TÀI LIỆU TỔNG cục THUẾ ôn THI CÔNG CHỨC

499 1,568 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2016, 23:59

TỔNG CỤC THUẾ Điều Vị trí chức Tổng cục Thuế quan trực thuộc Bộ Tài chính, thực chức tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài quản lý nhà nước khoản thu nội địa phạm vi nước, bao gồm: thuế, phí, lệ phí khoản thu khác ngân sách nhà nước (sau gọi chung thuế); tổ chức quản lý thuế theo quy định pháp luật Tổng cục Thuế có tư cách pháp nhân, dấu có hình Quốc huy, tài khoản riêng Kho bạc Nhà nước trụ sở thành phố Hà Nội Điều Nhiệm vụ quyền hạn Tổng cục Thuế thực nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: Trình Bộ trưởng Bộ Tài để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét định: a) Các dự án luật, dự thảo nghị Quốc hội; dự án pháp lệnh, nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo Nghị định Chính phủ, dự thảo định Thủ tướng Chính phủ quản lý thuế; b) Chiến lược, quy hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng quản lý thuế; c) Dự toán thu thuế hàng năm theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước Trình Bộ trưởng Bộ Tài xem xét, định: a) Dự thảo thông tư văn khác quản lý thuế; b) Kế hoạch hoạt động hàng năm ngành thuế Ban hành văn hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, văn quy phạm nội bộ, văn cá biệt thuộc phạm vi quản lý Tổng cục Thuế Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án quản lý thuế sau cấp có thẩm quyền ban hành phê duyệt Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuế Tổ chức hướng dẫn, giải thích sách thuế Nhà nước; tổ chức công tác hỗ trợ người nộp thuế thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật Hướng dẫn, đạo, kiểm tra, giám sát tổ chức thực quy trình nghiệp vụ đăng ký thuế, cấp mã số thuế, kê khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt; quy trình nghiệp vụ kế toán thuế nghiệp vụ khác có liên quan Quyết định trình cấp có thẩm quyền định việc miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xóa tiền nợ thuế, tiền phạt thuế Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế; giữ bí mật thông tin người nộp thuế; xác nhận việc thực nghĩa vụ thuế người nộp thuế có đề nghị theo quy định pháp luật 10 Giám định để xác định số thuế phải nộp người nộp thuế theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền 11 Yêu cầu người nộp thuế cung cấp sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ hồ sơ tài liệu khác có liên quan đến việc tính thuế, nộp thuế; yêu cầu tổ chức tín dụng, tổ chức cá nhân khác có liên quan cung cấp tài liệu phối hợp với quan thuế công tác quản lý thuế 12 Ủy nhiệm cho quan, tổ chức trực tiếp thu số khoản thuế theo quy định pháp luật 13 Ấn định thuế, truy thu thuế; thực biện pháp cưỡng chế thi hành định hành thuế để thu tiền thuế nợ, tiền phạt vi phạm hành thuế 14 Lập hồ sơ kiến nghị khởi tố tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế; thông báo công khai phương tiện thông tin đại chúng trường hợp vi phạm pháp luật thuế 15 Thực hợp tác quốc tế lĩnh vực thuế theo phân công, phân cấp Bộ trưởng Bộ Tài quy định pháp luật 16 Tổ chức quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động ngành thuế; đại hóa sở vật chất kỹ thuật ngành thuế 17 Tổ chức quản lý thông tin người nộp thuế; xây dựng hệ thống liệu thông tin người nộp thuế; thực công tác thống kê thuế chế độ báo cáo tài theo quy định 18 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo; xử lý theo thẩm quyền kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật hành vi vi phạm pháp luật thuế; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí việc sử dụng tài sản, kinh phí giao theo quy định pháp luật 19 Quản lý tổ chức máy, biên chế; thực chế độ tiền lương chế độ, sách đãi ngộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý Tổng cục Thuế theo phân cấp Bộ trưởng Bộ Tài quy định pháp luật 20 Thực cải cách hành theo mục tiêu nội dung chương trình cải cách hành Bộ trưởng Bộ Tài phê duyệt 21 Tổ chức quản lý công tác thi đua – khen thưởng ngành thuế quan thuế, người nộp thuế, tổ chức, cá nhân khác có thành tích xuất sắc công tác quản lý thuế chấp hành nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật 22 Quản lý, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn thuế kinh phí, tài sản giao; thực chế quản lý tài biên chế theo quy định quan có thẩm quyền 23 Thực nhiệm vụ, quyền hạn khác Bộ trưởng Bộ Tài giao theo quy định pháp luật Điều Cơ cấu tổ chức Tổng cục Thuế tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống Cơ quan Tổng cục Thuế Trung ương: a) Vụ Chính sách; b) Vụ Pháp chế; c) Vụ Dự toán thu thuế; d) Vụ Kê khai Kế toán thuế; đ) Vụ Quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế; e) Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân; g) Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn; h) Vụ Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế; i) Vụ Hợp tác quốc tế; k) Vụ Kiểm tra nội bộ; l) Vụ Tổ chức cán bộ; m) Vụ Tài vụ - Quản trị; n) Văn phòng (có đại diện thành phố Hồ Chí Minh); o) Thanh tra; p) Cục Công nghệ thông tin; q) Trường Nghiệp vụ thuế; r) Tạp chí Thuế Các tổ chức quy định từ điểm a đến điểm p khoản Điều tổ chức hành giúp Tổng cục trưởng thực chức quản lý nhà nước; tổ chức quy định điểm q điểm r tổ chức nghiệp Cơ quan Thuế địa phương: a) Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung Cục Thuế cấp tỉnh) trực thuộc Tổng cục Thuế; b) Chi cục Thuế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung Chi cục Thuế cấp huyện) trực thuộc Cục Thuế cấp tỉnh Cục Thuế cấp tỉnh, Chi cục Thuế cấp huyện có tư cách pháp nhân, dấu riêng, mở tài khoản Kho bạc Nhà nước theo quy định pháp luật Bộ trưởng Bộ Tài quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức đơn vị thuộc Tổng cục Thuế Điều Lãnh đạo Tổng cục Thuế có Tổng cục trưởng không 03 Phó Tổng cục trưởng Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bộ trưởng Bộ Tài bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức theo quy định pháp luật Tổng cục trưởng người đứng đầu Tổng cục Thuế, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài trước pháp luật toàn hoạt động Tổng cục Thuế Các Phó Tổng cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng trước pháp luật lĩnh vực công tác phân công phụ trách Điều Hiệu lực trách nhiệm thi hành Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2009 Bãi bỏ Quyết định số 76/2007/QĐ-TTg ngày 28 tháng năm 2007 Thủ tướng Chính phủ việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Số lượng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế thực theo quy định hành Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ có định khác A- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức VỤ, VĂN PHÒNG thuộc Tổng cục Thuế Vụ, Văn phòng đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, thực chức tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thực nhiệm vụ giao theo quy định Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: I Nhiệm vụ Vụ Chính sách Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn sách thuế quản lý thuế theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm cải cách hệ thống sách thuế quản lý thuế; chương trình đề án quản lý thuế theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; c) Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật quản lý thuế, chế tài liên quan đến thu ngân sách nhà nước Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Các văn hướng dẫn quản lý thuế, tổ chức công tác thu thuế theo phân công Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; b) Các văn trả lời sách chế độ thuế, quy trình, thủ tục tổ chức công tác thu thuế thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế theo quy định pháp luật Hướng dẫn, đạo quan thuế cấp triển khai thực sách pháp luật thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết thực sách, pháp luật thuế phạm vi nhiệm vụ quản lý ngành thuế Biên soạn tài liệu tham gia đào tạo, tập huấn văn pháp luật thuế theo phân công Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Pháp chế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Kế hoạch xây dựng văn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; b) Ý kiến tham gia dự thảo văn quy phạm pháp luật lĩnh vực thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Chương trình, kế hoạch hàng năm xây dựng văn hướng dẫn nội thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế; b) Chương trình, kế hoạch kiểm tra văn quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thuế; thực cải cách hành hoạt động quản lý thuế Tổ chức thực chương trình, kế hoạch sau cấp có thẩm quyền phê duyệt Tham gia ý kiến văn quy phạm pháp luật, văn xử lý thuế thẩm định mặt pháp lý văn đơn vị thuộc Tổng cục Thuế xây dựng theo Quy chế làm việc Tổng cục Thuế Kiểm tra, tổng kết tình hình thực pháp luật thuế; kiến nghị bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế Hướng dẫn, đạo kiểm tra quan thuế cấp triển khai công tác pháp chế thuế Nghiên cứu, đề xuất việc giải tranh chấp, tố tụng thuế theo quy định pháp luật thuộc thẩm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Là đại diện theo uỷ quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giải tranh chấp, tố tụng thuế Hỗ trợ quan thuế cấp giải tranh chấp, tố tụng thuế; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý ngành thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết thực công tác pháp chế ngành thuế; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác pháp chế ngành thuế 10 Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Dự toán thu thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Chiến lược, kế hoạch, dự báo dự toán dài hạn, trung hạn khoản thu nội địa ngành thuế quản lý; b) Dự toán thu thuế hàng năm ngành thuế; c) Dự toán thu thuế pháp lệnh hàng năm giao cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; d) Đề xuất biện pháp đạo triển khai thực dự toán thu thuế, biện pháp khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế định: a) Giao nhiệm vụ thu thuế phấn đấu hàng năm cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; b) Các biện pháp đạo, đôn đốc thực dự toán thu hàng năm giao Xây dựng thực phương pháp phân tích dự báo, quy trình, biện pháp, kỹ lập thực dự toán thu thuế; tổng hợp xây dựng dự toán thu thuế Xây dựng, hướng dẫn, đạo kiểm tra quan thuế cấp thực công tác phân tích dự báo thu thập, sử dụng, khai thác thông tin thuộc lĩnh vực quản lý Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thực dự toán thu thuế Đầu mối tổng hợp, phân tích, dự báo thu thuế đối tượng nộp thuế Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Kê khai Kế toán thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Các văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế chế độ kế toán, thống kê thuế; b) Chương trình, kế hoạch triển khai công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, kế toán, thống kê thuế hàng năm; c) Kết thẩm định hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế thuộc lĩnh vực phân công quản lý theo quy định pháp luật Tổ chức hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp thực quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, chế độ kế toán, thống kê thuế toàn ngành Hướng dẫn người nộp thuế thực quy định đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, chế độ kế toán, thống kê thuế Tổng hợp liệu người nộp thuế theo ngành kinh tế nhóm đối tượng nộp thuế; đạo quan thuế cấp triển khai việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin người nộp thuế thuộc lĩnh vực chuyên môn giao Thực công tác kế toán tổng hợp, thống kê thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng, kết đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế chế độ kế toán, thống kê thuế ngành thuế; đề xuất hình thức, biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, kế toán, thống kê thuế Theo dõi, quản lý quỹ hoàn thuế; xác nhận nghĩa vụ thuế theo yêu cầu người nộp thuế thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Các văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý nợ thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt; b) Chương trình, kế hoạch triển khai công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt hàng năm; c) Kết thẩm định hồ sơ gia hạn thời hạn nộp thuế, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt trình cấp có thẩm quyền định theo quy định pháp luật Hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp triển khai thực quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, tiền phạt Tổng hợp, phân loại nợ thuế, phân tích, đánh giá kết thực công tác quản lý nợ, cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt ngành thuế Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Văn quy phạm pháp luật sách thuế quản lý thuế thu nhập cá nhân theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; b) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn quản lý thuế thu nhập cá nhân Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Chương trình, kế hoạch hàng năm quản lý thuế thu nhập cá nhân; b) Đề xuất, kiến nghị việc xây dựng sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân; c) Văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế thu nhập cá nhân; văn trả lời, giải đáp vướng mắc thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; d) Kết thẩm định hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân để Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế định theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền định Hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp triển khai thực sách thuế thu nhập cá nhân, quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế thu nhập cá nhân Chủ trì xây dựng sở liệu phục vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân; đạo quan thuế cấp triển khai việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin thuộc lĩnh vực quản lý Phối hợp với đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế việc xây dựng, đạo việc thực dự toán, tra, kiểm tra, tuyên truyền hỗ trợ thuế thu nhập cá nhân Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết thực công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân; nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý thuế thu nhập cá nhân Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài ý kiến tham gia vào dự thảo văn hướng dẫn cụ thể sách thu thuế, chế quản lý thuế tập đoàn, tổng công ty, ngành kinh tế lớn có tính chất đặc thù (gọi chung doanh nghiệp lớn) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Đề xuất, kiến nghị việc xây dựng sửa đổi, bổ sung văn pháp luật thuế quản lý thuế doanh nghiệp lớn; b) Văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế doanh nghiệp lớn Tổ chức hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp triển khai thực sách thuế, quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế doanh nghiệp lớn Tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tiêu quản lý thuế theo ngành kinh tế xây dựng tiêu thức đánh giá rủi ro doanh nghiệp lớn Tổ chức thu thập, đối chiếu, tổng hợp thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp lớn Xây dựng sở liệu quản lý thuế doanh nghiệp lớn theo ngành kinh tế Phối hợp với đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế xây dựng dự toán, đôn đốc thu, tra, kiểm tra thuế hỗ trợ doanh nghiệp lớn chấp hành sách, pháp luật thuế Tổng hợp, đánh giá kết quản lý thuế doanh nghiệp lớn; nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý thuế doanh nghiệp lớn Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Chương trình, kế hoạch triển khai thực công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; b) Nội dung, hình thức, phương pháp, tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế Tổ chức triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế sau phê duyệt Hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp thực chương trình, nội dung, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Xây dựng tổ chức quản lý thông tin hỗ trợ người nộp thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Là đầu mối cung cấp thông tin liên quan hoạt động quản lý thuế ngành thuế cho quan thông tin truyền thông theo quy định pháp luật Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Hợp tác quốc tế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn hàng năm hợp tác quốc tế lĩnh vực thuế; b) Chương trình, kế hoạch, nội dung đàm phán điều ước quốc tế thuế; 10 Tính chất không hoàn trả trực tiếp thuế thể khía cạnh: Thứ nhất, Sự chuyển giao thu nhập thông qua thuế không mang tính chất đối giá, nghĩa mức thuế mà tầng lớp xã hội chuyển giao cho Nhà nước không hoàn toàn dựa mức độ người nộp thuế thừa hưởng dịch vụ hàng hoá công cộng Nhà nước cung cấp Người nộp thuế quyền đòi hỏi Nhà nước cung cấp hàng hoá, dịch vụ công cộng trực tiếp cho nộp thuế cho Nhà nước Thứ hai, Các khoản thuế nộp cho Nhà nước không hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế Người nộp thuế nhận phần hàng hoá, dịch vụ công cộng mà Nhà nước cung cấp cho cộng đồng, phần giá trị mà người nộp thuế hưởng thụ không thiết tương đồng với khoản thuế mà họ nộp cho Nhà nước Đặc điểm thuế giúp ta phân định rõ thuế với khoản phí, lệ phí giá Chức thuế: 2.1 Chức huy động nguồn lực tài cho Nhà nước: Đây chức thuế, thông qua chức huy động tập trung nguồn lực tài thuế mà quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước hình thành để đảm bảo sở vật chất cho tồn hoạt động Nhà nước Chính chức tạo tiền đề để Nhà nước tiến hành tham gia phân phối phân phối lại tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân (do chức gọi chức phân phối thuế) 2.2- Chức điều tiết vĩ mô kinh tế thuế: Nhà nước thực quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế - xã hội nhiều biện pháp giáo dục trị tư tưởng, hành chính, luật pháp kinh tế, biện pháp kinh tế làm gốc Nhà nước sử dụng nhiều công cụ để quản lý điều tiết vĩ mô kinh tế công cụ tài chính, tiền tệ, tín dụng Trong thuế công cụ thuộc lĩnh vực tài công cụ sắc bén Nhà nước sử dụng để điều tiết vĩ mô kinh tế Trong kinh tế thị trường, tổ chức cá nhân có quyền kinh doanh ngành nghề, mặt hàng mà Nhà nước không cấm, miễn họ phải có đăng ký kinh doanh hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định pháp luật Bằng việc ban hành hệ thống pháp luật thuế, Nhà nước quy định đánh thuế không đánh thuế, đánh thuế với thuế suất cao thuế suất thấp, có sách ưu đãi miễn, giảm thuế ngành nghề, mặt hàng địa bàn kinh doanh cụ thể 485 Thông qua mà tác động làm thay đổi mối quan hệ cung cầu thị trường góp phần thực điều tiết vĩ mô kinh tế, đảm bảo cân đối cấu kinh tế ngành nghề vùng lãnh thổ Ngoài ra, Nhà nước sử dụng thuế để tác động trực tiếp lên yếu tố đầu vào sản xuất lao động, vật tư, tiền vốn nhằm điều tiết hoạt động kinh tế nước Nhà nước sử dụng thuế để tác động vào hoạt động xuất nhập nhằm thực sách thương mại quốc tế hội nhập kinh tế Như vậy, thông qua việc thu thuế Nhà nước thực điều tiết kích thích hoạt động kinh tế vào quỹ đạo chung kinh tế quốc dân, phù hợp với lợi ích xã hội, tức chức điều tiết vĩ mô kinh tế thuế thực II- PHÂN LOẠI THUẾ: 1- Khái niệm phân loại thuế: Phân loại thuế xếp sắc thuế hệ thống sách thuế thành nhóm khác theo tiêu thức định 2- Phân loại thuế: 2.1- Dựa theo phương thức đánh thuế: 2.1.1- Thuế trực thu: Là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập tài sản người nộp thuế 3.1.2- Thuế gián thu: Là loại thuế không trực tiếp đánh vào thu nhập hay tài sản người nộp thuế mà đánh cách gián tiếp thông qua giá hàng hoá, dịch vụ Người tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ người chịu loại thuế 2.2 Dựa vào sở tính thuế: có loại thuế sau 2.2.1- Thuế thu nhập bao gồm sắc thuế có sở đánh thuế thu nhập kiếm Thu nhập kiếm dược từ nhiều nguồn: từ lao động dạng tiền lương, tiền công; thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dạng lợi nhuận, lợi tức cổ phần thuế thu nhập có nhiều dạng: thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập công ty, thuế chuyển thu nhập nước ngoài, thuế lợi tức cổ phần 2.2.2- Thuế tiêu dùng loại thuế có sở đánh thuế phần thu nhập tổ chức, cá nhân mang tiêu dùng Trong thực tế loại thuế tiêu dùng thể nhiều dạng thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng 2.2.3- Thuế tài sản loại thuế có sở đánh thuế giá trị tài sản Tài sản có nhiều hình thức biểu hiện: 486 - Tài sản tài gồm có tiền mặt, tiền gửi, chứng khoán, thương phiếu ; - Tài sản cố định gồm nhà cửa, đất đai, máy móc, nhà máy, xe cộ ; - Tài sản vô nhãn hiệu hàng hoá, bí kỹ thuật Thuộc loại thuế tài sản sắc thuế thuế nhà đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp 2.3 - Dựa vào phạm vi điều chỉnh thuế: Căn vào phạm vi điều chỉnh thuế người ta chia sắc thuế thành hai loại: 2.3.1- Thuế tổng hợp: Là loại thuế đánh vào tất thành phần sở đánh thuế mà trường hợp ngoại lệ, miễn, giảm thuế 2.3.2- Thuế có lựa chọn: Là loại thuế đánh vào phần định sở đánh thuế Thuế thu nhập cá nhân coi sắc thuế điển hình loại 2.4- Ngoài người ta tiến hành phân loại thuế theo tính chất thuế suất mà sắc thuế áp dụng thuế tỷ lệ, thuế luỹ tiến, thuế luỹ thoái, thuế tuyệt đối III- CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH MỘT SẮC THUẾ: 1- Đối tượng nộp thuế: Đối tượng nộp thuế theo quy định pháp luật thuế thể nhân pháp nhân có trách nhiệm trực tiếp nộp thuế cho Nhà nước Người có trách nhiệm nộp thuế theo pháp luật quy định không thiết người phải chịu thuế Trong nhiều trường trường hợp người có trách nhiệm nộp thuế người chịu thuế, sắc thuế người nộp thuế khả chuyển giao nghĩa vụ thuế cho người khác 2- Đối tượng chịu thuế: Theo luật thuế hành Việt Nam, đối tượng chịu thuế đối tượng đưa để đánh thuế Đối tượng chịu thuế thường xác định thu nhập, hàng hoá hay tài sản Mỗi sắc thuế có đối tượng chịu thuế riêng, thông thường tên gọi sắc thuế bắt nguồn từ đối tượng chịu thuế sắc thuế Ví dụ: thuế thu nhập, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt.v.v Đối tượng chịu thuế thường tính đơn vị giá trị đơn vị vật lý 3- Căn tính thuế: 487 Luật thuế quy định mức thuế phải nộp vào Ngân sách Nhà nước xác định Căn tính thuế sắc thuế sở tính thuế thuế suất 3.1- Cơ sở tính thuế: Cơ sở tính thuế số lượng đơn vị (theo giá trị theo đơn vị vật lý) đối tượng chịu thuế Mỗi sắc thuế có sở tính thuế riêng, chẳng hạn như: Thuế tiêu thụ đặc biệt có sở tính thuế giá tính thuế TTĐB, thuế thu nhập có sở tính thuế thu nhập chịu thuế, thuế sử dụng đất nông nghiệp có sở tính thuế diện tích hạng đất 3.2- Mức thuế phải nộp đơn vị đối tượng chịu thuế: Mức thuế thể mức độ động viên Nhà nước đơn vị đối tượng chịu thuế Theo thuật ngữ chuyên ngành thuế người ta thường gọi mức thuế phải nộp đơn vị đối tượng chịu thuế thuế suất hay định suất thuế Có thể nói, thuế suất hay định suất thuế linh hồn sắc thuế, thể nhu cầu cần tập trung nguồn tài cho Ngân sách Nhà nước biểu sách điều chỉnh kinh tế xã hội Nhà nước, đồng thời mối quan tâm hàng đầu người nộp thuế Vì vậy, việc xác định thuế suất hay định suất thuế sắc thuế phải quán triệt quan điểm vừa coi trọng lợi ích quốc gia, vừa ý đến lợi ích thích đáng người nộp thuế, giải tốt mối quan hệ tập trung tích tụ việc sử dụng công cụ thuế Tuỳ theo quy định sắc thuế mà người ta áp dụng loại thuế suất khác Trong thực tế có nhiều loại thuế suất, nhìn chung có loại sau: - Thuế suất thống nhất: loại thuế suất quy định mức nộp thuế cho tất đối tượng chịu thuế Loại thuế suất thường gặp thuế thân, loại thuế áp dụng - Thuế suất phân biệt: loại thuế suất quy định mức khác cho đối tượng nộp thuế đối tượng chịu thuế tuỳ theo định hướng phát triển kinh tế nước - Thuế suất đơn vị (hay gọi định suất) loại thuế suất quy định theo đơn vị vật lý đối tượng chịu thuế Loại thuế không phụ thuộc vào giá trị đối tượng chịu thuế - Thuế suất theo giá trị loại thuế suất quy định tỷ lệ phần trăm huy động đơn vị giá trị đối tượng chịu thuế Thuế suất theo giá trị dạng cụ thể sau: 488 + Thuế suất theo tỷ lệ loại thuế suất áp dụng tỷ lệ (%) cố định không thay đổi trường hợp tăng giảm sở tính thuế + Thuế suất luỹ tiến loại thuế mà mức thuế tăng (hoặc giảm theo mức tăng (hoặc giảm) sở tính thuế Thuế suất luỹ tiến bao gồm thuế suất luỹ tiến toàn phần thuế suất luỹ tiến phần Thuế suất luỹ tiến phần: áp dụng với mức thuế suất tăng dần theo phần tăng lên sở đánh thuế Với sắc thuế áp dụng loại thuế suất biểu thuế suất, sở đánh thuế chia thành nhiều bậc theo mức độ tăng dần Ứng với phần tăng lên bậc thuế mức thuế suất Số thuế mà đối tượng nộp thuế phải nộp tổng số thuế tính theo bậc Việc tính toán kiểm tra loại thuế nhìn chung phức tạp, đảm bảo số thuế phải nộp tăng từ từ, không bị đột biến tốc độ tăng sở đánh thuế Do đó, đảm bảo tính công theo chiều dọc có tác dụng lớn việc điều tiết thu nhập Chính vậy, Thuế thu nhập cá nhân áp dụng giới nước ta loại thuế áp dụng thuế suất luỹ tiến phần Thuế suất luỹ tiến toàn phần: Biểu thuế suất chia làm nhiều bậc với mức tăng lên thuế suất, toàn sở đánh thuế áp dụng mức thuế suất chung tương ứng Thuế suất luỹ tiến toàn phần cho phép xác định số thuế phải nộp đơn giản nhanh chóng Tuy vậy, có nhược điểm gây thay đổi có tính chất đột biến tổng số thuế phải nộp đối tượng nộp thuế mức thu nhập cận biên hai bậc thuế Mặc dù giá trị sở đánh thuế thay đổi không đáng kể, thay đổi số thuế phải nộp đáng kể phải áp dụng mức thuế khác toàn sở đánh thuế Chính vậy, áp dụng thuế suất luỹ tiến toàn phần dễ dẫn đến phản ứng từ phía đối tượng nộp thuế tất yếu làm giảm vai trò thuế Hiện nay, thuế suất luỹ tiến toàn phần áp dụng giới + Thuế suất luỹ thoái: loại thuế suất có tính chất ngược lại với thuế suất luỹ tiến, tức mức thuế suất giảm dần sở đánh thuế lại tăng dần Ở số nước giới, để khuyến khích công ty vừa nhỏ phát triển thành công ty có quy mô lớn hơn, người ta áp dụng thuế suất luỹ thoái (ở Mỹ, theo luật thuế thu nhập công ty năm 1991) Nói chung, thuế suất luỹ thoái loại thuế suất không áp dụng phổ biến 4- Miễn, giảm thuế: Một số sắc thuế có quy định cho phép người nộp thuế thực nghĩa vụ nộp toàn số tiền thuế mà người phải nộp cho 489 Nhà nước (gọi miễn thuế) nộp phần số tiền thuế (gọi giảm thuế) Miễn thuế, giảm thuế yếu tố ngoại lệ quy định số sắc thuế Thông thường, lý để người nộp thuế Nhà nước cho phép miễn thuế, giảm thuế quy định sắc thuế là: - Do nguyên nhân khách quan mà người nộp thuế gặp khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh bị giảm sút thu nhập - Thực số chủ trương sách kinh tế Nhà nước như: khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư vào ngành nghề trọng điểm, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn Tuy nhiên thực việc miễn giảm thuế có tính hai mặt, chứa đựng yếu tố tích cực, tạo điều kiện thực sách kinh tế xã hội Nhà nước, chứa đựng yếu tố tiêu cực, làm méo mó ý tưởng ban đầu thiết lập sắc thuế, không phù hợp với tiêu chuẩn hệ thống thuế đại IV VAI TRÒ CỦA THUẾ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: 1- Thuế công cụ chủ yếu tập trung nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước: Để huy động nguồn lực vật chất cho mình, Nhà nước sử dụng nhiều hình thức khác như: phát hành thêm tiền; phát hành trái phiếu để vay nước nước; bán phần tài sản quốc gia; thu thuế Trong hình thức nêu thuế công cụ chủ yếu có vai trò quan trọng Vì so với hình thức huy động khác, sử dụng công cụ thuế có ưu điểm: - Thuế công cụ phân phối có lĩnh vực phạm vi rộng lớn Đối tượng nộp thuế bao gồm toàn thể nhân pháp nhân hoạt động kinh tế phát sinh nguồn thu nhập nộp thuế - Phương thức huy động thuế sử dụng phương pháp chuyển giao thu nhập bắt buộc Chính vậy, nguồn thu từ thuế đảm bảo tập trung cách nhanh chóng, thường xuyên ổn định - Thông qua thu thuế phận tổng sản phẩm xã hội thu nhập quốc dân nước taọ tập trung vào Nhà nước để đảm bảo nhu cầu chi tiêu công cộng thực biện pháp kinh tế - xã hội - Tính ưu động viên thông qua thuế so với công cụ khác thể chỗ: thuế kết hợp hài hoà phương pháp cưỡng 490 kích thích vật chất nhằm tạo quan tâm đối tượng nộp thuế tới chất lượng sản xuất hiệu kinh doanh 2- Thuế công cụ điều tiết vĩ mô kinh tế Nhà nước: Nhà nước thực quản lý, điều tiết vĩ mô kinh tế nhiều biện pháp giáo dục trị tư tưởng, hành chính, luật pháp kinh tế, biện pháp kinh tế gốc Trong biện pháp kinh tế thuế công cụ quan trọng sắc bén Vai trò điều tiết vĩ mô kinh tế công cụ thuế biểu rõ qua nội dung Nhà nước can thiệp vào kinh tế phương pháp Nhà nước sử dụng công cụ thuế để đạt mục tiêu định 2.1- Những nội dung điều tiết vĩ mô kinh tế công cụ thuế: Trên sở mục tiêu đối tượng Nhà nước cần tác động tới kinh tế nội dung điều chỉnh thuế kinh tế quốc dân bao gồm: điều chỉnh chu kỳ kinh tế; cấu ngành, khu vực vùng lãnh thổ; lưu thông tiền tệ; giá cả; tiền lương; phân phối thu nhập; mối quan hệ kinh tế đối ngoại; bảo vệ môi trường Như vậy, nội dung điều chỉnh thuế kinh tế quốc dân rộng, bao hàm hầu hết trình điều tiết vĩ mô kinh tế Dưới số nội dung điều tiết thuế kinh tế quốc dân: 2.1.1- Điều chỉnh chu kỳ kinh tế: nội dung quan trọng trình sử dụng công cụ thuế điều chỉnh vĩ mô kinh tế Trong kinh tế thị trường phát triển theo chu kỳ điều tránh khỏi Để đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, Nhà nước sử dụng thuế để điều chỉnh trình Trong năm khủng hoảng suy thoái kinh tế, Nhà nước hạ thấp mức thuế, tạo điều kiện ưu đãi thuế thuận lợi nhằm kích thích nhu cầu tiêu dùng để tăng đầu tư mở rộng sức sản xuất Điều đưa kinh tế thoát khỏi khủng hoảng nhanh chóng Ngược lại, thời kỳ phát triển mức, có nguy dẫn đến cân đối, cách tăng thuế, thu hẹp đầu tư, Nhà nước giữ vững nhịp độ tăng trưởng theo mục tiêu đặt 2.1.2- Thuế góp phần hình thành cấu ngành hợp lý theo yêu cầu giai đoạn phát triển kinh tế Bằng việc ban hành hệ thống thuế, Nhà nước quy định đánh thuế không đánh thuế, đánh thuế với thuế suất cao thấp vào ngành nghề, mặt hàng cụ thể Thông qua Nhà nước thúc đẩy phát triển ngành kinh tế quan trọng san tốc độ tăng trưởng chúng, đảm bảo cân đối ngành nghề kinh tế 491 2.1.3- Điều chỉnh tích luỹ tư bản: nội dung quan trọng điều chỉnh thuế Một mặt, sản xuất chiếm hữu tư hoá lợi nhuận luôn mục đích hoạt động kinh doanh kinh tế thị trường, Nhà nước cần sử dụng thuế để điều chỉnh tích luỹ phù hợp lợi ích kinh tế chủ thể kinh tế lợi ích xã hội Mặt khác, phát triển kinh tế đòi hỏi phải tăng nhanh vốn đầu tư bản, để phát triển kinh tế quốc dân, Nhà nước cần phải khuyến khích tích luỹ tích tụ doanh nghiệp, để tạo nguồn vốn đầu tư Việc thay đổi sách thuế Nhà nước ảnh hưởng đến quy mô tốc độ tích luỹ tư bản, tác động đến trình đầu tư phát triển kinh tế 2.1.4- Thuế sử dụng để điều tiết việc làm thất nghiệp Khi kinh tế có mức thất nghiệp cao với việc mở rộng khoản chi tiêu Chính phủ, thuế cần phải cắt giảm để tăng tổng cầu việc làm Trong thời kỳ kinh tế lạm phát với việc cắt giảm khoản chi tiêu Chính phủ, thuế lại gia tăng để giảm tổng cầu hạn chế gia tăng kinh tế 2.1.5- Thuế sử dụng công cụ có hiệu để góp phần thực sách đối ngoại bảo hộ sản xuất nước thúc đẩy hoà nhập kinh tế khu vực quốc tế Thông qua điều chỉnh mức thuế xuất thuế xuất khẩu, thuế nhập mà gây nên áp lực tăng giá hàng nhập khẩu, giảm khả cạnh tranh so với hàng sản xuất nước, từ điều chỉnh khối lượng hàng hoá đưa thị trường đưa vào để thực bảo hộ sản xuất nước bảo vệ lợi ích thị trường nội địa Mặt khác, tác động đánh thuế nhập gây nên phản ứng người tiêu dùng nước tạo nên lựa chọn họ tiêu dùng Ngoài người ta sử dụng công cụ thuế để kích thích việc sử dụng có hiệu nguồn lực hay giảm đến mức thấp tính hiệu sản xuất nước Chẳng hạn, trường hợp cần hạn chế xuất hàng hoá mà giá chúng bị ấn định giá bất lợi thị trường giới, gây thiệt hại cho sản xuất nước, trường hợp sử dụng thuế xuất để kích thích chuyển nguồn lực từ sản xuất hàng xuất sang sản xuất hàng hoá tiêu dùng nội địa 2.2- Những phương pháp Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều tiết vĩ mô kinh tế: Tác động điều tiết vĩ mô kinh tế thuế đem lại hiệu thiết thực công cụ thuế Nhà nước áp dụng theo phương pháp điều chỉnh thích hợp 492 Phương pháp điều chỉnh thuế phương thức tác động Nhà nước thông qua thuế đến đối tượng điều chỉnh thuế để đạt mục tiêu định Trong thực tiễn giới có nhiều phương thức Nhà nước sử dụng công cụ thuế để tác động đến kinh tế Dưới số phương pháp điều chỉnh chủ yếu thuế : 2.2.1- Xác định mối quan hệ hợp lý thuế trực thu thuế gián thu: Tất hình thức thuế phân chia thành thuế trực thu thuế gián thu Sự cần thiết áp dụng loại thuế gián thu trực thu trình sử dụng công cụ thuế để điều tiết vĩ mô kinh tế định tính đặc thù loại thuế cụ thể Thuế trực thu hay thuế gián thu có nét đặc trưng riêng, có ưu điểm nhược điểm riêng loại thuế Vì vậy, tuỳ theo đặc điểm trình độ phát triển kinh tế xã hội nước, quan điểm người lãnh đạo Nhà nước thời kỳ mà người ta lựa chọn coi trọng loại thuế gián thu thuế trực thu ngược lại Thông thường thuế gián thu có diện thu nộp thuế rộng bị hạn chế, nên áp dụng thuế suất thấp tạo nguồn thu lớn cho Ngân sách Nhà nước Áp dụng thuế gián thu khả thất thu thuế gây tác động tiêu cực thuế trực thu Bằng việc đánh thuế gián thu, Nhà nước tác động tới nhu cầu tiêu dùng xã hội, qua tác động tới sản xuất, kinh doanh Do đó, vai trò thuế gián thu không điều tiết khả tiêu dùng mà hiệu chỉnh quy mô tốc độ hoạt động sản xuất kinh doanh Còn vai trò thuế trực thu phụ thuộc chủ yếu vào quy mô tốc độ hoạt động kinh tế Việc điều chỉnh mức độ động viên thuế gián thu dễ dàng mà bị dân chúng phản ứng Hơn thủ tục thu nộp dễ dàng, dễ quản lý chi phí quản lý thấp so với thuế trực thu Việc quản lý thuế trực thu khó khăn đòi hỏi phải có đội ngũ cán thuế đông đảo có trình độ chuyên môn, quản lý kinh tế cao, kèm theo việc áp dụng phương tiện quản lý có kỹ thuật đại với hệ thống pháp luật đầy đủ có hiệu lực Mặt khác thuế gián thu có tính chất ổn định thuế trực thu thuế gián thu đánh vào tiêu dùng nên kinh tế xuống người ta phải mua sắm chi tiêu cho nhu cầu thiết yếu, Nhà nước thu thuế Còn thuế trực thu đánh vào thu nhập nên thường bị biến động Nếu tình hình kinh tế phát triển tốt thu nhập từ thuế 493 trực thu tăng Ngược lại, suy giảm kinh tế làm giảm số lượng thu nhập từ thuế trực thu cách rõ rệt Các hình thức thuế trực thu có vai trò khác phân phối thu nhập điều chỉnh cấu đầu tư Thuế thu nhập cá nhân giữ vị trí quan trọng để điều tiết thu nhập dân cư Mặc dù tác động đến hành vi tiết kiệm người dân khả kích thích hiệu đầu tư thuế thu nhập cá nhân lại thấp Trong trường hợp người ta sử dụng thuế thu nhập công ty để ảnh hưởng tới tích luỹ tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh doanh Chính vậy, Nhà nước áp dụng hình thức thuế để đạt mục tiêu điều tiết vĩ mô kinh tế, mà bắt buộc phải sử dụng nhiều hình thức thuế khác nhau, kết hợp chặt chẽ thuế trực thu thuế gián thu Mối quan hệ thuế trực thu thuế gián thu hợp thành hệ thống thuế Nhà nước lĩnh vực điều tiết vĩ mô kinh tế Mỗi tương quan theo tỷ lệ chúng đáp ứng mục tiêu, yêu cầu định Nhà nước hoạt động quản lý Việc xác định mối quan hệ cụ thể thông thường phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế, mức thu nhập dân cư quy mô tích luỹ doanh nghiệp Tuy nhiên, ý nghĩa loại thuế kết hợp nước có khác Trong điều kiện suất, chất lượng hiệu kinh doanh thấp, thu nhập thực tế dân cư không cao thuế thu nhập trở thành nguồn thu chủ yếu cuả Ngân sách Nhà nước Khi nguồn thu chủ yếu thuế chuyển từ thuế trực thu sang thuế gián thu Điều minh chứng rằng, điều kiện suy thoái kinh tế, ngẫu nhiên mà vài quốc gia áp dụng phương pháp hạ thấp thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập công ty để kích thích đầu tư phát triển kinh tế 2.2.2- Thay đổi thuế suất : Như biết thuế suất hay định suất thuế linh hồn sắc thuế Thay đổi thuế suất tức thay đổi mức thu thuế hay đại lượng thu thuế tính đơn vị đối tượng chịu thuế Thông qua đó, Nhà nước tiến hành phân phối phân phối lại thu nhập tạo chủ thể kinh tế, ngành, vùng tầng lớp dân cư xã hội, làm thay đổi lợi ích kinh tế họ Mục đích Nhà nước điều tiết kinh tế quốc dân tạo cân kinh tế kích thích tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng kinh tế trước hết phụ thuộc vào mức đầu tư, mà mức 494 đầu tư định đại lượng tiết kiệm khối lượng tích luỹ đạt đến mức độ định Rõ ràng, biểu thuế cao hay thấp tác động đến hành vi tiết kiệm tích luỹ, ảnh hưởng đến quy mô tốc độ đầu tư Nếu Nhà nước sử dụng hệ thống thuế có mức thuế suất cao cản trở trình hình thành điều kiện cần thiết tạo mức tiết kiệm đủ để đảm bảo cho việc đầu tư thành phần kinh tế Nếu Nhà nước sử dụng hệ thống thuế có mức thuế suất thấp làm tăng thu nhập dân cư doanh nghiệp, làm tăng mức tiết kiệm tích luỹ tư Thay đổi thuế suất coi phương pháp quan trọng trình Nhà nước sử dụng công cụ thuế để điều tiết kinh tế Thông qua việc quy định đánh thuế với thuế suất cao hay thấp vào ngành nghề, mà Nhà nước tác động làm thay đổi mối quan hệ cung, cầu thị trường nhằm góp phần thực điều tiết vĩ mô, đảm bảo ngành nghề kinh tế Tuy nhiên việc thay đổi thuế suất thực tiễn gặp khó khăn định kinh tế - kỹ thuật Thứ nhất, kinh tế thị trường, Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh tế Một điều kiện ổn định biểu thuế Sự thay đổi thường xuyên hệ thống thuế suất làm trở ngại đến việc lựa chọn định đầu tư chủ thể kinh tế xã hội Thứ hai, hệ thống thuế suất thường xây dựng sở xem xét tính toán có khoa học thực tiễn Sự thay đổi chí thuế suất kéo theo thay đổi hệ thống Thứ ba, hệ thống thuế suất thể mức độ động viên phần tổng sản phẩm xã hội vào Ngân sách Nhà nước, tức phản ánh thực trạng kinh tế mức độ lòng tin nhân dân Nhà nước Chính nguyên nhân trên, mà phương pháp thay đổi thuế suất, Nhà nước sử dụng công cụ thuế để tác động điều tiết vĩ mô kinh tế sử dụng nhiều phương pháp khác 2.2.3- Áp dụng biện pháp ưu đãi thuế: Ưu đãi thuế tức hình thức cho người nộp thuế hưởng điều kiện thuận lợi nộp thuế Thông qua thực ưu đãi thuế, Nhà nước điều tiết kinh tế cách linh hoạt, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể cục diện kinh tế để đạt mục tiêu đặt Tác dụng kích thích hình thức ưu đãi thuế xem hình thức Nhà nước cấp phát vốn trực tiếp cho doanh nghiệp tầng lớp dân cư Tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý, Nhà nước tăng giảm quy 495 mô mức độ ưu đãi thuế để kích thích tăng tích luỹ tích tụ vốn doanh nghiệp dân cư Các hình thức ưu đãi thuế đa dạng: quy định mức thu nhập tối thiểu nộp thuế; cho phép loại trừ số khoản chi phí thu nhập chịu thuế; miễn giảm phần hay toàn số thuế phải nộp; cho hoãn nộp thuế; cấp tín dụng thuế để tái đầu tư Hiện nay, giới hình thức cấp tín dụng thuế để tái đầu tư sử dụng rộng rãi Tuỳ theo phạm vi sử dụng, phân chia loại ưu đãi thuế thành hai nhóm khác nhau: ưu đãi thuế mang tính chất ngành, vùng lãnh thổ ưu đãi thuế mang tính chất cá biệt Việc cấp ưu đãi thuế mang tính chất cá biệt sử dụng nhằm giải nhiệm vụ điều chỉnh phạm vi hẹp, gắn liền với lợi ích chủ thể kinh doanh Tuy có ưu điểm định, ưu đãi thuế mang tính cá biệt tạo không công sản xuất kinh doanh chủ thể kinh tế, gây hậu tâm lý xấu người nộp thuế tạo tiền đề trốn thuế, làm tính trung lập thuế Ngoài phương pháp điều chỉnh thuế kể trên, thực tiễn Nhà nước sử dụng số phương pháp điều chỉnh thuế khác sử dụng biểu thuế phân biệt, thay đổi hình thức nộp thuế Mỗi phương pháp điều chỉnh thuế có ưu, nhược điểm định giữ vị trí khác trình điều tiết vĩ mô kinh tế Việc áp dụng phương pháp hay phương pháp khác tất phương pháp phụ thuộc vào trạng thái kinh tế mục tiêu Nhà nước thời kỳ phát triển kinh tế đất nước 3- Thuế công cụ điều hoà thu nhập, thực công xã hội phân phối: Một khiếm khuyết kinh tế thị trường có chênh lệch lớn mức sống, thu nhập tầng lớp dân cư xã hội Kinh tế thị trường phát triển khoảng cách giàu - nghèo tầng lớp dân cư ngày có xu hướng gia tăng Sự phát triển mặt đất nước thành nỗ lực cộng đồng, thành viên xã hội có đóng góp định Nếu không chia sẻ thành phát triển kinh tế cho thành viên thiếu công tạo nên đối lập quyền lợi cải tầng lớp dân cư Chính vây, Nhà nước cần phải can thiệp vào trình phân phối thu nhập, cải xã hội Thuế công cụ mà Nhà nước sử dụng để tác động trực tiếp vào trình 496 Việc điều hoà thu nhập tầng lớp dân cư thực phần thông qua thuế gián thu mà đặc biệt hình thức thuế tiêu thụ đặc biệt Loại thuế có đối tượng chịu thuế chủ yếu hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng cao cấp, đắt tiền Các hàng hoá, dịch vụ thông thường có người có thu nhập cao xã hội sử dụng sử dụng nhiều, qua điều tiết bớt phần thu nhập họ Các sắc thuế trực thu, đặc biệt thuế thu nhập cá nhân với việc sử dụng thuế suất luỹ tiến sắc thuế có tác dụng lớn vấn đề điều tiết thu nhập, đảm bảo công xã hội 4- Thuế công cụ để thực kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh: Vai trò xuất trình tổ chức thực luật thuế thực tế Để đảm bảo thu thuế thực quy định luật thuế ban hành, quan thuế quan liên quan phải biện pháp nắm vững số lượng, quy mô sở sản xuất, kinh doanh, ngành nghề lĩnh vực kinh doanh, mặt hàng họ phép kinh doanh Từ công tác thu thuế mà quan thuế phát khó khăn mà họ gặp phải để giúp đỡ họ tìm biện pháp tháo gỡ Như vậy, qua công tác quản lý thu thuế mà kết hợp kiểm tra, kiểm soát toàn diện mặt hoạt động sở kinh tế, đảm bảo thực tốt quản lý Nhà nước mặt đời sống kinh tế - xã hội VI- CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÍNH SÁCH THUẾ: 1- Khái niệm sách thuế : Thuế phần thu nhập thể nhân pháp nhân động viên vào Ngân sách Nhà nước Vì vậy, sách thuế phải thể đường lối phương hướng Nhà nước động viên thu nhập từ kinh tế quốc dân thông qua hình thức thuế vào Ngân sách Nhà nước Chính sách thuế thiết lập cách thiết lập văn pháp luật ban hành loại thuế, lĩnh vực nộp thuế, xác định biểu thuế ưu đãi thuế giai đoạn phát triển định Như vậy: Chính sách thuế tổng hợp quan điểm, phương hướng Nhà nước lĩnh vực thu nộp thuế phương thức, biện pháp để đạt mục tiêu định 2- Những yếu tố tác động tới sách thuế: 497 Như phần chất thuế phân tích rõ thuế có chất trị, kinh tế xã hội sâu sắc Do đó, thuế chịu ảnh hưởng sâu sắc yếu tố trị, kinh tế, xã hội thời kỳ định 2.1- Yếu tố trị: Bản thân thuế Nhà nước đặt Mà Nhà nước tổ chức trị, đại diện cho quyền lợi giai cấp thống trị, thi hành sách giai cấp thống trị đặt để cai trị xã hội, sách thuế trước hết phải phục vụ cho mục tiêu Nhà nước đặt phục vụ cho ý đồ trị giai cấp thống trị Thể chế trị Nhà nước có ý nghĩa định đến cấu sách thuế tổ chức máy thu thuế Nếu thể chế trị Nhà nước tổ chức theo chế độ Nhà nước Liên bang cấu hệ thống thuế thường bao gồm loại thuế trung ương thuế địa phương Bộ máy tổ chức thu thuế thường bao gồm quan thu thuế trung ương thuế địa phương riêng biệt Còn thể chế trị Nhà nước tổ chức theo chế độ Nhà nước đơn thường có hệ thống sách thuế thống cho nước Bộ máy tổ chức thu thuế thường tổ chức theo hệ thống ngành dọc thống từ trung ương đến địa phương Yếu tố trị có tác động định đến sách thuế thể rõ trình hội nhập kinh tế quốc tế Các sách thuế quan thuế nội địa nước phải sửa đổi lại cho phù hợp với cam kết quốc tế (như cam kết gia nhập AFTA, WTO, APEC ) tuỳ thuộc vào quan hệ trị nước mà áp dụng thuế trả đũa, thuế chống trợ cấp, thuế chống phá giá Nghiên cứu tác động yếu tố trị đến sách thuế để hiểu rõ chất giai cấp thuế quán triệt tinh thần xây dựng sách thuế phải phù hợp phục vụ cho mục tiêu trị Nhà nước Ở nước ta, vấn đề tiếp tục hoàn thiện hệ thống sách thuế thời gian tới khẳng định Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng là: “Tiếp tục cải cách Hệ thống thuế phù hợp với tình hình đất nước cam kết quốc tế, bước áp dụng hệ thông thuế thống nhất, không phân biệt doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác nhau, doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Áp dụng thuế thu nhập cá nhân thống thuận lợi cho đối tượng 498 chịu thuế, bảo đảm công xã hội tạo động lực phát triển Hiện đại hoá công tác thu thuế tăng cường quản lý Nhà nước.” 2.2- Yếu tố kinh tế: Điều này, trước hết thể chỗ thuế phần thu nhập kinh tế quốc dân tập trung vào Ngân sách Nhà nước Do đó, kinh tế sở thuế Thuế luôn gắn chặt với sản xuất kinh doanh nguồn thu từ thuế tăng nhiều nhanh sở kinh tế phát triển có hiệu Những yếu tố kinh tế thường tác động đến sách thuế mức độ tăng trưởng kinh tế quốc dân, cấu kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, giá cả, quan hệ cung - cầu thị trường, biến động Ngân sách, tỷ giá hối đoái Điều chứng minh qua phân tích chất chức thuế phần Nghiên cứu tác động yếu tố kinh tế sách thuế để thấy rõ chất kinh tế thuế quán triệt quan điểm việc xây dựng sách thuế phải vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể kinh tế dựa sách phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ quốc gia 2.3- Yếu tố xã hội: Chính sách thuế Nhà nước ban hành người thực sách thuế tầng lớp dân cư xã hội Do yếu tố xã hội tâm lý tập quán tầng lớp dân cư, truyền thống văn hoá, xã hội dân tộc, kết cấu giai cấp xã hội tác động ảnh hưởng định đến nội dung sách thuế trình tổ chức thực chúng Nghiên cứu tác động yếu tố xã hội đến sách thuế giúp hiểu rõ chất xã hội thuế, qua thấy rõ yêu cầu xây dựng sách thuế phải đảm bảo tính đơn giản, dễ hiểu, đễ thực dễ kiểm tra./ 499
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU TỔNG cục THUẾ ôn THI CÔNG CHỨC, TÀI LIỆU TỔNG cục THUẾ ôn THI CÔNG CHỨC