Tài liệu ôn thi công chức thuế phần kiến thức chung (FULL)

158 2,496 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2016, 23:57

A- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế Vụ, Văn phòng đơn vị thuộc Tổng cục Thuế, thực chức tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tổ chức triển khai thực nhiệm vụ giao theo quy định Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế có nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây: I Nhiệm vụ Vụ Chính sách Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Văn quy phạm pháp luật văn hướng dẫn sách thuế quản lý thuế theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; b) Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn hàng năm cải cách hệ thống sách thuế quản lý thuế; chương trình đề án quản lý thuế theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; c) Đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét việc sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật quản lý thuế, chế tài liên quan đến thu ngân sách nhà nước Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Các văn hướng dẫn quản lý thuế, tổ chức công tác thu thuế theo phân công Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; b) Các văn trả lời sách chế độ thuế, quy trình, thủ tục tổ chức công tác thu thuế thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế theo quy định pháp luật Hướng dẫn, đạo quan thuế cấp triển khai thực sách pháp luật thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết thực sách, pháp luật thuế phạm vi nhiệm vụ quản lý ngành thuế Biên soạn tài liệu tham gia đào tạo, tập huấn văn pháp luật thuế theo phân công Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Pháp chế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Kế hoạch xây dựng văn quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thuế theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; b) Ý kiến tham gia dự thảo văn quy phạm pháp luật lĩnh vực thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Chương trình, kế hoạch hàng năm xây dựng văn hướng dẫn nội thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế; b) Chương trình, kế hoạch kiểm tra văn quy phạm pháp luật; tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật thuế; thực cải cách hành hoạt động quản lý thuế Tổ chức thực chương trình, kế hoạch sau cấp có thẩm quyền phê duyệt Tham gia ý kiến văn quy phạm pháp luật, văn xử lý thuế thẩm định mặt pháp lý văn đơn vị thuộc Tổng cục Thuế xây dựng theo Quy chế làm việc Tổng cục Thuế Kiểm tra, tổng kết tình hình thực pháp luật thuế; kiến nghị bổ sung, sửa đổi để hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế Hướng dẫn, đạo kiểm tra quan thuế cấp triển khai công tác pháp chế thuế Nghiên cứu, đề xuất việc giải tranh chấp, tố tụng thuế theo quy định pháp luật thuộc thẩm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Là đại diện theo uỷ quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giải tranh chấp, tố tụng thuế Hỗ trợ quan thuế cấp giải tranh chấp, tố tụng thuế; hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý ngành thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết thực công tác pháp chế ngành thuế; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác pháp chế ngành thuế 10 Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Dự toán thu thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Chiến lược, kế hoạch, dự báo dự toán dài hạn, trung hạn khoản thu nội địa ngành thuế quản lý; b) Dự toán thu thuế hàng năm ngành thuế; c) Dự toán thu thuế pháp lệnh hàng năm giao cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; d) Đề xuất biện pháp đạo triển khai thực dự toán thu thuế, biện pháp khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế định: a) Giao nhiệm vụ thu thuế phấn đấu hàng năm cho Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; b) Các biện pháp đạo, đôn đốc thực dự toán thu hàng năm giao Xây dựng thực phương pháp phân tích dự báo, quy trình, biện pháp, kỹ lập thực dự toán thu thuế; tổng hợp xây dựng dự toán thu thuế Xây dựng, hướng dẫn, đạo kiểm tra quan thuế cấp thực công tác phân tích dự báo thu thập, sử dụng, khai thác thông tin thuộc lĩnh vực quản lý Theo dõi, tổng hợp, phân tích, đánh giá tiến độ thực dự toán thu thuế Đầu mối tổng hợp, phân tích, dự báo thu thuế đối tượng nộp thuế Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Kê khai Kế toán thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Các văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế chế độ kế toán, thống kê thuế; b) Chương trình, kế hoạch triển khai công tác đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, kế toán, thống kê thuế hàng năm; c) Kết thẩm định hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế thuộc lĩnh vực phân công quản lý theo quy định pháp luật Tổ chức hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp thực quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, chế độ kế toán, thống kê thuế toàn ngành Hướng dẫn người nộp thuế thực quy định đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, chế độ kế toán, thống kê thuế Tổng hợp liệu người nộp thuế theo ngành kinh tế nhóm đối tượng nộp thuế; đạo quan thuế cấp triển khai việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin người nộp thuế thuộc lĩnh vực chuyên môn giao Thực công tác kế toán tổng hợp, thống kê thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá chất lượng, kết đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế chế độ kế toán, thống kê thuế ngành thuế; đề xuất hình thức, biện pháp nâng cao hiệu công tác quản lý đăng ký thuế, khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, kế toán, thống kê thuế Theo dõi, quản lý quỹ hoàn thuế; xác nhận nghĩa vụ thuế theo yêu cầu người nộp thuế thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý nợ Cưỡng chế nợ thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Các văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý nợ thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt; b) Chương trình, kế hoạch triển khai công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế nợ thuế, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt hàng năm; c) Kết thẩm định hồ sơ gia hạn thời hạn nộp thuế, xoá tiền nợ thuế, tiền phạt trình cấp có thẩm quyền định theo quy định pháp luật Hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp triển khai thực quy định, quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế, tiền phạt Tổng hợp, phân loại nợ thuế, phân tích, đánh giá kết thực công tác quản lý nợ, cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt ngành thuế Nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý nợ thuế, cưỡng chế thu tiền nợ thuế, tiền phạt Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Văn quy phạm pháp luật sách thuế quản lý thuế thu nhập cá nhân theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; b) Chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn quản lý thuế thu nhập cá nhân Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Chương trình, kế hoạch hàng năm quản lý thuế thu nhập cá nhân; b) Đề xuất, kiến nghị việc xây dựng sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật thuế thu nhập cá nhân; c) Văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế thu nhập cá nhân; văn trả lời, giải đáp vướng mắc thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; d) Kết thẩm định hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế thu nhập cá nhân để Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế định theo thẩm quyền trình cấp có thẩm quyền định Hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp triển khai thực sách thuế thu nhập cá nhân, quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế thu nhập cá nhân Chủ trì xây dựng sở liệu phục vụ quản lý thuế thu nhập cá nhân; đạo quan thuế cấp triển khai việc thu thập, xử lý, sử dụng thông tin thuộc lĩnh vực quản lý Phối hợp với đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế việc xây dựng, đạo việc thực dự toán, tra, kiểm tra, tuyên truyền hỗ trợ thuế thu nhập cá nhân Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết thực công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân; nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý thuế thu nhập cá nhân Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài ý kiến tham gia vào dự thảo văn hướng dẫn cụ thể sách thu thuế, chế quản lý thuế tập đoàn, tổng công ty, ngành kinh tế lớn có tính chất đặc thù (gọi chung doanh nghiệp lớn) Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Đề xuất, kiến nghị việc xây dựng sửa đổi, bổ sung văn pháp luật thuế quản lý thuế doanh nghiệp lớn; b) Văn hướng dẫn quy trình nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế doanh nghiệp lớn Tổ chức hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp triển khai thực sách thuế, quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ, kỹ quản lý thuế doanh nghiệp lớn Tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo tiêu quản lý thuế theo ngành kinh tế xây dựng tiêu thức đánh giá rủi ro doanh nghiệp lớn Tổ chức thu thập, đối chiếu, tổng hợp thông tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp lớn Xây dựng sở liệu quản lý thuế doanh nghiệp lớn theo ngành kinh tế Phối hợp với đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế xây dựng dự toán, đôn đốc thu, tra, kiểm tra thuế hỗ trợ doanh nghiệp lớn chấp hành sách, pháp luật thuế Tổng hợp, đánh giá kết quản lý thuế doanh nghiệp lớn; nghiên cứu, đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quản lý thuế doanh nghiệp lớn Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Chương trình, kế hoạch triển khai thực công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế; b) Nội dung, hình thức, phương pháp, tài liệu tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế Tổ chức triển khai kế hoạch công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế sau phê duyệt Hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp thực chương trình, nội dung, hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Xây dựng tổ chức quản lý thông tin hỗ trợ người nộp thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Là đầu mối cung cấp thông tin liên quan hoạt động quản lý thuế ngành thuế cho quan thông tin truyền thông theo quy định pháp luật Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao Vụ Hợp tác quốc tế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Chương trình, kế hoạch phát triển dài hạn, trung hạn hàng năm hợp tác quốc tế lĩnh vực thuế; b) Chương trình, kế hoạch, nội dung đàm phán điều ước quốc tế thuế; c) Dự thảo điều ước quốc tế thuế, văn quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng điều ước quốc tế thuế theo phân công Bộ trưởng Bộ Tài chính; d) Phương án đàm phán, giải tranh chấp thuế theo Điều ước quốc tế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Trao đổi thông tin với quan thuế nước, vùng lãnh thổ tổ chức quốc tế; b) Kế hoạch tổ chức thực chương trình, dự án hợp tác quốc tế thuế sau duyệt Tổ chức thực hướng dẫn, đạo, kiểm tra quan thuế cấp thực điều ước quốc tế thuế điều ước quốc tế khác có liên quan đến thuế Xây dựng, quản lý chương trình, dự án hợp tác quốc tế thuế (trừ chương trình, dự án hỗ trợ cho cải cách đại hóa) Xây dựng quy chế hướng dẫn, kiểm tra đơn vị thuộc Tổng cục Thuế việc thực hoạt động đối ngoại theo quy định Chủ trì phối hợp với đơn vị thuộc Tổng cục Thuế chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu làm việc với đối tác nước Tổ chức thực công tác phiên dịch, biên dịch, lễ tân, lễ tiết đối ngoại Tổng cục Thuế; giải thủ tục hộ chiếu, visa,… cho công chức, viên chức đơn vị thuộc Tổng cục Thuế công tác, học tập nước ngoài; xử lý, quản lý, lưu trữ văn có liên quan đến hoạt động đối ngoại Tổng cục Thuế Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hàng năm đoàn ra, đoàn vào Tổng cục Thuế Tổ chức thu thập, lưu trữ, khai thác sử dụng thông tin, tài liệu quốc tế thuế phục vụ công tác ngành thuế 10 Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao 10 Vụ Kiểm tra nội Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Kế hoạch hàng năm kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giải khiếu nại, tố cáo ngành thuế; b) Quy chế, quy trình nghiệp vụ kiểm tra nội bộ; tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành thuế Hướng dẫn, đạo, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật thuế văn pháp luật khác có liên quan tổ chức, cá nhân thuộc quan thuế cấp theo chương trình kế hoạch, theo yêu cầu đột xuất Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi công vụ tổ chức, cá nhân thuộc quan thuế cấp theo thẩm quyền Đề xuất, kiến nghị biện pháp xử lý cán bộ, công chức thuế vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế, quy trình nghiệp vụ ngành phát qua kiểm tra nội giải khiếu nại, tố cáo Nghiên cứu dấu hiệu tham nhũng cán bộ, công chức thuế việc thực sách, pháp luật, nhiệm vụ, công vụ giao, đề xuất biện pháp phòng ngừa chống tham nhũng ngành thuế Tổng hợp, phân tích, đánh giá kết công tác kiểm tra nội bộ, công tác tiếp dân, giải khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi chế sách, quy định, quy trình nghiệp vụ Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao 11 Vụ Tổ chức cán Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Chiến lược tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn trung hạn ngành thuế; b) Dự thảo văn quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Tổng cục Thuế văn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế; c) Kế hoạch biên chế, tiêu chuẩn, cấu ngạch, tuyển dụng, chuyển loại, chuyển ngạch chế độ sách đãi ngộ công chức, viên chức ngành thuế theo quy định pháp luật phân cấp quản lý cán Bộ Tài chính; d) Quy hoạch, bổ nhiểm, bổ nhiệm lại, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, sách cán bộ, kỷ luật công chức thuộc diện Bộ Tài quản lý; đ) Khen thưởng tổ chức, cá nhân ngành Thuế có thành tích xuất sắc quản lý thuế chấp hành nghĩa vụ thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Kế hoạch tổ chức thực nhiệm vụ tổ chức cán bộ; b) Giao tiêu biên chế hàng năm cho đơn vị thuộc Tổng cục Thuế phạm vi tổng tiêu biên chế Bộ trưởng Bộ Tài giao; c) Các quy chế, quy trình quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành thuế; d) Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; cử cán bộ, công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu, khảo sát nước theo quy định pháp luật phân cấp quản lý cán Bộ Tài chính; đ) Các đề án xếp, kiện toàn tổ chức; xếp nhân sự, tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức; quy hoạch, bổ nhiểm, bổ nhiệm lại, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, sách cán bộ; khen thưởng, kỷ luật công chức, viên chức theo quy định pháp luật phân cấp quản lý Bộ Tài Tổ chức thực chương trình, kế hoạch, đề án công tác tổ chức cán cấp có thẩm quyền phê duyệt Thực chế độ sách cán bộ, công chức ngành Thuế theo quy định pháp luật phân cấp quản lý cán Bộ Tài Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực quy chế dân chủ sở công tác bảo vệ trị nội ngành thuế Chủ trì, phối hợp thực công tác kiểm tra giải khiếu nại, tố cáo công tác tổ chức cán tổ chức, cá nhân thuộc quan thuế cấp theo quy định pháp luật phân cấp quản lý cán Bộ Tài Hướng dẫn, đạo, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng ngành thuế; tổng hợp đề xuất khen thưởng tổ chức, cá nhân ngành có thành tích xuất sắc công tác quản lý thuế chấp hành pháp luật thuế Tổ chức hướng dẫn thực công tác quản lý hồ sơ cán bộ, mã hiệu, số hiệu, biển hiệu công chức, viên chức theo quy định pháp luật Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao 12 Vụ Tài vụ - Quản trị Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài chính: a) Các văn quy định quản lý tài chính; kế hoạch tài chính, dự toán chi ngân sách hàng năm ngành thuế; b) Chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn kinh phí hoạt động, đầu tư xây dựng, trang bị tài sản, phương tiện làm việc, ấn thuế ngành thuế; c) Kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa lớn, kế hoạch chi ứng dụng công nghệ thông tin đại hoá Tổng cục Thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Phương án phân bổ dự toán ngân sách, vốn đầu tư xây dựng bản, sửa chữa lớn cho đơn vị, dự án đầu tưcủa ngành thuế theo quy định pháp luật; b) Danh mục, kế hoạch mua sắm trang thiết bị, tài sản, kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu, kết lựa chọn nhà thầu giá gói thầu thuộc thẩm quyền Tổng cục trưởng theo phân cấp Bộ Tài chính; c) Các quy chế quản lý tài chính, tài sản, quản lý đầu tư xây dựng đơn vị thuộc Tổng cục Thuế theo quy định pháp luật; d) Thanh lý, điều chuyển tài sản, xử lý tài sản hư hỏng đơn vị thuộc Tổng cục Thuế theo quy định pháp luật; đ) Quyết toán nguồn vốn đầu tư xây dựng sửa chữa lớn dự án hoàn thành theo quy định pháp luật; e) Giao dự toán kinh phí cho đơn vị thuộc Tổng cục Thuế cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng chế độ, quy định công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng, quản trị, quản lý ấn chỉ, đồng phục ngành Thuế Tổ chức, hướng dẫn, đạo kiểm tra quan thuế cấp thực dự toán kinh phí, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, phương tiện làm việc, đồng phục, ấn thuế Tham mưu, thẩm định trình duyệt dự án đầu tư, thực vai trò cấp định đầu tư (hoặc chủ đầu tư) theo quy định pháp luật phân cấp quản lý đầu tư xây dựng Bộ trưởng Bộ Tài Tổ chức in, cấp phát, toán ấn thuế thuộc thẩm quyền Tổng cục Thuế; Hướng dẫn thực quy định quản lý ấn ngành thuế Thực nhiệm vụ đơn vị dự toán cấp quan Tổng cục Thuế; Thẩm tra báo cáo toán tài năm đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế; tổng hợp lập báo cáo toán tài toàn ngành; thông báo toán tài năm duyệt cho đơn vị trực thuộc Tổng cục Thuế Thực công tác phục vụ cho hoạt động quan Tổng cục Thuế; tổ chức công tác bảo vệ quan, kho tàng ấn chỉ, tài sản, phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn, vệ sinh quan; quản lý sở vật chất tài sản công Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao 13 Văn phòng Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế để trình Bộ trưởng Bộ Tài kế hoạch hoạt động hàng năm ngành thuế Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế xem xét, định: a) Quy chế làm việc Tổng cục Thuế, nội quy quan, chương trình kế hoạch công tác tháng, quý Tổng cục Thuế; b) Cung cấp thông tin cho quan báo chí, quan thông tin đại chúng sau phê duyệt Giúp lãnh đạo Tổng cục Thuế theo dõi, đôn đốc, điều phối hoạt động đơn vị thuộc Tổng cục việc thực chương trình công tác, chấp hành quy chế làm việc Tổng cục chế độ báo cáo theo quy định; báo cáo Tổng cục trưởng theo định kỳ đột xuất tình hình triển khai thực nhiệm vụ đơn vị thuộc Tổng cục Thuế Tổng hợp, đánh giá kết triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ quan Tổng cục Thuế; đề xuất với lãnh đạo Tổng cục biện pháp đạo triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo tiến độ Chủ trì, phối hợp với đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cho họp, hội nghị lãnh đạo Tổng cục Thuế Rà soát nội dung, thể thức, thủ tục hành văn đơn vị thuộc Tổng cục Thuế soạn thảo trước trình cấp có thẩm quyền ban hành Hướng dẫn, đạo, kiểm tra việc thực quy định thủ tục hành chính, quản lý công văn, giấy tờ, nghiệp vụ quản lý công tác văn thư, lưu trữ công tác bảo vệ bí mật nhà nước toàn ngành Sơ kết, tổng kết, đánh giá, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động toàn ngành thuế theo quy định Thực nhiệm vụ khác Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế giao II Quyền hạn Vụ, Văn phòng thuộc Tổng cục Thuế Tổ chức đạo triển khai lĩnh vực công tác giao thống toàn ngành; biên soạn tài liệu tham gia đào tạo cán bộ, công chức thuế; thực chế độ báo cáo theo quy định; quản lý cán bộ, công chức tài sản đơn vị theo quy định Được quyền yêu cầu đơn vị thuộc Tổng cục Thuế cung cấp số liệu, tài liệu có liên quan phục vụ cho công tác nghiệp vụ chuyên môn giao Được ký thừa lệnh Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế văn hướng dẫn, giải thích, tổ chức thực nội dung quản lý thuộc lĩnh vực chuyên môn giao theo Quy chế làm việc Tổng cục Thuế III Cơ cấu tổ chức Vụ Pháp chế, Vụ Dự toán thu thuế, Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Vụ Quản lý nợ Cưỡng chế thuế, Vụ Kê khai Kế toán thuế, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân làm việc theo chế độ chuyên viên Vụ Chính sách có phòng: a) Phòng Chính sách tổng hợp; - Thi t l p h th ng thông tin minh b ch Nh ng thông tin tài v công vi c th c hi n c n đư c công khai b n báo cáo h ng năm tài li u khác - Chuy n d n t ki m soát chi phí đ u vào sang ki m soát y u t đ u Theo đó, c n chi ti t hóa k t qu đ u Nh ng k t qu c n đư c chi ti t hóa ngân sách b n báo cáo tài có lien quan, qua t o u ki n cho ngư i qu n lý th y trư c k t qu th c hi n giúp cho Chính ph so sánh đư c k t qu m c tiêu k t qu th c t - Ph i tách b ch gi a ngư i mua ngư i cung c p Đ ng th i tăng cư ng vai trò ki m soát c a th trư ng - Tăng cư ng ki m soát bên bên ngoài; tăng cư ng trách nhi m gi i trình đ i v i vi c s d ng ngu n l c Nh ng n i dung b n c a l p ngân sách theo k t qu đ u 2.1 Gi i thi u v l p ngân sách theo k t qu đ u Trong qu n lý chi tiêu công có phương th c l p ngân sách, phương th c l p ngân sách theo kho n m c; l p ngân sách theo công vi c th c hi n; l p ngân sách theo chương trình l p ngân sách theo k t qu đ u Đ i v i phương th c l p ngân sách theo kho n m c, chi tiêu ngân sách đư c kho n m c hóa Nh ng kho n m c đư c chi ti t đ nh rõ kho n chi tiêy cho t ng ti u m c chi V i phương th c quan, đơn v ph i chi tiêu theo kho n m c quy đ nh ch trách nhi m gi i trình t p trung vào y u t đ u vào L p ngân sách chi tiêu công theo kho n m c có m m nh tính đơn gi n kh ki m soát chi tiêu b ng vi c so sánh d dáng v i năm trư c thông qua vi c ghi chép chi ti t y u t đ u vào Tuy nhiên phương th c b c l nh ng m h n ch ch nh n m nh đ n khâu l p ngân sách v i kho n chi tiêu có tính tuân th mà Nhà nư c đưa ra; S phân ph i ngu n l c tài không tr l i đư c câu h i t i l i chi tiêu cho công vi c đó; Ngân sách ch đư c l p th i gian ng n h n m t năm; không tr ng m c đ n tính hi u qu phân b ngu n l c hi u qu ho t đ ng vi c cung ng hàng hóa, d ch v công L p ngân sách chi tiêu công theo công vi c th c hi n phân b ngu n l c theo nh ng kh i lư ng ho t đ ng c a m i quan, đơn v s g n k t công vi c v i chi phí b L p ngân sách th c hi n cho phép ngân sách đư c xây d ng không gia tăng them mà d a vào kh i lư ng công vi c đư c tiên đoán trư c Đây phương th c th hi n s thay đ i t quy trình l p ngân sách d a vào ki m soát chi tiêu đ n vi c l p ngân sách d a s nh ng quan tâm v hi u qu qu n lý Tuy nhiên phương th c bi u hi n nh ng h n ch không tr ng m c đ n nh ng tác đ ng hay nh hư ng dài h n c a sách M t khác, l p ngân sách theo công vi c th c hi n đư c thi t k hư ng vào th c hi n t t c m c tiêu ngu n l c có gi i h n không quan tâm m c đ n tính hi u l c c a chi tiêu ngân sách nhà nư c L p ngân sách theo chương trình t p trung vào s l a ch n c a ngân sách s sách, chương trình có tính c nh tranh L p ngân sách theo chương trình thi t l p m t h th ng phân ph i ngu n l c, g n k t chi phí chương trình v i k t qu c a nh ng chương trình đ u tư công Đây phương th c l p ngân sách đòi h i m c tiêu chương trình ph i kéo dài m t năm ngân sách Bên c nh đó, l p ngân sách theo chương trình yêu c u ph i đo lư ng tính hi u l c, nghĩa đo lư ng đ u tác đ ng đ n m c tiêu Tuy nhiên l p ngân sách theo chương trình b c l nh ng h n ch không th t o chương trình cho t t c quan, đơn v th c hi n; l p ngân sách chương trình không đ m b o g n k t ch t ch gi a phân ph i nh ng m c tiêu chi n lư c c n ưu tiên; không g n k t đư c vi c thi t l p chương trình công v i k ho ch chi tiêu thư ng xuyên đ s d ng ngu n l c tài công hi u qu L p ngân sách theo k t qu đ u qu n lý chi tiêu công m t công c vô quan tr ng qu n lý chi tiêu công, t o u k i đ s d ng hi u qu ngu n l c nh m đ t đư c k t qu mong mu n L p ngân sách chi tiêu công theo k t qu đ u phương th c l p ngân sách d a vào s ti p c n thông tin đ u đ phân b đánh giá s d ng ngu n l c tài nh m hư ng vào đ t đư c nh ng m c tiêu chi n lư c phát tri n Nhà nư c a, Đ c m c a phương th c l p ngân sách theo k t qu đ u - Ngân sách l p theo tính ch t m , công khai, minh b ch - Các ngu n tài c a Nhà nư c đư c t ng h p toàn b d toán ngân sách nhà nư c - Ngân sách đư c l p theo th i gian trung h n 15 - Ngân sách đư c l p c theo nhu c u th c t , hư ng t i ngư i th hư ng m c tiêu phát tri n kinh t xã h i - Ngân sách đư c h p nh t gi a k ho ch chi thư ng xuyên chi đ u tư phát tri n - Ngân sách đư c l p d a ngu n l c đư c tính th i gian trung h n v y c n có s cam k t ch t ch - Vi c phân b ngân sách d a th t ưu tiên chi n lư c - Nhà qu n lý đư c trao trách nhi m qu n lý chi tiêu công Qu n lý ngân sách nhà nư c theo k t qu đ u có t m quan tr ng đ c bi t nh ng quy t đ nh v tài đư c phân c p t trung ương đ n đ a phương Nó t o m i liên k t gi a m c tiêu sách c a Chính Ph vi c khoán kinh phí t trung ng cho đ a phương đư c phân c p ngu n l c đư c s p x p th t ưu tiên s d ng đ cung c p d ch v Qu n lý ngân sách nhà nư c theo k t qu đ u nh m m c đích: - Tăng cư ng qu n lý chi n lư c t p trung nâng cao hi u qu c a quan nhà nư c trung ương đ a phương Đ t nh ng m c tiêu rõ rang c th , t o u ki n cho quan khu v c công đ t đư c m c tiêu c a thông qua m t khung k ho ch, qu n lý ho t đ ng rõ ràng - G n y u t đ u vào thu c ngu n l c tài ngu n l c khác v i k t qu đ u d ki n đ đ t đư c m c tiêu giúp cho vi c phân b ngu n l c th hi n đư c nh ng ưu tiên - T p trung vào k t qu đ u ưu tiên th c hi n ho t đ ng ho c quy trình b, Vai trò c a phương th c l p ngân sách theo k t qu đ u qu n lý chi tiêu công - L p ngân sách theo k t qu đ u góp ph n đ i m i sách qu n lý ngu n l c khu v c công, nh m thi t l p ba v n đ qu n lý chi tiêu công là: tôn tr ng k lu t tài t ng th ; phân b có hi u qu ngu n l c tài theo m c ưu tiên chi n lư c gi i h n ngu n l c cho phép; nâng cao hi u qu ho t đ ng v cung c p hàng hóa d ch v công - L p ngân sách theo k t qu đ u đ t Chính ph quan vào v trí đ đ m b o đ u theo yêu c u đ đ t đư c tài tr mà đư c xác đ nh thông qua nh ng m i liên h đư c miêu t v i k t qu ; đ u theo yêu c u đư c tài tr nh ng m c đ , kh i lư ng, giá c , ch t lư ng c th ; đ u hư ng t i m c tiêu đư c cung c p khuôn kh th i gian yêu c u - L p ngân sách theo k t qu đ u tăng cư ng nguyên t c qu n lý tài c a khu v c công v i m c tiêu c i thi n s phân ph i qu n lý ngu n l c, cung ng hàng hóa, d ch v công, tăng cư ng tính minh b ch trách nhi m gi i trình - L p ngân sách theo k t qu theo k t qu đ u cho phép Chính ph quan đ t quy trình thông tin c n thi t nh m xác đ nh nh ng k t qu mong mu n, nh ng nên đư c làm nh ng s đư c làm ra; Ki m tra đư c s kiên quan gi a đ u vào đ u c a trình chi tiêu công; Xác đ nh đư c ngu n l c tài tr cho đ u ưu tiên đ đ t đư c nh ng k t qu mong mu n 2.2 V n d ng ngân sách theo k t qu đ u qúa trình qu n lý tài t i quan d toán M t nguyên t c đ qu n lý t t ho t đ ng chi tiêu công c n k t h p ch t ch hai y u t th m quy n trách nhi m Đ th c hi n cung c p hàng hóa d ch v công m t cách nhanh chóng hi u qu , đơn v s d ng ngân sách c n đư c giao quy n m t cách rõ rang, đư c phân b ngu n l c phù h p có trách nhi m đ i v i vi c s d ng ngu n l c đư c giao đ th c hi n nhi m v c a Trong nh ng năm g n đ y, vi c trao them th m quy n t ch cho đơn v s d ng ngân sáh m t bư c phát tri n quan tr ng qu n lý chi tiêu công Vi t Nam Cùng v i chương trình phân c p qu n lý t quy n trung ương cho t i quy n đ a phương chương trình c i cách n n hành qu c gia, Chính ph giao ngày nhi u quy n ch đ ng ngân sách t quan qu n lý tài t t c c p quy n cho đơn v s d ng ngân sách Vi c giao quy n ti n hành song song nh ng riêng bi t gi a quan hành (Ngh đ nh s 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005) đơn v hành s nghi p (Ngh đ nh s 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006) Đây ch qu n lý tài công d a vi c l p ngân sách theo k t qu đ u ra, nhiên v n giai đo n b t đ u - Đánh giá nh ng đ c m quan tr ng c a môi trư ng ho t đ ng Đây giai đo n kh i đ u công tác l p ngân sách theo k t qu đ u Đơn v ph i ti n hành xác đ nh phân tích 16 nh ng khuynh hư ng, m i liên h s ki n bên mà đơn v ho t đ ng Đánh giá môi trư ng s cung c p nh ng thông tin b n t l a ch n ưu tiên hóa m c tiêu ti n trình so n, l p ngân sách - Xác đ nh k t qu đ u c n đ t đư c Đơn v ph i xác đ nh nh nh k t qu đ u phù h p v i nhi m v l c c a Đơn v không nên l a ch n nhi u m c tiêu k t qu vư t so v i kh ngu n l c D a nh ng k t qu xác đ nh, đơn v l p k ho ch phân b ngu n l c nh m hư ng vào th c hi n đ u kho ng th i gian t 3-5 năm - L a ch n đ u t t nh t đ hư ng vào vi c đ t đư c k t qu l a ch n th i gian 3-5 năm Đơn v c n ưu tiên s d a vào s đánh giá tính hi u qu chi phí c a m i đ u Đ u va m i liên k t c a s t o nên s g n k t gi a l p k ho ch trình so n l p ngân sách thông qua quy t đ nh bên đ làm th v i ngu n l c gi i h n có th th c hi n k ho ch hi u qu nh t - Xác đ nh đánh giá nh ng tác đ ng c a đ u th i gian th c hi n k ho ch Đơn v nên đưa nh nh ưu tiên đ đánh giá đ u mà ph n ánh l i ích r i ro có th có đ i v i đơn v - Đánh giá l c c a đơn v vi c cung c p đ u nh m đ t đư c k t qu l a ch n Đơn v c n xác đ nh rõ v k t qu mong đ i, đ u có th cung c p l c c a đơn v Đ l p ngân sách theo k t qu đ u v n đ quan tr ng h th ng báo cáo c a đơn v v tình hình s d ng ngân sách th H th ng báo cáo g m: báo cáo k t qu , báo cáo đ u ra, báo cáo chi phí đ u Báo cáo k t qu gi i thích đ y đ m i quan h gi a đ u k t qu ; xác đ nh k t qu phát sinh t đ u ra; k t qu đư c miêu t th ng nh t v i m c tiêu c a Nhà nư c hay không; có phát sinh nh ng k t qu không mong đ i t đ u c a đơn v hay không Báo cáo đ u g m ngu n tài li u có liên quan đ n đ u đ đ t đư c nh ng k t qu d ki n; cung c p đ y đ thông tin v s ho t đ ng c a đơn v đ xác đ nh trách nhi m trình cung ng đ u c a đơn v ; danh m c c a ho t đ ng đư c t ng h p thành m i đ u cho m c đích báo cáo ngân sách Báo cáo chi phí đ u cung c p toàn b thông tin v chi phí; cung c p cho nhà qu n lý thông tin l a ch n nh ng ngư i cung c p đ u thay th Đây s cho vi c l p d toán ngân sách phân b ngu n l c CHƯƠNG QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG I- T NG QUAN V TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QU N LÝ TÀI CHÍNH CÔNG II- QU N LÝ D CH V CÔNG B n ch t phân lo i d ch v công D ch v công đư c hi u theo nghĩa r ng nghĩa h p Theo nghĩa r ng, d ch v công nh ng hàng hoá, d ch v mà Nhà nư c can thi p vào vi c cung c p nh m m c tiêu hi u qu , công b ng Theo đó, d ch v công t t c nh ng ho t đ ng nh m th c hi n ch c v n có c a Chính ph , bao g m ho t đ ng ban hành sách, pháp lu t, án, … cho đ n nh ng ho t đ ng y t , giáo d c, giao thông công c ng Theo nghĩa h p, d ch v công đư c hi u nh ng hàng hoá, d ch v ph c v tr c ti p nhu c u c a t ch c công dân mà Chính ph can thi p vào vi c cung c p nh m m c tiêu hi u qu công b ng Tuỳ theo quan ni m trình đ phát tri n c a t ng nư c mà ph m vi d ch v công m i nư c có th r ng, h p khác Vi c s d ng khái ni m d ch v công theo ph m vi r ng h p ph i nh m hư ng t i m c tiêu phù h p Trong u ki n c a nư c ta hi n nay, khái ni m d ch v công đư c hi u theo nghĩa h p b i lý do: - Do yêu c u tách bi t ch c qu n lý nhà nư c ch c ph c v c a Nhà nư c đ t có th đ bi n pháp c i ti n thích h p đ i v i t ng lo i ho t đ ng nói Ch c qu n lý nhà nư c (trư c thư ng đư c g i ch c cai tr bao g m ho t đ ng qu n lý u ti t đ i s ng kinh t -xã h i thông qua công c qu n lý vĩ mô pháp lu t, chi n lư c, sách, quy ho ch, k ho ch, ki m tra, ki m soát) Ch c năng, ph c v bao g m ho t đ ng cung ng d ch v công cho xã h i, cho t ch c công dân nh m ph c v l i ích thi t y u, quy n nghĩa v b n c a t ch c công dân Vi c th c hi n qu n lý nhà 17 nư c nhu c u c a b n thân b máy nhà nư c nh m đ m b o tr t t , n đ nh công b ng xã h i Còn vi c cung ng d ch v công l i nhu c u c th c a t ch c công dân, c nhu c u có th phát sinh t nh ng yêu c u c a Nhà nư c - Do ngày ngư i ta tr ng đ n ch c ph c v c a Nhà nư c Trư c đây, thư ng nh n m nh ch c cai tr hay ch c qu n lý nhà nư c Song th c t , b n ch t c a mình, Nhà nư c ph i ti n hành cung c p công công m t s hàng hoá ph c v nhu c u xã h i Tuy nhiên, nh n th c r ng, Nhà nư c g n li n v i cai tr , có nghĩa Nhà nư c can thi p, ch đ o tr c ti p lĩnh v c s n xu t cung ng d ch v công c ng dư i hình th c xin-cho Ch c ph c v ch đư c tách riêng gi m t v trí tương ng v i ch c qu n lý nhà nư c u ki n kinh t - xã h i th gi i m i qu c gia có s bi n đ i l n lao, xu th dân ch hoá đòi h i c a nhân dân đ i v i Nhà nư c vi c cung ng d ch v công ngày cao Nhà nư c không m t quy n l c đ ng cai tr nhân dân n a, mà có trách nhi m ph c v nhân dân, th hi n b ng ho t đ ng cung ng d ch v công c a Nhà nư c cho t ch c nhân dân D ch v công có đ c trưng b n sau: Th nh t, nh ng ho t đ ng ph c v cho l i ích chung thi t y u, quy n nghĩa v b n c a t ch c công dân Th hai, Nhà nư c ch u trách nhi m trư c xã h i (tr c ti p cung ng ho c u nhi m vi c cung ng) Ngay c Nhà nư c chuy n giao d ch v cho tư nhân cung ng Nhà nư c v n có vai trò u ti t đ c bi t nh m đ m b o s công b ng phân ph i d ch v này, kh c ph c m khuy t c a th trư ng Th ba, ho t đ ng có tính ch t ph c v tr c ti p, đáp ng nhu c u, quy n l i hay nghĩa v c th tr c ti p c a t ch c công dân Th tư, m c tiêu nh m b o đ m tính công b ng hi u qu cung ng d ch v Có cách phân lo i d ch v công khác c vào tiêu chí phân lo i khác Căn c vào tình ch t c a d ch v , ngư i ta có th phân thành lo i d ch v sau: - d ch v hành chính: vi c c p gi y phép, đăng ký, ch ng th c, ch ng nh n, cung c p thông tin c n thi t c a Nhà nư c … quan hành th c hi n - D ch v s nghi p công: bao g m vi c cung c p phúc l i v t ch t ph c v nhu c u sinh ho t c a toàn xã h i xây d ng k t c u h t ng, cung c p n, nư c, v sinh môi trư ng, giao thông công c ng - D ch v pháp lý: bao g m vi c cung c p thông tin, tư v n v v n đ giao d ch dân s , mua bán nhà c a, đ t đai, tài s n, tranh ch p nhân s ; giao d ch v lao đ ng đ u tranh phòng ng a t i ph m…do án, vi n ki m sát, quan u tra, quan c nh sát, lu t sư ….th c hi n - D ch v công ph c v s n xu t ho t đ ng khuy n nông, khuy n lâm, cung c p gi ng, thu l i, d báo d ch b nh, thông tin th trư ng - D ch v thu kho n đóng góp vào ngân sách qu c a Nhà nư c : thu thu n i đ a, h i quan, thu phí -… Căn c vào tính ch t ph c v c a d ch v công, có th phân hai lo i d ch v công khác nhau: - Lo i th nh t ho t đ ng ph c v l i ích chung, thi t y u c a đ i đa s hay c a c ng đ ng, bao g m c l i ích v t ch t l i ích tinh th n Đây lo i d ch v ph c v cho l i ích c a đa s , c a c ng đ ng Lo i d ch v ph c v l i ích công c ng có th bao g m nhi u lo i khác d ch v s nghi p, d ch v công ích - Lo i th hai bao g m ho t đ ng ph c v nhu c u có tính hành – pháp lý c a t ch c công dân Các d ch v ho t đ ng x lý công vi c c th c a t ch c công dân theo quy đ nh pháp lu t Ch ng h n vi c c p lo i gi y phép, ch ng nh n, x lý vi ph m hành chính, d ch v tư v n pháp lu t… Vai trò c a Nhà nư c cung ng d ch v công Bàn tay vô hình c a kinh t th trư ng không ph i bao gi thành công v n hành n n kinh t Các th t b i c a th trư ng d n đ n ch ngư i ta th a nh n s can thi p c a Nhà nư c – bàn tay h u hình vào n n kinh t c n thi t S can thi p c a Nhà nư c đư c th hi n qua vi c tác đ ng tr c ti p ho c gián ti p đ n công vi c s n xu t cung ng hàng hoá d ch v công 18 Th t b i c a th trư ng th hi n rõ nét trư ng h p sau đây: - Hàng hoá công c ng thu n tuý nh ng hàng hoá d ch v có hai đ c tính- tính không c nh tranh tính không lo i tr Tính không c nh tranh th hi n ch tiêu dùng c a m i cá nhân không làm gi m lư ng tiêu dùng c a ngư i khác Tính không lo i tr vi c m t ngư i tiêu dùng hàng hoá công c ng thu n tuý l i không làm gi m kh tiêu dùng c a ngư i khác Th trư ng tư nhân không mu n cung c p hàng hoá công thu n tuý g p khó khăn l n vi c t o doanh thu đ bù đ p chi phí, n u không nói nhà cung c p tư nhân kh b t ngư i tiêu dùng ph i tr ti n - Tác đ ng ngo i ng: Tác đ ng ngo i ng xu t hi n tác đ ng c a m t giao d ch th trư ng có nh hư ng tích c c ho c tiêu c c đ n ngư i th ba, mà ngư i không p i tr ti n ngân sách hay nh n đư c s bù đ p Ví d , vi c ô nhi m môi trư ng- tác đ ng ngo i ng tiêu c c giáo d c ti u h c có xu th cung c p d ch v hàng hoá có l i nhu n mà không quan tâm đ n tác đ ng ngo i ng gây ho t đ ng c a - Đ c quy n th trư ng: Tình tr ng m t s hãng th ng tr , chi ph i th trư ng, hình thành nên th l c đ c quy n Th t b i th trư ng xu t hi n c nh tranh d n đ n tình hu ng nhà đ c quy n gi i h n vi c cung ng m c th p t i ưu nh m tăng giá l i nhu n - Thông tin không hoàn h o: Trên th trư ng có th xu t hi n trư ng h p m t bên tham gia th trư ng mà l i đ thông tin c n thi t M t ví d n hình d ch v chăm sóc y t , ngư i cung ng bi t nhi u ngư i tiêu dùng, v y có th d n đ n vi c tăng nhu c u gi t o ho c nhu c u ngư i cung ng t o nên Các th t b i c a th trư ng nêu s khách quan đ Nhà nư c can thi p vào n n kinh t S can thi p c a Nhà nư c vào n n kinh t nh m hai m c tiêu: Th nh t, b o đ m hi u qu kinh t Th t b i c a th trư ng nh ng trư ng h p mà th trư ng không th cung c p hàng hoá d ch v m c hi u qu xã h i Khi đó, s can thi p c a Nhà nư c c n thi t đ nâng cao hi u qu kinh t , c th là: - Nhà nư c ngư i cung ng hàng hoá công c ng b ng cách s d ng doanh thu có đư c t s đóng góp chung có tính b t bu c (thu , phí, l phí) đ trang tr i chi phí v hàng hoá công c ng cho t t c m i ngư i - Trong trư ng h p ngo i ng, s can thi p c a Chính ph bu c bên tham gia giao d ch ph i tính đ n tác đ ng c a gây cho đ i tư ng th ba, nh có th u ch nh th trư ng đ t t i m c t i ưu xã h i - V i tình tr ng đ c quy n, Nhà nư c c n ki m soát ch t ch th trư ng đ xoá b rào c n đ i v i vi c gia nh p th trư ng, t o môi trư ng c nh tranh có hi u qu - Khi có thông tin không hoàn h o, s can thi p c a Nhà nư c s giúp b sung thông tin cho th trư ng, ho c ki m soát hành vi c a bên có l i th v thông tin đ đ m b o th trư ng ho t đ ng có hi u qu Th hai, b o đ m công b ng xã h i Cùng v i nguyên nhân v hi u qu , Nhà nư c can thi p nh ng lý công b ng đ đ t đư c k t qu mong mu n vi c phân ph i thu nh p hay d ch v Vi c Nhà nư c tr c p d ch v y t xu t phát t ch xã h i t n t i s không bình đ ng v thu nh p Nh ng lo i d ch v tư nhân có th cung c p, vi c tư nhân cung c p s d n đ ch nh ng ngư i có thu nh p th p h i s d ng d ch v này, ch ng h n y t , giáo d c, cung c p n, nư c sinh ho t…Khi đó, Nhà nư c ph i có trách nhi m tr c ti p cung ng ho c u ti t, ki m soát th trư ng tư nhân nh m đ m b o cho vi c cung ng d ch v đư c bình thư ng, ph c v nh ng nhu c u b n c a ngư i Như v y, Nhà nư c có vai trò quan tr ng vi c đ m b o tính hi u qu công b ng ho t đ ng c a n n kinh t th trư ng, th hi n qua vi c Nhà nư c t ch c cung ng d ch v công nh m đáp ng quy n l i ích b n, thi t y u c a xã h i II.T CH C CUNG NG D CH V CÔNG Các hình th c cung ng d ch v công M i c p quy n có th l a ch n cách th c khác đ đ m b o vi c cung ng d ch v m t cách đ y đ : Th nh t, tr c ti p cung ng : Đ i v i m t s hàng hoá hay d ch v , Chính ph có th th y c n thi t ph i trì v trí s h u, ngư i ch cung ng đ đ m b o vi c cung c p đ y đ đ i v i m t s d ch v nh t đ nh Vi c Chính ph tr c ti p cung ng d ch v đư c ti n hành thông qua: 19 - Các quan b máy hành Nhà nư c : quan th c hi n cung ng d ch v hành công nh ng d ch v g n v i th m quy n hành pháp lý c a Nhà nư c - Các t ch c công đư c u thác ho c giao quy n: bao g m t ch c đư c Nhà nư c u quy n th c hi n m t s nhi m v nh t đ nh v d ch v hành chính, ho c t ch c công khác (t ch c s nghi p) th c hi n d ch v công trư ng h c, b nh vi n… - Các doanh nghi p Nhà nư c ho t đ ng công ích: doanh nghi p cung ng k t c u h t ng d ch v công ph c v s n xu t đ i s ng kh c n, nư c, thu l i, giao thông công c ng… Th hai, không tr c ti p cung ng, mà cho phép tư nhân cung ng d ch v công nh t đ nh Chính ph th c hi n s can thi p gián ti p đ n vi c cung ng d ch v nh m đ m b o m c tiêu xã h i mà Chính ph đ 1.1 Đi u ch nh b ng quy đ nh V b n ch t phương án can thi p nh nh t v i chi phí th p nh t, mà Chính ph đ vi c cung c p d ch v cho th trư ng th c hi n, có đ t quy đ nh đ qu n lý nhà cung ng d ch v tư nhân Ch ng h n, đ i v i tác đ ng ngo i ng, Chính ph b ng cách làm cho cá nhân có l i t tác đ ng ngo i ng ph i gánh ch u t t c chi phí, ví d : đánh thu ô nhi m đ i v i doanh nghi p ho c cá nhân gây ô nhi m Đ h n ch đ c quy n, Chính ph có th did u ti t b ng ch t lư ng giá c Trong trư ng h p thong tin không đ y đ , Chính ph u ch nh s cân b ng gi a đơn v có nhi u thông tin ngư i có thông tin (thư ng b o v ngư i tiêu dùng) Ví d : quy đ nh v an toàn th c ph m, tiêu chu n dư c li u, quy đ nh v v s nh ngăn ch n ho ho n t i nhà hàng, khách s n…; quy đ nh v tài - k toán; quy đ nh v d ch v giáo d c, y t Chính ph có th s d ng quy ch đ u ti t ki m soát doanh nghi p t ch c tư nhân vi c cung ng d ch v công theo yêu c u c a Nhà nư c Ch ng h n, Chính ph cho phép doanh nghi p tư nhân cung ng n, nư c… cho nhân dân, song s d ng nh ng quy ch b t bu c đ i v i doanh nghi p này, đòi h i doanh nghi p ph i cung c p n cho nh ng vùng xa xôi, h o lánh; u ti t m c giá cung ng n nư c… 1.2 C p v n Chính ph có th l a ch n vi c c p v n đ cung ng m i d ch v c th đ c bi t Trong trư ng h p c p phát v n, Chính ph có th l a ch n vi c v i nhi u cách khác Ví d Chính ph c p phát v n cho bên s n xu t ho c ngư i cung ng, hay b ng cách cung ng cho bên có nhu c u qua vi c c p ti n đ n tay ngư i tiêu dùng cho phép h l a ch n gi a nhà cung ng d ch v khác C th là: - Nhà nư c s d ng bi n pháp mi n gi m thu ho c tr c p cho nh ng doanh nghi p tư nh n cung ng d ch v công c ng đây, Nhà nư c dùng bi n pháp mi n thu ho c tr c p v i m c tiêu m t ph n l i ích s đư c chuy n l i ngư i tiêu dùng qua m c giá th p Đ đ m b o cung ng m t s d ch v công c ng c n thi t cho xã h i, quét d n v sinh, thu gom rác th i, Nhà nư c có th tr c p cho t ch c tư nhân ho t đ ng Nhà nư c có th mi n thu cho nh ng doanh nghi p tư nhân cung ng nư c s ch cho vùng nông thông, ho c ph t hay b t đóng thu cao đ i v i nh ng doanh nghi p gây tác h i cho xã h i làm ô nhi m không khí, ngu n nư c… - Nhà nư c tr c p cho nh ng ngư i tiêu dùng qua thu ho c tr c p tr c ti p Ví d : Nhà nư c tr c p b ng h c b ng cho nh ng sinh viên h c đ i h c; tr c p mi n thu cho chương trình nghiên c u b n; tr c p cho b nh nhân qua giá bán thu c th p b nh vi n công… 1.3 Ký h p đ ng v i tư nhân Nhà nư c có th dùng bi n pháp ký h p đ ng tr c ti p v i doanh nghi p tư nhân đ mua l i d ch v gi quy n phân ph i d ch v Nhà nư c có th ký h p đòng v i doanh nghi p tư nhân đ doanh nghi p t cung ng d ch v theo u kho n nh t đ nh T t c ho t đo ng cung ng d ch v nói trên, dù đư c ti n hành dư i hình th c Nhà nư c ngư i ch u trách nhi m trư c xã h i v vi c cung ng chúng Vì v y, khác v i d ch v tư nhân tr c ti p cung ng thu l i, d ch v công c ng ch u nh hư ng quan tr ng c a Nhà nư c vi c th c thi, phân ph i, chi phí, giá c … M i hình th c cung ng d ch v nói có nh ng ưu m nh t đ nh, không tránh kh i m t s h n ch có th phát sinh V n đ không ph i hình th c hay sai mà nh ng u ki n phù h p đ áp d ng m t hình th c 20 Phân c p cung ng d ch v công N u xem xét ho t đ ng c a Nhà nư c bao g m vi c qu n lý nhà nư c vi c cung ng d ch v công, có th th y phân chia hai ch c gi a c p đư c th hi n mô hình sau: Chức QLNN Cung ứng DVC Cung ứng DVC Mô hình phân b ch c b máy nhà nư c Theo mô hình trên, vi c th c hi n ch c qu n lý nhà nư c t p trung nhi u c p qu n lý cao hơn, ch c cung ng d ch v công l i xu ng c p dư i tăng lên Trên th c t , đa s d ch v công phù h p v i c p đ a phương, bao g m c giáo d c ti u h c, y t công c ng, đư ng ph , c p thoát nư c, phòng c u ho , công an d ch v v sinh khác Hi u qu kinh t kh ng đ nh ưu th c a vi c chuy n giao trách nhi m cung ng d ch v công cho c p quy n đ a phương, nh m làm cho d ch v g n v i ngư i dân hơn, đ ng th i tăng trách nhi m gi i trình tính đ ng c a quy n đ a phương Đi u đó, cho th y ngu n l c tài cho ho t đ ng c a b máy Nhà nư c đ a phương s ph c v ch y u vi c cung ng d ch v công Vi c xác đ nh m t d ch v công thu c ph m vi cung ng c a trung ương hay đ a phương c vào y u t sau: Th nh t, d ch v có l i ch y u cho qu c gia hay cho đ a phương? N u l i ích thu c đ a phương tác đ ng lan truy n khác, vi c cung ng chúng có th chuy n giao cho c p quy n đ a phương đ đ t hi u qu t t nh t V nguyên t c, d ch v c n đư c cung ng b i đơn v nh nh t g n tr c ti p v i ngư i hư ng l i, đ tăng hi u qu phân b (b ng cách chuy n vi c quy t đ nh g n v i nh ng ngư i dân b tác đ ng b i quy t đ nh này), đ khuy n khích s sáng t o (b ng vi c tăng s ngư i quy t đ nh) làm tăng ý đ nh đóng thu c a ngư i n p thu (b i d ch v ph n ánh tr c ti p s l a ch n c a ngư i dân) Tuy nhiên, c n cân nh c đ n s công b ng gi a khu v c có th n cho quy n trung ương v n trì vai trò c a vi c cung ng d ch v công có tính đ a phương, ví d giáo d c ti u h c, y t c ng đ ng an sinh xã h i đ đ m b o t i thi u vi c cung ng u ki n đ a phương Ch ng h n, quy n trung ương v n trì quy n quy t đ nh v chương trình n i dung h c t p, quy t đ nh t l ngân sách cho giáo d c, chuy n giao vi c cung ng tr c ti p d ch v giáo d c ph thông cho quy n đ a phương Th hai, d ch v công đư c cung ng b ng ngu n tài đ a phương Vi c chuy n giao vi c quy t đ nh quy n qu n lý cho quy n đ a phương đư c coi phù h p m t d ch v đư c c p phát tài t ngu n l c đ a phương, v y Chính ph lý can thi p vào quy t đ nh c a đ a phương Tuy nhiên, m t s trư ng h p, quy mô hi u qu t i thi u đ cung c p d ch v có th vư t kh i ph m vi c a m t c p quy n đ a phương vi c cung ng d ch v có th giao cho c p quy n cao ho c thành l p t ch c đ c thù đ cung ng d ch v cho m t s đ a phương Ch ng h n, vi c c p nư c, cung c p n t ch c trư ng trung h c ph thông s hi u qu n u m i xã t th c hi n, trư ng h p có c p huy n đ ng t ch c cung ng chung d ch v nói cho xã đ a bàn huy n Vi c cung ng d ch v công t i đ a phương có th t ngu n kinh phí sau: - B ng ngu n kinh phí đ a phương t b o đ m t kho n thu đ c l p c a đ a phương 21 - B ng kinh phí quy n trung ương chuy n giao: Ch ng h n vi c Chính ph c p kinh phí b sung có m c tiêu, ho c chương trình m c tiêu qu c gia đư c tri n khai th c hi n t i đ a phương Chính quy n đ a phương có th cung c p d ch v b ng cách thu phí c a ngư i s d ng Đ nh hư ng đ i m i qu n lý d ch v công Vi c đ i m i qu n lý d ch v công trư c h t ph i đ m b o tách ho t đ ng cung ng d ch v công kh i ho t đ ng qu n lý nhà nư c Không th kéo dài tình tr ng quan qu n lý c p can thi p vào ho t đ ng c a s cung ng d ch v công, áp đ t ch hành lên ho t đ ng d ch v công, gây tr ng i cho s Đ ng th i, vi c quan qu n lý không can thi p vào ho t đ ng cung ng d ch v công xoá b s bao c p c a Nhà nư c đ i v i s này, làm cho s nâng cao l c c nh tranh u ki n kinh t th trư ng có nhi u thành ph n Đ có vi c t ch c cung ng d ch v công đáp ng t t nh t nhu c u c a t ch c công dân, c n đ nh hư ng đ i m i qu n lý d ch v công theo k t qu Qu n lý d ch v công theo k t qu cách th c qu n lý s s d ng h th ng công c qu n lý giúp cho nhà qu n lý giám sát đư c trình cung ng d ch v công, có đ y đ thông tin đ đ quy t đ nh qu n lý nh m đ t hi u qu t t nh t Qu n lý d ch v công theo k t qu bao g m n i dung b n sau: Th nh t, qu n lý theo k ho ch chi n lư c H th ng theo k t qu có tính chi n lư c h tr nhà ho ch đ nh sách nhà qu n lý đ m b o ho t đ ng đư c ti n hành đ đ t đư c nh ng m c tiêu dài h n H th ng qu n lý theo k t qu có tính chi n lư c bao g m y u t : - Xác đ nh m c tiêu sách đư c th hi n dư i d ng “t m nhìn” c a tương lai - Xác đ nh ngu n l c tài đư c phân b đ đ t đư c nh ng m c tiêu - Xác đ nh đ u c n thi t nh m đ t m c tiêu - Ngu n l c tài đư c phân b phù h p đ đ t đư c m i đ u - Xác đ nh ho t đ ng theo th i gian chi phí c n thi t đ đ t đư c đ u - Xác đ nh ch s đánh giá vi c hoàn thành m i ho t đ ng - Phân công trách nhi m ho c cá nhân t ng đ u - Xây d ng h th ng theo dõi đ giám sát vi c hoàn thành nh ng đ u H th ng qu n lý theo k t qu mang tính chi n lư c cho phép l p k ho ch m c tiêu đ m b o chúng đư c hoàn thành dài h n Th hai, qu n lý ch t lư ng hi u qu d ch v công Nh ng công c đư c s d ng ph bi n đ qu n lý ch t lư ng hi u qu d ch v công là: - T ch c l i nh ng quy trình làm vi c đ lo i b nh ng quy trình làm vi c không c n thi t h p lý hoá quy trình nh m đ t hi u qu cao C i cách d ch v công theo mô hình “m t c a” nh m gi m b t th t c quy trình hành rư m rà, không c n thi t, t p trung vi c gi i quy t d ch v công vào m t đ u m i th ng nh t đ t o u ki n thu n l i cho t ch c công dân có yêu c u gi i quy t công vi c t i quan hành nhà nư c Mô hình “m t c a” th c hi n thí m t i TP.H Chí Minh t năm 1995 đư c áp d ng r ng rãi c nư c k t năm 2004 Mô hình đư c mang l i nhi u l i ích thi t th c cho ngư i dân, đ ng th i t o l l i làm vi c khoa h c, có hi u qu b n thân gi m đư c tiêu c c, sách nhi u đ i v i nhân dân đ i ngũ công ch c - Xây d ng ý th c s d ng ngu n l c b ng cách ki m tra đ t câu h i ti n chi th ph c v m c đích gì? - Gi i thi u m t văn hoá “chăm sóc khách hàng” thông qua b i dư ng, t p hu n, xây d ng nhóm c i ti n công vi c (m t công c c a qu n lý ch t lư ng t ng th - TQM) - Đ m b o có nh ng m c tiêu v hi u qu cung ng d ch v đ m b o nh ng m c tiêu đư c giám sát, khen thư ng cho nh ng cá nhân làm vi c t t k lu t nh ng trư ng h p làm vi c - Áp d ng phương th c qu n lý ch t lư ng thích ng H th ng qu n lý ch t lư ng (ISO) đư c áp d ng vi c nâng cao ch t lư ng hi u qu c a vi c th c hi n d ch v công theo ch “m t c a” V i m c tiêu ch y u hư ng t i ch t lư ng hi u qu , h th ng qu n lý ch t lư ng chu n hoá ho t đ ng, xây d ng quy trình làm vi c khoa h c, h p lý; b o đ m tính nh t quán v ch t lư ng c a d ch v công nh m tho mãn nhu c u c a khách hàng H 22 th ng d n đư c áp d ng m t s lĩnh v c khác có th coi công c đ đ m b o ch t lư ng hi u qu ho t đ ng c a khu v c d ch v công Th ba, t o ch ph n h i c a khách hàng ng d ng công ngh truy n thông, thông tin đ c i ti n d ch v công Vi c ti p xúc v i ngư i dân, l ng nghe ý ki n có ph n ng v i nh ng ý ki n, đóng góp ngày tr nên quan tr ng Cơ ch ph n h i có th thu th p thông tin t khách hàng c a m t d ch v công v tình hình cung c p d ch v này, ch ng h n v th i gian, thái đ ng x c a công ch c, ch t lư ng d ch v , vi c gi i quy t u n i Các bi n pháp l y ý ki n khách hàng có th là: h p thư góp ý c a khách hàng, thông báo công khai s n tho i ho c hòm thư n t email, nh n đóng góp ý ki n c a khách hàng, m cu c thăm dò ý ki n khách hàng , b trí l ch ti p c a th trư ng quan… M t phương th c có hi u qu đ th c hi n ki m tra hành vi c a bên cung ng d ch v , tìm nguyên nhân gây nên vư ng m c gi i quy t nh ng v n đ b t h p lý sách th t c Nh ng ý ki n ph n h i ph i đư c lãnh đ o đơn v quan tâm, t ng k t rút kinh nghi m đưa quy t đ nh qu n lý ho t đ ng c a đơn v C n công b cho dân bi t cách cung ng d ch v Vi c gi i quy t u n i đ n nhanh chóng s t o tác đ ng tích c c đ n quan cung ng d ch v công Các quan ph i có ch phân tích thông tin ph n h i thông báo cho ngư i ph trách đơn v v v n đ x y K t qu gi i quy t u n i ph i đư c công b công khai Vi c ng d ng công ngh truy n thông thông tin cung ng d ch v công u ki n r t quan tr ng đ đ m b o cung c p thông tin cho ngư i dân v ho t đ ng cung ng d ch v công c a Nhà nư c t o u ki n ti p nh n ý ki n ph n h i Trong th i đ i c a khoa h c công ngh , vi c c i cách d ch v công s có bư c ti n nhanh n u bi t áp d ng r ng rãi công ngh thông tin cung ng d ch v công Th c t cho th y, nh ng nơi tr ng đ u tư phát tri n công ngh thông tin ttrong cung ng d ch v công s gi m b t đáng k th i gian cung ng d ch v , t o cách th c làm vi c có khoa h c hi u qu Vi c ng d ng có hi u qu công ngh thông tin có th coi m t xích tr ng y u d n đ n s đ i m i toàn b quy trình cung ng d ch v công xã h i hoá d ch v công Vi c Nhà nư c tr c ti p cung ng d ch v công nghĩa t ch c Nhà nư c có hi u qu tư nhân Trên th c t , có r t nhi u t ch c công ho t đ ng hi u qu , gây t n th t cho xã h i lãng phí ngu n l c ngân sách nhân dân đóng góp Xã h i hoá m t ch trương đ n c a Đ ng Nhà nư c ta nh m c i cách d ch v công Có th hi u xã h i hoá trình huy đ ng, t ch c s tham gia r ng rãi, ch đ ng c a nhân dân t ch c vào ho t đ ng cung ng d ch v công s phát huye tính sáng t o kh đóng góp c a m i ngư i Xã h i hoá d ch v công bao g m n i dung ban sau: M t là, chuy n giao d ch v công cho khu v c tư Đ i v i d ch v công mà Chính ph không c n can thi p, ho c can thi p hi u qu Chính ph có th chuy n giao nhi m v cho khu v c tư, t c cho phép t ch c khu v c tư tham gia vào cung ng nh ng d ch v công Vi c Chính ph chuy n giao d ch v công s m h i c nh tranh cho m t lo t d ch v có s tham gia c a khu v c tư nhân V y nh ng d ch v công có th chuy n giao: V nguyên t c, nh ng d ch v công có tính ch t cá nhân có th có s tham gia c a tư nhân Nh ng d ch v v y có đ c m sau: - Là nh ng d ch v có tính c nh tranh, có th thu hút tư nhân tham gia vào vi c cung ng - Là nh ng d ch v mà Nhà nư c có th xác đ nh đư c đ u v i phí t n th p - Là nh ng d ch v không nh hư ng đ n s n đ nh v tr an ninh qu c phòng Các lo i d ch v có th giáo d c, y t , cung c p n, nư c sinh ho t, nhà , v sinh môi trư ng, tư v n, b o hi m… Hai là, huy đ ng s đóng góp c a t ch c công dân Vi c huy đ ng s đóng góp c a t ch c công dân đư c th c hi n v i hai phương th c b n: - Huy đ ng kinh phí đóng góp c a dân vào vi c cung ng d ch v công c a Nhà nư c 23 - Đ ng viên, t ch c s tham gia r ng rãi, ch đ ng tích c c c a t ch c công dân vào trình cung ng d ch v công, đa d ng hoá ho t đ ng cung ng d ch v công c ng s phát huy công s c trí tu c a dân Ch ng h n, huy đ ng ch t xám, l c qu n lý, công s c c a ngư i dân vào ho t đ ng cung ng d ch v công Xã h i hoá d ch v công có tác đ ng tích c c sau: - Vi c chuy n giao m t s d ch v công cho s Nhà nư c s t o môi trư ng c nh tranh gi a t ch c t o h i cho ngư i tiêu dùng l a ch n s d ng nh ng d ch v t t nh t Các t ch c luôn ph i đ i m i qu n lý, nâng cao hi u qu đ có th t n t i ch c nh tranh - Vi c xã h i hoá d ch v công t o u ki n cho m i ngư i tham gia tích c c vào ho t đ ng này, phát huy đư c kh l c ti m tàng xã h i, khơi d y tính sáng t o ch đ ng tích c c c a ngư i dân, nh đa d ng hoá tăng ngu n cung ng d ch v công cho xã h i - Xã h i hoá d ch v công bao hàm ý nghĩa đ ng viên s đóng góp kinh phí c a m i ngư i cho ho t đ ng cung ng d ch v công c a Nhà nư c Trong u ki n c a ngân sách Nhà nư c h t s c h n h p, kh i lư ng d ch v công c ng c n ph i cung ng cho xã h i l i l n vi c huy đ ng m t ph n đóng góp c a nhân dân s làm gi m gánh n ng cho Nhà nư c, t p trung ngân sách vào nh ng nhi m v tr ng tâm c a s nghi p công nghi p hoá, hi n đ i hoá đ t nư c giai đo n hi n - Xã h i hoá d ch v công u ki n phân hoá giàu nghèo ngày tăng ch th trư ng nư c ta m t gi i pháp c n thi t đ góp ph n t o s công b ng tiêu dùng d ch v công Đi u có nghĩa là, nh ng tiêu dùng nhi u d ch v công ph i tr ti n nhi u Riêng nh ng trư ng h p cung ng d ch v t i c n thi t cho nh ng ngư i thu c di n khó khăn, nghèo đói, ho c đ i tư ng sách Nhà nư c c n có nh ng quy đ nh ưu đãi phù h p đ đ m b o công b ng xã h i Tuy nhiên, bên c nh nh ng m t tích c c, trình xã h i hoá n u không đư c qu n lý phù h p n y sinh tiêu c c, ch ng h n vi c t ch c tư nhân tăng phí d ch v , không đ m b o ch t lư ng d ch v … Đi u c n lưu ý là: t t c nh ng ho t đ ng cung ng d ch v công dù đư c ti n hành dư i hình th c Nhà nư c v n ngư i ch u trách nhi m trư c xã h i v vi c đ m b o cung ng chúng Vì v y, khác v i hàng hoá d ch v thông thư ng khác, d ch v công ch u nh hư ng quan tr ng c a Nhà nư c vi c hình thành, phân ph i, chi phí giá c Nói cách khác, Nhà nư c có trách nhi m ch đ o, t ch c, u hành, ki m tra, giám sát đ i v i vi c cung ng d ch v nh m đ m b o m c cao nh t nhu c u c a nhân dân Tóm l i, cung ng d ch v công trách nhi m c a Nhà nư c trư c xã h i, th hi n s tr c ti p nh t vai trò c a Nhà nư c trư c t ch c công dân Nhà nư c có th b o đ m d ch v công b ng cách tr c ti p cung ng ho c can thi p gián ti p vào ho t đ ng c a t ch c công, ho c t cung ng d ch v công Trong xu th dân ch hoá đ i s ng xã h i ngày m nh m , c i cách d ch v công tr thành m t n i dung quan tr ng c i cách ho t đ ng c a Nhà nư c nh m nâng cao hi u qu hi u l c ho t đ ng c a Nhà nư c làm cho Nhà nư c đáp ng ngày t t nhu c u c a công dân CHƯƠNG III QU N LÝ CÔNG S N I- KHÁI QUÁT V CÔNG S N Khái ni m công s n Vi t Nam, công s n đư c quan ni m tài s n công- tài s n thu c s h u toàn dân Đi u 17 Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 quy đ nh :”đ t đai, r ng núi, sông h , ngu n nư c, tài nguyên lòng đ t, ngu n l i vùng bi n, th m l c đ a vùng tr i, ph n v n tài s n Nhà nư c đ u tư vào xí nghi p, công trình thu c ngành lĩnh v c kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, k thu t, ngo i giao, qu c phòng, an ninh tài s n khác mà pháp lu t quy đ nh c a Nhà nư c đ u thu c s h u toàn dân” 24 Các quan nhà nư c, t ch c m i công dân Vi t Nam đ u có quy n nghĩa v qu n lý, b o v công s n theo ch đ Nhà nư c quy đ nh M i s vi ph m vào tài s n công đ u ph m t i xâm ph m tài s n qu c gia, tài s n xã h i ch nghĩa Công s n bao g m t t c tài s n (đ ng s n b t đ ng s n) thu c s h u toàn dân Nhà nư c th ng nh t qu n lý đ s d ng vào m c đích ph c v l i ích c a Nhà nư c , l i ích c a toàn dân Công s n có nh ng đ c trưng ch y u sau đây: - V s h u, công s n tài s n thu c s h u toàn dân mà Nhà nư c ngư i đ i di n ch s h u - V m c đích s d ng, công s n đư c s d ng l i ích chung c a đ t nư c, c a nhân dân - V ch đ qu n lý, công s n đư c qu n lý theo quy đ nh c a Nhà nư c t m vĩ mô, công s n đư c qu n lý th ng nh t theo pháp lu t c a Nhà nư c V qu n lý s d ng (qu n lý vĩ mô) công s n đư c Nhà nư c giao cho quan, t ch c ho c cá nhân qu n lý s d ng có th i h n theo ch đ c a Nhà nư c M i s ng, bán, cho thuê,…công s n đ u ph i quy đ nh c a pháp lu t Vai trò c a công s n Công s n có vai trò đ c bi t quan tr ng: M t là, công s n tài s n v t ch t, c a c i c a đ t nư c, ph n ánh s c m nh kinh t c a đ t nư c, ti n đ , y u t v t ch t đ Nhà nư c t ch c th c hi n m c tiêu phát tri n kinh t đ Hai là, vi c s d ng, khai thác tài s n công có tác d ng kích thích trình phát tri n kinh t -xã h i , t o nh ng kho n thu l n cho tài công H ng năm ngu n l i t vi c khai thác tài nguyên khoáng s n…c a đ t nư c t o nên ph n thu r t l n quan tr ng cho ngân sách Nhà nư c Ba là, tài s n công, đ c bi t tài s n quan Nhà nư c ph n ánh trình đ hi n đ i hoá c a n n hành qu c gia, hi n đ i hoá ho t đ ng công s B n là, b ph n tài s n công thu c s h t ng k thu t s h t ng xã h i (đư ng xá, c u c ng, công trình thu n, th y l i, công trình văn hoá…) ph n ánh tính hi n đ i, trình đ đô th hoá c a đ t nư c Tài s n công đư c hình thành nh ng lĩnh v c u ki n, n n t ng cho s phát tri n c a đ t nư c theo đư ng lên văn minh, hi n đ i Phân lo i công s n Có nhi u cách phân lo i tài s n công ch gi i thi u cách phân lo i tài s n công theo đ i tư ng qu n lý s d ng tài s n bao g m: - Tài s n công thu c khu v c hành s nghi p – nh ng tài s n c a Nhà nư c giao cho đơn v hành chính, s nghi p qu n lý s d ng - Tài s n công đư c giao cho doanh nghi p qu n lý s d ng - Tài s n d tr Nhà nư c - Tài s n thu c k t c u h t ng ph c v l i ích công c ng - Đ t đai tài nguyên khác M i lo i tài s n công khác có nh ng y u t riêng chi ph i Do v y, c n có s nghiên c u, xem xét c th t ng lo i tài s n nh m t o l p ch qu n lý hi u qu nh t cho t ng lo i tài s n công II- S C N THI T , NGUYÊN T C VÀ YÊU C U QU N LÝ CÔNG S N S c n thi t qu n lý công s n Qu n lý công s n trình tác đ ng u ch nh vào s hình thành v n đ ng c a công s n nh m khai thác, s d ng công s n m t cách có hi u qu nh t l i ích c a đ t nư c Qu n lý công s n m t t t y u, th hi n qua m t s m sau đây: M t là, công s n tài s n c a đ t nư c, c a nhân dân, vi c qu n lý t t đ t o l p, khai thác s d ng công s n hi u qu đòi h i khách quan trình xây d ng phát tri n đ t nư c Đó nhi m v quan tr ng c a Nhà nư c m i qu c gia Hai là, công s n (đ c bi t s h t ng k thu t h t ng xã h i) ph n ánh s phát tri n c a m i qu c gia, m i đ a phương, m i vùng Nhà nư c c n có k ho ch t o l p, qu n lý, khai thác ph n tài s n công m t cách h p lý, đ ng đ u, nh m đ m b o s phát tri n cân đ i vùng, mi n, lãnh th Ba là, công s n, đ c bi t ph n tài s n công quan nhà nư c, ph n v n hi n v t c a quan, đư c hình thành t ngu n chi tiêu công Đó u ki n b o đ m cho 25 quan nhà nư c th c hi n t t ch c năng, nhi m v đư c giao Qu n lý t t ph n tài s n công quan nhà nư c qua vi c mua s m, s d ng, b o qu n tài s n công, ch ng th t thoát lãng phí đòi h i đ ng th i trách nhi m, nghĩa v c a t t c m i cán b công ch c quan nhà nư c Cu i cùng, qu n lý tài s n công yêu c u mong mu n c a m i công dân T o l p, khai thác, s d ng tài s n công có ý nghĩa kinh t , tr , xã h i to l n Uy tín cu Nhà nư c, cán b công ch c Nhà nư c, m t ph n r t l n đư c công dân đánh giá thông qua vi c qu n lý, s d ng tài s n công Trong ti n trình, c i cách n n hành qu c gia, Đ ng Nhà nư c ta r t tr ng đ n qu n lý công s n Lu t phòng, ch ng tham nhũng, pháp l nh cán b công ch c quy đ nh r t rõ yêu c u, u ki n s d ng tài s n công c a cán b công ch c Nhà nư c Nguyên t c qu n lý công s n M c tiêu qu n lý công s n nh m t o l p, khai thác, s d ng công s n m t cách h p lý, hi u qu t t nh t cho trình th c hi n công nghi p hoá, hi n đ i hoá phát tri n đ t nư c, xây d ng n n hành qu c gia v ng m nh Đ đ t đư c m c tiêu nêu trên, công s n đ ơc qu n lý theo nguyên t c sau đây: M t là, t p trung th ng nh t Công s n tài s n qu c gia ph i đư c t p trung theo quy đ nh pháp lu t th ng nh t c a Nhà nư c Vi c phân c p qu n lý công s n hi n nh m phân công trách nhi m, nghĩa v cho ngành, c p qu n lý tài s n công thu c ngành, đ a phương theo lu t pháp th ng nh t c a Nhà nư c Tuy t đ i không phân chia tài s n qu c gia, tài nguyên đ t nư c, Nhà nư c giao quy n qu n lý tài s n công cho ngành, đơn v đ th c hi n t t nhi m v ch c đư c giao M i s chi m d ng công s n làm c a riêng đ u vi ph m pháp lu t Hai là, theo k ho ch Qu n lý công s n ph i s k ho ch l p Đi u có nghĩa vi c khai thác công s n hi n có, t o l p công s n m i, s d ng công s n đ u theo k ho ch Qu n lý công s n theo nguyên t c k ho ch cho phép vi c khai thác, s d ng công s n phù h p k ho ch phát tri n kinh t qu c dân, t o l p s cân đ i, hài hoà qu n lý công s n, đ c bi t đ i v i tài nguyên khoáng s n, công trình th y l i, thu n… Tính k ho ch cho phép quan, đơn v ch đ ng s d ng có hi u qu , h p lý tài s n qu c gia Nguyên t c ch ng khuynh hư ng tuỳ ti n, t khai thác, t o l p s d ng công s n Ba là, nguyên t c ti t ki m Công s n ph i đư c qu n lý t t nh m b o đ m s d ng m t cách ti t ki m Ti t ki m c n nh n th c theo hai khía c nh: - Ti t ki m ph i đáp ng tính h p lý t o l p, khai thác s d ng công s n - Ti t ki m ph i đ m b o hi u qu c a công s n Vi c qu n lý công s n ph i t o u ki n đ công s n ph c v h p lý hi u qu nh t cho trình xây d ng, phát tri n đ t nư c, ph c v t t trình c i cách n n hành qu c gia ph c v cho vi c qu n lý u hành đ t nư c c a Nhà nư c Yêu c u qu n lý công s n Vi c qu n lý công s n phù h p ph i th c hi n yêu c u ch y u sau: M t là, phù h p v i k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a đ t nư c ngành, đ a phương - Đ i v i nhóm công s n tài nguyên khoáng s n, đ t đai, sông ngòi, ao h , vùng bi n, vùng tr i…vi c khai thác, s d ng ph i theo quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t xã h i c a đ t nư c, ngành đ a phương Đi u cho phép khai thác s d ng công s n h p lý, hài hoà, cân đ i gi a vùng, ngành c nư c - Đ i v i nhóm công s n ph c v cho c ng đ ng đư ng sá, c u c ng, công trình th y l i, thu n, công trình văn hoá xã h i …vi c t o l p đ u tư xây d ng khai thác s d ng ph i theo k ho ch phát tri n kinh t xã h i t ng th i kỳ, t ng đ a phương Th c t ch ng minh r ng s không phù h p v i k ho ch t o nên s lãng phí, th t thoát, xu ng c p c a tài s n công - Đ i v i tài s n công quan nhà nư c – y u t v t ch t đ quan th c hi n t t ch c năng, nhi m v đư c giao - vi c qu n lý công s n ph i phù h p v i k ho ch ho t đ ng c a đơn v Vi c qu n lý công s n theo k ho ch cho phép tài s n công phát huy t t vai 26 trò c a mình; ngư c l i s ngu n g c tham nhũng, tiêu c c, th t thoát, lãng phí tài s n c a Nhà nư c K ho ch mua s m s d ng tài s n công m t b ph n k ho ch c a đơn v , c a ngành, đ a phương c a n n kinh t qu c dân Hai là, vi c qu n lý công s n ph i đư c xác đ nh c th , chi ti t t ch th đ n đ i tư ng qu n lý Khi xác đ nh đ i tư ng qu n lý ph i c th v ph m vi, th i gian, không gian, s lư ng, kh i lư ng Đ ng th i phân công c th cho đơn v , ngành qu n lý ph i quy đ nh rõ ràng, c th v trách nhi m qu n lý Yêu c u cho phép xoá b tình tr ng nhi u đơn v , cá nhân qu n lý m t đ i tư ng công s n Yêu c u c th đòi h i phân công qu n lý c n xem xét c th l c c a t ng đơn v , cá nhân Đi u đó, cho phép giao công s n cho quan, đơn v hay cá nhân ph i phù h p v i kh qu n lý c a quan, đơn v hay cá nhân Th c t cho th y r ng, n u không c th , chi ti t phân công qu n lý công s n s t o u ki n cho s lãng phí s d ng công s n , làm hư h ng, th t thoát công s n Ba là, qu n lý công s n ph i g n v i trách nhi m v t ch t c a cá nhân qu n lý Công s n tài s n c a đ t nư c, c a nhân dân Trong trình khai thác, s d ng, công s n đư c giao cho t ng quan, cá nhân ph trách Nh m nâng cao trách nhi m c a cá nhân, c n thông qua pháp lu t đ g n trách nhi m v t ch t đ i v i cá nhân, đơn v th c hi n qu n lý Vi c s d ng, khai thác công s n ph i theo pháp lu t, ch đ quy ch c a quan Bên c nh đó, đ cao trách nhi m v t ch t đ i v i cá nhân đư c giao quy n qu n lý tr c ti p quan, đơn v đư c giao qu n lý G n li n v i trách nhi m v t ch t c n có ch đ khen thư ng b ng v t ch t tho đáng nh m kích thích tính tích c c, sáng t o, tinh th n trách nhi m c a quan, cá nhân tr c ti p qu n lý tài s n công Th c hi n yêu c u cho phép tránh đư c hai khuynh hư ng: - Công s n c a chung không ch u trách nhi m, d n đ n vi c s d ng, khai thác b a bãi gây nên hư h ng, th t thoát - Bi n công s n thàn c a riêng cá nhân Đây hi n tư ng đ c quy n, đ c l i s d ng tài s n công b a bãi cán b công ch c Nhà nư c B n là, qu n lý công s n ph i đáp ng yêu c u công khai Yêu c u công khai qu n lý công s n ph i th c hi n v n đ ch y u: - Công khai v lu t pháp, ch đ , quy ch khai thác s d ng công s n t nh ng tài s n l n tài nguyên đ n nh ng tài s n nh máy tính, máy fax, bàn làm vi c… - Công khai ch đ tài v khai thác s d ng công s n Ch ng h n công khai v thu tài nguyên, thu đ t, phí đư ng b , phí c u phà…Vi c công khai nh m t o u ki n cho m i công dân, t ch c có liên quan hi u bi t đ ch đ ng th c hi n - Công khai v ch đ s d ng tài s n công quan nhà nư c Ch ng h n ch đ xe công, n tho i, nhà c a….đ i v i t ng đ i tư ng cán b công ch c Vi c công khai cho phép h n ch tình tr ng tham nhũng, đ c quy n, đ c l i c a cán b s d ng tài s n công Yêu c u công khai qu n lý tài s n công cho phép th c hi n đư c ch “dân bi t, dân ki m tra” qu n lý công s n Đây y u t đ m b o dân ch công tác qu n lý Nhà nư c nói chung qu n lý công s n nói riêng III QU N LÝ TÀI S N TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯ C Công s n theo đ c m hình thành tính ch t s d ng đư c chia làm nhi u lo i Ngoài nguyên lý qu n lý chung, m i lo i công s n có ch riêng phù h p v i đ c m hình thành tính ch t s d ng Trong ph n ch t p trung nghiên c u vi c qu n lý tài s n công quan nhà nư c Tài s n công quan nhà nư c Tài s n công quan nhà nư c nh ng tài s n đư c hình thành t ngu n: - Đư c quan ch qu n giao thành l p đ t đai, nhà c a, phương ti n làm vi c… - Đư c mua s m theo quy đ nh t ngu n ngân sách c a quan - Đư c c p phát b sung, tài tr thêm trình ho t đ ng - Đư c t ch c qu c t tài tr 27 - Quà bi u, t ng cho đơn v , quan… Dù hình thành t nh ng ngu n tài s n quan nhà nư c đ u thu c s h u toàn dân mà Nhà nư c đ i di n ch s h u Tài s n đư c Nhà nư c giao cho đơn v qu n lý s d ng đ th c hi n ch c năng, nhi m v đư c giao Tài s n công quan nhà nư c bao g m nhi u ch ng lo i phong phú đa d ng Xu t phát t yêu c u qu n lý, có th phân lo i tài s n công c vào đ c m tiêu hao c a tài s n: - Lo i tài s n tiêu hao: Là lo i tài s n qua s d ng làm m t tính ch t, hình d ng, tính ban đ u c a v t Ví d : gi y, m c, đ ăn, th c u ng… - Lo i tài s n không tiêu hao: Là lo i tài s n dù qua s d ng mà b n v n gi đư c tính ch t, hình d ng, tính ban đ u Nh ng tài s n đư c s d ng nhi u l n, kh u hoa th i gian dài Đó nh ng tài s n c đ nh g m: đ t đai, nhà c a, ki n trúc,xây d ng, máy móc, thi t b , phương ti n v n t i, phương ti n truy n d n; d ng c làm vi c; súc v t làm vi c, súc v t cho s n ph m (n u có); lâu năm, tài s n công khác… Tài s n công quan nhà nư c ngu n l c, u ki n v t ch t b o đ m cho đơn v hình thành Th c hi n t t ch c năng, nhi m v đư c giao, s đ đơn v t n t i, phát tri n Qu n lý t t tài s n công có ý nghĩa kinh t tr xã h i to l n không ch đ i v i quan mà v i toàn xã h i N i dung qu n lý tài s n công quan nhà nư c Tài s n công quan nhà nư c đư c qu n lý theo khâu: - Quá trình hình thành tài s n công - Khai thác, s d ng tài s n công - K t thúc s d ng tài s n công 2.1 Qu n lý trình hình thành tài s n công quan nhà nư c M t là, quan đư c thành l p, v i quy đ nh ch c năng, nhi m v , t ch c, quan đư c c p m t s tài s n ban đ u nh t đ nh đ làm công s phương ti n làm vi c bao g m: đ t đai, nhà c a, phương ti n l i phương ti n vi c…Cơ quan có toàn quy n s d ng tài s n đ th c hi n nhi m v đư c giao Bên c nh tài s n đư c c p, quan có k ho ch mua s m tài s n ban đ u t ngu n ngân sách quan Nh ng tài s n đư c qu n lý theo quy ch quan xây d ng s ch đ c a Nhà nư c đ c thù ho t đ ng c a quan Quy ch đư c th o lu n dân ch , công khai T ng lo i tài s n đư c giao cho đơn v , cá nhân ch u trách nhi m tr c ti p ph trách qu n lý, khai thác s d ng c n đư c công b công khai cho t t c công ch c quan bi t đ th c hi n ki m tra, giám sát Hai là, vi c mua s m b sung tài s n Tài s n quan đư c mua s m b sung, h ng năm đ u th c hi n thông qua k ho ch h ng năm Theo quy trình k ho ch, đơn v quan l p d trù đ ngh mua s m Cơ quan t p h p d trù c a đơn v đưa vào k ho ch ngân sách h ng năm Căn c vào k ho ch ngân sách đ t ch c mua s m tài s n c a quan Trong công tác qu n lý c n ý ch đư c mua s m tài s n đư c ghi vào k ho ch Tuy t đ i không th c hi n nhu c u k ho ch Tr trư ng h p đư c c p ch qu n b sung, t ch c qu c t tài tr , có quà bi u, t ng… 2.2 Qu n lý trình khai thác, s d ng, b o qu n tài s n Đây khâu có ý nghĩa quan tr ng vi c phát huy h t hi u qu c a tài s n công Qu n lý khâu c n t p trung x lý m t s v n đ ch y u sau: - Giao tài s n cho đơn v , cá nhân tr c ti p ch u trách nhi m qu n lý, s d ng, b o qu n - Xây d ng ban hành n i quy, quy ch s d ng tài s n công - Có s ki m kê đ t xu t đ nh kỳ đ i v i tài s n công quan Qua ki m kê, đánh giá s lư ng, ch t lư ng tài s n công - Thư ng xuyên ki m tra trình s d ng, b o qu n tài s n công - X lý trư ng h p r i ro x y có liên quan đ n tài s n công c a quan Tài s n c n đư c s a ch a, b o dư ng theo yêu c u k thu t đ c m s d ng M i s s a ch a, b o dư ng ph i có k ho ch theo l ch trình k thu t s d ng Tránh m i s tuỳ ti n 28 s a ch a, b o dư ng tài s n Đ ng th i c n tuân th quy đ nh ch t ch v qu n lý tài đ i v i ho t đ ng K t thúc trình s d ng tài s n công: Tài s n công h t kỳ s d ng, kh u hao h t ho c đ i m i k thu t đư c ti n hành lý Quá trình lý ph i tuân th quy đ nh pháp lu t sau: - Thành l p ban qu n lý - Căn c vào đ c m k thu t, giá tr tài s n l i đ l a ch n phương th c lý phù h p: + Thanh lý theo hình th c bán đ u giá Thư ng đư c áp d ng đ i v i tài s n có giá tr l n máy móc, thi t b phương ti n v n t i đư c đ i m i k thu t + Thanh lý theo hình th c quy đ nh giá Thư ng đư c áp d ng đ i v i tài s n có giá tr th p, kh u hao h t song s d ng đư c Hình th c lý thư ng đư c cán b công ch c n i b quan Dù hình th c ph i đư c công b th c hi n công khai Đ ng th i ph i tuân th nghiêm ng t ch đ qu n lý tài tránh tình tr ng đ c quy n, đ c l i c a m t s cán b lãnh đ o quan lý tài s n công 2.3 M t s n i dung ch y u đ i m i qu n lý tài s n công quan nhà nư c Cùng v i ti n trình c i cách n n hành qu c gia, c i cách qu n lý tài công, đ i m i qu n lý tài s n công quan nhà nư c, c n t p trung th c hi n m t s n i dung ch y u sau: M t là, hoàn thi n tiêu chu n, đ nh m c s d ng tài s n công quan nhà nư c, d c bi t phương ti n l i, công c làm vi c… nh m b o đ m ti t ki m, hi u qu , ch ng lãng phí, tiêu c c tham nhũng… Hai là, tăng cư ng ki m tra, ki m soát đ i v i vi c qu n lý s d ng tài s n công quan nhà nư c Trong đó, c n xây d ng ch đ m b o s ki m tra, ki m soát c a dân (cơ quan dân c m i công dân) đ i v i vi c s d ng tài s n công Ba là, ch pháp lý, v i tính răn đe m nh đ i v i cá nhân, lãnh đ o công ch c tr c ti p qu n lý, s d ng b o qu n tài s n công v s th t thoát tài s n công quan nhà nư c B n là, đ i m i công tác th m đ nh ch trương đ u tư xây d ng, mua s m tài s n c a quan nhà nư c B o đ m c t b nh ng nhu c u đ u tư xây d ng, mua s m tài s n vư t ch tiêu chu n đ nh m c, th t s chưa c n thi t Kiên quy t không toán, quy t toán kho n chi v đ u tư, mua s m tài s n d toán ngân sách đư c t Năm là, kiên quy t x lý d t m trư ng h p s d ng tài s n công sai m c đích ho c chưa s d ng Đi u ph i tài s n b o đ m đưa vào s d ng h p lý, hi u qu Sáu là, xây d ng quy ch nh m phân đ nh rõ quy n h n trách nhi m v t ch t c a th trư ng B , ngành, đ a phương, đơn v v vi c qu n lý tài s n công quan nhà nư c Đ ng th i, ki n toàn t ch c b máy qu n lý tài s n công t Trung ương đ n s nh m t o nên s ph i h p nh p nhàng quy đ nh rõ ràng trách nhi m, nghĩa v , quy n h n c a t ng c p, cá nhân qu n lý tài s n công quan nhà nư c 29
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức thuế phần kiến thức chung (FULL), Tài liệu ôn thi công chức thuế phần kiến thức chung (FULL)