Luận văn giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh điện biên phủ

84 355 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2016, 03:22

B KHÓA LU ài: GI ÊU DÙNG T – ÊN PH : ình Ph Sinh viên th : Nguy Mã sinh viên : A11340 Chuyên ngành : Tài – Ngân hàng HÀ N – 2011 Th L L nghi b trình th cách t ên, em xin g ã tr àn thi – g su ã nh ình th ình, ch ình àn thành khóa lu ã tìm h Em xin g cô giáo t ãnh tài c Em c Phòng tín d – Ph ã quan tâm t hoàn thành khóa lu Xin g trình th ình ãt ình – ình giúp ên công tác t ên ài li ình b ã ên, khích l Thang Long University Library M L À TH VAY TIÊU DÙNG 1.1 Cho vay tiêu dùng c ình thành cho vay tiêu dùng 1.1.2 Khái ni dùng dùng 1.1.3.1 Khách hàng vay m 1.1.3.2 Quy mô s 1.1.3.3 Chi phí r 1.1.3.4 Lãi su 1.1.3.5 L nhu 1.1.3.6 Nhu c 1.1.3.7 Ngu 1.1.4 Phân lo dùng àn tr m ngu 1.1.5 M 11 1.1.6 L dùng: 11 dùng: 11 às – kinh doanh 12 12 13 1.2 Các nhân t dùng c 1.2.1 Nhóm nhân t 13 àng 13 àng 13 ài c àng 13 1.2.1.3 Chính sách tín d 1.2.1.4 S 1.2.1.5 Trình 1.2.2 Nhóm nhân t àng 14 ình 14 công ngh kh àng 15 àng 15 àng 15 1.2.2.2 Kh àng 16 1.2.3.Nhóm nhân t ân hàng 16 1.2.3.1 Tình tr 16 17 17 - xã h 17 ÊU DÙNG T ÊN PH 19 – 2.1 T 2.1.1 L – ình thành phát tri ên Ph 19 ên Ph 19 ên Ph 20 20 2.1.2.2 Phòng quan h 2.1.2.3 Phòng k àng 21 àd hv àng 21 2.1.3 Tình hình ho ên Ph 22 2.1.3.1 Tình hình huy 22 2.1.3.2 Tình hình s 24 2.1.3.3 M àng: 27 2.1.3.4 K ên Ph 27 2.2 Ho dùng t - ên Ph 28 2.2.1 Khái quát chung v dùng t 28 2.2.2 Khái quát chung v dùng t ên Ph 29 2.2.3 Quy trình cho vay 30 2.2 30 2.2.3.2 Cho vay mua xe tr 2.2.3.3 Cho vay du h 31 33 2.2.3.4 Cho vay cá nhân tín ch 2.2.3.5 Quy trình nghi 35 36 2.2.4 So sánh hình thái cho vay tiêu dùng c ên Ph àng TMCP khác 37 2.2.5 Th 2.2.5.1 Doanh s dùng t ên Ph 38 dùng 38 Thang Long University Library dùng 41 2.2.5.3 Thu lãi cho vay tiêu dùng: 43 2.2.5.4 N 45 dùng t 2.3.1 Nh ên Ph 46 ã 2.3.2 M 46 nguyên nhân 48 ÊU DÙNG T ÊN PH 52 – dùng t 3.2 Gi dùng t 3.2.1 Xây d ên Ph 52 ên Ph 53 àng 53 3.2.1.1 Phòng quan h àng c ên Ph àng lâu dài 54 – khuy 3.2.1.3 Hoàn thi có liên quan t 55 ên c ìm hi dùng 57 3.2.2 Hoàn thi dùng c 3.2.3 S àng 58 61 3.2.3.1 Cho vay tiêu dùng theo th 62 3.2.3.2 Cho vay tr 3.2.3.4 Cho vay du h 3.2.4 Nâng cao s 3.2.5 M 62 63 ch 63 àng 65 3.2.6 Áp d hàng 65 66 66 3.2.9 Không ng 3.2.10 Thu h ch 3.3 M 68 69 3.3.1 Ki 3.3.2 Ki K àng 67 69 h 70 73 DANH M Ký hi ACB CBCNV Cán b viên DN Doanh nghi KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghi MB - chi nhánh ên Ph ên Ph NHNN NHTM NHTMCP TG Ti Techcombank USD United State Dolar Vi Vietcombank Ngân hàng Ngo Thang Long University Library DANH M B ình hình huy - 2009 23 B - 2009 25 B 28 B B B B 2.4 : Doanh s dùng 38 dùng 39 dùng ng dài h 40 dùng 41 B ãi cho vay tiêu dùng so v ãi cho vay khác 43 B ãi cho vay tiêu dùng so v ãi cho vay KHCN 44 B B ãi cho vay tiêu dùng so v ãi cho vay KHDN 45 dùng 45 DANH M BI ên Ph 20 Bi ình hình huy Bi - 2009 23 26 Bi 2.3: T Bi dùng doanh s 2.4: T 40 Bi Bi 39 dùng 2007- 2009 42 ãi t dùng so v ãi t 45 Thang Long University Library L Tính c Cu ho ài th khó có th ài v tình tr l ph trình h không ng àn c ên toàn th ùng v ãi su àng T mang l c g sinh l dùng m àh m tín d òn nhi iêu dùng nhu c hi ì ngày nhu c ày phát tri ìm ày có nhu c , mua s nh ã không ch nhà c ùng “xa x ài tr dùng s h ành d tiêu dùng xu “v c dùng mà không ph Sau m ph – Chi nhá tâm t ho òn m ìv dùng mu ìm tòi h ên Ph ãb ày v gân hàng Chính v dùng s ãl ho “Gi s ên c ài: dùng t – chi nhánh ên Ph ” C M ãn nhu ên c Nghiên c cho vay tiêu dùng nhân t nêu b ò quan tr g c dùng t dùng, l dùng, t ành ìm hi dùng t k – chi nhánh ên Ph nh ho àn thi ên nhân d ng h dùng t – chi ên Ph àng dùng c ên c ài t o dùng c dùng c bi ên c – th t gân khóa ên Ph t m àng Khóa lu d li ê làm lu òn s t ên c K Ngoài l lu v : th vay tiêu dùng dùng t C – chi nhánh ên Ph dùng t C – chi nhánh Ngân hàng ên Ph Thang Long University Library ph hoàn thành t trích ph k àm vi àng tháng ãi th v gân hàng… Tuy nhiên, c ý trách nhi ày N ì có th s ình thu n ìv trách nhi k àng vi gân hàng th Hoàn thi êm túc ài s Hi trình tham kh c ình th àng, cán b àng, ph àng thuê h ngân hàng có th c ê Khi ình ài li ài s tín d M thành l v lãnh c hi nhánh ình tr ên Ph ên B lãnh c a ngân hàng ho s ngân hàng giúp th àng, gi ãn t ãnh c àng Nhanh chóng hoàn thi dùng tr ho Hi ãi b Món vay tiêu dùng tr nhi Tro h t ên vi ên Ph ts ã tri ình cho vay tiêu dùng tr lo ày c gân hàng lãi làm nhi õi thu n kho ày nhi gân hàng gân hàng có h có nhi ên ngân hàng th 60 Thang Long University Library Bên c mang l gân hàng nhi tr góp d ên toàn b ày c àl ãi su ì lãi su v ãi ph ính d ên s v ãi su ì nh cho vay tiêu dùng tr ho tr ch hàng c xu àng hóa ì v ãi su ên mà ngân hàng c àng s àng t àng có th dùng tr có th ê có ý th có nh ên tín d ng cho vay tiêu dùng tr ìn t gân hàng ên môn, , làm vi th ìs n vay s òn thi khách hàng Chính khó kh cho vay tiêu dùng tr ho àng tháng, mà s ình ên môn v gân hàng c ty mu xác, có th àng nên th nh m ti àng cho ngân hàng… Do v ày ngân hàng ch th ài tr kho òi toàn b kho cho ngân hàng V dùng n ã mua ch gân hàng ph ùh s quy ày, bán cho ngân hàng àn b i tiêu dùng không tr ày ngân hàng s i ro ýl xem xét k ài tr gân hàng dùng tr mang l cao lãi su ích c dùng tr 3.2.3 S 61 gân hàng m dùng c c c s ên t àng, d ên Ph ngân hàng gân hàng bán l ên Ph àm ài 3.2.3.1 Cho vay tiêu dùng theo th Ngày nay, khách hàng có th àng nh ành Nh dùng thông qua th th ìh c ình Khách hàng có th toán h s ài hàng tháng d phát hành th ã nh mang l àng s àng vào tài kho ãi su gân hàng gân hàng nhi buôn ch nh ã nhanh chóng ìn th ngân hàng c d toàn th ên Ph h ên às tiêu dùng theo th vi ùng ti cho vay tiêu dùng theo th tri Ngoài ra, th mà khách hàng có th giám sát th c ho vi gân hàng, dùng òng tín d h vô quan tr ì có m Có m h doanh th ngh c ên ti gân hàng l y mô T th giúp cho nh hàng s ài chính, bao g ài kho ên quay vòng ên, vi ãb nhìn chung ch ri ti tài kho h 3.2.3.2 Cho vay tr s Cho vay tr giúp khách hàng xây d thích Hi à s ,s àc ình ý mu ình àng ti àng 62 Thang Long University Library th gân hàng, chi ãi l ên Ph dùng ên Nh àng K Ph s c s àng qua vi ch àng 3.2.3.4 Cho vay du h "Du h khoá cao h ti àN s ên tâm t phát tri ài t ành ph ên c òn n ài chính, khách hàng ình công vi às S ài t c r Ngân hàng nhu c ên Ph àng T du h àm àm, không ài V tham gia khóa h cho vay tiêu dùng này, r ki ài c àng th hoàn thành m ên àn thành khóa h n h ên gân hàng kho 3.2.4 Nâng cao s M công tác cán b c Cùng v hàng có kh th Nam nh (WTO) nên s m nhân t xem nhân t ên Ph g t ài thâm nh àm ch yêu c ch h tr gân hàng vi àm c ng th gân hàng r ch cu ngân hàng M y gân hàng ngu 63 gân c ài òi quan Nghi nghi hàng, nâng cao m ph mang l gân hàng th ìv ì vi h h thông tin liên quan t : ên môn v ên môn, nghi t g ình c àt gân hàng T ho xác - Có uy tín quan h ãh ìn c àh ày th kh n tr gi ng khách hàng truy gân hàng ên c - àm vi ày t Nh nâng cao s ch v ình l u này, nh gân hàng không ng ên v , kh òng thi v ã nhi ình v ên t H dài h t gân hàng th t ên t ình t m ph ên môn, t ì l ch àm công tác tín d kinh nghi àng k n ên t th èn luy ngo Hi cho vay tiêu dùng nói riêng thi công vi ngày ngh chuy ình th ày làm vi ên s cán b ình tr àm vi àm thêm gi àm vi 64 Thang Long University Library dùng vi l êm cán b ày m o hi c ì ngân hàng ãi ng t ày s àm vi gân hàng lòng khách hàng 3.2.5 M cán b hình ngân hàng Ho dùng ho có m c òi h ng cung ch v gân hàng t i ên Ph m hàng nói chung ho giàu ti gi dùng - giàu ti t gân hàng M àng có th m ên Ph - qu ình, c àN gân dùng nói riêng V ình ành ph ày tr ành m àng Vì v s c ên gay g th thu hút t bàn Hi ùng v àc có th g ti sinh ho àng c không th òng giao d àn c 3.2.6 Áp d ình àng Hi dùng nói chung c mà tùy thu gt ày vi dùng vi Vi xét hàng c M th nghi m ên Ph ình h àng t gian, công s i hách hàng vay v ùy thu th c câu h àt chi phí c gân th ên dùng tính ch kinh gân hàng ch 65 nh ã có quy cho vay di không c vay hay không hu ý s ã xây d a khách hàng cán b ì th àng ngân hàng Ngân hàng òn khách hàng có th ình có ày ngân hàng nên có ch v àn c ch ên nghiên c ùh pháp So v Ph không l có th h àng b so v ìn ên ên t N Con s ên Ph cho phép ta kh òn nh h Mu khâu th nh t làm t ày có ngh ta gi khâu theo dõi trình cho vay c trình thu h àm t th làm cho th ên ph Th tín ch ã làm t t àng Ch ên mà huy gân hàng m ình xu ên n t ng lo ình doanh nghi ùh ên s dùng t ành ngh ên Ph àm gi ành l t hi 66 Thang Long University Library có th n qu t c ình ch vay, x ày MB cao hi khách hàng mà quan tr y c hàng ki ài s 3.2.9 Không ng Trong xã h ngân hàng không th G gân hàng m ên n õ công c ên ti v ài công ngh òn nhân t ình qu ên th ên Ph ã tri o ã ch l àng lo òc ình, kh h v c cho khách hàng nh gân hàng hi ãi, thu n ín d trình qu ành hoàn toàn th ên Ph ã cho vay, th àng nên s àng Cài ph àng cán b ch quy gân hàng m ti dùng, hi lý kho su ì ho công ngh gân hàng hi ên ti gân gân hàng trò ch ên Ph công ngh vi h làm m công ngh bi chi phí cho ngu tranh gay g ngh n NH ti ãH công ngh r nhi công ngh nh ên Ph y hay không, áp d 67 ì ngân hàng ày r hi ày c ình cho vay thu n n công su ình cho vay ên máy tính, gi 3.2.10 Thu h ch Tình hình kinh t thô, giá nguyên li v khác, sách n kinh t Chính Ph kinh t c quan tr cao ìt ã làm t ì th vay tiêu dùng c ch th th c xu b dùng… Nhìn vào c ch cho vay kinh doanh b 131,15 t ành ph ên Ph c l chi òn l ãm k òn b m h kho Th vào b mô thi kho ài s ì lo ng àng USD v à tích tr r ch òng ti ình xình th ùng, th ành thêm c sách c t ch c NHNN chi nhánh nên gi àb ìt 68 Thang Long University Library d ày c àng không nh bi m ngân hàng Tuy nhiên ngân hàng c r ch àc ã gi ìv ãi su ên ch àn thành m si NHNN Còn chi nhánh s ày i ên Ph ngân thêm, nh V ch ã ký h c ìm cách th Riêng kho n s chuyên ch hàng hóa s tiên v àng s kh d kho d dùng gián ti àng xem xét Bên c nh t òng r às òng 3.3 M 3.3.1 Ki m l êng phía ngân hàng mà c ho dùng b ích t ki gân hàng không ch ày phát tri ìv ày ngày mang l t – tr – xã h õ chi c ì Nhà n ên t ãh thông qua vi trì t m kinh t – tr – xã h nâng cao thu nh àm c s hóa, d ình phát tri tiêu dùng dùng Bên c ành ph ên tâm s ãh 69 àng Chuy nông thôn Chuy ành th su v h àng hóa, d DN v d NHTM Tránh tình tr xin xác nh ay ây khó d ành, T ên thu ình vay v ãi gân hàng gân hàng vi Ngành n th nghi òi h ình m ình àb ông ngh ài vào ho ìv gân hàng thông qua vi às vi cho giáo d ngành ngân hàng, t 3.3.2 Ki n nâng cao trình gh gân hàng, v NHNN gân hàng nói chung ho - NHNN c dùng nói riêng ho gân hàng, tr ti ò quan tr cho vay tiêu dùng àn thi gân hàng nói chung Hoàn ch pháp quy s C nghiên c c dùng phát tri ình cho vay tiêu dùng, t ành lang ì nên ình hình th có nh có tu ài - NHNN c ho ành có liên quan pháp lý thu dùng phát tri NHNN c tri NHTM gi quan h p t ên gân hàng nói chung ch vi c phát tri nói riêng - ày n ên n NHTM v gân hàng c ên m hông tin 70 Thang Long University Library v c NHTM tham gia h th phép ngân hàng có kh c ng nh àng v - NHNN nên linh ho sách ti àng ên khuy ên ngân hàng, h ho gân hàng có tham gia n ành qu ãi su NHNN nên h thông qua bi kinh doanh cho NHTM Bên c cu NHTM phát tri - ên t NHTM v b NHTM hoàn thi o vay tiêu dùng phát tri t 71 gân hàng K T h ên Ph dùng, em ã ày c ban ngành có liên quan c - chi nhánh ên CBCNV ngân hàng 72 Thang Long University Library K M ù ho ã kh dùng mà v ìm gi Nh chung tín d nh dùng c ò tích c c c àn b ên Ph m ình không ch gân hàng, tình tr dùng c àng góp ph vi c dùng nói riêng, MB g ã tích c gân hàng nói c NHTM khác ên Ph c tiêu dùng, ã thành tích chung c àn ngành ngân hàng nh Tuy nhiên, bên c gân hàng c dùng.Vì v dùng m uc ho r Qua nghiên c Biên Ph b nh Ph th ên Ph m dùng t dùng t ên ày ngày ngân hàng cho ên Ph dùng ên c ài vi m v a nh ã h Do h ài li th òn g gân hàng ình Ph nh ch ên Ph ày, em r ong có th ên c ày g M giáo, cô chú, anh ch ành c ên t ày ình c ên Ph ã giúp àn Hà N , Sinh viên ss Nguy 73 TÀI LI ình nghi xu ài PGS.TS Phan Th xu (2007), Giáo trình ngân hàng th u Quy ch ãnh cho thuê Ngân hàng Nhà n phát hành M ài li êc ên Ph M T àng, th www.sbv.gov.vn www.vneconomy.vn 74 Thang Long University Library
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh điện biên phủ , Luận văn giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh điện biên phủ

Từ khóa liên quan