NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ đầu tụy tại BỆNH VIỆN VIỆT đức GIAI đoạn 2013 2016

56 420 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 11:06

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGễ VI TIN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT UNG THƯ ĐầU TụY TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC GIAI ĐOạN 2013 - 2016 CNG LUN VN THC S I HC H NI - 2015 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGễ VI TIN NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM LÂM SàNG, CậN LÂM SàNG Và KếT QUả ĐIềU TRị PHẫU THUậT UNG THƯ ĐầU TụY TạI BệNH VIệN VIệT ĐứC GIAI ĐOạN 2013 - 2016 Chuyờn ngnh: Ung th Mó s: CNG LUN VN THC S I HC Ngi hng dn khoa hc: TS Pham Hong H H NI - 2015 CC CH VIT TT BN: Bờnh nhõn CCLVT: Chup ct lp vi tinh M: ụng mach TM: Tinh mach TT: Ta trang UT: Ung th UTT: Ung th T: õu ERCP: Chup ụng va ụng mõt chu ngc dong GPB: Giai phõu bờnh MRI: Chup cụng hng t Min-Max: Tụi thiờu Tụi a OMC: ễng mõt chu PTC: Chup mõt qua da S: Siờu õm SNS: Siờu õm nụi soi STSM: Sụng thờm sau mụ MC LC DANH MC HèNH T VN Ung th õu la tõp hp cac tụn thng ac tinh cú ngun gục t cu trỳc thuục õu tu, bao gm ung th Tuy ngoai tit va ung th Tuy nụi tit ú ung th tu ngoai tit chim 90% Mụt sụ cac yu tụ nguy c cua ung th nh tip xỳc vỡ ngh nghiờp vi mụt sụ húa cht, thúi quen sinh hoat nh nghiờn ru, hỳt thuục la, ch ụ n nhiu m Trong giai oan sm thỡ chn oan khú khn vỡ triờu chng cú thờ nghốo nan hoc khụng iờn hỡnh, nu bờnh nhõn n giai oan muụn thỡ chn oan bờnh cú thờ rừ hn nh cac triờu chng toan phat nhng iu tr lai rt khú khn va thi gian sụng sau mụ ngn Hiờn viờc chn oan ung th õu ó cú nhiu tin bụ nh cac phng tiờn hiờn nh chn oan hỡnh anh , siờu õm nụi soi , ch iờm khụi unhng võn nhiu khú khn chn oan giai oan ung th ,ban cht khụi u ,õy la iu quan trng nh hng iu tr cng nh tiờn lng bờnh Ung th õu võn la mụt ln v sc khe cua th gii cng nh Viờt Nam Hiờn phõu thuõt võn la nim hy vng nht cua tim nng cha bờnh cho bờnh nhõn ung th õu Tuy nhiờn cú n 80% bờnh nhõn khụng thờ ct b khụi u vỡ s xõm ln tai ch cua khụi u hay ó cú s di cn tai thi iờm chn oan Do ú hõu ht bờnh nhõn ch c iu tr khụng triờt cn tng thờm cht lng cuục sụng cua h Vỡ võy viờc chn oan sm va chinh xac tac ụng trc tip n kt qua phõu thuõt cho bờnh nhõn Trờn th gii phõu thuõt ct khụi ta- õu tu lõn õu tiờn c thc hiờn bi Whipple nm 1935 Vi s phat triờn cua Ngoai khoa ó cú nhiu cai tin cua cac nha phõu thuõt tiờu húa Mc dự võy anh gia c kt qua phõu thuõt cho ngi bờnh oi hi phai nghiờn cu theo dừi sau mụ cht ch mi cú c s anh gia tụt c T vong ung th tuyn xp hang th t sụ trng hp t vong liờn quan n ung th tai Hoa K Trong nm 2008, t lờ c tinh cua ung th tuyn Hoa K la 37.700 trng hp, va c tinh cú khoang 34.300 bờnh nhõn cht vỡ bờnh ung th tuyn T lờ sụng nm cua tụng sụ cac bờnh nhõn ung th tuyn la tuần n % 3.2.1.2 Cỏc triu chng c nng thc th khỏc Triờu chng n Khụng au trờn rụn Cú Khụng au sau lng Cú Khụng Sụt Cú Khụng Gõy sỳt cõn Cú Khụng õy bung Cú Khụng Nụn Cú Khụng Nc tiờu vang Cú Khụng Phõn bac mõu Cú Khụng Nga Cú Khụng U thng v Cú Khụng Tỳi mõt to Cú 3.2.2 Triờu chng cõn lõm sng ca ung th õu % 3.2.2.1 Xột nghim huyt hc sinh húa Xột nghiờm Hng cõu (106) Bach cõu (103) Hb (g/l) TB lờch chun Min Max 95% CI 43 Hematocrit (%) VSS gi th VSS gi th Xột nghiờm TB lờch chun Min - Max 95% CI Urờ (mmol/l) Creatinin (mol/l) Protit (g/l) Albumin (g/l) ng (mmol/l) Bilirubin (mol/l) Amylaza (U/l) SGOT (UI/l) SGPT (UI/l) K+ (mmol/l) Na+ (mmol/l) Ca+ (mmol/l) Cl- (mmol/l) CA19-9 (UI/l) Prothrombin (%) Fibrinogen (g/l) 3.2.2.2 Kt qu xột nghim cht ch im u CA 19-9 CA19-9 (U/ml) 500U/ml 44 UT õu (N = 58) Hỡnh anh siờu õm n Hỡnh anh b khụi u Cu trỳc khụi u Kich thc khụi u % Rừ Khụng rừ Giam õm Tng õm m hn hp Khụng rừ 50mm Hỡnh anh siờu õm ng mõt va ụng wirsung UT õu (N = ) Hỡnh anh siờu õm n ễng mõt chu (11,284,27) ễng Wirsung (4,261,76) % 10mm 5mm Kha nng d oan cua S ụi vi UT Siờu õm chn oỏn Chn oỏn phõu thuõt Cú xõm ln Khụng xõm ln Cú xõm ln Khụng xõm ln 3.2.2.4 Hỡnh nh ung th ty trờn phim chp ct lp vi tớnh UT õu Hỡnh anh chup CLVT (N = ) n Hỡnh anh b Rừ Khụng rừ % 45 khụi u Cu trỳc u Kich thc u Khụng xac nh Tng t trng Giam t trng Khụng ụng u Khụng xac nh 50mm 46 3.2.3 c iờm thng tn giai phõu bờnh 3.2.3.1 i th - Xõm ln tai ch Phõn loai T Phõn loai mc ụ xõm ln cua U tai ch (T) Phõn loai T T1 inh ngha n % U nm pham vi U xõm ln trc tip vi ta trang, ụng mõt chu hoc mụ quanh U xõm ln vao da day ,lach ,ai trang ,mach ln T2 T3 Di hạch: Tỡnh trang hach cú va khụng di cn UT Xột nghiờm vi thờ Khụng di cn Cú di cn n % - Di cn xa Di cn xa nhúm UT õu ớch di cn xa n Gan Phỳc mac Dch axit T lờ cú di cn xa 3.2.3.2 Vi th Chn oan vi thờ cua bờnh nhõn UT õu ó mụ % 47 Chn oỏn vi thờ Ung th biờu mụ tuyn ụng n % (Ductal adenocarcinome) Ung th biờu mụ tuyn nhay (Mucinous noncystic carcinoma) Ung th biờu mụ tuyn nang (Cystadenocarcinoma) Ung th TB thõn kinh nụi tit (Carcinome neuroendocrine) Ung th biờu mụ tuyn vay (Adenosquamous carcinoma) Ung th t bao chựm nang (Adenocarcinome cellules acineuses) Leiomyosarcome 3.2.3.3Phõn loi giai on bnhtheo TNM Giai oan (TNM) G1 inh ngha T1-2N0M0 G2 T3N0M0 G3 T1-3N1M0 G4 T1-3N0-1M1 n % 48 3.3 CC CH TIấU PHC V CHO MC TIấU 3.3.1 Kờt qua phõu thuõt 3.3.1.1 Cỏc phu thut ỏp dng Cỏc phng phỏp m Vi trớ u õu Ton b Ct khụi ta (DPC) Nụi tt Thm 3.3.1.2 Thi gian cuc m kộo di (tớnh bng phỳt) Thi gian m (phỳt) Phng phỏp m TB SD Min- Max 95% CI DPC Nụi tt Thm 3.3.1.3 Mt s c im v k thut m - Cach x lý mm K thuõt Khõu ni Tõn - tõn Tõn - bờn Ni - hng trng n % Ni - da dy n % N - Cac kiờu nụi tt khụng ct c ta-õu K thuõt ni tt - Nụi mõt - ruụt n thuõn: Nụi OMC- Ta trang n % 49 Nụi OMC- hng trang(Roux-en-Y) Nụi OMC- hng trang(quai omega) Nụi tỳi mõt- ta trang - Nụi DD-hng trang n thuõn - Nụi mõt-ruụt + Nụi DD- hng trang Tng s 3.3.2 Biờn chng v t vong sau m 3.3.2.1 Bin chng sau m Cỏc loai biờn chng Chay mau ụ bung n Ro p xe tn d ụ bung Viờm phụi Ro miờng nụi ruụt Nhim trựng vt mụ Tng s 3.3.2.2 T vong sau m 3.3.2.3 Thi gian nm vin - Ngay nm viờn chung cho ca lụ nghiờn cu S ngy nm viờn n % ngy 14 ngy >14 ngy % 50 - So sanh nm viờn trung bỡnh cua cac phng phap mụ Phng phỏp m Ct khụi taõu Nụi tt Mụ thm n TB lờch chun p 3.3.3 Kờt qua xa sau m Phng phỏp m Tai thi iờm kiờm tra (8/2016) Mt tin Cũn sng ó chờt n % n % n % Ct ta (N=)* Nụi tt (N=) Thm (N=) N= 3.3.3.1 Kt qu xa sau m ca nhúm ung th u ty ct c u 3.3.3.2 Kt qu nhúm ung th u ty m khụng ct c u Chng D KIN BN LUN 4.1C IM CHUNG - Gii - Tuụi - Tin s uụng ru 4.2 TRIấU CHNG CN LM SNG - Vai tro cua siờu õm chn oan ung th T lờ theo dừi at c % 51 - Vai tro cua chup CLVT chn oan ung th - Vai tro cua cht ch iờm u CA19-9 4.2NHN XET V KT QU IU TR: - V ki thuõt mụ anh gia kt qua sm sau mụ Bin chng sau mụ T vong sau mụ V kt qua xa sau mụ 52 D KIN KT LUN D KIN KIN NGH TI LIấU THAM KHO I TING VIấT Trnh Vn Minh (2007) Gii phu ngi NXB Ha Nụi, 317 434 Trng Sn (2004) Nghiờn cu chn oỏn v iu tr ung th ty ngoi tit, Luõn tin s y hc, trng hc Y Ha Nụi Nguyn Minh Hai, Lõm Viờt Trung (2005) Phõu thuõt ct khụi ta cho bờnh lý õu thuy va quanh nhỳ Vater tai bờnh viờn Ch Rõy nm (1997 -2003), Y hc Vit Nam, 69-76 Lờ Quang Quục nh (2004) Ung th õu va nụi soi ngc dong Y hc Thnh ph H Chớ Minh, 8(3), 147-154 Nguyn Vn inh (2001) Nghiờn cu giỏ tr ca siờu õm chn oỏn u vựng u ty cú i chiu vi chp ct lp vi tớnh Luõn thac s y hc, hc Y Ha Nụi Pham Vn nh (2002) Tuyn tuy, Mụ hc, Nha xut ban Y hc Ha Nụi, 446-453 Nguyn Viờt Dng (2001) Giỏ tr ca cht ch im u CA 19-9 chn oỏn v tiờn lng sau m ung th ty, Luõn thac s y hc, trng hc Y Ha Nụi Nguyn Minh Hai (2007) Nghiờn cu chn oỏn v iu tr phu thut ung th ty ni tit ti bnh vin Vit c Luõn thac s y hc, trng hc Y Ha Nụi Hoang Vn Sn (1996) nh lng khỏng nguyờn liờn kt ung th CEA, CA19-9 v CYFRA 21-1 huyt bng k thu ELISA Y hc Vit 10 Nam 2010, 176-187 Nguyn Vn Cng (2009) Nghiờn cu c im lõm sng, cn lõm sng v kt qu iu tr phu thut ung th u ty ti bnh vin Vit c Luõn thac s y hc, trng hc Y Ha Nụi II TING NC NGOI 11 Anderson kE, Potter JD, Mack TM (1996) Pancreataic cancer, Jn Schottenfeld D.Fromeni JF.Cancer epidemiology and prevention New 12 York, Oxford University press 725-771 Balcom JH, Rattner DW, Warshaw AL et al (2001) Ten Year 13 Experience with 733 Pancreatic Resections Arch Surg, 136, 391-398 Baumel H, Huguier M, Manderscheide JC, Gabre JM, Houry S, Fago H (1994) Results of resection for cancer of the exocrine pancreas: a study 14 from the French Association of Surgery Br J Surg 81, 102 Brizi MG, Natale L, De Gaetano AM et al (1995) Carcinoma of the pancreatic head area, Diagnostic imaginh: Computed tomography Rays, 15 20(3), 249-268 Campbell JP, Wilson SR (1988) Pancreatic neoplasms: Hoe useful is 16 evaluation with US? Radiology, 167(2), 341-344 Cubilla AL, Gitzgerald PJ (1984) Tumors og the exocrine phncreas Atlas of Tumor Pathology, 2nd Series, Gascicle 19, Whashington DC: 17 Armed Forces Institute of Pathology, 162 Douglas K, Pleskow DK, Harvey J, Berger HJ, Gyves J, Allen E, MC Lean A, Podolsky DK (1989) Evaluation of a serologic marker CA19-9 18 in the diagnosis of pancreatic cancer Ann Int Med, 10,9, 704-709 Elizabeth Gontham, Felayo Correa, Isidore Cohn (1987) Epidemiology of cancer of the pancreas Surgical disease of the pancreas Lea Febiger 19 Philadelphia 614 Gebhardt C, Meyer W, Reichel M, et al (2000) Prognostic factors in the operative treatment of ductal pancreatic carcinoma Lanenbecks Arch 20 Surf 385, 14 Hanly E.J (2006) 21 www.emedicine.com Hruban RH, Petersen GM, Ha PK et al (1998) Genetic of pancreatic 22 cancer, Surg oncol clin N Am, 1-23 Ivy, IJ, Sarr, M.G, Reiman, HM (1990) Nonendocrine cancer of the Neoplasms of the Endocrine Pancreas, pancreas in patients under age gorty years, Surger, 108, 481-487 23 Lumadue JA, Griffin CA, Osmac M et al (1995) Familial pancreatic 24 cancer and genetic of pancreatic cancer, Cancer, 845-885 Mangray S, Kinh TC (1998) Moleculair pathobiology of pancreatic 25 adenocarcinoma, Front Biosci 1148-1160 Muller MF, Meyenberger C, Bertschinger P et al (1994) Pancreatic tumor: Evaluation with endoscopic US, CT an MR imaging Radiology, 26 190(3), 745-751 Nakaizumi A, Uehara H, Ishi H (1995) Endoscopic ultrasonography in diagnosis and staging of pancreatic cancer, Digestive diseases and 27 Sciences, 40(3), 745-751 Phoa SSKS, Reeders JWAJ, Raws EAJ (1999) Spiral computed tomography for preoperative staging of potentially resectable carcinoma 28 of the pancreatic head, Br J Surg, 86(6), 789-794 Ralls PV (1991) Focal hepatic and pancreatic disease Syllabus Special 29 Course: Ultrasound, 293 306 Rozenlum E, Schutte M, Goggin M, et al (1997) Tumor Suppressive 30 pathways, in pancreatic carcinoma Cancer Res, 1731-1734 Schutte M, Hruban RH, Gerads J, et al (1997) Abrogati of the Rbb16 tumor suppressive pathway in virtually all pancreatic carcinomas, 31 Cancer Res, 3126-3130 Tsukimoto, I., Watanabe, K., Lin, J.B., Nakajkma, T (1973) Pancreatic 32 carcinoma in children in japan Cancer, 31, 1203-7 Ward Em, Stephens DH, Sheedy PR (1983) Computed tomographic characteristics of pancreatic carcinoma: An analysis of 100 cases 33 Radiographics, 3, 547 Way LW (1987) Diagnosis of pancreatic and other periampullary 34 cancer Surgical disease of the pancreas, 641-56 Whipple A O., parsons W.B., Mullins C.R (1935) Treatment of carcinoma of the ampulla of Vater Ann.Surg., 102, 763 35 Wittenberg J, Joseph T, Ferrucci Jr, Andrew L, Warshaw AL (1984) Contribution of computed tomography to patiens with pancreatic 36 adenocarcinoma World J Surg, 8, 831-838 Zollinger R.M, Dllison E.H (1955) Primary peptic ulcerations of the jejunum associated with islet cell tumor of the pancreas Ann Surg, 142:709
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ đầu tụy tại BỆNH VIỆN VIỆT đức GIAI đoạn 2013 2016 , NGHIÊN cứu đặc điểm lâm SÀNG, cận lâm SÀNG và kết QUẢ điều TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ đầu tụy tại BỆNH VIỆN VIỆT đức GIAI đoạn 2013 2016

Từ khóa liên quan