Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

1 344 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2016, 11:16

QUI CHẾ KỶ LUẬT Mã tài liệu: NS – 12 – BM03Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08BIÊN BẢN HỌPXEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬTTên Bộ phận: ……………………………………………………………………………………… Tiến hành họp kiểm điểm và đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Thời gian họp:………….giờ………… .ngày………………tháng…………….năm……………….Chủ trì cuộc họp:…… ……………………………………………………………………………Thành phần tham dự:……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………Hội nghị nhất trí bầu thư ký ghi biên bản là Anh/Chị:……………………………………………….Nội dung cuộc họp bao gồm:1 – Chủ trì cuộc họp đọc biên bản sự việc và tóm ttă1t nnội dung sự việc xảy ra.2 – Người sai phạm tự đọc biên bản tự kiểm cá nhân.3 – Ý kiến đóng góp của thành viên trong cuộc họp:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chủ trì cuộc họp tóm tắt ý kiến phát biểu của các thành viên cuộc họp và biểu quyết đề nghị hình thức kỷ luật đối với người sai phạm.:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Ngày tháng nămChủ trì cuộc họp Thư ký ghi biên bảnCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT Tên Bộ phận: Tiến hành họp kiểm điểm đề nghị hình thức kỷ luật Anh/Chị: Thời gian họp: ngày tháng năm Chủ trì họp: Thành phần tham dự: Hội nghị trí bầu thư ký ghi biên Anh/Chị: Nội dung họp bao gồm: – Chủ trì họp đọc biên việc tóm tắt nội dung việc xảy – Người sai phạm tự đọc biên tự kiểm cá nhân – Ý kiến đóng góp thành viên họp: Chủ trì họp tóm tắt ý kiến phát biểu thành viên họp biểu đề nghị hình thức kỷ luật người sai phạm.: , ngày tháng năm Chủ trì họp Thư ký ghi biên Câu lạc bộ Giám đốc nhân sự- Trụ sở: CT4.1001, Đơ thị Sơng Đà - Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội- Điện thoại: 04. 7855518 - Fax: 04. 7855518- Website: www.cpoclub.net - Email: contact@cpoclub.net BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .II. Nội dung :Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo)Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpBIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. .2. .3. .4. .5. .6. .7. .II. Nội dung :Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phải hoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo)Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1 Trang: 1 BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO I. Thành phần tham dự: 1. . 2. . 3. . 4. . 5. . 6. . 7. . II. Nội dung : Stt Các vấn đề bàn luận và các hành động cần thực hiện Người thực hiện Ngày phải hoàn thành TGĐ (Đại diện lãnh đạo) Tổng Giám Đốc Ngày tháng năm Người lập BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠOI. Thành phần tham dự:1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. Nội dung :Stt Các vấn đề bàn luận và các hành độngcần thực hiệnNgườithực hiệnNgày phảihoàn thànhTGĐ (Đại diện lãnh đạo)Tổng Giám ĐốcNgày tháng nămNgười lậpTrang: 1
- Xem thêm -

Xem thêm: Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật, Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật, Biên bản họp xem xét xử lý kỷ luật