MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÍ DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM

16 456 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016, 19:14

M TS V N V D CH V CễNG Phú tr I M I QU N Lí VI T NAM TS ng Ban nghiờn c u c a Th t ng c m ng Chớnh ph I D CH V CễNG - M T KHI NI M M I I V I VI T NAM V CềN CH A C HI U TH NG NH T V lý thuy t, d ch v cụng l nh ng d ch v cú c tớnh khụng lo i tr (nonexcludable) v khụng c nh tranh (non-rival) tiờu dựng Khụng lo i tr cú ngh a l t t c m i ng i u cú quy n s d ng, tiờu dựng d ch v ny, khụng lo i tr b t c ai, b t k h cú tr ti n cho d ch v ú hay khụng Khụng c nh tranh cú ngh a l vi c s d ng, tiờu dựng c a ng i ny khụng lm gi m i ho c nh h ng n vi c s d ng, tiờu dựng c a nh ng ng i khỏc; hay núi cỏch khỏc l d ch v ú c m t ng i s d ng hay nhi u ng i s d ng c ng th thụi Trong tr ng h p ny, chi phớ c n biờn cho thờm m t ng i s d ng l b ng khụng; ú khụng vi c gỡ ph i ng n c n b t c tiờu dựng, s d ng nú, v c ng ch ng ph i phõn chia, phõn ph i lm gỡ Theo cỏch quan ni m ny, nh ng d ch v cú c hai c tớnh trờn l d ch v cụng thu n t (pure public services), hay cú th g i t t l d ch v thu n cụng Qu c phũng, ốn bi n ho c phũng ch ng d ch b nh l nh ng vớ d i n hỡnh cho lo i d ch v thu n cụng ny i v i d ch v thu n cụng, t t c m i ng i u c h ng l i, u c tiờu dựng, s d ng, b t k h cú tr ti n hay khụng; v c ng ch ng cú nh h ng gỡ n u cú thờm m t ho c nhi u ng i cựng s d ng Rừ rng xó h i c n n nh ng d ch v thu n cụng nh v y Nh ng ch cú nh n c m i cung ng c lo i d ch v ny; vỡ i v i khu v c t nhõn thỡ vi c cung ng cỏc d ch v ú v a khụng th c thi v a khụng kinh t Bờn c nh cỏc d ch v thu n cụng cũn cú nh ng d ch v cụng khụng thu n t (impure or quasi-public services), hay g i t t l d ch v ỏ cụng ho c bỏn cụng y l cỏc d ch v khụng ph i c ng t nhiờn c s d ng, tiờu dựng, v vi c s d ng, tiờu dựng c a ng i ny c ng cú th lm nh h ng m c nh t nh n vi c s d ng, tiờu dựng c a ng i khỏc i v i nh ng d ch v ỏ cụng, khu v c t nhõn c ng khụng mu n lm, ph n vỡ khụng hi u qu , ph n vỡ b t ti n; ch ng h n nh s ph i t n r t nhi u cụng s c t ch c thu phớ ho c l phớ t ng i s d ng, tiờu dựng i u ú gi i thớch vỡ th ng thỡ nh n c ch khụng ph i t nhõn ng m nhi m vi c cung ng cỏc d ch v cụng nh ng xỏ, c u c ng, cụng viờn, thoỏt n c, an d ng, d ch v b o v , b o hi m Ngoi hai nhúm d ch v thu n cụng v ỏ cụng nờu trờn õy cũn cú m t nhúm th ba c ng r t ỏng chỳ ý, ú l cỏc s n ph m, d ch v khuy n d ng (merit goods and Xột v b n ch t, m c tiờu c a Nh n c l ph i t ch c cỏc ch ng trỡnh phỳc l i cho dõn Ch ng trỡnh ú c bao quỏt trờn nhi u l nh v c c th , nh y t , giỏo d c, xoỏ gi m nghốo, b o v mụi tr ng, ng xỏ, c u c ng, thoỏt n c, b o hi m th t nghi p, nh tr , m u giỏo, v sinh ụ th , thu gom v x lý ch t th i v.v c g i l d ch v cụng vỡ Nh n c l b mỏy cụng quy n dõn l p ra; ngõn sỏch nh n c dõn úng thu , m t ph n ngõn sỏch dựng nuụi b mỏy cụng quy n, m t ph n dựng th c hi n cỏc phỳc l i xó h i, ton th dõn chỳng u c h ng Trong th c t Vi t Nam, khỏi ni m d ch v cụng c hi u theo ngh a h p h n so v i qu c t ; t c l khụng bao g m cỏc ch c n ng cụng quy n, nh l p phỏp, hnh phỏp, t phỏp, an ninh, qu c phũng, ngo i giao Xột v ph m vi thỡ khỏi ni m d ch v cụng theo ngh a r ng m qu c t th ng dựng bao g m h u nh ton b khu v c hnh chớnh - s nghi p (theo cỏch g i thụng d ng V ờt Nam) Cũn khỏi ni m d ch v cụng theo ngh a h p m Vi t Nam ang dựng thỡ cú ph m vi g n trựng v i khu v c s nghi p c ng v i nh ng d ch v hnh chớnh cụng N i hm khỏi ni m d ch v cụng Hnh chớnh cụng quy n Khu v c Hnh chớnh Public Services D ch v cụng D ch v hnh chớnh cụng ngh a r ng (thụng d ng qu c t ) D ch v cụng c ng D ch v cụng ngh a h p (thụng d ng t i Vi t Nam) Khu v c S nghi p D ch v cụng ớch Trong n i hm khỏi ni m d ch v cụng theo ngh a h p m Vi t Nam ang s d ng, cú th phõn bi t ba nhúm d ch v ch y u M t l nhúm d ch v hnh chớnh cụng; cỏc d ch v thu c nhúm ny h u h t l d ch v thu n cụng ho c d ch v khuy n d ng tho m c nh t nh c hai tiờu c a d ch v cụng l khụng c nh tranh v khụng lo i tr tiờu dựng (vớ d : c p phộp, ng ký, ng ki m, cụng ch ng ) Hai l, nhúm d ch v cụng c ng bao g m nh ng d ch v cụng khụng thu n tuý, ph n l n ch tho tiờu khụng c nh tranh tiờu dựng (vớ d : giỏo d c, o t o, y t , v n hoỏ ) Ba l, nhúm d ch v cụng ớch bao g m nh ng d ch v cụng khụng thu n tuý, ph n l n ch tho tiờu khụng lo i tr tiờu dựng (vớ d : v sinh mụi tr ng, c p thoỏt n c, giao thụng cụng c ng ) Xem xột t giỏc i t ng ph c v c a d ch v cụng, s phõn bi t c a ba nhúm ny cũn th hi n ch : Thu c nhúm d ch v hnh chớnh cụng ph n l n l d ch v hnh chớnh; thu c nhúm d ch v cụng c ng ph n l n l d ch v xó h i; cũn thu c nhúm d ch v cụng ớch thỡ ph n l n l d ch v dõn sinh, d ch v kinh t Xột theo giỏc vai trũ nh n c v vai trũ th tr ng, cú th th y nhúm d ch v cụng c ng phõn bi t v i cỏc nhúm d ch v cụng khỏc tớnh th tr ng, theo hm ý ớt th tr ng h n so v i nhúm d ch v hnh chớnh cụng, nh ng l i nhi u th tr ng h n so v i nhúm d ch v cụng ớch II TH C TR NG, V N CễNG V YấU C U I M I QU N Lí D CH V Khu v c d ch v cụng r t r ng l n v a d ng B ng sau õy giỳp ta hỡnh dung s b v quy mụ v ph m vi c a khu v c s nghi p hi n ang c t chung v i khu v c hnh chớnh: Biờn ch hnh chớnh-s nghi p n m 2003 T ng biờn ch hnh chớnh-s nghi p: Trong ú: - Hnh chớnh: - S nghi p: Trong ú: Giỏo d c- o t o: Y-t : Nghiờn c u khoa h c-cụng ngh : V n hoỏ, Th d c-th thao: S nghi p kinh t : 1.541.931 ng i 286.636 ng 1.255.295 ng i i 988.926 ng i 173.326 ng i 16.460 ng i 32.099 ng i 44.484 ng i (Trong t ng s biờn ch c a khu v c hnh chớnh 286.636 ng i trờn õy ch a bao g m s cỏn b , cụng ch c c p xó cú kho ng 27 v n ng i.) (S li u c a B Ti chớnh) Vi t Nam hi n nay, nh ng t ch c cung ng d ch v cụng ch y u (nh giỏo d c v o t o, y t ) ang c qu n lý gi ng nh c quan hnh chớnh cụng quy n i u ú lm phỏt sinh nhi u mõu thu n v b t c p: - Ngõn sỏch nh n c cú h n, m c dự ó dnh kinh phớ ngy cng nhi u h n cho cỏc d ch v xó h i c b n, nh ng khụng th ỏp ng c nhu c u t ng lờn nhanh chúng c v s l ng v ch t l ng (Vớ d : n m 2004, Nh n c u t cho giỏo d c v o t o 34.400 t ng, chi m h n 17% t ng chi NSNN; nh ng v i s l ng h c sinh, sinh viờn l 22,7 tri u ng i, kinh phớ Nh n c u t cho m t h c sinh, sinh viờn n m 2004 ch l h n 1,5 tri u ng/ng i, t ng ng 100 USD/n m) - Phớ d ch v kh ng ch m c th p (ch thu m t ph n phớ d ch v ), cho nờn th c t v n cũn bao c p (theo giỏ th p) cho c nh ng ng i khỏ gi cú kh n ng toỏn; phõn hoỏ giu - nghốo ngy cng rừ, s ng i khỏ gi cú kh n ng toỏn ngy cng ụng - Cỏc t ch c cung ng d ch v cụng khụng c giao quy n t ch v cỏc m t ti chớnh, nhõn s ; nờn khụng phỏt huy c tớnh ch ng, khụng cao c trỏch nhi m c a cỏc t ch c ú - Nhõn viờn ho t ng cỏc t ch c cung ng d ch v cụng lm vi c theo ch biờn ch su t i, h ng cựng m t h th ng ti n l ng nh cụng ch c c quan nh n c; nờn khụng phỏt huy c tớnh tớch c c, sỏng t o c a h Cú th núi, trờn cỏc l nh v c d ch v cụng hi n nay, Vi t Nam ang th c hi n nhi u cu c th nghi m Qua ti n hnh th nghi m v ỏnh giỏ k t qu th nghi m, chỳng ta phỏt hi n c nh ng v n m i c n ti p t c gi i quy t v hi u thờm c cỏch th c gi i quy t v n cho cú hi u qu h n M t s gi i phỏp giỏo d c v o t o ó c ỏp d ng: Huy ng v n c a xó h i phỏt tri n v nõng cao ch t l ng d ch v cụng c ng: Phỏt tri n khu v c ngoi cụng l p, nh tr ng dõn l p, tr ng t th c (T l h c sinh ngoi cụng l p n m h c 2003-04 ti u h c l 0,4%, THCS 2,1%, THPT 31,8% v HC 12,1%) V n n y sinh: Ch t l ng gi ng d y cỏc tr ng ngoi cụng l p ang l m t v n (do h n ch v giỏo viờn, v c s v t ch t k thu t ) Xu h ng ch y theo l i nhu n n thu n c a cỏc tr ng ngoi cụng l p ( c Nh n c u ói v t ai, v thu ; nh ng l i nhu n thu c l i chia cho cỏc thnh viờn gúp v n) B o m cụng b ng xó h i ti p c n d ch v cụng c ng: Thu h c phớ cao h n c a ng i giu mi n gi m h c phớ c ng nh c p h c b ng cho ng i nghốo (H c phớ hi n bự p kho ng 25% chi phớ giỏo d c - o t o núi chung, ú i h c l h n 40%) V n n y sinh: S gia ỡnh giu Vi t Nam cũn r t ớt; ngoi s gia ỡnh nghốo chi m kho ng 22% dõn s , ph n ụng gia ỡnh Vi t Nam m c c n nghốo, t c l ch a n m c khỏ gi cú th t trang tr i c m c h c phớ cao bự p chi phớ Xỏc l p c ch t ch , t ch u trỏch nhi m c a cỏc t ch c cung ng d ch v cụng: Tớnh chi phớ d y h c vo giỏ h c phớ; cỏc tr ng ti n hnh h ch ton thu-chi; ti n t i ỏp d ng c ch c nh tranh gi a cỏc tr ng h c V n n y sinh: Quy n t ch c a cỏc tr ng h c c xỏc nh nh th no v a phỏt huy tớnh tớch c c, ch ng, sỏng t o c a tr ng, v a h n ch c khuynh h ng ch y theo l i nhu n n thu n, thu phớ m t cỏch tu ti n ? M t s n i dung c n c xỏc nh rừ, vớ d quy ch ho t ng c a cỏc t ch c phi l i nhu n (non-profit) ho c cụng ty khụng vỡ l i nhu n (not-for-profit); ch h ch toỏn c a cỏc tr ng h c Chớnh sỏch i v i giỏo viờn: Chuy n giỏo viờn t ch biờn ch hi n sang ch h p ng cú th i h n ho c khụng th i h n; ti n l ng c a giỏo viờn c xỏc nh ph thu c vo s l ng v ch t l ng d y h c V n ki m s ng n y sinh: Ti n l ng giỏo viờn quỏ th p; nhi u giỏo viờn ph i d y thờm Vai trũ v chớnh sỏch c a Nh n c: Ngõn sỏch nh n c t ng c ng u t cho cỏc l nh v c d ch v cụng c ng; Nh n c t ng c ng qu n lý v mụ v nõng cao ch t l ng, hi u l c thi hnh th chộ, chớnh sỏch (giỏm sỏt, tra, qu n lý ch t l ng, ch h c phớ, h c b ng ); ng th i gi m b t can thi p vo cụng vi c qu n lý c a nh tr ng (thi c , c p b ng, ch ng trỡnh, giỏo trỡnh, sỏch giỏo khoa ) V n n y sinh: S tu ti n c a cỏc tr giỏo d c v o t o ng cú th nh h ng x u n ch t l ng Ch tr ng i m i qu n lý d ch v c ng bao g m m t s n i dung ch y u g n v i l: (1) i m i qu n lý nh n c i v i d ch v cụng theo h ng tỏch b ch s nghi p v i hnh chớnh; (2) i m i c n b n ch ti chớnh i v i d ch v cụng: (3) Xõy d ng c ch tr giỳp i t ng chớnh sỏch v ng i nghốo th h ng d ch v cụng; v (4) Thi t l p ch t ch , t ch u trỏch nhi m c a t ch c cụng l p cung ng d ch v cụng Yờu c u tỏch s nghi p kh i hnh chớnh c n c nhỡn nh n t ng t nh vi c tỏch s n xu t kinh doanh kh i hnh chớnh - s nghi p t nh ng n m b t u i m i T kinh t k ho ch hoỏ t p trung, chuy n sang kinh t th tr ng n c ta, yờu c u r t c b n l tỏch b ch ch c n ng qu n lý hnh chớnh kinh t (v mụ) v ch c n ng qu n lý s n xu t-kinh doanh (vi mụ), tỏch b ch ch c n ng kinh doanh v qu n lý kinh doanh khụng ph i c a Nh n c kh i h th ng hnh chớnh i v i khu v c s n xu t kinh doanh, ch tr ng tỏch b ch qu n lý hnh chớnh v qu n lý kinh doanh c a cỏc DNNN v HTX ó cb t ut u nh ng n m 80 th k tr c (b ng "k ho ch ph n" cụng nghi p v "khoỏn s n ph m" nụng nghi p), n v c b n ó c th c hi n v ang ti p t c hon thi n i v i khu v c s nghi p thỡ vi c tỏch b ch ny bõy gi m i b t u; ch t ng ó c kh ng nh rừ cỏc v n ki n c a ng; nh ng vi c th ch hoỏ cỏc ch tr ng ú, v nh t l vi c a cỏc ch tr ng ú vo th c t thỡ cũn h n ch v lm ch a c bao nhiờu III I M I CH TI CHNH C c u l i chi tiờu ngõn sỏch nh n I V I D CH V CễNG c cho cỏc l nh v c d ch v cụng theo h ng: - T p trung u t cho n c s v nh ng vựng khú kh n, vựng nỳi, vựng sõu, vựng xa, vựng dõn t c thi u s ; - Dnh l ng kinh phớ thớch ỏng tr giỳp ng nghốo th h ng d ch v cụng; ng s l - Chuy n c ch c p kinh phớ cho i th h ng d ch v ; - Chuy n c ch c p kinh phớ theo ng v ch t l ng d ch v cung ng V ch ph Nh n ng th c i thu c di n chớnh sỏch v ng i n v cung ng sang c p kinh phớ tr c ti p cho u vo sang c p kinh phớ theo u tu thu c ti chớnh cho giỏo d c v o t o: c u t nhi u h n cho s nghi p giỏo d c v o t o; ng th i i m i u t kinh phớ t NSNN V kinh phớ XDCB, c n dnh v n nhi u h n u B n yờu c u tỏch b ch Trung qu c l: - Tỏch b ch gi a qu n lý hnh chớnh v qu n lý doanh nghi p (chớnh-xớ phõn khai), - Tỏch b ch gi a hnh chớnh v s nghi p (chớnh-s phõn khai), - Tỏch b ch gi a qu n lý hnh chớnh v qu n lý v n (chớnh-t phõn khai), v - Tỏch b ch gi a qu n lý hnh chớnh v qu n lý xó h i (chớnh-xó phõn khai) t cho c s v t ch t k thu t ph c v ph c p giỏo d c (ti u h c v trung h c c s ) V kinh phớ th ng xuyờn, Nh n c dnh m t l ng thớch ỏng kinh phớ NSNN tr giỳp h c sinh, sinh viờn thu c di n chớnh sỏch v h c sinh, sinh viờn nghốo, c n nghốo L p cỏc qu tr giỳp ng i nghốo i h c cỏc a ph ng, nh Qu Tr giỳp h c phớ, Qu Tớn d ng o t o b ng v n NSNN v huy ng thờm t cỏc ngu n khỏc Nh n c v n ng thờm v u tiờn dnh v n ODA cho Qu Tớn d ng o t o Qu Tr giỳp h c phớ c p h c b ng ton ph n ho c bỏn ph n (cú th d i hỡnh th c ngõn phi u giỏo d c ch cú giỏ tr tr h c phớ) cho h c sinh, sinh viờn thu c di n chớnh sỏch v h c sinh, sinh viờn nghốo, c n nghốo a ph ng, h c sinh, sinh viờn s d ng n p h c phớ cho nh tr ng m h theo h c Nh n c c p kinh phớ v khụng thu h c phớ i v i cỏc tr ng vựng ng bo dõn t c, cỏc tr ng ph c p giỏo d c Cỏc tr ng cụng l p khỏc bự p chi phớ t ba ngu n chớnh l: kinh phớ ngõn sỏch nh n c c p, h c phớ ng i h c tr v cỏc ngu n kinh phớ khỏc tr ng t t o theo quy nh c a phỏp lu t Nh n c cú ch h c b ng cho h c sinh, sinh viờn thu c gia ỡnh c h ng chớnh sỏch, dnh m t ph n thớch ỏng kinh phớ ngõn sỏch v huy ng thờm t cỏc ngu n khỏc l p cỏc qu c s (xó, ph ng) tr giỳp h c sinh, sinh viờn nghốo, cựng v i nh tr ng cú ch tr giỳp sinh viờn, h c sinh gi i S a i ch h c phớ c a cỏc tr ng cụng l p, tr c h t l ngoi di n ph c p giỏo huy ng s úng gúp cụng khai, minh b ch t cỏc gia ỡnh cú kh n ng chi tr v d c, t ng ngu n thu cho nh tr ng cú thờm i u ki n nõng cao ch t l ng gi ng d y v h c t p, b o m thu nh p tho ỏng cho giỏo viờn, ng th i xoỏ b m i kho n úng gúp thờm ngoi h c phớ, ch m d t vi c d y thờm, h c thờm trỏi nguyờn t c s ph m V ch ti chớnh cho y t : Nh n c u t nhi u h n cho y t ; ng th i i m i ph ng th c u t kinh phớ t NSNN V kinh phớ XDCB, c n t p trung u t cho xõy d ng c s v t ch t k thu t c a y t cỏc n c s (tuy n huy n v n xó), t o i u ki n nõng cao rừ r t ch t l ng khỏm ch a b nh theo BHYT cho m i ng i n c b n ban u V kinh phớ th ng xuyờn, c n dnh m t l ng kinh phớ ỏng k mua BHYT cho ng i nghốo v tr giỳp ng i c n nghốo mua BHYT ng th i v i vi c c ng c v nõng cao ch t l ng BHYT, m r ng v phỏt tri n cỏc lo i hỡnh BHYT (b t bu c, t nguy n, c ng ng), c n tri n khai m nh vi c tr giỳp ng i nghốo v c n nghốo tham gia BHYT thụng qua cỏc Qu tr giỳp ng i nghốo khỏm ch a b nh c t ch c t ng a ph ng (c p xó) b ng ngu n kinh phớ c a Nh n c v huy ng thờm t cỏc ngu n khỏc Theo s li u c a B Y t , s ng i cú BHYT v th khỏm ch a b nh Vi t Nam hi n chi m kho ng 60% dõn s Tri n khai r ng rói cỏc Qu tr giỳp ng i nghốo khỏm ch a b nh l gi i phỏp tớch c c BHYT ton dõn vo sau n m 2010 m r ng di n tham gia BHYT v t m c tiờu Cựng v i vi c tr giỳp ng i nghốo v c n nghốo tham gia b o hi m y t , s s a i ch vi n phớ khỏm, ch a b nh b nh vi n cụng l p, tr c h t l cỏc b nh vi n chi phớ d ch v khỏm, ch a b nh, n trờn (tuy n t nh v trung ng), xỏc nh y t o i u ki n cho cỏc b nh vi n ti n hnh h ch toỏn v th c hi n c ch t ch , t ch u trỏch nhi m, t trang tr i chi phớ, tr c h t l chi phớ th ng xuyờn, ú cú b ph n l n l ti n l ng, ti n cụng c a thy thu c, nhõn viờn (t ng t nh i v i cỏc tr ng cụng l p ngoi di n ph c p giỏo d c) i m i c n b n ch Cú th nh n h c phớ, vi n phớ: nh: - Khụng th i u ch nh h c phớ, vi n phớ theo cỏc ỏn ó trỡnh Chớnh ph ; nh ng c ng khụng th kộo di tỡnh tr ng ch h c phớ, vi n phớ l c h u v b t h p lý hi n hnh - Khụng th i m i ch h c phớ, vi n phớ, n u khụng ng th i cú c ch h u hi u tr giỳp ng i nghốo v c n nghốo h c t p v khỏm, ch a b nh - Khụng th i m i ch h c phớ, vi n phớ m t cỏch n c, tỏch r i i m i ch ti chớnh v c ch qu n lý núi chung i v i d ch v giỏo d c- o t o v khỏm, ch a b nh a) M c tiờu ch y u i m i ch h c phớ, vi n phớ: T ng thờm ngu n thu cho tr ng h c, b nh vi n khụng ph i l m c tiờu ch y u, cng khụng ph i l m c tiờu nh t c a i m i (ho c i u ch nh) ch h c phớ, vi n phớ T ng thu õy l t ng thu t nh ng ng i cú kh n ng toỏn, ch khụng ph i i v i m i ng i h c, ng i b nh M c tiờu ch y u i m i ch h c phớ, vi n phớ l: - Nõng cao ch t l ng d ch v giỏo d c- o t o v y t , ỏp ng t t h n nhu c u h c t p v khỏm, ch a bờnh c a nhõn dõn; - H ch toỏn y giỏ thnh d ch v giỏo d c - o t o v khỏm, ch a b nh; xõy d ng ch h c phớ, vi n phớ phự h p v i yờu c u tỏch s nghi p kh i hnh chớnh v chuy n ho t ng s nghi p sang c ch cung ng d ch v khụng vỡ l i nhu n; - Huy ng s úng gúp nhi u h n t nh ng ng i cú kh n ng toỏn ng th i cú c ch thi t th c mi n, gi m h c phớ, vi n phớ cho ng i thu c di n chớnh sỏch, ng i nghốo v c n nghốo; ti p t c xoỏ bao c p cỏc ho t ng s nghi p, th c hi n t t h n cụng b ng xó h i; - C c u l i chi tiờu ngõn sỏch nh n c cho cỏc l nh v c giỏo d c - o t o v y t theo h ng: T p trung u t cho n c s v nh ng vựng khú kh n, vựng nỳi, vựng sõu, vựng xa, vựng dõn t c thi u s ; dnh l ng kinh phớ thớch ỏng tr giỳp ng i thu c di n chớnh sỏch v ng i nghốo th h ng d ch v s nghi p cụng; chuy n c ch c p kinh phớ cho n v cung ng sang c p kinh phớ tr c ti p cho ng i th h ng d ch v ; chuy n c ch c p kinh phớ theo u vo sang c p kinh phớ theo u tu thu c s l ng v ch t l ng d ch v cung ng; - Nõng cao vai trũ v trỏch nhi m c a cỏc c p chớnh quy n vi c b o m cụng b ng xó h i, nh t l th c hi n cỏc gi i phỏp tr giỳp thi t th c giỳp cho nh ng ng i thu c di n chớnh sỏch v ng i nghốo ti p c n c cỏc d ch v giỏo d c - o t o v y t - T o i u ki n th c hi n ch b nh vi n b) Yờu c u t t ch , t ch u trỏch nhi m c a tr ng h c v i v i h c phớ, vi n phớ: - H c phớ, vi n phớ giai o n t 2006 n 2010 c n ph i c xỏc nh trờn c s quỏn tri t ch tr ng y m nh xó h i hoỏ cỏc ho t ng giỏo d c, y t ; b o m v a t ng kinh phớ t ngõn sỏch nh n c, v a t ng c ng huy ng ngu n l c ngoi ngõn sỏch nh n c cho phỏt tri n y t , giỏo d c, ng th i i m i c ch ti chớnh c a cỏc c s giỏo d c, y t , giao quy n t ch v th c hi n h ch toỏn bự p chi phớ c a cỏc c s ny - H c phớ, vi n phớ c n ph i c xỏc nh trờn c s h ch toỏn y ton b chi phớ; b c u, c n th c hi n h ch toỏn y chi phớ th ng xuyờn Trờn c s h ch toỏn y nh v y, s lm rừ ph n ng i h c, ng i b nh ph i tr v ph n Nh n c dựng ti n thu tr giỳp cho vi c h c hnh v ch a b nh c a ng i dõn Ph i g n k t ph n: ph n ng i h c, ng i b nh tr v ph n ngõn sỏch nh n c chi m t t ng th chi phớ N u m t n i no ú, h c phớ vi n phớ c qui nh m c th p thỡ c ng cú ngh a l ngõn sỏch nh n c ph i c p nhi u h n, v ng c l i Cú nh th m i b o m ch t l ng d y h c v khỏm, ch a b nh khụng chờnh l ch l n gi a n i khú kh n v i n i cú i u ki n thu n l i h n, b o m c cụng b ng xó h i - H c phớ, vi n phớ c n ph i c xỏc nh trờn c s ngõn sỏch nh n c s t ng chi cho y t , giỏo d c n m c no, v s b trớ l i kho n chi ny theo cỏc yờu c u m i; khụng bao c p trn lan nh hi n Trong t ng s chi th ng xuyờn m ngõn sỏch nh n c dnh cho giỏo d c, y t , c n b trớ ph n tr c tiờn l chi cho m t s m c tiờu u tiờn, ch y u l chi cho vựng c bi t khú kh n, vựng ng bo dõn t c; m t ph n n a l th c hi n chớnh sỏch cho cỏc i t ng thu c di n u ói; v ph n cũn l i l nh n c bao c p cho cỏc i t ng thu c di n ph i n p h c phớ, vi n phớ - V mi n, gi m h c phớ, vi n phớ, ngõn sỏch nh n c c n ph i b o m ngu n ti chớnh th c hi n, v t t nh t l ti n hnh tr giỳp tr c ti p cho ng i s d ng d ch v c) Xỏc Cú ba ph nh m c h c phớ, vi n phớ ( m ng ng ỏn xỏc i h c, ng i b nh ph i tr ) nh m c h c phớ, vi n phớ cú th cõn nh c l a ch n: (1) H c phớ, vi n phớ c xỏc nh b ng v i c n d i, t c l m c m t t c nh ng ng i khụng thu c di n h nghốo (theo chu n nghốo m i Nh n c cụng b ) u cú kh n ng chi tr : M c ny s khụng khỏc gỡ m y so v i m c h c phớ, vi n phớ hi n hnh (cú th cao h n chỳt ớt, vỡ chu n nghốo m i c xỏc nh cao h n tr c), khụng giỳp gi i quy t nh ng v n b t h p lý t ra, khụng ỏp ng c yờu u i m i c b n ch h c phớ, vi n phớ theo h ng b o m cụng b ng xó h i (2) H c phớ, vi n phớ c xỏc nh m c bự p chi phớ th ng xuyờn (b ng v i c n trờn): õy l ph ng ỏn t t nh t xột v hi u qu cụng b ng xó h i; nhiờn m c ny khỏ cao, cú th v t quỏ kh n ng toỏn c a a s dõn chỳng; n u ỏp d ng m c ny, Nh n c s ph i tr giỳp i v i s ụng dõn chỳng Ph ng ỏn ny ch kh thi thi t l p c m t h th ng tr giỳp ng i nghốo h u hi u v cú bao ph r ng kh p (3) H c phớ, vi n phớ c xỏc nh m c m a s dõn chỳng cú kh n ng chi tr (n m gi a c n d i v c n trờn) v cng g n v i chi phớ th ng xuyờn cng t t: Trong i u ki n Vi t Nam hi n nay, õy cú th l ph ng ỏn kh thi nh t, m c dự nú khỏ ph c t p v m t k thu t nghi p v (vớ d , xỏc nh m c h c phớ, vi n phớ no l m c a s dõn chỳng Vi t Nam cú kh n ng chi tr ) ng th i, Nh n c ph i cú c ch tr giỳp i v i c b phõn dõn c c n nghốo, khụng cú kh n ng toỏn theo m c h c phớ, vi n phớ quy nh, nh ng c ng khụng thu c di n h nghốo theo chu n nghốo qu c gia Ph ng ỏn ny l t ng i hi n th c cũn m t ph ng di n khỏc n a; y l yờu c u quy nh cú phõn bi t m c h c phớ, vi n phớ gi a cỏc lo i hỡnh d ch v ch y u v gi a cỏc vựng c n c theo tinh th n: i v i m t s lo i d ch v v m t s vựng nh t nh, h c phớ, vi n phớ cú th bự p c chi phớ th ng xuyờn, i v i m t s lo i d ch v v m t s vựng khỏc thỡ h c phớ, vi n phớ l i ch a cú th quy nh m c bự p chi phớ th ng xuyờn c d) Th c hi n nh ng gi i phỏp ng b i m i ch h c phớ, vi n phớ 10 Phỏc ho nh ng vi c c n lm: (2) Xác định giá thành hợp lý dịch vụ giáo dục-đào tạo khám, chữa bệnh (1) Xác định nhóm ng ời cần đ ợc trợ giúp: ng ời thuộc diện CS, ng ời nghèo, cận nghèo (4) Xác định số kinh phí Nhà n ớc cấp cho tr ờng học, bệnh viện (3) Xác định số kinh phí Nhà n ớc cần dành cho việc trợ giúp học phí, viện phí (6) Cơ chế Qũy trợ giúp học phí cho ng ời nghèo (7) Cơ chế Quỹ tín dụng đào tạo cho ng ời nghèo (8) Cơ chế Quỹ trợ giúp BHYT cho ng ời nghèo (5) Xác định mức học phí, viện phí ng ời học, ng ời bệnh phải trả (9) Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm TH, BV (10) Chế độ học phí, viện phí IV TR GIP NH NG NG I THU C DI N CHNH SCH V NG NGHẩO TH H NG D CH V CễNG õy l v n cú ý ngh a then ch t, quy t nh thnh cụng c a vi c lý d ch v cụng núi chung v i m i ch h c phớ v vi n phớ núi riờng I i m i qu n V n xỏc nh ỳng nh ng ng i c n c tr giỳp: Bao g m ch y u l nh ng ng i thu c di n chớnh sỏch v ng i nghốo, c n nghốo Hi n ó cú quy ch v kinh nghi m xỏc nh nh ng ng i thu c di n chớnh sỏch v ng i nghốo; riờng i v i nhúm ng i c n nghốo c n xõy d ng tiờu chu n, quy ch v t ch c xỏc nh c th Cỏc gi i phỏp tr giỳp: 11 Tr giỳp v h c phớ, vi n phớ v tớn d ng o t o it ng chớnh sỏch Ng i nghốo Ng i c n nghốo H c phớ giỏo d c Mi n phớ 100% Mi n phớ 100% Gi m phớ 50% (PTTH) H c phớ o t o Mi n phớ 100% Gi m phớ 50% - (DN, THCN, C , H) Tớn d ng o t o c vay 50% c vay 100% Mi n phớ 100% Mi n phớ 100% c vay 100% (DN, THCN, C , H) Vi n phớ, BHYT V ph Gi m phớ 50% ng th c tr giỳp: Th c hi n vi c mi n, gi m h c phớ, vi n phớ thụng qua cỏc Qu Tr giỳp h c phớ, Qu Tr giỳp vi n phớ v BHYT cỏc a ph ng (ch khụng tr ng h c, b nh vi n th c hi n) Mi n, gi m h c phớ b ng cỏch c p ngõn phi u giỏo d c (ch cú giỏ tr n p h c phớ, khụng cú giỏ tr toỏn) h c sinh, sinh viờn n p cho tr ng h c Tớn d ng o t o cú th v n Ngõn hng Chớnh sỏch xó h i th c hi n nh ng chuy n v cho cỏc a ph ng tr c ti p qu n lý Mi n, gi m vi n phớ ch y u b ng cỏch Qu Tr giỳp vi n phớ toỏn ton b ho c m t ph n phớ BHYT cho ng i th h ng Tr giỳp thụng qua ch ng trỡnh m c tiờu qu c gia: Ph ng ỏn t t nh t l thi t k b sung vo n i dung Ch ng trỡnh m c tiờu qu c gia v gi m nghốo giai o n 2006-2010 m t c u ph n v tr giỳp ng i nghốo, c n nghốo th h ng d ch v giỏo d c- o t o v y t , tr c h t l tr giỳp v h c phớ v tớn d ng o t o, vi n phớ v BHYT N u khụng c nh v y thỡ thi t k b sung vo n i dung Ch ng trỡnh m c tiờu qu c gia v giỏo d c - o t o m t c u ph n v tr giỳp nh ng ng i thu c di n chớnh sỏch v ng i nghốo, c n nghốo th h ng d ch v giỏo d c - o t o, v thi t k b sung vo n i dung Ch ng trỡnh m c tiờu qu c gia v y t m t c u ph n v tr giỳp nh ng ng i thu c di n chớnh sỏch v ng i nghốo, c n nghốo th h ng d ch v y t 12 Trờn c s ú, c n th c hi n l ng ghộp gi a cỏc Ch ng trỡnh ny v i Ch trỡnh m c tiờu qu c gia v gi m nghốo, Ch ng trỡnh 135, nh t l v cỏc m t: - Xỏc ph nh ng i nghốo, ng i c n nghốo t ng a ph ng ng; - Chia s kinh phớ gi a ngõn sỏch giỏo d c- o t o v ngõn sỏch y t c a ng v i ngõn sỏch c a Ch ng trỡnh m c tiờu qu c gia v gi m nghốo; a - Ph i k t h p ph ng th c, t ch c th c hi n (vớ d cỏc Qu ) v ch o, qu n lý c a Chớnh quy n a ph ng V THI T L P CH T CH , T CH C CUNG NG D CH V CễNG CH U TRCH NHI M C A CC T Ngh ng nh 10 l b c kh i u ỳng h u n m 2002, Chớnh ph ban hnh Ngh nh 10 v "ch ti chớnh i v i cỏc n v s nghi p cú thu", v i n i dung ch y u l t ng thờm quy n t ch , t ch u trỏch nhi m c a cỏc t ch c cung ng d ch v cụng ho t ng khụng hon ton d a vo ngõn sỏch nh n c Theo bỏo cỏo c a cỏc b , cỏc a ph ng n cu i n m 2005 ó cú 37/43 B , c quan Trung ng v 52/64 t nh, thnh ph tr c thu c Trung ng ó th c hi n quy n t ch v ti chớnh theo quy nh t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngy 16/01/2002 c a Chớnh ph cho trờn 5.900/13.862 n v s nghi p cú thu, t 42,4% Cỏc b , c quan Trung ng ó giao quy n t ch c trờn 530 n v , t trờn 78% (g m: kh i giỏo d c, o t o 212 n v ; kh i y t 28 n v ; kh i s nghi p khoa h c 97 n v ; kh i v n hoỏ thụng tin 75 n v , cỏc kh i khỏc 119 n v ), ú: cú 21/43 B , c quan ó tri n khai giao quy n t ch t 100% n v s nghi p cú thu tr c thu c; 10/43 B , c quan t trờn 50%; 6/43 b , c quan t d i 50%; cũn B , c quan ch a tri n khai giao quy n t ch v ti chớnh cho cỏc n v s nghi p cú thu l B K ho ch v u t , B Cụng an, To ỏn Nhõn dõn t i cao, Ngõn hng nh n c, Ki m toỏn nh n c, Ban Tụn giỏo Chớnh ph Cỏc a ph ng ó giao quy n t ch c 4.430 n v , t trờn 40% (g m: kh i giỏo d c, o t o 3.374 n v , kh i s nghi p khoa h c 41 n v , kh i y t 314 n v , kh i v n hoỏ thụng tin, th d c th thao 213 n v v cỏc n v s nghi p khỏc 492 n v ) M t s a ph ng tri n khai t t nh : L ng S n, Thanh Hoỏ, H i Phũng, Nam nh, Ninh Bỡnh, B n Tre, TP H N i, TP H Chớ Minh Cú 12 t nh, thnh ph ch a cú bỏo cỏo tỡnh hỡnh tri n khai th c hi n l: Cao B ng, S n La, Lai Chõu, Gia Lai, H Nam, Long An, Ngh An, C Mau, Kiờn Giang, Tõy Ninh, Bỡnh nh, Tuyờn Quang Nhỡn l i n m th c hi n Ngh d nh 10, bờn c nh nh ng tỏc ng tớch c c, th y n i lờn m t s v n t n t i c n ti p t c x lý nh : Th nh t, Ngh nh 10 ch h n ch cỏc n v s nghi p "cú thu", ch ch a ph i cho t t c cỏc t ch c cung ng d ch v cụng Th hai, Ngh nh 10 ch quy nh quy n t ch , t ch u trỏch nhi m v ti 13 Th c t ũi h i ph i s a i, thay th Ngh nh 10 theo h ng m r ng ph m vi ỏp d ng v i n i dung ton di n h n, gi i phỏp khuy n khớch y h n Quy n t ch , t ch u trỏch nhi m c a cỏc t ch c cung ng d ch v cụng c n bao g m nh ng n i dung ch y u nh : (1) t ch , t ch u trỏch nhi m th c hi n ch c n ng, nhi m v c giao, (2) t ch , t ch u trỏch nhi m v t ch c b mỏy v biờn ch , nhõn s , v (3) t ch , t ch u trỏch nhi m v ti chớnh Xõy d ng v khuy n khớch ỏp d ng quy ch t ch c khụng vỡ l i nhu n cung ng d ch v cụng T ch c khụng vỡ l i nhu n (not-for-profit organization) l m t t ch c ho t ng ch y u khụng nh m m c ớch tỡm ki m l i nhu n G i l t ch c khụng vỡ l i nhu n khụng cú ngh a l t ch c y khụng cú l i nhu n; i u quan tr ng l l i nhu n c a t ch c y c s d ng nh th no c i m c b n c a m t t ch c khụng vỡ l i nhu n l l i nhu n (n u cú) c a t ch c y khụng c em chia d i d ng c t c (dividend) cho cỏc cỏ nhõn gúp v n, m ch c s d ng phỏt tri n ho t ng v ph c v cỏc m c ớch cụng c ng Chớnh vỡ th , cỏc cụng ty khụng vỡ l i nhu n cũn c g i l cỏc cụng ty khụng c ph n Chớnh ph dnh u ói c bi t v thu i v i cỏc t ch c khụng vỡ l i nhu n Vi t Nam, cỏc n v cụng l p cung ng d ch v cụng u l t ch c khụng vỡ l i nhu n; cỏc n v ngoi cụng l p c quy n l a ch n ng ký ho t ng theo hỡnh th c cụng ty kinh doanh vỡ l i nhu n hay t ch c khụng vỡ l i nhu n (theo Ngh quy t 05 c a Chớnh ph ngy 18-4-2005) a s cỏc n c OECD v nhi u n c phỏt tri n khỏc u dnh quy n t quy t cho cỏc t ch c vi c t nh n v cam k t ho t ng theo hỡnh th c cụng ty kinh doanh hay t ch c khụng vỡ l i nhu n i l i, nh n c cú cỏc m c v hỡnh th c u ói khỏc nh m khuy n khớch cỏc t ch c tham gia cung ng s n ph m v d ch v cho nhõn dõn nh ng l nh v c c n khuy n khớch M i hỡnh th c th ng cú o lu t riờng, quy nh cỏch th c ng ký thnh l p, t ch c v ho t ng, cỏc quy n v trỏch nhi m kốm theo m t cỏch c th Yờu c u qu n lý nh n c õy l thụng qua cỏc u ói v ti chớnh, tr giỳp v mi n thu khuy n khớch s úng gúp c a cỏc t ch c khụng vỡ l i nhu n vo vi c nõng cao i s ng v t ch t, v n húa v tinh th n c a nhõn dõn ng th i, ph i b ng cỏc bi n phỏp thanh, ki m tra v cỏc ch ti nghiờm kh c m ng n ng a s l i d ng, tr n thu c a cỏc t ch c kinh doanh Nh v y, cú th a cỏc t ch c khụng vỡ l i nhu n i vo ho t ng cú hi u qu , yờu c u t r t cao v mụi tr ng v phỏp ch núi chung, v s hon thi n v thu n ti n tiờu chu n, quy nh 14 Cỏc t ch c khụng vỡ l i nhu n r t a d ng v cú nhi u nột khỏc bi t gi a cỏc nhúm v i nhau; nh ng nhỡn chung cỏc lo i hỡnh t ch c ny u cú vai trũ tham gia cung c p cỏc s n ph m v d ch v c n thi t cho xó h i m c khu v c t nhõn v chớnh ph u ch a ỏp ng th a ỏng Nh ng t ch c ny cú vai trũ ỏng k cỏc ho t ng kinh t , c bi t l cỏc l nh v c d ch v xó h i c b n c a nhi u n c trờn th gi i, nh t l cỏc n c cụng nghi p phỏt tri n v nh ng n c cụng nghi p húa m i Cú th hỡnh dung t ch c khụng vỡ l i nhu n k t h p c c tớnh t i a húa l i nhu n c a doanh nghi p v c tớnh ph c v l i ớch cụng c ng c a chớnh ph Vi c t ch c v qu n lý c th c hi n thụng qua cỏc sỏng ki n cỏ nhõn m khụng ph i l quỏ trỡnh hnh chớnh v quan liờu Do ú, t ch c khụng vỡ l i nhu n v a cú th phỏt huy c i m hi u qu v ỏp ng nhanh nh y yờu c u xó h i c a cỏc t ch c t nhõn, v a cú ch c n ng nh m t t ch c c a chớnh ph vi c cung c p cỏc s n ph m ho c d ch v cụng c ng cho nhõn dõn, th m c nh ng ho t ng nh y c m, ph c t p m khú cú c quan nh n c no th c hi n c, ch ng h n nh vi c tr giỳp nh ng nhúm dõn chỳng d b t n th ng Nh ng quy nh mi n thu , u ói v ti chớnh l gi i phỏp h p lý nh m khuy n khớch cỏc lo i hỡnh t ch c ny tham gia cung ng s n ph m, d ch v cho nhõn dõn Ho t ng c a cỏc t ch c khụng vỡ l i nhu n th c t ó lm gi m gỏnh n ng cho ngõn sỏch nh n c, ng th i ỏp ng t t h n yờu c u c a xó h i; vỡ nh ng ho t ng xó h i ũi h i s t n t y v th ng ch cú k t qu ch th th c hi n v i s t nguy n v t m lũng nhõn ỏi p d ng ch d ch v cụng: h ch toỏn thu - chi khụng vỡ l i nhu n cho cỏc t ch c cung ng H ch toỏn thu - chi khụng vỡ l i nhu n l ch h ch toỏn ỏp d ng cho cỏc t ch c khụng vỡ l i nhu n cung ng d ch v cụng, phõn bi t v i ch h ch toỏn kinh t ỏp d ng cho cỏc cụng ty kinh doanh v i m c ớch t i a hoỏ l i nhu n Yờu c u cú tớnh nguyờn t c l ph i xỏc nh y chi phớ u vo giỏ thnh d ch v cụng ng th i chia s h p lý trỏch nhi m chi tr cho cỏc d ch v u gi a Nh n c, ng i s d ng d ch v v xó h i, c ng ng Nh v y xỏc nh y chi phớ giỏ thnh d ch v khụng ng ngh a v i xỏc nh y phớ d ch v cụng; vỡ khụng th ũi h i phớ d ch v ng i s d ng n p cú th trang tr i ton b chi phớ c n thi t s n xu t d ch v cụng ú, m Nh n c ph i cú trỏch nhi m chi tr m t ph n, ng th i huy ng ngy cng nhi u h n s úng gúp c a c ng ng, xó h i cho phỏt tri n d ch v cụng 15 H ch toỏn y giỏ thnh v chia s trỏch nhi m chi tr Kinh phớ ngõn sỏch nh n c Kh u hao ti s n c nh Ti n l ng, ti n cụng Chi phớ th ng xuyờn khỏc GI THNH D CH V Phớ d ch v (do ng i s d ng d ch v tr ) úng gúp c a xó h i, c ng ng Yờu c u h ch toỏn l xu t phỏt t b n ch t c a cỏc d ch v cụng c ng (khỏc v i hnh chớnh); cho nờn, v nguyờn t c, t t c cỏc n v cụng l p cung ng d ch v cụng c ng u ph i h ch toỏn, b t k ngu n kinh phớ c hỡnh thnh nh th no, k c nh ng n v ngõn sỏch c p 100% kinh phớ, ch khụng ph i ch nh ng n v cú thu ngoi ngõn sỏch m i ti n hnh h ch toỏn M i kho n thu cung ng d ch v cụng c ng mang l i, khụng phõn bi t l thu t õu, u l ngu n thu c a n v s nghi p; cỏc n v c ch ng b trớ kinh phớ th c hi n nhi m v , ch ng s d ng cú hi u qu cỏc ngu n thu ti chớnh, b o ton v phỏt tri n ti s n, b o m l i ớch v t ng thu nh p cho ng i lao ng D ch v cụng c ng hi n r t a d ng; vỡ v y c n xõy d ng v ỏp d ng ch h ch toỏn, c ch qu n lý ti chớnh, ch ti n l ng phự h p v i t ng lo i hỡnh d ch v cụng c ng, t ng l nh v c s nghi p ch y u, nh giỏo d c- o t o, y t , khoa h c-cụng ngh Vi c tỏch ho t ng s nghi p v i hnh chớnh, chuy n cỏc n v s nghi p cung ng d ch v cụng c a Nh n c sang ho t ng theo c ch t ch , t ch u trỏch nhi m v th c hi n h ch toỏn thu - chi khụng vỡ l i nhu n l m t b c t phỏ quan tr ng nh m thỳc y quỏ trỡnh xó h i hoỏ c ng nh phỏt tri n v nõng cao ch t l ng d ch v cụng Vi t Nam hi n nay./ 16
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÍ DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM, MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI QUẢN LÍ DỊCH VỤ CÔNG Ở VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn