 5% Các hàng hoá, dịch vụ mua vào toán qua ngân hàng có hóa đơn hợp pháp Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang 15 trđ Bài giải (Đvt:trđ) : Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ, hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn hợp pháp toán qua ngân hàng : Thuế GTGT phải nộp kỳ = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang 1.Xác định thuế GTGT đầu : - Doanh thu 90 hạt điều tươi bán cho doanh nghiệp X (giả sử DN X nộp thuế theo PP khấu trừ) kê khai, nộp thuế GTGT - Thuế GTGT 10 hạt điều bán cho hộ cá thể = 10.000 * 26,2 * 5% = 13,1 - Hoa hồng đại lý vận tải biển quốc tế = 1.000 * 5% = 50 kê khai, nộp thuế (không phải 0% đâu nhé, @Quỳnh Anh Mèo) - Thuế GTGT lô hàng giấy xuất bán = 280.000 * 0,070 x 10% = 1.960 - Doanh thu 200 gram giấy xuất cho phận quản lý tiêu dùng nội bộ, kê khai, nộp thuế (câu từ tháng 8/14 trở trước phải tính thuế GTGT phải nộp, thuế GTGT đầu vào khấu trừ) - Thuế GTGT hàng xuất bán đại lý, DN sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý nên tính nộp thuế GTGT hàng thực bán = 50.000 * 0,2 * 10% = 1.000 Tổng thuế GTGT đầu = 13,1 + 1.960 + 1.000 = 2.973,1 2.Xác định thuế GTGT đầu vào khấu trừ : - Mua 100 hạt điều tươi từ công ty BB, công ty BB kê khai nộp thuế GTGT nên thuế GTGT đầu vào - Chi phí vận chuyển hạt điều = 100 x 10% = 10 – khấu trừ - Thuế GTGT lô giấy mua vào = 300.000 * 0,056 * 10% = 1.680 – khấu trừ - Thuế GTGT hoa hồng bên nhận đại lý bán giá lô áo = 50.000 x 0,2 x 4% x 10% = 40 - khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào hàng hóa dịch vụ khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 50, có thuế GTGT hàng hóa bị tổn thất hỏa hỏa bồi thường 10, thuế GTGT đầu vào hàng hóa dịch vụ khác khấu trừ = 50 – 10 = 40 Tổng số thuế GTGT đầu vào khấu trừ phát sinh kỳ = 10 + 1.680 + 40 + 40 = 1.770 3.Xác định thuế GTGT phải nộp kỳ : - Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang 15 Thuế GTGT phải nộp kỳ = 2.973,1 – 1.770 – 15 = 1.188,1 Bài @Trang Hoàng, đưa lên để người tham khảo: Một doanh nghiệp kỳ tính thuế có tàu liệu sau: - Nhập vải cty nước để gia công quần áo xk cho cty Trị giá tính thuế nk 240tr => gia công đc 10.000 q.ao, đơn giá gc 50k/bộ - đến thời hạn giao hàng, doanh nghiệp giao 8.000 Số lại k đảm bảo chất lượng nên tiêu thụ nước, đơn giá 160k/bộ chưa vat - thuế nk vải 20%, vat vải quần áo gia công 10% DN nộp loại thuế khâu nk trc thời điểm tiêu thụ nước Hàng hoá nk toán LC Thuế vat doanh nghiệp phải kê khai nộp bn? Bài giải : Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ (Đvt:trđ) : 1.Thuế GTGT khâu nhập phải nộp cho hàng gia công không đảm bảo chất lượng bán nước = (240.000 x (10.000 – 8.000)/10.000) x 120% x 10% = 5.760 (Giả sử DN tính nộp kỳ) 2.Xác định thuế GTGT phải nộp kỳ : - Xác định thuế GTGT bán kỳ : + Thuế GTGT hàng gia công xuất : 8.000 x 50/bộ x 0% = + Thuế GTGT lô hàng bán nước : 2.000 x 160 x 10% = 32.000 Tổng số thuế GTGT đầu phải nộp = + 32.000 = 32.000 - Xác đinh số thuế đầu vào khấu trừ : thuế GTGT lô hàng nhập DN nộp kỳ nên khấu trừ 5.760 - Xác định số thuế GTGT phải nộp kỳ, thông tin thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang nên: Thuế GTGT phải nộp = 32.000 – 5.760 = 26.240 Khi làm lưu ý : Nguyên vật liệu nhập để gia công hàng xuất miễn thuế nhập thuế VAT hàng nhập khẩu, nhiên, đến kỳ hạn không xuất có tình xảy : 1.Không đủ tiêu chuẩn gia công xuất khẩu, phép bán nước phải tính thuế NK thuế GTGT hàng nhập cho phần nguyên liệu tương ứng 2.Nếu chưa xuất chậm tiến độ, sau thời hạn đó, bên giao gia công đồng ý nhận tiếp thời điểm đến hạn, DN phải nộp thuế NK thuế GTGT hàng nhập cho phần nguyên liệu tương ứng, sau đó, DN xuất khẩu, DN hoàn thuế NK, thuế GTGT hàng nhập khấu trừ hoàn theo quy định DẠNG BÀI TẬP TÍNH THUẾ GTGT ĐỐI VỚI HÀNG ĐẠI LÝ Tôi xin lấy Nguyên Ngọc làm ví dụ: DN có tình sau: - Lập bảng kê báo cáo tiêu thụ 1.000 sp may mặc vs giá chưa thuế GTGT 200.000đ/sp Đây sp nhận đại lý bán giá cho cty Đức Giang - Trong kỳ, cty Đức Giang sử dụng PXK gửi bán đại lý kèm theo lệnh điều động nội xuất cho đại lý 1.500sp Hoa hồng đại lý toán 5% giá bán chưa thuế đại lý trả tiền bán hàng kỳ - Nhận làm đại lý dịch vụ bưu điện bán giá theo quy định cty bưu điện Doanh số chưa thuế GTGT = 20.000.000đ Hoa hồng đại lý 10% - Tiêu thụ 300 bàn ghế vs giá chưa thuế GTGT = 700.000đ/bộ - tổng thuế GTGT đầu vào CP mua tập hợp = 14.500.000đ Trong thuế GTGT số vật tư tổn thất ko xđ dc trách nhiệm bồi thường 5.000.000đ XĐ thuế GTGT phải nộp biết GTGT kì trước chưa khấu trừ hết chuyển sang 4.000./ Bài giải (ĐVT:ngàn đồng) : Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ : Thuế GTGT phải nộp kỳ = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ : 1.Xác định thuế GTGT đầu : - Doanh thu bán hàng đại lý bán giá cho Đức Giang = 1.000 x 200 = 200.000 kê khai, tính nộp thuế GTGT - Thuế GTGT hoa hồng bán đại lý cho Đức Giang : 200.000 x 5% x 10% = 1.000 - Hoa hồng đại lý bán giá dịch vụ bưu điện = 20.000 x 10% = 2.000 kê khai, tính nộp thuế GTGT - Thuế GTGT bàn ghế tiêu thụ kỳ = 300 x 700 x 10% = 21.000 Thuế GTGT đầu kỳ = 1.000 + 21.000 = 22.000 2.Xác định thuế GTGT đầu vào khấu trừ : Giả sử chi phí đầu vào đủ điều kiện khấu trừ thuế theo quy định Trong thuế GTGT số vật tư tổn thất không xác định trách nhiệm bồi thường 5.000 khấu trừ thuế đầu vào, thuế GTGT đầu vào khấu trừ = 14.500 3.Xác định số thuế GTGT phải nộp kỳ = 22.000 – 14.500 – 4.000 = 3.500 Một số điểm cần ý giải doanh thu bán hàng đại lý Khi làm tập cần hiểu thêm quy trình giao hàng bán hàng đại lý sau : a.Đối với đơn vị nhận bán đại lý : - Không phải đại lý bán giá : bên nhận đại lý xuất hóa đơn cho khách hàng kê khai nộp thuế doanh thu bán đại lý bán hàng thương mại thông thường - Đối với Đại lý bán giá : + Doanh thu bán đại lý : đơn bị nhận bán đại lý bán hàng cho khách phải xuất hóa đơn kê khai nộp thuế + Hoa hồng đại lý giá : cuối tháng kỳ theo quy định hợp đồng đại lý, hai bên đối chiếu số lượng doanh thu hàng bán đại lý tiêu thụ kỳ Bên nhận bán đại lý vào biên đối chiếu, xuất hóa đơn doanh thu hoa hồng bán đại lý Thông thường, theo quy định hành, thuế suất thuế GTGT hoa hồng bán đại lý 10% Bên nhận bán đại lý phải kê khai, tính nộp thuế GTGT hoa hồng Tuy nhiên, lưu ý số ngành kê khai nộp thuế điều TT 219 : “đ) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ nhận bán đại lý doanh thu hoa hồng hưởng từ hoạt động đại lý bán giá quy định bên giao đại lý hưởng hoa hồng dịch vụ: bưu chính, viễn thông, bán vé xổ số, vé máy bay, ô tô, tàu hoả, tàu thủy; đại lý vận tải quốc tế; đại lý dịch vụ ngành hàng không, hàng hải mà áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%; đại lý bán bảo hiểm e) Doanh thu hàng hóa, dịch vụ doanh thu hoa hồng đại lý hưởng từ hoạt động đại lý bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT” b.Đối với đơn vị giao đại lý : theo quy định mục 2.6 khoản Phụ lục TT 39, có hai cách lập chứng từ giao hàng đại lý : - Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý (Phiếu phải in theo mẫu : 04HGDL TT 39 phải đăng ký phát hành, chế độ báo cáo hóa đơn): Khi đơn vị giao đại lý xuất hàng sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi đại lý để đường làm để nhận hàng theo dõi đơn vị nhận bán đại lý Cuối tháng, cuối kỳ theo quy định hợp đồng đại lý, hai bên tiến hành đối chiếu, lập biên xác nhận số lượng giá trị hàng bán Bên giao đại lý vào biên để xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu hàng bán để kê khai nộp thuế theo quy định - Sử dụng hóa đơn bán hàng : Khi đơn vị giao đại lý xuất hàng xuất hóa đơn để đường làm để nhận hàng theo dõi đơn vị nhận bán đại lý Cuối tháng, cuối kỳ theo quy định hợp đồng đại lý, hai bên tiến hành đối chiếu, lập biên xác nhận số lượng giá trị hàng bán Bên giao đại lý vào biên để xuất hóa đơn điểu chỉnh để ghi nhận xác doanh thu hàng bán để kê khai nộp thuế theo quy định Như vậy, theo cách này, xuất hàng gửi bán đại lý, đơn vị giao đại lý phải kê khai nộp thuế GTGT, hàng chưa tiêu thụ Do lý mà tập bán hàng đại lý thường phải cho rõ thủ tục xuất hàng bán đại lý sử dụng hóa đơn hay Sử dụng Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý Tran My Bài tập thuế GTGT Hải Vũ: Công ty OCG tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, có số dư số tài khoản vào đầu tháng 7/ 2014 sau: TK 133: 47.500 TK 3333: thuế nhập ( dư có): 95.000 Trong tháng 7/2014 có nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: Công ty thu mua nhập kho lô nguyên vật liệu theo giá hóa đơn có thuế GTGT 10% 187.000 Chi phí vận chuyển toán tiền mặt 5.250, thuế GTGT 10% Tiền mua NVL toán CK sau trừ 0,9% chiết khấu toán hưởng Công ty toán toàn số thuế nhập nợ ngân sách chuyển khoản Công ty xuất kho sản phẩm có giá vốn 245.000 bán trực tiếp cho khách hàng theo giá chưa có thuế GTGT 10% 280.000 Điều kiện toán thỏa thuận tín dụng thương mại 30 ngày với chiết khấu toán 1% Công ty nhượng bán thiết bị sản xuất vào ngày 6/7, nguyên giá 370.000, giá trị hao mòn lũy hết tháng 240.000 Chi phí nhượng bán tiền mặt 4.500 Tiền nhượng bán thu chuyển khoản theo giá hóa đơn có thuế GTGT 10% 165.000 Biết thiết bị tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng có thời gian sử dụng dự kiến 10 năm Công ty đề nghị người bán cho trả lại số NVL mua phẩm chất người bán chấp nhận Hóa đơn công ty phát hành có thuế GTGT 10% 130.200 Người bán toán cho Công ty chuyển khoản Công ty xuất kho sản phẩm bán cho khách hàng, giá vốn thành phẩm xuất bán 164.000, giá bán theo hóa đơn có thuế GTGT 10% 209.000 Tiền hàng trừ vào số tiền mà khách hàng trả tháng Khách hàng khiếu nại số sản phẩm mua bị phẩm chất, công ty chấp nhận giảm giá trừ vào số nợ khách hàng Hóa đơn điều chỉnh giá công ty phát hành có thuế GTGT 10% 8.250 Công ty hoàn thành nhập ô tô chỗ ngồi, giá CIF nhập 25.000 usd Thuế suất thuế nhập 20%, thuế suất thuế TTĐB 30%, thuế suất thuế GTGT 10% Tỷ giá thực tế ngày 21,120/usd, tỷ giá tính thuế theo quy định hải quan 21,080/usd Công ty nộp thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT nhập chuyển khoản 10 Công ty thu mua lô NVL nhập kho theo giá hóa đơn 154.000 Theo quy định, thuế suất thuế GTGT loại NVL 10% Biết người bán tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp Công ty toán cho người bán CK 11 Công ty toán tiền điện dùng cho hoạt động sản xuất tháng theo giá hóa đơn có thuế GTGT 10% 34.100 chuyển khoản 12 Công ty toán tiền tổ chức hội nghị khách hàng chuyển khoản theo giá hóa đơn 14.300 Biết thuế suất thuế GTGT dịch vụ ăn uống 10% người cung cấp dịch vụ tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp *Yêu cầu: Xác định tổng số thuế GTGT khấu trừ phát sinh tháng 7/2014 tổng số thuế GTGT khấu trừ tính đến cuối tháng 7/2014 Xác định số thuế GTGT đầu phải nộp phát sinh tháng 7/2014 Xác định số thuế GTGT trừ vào số thuế GTGT đầu theo quy định luật thuế GTGT ghi bút toán khấu trừ thuế GTGT * Câu hỏi không bắt buộc bạn rảnh vào làm chơi cho thư giãn nhé: Trình bày phương pháp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ phương pháp trực tiếp ? Với liệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tháng mà tính thuế GTGT theo hai phương pháp số thuế GTGT phải nộp có chênh lệch không ? Vì ? Cho biết điều kiện cần đủ để khấu trừ thuế GTGT ? Định khoản nvps Bài giải (Đvt : ngàn đồng): Công ty OCG nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ : 1.Xác định thuế GTGT đầu phải nộp : - Thuế GTGT hàng xuất kho sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng theo giá chưa có thuế GTGT 280.000 x 10% = 28.000 Chiết khấu toán kê khai tính thuế GTGT - Thuế GTGT nhượng bán lý tài sản 165.000/1.1 x 10% = 15.000 - Thuế GTGT hàng bán nghiệp vụ = 209.000/1.1 x 10% = 19.000 - Thuế GTGT đầu điều chỉnh giảm nghiệp vụ = 8.250/1.1 * 10% = 750 Tổng số thuế GTGT đầu kỳ = 28.000 + 15.000 + 19.000 – 750 = 61.250 2.Xác định số thuế GTGT đầu vào khấu trừ : - Thuế GTGT NVL mua vào (TT CK) = 187.000/1.1*10% = 17.000 – đủ điều kiện khấu trừ Thuế GTGT cước phí vận chuyển (TT TM) = 5.250/1.1*10% = 477- đủ điều kiện khấu trừ Chiết khấu toán kê khai nộp thuế GTGT - Chi phí nhượng bán nghiệp vụ không nói đến VAT - Nhập ô tô chỗ nghiệp vụ : Giá CIF = 25.000 x 21.080 = 527.000 Thuế NK ô tô phải nộp = 527.000 x 20% = 105.400 Thuế TTĐB phải nộp = (527.000 + 105.400) * 30% = 189.720 Thuế GTGT ô tô nhập phải nộp = (527.000 + 105.400 + 189.720) x 10% = 82.212 Thuế GTGT ô tô nhập công ty nộp tháng nên khấu trừ - Lô hàng nguyên vật liệu thu mua 154.000, người bán nộp thuế theo PP trực tiếp, không khấu trừ thuế - Thuế GTGT tiền điện 34.100 (TT chuyển khoản) : 34.100/1.1 * 10% = 3.100 – đủ điều kiện khấu trừ - Tiền hội nghị, người bán nộp thuế theo PP trực tiếp, không khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào điều chỉnh giảm nghiệp vụ = 130.200/1.1 * 10% = 11.836 Tổng số thuế GTGT đầu vào khấu trừ kỳ = 17.000 + 477 + 82.212 + 3.100 – 11.836 = 90.953 3.Xác định số thuế GTGT phải nộp kỳ Thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang = 61.250 – 90.953 – 47.500 = - 77.203 Như vậy, công ty nộp thuế GTGT kỳ Số thuế GTGT khấu trừ chuyển sang kỳ sau 77.203 Công ty ABC kinh doanh TM&DV nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ tháng 9/2014 thuế có tài liệu sau: Mua 100 hạt điều tươi từ công ty BB với giá chưa thuế GTGT 24.000 đồng/kg Chi phí vận chuyển số điều trả cho doanh nghiệp vận tải theo giá chưa thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT 100 trđ Trong tháng, công ty bán lại cho doanh nghiệp X 90 với giá chưa thuế GTGT 26.000 đồng/kg 10 lại bán cho hộ kinh doanh cá thể với giá bán chưa thuế GTGT 26.200 đồng/kg Làm đại lý bán vé cho hãng vận tải đường biển quốc tế, doanh thu đại lý 1.000 triệu đồng Hoa hồng đại lý nhận 5% doanh thu đại lý Mua từ doanh nghiệp sản xuất 300.000 gram giấy Double A với giá mua chưa thuế GTGT 56.000 đồng/gram Trong tháng tiêu thụ 280.000 gram với giá chưa có thuế GTGT 70.000 đồng/gram Xuất 200 gram giấy Double A để sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để giao 60.000 áo cho đại lý bán giá Cuối tháng, đại lý lập bảng kê báo cáo tiêu thụ 50.000 (theo giá bán chưa thuế GTGT DN quy định 200.000 đ/chiếc) Hoa hồng đại lý trả 4%/giá bán chưa thuế giá trị gia tăng số lượng áo tiêu thụ tháng Tổng thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua khác tập hợp hóa đơn GTGT phục vụ hoạt động kinh doanh 50 triệu đồng Trong đó, thuế GTGT đầu vào số vật tư bị tổn thất hỏa hoạn công ty bảo hiểm bồi thường 10 triệu đồng Yêu cầu: Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp tháng, biết rằng: Thuế suất thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ trên: 10% Riêng thuế suất hạt điều tươi khâu thương mại 5% Các hàng hoá, dịch vụ mua vào toán qua ngân hàng có hóa đơn hợp pháp Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang 15 trđ Bài giải (Đvt:trđ) : Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ, hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn hợp pháp toán qua ngân hàng : Thuế GTGT phải nộp kỳ = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang 1.Xác định thuế GTGT đầu : - Doanh thu 90 hạt điều tươi bán cho doanh nghiệp X (giả sử DN X nộp thuế theo PP khấu trừ) kê khai, nộp thuế GTGT - Thuế GTGT 10 hạt điều bán cho hộ cá thể = 10.000 * 26,2 * 5% = 13,1 - Hoa hồng đại lý vận tải biển quốc tế = 1.000 * 5% = 50 kê khai, nộp thuế (không phải 0% đâu nhé, @Quỳnh Anh Mèo) - Thuế GTGT lô hàng giấy xuất bán = 280.000 * 0,070 x 10% = 1.960 - Doanh thu 200 gram giấy xuất cho phận quản lý tiêu dùng nội bộ, kê khai, nộp thuế (câu từ tháng 8/14 trở trước phải tính thuế GTGT phải nộp, thuế GTGT đầu vào khấu trừ) - Thuế GTGT hàng xuất bán đại lý, DN sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý nên tính nộp thuế GTGT hàng thực bán = 50.000 * 0,2 * 10% = 1.000 Tổng thuế GTGT đầu = 13,1 + 1.960 + 1.000 = 2.973,1 2.Xác định thuế GTGT đầu vào khấu trừ : - Mua 100 hạt điều tươi từ công ty BB, công ty BB kê khai nộp thuế GTGT nên thuế GTGT đầu vào - Chi phí vận chuyển hạt điều = 100 x 10% = 10 – khấu trừ - Thuế GTGT lô giấy mua vào = 300.000 * 0,056 * 10% = 1.680 – khấu trừ - Thuế GTGT hoa hồng bên nhận đại lý bán giá lô áo = 50.000 x 0,2 x 4% x 10% = 40 - khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào hàng hóa dịch vụ khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 50, có thuế GTGT hàng hóa bị tổn thất hỏa hỏa bồi thường 10, thuế GTGT đầu vào hàng hóa dịch vụ khác khấu trừ = 50 – 10 = 40 Tổng số thuế GTGT đầu vào khấu trừ phát sinh kỳ = 10 + 1.680 + 40 + 40 = 1.770 3.Xác định thuế GTGT phải nộp kỳ : - Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang 15 Thuế GTGT phải nộp kỳ = 2.973,1 – 1.770 – 15 = 1.188,1 Công ty ABC kinh doanh TM&DV nộp thuế GTGT theo PP khấu trừ tháng 9/2014 thuế có tài liệu sau: Mua 100 hạt điều tươi từ công ty BB với giá chưa thuế GTGT 24.000 đồng/kg Chi phí vận chuyển số điều trả cho doanh nghiệp vận tải theo giá chưa thuế GTGT ghi hóa đơn GTGT 100 trđ Trong tháng, công ty bán lại cho doanh nghiệp X 90 với giá chưa thuế GTGT 26.000 đồng/kg 10 lại bán cho hộ kinh doanh cá thể với giá bán chưa thuế GTGT 26.200 đồng/kg Làm đại lý bán vé cho hãng vận tải đường biển quốc tế, doanh thu đại lý 1.000 triệu đồng Hoa hồng đại lý nhận 5% doanh thu đại lý Mua từ doanh nghiệp sản xuất 300.000 gram giấy Double A với giá mua chưa thuế GTGT 56.000 đồng/gram Trong tháng tiêu thụ 280.000 gram với giá chưa có thuế GTGT 70.000 đồng/gram Xuất 200 gram giấy Double A để sử dụng cho phận quản lý doanh nghiệp Sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để giao 60.000 áo cho đại lý bán giá Cuối tháng, đại lý lập bảng kê báo cáo tiêu thụ 50.000 (theo giá bán chưa thuế GTGT DN quy định 200.000 đ/chiếc) Hoa hồng đại lý trả 4%/giá bán chưa thuế giá trị gia tăng số lượng áo tiêu thụ tháng Tổng thuế GTGT hàng hóa, dịch vụ mua khác tập hợp hóa đơn GTGT phục vụ hoạt động kinh doanh 50 triệu đồng Trong đó, thuế GTGT đầu vào số vật tư bị tổn thất hỏa hoạn công ty bảo hiểm bồi thường 10 triệu đồng Yêu cầu: Xác định thuế GTGT doanh nghiệp phải nộp tháng, biết rằng: Thuế suất thuế GTGT hàng hoá, dịch vụ trên: 10% Riêng thuế suất hạt điều tươi khâu thương mại 5% Các hàng hoá, dịch vụ mua vào toán qua ngân hàng có hóa đơn hợp pháp Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang 15 trđ Bài giải (Đvt:trđ) : Giả sử DN nộp thuế theo PP kê khai, thuế GTGT theo PP khấu trừ, hàng hóa dịch vụ mua vào có hóa đơn hợp pháp toán qua ngân hàng : Thuế GTGT phải nộp kỳ = Thuế GTGT đầu – Thuế GTGT đầu vào khấu trừ - Thuế GTGT khấu trừ kỳ trước chuyển sang 1.Xác định thuế GTGT đầu : - Doanh thu 90 hạt điều tươi bán cho doanh nghiệp X (giả sử DN X nộp thuế theo PP khấu trừ) kê khai, nộp thuế GTGT - Thuế GTGT 10 hạt điều bán cho hộ cá thể = 10.000 * 26,2 * 5% = 13,1 - Hoa hồng đại lý vận tải biển quốc tế = 1.000 * 5% = 50 kê khai, nộp thuế (không phải 0% đâu nhé, @Quỳnh Anh Mèo) - Thuế GTGT lô hàng giấy xuất bán = 280.000 * 0,070 x 10% = 1.960 - Doanh thu 200 gram giấy xuất cho phận quản lý tiêu dùng nội bộ, kê khai, nộp thuế (câu từ tháng 8/14 trở trước phải tính thuế GTGT phải nộp, thuế GTGT đầu vào khấu trừ) - Thuế GTGT hàng xuất bán đại lý, DN sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý nên tính nộp thuế GTGT hàng thực bán = 50.000 * 0,2 * 10% = 1.000 Tổng thuế GTGT đầu = 13,1 + 1.960 + 1.000 = 2.973,1 2.Xác định thuế GTGT đầu vào khấu trừ : - Mua 100 hạt điều tươi từ công ty BB, công ty BB kê khai nộp thuế GTGT nên thuế GTGT đầu vào - Chi phí vận chuyển hạt điều = 100 x 10% = 10 – khấu trừ - Thuế GTGT lô giấy mua vào = 300.000 * 0,056 * 10% = 1.680 – khấu trừ - Thuế GTGT hoa hồng bên nhận đại lý bán giá lô áo = 50.000 x 0,2 x 4% x 10% = 40 - khấu trừ - Thuế GTGT đầu vào hàng hóa dịch vụ khác phục vụ cho sản xuất kinh doanh 50, có thuế GTGT hàng hóa bị tổn thất hỏa hỏa bồi thường 10, thuế GTGT đầu vào hàng hóa dịch vụ khác khấu trừ = 50 – 10 = 40 Tổng số thuế GTGT đầu vào khấu trừ phát sinh kỳ = 10 + 1.680 + 40 + 40 = 1.770 3.Xác định thuế GTGT phải nộp kỳ : - Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ trước chuyển sang 15 Thuế GTGT phải nộp kỳ = 2.973,1 – 1.770 – 15 = 1.188,1 BÀI TẬP THUẾ TNCN CÓ XÉT MÚC NỘP BẢO HIỂM VƯỢT QUY ĐỊNH Bài tập Khoảng Lặng Bài 2: Bà Hoa năm 2014 có - Thu nhập từ tiền công tiền lương sau trừ BHXH; BHYT; BHTN LÀ 480tr - Trợ cấp lần sanh 5tr - Tiền thưởng 160tr - Tiền thù lao tham gia đề tài khoa học 12 tr - Phí BH nhân thọ cty mua cho 15tr - Lãi cho DN vay 40tr - Thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà 60tr - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn 500tr Trong năm khai giảm trừ gia cảnh cho mẹ đẻ, thứ nhất, thứ sanh đầu 8/2014 Xác định thuế TNCN bà Hoa nộp năm Bài giải (Đvt:trđ): 1.Giả sử bà Hoa đủ điều kiện cá nhân cư trú, người phụ thuộc đủ điều kiện giảm trừ Tỷ lệ BHBB 10.5% 2.Xác định thuế TNCN từ tiền lương tiền công kinh doanh : *) Xác định TNCT : - Tiền công tiền lương sau trừ BHBB 480, lương trước trừ = 480/(1 – 10.5%) = 536.31 – TNCT - Trợ cấp lần sinh – không tính vào thu nhập chịu thuế - Tiền thưởng 160 – TNCT - Tiền thù lao tham gia đề tài khoa học 12 – TNCT - Phí BH nhân thọ cty mua cho 15 – TNCT - Thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà 60, thu nhập chịu thuế tháng đầu năm, tháng cuối năm không tính vào TN chịu thuế, tỷ lệ tính TNCT doanh thu 30% = 60/12*8*30% = 12 Tổng TNCT = 536.31 + 160 + 12 + 15 + 12 = 735.31 *) Xác định thu nhập tính thuế : + Sản xuất, vân tải, dịch vụ gắn với hàng hóa, xây dựng bao thầu NVL : 15% + Hoạt động kinh doanh khác : 12% BÀI TẬP TÍNH THUẾ TNCN CÓ PHẦN THUẾ ĐÃ NỘP Ở NƯỚC NGOÀI Ông B công dân Việt Nam làm việc công ty cổ phần năm tính thuế 2014 có tài liệu sau: thu nhập tháng làm việc việt nam: - tiền lương trước trừ bảo hiểm bắt buộc: 250 tr đồng, phí bảo hiểm bắt buộc ông B phải nộp doanh nghiệp trừ vào lương: 6tr đ - tiền lương tăng thêm làm việc hành so với tiền lương chính: 12tr - phụ cấp trách nhiệm : 18tr - tiền bồi thường bảo hiểm thân thể nhận từ công ty bảo hiểm : 30tr - tiền nhuận bút xuất tập hồi kí sau khấu trừ thuế NXB: 32tr -giải thưởng thi truyền hình sau khấu trừ thuế: 55tr -nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ nhà trị giá tỷ đồng Sau nhận thừa kế, ông B bán nhà 1,5 tỷ Ông hồ sơ xác định giá vốn nhà nhà nhà ông B -thu nhập thời gian tháng lao động nước sau nộp thuế nước theo thuế suất 10% 180 tr Số thuế nộp có đầy đủ chứng từ theo quy định Nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế lần với việt nam - ông B có nuôi học đại học, thu nhập ông bác ruột hết tuổi lao động không nơi nương tựa, thu nhập Ông bác sống ông B (có xác nhận UBND phường) yêu cầu: xác định thuế TNCN ông B phải nộp phải nộp sau toán thuế năm Biết số thuế thu nhập từ tiền lương việt nam mà công ty khấu trừ nộp thu nhập ông B tr Bài giải (Đvt: trđ) 1.Xác định cá nhân cư trú : Ông B năm 2014 Việt Nam tháng tức có mặt Việt Nam nhiều 183 ngày, đủ điều kiện cá nhân cư trú Việt Nam 2.Tính thuế TNCN từ tiền lương, tiền công: a)Xác định thu nhập chịu thuế : - Tiền lương trước trừ bảo hiểm bắt buộc: 250 – Thu nhập chịu thuế - Phụ cấp trách nhiệm : 18 – Thu nhập chịu thuế - Tiền nhuận bút xuất tập hồi kí sau khấu trừ thuế NXB 32, thu nhập trước thuế = 32/(1 – 10%) = 35,55 – Thu nhập chịu thuế - Thu nhập thời gian tháng lao động nước sau nộp thuế nước theo thuế suất 10% 180, thu nhập trước thuế = 180/(1 – 10%) = 200 - Tiền lương tăng thêm làm việc hành so với tiền lương chính: 12 – Thu nhập miễn thuế - Tiền bồi thường bảo hiểm thân thể nhận từ công ty bảo hiểm : 30 – Thu nhập miễn thuế Tổng thu nhập chịu thuế = 250 + 18 + 35,55 + 200 = 503,55 b)Xác định thu nhập tính thuế = TNCT – khoản giảm trừ - Phí bảo hiểm bắt buộc ông B phải nộp doanh nghiệp trừ vào lương : – giảm trừ - Khoản giảm trừ thân = * 12 = 108 – giảm trừ - Giảm trừ gia cảnh : + học đại học, thu nhập – giảm trừ + Ông bác ruột hết tuổi lao động không nơi nương tựa, thu nhập Ông bác sống ông B (có xác nhận UBND phường) – giảm trừ Tổng giảm trừ người phụ thuộc = 3,6 x 12 x người = 129,6 - Giảm trừ khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học : TNTT = 503,55 – (6 + 108 + 129,6) = 259,95 TNTT tháng = 259,95/12 = 21,66 c)Thuế TNCN từ tiền lương tiền công phải nộp, theo cách tính 2, PL 01, = 20% TNTT – 1,65 = 20% * 21,66 – 1,65 = 2,68 Thuế TNCN phải nộp từ tiền lương tiền công năm 2014 = 2,68 * 12 = 32,19 d)Thuế TNCN nộp nước trừ, nước chưa ký hiệp định tránh đánh thuế lần với Việt Nam: = min(20; 32,19 * (200/503,55)) = 12,79 đ) Thuế TNCN phải nộp = 32,19 – 12,79 = 19,4 e)Thuế TNCN phải nộp sau toán thuế = 19,4 – 35,55 * 10% - = 9.85 3.Tính thuế TNCN từ khoản thu nhập khác: - Nhận thừa kế từ cha mẹ đẻ nhà trị giá 2.000 – Thu nhập miễn thuế - Bán nhà 1.500, thuế TNCN phải nộp = 1.500 * 2% = 30 - Giải thưởng thi truyền hình sau khấu trừ thuế: 55, thuế TNCN phải nộp = [(55 – 10)/0,9] * 10% = Lưu ý giải : - Phần xác định cá nhân cư trú quan trọng, tính toán phài xác định (giống xác định điều kiện khấu trừ thuế TNCN) - Tính riêng thu nhập từ tiền lương tiền công để tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công - TNCN thu nhập khác tính sau cùng, phần tính nộp phát sinh, không tính vào toán cuối năm - Chú ý cách tính phần thuế nộp nước = (số thuế nộp NN, số thuế phải nộp VN phân bổ cho thu nhập NN) - Điều kiện giảm trừ gia cảnh : thu nhập, thu nhập nhỏ triệu đồng tháng khấu trừ - Cách tính thuế TNCN phải nộp biết thu nhập sau thuế 5% = [(TNST – 10)/0.95] * 5% - Cách tính thuế TNCN phải nộp biết thu nhập sau thuế 10% = [(TNST – 10)/0.9] * 10% Huỳnh Phạm BÀI TẬP TÍNH THUẾ TNCN Vợ Su Oppa Tháng năm 2014 chị A làm việc doanh nghiệp Apaptit Lao cai Chị nhận lương tháng 13 năm 2013 10 triêu đ, lương tháng năm 2014 12 tr đồng( sau trừ khoản bảo hiểm bắt buộc) Ngòai chi nhận đươc khoản phụ cấp trách nhiệm tr đ, phụ cấp khu vực miền núi 0,5 tr/đ Chị đóng góp cho Mặt trận tổ quốc tính 1,2 tr đ để ủng hộ gia đình bị lũ quét Chị bán hộ với giá 1,2 tỷ đồng Căn hộ mua công ty bất động sản C với tổng trị giá ghi hoá đơn 1,05 tỷ đ Chị có hai học phổ thông trực tiệp nuôi dưỡng mẹ già Mẹ chị có sổ tiết kiệm nhận lãi 1,5 tr đ/ tháng Anh chi tính tiền thuế TNCN phải nộp chi A giải thích cách tính toán Bài giải (Đvt:trđ) : 1.Giả sử chị A cá nhân cư trú Việt Nam, chị đăng ký giảm trừ gia cảnh hai Mẹ già chị A có sổ tiết kiệm nhận lãi 1.5 tr/tháng, đối tượng giảm trừ 2.Xác định thuế TNCN từ tiền lương tiền công : *) Xác định thu nhập chịu thuế : - Lương tháng 13 năm 2013 = 10 – TNCT - Lương tháng 2/2014 = 12 Giả sử chị A đóng đủ bảo hiểm theo mức BHXH 8%, YT 1.5%, TN 1%, tổng mức đóng 10.5%, thu nhập trước bảo hiểm = 12/(1-10.5%) = 13.41 – TNCT - Phụ cấp trách nhiệm = – TNCT - Phụ cấp khu vực miền núi = 0.5 – không tính vào TNCT Tổng TNCT = 10 + 13.41 + = 24.41 *) Xác định thu nhập tính thuế : - Chi đóng góp cho MTTQ để ủng hộ gia đình bị lũ quét 1.2 – giảm trừ = 24.41 – (13.41 * 10.5% + + * 3.6 + 1.2 ) = 24.41 - 18.81 = 5.6 *) Xác định mức thuế TNCN phải nộp tháng 2/2014 (theo cách phụ lục 01/PL-TNCN) : = 10% TNTT – 0.25 = 10% * 5.6 – 0.25 = 0.31 2.Xác định thuế TNCN từ nguồn thu nhập khác : Thu nhập từ chuyển nhượng BĐS, chị chứng minh giá mua nhà nên áp dụng thuế suất 25% Thuế TNCN chuyển nhượng BĐS = (1,200 – 1,050) * 25% = 37.5 Lưu ý làm : - Phần phần thiếu làm tập thuế TNCN - Đối với trường hợp không cho mức đóng BHXH phải áp tỷ lệ đóng bảo hiểm theo thời điểm, vậy, phải nhớ mức tỷ lệ giai đoạn : + Từ 1/1/2010 đến 31/12/2011 : BHXH 6%, YT 1.5%, TN 1% + Từ 1/1/2012 đến 31/12/2013 : BHXH 7%, YT 1.5%, TN 1% + Từ 1/1/2014: BHXH 8%, YT 1.5%, TN 1% Đề : Tháng 8/2014, ông A nhận lương NET 17,3 triệu đồng Ông A giảm trừ cho thân người phụ thuộc Công ty XX trả thay ông A phần Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc 1,2 triệu đồng Ông A Công ty XX trả thay tiền thuê nhà triệu đồng/tháng toán thẻ hội viên sân gôn triệu đồng/tháng (có chứng từ hợp lý) Tính thuế TNCN ông A tháng 8/2014? Phân tích đề : Bình thường, người làm, hợp đồng ký với chủ doanh nghiệp thường TN trước thuế hay bao gồm thuế TNCN, tức mặt nghĩa vụ, người lao động phải tính nộp số tiền thuế TNCN Ví dụ, lương 10 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc, không bảo hiểm, ta phải tính nộp thuế (10 – triệu thân) = triệu * 5% = 50.000 (theo biểu lũy tiến) Số tiền 50.000 người lao động trả, chủ DN bỏ tiền trả mà khấu lại tiền lương trước trả cho người lao động Nhưng có số trường hợp (thường với DN nước ngoài), người lao động thỏa thuận với chủ DN nhận lương sau thuế, tức không quan tâm đến thuế TNCN bao nhiêu, biết phần thực nhận ghi hợp đồng cuối tháng lĩnh Trong trường hợp này, chủ DN phải đóng thuế TNCN cho người lao động Để tính thuế TNCN trường hợp này, ta phải quy đổi thu nhập thực nhận thu nhập trước thuế theo công thức Phụ lục 02/PL-TNCN thông tư 111, sau tính số thuế phải nộp theo công thức Phụ lục 01/PL-TNCN Bài tập ví dụ cho tình Tuy nhiên, có tình lắt léo có khoản chi trả tiền nhà cho người lao động Tức DN thuê nhà cho ông A Tiền thuê nhà tính vào TNCT ông A không bị tính mà ĐƯỢC khống chế phải tính vào TNCT 15% tổng TN ông A chưa bao gồm tiền nhà, cho dù tiền nhà có Vì vậy, để tính này, ta phải chia làm bước : - Bước xác định thu nhập trước thuế ông A chưa bao gồm tiền nhà, để lấy 15% tổng thu nhập xác định tiền nhà cộng vào TNCT - Bước xác định thu nhập trước thuế ông A bao gồm tiền nhà - Bước tính thuế TNCN ông A vào biểu thuế lũy tiến bình thường Bài giải (Đvt:tr đồng): Giả sử ông A cá nhân cư trú Việt Nam, người phụ thuộc có đủ điều kiện giảm trừ theo quy định Do ông A nhận lương NET nên phải quy đổi thu nhập ông nhận thu nhập trước thuế, công thức xác định thu nhập quy đổi sau : TN làm quy đổi =TN thực nhận +Các khoản trả thay -Các khoản giảm trừ 1.Xác định tiền nhà trả thay tính vào TNCT : - Thu nhập làm quy đổi (không bao gồm tiền nhà) : = 17.3 + + 1.2 – (1.2 + 9+2*3.6) = 4.1 - Thu nhập tính thuế (tính theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là: = TNQĐ/0.95 = 4.1/0.95 = 4.316 - Thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà): = 4.316 + 1.2 + + 2*3.6 = 21.716 - Tiền nhà tính vào thu nhập chịu thuế = (5, 21.716 * 15%) = 3.257 2.Xác định thu nhập tính thuế bao gồm tiền nhà : - Thu nhập làm quy đổi để tính thu nhập tính thuế = 17.3 + + 1.2 + 3.257 – (1.2 + + *3.6) = 7.357 - Thu nhập tính thuế (tính theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là: = (TNQĐ – 25)/0.9 = (7.357 – 0.25)/0.9 = 7.897 3.Xác định thuế TNCN ông A phải nộp tháng 8/2014(theo cách phụ lục 01/PL-TNCN): = (10% TNTT - 0,25) = (7.897 * 10% - 0.25) = 0.54 Thuế TNCN ông A, công ty phải nộp thay tháng năm 2014 0.54 Lưu ý làm : - Phải nhớ công thức quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thu nhập tính thuế (PL02) - Nếu phần bảo hiểm người lao động tự nộp không cộng vào khoản trả thay mà tính vào khoản giảm trừ (Bài thu nhập sau thuế sau bảo hiểm) Bài giải tham khảo tập thuế TNDN số : Đơn vị tính : (tr đồng) 1.Thuế TNDN phải nộp theo kê khai đơn vị : 1.800 2.Điều chỉnh chi phí trừ : + Chi nộp thuế TNCN 150 quy định (theo HĐ, người lao động nhận lương net) – không điều chỉnh + Trích lập dự phòng 100 không quy định (không có khoản nợ phải thu hạn thời điểm khóa sổ) – loại khỏi chi phí trừ + Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế 200 (do có thu từ bồi thường vi phạm nên khoản bị trừ để bù trừ) – loại khỏi chi phí trừ + Chi phí phần vật tư hỏng trình sinh hóa tự nhiên nằm định mức 40 (chi phí trừ ) – không điều chỉnh + Hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi không khoản nợ hạn thời điểm khóa sổ, ghi giảm chi phí trừ kỳ - điều chỉnh giảm 80 Tổng chi phí trừ điều chỉnh giảm = 100 + 200 + 80 = 380 3.Điều chỉnh thu nhập khác : + Doanh thu cho thuê tính trước năm phần chi phí tương ứng phù hợp với quy định thuế TNDN hành – không điều chỉnh + Trong TN khác chưa có khoản thu bồi thường vi phạm 100, nhiên, có khoản chi phạt vi phạm hợp đồng 200 nên hai khoản bù trừ điều chỉnh thu nhập khác 100 Tổng TN khác điều chỉnh giảm 100 4.Tổng hợp TN chịu thuế điều chỉnh sau kiểm tra tăng : 380 – 100 = 280 5.Thuế TNDN phải nộp sau kiểm tra = 1.800 + 280 * 25% = 1.870 Giả sử việc điều chỉnh tăng giảm chi phí trừ không làm ảnh hưởng đến chi phí quảng cáo trừ DN (nếu có) Lưu ý giải : - Đây tập thuế TNDN theo kiểu tính ngược, người lưu ý cách trình bày - Không bỏ qua liệu đầu bài, kể số liệu điều chỉnh - Bài có phần bù trừ chi bồi thường thu bồi thường nên phải bù trừ, phải làm điều chỉnh giảm chi phí hợp lý điều chỉnh TN khác - Điểm lưu ý vấn để xử lý khoản trích lập dự phòng : Nguyên tắc trích lập dự phòng thực vào thời điểm khóa sổ kế toán Tại thời điểm này, kế toán đơn vị trích lập 100 cặn nên bị loại Khoản 80 số dư trước thời điểm khóa sổ, tức có trước trích lập thêm, phải hoàn nhập Bài tập thuế TNDN số Tại DN sản xuất nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm tính thuế (là năm thứ hai kể từ thành lập) có tình hình sau (Đơn vị tính : triệu đồng) : 1.Doanh thu tính thu nhập chịu thuế 50.000 2.Tổng chi phí doanh nghiệp kê khai 40.000, bao gồm : - Chi phí vật tư 10.000; đó, phần bị tổn thất xác định trách nhiệm bồi thường 400, không xác định trách nhiệm bồi thường 100 - Thuế TNDN nộp thay cho nhà thầu nước 60 - Chi phí khấu hao bể nước doanh nghiệp đầu tư xây dựng trích theo chế độ quy định 150 - Chi phí thuê cửa hàng trả trước năm theo giá chưa thuế GTGT 600 - Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại khoản nợ phải trả dài hạn sau bù trừ với lãi chênh lệch đánh giá lại nợ phải trả dài hạn 120 - Thuế GTGT phải nộp hàng hóa sản xuất, kinh doanh năm 200 - Chi phí quảng cáo, hội họp, tiếp khách 5.600, chi cho nghiên cứu thị trường 200, chi hội nghị khách hàng 140 Các khoản chi lại trừ theo quy định pháp luật 2.Thu nhập nhận từ nước X (chưa ký hiệp định đánh thuế hai lần với Việt Nan) sau nộp thuế thu nhâp cho nước 270 Thu nhập trước thuế nước X 300 Thuế suất thuế TNDN nước X 20% Doanh nghiệp nước X cho giảm 50% thuế TNDN Yêu cầu : Xác định thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp năm tính thuế, biết : - Tất cá khoản thu chi doanh nghiệp có hóa đơn GTGT chứng từ hợp pháp - Hợp đồng ký với nhà thầu nước theo giá ròng, thuế nhà thầu doanh nghiệp Việt Nam chịu - Trong năm doanh nghiệp hoàn khoản thuế nhập nộp năm tính thuế trước 200 - Thuế suất thuế TNDN áp dụng cho doanh nghiệp 25% Doanh nghiệp không ưu đãi thuế TNDN Bài có thời điểm cụ thể năm 2010 (đơn vị tính : tr đồng): Tình cho không chắn nên phải giả sử thêm số điều kiện : giả sử doanh nghiệp hưởng ưu đãi địa bàn đầu tư Số liệu TN chịu thuế khác không thuộc khoản TN chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BĐS …, TN khai thác, thăm dò dầu khí TN chịu thuế TTĐB 1.TNTT từ hoạt động hưởng ưu đãi : = 2.500 + 350 = 2.850 Thuế TNDN từ hoạt động ưu đãi = 2.850 x 25% x 50% = 356,2 2.TN trước thuế từ đầu tư NN (TN không ưu đãi) = 1.000 + 220 = 1.220 Thuế TNDN phải nộp từ hđ đầu tư NN = 1.220 x 25% = 305 3.Tổng số thuế TNDN phải nộp năm 2010 = 356,2 + 305 = 661,2 4.Số thuế TNDN nộp NN trừ = min(305, 220) = 220 5.Số thuế TNDN phải nộp = 661,2 – 220 = 441,2 Lưu ý làm : tình có ưu đãi thuế TNDN Các khoản TN khác không ưu đãi bao gồm : - Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng BĐS … - Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh Việt Nam - Thu nhập từ hoạt động khai thác, thăm dò dầu khí … - Thu nhập hoạt động chịu thuế TTĐB : casino, karaoke … Ngoài ra, khoản TN lại hưởng ưu đãi tùy theo điều kiện hưởng Có loại điều kiện hưởng : 1.Ưu đãi địa bàn đầu tư (khó khăn, đặc biệt khó khăn …) tất ưu đãi (tất nhiên trừ loại thu nhập nêu trên) 2.Ưu đãi lĩnh vực (sản xuất phần mềm, xây dựng cầu cảng …) ưu đãi hoạt động sx kd lĩnh vực số thu nhập liên quan thu nhập từ phế liệu thu hồi, chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi … thu nhập khác không ưu đãi Riêng từ năm 2014, lỗ từ chuyển nhượng BĐS bù trừ với hđ kinh doanh chính, chuyển lỗ sang năm Như vậy, gặp tình có ưu đãi, phải xác định rõ điều kiện ưu đãi để phân loại thu nhập ưu đãi BÀI TẬP THUẾ TNDN Nguyen Trang DN nhà nước sản xuất năm tính thuế TNDN có tài liệu sau: DT bán hang: 7.900 triệu Trong DT bán hang chịu thuế TTĐB nước 3.500 triệu Chi mua vật tư chưa có VAT 4.500 triệu Khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định: 1.100 triệu Các khoản chi cho người: + Tiền lương, tiền công phải trả cho NLĐ : 200 triệu, trả 160 triệu hết thời hạn nộp báo cáo toán thuế năm nợ NLĐ 40 triệu đồg + BHXH, BHYT, KPCĐ phải nộp 25% quỹ lương + Chi cho nghỉ mát: 20 triệu Chi cho hoạt động đầu tư XDCB: 75 triệu đồng Vật tư tồn kho đầu năm: 200 triệu Vật tư tồn kho cuối năm 100 triệu Các khoản chi khác 100 triệu ( có số VAT khấu trừ triệu) Các khoản thuế, phí khác phải nộp năm - Thuế môn bài: triệu - Thuế đất 2,5 triệu - Phí giao thông triệu ( có 0,2 triệu tiền phạt vi phạm giao thông phát sau hạch toán vào phí giao thông) Thuế suât loại thuế - Thuế suất VAT :10% - Thuế suất Thuế TTĐB: 25% - Thuế suất thuế TNDN: 25% 10 DN không ưu đãi, không miễn thuế giảm thuế thực đầy đủ chứng từ hóa đơn, sổ sách kế toán Hàng hóa bán DN chịu VAT Hóa đơn mua vào, bán hóa đơn ghi theo chế độ DN có xây dựng định mức tiêu hao vật tư, thông báo định mức tiêu hao vật tư với quan thuế theo chế độ quy định DN có trích quỹ dự phòng tiền lương phải trả theo chế độ quy định YÊU CẦU: Tính số thuế TNDN mà DN phải nộp năm Bài giải (Đvt:trđ): 1.Xác định TNCT = (Dthu – CF trừ ) + TN khác *) Xác định doanh thu : - Doanh thu bán hàng kỳ = 7.900 - Các khoản giảm trừ doanh thu : + Thuế TTĐB kỳ = 3.500/(1+25%)* 25% = 700 - Doanh thu kỳ = 7.900 – 700 = 7.200 *) Xác định chi phí trừ : - Chi mua vật tư chưa có VAT 4.500, vật tư tồn kho đầu năm 200, Vật tư tồn kho cuối năm 100, vật tư xuất dùng kỳ = 200 + 4.500 – 100 = 4.600 – chi phí hợp lý - Khấu hao TSCĐ theo chế độ quy định: 1.100 – chi phí hợp lý - Tiền lương, tiền công phải trả cho NLĐ : 200, trả 160 hết thời hạn nộp báo cáo toán thuế năm nợ NLĐ 40 DN có trích quỹ dự phòng tiền lương phải trả theo chế độ quy định, mức dự phòng tiền lương trích = 160 * 17% = 27.2 Tổng quỹ lương trừ = 160 + 27.2 = 187.2 – chi phí hợp lý - BHXH, BHYT, KPCĐ phải nộp 25% quỹ lương = 200 * 25% = 50 – chi phí hợp lý - Chi cho nghỉ mát: 20 triệu - không trừ - Chi cho hoạt động đầu tư XDCB 75 chi hình thành tài sản - không trừ - Các khoản chi khác 100 ( có số VAT khấu trừ 5), giả sử có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp lệ, chi phí 100 – = 95 – chi phí hợp lý - Thuế môn – chi phí hợp lý - Thuế đất 2,5 – chi phí hợp lý - Phí giao thông = – 0.2 = 0.8 – chi phí hợp lý Tổng chi phí trừ = 4.600 + 1.100 + 187.2 + 50 + 95 + + 2.5 + 0.8 = 6.038,5 *) Không có khoản thu nhập khác TNCT = 7.200 – 6.038,5 = 1.161,5 2.Xác định TNTT = TNCT – (lỗ năm trước chuyển sang + TN miễn thuế) - Không có lỗ năm trước chuyển sang - TN miễn thuế đầu không giả sử TNTT = TNCT = 1.161,5 3.Xác định thuế TNDN phải nộp kỳ tính thuế : Thuế TNDN phải nộp = (TNTT - quỹ PT KHCN) * thuế suất - Giả sử doanh nghiệp không trích lập quỹ PT KH CN - Thuế suất thuế TNDN 25% Thuế TNDN phải nộp = 1.161,5 * 25% = 290,375 BÀI TẬP THUẾ TNDN CỦA Như Chưa Bắt Đầu Đầu : Dt từ hd bán hàng hóa 1.857.258.000 - DT từ hd cung ứng dvu 260,01tr - lãi nhận từ tiền gửi ngân hàng 245.000 Thu tiền từ nhượng bán TSCD 181,5tr bao gồm VAT 10% TSCD nhượng bán có NG 210tr khấu hao 85,35tr Trả lương cho CNV quý 3/2013 180tr khoản trích BH bắt buộc tính vào chi phí DN cho quý 40,5tr Dn chi trả lương cho TV hội đồng qtri 300tr trả lương cho tv ko tham gia vào điều hành hd sxkd 80tr Tiền ăn ca bếp bq 750.000/ng/th Tổng số thực chi 67,5tr Trả tiền lãi vay cnv quý 19.8tr Lsuat thực 1.2%/thang Trả tiền lãi vay ngân hàng Q3 48.3tr Nộp tiền thuế GTGT T2/2013 16,65tr tiền phạt nộp chậm VAT t2/2013 5,454tr Trong quý Dn thu tiền từ phạt KH vi phạm hdkte 17,85tr chi vi phạm hdkt 19,086tr Chi phí giá vốn hàng bán quý 1.305.620.000 10 Chi phí bán hàng quý 107.335.500 Trong cp quảng cáo 22.055.300 11 Chi phí QLDN 132.837.400 Trong cp KHTSCD chi tiết : - xe ô tô chỗ ngồi NG 1.740.420.000 Khấu hao năm Ngày bắt đầu KH 1/3/2012 - xe oto tải NG 379.680.000 Khấu hao năm Ngày bắt đầu kh 1/4/2011 12 Quý khách hàng trả lại hàng với tổng DT 28.050.000 Giá vốn hàng bị trả lại 14.380.000 Biết rằng: - cty dc thành lập 27/3/2009 Ko kd vận tải du lịch hành khách Thực kktt gtgt theo ppktr - tất khoản thu chi có hso chứng từ theo qd - lsuat NHNN công bố 9%/nam - tổng dt đạt dc năm 2012 18,5 tỷ Yêu cầu: Xd thuế TNDN quý Lập tờ khai thuế tndn tạm tính quý 3 Lập tờ khai qtoan thuế Thuế suất 25% cho quý đầu năm 2013 20% cho quý cuối năm 2013 Bài giải (Đvt:tr đ): Giả sử ngành nghề kinh doanh công ty thư ơng mại, tất khoản thu chi có hồ sơ, chứng từ theo qui định 1.Xác định TNCT = (Doanh thu – Chi phí trừ ) + TN khác *) Xác định doanh thu tính thuế = Tổng doanh thu - khỏan giảm trừ doanh thu - Doanh thu từ hđ bán hàng hóa 1.857,258 - Doanh thu từ hđ cung ứng dvụ 260,01 Tổng doanh thu tính thuế = 1.857,258 + 260,01 = 2.117,268 - Doanh thu hàng bán Quý bị trả lại = 28,050 Tổng doanh thu tính thuế = 2.117,268 – 28,05 = 2.089,218 *) Xác định chi phí trừ : - Trả lương cho CNV quý 3/2013 180 - chi phí trừ - Các khoản trích BH bắt buộc tính vào chi phí DN cho quý 40,5 - chi phí trừ - Chi trả lương cho TV H ĐQT 300, loại bỏ tiền lương cho tv ko tham gia vào điều hành hd sxkd 80 = 300 – 80 = 220 - chi phí trừ - Tiền ăn ca bếp bq 750.000/ng/th Tổng số thực chi 67,5 - chi phí trừ - Nộp tiền thuế GTGT T2/2013 16,65 tiền phạt nộp chậm VAT T2/2013 5,454 - không liên quan đến chi phí sxkd kỳ - Chi phí giá vốn hàng bán quý 1.305,620, loại bỏ giá vốn hàng bị trả lại 14,380, giá vốn hàng bán = 1.305,62 – 14,38 = 1.291,24 - chi phí trừ - Chi phí bán hàng quý không bao gồm CF quảng cáo 107,3355 – 22,0553 = 85.2802 - chi phí trừ - Chi phí QLDN 132,8374, loại bỏ phần khấu hao phần giá trị vượt 1.600 đơn vị không kinh doanh vận tải, du lịch = (1.740,42 – 1.600)/(9*12) * = 3,9, chi phí khấu hao xe tải không liên quan đến CF quản lý = 379,68/(7 * 12) * = 13,56 Chi phí quản lý trừ = 132,8374 – 3,9 – 13,56 = 115,3774 - chi phí trừ - Chi phí khấu hao xe tải = 379,68/(7 * 12) * = 13,56 - chi phí trừ Tổng CF trừ chưa bao gồm chi phí quảng cáo = 180 + 40,5 + 220 + 67,5 + 1.291,24 + 85,2802 + 115,3774 + 13,56 = 2.013,4576 - Chi phí quảng cáo bị khống chế, đơn vị thành lập từ năm 2009, thời điểm tính thuế 2013, tỷ lệ khống chế áp dụng 10% = 2.013,4576 * 10% = 201,34576 Chi phí quảng cáo trừ = (22,0553; 201,34576) = 22,0553 Tổng CF trừ bao gồm chi phí quảng cáo = 2.013,4576 + 22,0553 = 2.035,5129 *) Xác định khoản thu nhập khác : - Thu nhập từ nhượng bán TSCD 181,5 bao gồm VAT 10% TSCD nhượng bán có NG 210tr khấu hao 85,35 = 181,5/1.1 – (210 – 85,35) = 165 – 124,65 = 40,35 - Thu nhập từ bù trừ lãi tiền vay thu cho vay : + Lãi nhận từ tiền gửi ngân hàng 0,245 + Trả tiền lãi vay cnv quý 19,8 L.suất thực 1.2%/tháng, lãi suất NHNN công bố 9%/năm, lãi suất tính = 19,8 / 1,2 % * (9%/12*150%) = 18.5625 + Trả tiền lãi vay ngân hàng Q3 48,3 Thu nhập từ lãi cho vay = 0,245 – (18,5625 + 48,3) = - 66,6175 - giảm trừ thu nhập hđ kd - Thu tiền nhập từ phạt KH vi phạm HĐKT = 17,85 - 19,086 = - 1,236 - giảm trừ thu nhập khác *) Xác định Thu nhập chịu thuế = [ (2.089,218 - 2.035,5129) - 66,6175] + (40,35 - 1,236) = 26,2016 Xác định Thu nhập tính thuế = TNCT – (lỗ kết chuyển + thu nhập miễn thuế) - Không có khoản lỗ kết chuyển - Không có thu nhập miễn thuế TNTT = TNCT = 26,2016 Xác định thuế TNDN phải nộp kỳ = 26,2016 * 20% = 5,24032 ThíchThích · · Chia sẻ BÀI TẬP THUẾ TNDN Nguyễn Thị Tuyên Một DN kinh doanh XK, NK năm tính thuế có tài liệu sau: - Doanh thu tính thuế: 400 tỷ đồng - Chi phí kinh doanh phân bổ cho doanh thu tiêu thụ năm: • Khấu hao TSCĐ: 30 tỷ đồng đó: khấu hao kho hàng khấu hao hết sử dụng: 200 triệu đồng, khấu hao xe ô tô đưa đón công nhân trích theo chế độ quy định: 300 triệu đồng • Giá vốn hàng bán: 260 tỷ chi phí vật tư bị hư hỏng trình sinh hoá tự nhiên nằm định mức: tỷ • Lãi vay vốn công nhân viên để SXKD: 36 tỷ với lãi suất vay 18%/năm • Tiền lương phải trả người lao động : 24 tỷ; trả người lao động tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ toán thuế năm: 20 tỷ • BHBB kinh phí công đoàn trích theo tỷ lệ quy định • Chi nộp khoản phạt: tỷ đồng, đó: phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 800 tr, phạt khai thiếu thuế: 200 tr • Chi phí quảng cáo, tiếp thị, hội họp : 10 tỷ đồng • Các chi phí trừ khác: tỷ - Các khoản thu nhập khác: • Lãi tiền gửi ngân hàng DN nhận năm: tỷ • Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 700 triệu • Thu nhập từ lý tài sản: 260 triệu Xác định thuế TNDN phải nộp năm Biết rằng: -Doanh nghiệp góp đủ vốn điều lệ Lãi suất NHNN công bố thời điểm vay: 8%/năm - Doanh nghiệp có trích lập quỹ lương dự phòng mức tối đa theo quy định - Các khoản chi phí DN có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp - Thuế suất thuế TNDN = 22% Bài giải (Đvt:tỷ đồng): Giả sử thời điểm tính thuế 2013, khoản chi phí DN có đủ hoá đơn chứng từ hợp pháp, công ty hoạt động năm 1.Xác định TNCT = (Doanh thu – CF trừ) + TN khác *) Xác định doanh thu tính thuế : - Doanh thu tính thuế 400 - Các khoản giảm trừ doanh thu : Doanh thu tính thuế = 400 *) Xác định chi phí trừ : - Khấu hao TSCĐ 30 đó: loại bỏ KH kho hàng KH hết sử dụng 0.2, KH xe ô tô đưa đón công nhân trích theo chế độ quy định 0.3 tính = 30 – 0.2 = 29.8 – chi phí trừ - Giá vốn hàng bán 260 chi phí vật tư bị hư hỏng trình sinh hoá tự nhiên nằm định mức không bị loại, = 260 - chi phí trừ - Tiền lương phải trả người lao động 24, trả người lao động tính đến hết thời hạn nộp hồ sơ toán thuế năm 20 Tuy nhiên, công ty trích lập quỹ dự phòng tiền lương nên trích = 20 * 17% = 3.4, tổng quỹ lương quỹ dự phòng tiền lương = 20 + 3.4 = 23.4 – chi phí trừ - Giả sử BHBB KPCĐ trích theo tỷ lệ 24% hành = 24 * 24% = 5.76 - Các chi phí trừ khác Tổng chi phí trừ chưa bao gồm chi phí quảng cáo = 29.8 + 260 + 23.4 + 5.76 + = 320.96 - Chi phí quảng cáo bị khống chế (vì công ty thương mại nên phần giá vốn bị loại tính ) = (320.96 - 260)* 10% = 6.096 Chi phí quảng cáo trừ = (10;6.096) = 10 – chi phí trừ Tổng chi phí trừ bao gồm chi phí quảng cáo = 320.96 + 6.096 = 327.056 *) Xác định thu nhập khác : - Thu nhập từ lý tài sản 0.26 - Thu nhập từ hoat động cho vay : + Lãi tiền gửi ngân hàng DN nhận năm = + Lãi vay vốn công nhân viên để SXKD 36 với lãi suất vay 18%/năm, bị khống chế 150% lãi suất NHNN công bố thời điểm vay 8%/năm 8% * 150% = 12% (
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TÍNH THUẾ GTGT có NGHIỆP vụ NHẬP KHẨU và XUẤT KHẨU, BÀI tập TÍNH THUẾ GTGT có NGHIỆP vụ NHẬP KHẨU và XUẤT KHẨU

Từ khóa liên quan