ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CISPLATIN tại THANH HOA

55 474 6
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2016, 10:31

B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG TH H ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB - IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL - CISPLATIN TạI THANH HOA LUN VN THC S Y HC H NI 2016 B GIO DC V O TO B Y T TRNG I HC Y H NI HONG TH H ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị UNG THƯ PHổI KHÔNG Tế BàO NHỏ GIAI ĐOạN IIIB - IV BằNG PHáC Đồ PACLITAXEL - CISPLATIN TạI THANH HOA Chuyờn ngnh: Ung th Mó s: 62720149 LUN VN THC S Y HC NGI HNG DN KHOA HC: PGS TS Lờ Vn Qung H NI 2016 CC CH VIT TT 99m Tc MIBI : Technetium 99m methoxyisobutyl isonitrile ACTH : Adenocorticotropin hormone ADN : Acid deoxy nucleotid AJCC : American joint comitee on cancer BC : Bch cu BCTT : Bch cu a nhõn trung tớnh CEA : Carcinoembryonic antigent CGH : Comparative genomic hybridization CT : Computer tomographie CYFRA 21-1 : Cytokeratin 19 fragment 21-1 EGFR : Epidermal Growth Fector Receptor FISH : Fluorescence in situ hybridization IARC : International agent of research on cancer MRI : Magnetic resonance imaging PET-CT : Positrion emission tomography computed tomography PT : Phu thut RECIST : Response evaluation criteria in solid tumors SCC : squamous cell carcinoma SIADH : Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone secretion SPECT : single photon emission computed tomography TBN : T bo nh TC : Tiu cu UICC : Union internationale contre le cancer UT : ung th UTP : Ung th phi UTPKTBN : Ung th phi khụng t bo nh WHO : World health organisation HCG : Hormone chorionique gonadotrope MC LC T VN Chng TNG QUAN 1.1 Dch t hc v cỏc yu t nguy c 1.1.1 Dch t hc 1.1.2 Nguyờn nhõn v yu t nguy c 1.2 Triu chng lõm sng v cn lõm sng ca UTPKTBN 1.2.1 Triu chng lõm sng 1.2.2 Cn lõm sng 1.3 Chn oỏn .13 1.3.1 Chn oỏn xỏc nh ung th phi khụng t bo nh 13 1.3.2 Chn oỏn giai on 13 1.4 iu tr ung th phi khụng t bo nh 15 1.4.1 iu tr theo giai on c bn 16 1.4.2 iu tr UTPKTBN tỏi phỏt v khụng ỏp ng vi phỏc nghiờn cu: .19 1.4.3 Hng iu tr mi ung th phi .19 1.4.4 iu tr húa cht giai on iv 20 1.5 Cỏc thuc dựng nghiờn cu 23 1.5.1 Paclitaxel .23 1.5.2 Cisplatin 25 Chng .27 I TNG V PHNG PHP NGHIấN CU 27 2.1 i tng nghiờn cu 28 2.1.1 Tiờu chun la chn 28 2.1.2 Tiờu chun loi tr 28 2.2 Phng phỏp nghiờn cu 28 2.2.1 Thit k nghiờn cu .28 2.2.2 C mu v cỏch chn 28 2.2.3 Phng phỏp thu thp s liu 29 2.3 Cỏc thụng tin cn thu thp 29 2.3.1 Cỏc thụng tin chung .30 2.3.2 Cỏc thụng tin v quỏ trỡnh iu tr .30 2.4 Cỏc ch tiờu,tiờu chun ỏp dng nghiờn cu 32 2.4.1 ỏnh giỏ ỏp ng vi iu tr hoỏ cht da theo tiờu chun RECIST + cú mc .32 2.4.2 ỏnh giỏ ton trng ca c th 32 2.5 K thut khng ch sai s .35 2.6 Phõn tớch v s lý s liu 35 2.7 o c nghiờn cu 35 Chng .37 D KIN KT QU NGHIấN CU 37 3.1 Lõm sng cn lõm sng 37 - Tui v gii tớnh .37 - Lý vo vin 37 - Thi gian cú triu chng u tiờn n nhp vin .37 3.2 iu tr 38 3.2.1 ỏp ng vi phỏc 38 3.2.2 Mt s c tớnh ca phỏc 39 - Cỏc loi c tớnh 39 Chng .40 D KIN BN LUN 40 4.1 Lõm sng, cn lõm sng 40 - Tui v gii tớnh 40 - Lý vo vin 40 - Thi gian cú triu chng u tiờn n nhp vin 40 - Triu chng lõm sng thng gp .40 - Phn trm bnh nhõn theo ch s Karnofski 40 - Kớch thc u 40 4.2 ỏp ng v c tớnh 40 * ỏp ng vi phỏc 40 * Mt s c tớnh ca phỏc .40 - Cỏc loi c tớnh 40 D KIN KT LUN 41 TI LIU THAM KHO .42 DANH MC BNG Bng 1.1: Phõn loi mụ bnh hc 11 Bng 1.2: ỏnh giỏ giai on bnh .15 Gn õy, s i ca cỏc tỏc nhõn húa cht mi ó chng t tỏc dng vic iu tr UTPKTBN bao gm Taxane, Vinorelbine, Gemcitabine, Irinotecan v ang ngy cng c s dng rng rói lõm sng Tuy nhiờn, vic la chn mt phỏc thớch hp l vụ cựng khú khn vỡ hiu qu ca cỏc phỏc gn tng ng [6] 21 Bng 1.3 Mt s th nghim lõm sng so sỏnh cỏc phỏc cú platin c v mi 22 Bng 1.4 Hng dn gim liu Cisplatine (WHO) 27 Bng 2.1 ỏnh giỏ ton trng theo ch s Karnofsky 32 Bng 2.2 Thang im au ca WHO 33 Bng 2.3: Phõn c tớnh theo tiờu chun ca WHO 34 Bng 3.1 Thi gian cú triu chng u tiờn n nhp vin 37 Bng 3.2 Triu chng lõm sng thng gp 37 Bng 3.3 ỏp ng triu chng lõm sng 38 Bng 3.4 Tỡnh trng ỏp ng theo s chu k húa cht 39 Bng 3.5 Cỏc loi c tớnh 39 T VN Ung th phi (UTP) l bnh lý ỏc tớnh thng gp nht trờn ton th gii, l nguyờn nhõn t vong hng u nam gii ti cỏc nc phỏt trin v ang phỏt trin ng thi cú xu hng ngy cng gia tng [1] Theo c quan nghiờn cu ung th quc t (IARC) 2012, UTP trờn th gii mi mc cú khong 1,83 triu trng hp chim t l 12,9% tng s cỏc trng hp mi mc, cú 1,59 triu trng hp t vong chim t l 19,4% tng s cỏc trng hp t vong ung th T l mc UTP cao nht Bc Phi vi t l 33,8% Cũn ti Vit Nam, UTP cng ng hng u nam v ng th ba n vi khong 21865 trng hp mi mc chim t l 17,5% tng s cỏc trng hp mi mc, s trng hp t vong l 19559 chim t l 20,6% tng s cỏc trng hp t vong ung th [1], [2] Theo phõn loi ca T chc Y t th gii, UTP c chia thnh nhúm chớnh l ung th phi khụng t bo nh (UTPKTBN) v ung th phi t bo nh, ú UTPKTBN chim 80 - 85% [3], [4] Ti thi im chn oỏn, cú khong 40% bnh nhõn UTPKTBN ó giai on IV, ngha l ó cú di cn xa v khụng cũn kh nng phu thut hoc húa x tr ng thi [5], [6] Bnh s t nhiờn ca UTPKTBN di cn thng cú tiờn lng rt xu vi thi gian sng trung bỡnh khong thỏng v ch - 10% s bnh nhõn ú cú th sng nm [6] Mt phõn tớch gp ó rỳt kt lun rng: so vi chm súc gim nh n thun thỡ iu tr húa cht ton thõn cho bnh nhõn ung th phi khụng t bo nh giai on di cn bng phỏc hai thuc cú Platinum em li 10% t l sng thờm sau nm [7] Gn õy, ngi ta ó sn xut c mt s loi húa cht cú c ch tỏc dng mi v c ỏp dng iu tr ung th phi khụng t bo nh giai on di cn Cỏc nghiờn cu cho thy, nhng húa cht mi ny em lai li ớch v thi gian sng thờm iu tr n húa cht [8] Hn th na, kt hp chỳng vi Platinum ó ci thin ỏng k thi gian sng thờm so vi cỏc thuc c [9] Paclitacel l mt Taxane cú hiu qu rừ rt iu tr UTPKTBN giai on mun, dựng n c hay phi hp vi Cisplatin cỏc th nghim lõm sng Cisplatin so vi cỏc Platinum khỏc (Carboplatin v Oxaliplatin), mc dự dung np kộm hn nhng li cú u th v hot tớnh chng u UTP giai on mun [12] Vic ỏp dng phỏc Paclitacel kt hp Cisplatin iu tr UTPKTBN giai on tin xa Vit Nam ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu ti nhiu trung tõm ln iu tr ung th Tuy nhiờn ti trung tõm ung bu Thanh Hoỏ phỏc ny cng ó c ỏp dng iu tr nhng cha cú nghiờn cu no ỏnh giỏ v hiu qu iu tr ca phỏc ny Vỡ vy chỳng tụi tin hnh ti nghiờn cu nhm mc tiờu: Nhn xột mt s c im lõm sng, cn lõm sng UTPKTBN giai on IIIb- IV ỏnh giỏ t l ỏp ng v mt s c tớnh ca phỏc Paclitacel Cisplatin Chng TNG QUAN 1.1 Dch t hc v cỏc yu t nguy c 1.1.1 Dch t hc Ung th phi l loi ung th ph bin nht trờn th gii nhiu thp k qua Theo thng kờ ca Globocan nm 2012, cú 1,8 triu trng hp mi mc (chim 12,9% tng s bnh nhõn ung th), 58% s ú sy khu vc kộm phỏt trin õy l bnh ung th ph bin nht nam gii trờn ton th gii, (1,2 triu trng hp, chim 16,7% tng s ung th nam gii) T l mc chun húa theo tui cao nht Trung v ụng u, (53,5/100.000 nam gii), ụng (50,4/100.000 nam gii) ỏng chỳ ý l t l mc thp c quan sỏt thy trung v tõy phi(2,0 v 1,7 trờn 100.000 nam gii) ph n t xut thng thp hn v khỏc tựy theo a d, ch yu l phn ỏnh mi tng quan vi hỳt thuc lỏ Do ú t l cao nht l Bc M (33,8/100.000 n gii) v Bc u (23,7/100000 n gii) v t l thp nht Tõy v Trung Phi (1,1 v 0,8 trờn 100.000 n gii tng ng) Ung th phi l nguyờn nhõn ph bin nht gõy t vong ung th trờn ton th gii, c tớnh chim gn 1/5 cỏc trng hp t vong ung th hng nm (1,59 triu ngi cht, 19,4% ca tng s t vong ung th) Ti Vit Nam theo thng kờ giai on 2000 2010 t l mc ung th phi khụng ngng gia tng c hai gii Nm 2000 t l mc chun húa theo tui nam va n tng ng l 29,3/ 100000 v 6,5/ 100000 n nm 2010 t l mc chun húa theo tui nam v n u tng rừ rt, tng ng l 35,1/10000 v 13,9/100000 1.1.2 Nguyờn nhõn v yu t nguy c - Thuc lỏ: l yu t nguyờn nhõn quan trng nht, gp hn 90% trng hp ung th phi nam gii cú nghin thuc lỏ, khong 80% trng hp mc n gii cú liờn quan n thuc lỏ + nguyờn nhõn quan trng nht chim 90% + khúi thuc lỏ bao gi cng cú cỏc cht hydrocacbon thm, c bit l cht 3- 4benzopyren + Gõy ung th biu mụ vy v tuyn - Aming: Gp cụng nhõn sn xut tm lp fbro xi mng - Yu t mụi trng: khớ quyn cỏc thnh ph cụng nghip cú nhiu cht gõy ung th nh nh 3-4 benzopyren, hydrocacbon thm nhiu vũng, nhim cỏc mui nh thch tớm, arsen, niken, crom - Ung th phi ngh nghip: + Phúng x: T l mc ung th phi thung cao hn nhng cụng nhõn lm vic liờn quan n phúng x + Bnh bi phi - Yu t di truyn: + Bnh nguyờn bo vừng mc lm tng nguy c mc ung th phi t bo nh + t bin gen p53 lm tng nguy c mc niu bnh ung th, ú cú ung th phi + t bin vựng gen EGFR lm tng nguy c mc ung th phi loi biu mụ tuyn n gii khụng hỳt thuc 1.2 Triu chng lõm sng v cn lõm sng ca UTPKTBN 1.2.1 Triu chng lõm sng Phi l mt c quan nm sõu bờn nờn cỏc triu chng c phỏt hin mun v nghốo nn Mt s bnh nhõn khụng cú biu hin triu chng lõm sng m tỡnh c c chp X quang phỏt hin thy u phi (5% - 10%) Cũn li, i a s cỏc ung th phi c phỏt hin giai on mun vi cỏc 35 Bnh lý thn kinh cm giỏc c chia theo mc : - 1: Khụng triu chng; mt phn x gõn sõu hoc d cm (bao gm cm giỏc kim chõm) nhng khụng nh hng chc nng - 2: Thay i cm giỏc hoc d cm (bao gm cm giỏc kim chõm), nh hng chc nng, nhng khụng cn tr sinh hot - 3: Thay i cm giỏc hoc d cm cn tr sinh hot - 4: Tn tt - 5: T vong 2.5 K thut khng ch sai s - Thng nht biu mu thu thp thụng tin cho tt c cỏc bnh nhõn nghiờn cu - Thng nht tiờu chun la chn bnh nhõn - Trng hp no cha chc chn phi xem xột ỏnh giỏ cn thn trao i li vi ngi hng dn khoa hc 2.6 Phõn tớch v s lý s liu * Cỏc thụng tin thu thp c mó hoỏ v x lý trờn phn mm SPSS 16.0 * Cỏc thut toỏn thng kờ: - Mụ t: trung bỡnh, lch chun, giỏ tr max, - Kim nh so sỏnh: s dng test so sỏnh 2, cỏc so sỏnh cú ý ngha thng kờ vi p < 0,05 Trong trng hp mu nh hn thỡ s dng test cú hiu chnh Fisher 2.7 o c nghiờn cu - Phỏc nghiờn cu ó c ỏp dng iu tr nhiu nc trờn th gii - Cú s cho phộp ca Bnh vin - Cú s ng ý hp tỏc ca bnh nhõn - Danh sỏch bnh nhõn khụng nờu tờn - Kt qu nghiờn cu ch ỏp dng phc v khỏm v iu tr cho bnh nhõn S NGHIấN CU: 36 BN UTP KPTBN g IIIb- IV Tiờu chun la chn iu tr vi Paclitacel-Cisplatin Sau t iu tr ỏnh giỏ ỏp ng Tin trin Bnh ỏp ng Chuyn phỏc hoc iu tr triu chng iu tr n tin trin ỏnh giỏ tỏc dng ph Huyt hc Tiờu húa Tit niu Thn kinh 37 Chng D KIN KT QU NGHIấN CU 3.1 Lõm sng cn lõm sng - Tui v gii tớnh - Lý vo vin - Thi gian cú triu chng u tiờn n nhp vin Bng 3.1 Thi gian cú triu chng u tiờn n nhp vin Thi gian < thỏng 3-6 thỏng > thỏng Tng S BN T l % - Triu chng lõm sng thng gp Bng 3.2 Triu chng lõm sng thng gp Triu chng Ho kộo di au ngc Khú th Ho mỏu Sỳt cõn St au xng au u S BN (n=41) - Phn trm bnh nhõn theo ch s Karnofski - Kớch thc u - Tỡnh trng di cn hch - V trớ u - Phõn loi mụ bnh hc T l % 38 - Phõn loi giai on bnh - Mụ bnh hc v nhúm tui nghiờn cu - Giai on lõm sng v nhúm tui nghiờn cu - Giai on lõm sng v mụ bnh hc 3.2 iu tr 3.2.1 ỏp ng vi phỏc - S chu k hoỏ cht - ỏp ng triu chng lõm sng Bng 3.3 ỏp ng triu chng lõm sng ỏp ng triu chng lõm sng Ci thin tt Ci thin ớt Khụng thay i Xu hn Tng S BN Nhn xột: - ỏp ng thc th sau iu tr - ỏp ng theo giai on bnh - Tỡnh trng ỏp ng theo tớp MBH - Tỡnh trng ỏp ng theo s chu k húa cht T l (%) 39 Bng 3.4 Tỡnh trng ỏp ng theo s chu k húa cht Tỡnh trng ỏp ng S BN S CKHC T l % Khụng ỏp ng S BN T l Tng % < chu k chu k Tng Nhn xột: - ỏp ng theo mt s yu t khỏc - Mi liờn quan gia liu thuc v ỏp ng 3.2.2 Mt s c tớnh ca phỏc - Cỏc loi c tớnh Bng 3.5 Cỏc loi c tớnh c c H H tớnh tớnh Bch tiu Gan Thn cu cu S BN cao nht Nhn xột: c Thiu tớnh mỏu thn kinh Nụn, c bun tớnh nụn khỏc 40 Chng D KIN BN LUN 4.1 Lõm sng, cn lõm sng - Tui v gii tớnh - Lý vo vin - Thi gian cú triu chng u tiờn n nhp vin - Triu chng lõm sng thng gp - Phn trm bnh nhõn theo ch s Karnofski - Kớch thc u - Tỡnh trng di cn hch - V trớ u - Phõn loi mụ bnh hc - Phõn loi giai on bnh - Mụ bnh hc v nhúm tui nghiờn cu - Giai on lõm sng v nhúm tui nghiờn cu - Giai on lõm sng v mụ bnh hc 4.2 ỏp ng v c tớnh * ỏp ng vi phỏc - S chu k hoỏ cht - ỏp ng triu chng lõm sng * Mt s c tớnh ca phỏc - Cỏc loi c tớnh 41 D KIN KT LUN TI LIU THAM KHO Globocan (2012) Worldwide, Lung Cancer Incidence and Mortality Nguyn Th Hoi Nga, Trn Th Thanh Hng, Phan Thu Hi, Phm Quang Huy (2008) Dch t hc v c ch sinh bnh Bnh ung th phi, Nh xut bn Y hc Nguyn Bỏ c (2004) Ung th phi Hoỏ cht iu tr bnh ung th, Nh xut bn Y hc H Ni, 64-70, 289-397 T Vn T, Lờ Trung Th, ng Th Cn (2008), Phõn loi mụ bnh hc ung th phi Bnh ung th phi, Nh xut bn Y hc 2008, 106 Nguyn Tuyt Mai (2008) Húa tr ung th phi KTBN giai on tin trin, tỏi phỏt hoc khỏng vi iu tr trc ú Bnh ung th phi, Nh xut bn Y hc, 307 Nguyn Th Thoa, Lờ Thanh c, Trn Thun (2008) Húa tr ung th phi KTBN giai on tin mun Bnh ung th phi, Nh xut bn Y hc, 293-295 Non-small cell lung cancercollaborative group Chemotherapy in nonsmall cell lung cancer: A meta-analysisusing updated data on individual patientsfrom 52 randomized clinical trials BMJ1995; 311: 899909 Bunn PA Chemotherapy foradvanced non-small-cell lung cancer: who,what, when, why? J Clin Oncol 2002; 20:23s33s Baggstrom MQ, Socinski MA, Hensing TA, Poole C Third generationchemotherapy regimens (3GR) improve survival over second generation regimens(2GR) in stage IIIB/IV non-small cell lungcancer (NSCLC): a meta-analysis of the published literature Proc Am Soc Clin 10 Oncol 2002; 21: 306a Kaye SB (1994) Gemcitabine: Currentstatus of phase I and II trials J Clin Oncol; 12; 1527-1531 11 Abratt RP, Bezwoda WR, Falcson G et al (1994) Efficacy and safety profile ofgemcitabine in non- small- cell lung cancer: A phase II study 12 J Clin Oncol; 12;1535- 1540 Nguyn Th Thoa, Lờ Thanh c, Trn Thun (2008) Húa tr ung th phi KTBN giai on tin mun Bnh ung th phi, Nh xut bn 13 Y hc, 293-295 T Vn T, Lờ Trung Th, ng Th Cn (2008) Phõn loi mụ bnh hc 14 ung th phi Bnh ung th phi, Nh xut bn Y hc, 106 Crino (1999) Journal of Clinical Oncology, Vol 17, No 11, 1999; 3522- 15 3530 Sandler (2000) Phase III Trial of Gemcitabine Plus Cisplatin Versus Cisplatin Alone in Patients with Locally Avanced or Metastatic Non 16 Small Cell Lung Cancer J Clin Oncol, 18: 122-30 Zatloukal P, Petruzelka L, Zemanova M, Kolek V (2002) Gemcitabin carboplatin in advanced non small cell lung cancer Lung Cancer, 38 17 (2): S 33-6 Scagliotti GV, Fossati R, Torri V, et al (2003) Ransomized study of adjuvant chemotherapy for completely resected stage I, II, or IIIA non small cell lung cancer J Natl cancer Inst;95,1453-61 18 V Vn V, ng Thanh Hng, Bựi Chớ Vit v cng s (2004) Hoỏ tr ung th phi, Ung bu hc ni khoa Nh xut bn Y hc chi nhỏnh thnh ph H Chớ Minh, 224-232, 467-468 19 Bựi Quang Huy (2008) ỏnh giỏ hiu qu iu tr ung th phi khụng phi t bo nh giai on IIIB, IV bng phỏc Gemcitabin v Cisplatin ti bnh vin K Lun thc s chuyờn nghnh ung th, Th vin i hc y H Ni 20 Nguyn Th Thanh Nhn (2012) ỏnh giỏ hiu qu iu tr ung th phi khụng phi t bo nh giai on IIIB, IV bng phỏc Gemcitabin v Carboplatin, Lun thc s chuyờn nghnh ung th Th vin i hc Y H Ni 21 Marino P, Pampallona S, Preatoni A, et al (1994) Chemotherapy vs supportive care inadvanced non-small-cell lung cancer Results of a 22 meta-analysis of the literature Chest journal; 106:8615 Davidov D et al (2007) Gemcitabine/Cisplatin containing chemotherapy in patients with stage III-IV non small cell lung cancer J of IMAB, 13 23 (1), 71-3 Merimsky O, Wigler N, Schwarz Y, Greil Y, Mann A, Inbar M (2009) Gemcitabine-Cisplatin combination chemotherapy in metastatic nonsmall cell lung cancer The Researchman/Austral-Asian Journal of 24 Cancer, 64-8 Daddrio G, Fruh M, Reck M, Baumann P, Klepetko W, Felip E (2010) Metastatic non-small cell lung cancer: ESMO clinical practice guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Annals of Oncology, 25 21(5):116-9 Kosmidis P (2002) Chemotheraphy in NSCLC: history review Lung Cancer, 38 (3): S19-22 26 Nguyn Th Thu Hng (2014) ỏnh giỏ hiu qu iu tr ung th phi khụng phi t bo nh giai on IV bng phỏc Gemcitabin v Cisplatin ti bnh vin K Lun thc s chuyờn nghnh ung th, Th vin i hc y H Ni PH LC + au ngc + Nc + Nut nghn + Khn ting, ging ụi + Phự ỏo khoỏc - Cỏc triu chng cn ung th + To u chi + au nhc xng khp - V trớ di cn + Hi chng Pancoast + Hi chng Horner + Viờn nỏch huyt lan to + Vỳ to bờn ( nam) + Hi chng gi nhc c + Gan + Xng + Hch thng ũn - Cỏc triu chng ton thõn + Chỏn n + St + Gy sỳt - Cỏc triu chng khỏc Cn lõm sng - Hỡnh nh X- quang phi + V trớ u: Phi phi Trung tõm Phi trỏi Ngoi vi + Hch Hch rn phi cựng bờn Hch rn phi i bờn Hch trung tht cựng bờn Hch trung tht i bờn - CT scanner lng ngc + V trớ u Phi phi Phi trỏi Cỏch carina 2cm Xõm ln carina Cỏch carina < 2cm Ngoi vi + Kớch thc u u 2cm < u 3cm < u cm + Hch Hch rn phi cựng bờn u > 7cm < u 5cm Hch trung tht cựng bờn Hch rn phi i bờn Hch trung tht i bờn + Xõm ln cỏc thnh phn trung tht Xõm ln tim v cỏc mch mỏu ln Xõm ln khớ qun Xõm ln thc qun Xõm ln thõn t sng Trn dch mng phi ỏc tớnh + Xõm ln thnh ngc Cú Khụng - Ni soi ph qun + U sựi ph qun + Thõm nhim ph qun + Chớt hp ph qun + Chốn ộp khớ ph qun + Xung huyt niờm mc ph qun + Khụng thy u ph qun chớnh - Mụ bnh hc/t bo hc + K biu mụ vy + K biu mụ tuyn + K biu mụ t bo ln - Cụng thc mỏu: + Hng cu T/l + Bch cu: .G/l + HST G/l + Bch cu ht: % + Tiu cu: G/l ( G/l) - Sinh hoỏ mỏu Ure mmol/l SGOT: U/l Creatinine mmol/l SGPT .U/l Billirubin TP mmol/l Billirubin TT mmol/l - Cỏc xột nghim khỏc: SA bng: CT bng: CT, MRI s nóo Chn oỏn giai on TNM Giai on IIIb IV III Phn iu tr - Hoỏ cht phỏc : Paclitacel - Cisplatin - Liu: Paclitacel: Cisplatin: - Ngy bt u truyn - Ngy kt thỳc: - S chu k: - Ngng iu tr hoỏ cht + Lớ + Tun th + S ngy ngng - Tỏc dng ph 1: 2: Tỏc dng ph t Bch cu Bch cu ht HC HST Tiu cu SGOT SGPT Billirubin Ure Creatinin Nụn, bun nụn Ri lon tiờu hoỏ Rng túc St D ng Ch s Karnofsky S dng thuc tng BC S dng thuc tng HC 3: t t 4: t t - Ch s ton trng sau iu tr thỏng: - ỏnh giỏ ỏp ng sau iu tr + Triu chng c nng Hon ton Mt phn t n nh Tin trin + Tn thng ti u Hon ton Mt phn n nh Tin trin Hon ton Mt phn n nh Tin trin + Tn thng ti hch + V trớ di cn: Hon ton Mt phn n nh Tin trin IV Theo dừi sau iu tr: - Ngy cú thụng tin cui: - Cũn sng khụng tỏi phỏt di cn - Cũn sng cú tỏi phỏt, di cn - V trớ di cn Gan Xng Hch T Phi i bờn: - ó cht: Ngy .thỏng nm + Do bnh khụng PQ + Do bnh khỏc + Khụng rừ - Ghi chỳ: Ngi thc hin
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CISPLATIN tại THANH HOA , ĐÁNH GIÁ kết QUẢ điều TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG tế bào NHỎ GIAI đoạn IIIB IV BẰNG PHÁC đồ PACLITAXEL CISPLATIN tại THANH HOA

Từ khóa liên quan