ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hỗ TRỢ của bài THUỐC kỷ cúc địa HOÀNG THANG TRONG điều TRỊ hội CHỨNG TIỀN ĐÌNH ở PHỤ nữ TIỀN mãn KINH

48 293 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 10:53

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI NGUYN TH KIM DINH ĐáNH GIá TáC DụNG Hỗ TRợ CủA BàI THUốC Kỷ CúC ĐịA HOàNG THANG TRONG ĐIềU TRị HộI CHứNG TIềN ĐìNH PHụ Nữ TIềN MãN KINH CNG LUN VN THC S Y HC H NI 2015 B GIO DC V O TO TRNG I HC Y H NI B Y T NGUYN TH KIM DINH ĐáNH GIá TáC DụNG Hỗ TRợ CủA BàI THUốC Kỷ CúC ĐịA HOàNG THANG TRONG ĐIềU TRị HộI CHứNG TIềN ĐìNH PHụ Nữ TIềN MãN KINH Chuyờn ngnh: Y hc c truyn Mó s: CNG LUN VN THC S Y HC Ngi hng dn khoa hc: TS Lấ VN HI H NI 2015 CH VIT TT BN HA Bnh nhõn Huyt ỏp N0 N10 N30 TMK YHCT YHH Ngy u tiờn trc iu tr Ngy th 10 sau iu tr Ngy th 30 sau iu tr Tin kinh Y hc c truyn Y hc hin i MC LC DANH MC BNG T VN Hi chng tin ỡnh khụng phi l mt bnh m l hi chng ca nhiu nguyờn nhõn khỏc Cỏc triu chng thng gp nht l chúng mt , mt thng bng ngoi cũn cú cỏc triu chng khỏc nh ự tai , bun nụn , nụn,tim p nhanh , vó m hụi i kốm vi nhng du hiu lõm sng ú thng gp nht l rung git nhón cu Cỏc nguyờn nhõn gõy ri lon tin ỡnh : Bnh Meniere , viờm mờ o , viờm thn kinh tin ỡnh , rũ mờ nh, ng c dõy VIII thuc, u dõy VIII , u thõn nóo , x cng ri rỏc , thiu mỏu ca h sng nn Hi chng tin ỡnh xy khỏ ph bin, mt nghiờn cu gn õy v dch t hc m c tớnh 35% ngi t 40 tui tr lờn ó tri qua mt s cn ri lon tin ỡnh cng ti m , vin quc gia v ic v ri lon giao tip khỏc ( NDCD ) bỏo cỏo 80% nhng ngi t 65 tui tr lờn thng b chúng mt ú chúng mt ri lon tin ỡnh chim khong 50% Thi k tin kinh l mt giai on t nhiờn mi ph n , xut hin tui khong 40 n 55 tui giai on ny cú s gim sỳt nng ni tit t bung trng õy l nguyờn nhõn gõy nhiu khú chu cho ph n Mt nhng hay gp l ri tin ỡnh Hi chng tin ỡnh din bin vi ngy hoc cú th kộo di nhiu hn nh hng n cụng vic, sinh hot hang ngy lm gim cht lng sng Hin YHH iu tr hi chng tin ỡnh ch yu bng cỏc thuc: khỏng Histamin (H1) , khỏng cholinergic , chn kờnh Calxi , tng tun hon nóo v mt s thuc iu tr triu chng khỏc Nhc im ca cỏc thuc ny l ch iu tr tng t v cú nhiu tỏc dng ph Theo YHCT hi chng tin ỡnh thuc phm vi chng huyn vng tng ng nhiu bnh ca YHH nh tng HA, HA thp, suy nhc thn kinh, thiu mỏu Nguyờn nhõn gõy thuc nhúm : Can dng thng cang, m chc trung tr, thn tinh bt tỳc, huyt h suy Ri lon tin ỡnh ph n tin kinh cú nguyờn nhõn l bc vo giai on tin kinh cú s suy gim cụng nng ca ng tng c bit l tng can v tng thn trờn lõm sng hay gp th bnh can thn õm h iu tr th bnh ny cú rt nhiu bi thuc c phng ú cú bi K cỳc a hong thang Vi phng chõm kt hp YHH v YHCT tn dng ti a u im ca tng phng phỏp , tng hiu qu iu tr hn ch ti thiu nhc im chỳng tụi tin hnh nghiờn cu ti ỏnh giỏ tỏc dng h tr ca bi thuc K cỳc a hong thang iu tr hi chng tin ỡnh ph n tin kinh vi mc tiờu : ỏnh giỏ tỏc dng ca bi thuc K cỳc a hong thang iu tr hi chng tin ỡnh ph n tin kinh ỏnh giỏ s ci thin cỏc triu chng khỏc ca hi chng tin kinh Theo dừi nhng tỏc dng khụng mong mun ca bi thuc Chng TNG QUAN 1.1 QUAN NIM CA YHH V HI CHNG TIN èNH V TIN MN KINH 1.1.1 Hi chng tin ỡnh 1.1.1.1 Gii phu h thng tin ỡnh Bao gm tin ỡnh ngoi biờn v tin ỡnh trung ng * H thng tin ỡnh ngoi biờn - Mờ nh mng, nm mờ nhi xng xng ỏ bao gm: Ba ng bỏn khuyờn: cỏc ng bỏn khuyờn cú ni dch di chuyn kớch thớch cỏc th th nhn cm truyn qua dõy thn kinh tin ỡnh + ng bỏn khuyờn ngang + ng bỏn khuyờn trc + ng bỏn khuyờn sau Cỏc vt dỏt nh bao gm cỏc tỳi bu dc v tỳi tai trong, cú cỏc th th nhy cm vi v trớ ca u khụng gian Cỏc thụng tin cng c truyn v qua dõy thõn kinh tin ỡnh - Dõy thn kinh tin ỡnh: i ng tai cựng vi dõy c tai, qua gúc cu tiu nóo qua rónh hnh cu ni vi nhõn tin ỡnh Hỡnh : Mờ nh mng ng bỏn khuyờn trc ng bỏn khuyờn ngoi ng bỏn khuyờn sau ng ni bch huyt Soan nang Cu nang TK tin ỡnh (thuc dõy VIII) TK c tai (thuc dõy VIII) * H thng tin ỡnh trung ng: - Nhõn tin ỡnh: Nm sn nóo tht IV bao gm nhiu nhõn: Nhõn trờn, nhõn ty, nhõn bờn Cỏc nhõn ny cú nhiu tip ni vi cỏc cu trỳc thn kinh khỏc - Cỏc si n: Ch yu l si n t tiu thựy nhung ca tiu nóo - Cỏc si i: Bú tin ỡnh gai: Ni nhõn tin ỡnh vi cỏc t bo ng sng trc ty Cỏc si ni nhõn tin ỡnh vi nhõn cỏc nhõn nhón qua mt t bo thn kinh trung gian (liờn h ny gii thớch ti cú du hiu nystagmus kớch thớch tin ỡnh) Vi v nóo thựy nh lờn l khu vc nhn bit v trớ v di chuyn ca u Cỏc si i n cu to li, cỏc nhõn xỏm trung ng 1.1.1.2 Triu chng ca hi chng tin ỡnh * Triu chng ch quan: 10 Chúng mt l triu chng ch yu BN cú cm giỏc b dch chuyn, mi vt xung quanh xoay trũn, hoc chớnh bn thõn BN xoay trũn so vi nhng vt xung quanh Trong nhng trng hp rừ rng, cm giỏc b dch chuyn rt rừ, cú th xy trờn mt phng ng dc hoc mt phng ng ngang Tuy nhiờn mt vi trng hp chúng mt khụng rừ rng, BN ch cú cm giỏc dch chuyn hoc lc l thõn mỡnh, hoc cm giỏc bay lờn, rt xung hoc cm giỏc mt thng bng Cỏc du hiu i kốm thng hng nh : BN thng cú cm giỏc khú chu, thng l s hói, mt thng bng Tộ ngó cú th xy lỳc chúng mt, lỳc ny BN khụng th ng c Ngoi BN cú th cú ri lon dỏng i Bun nụn, ma xut hin lm nhng c ng nh nhng v thng i kốm cỏc ri lon mch nh da tỏi xanh, vó m hụi, gim nhp tim Chỳng ta cn lu ý tt c nhng c im ca chúng mt: Kiu xut hin ca chúng mt: cú th xut hin t ngt v cú tớnh cht xoay trũn, hoc cú th xut hin t t vi nhng cn chúng mt nh ni tip hoc ch mt thng bng nh lỳc i li v sau ú triu chng ny tr thnh tớnh Chúng mt xy lỳc thay i t th t nm sang ngi khụng, chúng mt cú lch v mt bờn no khụng? Cỏc du hiu i kốm: quan trng nht l cỏc du hiu v thớnh lc (gim thớnh lc, ự tai, cm giỏc tai b y, ic c), k n l cỏc du hiu v thn kinh thc vt (bun nụn, nụn úi, lo lng) Lu ý l bnh nhõn hon ton khụng mt ý thc Tin s ca bnh nhõn v tai mi hng (viờm tai kộo di), v thn kinh, chn thng (chn thng s nóo), v ng c (ng c thuc, c bit l cỏc khgỏng sinh c vi tai), v mch mỏu, v d ng c im din tin v tn s cn chúng mt Chúng mt sinh lý : Xy 34 I: xut hin nystagmus cú chiu ỏnh cựng chiu vi phớa m mt liờc sang bờn ú Vớ d nystagmus ỏnh sang (P) mt lic sang (P) II: nystagmus xut hin c mt ng gia III: nystagmus ỏnh sang chiu ngc li vi phớa m mt lic sang Vớ d nystagmus ỏnh sang (T) mt lic sang (P) + Nghim phỏp bc i hỡnh sao: yờu cu bnh nhõn nhm mt, bc ti bc sau ú lựi li bc lp li nhiu ln khong 30 giõy Nờu gim chc nng tin ỡnh mt bờn bnh nhõn cú khuynh hng lch v mt bờn (bờn bnh) tin lờn v lch theo hng ngc li lựi sau v nờn hỡnh ngụi Khi ú xỏcnh nghim phỏp ( + ) + Nghim phỏp lch ngún tay tr: Bnh nhõn gi thng hai tay trc, ngún tr chm vo ngún tr ca ngi khỏm, sau ú quan sỏt bnh nhõn m mt nhỡn v phớa trc v nhm mt, khong phỳt Nghim phỏp ( - ): ngún tr khụng lch nhm mt Nghim phỏp ( + ): ngún tr lch nhm mt Hng lch hoc phi hoc trỏi hoc khụng hng nh - Cỏc triu chng c nng hi chng tin kinh theo thang im Blatt - Kupperman - Cỏc c im lõm sng theo YHCT ( mch, li th bnh ) - Cỏc tỏc dng khụng mong mun ca bi thuc:au bng,bun nụn, nụn, ri lon tiờu húa, mn nga trờn da - Cỏc ch s cn lõm sng: + Cụng thc mỏu + Sinh húa mỏu: Ure, Creatinin, Glucose,Cholesteron, Triglycerit, HDLCho, LDL-Cho + o lu huyt nóo 2.3.5 Cỏch ỏnh giỏ kt qu 35 * Lõm sng - ỏnh giỏ triu chng chúng mt: + S ci thin triu chng chúng mt: , khụng + Mc ca triu chng chúng mt : Nng, va, nh - ỏnh giỏ s ci thin cỏc triu chng ca hi chng tin kinh - Cỏc triu chng c theo dừi thi im: + Ngy u tiờn trc iu tr ( N0 ) + Ngy th 10 sau iu tr ( N10) + Ngy th 30 sau iu tr ( N30) - Cn lõm sng : ỏnh giỏ s thay i trc sau ca cỏc ch s cn lõm sng quỏ trỡnh iu tr 2.4 THI GIAN V A IM NGHIấN CU - Thi gian: T thỏng 6/2016 n thỏng 6/2017 - a im: Ti Bnh vin YHCT Trung ng 2.5 X Lí S LIU - S liu thu c nghiờn cu c phõn tớch, x lý theo phng phỏp xỏc sut thng kờ y sinh hc Cỏc s liu c x lý trờn mỏy vi - tớnh s dng phn mm SPSS 20.0 Tớnh cỏc giỏ tr: T l phn trm (%), giỏ tr trung bỡnh thc nghim (), - lch chun thc nghim (SD) S dng thut toỏn: + Student T test: So sỏnh s khỏc gia hai giỏ tr trung bỡnh + Kim nh : So sỏnh s khỏc gia cỏc t l (%) * Vi p > 0,05 s khỏc bit khụng cú ý ngha thng kờ * Vi p < 0,05 s khỏc bit cú ý ngha thng kờ 2.6 O C NGHIấN CU - cng nghiờn cu c thụng qua Hi ng chm cng ca 36 trng i hc Y H Ni - cng nghiờn cu c s ng ý cho phộp ca Giỏm c, Hi - ng khoa hc Bnh vin YHCT Trung ng i tng t nguyn tham gia vo nghiờn cu m bo trung thc, khỏch quan, khụng gõy hi cho ngi bnh Nghiờn cu ch nhm mc - ớch bo v v nõng cao sc khe ngi bnh i tng s c khỏm, theo dừi v iu tr theo mt mu bnh ỏn thng nht Nu bnh nng lờn s c hi chn v i phng phỏp - iu tr Bnh nhõn b nghiờn cu c iu tr bng phng phỏp khỏc 2.7 S THIT K NGHIấN CU Lm BA theo dừi cỏc i tng nghiờn cu Chn oỏn YHH Chn oỏn YHCT La chn i tng vo nghiờn cu theo tiờu chun la chn iu tr bng bi thuc K cỳc a hong thang Nghiờn cu ỏnh giỏ kt qu iu tr 37 CHNG D KIN KT QU 3.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU 3.1.1 c im phõn b tui Bng 3.1 c im phõn b tui Nhúm NC Nhúm tui S BN T l (%) 40 49 50 - 55 Tng s 3.1.2 c im ngh nghip Biu 3.1 c im ngh nghip P 38 3.2 KT QU IU TR CHUNG 3.2.1 So sỏnh tin trin ca bnh trc v sau iu tr Bng 3.2 So sỏnh tin trin ca bnh trc v sau iu tr N0 Mc S BN N10 T l (%) N30 T l (%) S BN P T l (%) S BN Nng Va Nh Tng 3.2.2 So sỏnh s ci thin cỏc triu chng khỏc Bng 3.3 So sỏnh s ci thin cỏc triu chng khỏc Thi im Ngy u tiờn trc iu tr N0 S bn Triu chng T l (%) Ngy th 10 sau iu tr N10 S bn T l (%) Ngy th 30 sau iu tr N30 S bn Tl (%) Bc Nhc u au xng khp Tõm tớnh bt thng Mt ng D b kớch ng Trm cm , lo lng Chúng mt Hi hp (tim p nhanh ) Mt mi 3.2.3 Cỏc tỏc dng khụng mong mun Bng 3.4 Cỏc tỏc dng khụng mong mun Mc Khụng cú Cú nhng khụng Cú phi dng 39 Triu chng Bun nụn, nụn Ri lon i tin Mn nga Ni m ay Khỏc S BN phi dng iu tr iu tr T l % S BN T l % S BN T l % 40 CHNG D KIN BN LUN 4.1 C IM CHUNG CA I TNG NGHIấN CU 4.2 TC DNG CA PHNG PHP IU TR 4.3 TC DNG KHễNG MONG MUN 41 D KIN KT LUN 42 TI LIU THAM KHO Fauci Kasper, Hauser, Longo, Jameson, Loscalzo (2015), "Harrison's Principles of Internal Medicine", Ms Graw Hill Education 19th, tr 2381 - 2387, 184 - 194 Nguyn Hu Qunh Phm Song (2008), "Bỏch khoa th bnh hc", Nh xut bn Giỏo dc 3, tr 351-353 et al Huub A M Middelkoop (1996), "Subjective sleep characteristics of 1485 males and females aged 50 - 93: Effects of sex and age, and factors related to self-evaluated quality of sleep", Journal of gerontology 51A(3), tr 108-115 John E Hall (2011), "Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology", Elsevier, Inc 13th, tr 1050 - 1056 Hi Thng Lón ễng Lờ Hu Trỏc (2005), "Hi thng Y tụng tõm lnh", Nh xut bn Y hc 2, tr 37-38 Han Misook Lee Jeongsoon, Chung Younghae, Kim Jinsun (2011), "Effects of foot reflectxology on fatigue, sleep and pain: a systematic review and meta-analysis", J Korean Acad Nurs 41(6), tr 821-833 Alizaman Fathizadeh Marziyeh Asadizaker, et al (2011), "The effect of foot and hand massage on postoperative cardiac surgery pain", International journal of nursing and midwifery 3(10), tr 165-169 Trung Quõn (2015), "Bnh ni tit chuyn húa", Nh xut bn Giỏo dc Vit Nam, tr 465 - 470 Alder E (1998), "The Blatt-Kupperman menopausal index: a critique", Maturitas 29(1), tr 19-24 10 Dng Th Cng (2004), "Bi ging sn ph khoa Tp 1", Nh xut bn Y hc, tr 236 - 237 43 11 Donna L Arand Michael H Bonnet (2014), "Treatment of insomnia", uptodate 12 Sahni J Eichling PS (2005), "Menopause related sleep disorders", J Clind sleep medicine 1(3), tr 291 - 300 13 Christopher E Kline Martica H Hall, et al (2015), "Insomnia and sleep apnea in midlife women: prevalence and consequences to health and functioning", F1000Prime Reports 2015 7(63) 14 Cano A Blumel JE, Chedraui P (2012), "A multinational study of sleep disorders during female mid-life", Maturitas 72(4), tr 359 - 366 15 Bruyneel M (2015), "Sleep disturbances in menopausal women: Aetiology and practical aspects", Maturitas 81(3), tr 406 - 409 16 Sooyeon A Suh Joshua Z Tal, Claire L Dowdle, and Sara Nowakowski (2015), "Treatment of Insomnia, Insomnia Symptoms, and Obstructive Sleep Apnea During and After Menopause: Therapeutic Approaches", Curr Psychiatry Rev 11(1), tr 63 - 83 17 Reynolds CF Buysse DJ, Monk TH, et al (1989), "The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research", Psychiatry Res 15, tr 376-381 18 Geneviốve Belleville Charles M Morin, et al (2011), "The Insomnia Severity Index: Psychometric Indicators to Detect Insomnia Cases and Evaluate Treatment Response", Sleep 34(5), tr 601-608 19 John MW (1991), "A new method for measuring daytime sleepiness: the Epworth sleepiness scale", Sleep 14, tr 450-455 20 John MW (1992), "Reliablity and factor analysis of the Epworth Sleepiness Scale", Sleep 15, tr 376-381 21 MSN Jill V Radtke, RN, FAAN (2011), "The Menopause-Specific Quality of Life (MENQOL) questionnaire: Psychometric evaluation among Breast cancer surviors", Menopause 18(3), tr 289-295 44 PH LC Ph lc 1: Bnh ỏn nghiờn cu lõm sng BNH N NGHIấN CU Nhúm: Mó BN: I Hnh chớnh H tờn bnh nhõn :2 Tui : Ngh nghip: a ch liờn lc: Ngy vo vin ngy vin Chn oỏn ti khoa: II Phn YHH Lý vo vin: Khi phỏt: Thi gian b bnh: t ngt T t thỏng thỏng Mc : < thỏng > 12 thỏng Nng Va Nh Khỏm hin ti 4.1 Ton thõn Thi im Ch s M ch Nhiờt Huyt ỏp Ngy u tiờn trc iu tr N0 4.2 Khỏm b phn b bnh: * Cỏc nghim phỏp: Ngy th 30 sau iu tr N30 45 - Rung git nhón cu: Cú Khụng - Du hiu Romberg: Cú Khụng - Nghim phỏp b: Cú Khụng - Nghim phỏp gi thng hai tay: Cú Khụng - Nghim phỏp bc i hỡnh sao: Cú Khụng - Nghim phỏp Past pointing: Cú - Hi chng tiu nóo: Cú Khụng Khụng Cn lõm sng: 5.1 Cụng thc mỏu: - S lng hng cu - Hemoglobin - S lng bch cu: - S lng tiu cu 5.2 Sinh húa mỏu: Ure: Creatinin: Glucose:.Cholesteron: Tryglycerit:HDL-cho: HLD-Cho: 5.3 Lu huyt nóo Chn oỏn xỏc nh III Phn YHCT Vng chn: - Thn: Tnh - Sc: Chm chp Khỏc Xanh Khỏc - Th trng: Bộo Gy Trung bỡnh - Rờu li: Vng Mng Dy Khụng rờu Khỏc Mụ t: 46 Vn chn: - Ting núi : To Nh - Hi th: Bỡnh thng - Ho: Cú Hụi Khụng Mụ t: Vn chn: - Hn nhit: - M hụi: - u, mỡnh, ngc, bng, cỏc khp xng:\ + V trớ + Mc + Thi gian au - n ung - Ng - i tiu tin - Kinh nguyt, i hn Thit chn: - Da: - C nhc: - Bng: - Mch: Chn oỏn YHCT 5.1 Chn oỏn bỏt cng: 5.2 Chn oỏn tng ph: 5.3 Chn oỏn nguyờn nhõn: 47 5.4 Chn oỏn bnh danh: 5.5 Chn oỏn th bnh: IV Phn iu tr Thuc YHH: Thuc YHCT: BNG THEO DếI TRIU CHNG V TIN TRIN TRấN LM SNG Ton thõn Thi im Ch s M ch Nhiờt Huyt ỏp Ngy u tiờn trc iu tr N0 Ngy th 30 sau iu tr N30 S ci thin triu chng lõm sang Thi im Ch s Ngy u tiờn trc iu tr N0 Ngy th 10 sau iu tr N10 Ngy th 30 sau iu tr N30 Nng Va Nh S ci thin cỏc triu chng khỏc Thi im Ngy u tiờn trc iu tr N0 Ngy th 10 sau iu tr N10 Ngy th 30 sau iu tr N30 48 S bn Triu chng T l (%) S bn T l (%) Bc Nhc u au xng khp Tõm tớnh bt thng Mt ng D b kớch ng Trm cm , lo lng Chúng mt Hi hp (tim p nhanh ) Mt mi Cm giỏc kin bũ da Hiu qu iu tr Thi im Mc Khụng Ngy u tiờn trc iu tr Ngy th 30 sau iu tr N0 N30
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hỗ TRỢ của bài THUỐC kỷ cúc địa HOÀNG THANG TRONG điều TRỊ hội CHỨNG TIỀN ĐÌNH ở PHỤ nữ TIỀN mãn KINH , ĐÁNH GIÁ tác DỤNG hỗ TRỢ của bài THUỐC kỷ cúc địa HOÀNG THANG TRONG điều TRỊ hội CHỨNG TIỀN ĐÌNH ở PHỤ nữ TIỀN mãn KINH

Từ khóa liên quan