ĐáNH GIá kết QUả điều TRị BệNH NHÂN sốc TIM DO VIÊM cơ TIM được CAN THIệP TIM PHổI NHÂN tạo (VENOARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION)

70 279 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 11:01

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NG PH KHIấM ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH NHÂN SốC TIM DO VIÊM CƠ TIM ĐƯợC CAN THIệP TIM PHổI NHÂN TạO (VENOARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION) CNG LUN VN THC S Y HC H NI - 2015 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NG PH KHIấM ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị BệNH NHÂN SốC TIM DO VIÊM CƠ TIM ĐƯợC CAN THIệP TIM PHổI NHÂN TạO (VENOARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION) Chuyờn ngnh : Hi sc cp cu Mó s : 60720122 CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS o Xuõn C H NI - 2015 DANH MC CH VIT TT ACT : Activated Clotting Time ALMMPB : p lc mao mch phi bớt APACHE : Acute Physiology And Chronic Health Evaluation ARDS : Hi chng suy hụ hp cp tin trin (Acute Respiratory Ditress Syndrome) ALTMTT : p lc tnh mch trung tõm BN : Bnh nhõn CI : Ch s tim(cardiac index) CO : Cung lng tim(cardiac out put) ECMO : Extracorporeal Membrane Oxygenation (Trao i oxy qua mng) EF :Ejection fraction (Phõn s tng mỏu) FiO2 : T l oxy khớ th vo (Inspired oxygen fraction) HA : Huyt ỏp HATB : Huyt ỏp trung bỡnh HCO3 : Bicarbonat HSTC : Hi sc tớch cc IABP : Intra-aortic Balloon Pump (Bm búng ng mch ch) LVAD : Left ventricular assist device (Thit b h tr tht trỏi) NMCT : Nhi mỏu c tim PaCO2 : p lc riờng phn CO2 mỏu ng mch (Arterial partial pressure of carbon dioxide ) PaO2 : p lc riờng phn O2 mỏu ng mch (Arterial partial pressure of oxygen ) PEEP : p lc riờng cui thỡ th (Continuous Positive Airway Pressure) P/F : T l PaO2 trờn FiO2 PH : (potential hydrogen) SOFA :Sequential Organ Failure Assessment SpO2 : bóo hũa oxy mỏu mao mch (Pulse Oximeter Oxygen Saturation) TKNT : Thụng khớ nhõn to TMTT : Tnh mch trung tõm VA : Veno-arterial (Tnh mch- ng mch) VCT : Viờm c tim Vt : Th tớch khớ lu thụng MC LC PH LC DANH MC BNG DANH MC BIU DANH MC HèNH T VN Sc tim l tỡnh trng gim t ngt chc nng tim nng dn n gim ti mỏu, thiu oxy cỏc c quan nu khụng c gii quyt kp thi s gõy lờn bnh cnh suy a tng v t vong nhanh chúng [1-2-3] Mc dự ó cú rt nhiu tin b trong hiu bit v c ch bnh sinh, cng nh s phỏt trin ca cỏc phng tin v k thut hi sc cp cu, t l t vong ca bnh nhõn sc tim cũn rt cao [2-4] Cú nhiu nguyờn nhõn gõy sc tim nh nhi mỏu c tim, viờm c tim (VCT) cp nng, bnh tim giai on cui, chốn ộp tim cp Trong ú VCT cp nng l mt nhng nguyờn nhõn ph bin gõy sc tim bnh nhõn tr tui [2-5] VCT l tỡnh trng c tim b viờm nhiu nguyờn nhõn, ú ch yu l vi rỳt [6] Hu ht cỏc trng hp viờm c tim cú biu hin lõm sng nh cú th hi phc hon ton sau mt thi gian ngn m khụng cn phi can thip iu tr hay hi sc tớch cc Tuy nhiờn nhng bnh nhõn VCT nng din bin cp tớnh cú th cú bnh cnh nguy kch nh suy tim cp nng, ri lon nhp tim nng, sc tim v thm ngng tun hon tin trin n t vong nhanh chúng Nhng bnh nhõn ny nu c phỏt hin kp thi, can thip iu tr h tr phự hp cú kh nng hi phc cao [7-8] Trong iu tr sc tim núi chung cng nh sc tim VCT núi riờng, vic s dng cỏc thit b h tr tun hon c hc l liu phỏp ó gúp phn ỏng k lm gim t l t vong ca bnh nhõn, c bit l cỏc bnh nhõn khụng ỏp ng vi cỏc bin phỏp hi sc thng quy [9-10] Cỏc thit b h tr tun hon c hc thng dựng hin gm k thut bm búng i xung ng mch ch (Intra aortric baloon Pumps, IABP), thit b h tr tht trỏi (LAD) v h thng tim phi nhõn to, trao i oxy qua mng nhõn to ngoi c th (ECMO) [3] IABP ch cú th cú tỏc dng iu chnh ch khụng cú tỏc dng thay th chc nng tim, hn na IAPB cú nhc im ch cú tỏc dng h tr cỏc trng hp suy tht trỏi v c bit khụng h tr c cỏc BN cú cỏc ri lon nhp phc [11] Cỏc thit b h tr tht cú th h tr c nhng trng hp suy tht phi v tht trỏi nhiờn bin phỏp ny nhc im ng thụng cn t trc tip vo tim vy cn phi lm phũng m v chi phớ cho k thut ny cng rt tn kộm, liu phỏp ny thng ỏp dng cho cỏc bnh nhõn bnh tim giai on cui, ớt ỏp dng cho cỏc bnh nhõn sc tim doc cỏc nguyờn nhõn cú kh nng hi phc sm Trong ú k ECMO theo phng thc tnh mch - ng mch (VA ECMO) l k thut cú nhiu u im, cú xu hng c x dng rng rói iu tr h tr bnh nhõn sc tim c bit l nhng bnh nhõn sc tim cú kh nng hi hi phc thi gian ngn nh VCT Trờn th gii, rt nhiu nghiờn cu ó cho thy vic ỏp dng ECMO iu tr bnh nhõn sc tim núi chung c bit l bnh nhõn sc tim VCT t hiu qu tt [12-13] Ti Vit Nam cha cú nhiu bỏo cỏo v vic ỏp dng ECMO iu tr bnh nhõn sc tim viờm c tim Ti khoa HSTC bnh vin Bch mai cng mi trin khai k thut ECMO iu tr bnh nhõn sc tim [14] Vi mong mun hiu bit rừ hn v vic ỏp dng k thut ECMO v hiu qu ca ECMO iu tr cỏc bnh nhõn sc tim VCT ti Vit Nam nhm nõng cao hn na kh nng iu tr nhng bnh nhõn sc tim VCT chỳng tụi tin hnh ti nghiờn cu: ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh nhõn sc tim c can thip tim phi nhõn to (Extracorporeal Membrane oxygenation)vi mc tiờu: ỏnh giỏ kt qu iu tr bnh nhõn sc tim c can thip tim phi nhõn to (Extracorporeal Membrane oxygenation) ti khoa HSTC Bnh vin Bch Mai Nhn xột mt s yu t nh hng n kt qu iu tr bnh nhõn sc tim c can thip tim phi nhõn to (Extracorporeal Membrane oxygenation) ti khoa HSTC Bnh vin Bch Mai 10 CHNG TNG QUAN 1.1 Tng quan v VCT 1.1.1 i cng v VCT [6-15-16] Thut ng VCT c dựng ch tỡnh trng viờm ca c tim, biu hin bng s xõm nhp ca cỏc t bo viờm c tim, hoi t, giỏng húa c tim cỏc mc khỏc xy nhiu cn nguyờn ú ch yu l cỏc cn nguyờn nhim trựng c bit l virus Biu hin lõm sng ca VCT rt a dng, t khụng cú biu hin trờn lõm sng ti biu hin ca bnh cnh rt cp tớnh v nguy kch nh suy tim cp, sc tim hay t t Tiờu chun vng chn oỏn VCT l da trờn tiờu chun mụ bnh hc sinh thit c, nhiờn nhy v c hiu ca xột nghim sinh thit c tim lm gii phu bnh thp cng nh vai trũ ca sinh thit c tim vi quyt nh iu tr trờn lõm sng v tiờn lng l rt thp ú thc hnh lõm sng hu ht cỏc trng hp VCT c chn oỏn l chn oỏn lõm sng, chn oỏnloi tr.Tin trin ca VCT cng rt a dng, hu ht BN VCT cú th t hi phc hon ton, vy mt st ớt bnh nhõn VCT cú th cú biu hin bnh tin trin cp tớnh vi bnh cnh lõm sng nguy kch nh suy tim cp, lon nhp nguy him, hay thm t t, mt s bnh nhõn VCT cú th tin trin t t gõy bnh c tim gión, suy tim 1.1.2 Cn nguyờn VCT [17] Hu ht cỏc trng hp VCT khụng c chn oỏn cn nguyờn phn ln bnh nhõn VCT khụng cú biu hin lõm sng hoc biu hin rt nh, v cng cha cú nhng thng nht v phng phỏp, tiờu chun vic xỏc nh cn nguyờn gõy viờm c tim Cỏc phng phỏp chn oỏn cn nguyờn c ỏp dng cho n bao gm: xột nghim huyt thanh, nuụi cy mỏu v bnh phm sinh thit c tim, k thut khuch i gen PCR, sinh thit c tim lm gii phu bnh hc Cho n cú rt ớt bi tng quan h thng v cn nguyờn gõy viờm c tim c bỏo cỏo Theo cỏc bỏo cỏo ny cú nhiu nguyờn nhõn gõy VCT ó c ghi nhn Thiele H., Ohman E M., Desch S et al (2015) Management of cardiogenic shock Eur Heart J, 36(20), 1223-1230 10 Rihal C S., Naidu S S., Givertz M M et al (2015) 2015 SCAI/ACC/HFSA/STS Clinical Expert Consensus Statement on the Use of Percutaneous Mechanical Circulatory Support Devices in Cardiovascular Care: Endorsed by the American Heart Assocation, the Cardiological Society of India, and Sociedad Latino Americana de Cardiologia Intervencion; Affirmation of Value by the Canadian Association of Interventional Cardiology-Association Canadienne de Cardiologie d'intervention J Am Coll Cardiol, 65(19), e7-e26 11 Thiele H., Zeymer U., Neumann F J et al (2013) Intra-aortic balloon counterpulsation in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock (IABP-SHOCK II): final 12 month results of a randomised, open-label trial Lancet, 382(9905), 1638-1645 12 Tarzia V., Bortolussi G., Bianco R et al (2015) Extracorporeal life support in cardiogenic shock: Impact of acute versus chronic etiology on outcome J Thorac Cardiovasc Surg, 150(2), 333-340,Marasco S F., Lukas G., McDonald M et al (2008) Review of ECMO (extra corporeal membrane oxygenation) support in critically ill adult patients Heart Lung Circ, 17 Suppl 4, S41-47 13 Paden M L., Conrad S A., Rycus P T et al(2013) Extracorporeal Life Support Organization Registry Report 2012 ASAIO J, 59(3), 202-210 14 Nguyn Gia Bỡnh v cng s (2013) Nhõn mt trng hp: nhi mỏu c tim cp bin chng ngng tun hon c cu sng nh phi hp cht ch gia khoa cp cu-n v can thip mch vnh- khoa hi sc tớch cc Y hc thc hnh,, 53, 42-48 15 Caforio A L., Pankuweit S., Arbustini E et al (2013) Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis: a position statement of the European Society of Cardiology Working Group on Myocardial and Pericardial Diseases Eur Heart J, 34(33), 2636-2648, 2648a-2648d 16 Ellis C R v Di Salvo T (2007) Myocarditis: basic and clinical aspects Cardiol Rev, 15(4), 170-177,Kindermann I., Kindermann M., Kandolf R v cng s (2008) Predictors of outcome in patients with suspected myocarditis Circulation, 118(6), 639-648 17 Leslie T Cooper J., MD (2015) Etiology and pathogenesis of myocarditis,http://www.uptodate.com/contents/etiology-andpathogenesis-of-myocarditis?source=see_link, 18 Leslie T Cooper J., MD (2015) Clinical manifestations and diagnosis of myocarditis in adults, http://www.uptodate.com/contents/clinicalmanifestations-and-diagnosis-of-myocarditis-in-adults? source=related_link, 19 Maron B J., Doerer J J., Haas T S et al (2009) Sudden deaths in young competitive athletes: analysis of 1866 deaths in the United States, 19802006 Circulation, 119(8), 1085-1092 20 Drory Y., Turetz Y., Hiss Y v cng s (1991) Sudden unexpected death in persons less than 40 years of age Am J Cardiol, 68(13), 1388-1392 21 Schultz J C., Hilliard A A., Cooper L T., Jr et al (2009) Diagnosis and treatment of viral myocarditis Mayo Clin Proc, 84(11), 1001-1009 22 Friedrich M G v Marcotte F (2013) Cardiac magnetic resonance assessment of myocarditis Circ Cardiovasc Imaging, 6(5), 833-839 23 Mahrholdt H., Goedecke C., Wagner A et al (2004) Cardiovascular magnetic resonance assessment of human myocarditis: a comparison to histology and molecular pathology Circulation, 109(10), 1250-1258 24 Cooper L T., Baughman K L., Feldman A M et al (2007) The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease: a scientific statement from the American Heart Association, the American College of Cardiology, and the European Society of Cardiology Circulation, 116(19), 2216-2233 25 Shauer A., Gotsman I., Keren A et al (2013) Acute viral myocarditis: current concepts in diagnosis and treatment Isr Med Assoc J, 15(3), 180185 26 Hochman J S et al (1995) Current spectrum of cardiogenic shock and effect of early revascularization on mortality Results of an International Registry SHOCK Registry Investigators Circulation, 91(3), 873881,Hollenberg S M (2004) Recognition and treatment of cardiogenic shock Semin Respir Crit Care Med, 25(6), 661-671 27 Ginat D., Massey H T., Bhatt S et al (2011) Imaging of mechanical cardiac assist devices J Clin Imaging Sci, 1, 21 28 Gail Annich v Graeme Maclaren (2014) Extracorporeal Cardiopulmonary Support in Caritical Care 4th Edition Extracorporeal Life Support Organization, USA 29 Zangrillo A., Biondi-Zoccai G., Landoni G et al (2013) Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) in patients with H1N1 influenza infection: a systematic review and meta-analysis including studies and 266 patients receiving ECMO Crit Care, 17(1), R30 30 Kohler K., Valchanov K., Nias G et al (2013) ECMO cannula review Perfusion, 28(2), 114-124 Ph lc 1: BNH N NGHIấN CU I Hnh chớnh H v tờn: Tui: Gii: Chiu cao: (cm) Cõn nng : (kg) Mó bnh ỏn: Din tớch da Mó lu tr: a ch: S in thoi liờn lc Ngy vo vin: ./ / Ngy vo ICU: ./ / Ngy vin: / / Ngy chuyn khoa (tuyn di) / / S ngy nm vin: S ngy nm ti ICU: II Chuyờn mụn 2.1 Tin s Tng HA T Suy tim COPD Bnh khỏc: 2.2 Bnh s: - St: cú Khụng cú Thi im bt u st: - au ngc: Cú Khụng cú, thi im bt u: - Khú th: cú , khụng cú Thi im bt u: - Lon nhp: - Tt huyt ỏp: thi im bt u: 2.2.1 Chn oỏn bin chng - Sc 2.2.3 Suy a tng RL nhp tim - Thi gian sc cho n nhp ICU - Thi gian ng ECMO - Thi gian t sc n chy ECMO 2.3 Mc nng vo ICU - APACHE II - SOFA - Bnh nhõn cú ngng tun hon Cú Khụng - Liu mch trc ECMO Adreanalin - P/F trc ECMO Noradrenalin Dopamin Dobutamin - XQ phi 2.3 ECMO ng vo tnh mch: -Kớch c catheter t/m - ng vo ng mch: -Kớch c catheter /m - V trớ t Catheter ng mch - ng tỏi ti mỏu chi -Cú - Khụng -1 ng - ng Theo dừi ECMO 3.1 Lõm sng Trc ECMO Sau 1h Sau 2h Sau 3h Sau 4h Sau 5h Sau 6h Sau 12h Sau 18h Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy M N/ HA N/tiu í thc Lon nhp Chy mỏu Vũng chõn T/P SOFA Sau 24 Ngy gi M N/ HA N/tiu í thc Lon nhp Chy mỏu Vũng chõn T/P SOFA Ngy Ngy Ngy Ngy 10 11 12 13 Ngy 14 M N/ HA N/tiu í thc Lon nhp Chy mỏu Vũng chõn T/P SOFA 3.2 Theo dừi tun hon v thụng s mỏy ECMO ( qu 1) Trc ECMO Sau phỳt Sau 15 Phỳt Sau gi Sau gi Sau gi Sau 12 gi Sau 24 gi Ngy Ngy Vũng quay CI/CO FiO2 Lu lng HA Vn mch Ngy Vũng quay CI/CO FiO2 Lu lng HA Vn mch Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy 10 Ngy 11 Ngy 12 Ngy 13 Ngy 14 Vũng quay CI/CO FiO2 Lu lng HA Vn mch 3.3 Theo dừi ụng mỏu v Heparain Vo ECMO Sau 6h Sau 12h Sau 18h Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinogen D-dimer NF ru Sau 24 gi Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinogen D-dimer NF ru Ngy Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy Sau 6h Sau 12h Sau 18h Ngy Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy 10 Sau 6h Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinogen D-dimer NF ru Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinoge n D-dimer NF ru Sau 24h Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinog en D-dimer NF ru Sau 18h Sau 24h Ngy Sau 6h Sau 12h Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinogen D-dimer NF ru Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy 11 Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Sau 12h Sau 18h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Sau 12h Sau 18h Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinogen D-dimer NF ru Ngy 12 Sau 6h Ngy 13 Sau 6h Bolus Hep D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinoge n D-dimer NF ru Sau 24h Bolus Hep Ngy 14 Sau 6h Sau 24 gi D/trỡ Hep Tiu cu APTTs APTT b/c PT Fibrinogen D-dimer NF ru 3.4 Hụ hp v mỏy th Trc ECMO Mode th P-Plaute PIP Vt/tn s I/E PEEP FiO2 SPO2 pH PaO2 P/F CO2/HCO Lactat Sau 6h Sau 12h Sau 18 Sau 24h Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy 11 Ngy 12 Ngy Ngy Mode th P-Plaute PIP Vt/tn s I/E PEEP FiO2 SPO2 pH PaO2 P/F CO2/HCO Lactat Mode th P-Plaute PIP Vt/tn s I/E PEEP FiO2 SPO2 pH PaO2 P/F CO2/HCO3 Lactat Ngy 13 Ngy 14 Ngy Ngy Ngy 10 3.5 Cỏc xột nghim khỏc Trc ECMO Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy TroponinT ProBNP CK/CKMB S/õ tim EF Ure/Creatini n GOT/GPT BilTP/Bil TT Pro/Albumin Prealbumin Na/K Ngy Ngy Ngy Ngy 10 Ngy 11 Ngy 12 Ngy 13 Ngy 14 TroponinT ProBNP CK/CKMB S/õ tim EF Ure/Creatini n GOT/GPT BilTP/Bil TT Pro/Albumin Prealbumin Na/K 3.6.Nhim trựng Trc ECMO BC TT/L CRP Procalcito Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy 10 11 12 13 14 BC TT/L CRP Procalcito -Cy m: -õm tớnh: -Dng tớnh (vi khun ) - Cy mỏu: -õm tớnh -Dng tớnh (vi khun ) - Cy nc tiu: -õm tớnh -Dng tớnh (vi khun ) - Cy u catheter : -õm tớnh -Dng tớnh (vi khun ) - Bnh phm khỏc: -õm tớnh: -Dng tớnh (vi khun ) 4.Bin chng ECMO 4.1 Mt mỏu, chy mỏu Trc ECMO HC/Hb Hct LDH Chy mỏu V trớ Truyn HC Truyn BC Truyn plasma L Truyn Cry O Thiu mỏu chõn P/T Thiu mỏu tay P/T Thiu mỏu nóo Sau 6h Sau 12h Sau 18h Sau 24h Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy Ngy 12 Ngy 13 Ngy Ngy Ngy 10 Ngy 14 HC/Hb Hct LDH Chy mỏu V trớ Truyn HC Truyn BC Truyn plasma L Truyn Cry O Thiu mỏu chõn P/T Thiu mỏu tay P/T Thiu mỏu nóo Ngy 11 HC/Hb Hct LDH Chy mỏu V trớ Truyn HC Truyn BC Truyn plasma L Truyn Cry O Thiu mỏu chõn P/T Thiu mỏu tay P/T Thiu mỏu nóo 4.2 Tc mng: 4.3 V mng: -Cú -Cú 4.4 Trc trc mỏy ECMO: -Khụng -Khụng Ngy th my Ngy th my -Cú - Khụng - Ngy th my - Li gỡ iu tr 5.1 Khỏng sinh Cú Khụng - Loi khỏng sinh Kt qu 6.1 S mng lc ECMO 6.2 Thi gian chy ECMO Mng (gi) Mng (gi) 6.3 S ngy ngng ECMO 6.3 Thoỏt sc: Cú Khụng Thi gian thoỏt sc 6.4 Thnh cụng v mt k thut: Ngng ECMO sng trờn ngy -Cú -Khụng 6.5 Kt qu cui cựng - Sng t vong -Nguyờn nhõn t vong Xin v
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐáNH GIá kết QUả điều TRị BệNH NHÂN sốc TIM DO VIÊM cơ TIM được CAN THIệP TIM PHổI NHÂN tạo (VENOARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION) , ĐáNH GIá kết QUả điều TRị BệNH NHÂN sốc TIM DO VIÊM cơ TIM được CAN THIệP TIM PHổI NHÂN tạo (VENOARTERIAL EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION)

Từ khóa liên quan