Thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng

119 213 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/06/2016, 16:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ HUYỀN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Hà Nội - Năm 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÕ THỊ HUYỀN THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Hà Nội - Năm 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình Hà Nộ tháng Tác giả luận văn Võ Thị Huyền ăm 2015 LỜI CẢM ƠN Để có kết nghiên cứu hoàn thành luận văn này, trình nghiên cứu, nhận ủng hộ giúp đỡ từ Thấy, cô giáo, gia đình, bạn bè đồng nghiệp Trước hết, xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Nguyễn Thị Phương Dung, giảng viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện giúp suốt trình thực đề Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy, Cô giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho kiến thức quý báu trình học cao học trường Đồng thời xin cảm ơn Thầy cô khoa Tài Chính - Ngân hàng, Phòng Đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho làm việc khoa để tiến hành tốt luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè làm việc Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đồng nghiệp Công ty Cổ Phần Unicom động viên , tạo điều kiện giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thành đề tài Một lần xin trận trọng cảm ơn ! Hà Nội tháng Tác giả luận văn Võ Thị Huyền ăm 2015 M ỤC LỤ C DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC BI U Đ iii LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.2 Lý luận chung tín dụng doanh nghiệp .4 1.2.1 Khái niệm tín dụng doanh nghiệp .4 1.2.2 Phân loại tín dụng doanh nghiệp .5 1.3 Lý luận chung thẩm định tín dụng doanh nghiệp 1.3.1 Khái niệm thẩm định tín dụng doanh nghiệp 1.3.2 Vai trò hoạt động thẩm định tín dụng 1.3.3 Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp 1.3.4 Nội dung thẩm định tín dụng doanh nghiệp .7 1.3.5 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng thẩm định tín dụng 20 1.3.6 Ý nghĩa hoạt động thẩm định tín dụng doanh nghiệp NHTM 23 1.3.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp .24 2.1 Phương pháp nghiên cứu 28 2.1.1 Phương pháp thu thập liệu,số liệu 28 2.1.2 Phương pháp xử lý liệu, số liệu 28 2.2 Mô tả số liệu .33 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VP BANK .34 3.1 Giới thiệu chung VP Bank 34 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 34 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 36 3.2 Thực trạng công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank 47 3.2.1 Hệ thống văn pháp lý liên quan đến công tác thẩm định tín dụng 47 3.2.2 Quy trình thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank .48 3.2.3 Nội dung thẩm định tín dụng doanh nghiệp 57 3.3 Đánh giá công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank 80 3.3.1 Những kết đạt 80 3.3.2 Những vấn đề tồn công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp nguyên nhân 82 CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI VP BANK 84 4.1 Định hướng hoàn thiện công tác tín dụng doanh nghiệp VP Bank .84 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank 85 4.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm định 85 4.2.2 Hoàn thiện quy trình nội dung thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank 89 4.2.3 Hoàn thiện công tác thu thập xử lý thông tin thẩm định tín dụng doanh nghiệp 90 4.2.4 Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo .91 4.2.5 Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát 92 4.3 Một số kiến nghị với Cơ quan Nhà nước 92 4.3.1 Đối với Chính phủ, nghành 92 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 94 KẾT LUẬN .97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu BQ CBTD Bình quân Cán tín dụng DAĐT Dự án đầu tư DN Doanh nghiệp 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 DNNVV ĐT Nguyên nghĩa Doanh nghiệp nhỏ vừa Đầu tư ĐTTC Đầu tư tài GVHB Giá vốn hàng bán HĐQT Hội đồng quản trị IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KH Khách hàng LN Lợi nhuận NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng Thương mại NSNN Ngân sách nhà nước TMCP Thương mại cổ phần TSBĐ Tài sản bảo đảm TSCĐ Tài sản cố định TSLĐ Tài sản lưu động VP Bank WB Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Ngân hàng Thế giới WB i DANH MỤC CÁC BẢNG STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tên bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 Bảng 3.10 Bảng 3.11 Bảng 3.12 Bảng 3.13 Bảng 3.14 Bảng 3.15 Bảng 3.16 Bảng 3.17 Bảng 3.18 Bảng 3.19 Bảng 3.20 Nội dung Kết hoạt động kinh doanh từ năm 2012 - 1014 Quan hệ tín dụng khách hàng với VP Bank Cơ sở sản xuất máy móc thiết bị khách hàng Hàng hóa, nguyên vật liệu đầu vào khách hàng Thị trường tiêu thụ kênh phân phối khách hàng Cơ cấu tổ chức khách hàng Kết kinh doanh khách hàng Tình hình tài khách hàng Nhu cầu tài trợ đầu tư dự án khách hàng Hiệu dự án đầu tư khách hàng Khả trả nợ vay khách hàng Tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng nợ Tài sản đảm bảo cho dự án đầu tư Đánh giá mội trường xã hội Nhận xét chung dự án đầu tư Xếp hạng tín dụng Đề xuất cho vay Tình hình dư nợ cho vay theo chất lượng Chỉ tiêu phân loại nợ VP Bank Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng Trang 40 58 59 60 61 61 62 64 67 68 69 70 70 72 73 73 74 75 76 77 ii DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Tên bảng Biểu đồ 3.1 Biều đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Biểu đồ 3.4 Biểu đồ 3.5 Biểu đồ 3.6 Nội dung Biểu đồ 3.1: Cơ cấu tài sản VP Bank Tình hình vốn chủ sở hữu VP Bank Tình hình huy động khách hàng Cơ cấu cho vay khách hàng Cơ cấu nguồn thu năm 2014 Trang 41 42 44 45 46 Tình hình lợi nhuận trước thuế iii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng dịch vụ có lịch sử tồn phát triển hàng trăm năm Nó ngành mang lại siêu lợi nhuận song nghành chịu nhiều rủi ro Một rủi ro đáng sợ ngành ngân hàng rủi ro tín dụng, nguyên nhân gây tình trạng khả toán ngân hàng, vấn đề chất lượng tín dụng vấn đề quan trọng, sống tất ngân hàng Để nâng cao chất lượng tín dụng Ngân hàng không cung cấp vốn cho doanh nghiệp mà phải hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh doanh nghiệp, Ngân hàng mở rộng dịch vụ giúp doanh nghiệp tránh khỏi rủi ro không đáng có đồng thời giúp Ngân hàng tránh khỏi rủi ro khoản, rủi ro nợ xấu… Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày sâu rộng nay, hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều hội phát triển, nhiên gặp không thách thức Do đó, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng nói chung hiệu thẩm định tín dụng nói riêng ngân hàng thương mại Việt Nam trở nên cấp thiết cần phải cải thiện Trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng có quan hệ tín dụng với nhiều doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp lớn doanh nghiệp vừa nhỏ Các doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với ngân hàng có doanh số vay chiếm gần 60% tổng doanh số cho vay ngân hàng với tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ không đáng kể Tuy vậy, công tác thẩm định tín dụng cần phải xem xét, nghiên cứu cách toàn diện, đầy đủ cho phù hợp với điều kiện thực chung môi trường kinh tế điều kiện ngân hàng Với mong muốn góp phần hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp ngân hàng VP Bank, chọn đề tài "Thẩm định tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng" Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa sở lý luận tín dụng doanh nghiệp thẩm định tín  Thúc đẩy tăng trưởng liệt tập trung vào phân khúc khách hàng trọng tâm chiến lược khu vực thị trường chọn lọc Cụ thể, tăng trưởng tín dụng, huy động sở khách hàng đẩy mạnh hai phân khúc khách hàng chủ chốt Khách hàng cá nhân SME thông qua việc nâng cao suất bán hàng chất lượng đội ngũ Đối với khối khách hàng tổ chức lớn CMB&CIB, tập trung vào việc tái cấu trúc danh mục cho vay, đẩy mạnh bán chéo cung cấp sản phẩm chuyên sâu Các khối kinh doanh lại đẩy mạnh phát triển sản phẩm tối ưu hóa bảng cân đối  Tiếp tục củng cố hệ thống tảng theo hướng tập trung hóa, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động khâu mấu chốt Cụ thể VP Bank tiếp tục đặt trọng tâm vào hệ thống quản trị rủi ro, củng cố hệ thống phê duyệt; củng cố hệ thống quản lý, xử lý thu hồi nợcó vấn đề; triển khai hoàn thiện hệ thống mô hình tổ chức hệ thống bán hàng dịch vụ; phát triển nhân sự; tăng cường hệ thống công nghệ tiên tiến đảm bảo phục vụ tốt trình phát triển nhanh hoạt động kinh doanh nâng cao chất lượng dịch vụ Môi trường kinh tế vĩ mô năm 2016 dự kiến nhiều khó khăn, áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng mức cao tiếp tục gia tăng Tuy nhiên, với hệ thống tảngvững chắc, hệ thống kênh bán hàng tổ chức chuyên nghiệp, đội ngũ cán tuyển dụngvà đào tạo bản, Ban Điều hành hoàn toàn tin tưởng vào thành công VPBank năm 2016 hành trình trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam thời gian không xa 4.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank 4.2.1 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán thẩm định Trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng, tính phức tạp rủi ro cao nên nhân tố người đóng vai trò đặc biệt quan trọng Công tác đánh giá doanh nghiệp nghiệp vụ quan trọng hoạt động tín dụng nên đòi hỏi cán ngân hàng thực công việc phải có trình độ cao nghiệp vụ khác Yêu cầu công tác đòi hỏi cán lãnh đạo cán trực tiếp 85 làm công tác tín dụng trình độ, lực chuyên môn nghiệp vụ tốt mà phải có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm cao có kinh nghiệm công tác Họ phải có kỹ phân tích, am hiểu tường tận nhiều lĩng vực kinh tế, nắm luật pháp, tập quán thực tiễn hoạt động doanh nghiệp khu vực để có khả đưa đánh giá xác khách hàng, từ tránh rủi ro cho ngân hàng Do vậy, việc xây dựng đội ngũ cán tín dụng có trình độ cao nhiệm vụ ngân hàng để nâng cao chất lượng tín dụng VPBank cần:  Về trì h độ cá thẩm đị h: Ngân hàng phải liên tục bồi dưỡng kiến thức chuyên môn rèn luyện phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán tín dụng cán thẩm định tín dụng Ngoài ra, ngân hàng cần tạo điều kiện cho cán tín dụng phát huy lực tiềm ẩn Nguồn lực lớn đem lại kết bất ngờ Khuyến khích tính chủ động cán tín dụng hoạt động như: tích cực tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phương án khả thi, tìm hiểu nắm bắt tâm lí yêu cầu khách hàng có biện pháp thu hút họ Mỗi cán phát huy hết lực sáng tạo đóng góp vào công phát triển chung ngân hàng Về Để nâng cao chất lượng thẩm định doanh nghiệp, việc tăng cường nâng cao kiến thức đội ngũ cán tín dụng ngân hàng yêu cầu cấp thiết, ngân hàng phải có quy định hướng dẫn cán thẩm định tuân thủ quy trình công tác thẩm định có chế tài làm sai xảy thiệt hại cho ngân hàng  Về kế hoạch đ o tạo: Ngân hàng thường xuyên có kế hoạch tổ chức cho cán đào tạo đào tạo lại Hướng dẫn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, thường xuyên trang bị thêm hiểu biết pháp luật, thị trường, kinh tế, ngoại ngữ, tin học, chế độ, thể lệ ngành, liên ngành, chủ trương đường lối, mục tiêu phát triển kinh tế Đảng, Nhà nước địa phương, tạo điều kiện cho họ tự nâng cao trình độ kiến thức lực kinh nghiệm làm việc Đặt yêu cầu chuyên môn bắt buộc, đòi hỏi đội ngũ phải có kiến thức chuyên sâu lĩnh vực tài doanh nghiệp, tài ngân hàng, có khả phân tích 86 tài chính, phân tích dự án đầu tư phương án kinh doanh, nắm bắt hiểu rõ quy định văn hướng dẫn VP Bank Kiên thực xếp lại cán không đáp ứng yêu cầu công việc Trong trình học tập bồi dưỡng phải gắn lí luận với thực tiễn để cán tín dụng vận dụng cách linh hoạt, sáng tạo có hiệu giải cho vay Khuyến khích cán ngân hàng tự học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ, tin học…Ngân hàng trích kinh phí hỗ trợ học tập khuyến khích cách tạo hội phát triển nhân viên phấn đấu Phân công cán tín dụng giỏi, có kinh nghiệm kèm cặp hướng dẫn cán trẻ, kinh nghiệm Đây cách thiết thực để nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên cho phép kết hợp cụ thể lí thuyết thực tiễn Hàng năm nên tổ chức thi cán tín dụng giỏi để giúp cán có điều kiện học hỏi kinh nghiệm lẫn tự nâng cao trình độ  Về tổ chức cô v ệc: Thực phân công công việc theo lực, kinh nghiệm người, phân quyền đề nghị cấp tín dụng theo trình độ, kinh nghiệm Những cán tín dụng giỏi nghiệp vụ, có kinh nghiệm lâu năm phân công quản lí vay có giá trị lớn có tính rủi ro cao cán trẻ đảm nhận vay có giá trị nhỏ phương án có mức độ rủi ro thấp Ngân hàng cần quy định nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng nhân viên cán ngân hàng, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động họ, tránh tình trạng làm sai, làm hỏng, không xác định trách nhiệm thuộc Cán cố tình vi phạm quy định có hành vi gian trá phải cương xử lí Thực chế độ thưởng phạt phân minh Ngân hàng cần giao quyền phán tín dụng cho CBTD thời gian sớm Có kích thích tính sáng tạo, nâng cao trách nhiệm CBTD, rút ngắn thời gian giải khoản vay nhỏ  Về chế độ ộ v lươ bổ : Ngân hàng cần có chế độ khen thưởng, trợ cấp cho phù hợp cá nhân cán tín dụng Để hoàn thành nhiệm vụ thẩm định đòi hỏi cán tín dụng phải có gặp gỡ tiếp xúc trực tiếp, thực tế doanh nghiệp, thu thập tìm hiểu thông tin… liên 87 quan đến khách hàng Mà việc tìm hiểu, tiếp xúc phải có chi phí cần thiết chi phí lại quan hệ Việc đánh giá doanh nghiệp sớm chiều, không hạn chế giai đoạn kiểm tra trước cho vay Cán tín dụng phải thường xuyên gặp gỡ, kiểm tra liên tục trình giải ngân vốn xem xét doanh nghiệp sử dụng vốn vay có mục đích hiệu hay không Do vậy, ngân hàng nên xem xét có chế độ trợ cấp riêng để chi phí cho công tác này, góp phần làm giảm bớt khó khăn cho cán có điều kiện công tác tốt tiến hành đánh giá doanh nghiệp Kinh phí hỗ trợ việc thực tế doanh nghiệp nguồn khuyến khích vật chất, làm tăng tinh thần trách nhiệm cán tín dụng với công việc Những hỗ trợ trước mắt làm tăng chi phí cho ngân hàng, xét lâu dài, động lực thúc đẩy cho ngân hàng phát triển Cần thiết có chế độ đãi ngộ, lương thưởng khác nhiệm vụ quan trọng khác nhau… Như kích thích cán tín dụng phấn đấu hoàn thành tốt công việc giao  Về tu ể dụ : Công tác tuyển dụng cán làm công tác tín dụng vấn đề ngân hàng cần đặc biệt quan tâm Ngân hàng cần đặt điều kiện yêu cầu tối thiểu trình độ kinh nghiệm việc tuyển dụng Nếu thực tốt việc tuyển dụng này, đảm bảo ngân hàng hoàn toàn yên tâm để thực mục tiêu phát triển đồng thời nguồn nhân lực có chất lượng tốt tạo lợi cạnh tranh ngân hàng so với ngân hàng khác trình hoạt động Ngân hàng cần có sách thu hút ưu đãi chuyên gia giỏi để thu hút đội ngũ làm việc cho ngân hàng, mời làm cố vấn, cộng tác viên hoạt động tín dụng ngân hàng Tóm lại, để hướng tới VPBank có quy mô đại tương lai gần, để đủ sức kinh doanh, cạnh tranh, phục vụ tốt khách hàng địa bàn, từ VPBank phải có kế hoạch tăng cường, bồi dưỡng cho đội ngũ cán nhân viên số lượng lẫn chất lượng Lớp cán "khung", kế cận phải có kiến thức trình độ nghiệp vụ bản, có đạo đức, lối sống lành mạnh, trách nhiệm nghề nghiệp cao, có lĩnh kiên cường, kinh nghiệm nghề nghiệp vững để đảm bảo kinh doanh hiệu quả, an toàn tình hình 88 4.2.2 Hoàn thiện quy trình nội dung thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank Khi đánh giá tình hình tài doanh nghiệp vay vốn, việc phân tích số tài đóng vai trò vô quan trọng cá hệ số tài cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.Tuy nhiên, VP Bank việc tính toán tiêu chưa thực cách đầy đủ Các cán tín dụng tập trung vào số nhóm tiêu như: Chỉ tiêu phản ánh khả sinh lời, số khoản, tiêu phản ánh hiệu quản lý lại bỏ qua nhóm tiêu quan trọng nhóm tiêu phản ánh cấu vốn doanh nghiệp Mà tiêu giúp cho cán ngân hàng có nhìn tổng quát phát triển lâu dài doanh nghiệp Như vậy, Ngân hàng số chi tiêu hệ số khả toán, hệ số khả sinh lời tiêu chính, chủ yếu vô quan trọng hoạt động phân tích tài doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng, cần thiết phải tính toán phân tích kỹ Nhưng bên cạnh đó, việc phân tích nguồn vốn sử dụng vốn, tiêu phản ánh lực hoạt động tài sản, tiêu phản ánh cấu vốn nên lưu ý Các tiêu mối quan tâm hàng đầu Ngân hàng thông qua việc tính toán phân tích phần giải trình rõ tình hình tài doanh nghiệp, bổ sung, kết hợp tiêu trên, đặc biệt với báo cáo lưu chuyển tiền tệ để phản ánh tranh toàn diện tình hình tài doanh nghiệp Trong báo cáo thẩm định có nhiều phần thẩm định khác như: thẩm định tư cách pháp nhân, thẩm định phương án vay vốn, thẩm định tài sản đảm bảo…Nếu khâu phân tích tài sâu dài gây thừa lặp, chồng chéo lên Cán tín dụng nên vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào điều kiện cụ thể, trường hợp khác để sử dụng tiêu phân tích tài doanh nghiệp Hiện VP Bank chưa có tiêu định mức để so sánh.Vì dựa sở hồ sơ vay trước đây, Ngân hàng nên cố gắng xây dựng số tiêu quan trọng cho làm sở cho việc đánh giá Đây giải pháp khó thực 89 thường phải dựa vào kinh nghiệm cán tín dụng giỏi, nhiên làm đem lại lợi ích lớn Ngoài Ngân hàng tham khảo số định mức ngân hàng khác, tổ chức tài nước để phục vụ cho việc xây dựng hệ thống số này.Trên sở đó, Ngân hàng phải yêu cầu cán tín dụng tính toán hệ số tài không liệt kê số tiêu tuyệt đối để đánh giá khả tài doanh nghiệp Hơn nữa, cán tín dụng cần phải dựa vào biến động lên xuống hệ số, tiêu ngành để tìm nguyên nhân đánh giá khoản mục tài doanh nghiệp tính toán hệ số cách đơn Việc phân tích nguyên nhân có ý nghĩa to lớn việc đánh giá doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp lí khách quan mà có khoản mục tài chưa đạt tiêu chuẩn chung ngân hàng xem xét cho vay Nếu không phân tích cụ thể nguyên nhân ngân hàng bỏ lỡ hội cho vay doanh nghiệp có tình hình tài tốt cho doanh nghiệp có tài không thực tốt vay vốn, từ làm giảm hiệu làm tăng rủi ro tín dụng ngân hàng Ngoài ra, việc phân tích điểm hòa vốn phân tích báo cáo luân chuyển tiền tệ bước đặc biệt cần thiết trình đánh giá lực tài doanh nghiệp.Vì vậy, Ngân hàng cần yêu cầu cán tín dụng thực đầy đủ bước Thực tế chi nhánh việc phân tích tiến hành doanh nghiệp lập báo cáo luân chuyển tiền tệ mà 4.2.3 Hoàn thiện công tác thu thập xử lý thông tin thẩm định tín dụng doanh nghiệp Việc thu thập thông tin xử lý thông tin thẩm định tư cách khách hàng cần thông qua vấn trực tiếp, đên thăm khảo sát trực tiếp sở vật chất doanh nghiệp, thông qua phương tiện thông tin đại chúng, thông qua tổ chức tín dụng mà khách hàng tưng quan hệ…sẽ giúp ta xác định phong cách làm việc, lực quản lý điều hành, mức độ trung thực, tính cách khách hàng…Ngân hàng lập chi tiết vấn đề câu hỏi cần tìm hiểu khách hàng đưa phương án trả lời.Sau đối chiếu với câu trả 90 lời khách hàng Đây sở để cán tín dụng đưa kết luận tư cách khách hàng dễ dàng chủ động việc giao tiếp với khách hàng, hướng khách hàng trả lời theo câu hỏi mình.Do vậy,quyết định Ngân hàng xác thực tế hơn, tránh tổn thất thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến uy tín 4.2.4 Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản đảm bảo Giá trị tài sản đảm bảo nhân tố quan trọng cho việc định nên hay không nên cho vay Ngân hàng.Việc định giá ảnh hưởng nhiều yếu tố, việc định giá giá trị Tài sản đảm bảo quan trọng công việc phức tạp Để đánh giá cách xác cần có chuyên môn hoá cao tài sản có giá trị lớn nên thuê chuyên gia có kinh nghiệm việc định giá tài sản Tuy nhiên Cán ngân hàng cần có am hiểu đánh giá lại tránh trường hợp chuyên viên thẩm định móc ngoặc với khách hàng đánh giá sai giá trị TSĐB làm ảnh hưởng đến khoản vay Sau cho vay, tài sản bảo đảm cần quản lý, bảo quản cách cẩn trọng định kỳ đánh giá lại tài sản đảm bảo để tài sản có bị giá yêu cầu khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo phù hợp để tránh rủi ro cho Ngân hàng Giá trị TSĐB xác định bao gồm hoa lợi tức quyền phát sinh từ tài sản đó.Trong trường hợp tài sản chấp toàn bất động sản có vật phụ giá trị vật phụ thuộc tài sản chấp.Nếu chấp phần bất động sản có vật phụ giá trị vật phụ thuộc giá trị tài sản tài có bên thoả thuận Tài sản máy móc thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu hàng tiêu dùng, cán thẩm định cần vào giá trị ghi hoá đơn mua hàng, giá trị lại ghi sổ sách sau trừ khấu hao, giá trị công bố báo chí, giá chào bán đại lý bán hàng, hoá đơn bán hàng qua đấu thầu, tham khảo giá thị trường loại thời điểm định giá…để xác định giá trị TSBĐ.Cán thẩm định cần tính đến yếu tố đặc tính tài sản (tuổi thọ kỹ thuật, giá trị sử dụng, khả sinh lời tài sản…), khả chuyển nhượng, biến động giá cả, giá trị thu hồi phải xử lý TSĐB 91 4.2.5 Hoàn thiện công tác kiểm tra, kiểm soát Kiểm tra, kiểm soát giúp ngân hàng ngăn ngừa vi phạm, nâng cao ý thức thói quen tuân thủ quy trình nghiệp vụ.Công tác kiểm tra kiểm soát công tác thẩm định bao gồm giai đoạn: -Kiểm soát trước: Giai đoạn kiểm tra để phát điểm bất hợp lý nghiệp vụ thẩm định trước thực hiện.Cụ thể điều kiện vay vốn ngân hàng theo chế NHNN NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng đầy đủ hợp lệ chưa, thông tin dự án thu thập đầy đủ chưa? -Kiểm soát trong:Tác dụng giai đoạn giám sát trình thực hiện, hạn chế biều thiếu sót, thực không trình tự quy trình nghiệp vụ thẩm định…để tránh thiệt hại sau -Kiểm soát sau: Được thực nghiệp vụ thẩm định hoàn thiện, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ hồ sơ, đảm bảo tính đắn định cho vay 4.3 Một số kiến nghị với Cơ quan Nhà nước Ngân hàng VP Bank 4.3.1 Đối với Chính phủ, nghành Hệ thống sách Nhà nước có ảnh hưởng chi phối tất lĩnh vực kinh tế, văn hoá, trị, xã hội… Một thay đổi dù nhỏ hay lớn sách Nhà nước Bộ, ngành quyền địa phương thiết lập thành văn cụ thể ban hành xuống quan, đơn vị Về lĩnh vực ngân hàng, hoạt động bị ảnh hưởng sách kinh tế- tài - ngân hàng Nhà nước Chính vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng nâng cao chất lượngthẩm định hoạt động tín dụng doanh nghiệp không cần nỗ lực riêng ngân hàng mà cần giúp đỡ, phối hợp quan hữu quan khác  Tăng cường vai trò quản lí nhà nước hoạt động tín dụng Đây sách quan trọng lĩnh vực quản lí tài ngân hàng Nhà nước, tác động đến hoạt động tín dụng nói chung ảnh hưởng đến công tác thẩm định hoạt động tín dụng doanh nghiệp nói riêng ngân hàng Nhà nước cần bổ sung hoàn thiện văn bản, chế sách 92 nhằm quản lí tốt hoạt động tín dụng để hoạt động thực lành mạnh hiệu Đồng thời với việc ban hành văn bản, chế hoạt động tín dụng, nhà nước cần tăng cường biện pháp tra, giám sát hoạt động ngân hàng Nhà nước uỷ quyền cho NHNN có trách nhiệm việc lập tổ chức tra thường xuyên kiểm tra định kì tổ chức tín dụng để theo dõi xử lí vi phạm lĩnh vực tín dụng Tuy nhiên, nhà nước không nên can thiệp sâu vào hoạt động tín dụng ngân hàng Phải để ngân hàng tự chủ vấn đề phát triển nghiệp vụ, nâng cao chất lượng kinh doanh Mỗi định đầu tư ngân hàng phải dựa đánh giá họ sức ép phi kinh tế Quy định hệ thống kế toán thống đồng bộ, thực kiểm toán bắt buộc tất doanh nghiệp.buộc doanh nghiệp phải lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Hiện nay, công tác quản lí nhà nước pháp lệnh kế toán thống kê doanh nghiệp chưa ý mức, doanh nghiệp phi nhà nước Trong đó, công ti kiểm toán Nhà nước non trẻ, đội ngũ cán chưa nhiều kinh nghiệm, Nhà nước cần ban hành sắc lệnh kèm với chế tài bắt buộc để doanh nghiệp phải áp dụng cách thống nhất, đồng chế độ kế toán, thống kê thông tin báo cáo, chế độ kế toán phải trung thực, đầy đủ Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải ban hành quy chế bắt buộc kiểm toán công khai toán doanh nghiệp Việc kiểm tra kiểm toán phải tiến hành thường xuyên, tài liệu cân đối kế toán kết tài doanh nghiệp phải kiểm toán trước, sau trình thẩm định ngân hàng Nhà nước cần quy định rõ biện pháp chế tài, biện pháp xử lí nghiêm trường hợp doanh nghiệp cung cấp thông tin giả, sử dụng đồng thời hai loại cân đối… để nhằm mục đích đưa doanh nghiệp vào khuôn khổ hoạt động phát triển lành mạnh Có cán tín dụng có thông tin trung thực, cần thiết cho việc đánh giá, phòng ngừa rủi ro thiếu thông tin trình giải ngân vốn cho doanh 93 nghiệp Qua nâng cao hiệu công tác thẩm định hoạt động tín dụng doanh nghiệp Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thực kiểm toán, Nhà nước cần củng cố mở rộng mạng lưới quan kiểm toán Hiện nay, số lượng doanh nghiệp lớn nhỏ nước ta nhiều song số lượng công ti kiểm toán ít, chưa đáp ứng nhu cầu thực kiểm toán doanh nghiệp Vì vậy, việc mở rộng mạng lưới quan kiểm toán cần thiết Bên cạnh đó, Nhà nước cần nhanh chóng tạo lập môi trường pháp lí ổn định, đặc biệt quy chế pháp luật liên quan tới đầu tư, sản xuất kinh doanh, tài kế toán, xử lí tranh chấp… Điều tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư kinh doanh, ngân hàng có sở pháp lí vững xử lí vấn đề liên quan tới thẩm định Đối với doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ cần phải giảm bớt giúp đỡ để doanh nghiệp bước tự chủ kinh doanh Không nên có sách phân biệt đối xử doanh nghiệp Nhà nước doanh nghiệp phi nhà nước mà phải ngân hàng quyền công xét hai thành phần dựa theo tiêu chuẩn đánh giá thực tế Chẳng hạn có quy định công tiêu chuẩn xếp loại doanh nghiệp, việc sử dụng tài sản chấp vay vốn… 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước NHNN nên chỉnh sửa ban hành số quy chế tín dụng quy trình thủ tục cho vay đồng tài trợ, quy định rõ ràng trách nhiệm thẩm định, giải ngân, thu nợ…khi cho vay đồng tài trợ phù hợp vơi DNNVV môi trường pháp lý Việt Nam NHNN cần tăng cường hoạt động hỗ trợ ngân hàng phát triển đội ngũ nhân viên, trợ giúp mặt thông tin kinh nghiệm thẩm định khách hàng doanh nghiệp Ngoài ra, NHNN nên tổ chức khoá học thường niên cho cán tín dụng chuyên gia phụ trách NHNN cần nghiên cứu để hợp lí hoá công việc cụ thể công tác thẩm định hoạt động tín dụng doanh nghiệp cho ngân hàng nhnn lập văn 94 hướng dẫn cách chi tiết công việc mà cán tín dụng cần làm công tác thẩm định hoạt động tín dụng doanh nghiệp từ đó, ngân hàng thẩm định theo quy trình hợp lí, chặt chẽ để đánh giá cách xác khách hàng đến vay vốn, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng cho ngân hàng NHNN lập phòng hỗ trợ cho công tác thẩm định doanh nghiệp NHTM Phòng có nhiệm vụ giúp đỡ NHTM, đặc biệt ngân hàng thành lập, việc thẩm định; tổng hợp kinh nghiệm học ngân hàng nước công tác NHNN quan điều hành trực tiếp ngân hàng thương mại thiết phải có hỗ trợ ngân hàng công tác thẩm định Ngoài hội thảo bàn bạc đúc rút kinh nghiệm ngân hàng thương mại, hướng dẫn quy trình thẩm định, cần phải tổ chức khoá học thường kì cho cán ngân hàng chuyên gia tài ngân hàng từ WB, IMF từ nước có hệ thống tài phát triển để họ nắm bắt kiến thức, kinh nghiệm nước tiên tiến, giúp họ ứng dụng thành công vào công tác đánh giá doanh nghiệp NHNN cần hỗ trợ NHTM việc thu thập thông tin Hiện NHNN thực công việc qua hoạt động trung tâm thông tin tín dụng CIC CIC đặt Vụ tín dụng NHNN, NHNN tỉnh thành phố, thu thập thông tin tổ chức tín dụng, doanh nghiệp (chủ yếu doanh nghiệp lớn) Những thông tin từ trung tâm có độ xác cao chưa thực đáp ứng nhu cầu NHTM Trong đó, trung tâm có vướng mắc sở pháp lí phối hợp thành viên tham gia Do vậy, cần phải cải tiến chế làm việc trung tâm này, mặt xếp trung tâm trở thành thành viên độc lập, cung cấp dịch vụ thông tin liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, tài Mặt khác, trung tâm cần phối hợp với quan liên quan Chính phủ như: Uỷ ban kế hoạch nhà nước, Tổng cục thống kê… để thu thập thông tin đa dạng phong phú ngành, lĩnh vực kinh tế quốc dân Các cán tín dụng ngân hàng trực tiếp thu thập hệ thống sở liệu trung tâm qua mạng cục 95 ngân hàng, khai thác số liệu cần thiết doanh nghiệp, ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động, tình hình thị trường dự báo khác có liên quan Bên cạnh đó, NHNN cần tham mưu cho phủ việc hỗ trợ khuyễn khích đời tổ chức chuyên kinh doanh thông tin Các tổ chức thực thu thập, xử lí đánh giá thông tin đơn vị hoạt động kinh doanh kinh tế, sau bán thông tin cho đơn vị cần sử dụng Do có chuyên môn hoá hoạt động, tác động quy luật cung cầu thị trường, thông tin có độ tin cậy cao Hình mẫu xuất số nước chứng minh tính hiệu quả, tiêu biểu Mỹ với hai công ti tiếng Standard & Poor Moody 96 KẾT LUẬN Qua 21 năm hoạt động, chất lượng kinh doanh ngân hàng tăng trưởng ổn định, lợi nhuận năm sau cao năm trước, lực tài ngân hàng tăng cường, mạng lưới hoạt động mở rộng, thương hiệu VP Bank ngày trở nên quen thuộc chiếm lòng tin nơi đông đảo khách hàng, nhà đầu tư, định chế tài nước Có thành đáng khích lệ trên, cần phải kể đến động viên cổ vũ hậu thuẫn vững cổ đông, đạo kịp thời hiệu quan lãnh đạo Ban giám đốc, tinh thần động sáng tạo ban điều hành tận lực đội ngũ nhân viên cấp Trong bối cảnh hội nhập ngày sâu rộng, cạnh tranh ngân hàng ngày cao, tín dụng trở thành vấn đề cấp thiết cần phải quan tâm Với kiến thức học trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội, giúp đỡ giáo viên hướng dẫn người bạn làm việc Ngân hàng, tác giả hoàn thành nghiên cứu đề tài: "Thẩm định tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng " Đề tài tâp trung giải số vấn đề sau: đưa lý thuyết tín dụng doanh nghiệp thẩm định tín dụng doanh nghiệp; đề tài đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh hoạt động thẩm định tín dụng doanh nghiệp VP Bank giai đoạn 2012 - 2014 sở kết đạt được, hạn chế nguyên nhân Từ kết có được, đề tài đề xuất số giải pháp đưa kiến nghị thực ngân hàng ban ngành liên quan để nâng cao hoạt động thẩm định tín dụng doanh nghiệp Do trình độ hạn chế, nghiên cứu không tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tác giả mong nhận bảo Quý thầy cô để tác giả hiểu sâu đề tài mà nghiên cứu 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng việt Lý Hoàng Anh Đặng Văn Dờn, 2014 G áo trì h thẩm đị h tí dụ Tp Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế Bộ Tài , 2014 Thô ộ du tư 47/2014/TT-BTC v ệc hướ Qu ết đị h số 03/2011/QĐ-TT 10 thá 01 ăm 2011 Thủ tướ Chí h phủ ba h h qu chế bảo lã h cho doa h âh thươ dẫ thực h ệ số h ệp hỏ v vừa va vố tạ mạ Hà Nội, tháng năm 2014 Chính Phủ, 1999 N hị đị h Chí h phủ bảo đảm t ề va Hà Nội, tháng năm 1999 Chính phủ, 1999 N hị đị h Chí h phủ số 167/1999/NĐ-CP bảo đảm t ề va tổ chức tí dụ Hà Nội, năm 1999 Tào Tiến Hiệp, 2009 Nâ h ệp vừa v cao chất lượ hỏ tạ N â h Nô thẩm đị h tí dụ ắ hạ doa h h ệp v Phát tr ể Nô thô ch há h Nam H Nộ Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế Quốc Dân Nguyễn Minh Hiếu, 2014 Đá h h ệp vừa v cô tác thẩm đị h tí dụ đố vớ doa h hỏ tạ Sacomba k - Chi nhánh Khánh Hòa Chuyên đề tốt nghiệp Trường Đại học Nha Trang Nguyễn Minh Kiều, 2006 Tí dụ v thẩm đị h tí dụ âh Hà Nội: Nhà xuất Tài Trân Văn Lý , 2005 G ả pháp â dụ doa h cao chất lượ thẩm đị h tro hoạt độ tí h ệp tạ VP Ba k Chuyên đề tốt nghiệp Học viện Ngân Hàng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2012 Báo cáo kết hoạt độ kh doanh Hà Nội, tháng năm 2012 10 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2012 Báo cáo tài Hà Nội, tháng năm 2012 11 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2013 Báo cáo kết hoạt độ doanh Hà Nội, tháng năm 2013 12 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2013 Báo cáo tài Hà Nội, tháng năm 2013 98 kh 13 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2014 Báo cáo kết hoạt độ kh doanh Hà Nội, tháng năm 2014 14 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2014 Báo cáo tài Hà Nội, tháng năm 2014 15 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2014 Báo cáo thườ ê Hà Nội, tháng năm 2014 16 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng, 2014 Báo cáo thườ ê Hà Nội, tháng năm 2014 17 Peter S.Rose, 2004 Quả trị âh thươ mạ Hà Nội: Nhà xuất Tài 18 Thị Quỳnh Soa, 2007 G ả pháp â doa h h ệp hỏ v vừa tạ cao h ệu thẩm đị h tí dụ âh Nâ h thươ đố vớ mạ cổ phầ doa h o quốc doa h V ệt Nam VPBa k Chuyên đề tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương 19 Võ Đức Toàn, 2015 Tí dụ Thươ mạ Cổ phầ trê địa b đố vớ doa h h ệp hỏ v vừa N â h th h phố Hồ Chí M h Luận án tiến sĩ Trường Đại Học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tiếng anh Dr Josef Christ and Dr Kurt Pribil, 2004 Guidelines on credit risk management Credit approval process and credit risk management Financal Market Authority (FMA) Michel Crouchy and Dan Galai and Robert Mark, 2006 The essentials of risk management The McGraw-Hill Companies 99
- Xem thêm -

Xem thêm: Thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng , Thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng , Thẩm định tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn