Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Thể dục thể thao

11 341 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 23:32

1 B GIO DC V O TO - CNG HềA X HI CH NGHA VIT NAM B NI V c lp - T do - Hnh phỳc S: 47/2011/TTLT-BGDT-BNV H Ni, ngy 19 tháng 10 năm 2011 THễNG T LIấN TCH Hng dn v chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t chc v biờn ch ca S Giỏo dc v o to thuộc Uỷ ban nhân dân tnh, thnh ph trc thuc Trung ng, Phũng Giỏo dc v o to thuc U ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thu c tnh Cn c Ngh nh s 178/2007/N-CP ngy 03 thỏng 12 nm 2007 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B, c quan ngang B; Cn c Ngh nh s 32/2008/N-CP ngy 19 thỏng 3 nm 2008 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Giỏo dc v o to; Cn c Ngh nh s 48/2008/N-CP ngy 17 thỏng 4 nm 2008 ca Chớnh ph quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca B Ni v; Cn c Ngh nh s 13/2008/N-CP ngy 04 thỏng 02 nm 2008 ca Chớnh ph quy nh t chc cỏc c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng; Cn c Ngh nh s 14/2008/N-CP ngy 04 thỏng 02 nm 2008 ca Chớnh ph quy nh t chc cỏc c quan chuyờn mụn thuc y ban nhõn dõn huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh; Cn c Ngh nh s 21/2010/N-CP ngy 08 thỏng 3 nm 2010 ca Chớnh ph v qun lý biờn ch cụng chc; Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngy 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nh nớc về giáo dục; B Giỏo dc v o to v B Ni v hng d n v chc nng, nhim v, quyn hn, c cu t chc v biờn ch ca S Giỏo dc v o to thuc U ban nhõn dõn cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng (sau õy gi chung l UBND cp tnh), Phũng Giỏo dc v o to thuc y ban nhõn dõn cỏc huyn, qun, th xó, thnh ph thuc tnh (sau õy gi chung l UBND cp huyn) nh sau: Chng I S GIO D C V O TO iu 1. Chc nng 1. S Giỏo dc v o to l c quan chuyờn mụn thuc UBND cp tnh, tham mu, giỳp UBND cp tnh thc hin chc nng qun lý nh nc v giỏo dc v o to, bao gm: mc tiờu, chng trỡnh, ni dung giỏo dc v o to, tiờu 2 chun nh giỏo v tiờu chun cỏn b qun lý giỏo dc; tiờu chun c s vt cht, thit b trng hc v chi tr em; quy ch thi c v cp vn bng, chng ch; bo m cht lng giỏo dc v o to. 2. S Giỏo dc v o to cú t cỏch phỏp nhõn, cú con du v ti khon riờng; chu s ch o, qun lý v t chc, biờn ch v cụng tỏc c a UBND cp tnh, ng thi chu s ch o, hng dn kim tra v chuyờn mụn, nghip v ca B Giỏo dc v o to. iu 2. Nhim v v quyn hn 1. Ch trỡ, phi hp vi cỏc c quan cú liờn quan trỡnh UBND cp tnh: a) D tho quy hoch, k hoch di hn, 05 nm v hng nm, chng trỡnh, d ỏn, ỏn, bin phỏp t chc th c hin cỏc nhim v ci cỏch hnh chớnh nh nc, quyt nh, ch th v lnh vc giỏo dc thuc thm quyn qun lý ca UBND cp tnh phỏt trin giỏo dc; b) D tho mc thu hc phớ, l phớ tuyn sinh i vi cỏc c s giỏo dc thuc phm vi qun lý ca a phng UBND cp tnh trỡnh Hi ng nhõn dõn cựng cp quy t nh theo quy nh ca phỏp lut; c) D tho cỏc quy nh v tiờu chun chc danh i vi ngi ng u, cp phú ca ngi ng u cỏc n v thuc S Giỏo dc v o to, cỏc Phũng Giỏo dc v o to thuc UBND cp huyn v cỏc vn bn khỏc thuc thm quyn ban hnh ca UBND cp tnh v lnh vc giỏo dc. 2. Ch trỡ, ph i hp vi cỏc c quan cú liờn quan trỡnh Ch tch UBND cp tnh: a) D tho cỏc quyt nh thnh lp, cho phộp thnh lp, sỏp nhp, chia, tỏch, gii th, chuyn i loi hỡnh cỏc c s giỏo dc (bao gm c cỏc c s giỏo dc cú s tham gia u t ca cỏc t chc, cỏ nhõn nc ngoi): trng trung cp chuyờn nghip; trng trung hc ph thụng, trng ph thụng cú nhiu cp hc, trong ú cú c p hc trung hc ph thụng; trng ph thụng dõn tc ni trỳ; trung tõm giỏo dc thng xuyờn; trung tõm k thut tng hp- hng nghip; trng bi dng cỏn b qun lý giỏo dc tnh (nu cú); trung tõm ngoi ng, tin hc v cỏc c s giỏo dc khỏc (nu cú) thuc thm quyn qun lý nh nc ca UBND cp tnh; b) D tho quy nh mi quan h cụng tỏc gia S Giỏo dc v o to vi cỏc S cú liờn quan v UBND cp huyn. 3. Tuyờn truyn, ph bin v t chc thc hin cỏc vn bn quy phm phỏp lut, quy hoch, k hoch, ỏn, chng trỡnh v cỏc ni dung khỏc v giỏo dc sau khi c c quan cú thm quyn phờ duyt. 4. Hng dn, tổ chức thực hiện, kim tra, thanh tra công tác chuyờn mụn nghip v cỏc cơ sở giáo dục trc thuc S, cỏc Phũng Giỏo dc v o to v thc hin m c tiờu, chng trỡnh, ni BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BỘ NỘI VỤ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - Số: 13/2014/TTLTBVHTTDL-BNV Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THỂ DỤC THỂ THAO Căn Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng năm 2012 Chính phủ quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức; Căn Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2013 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch; Căn Nghị định số 58/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Nội vụ; Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Thông tư liên tịch áp dụng viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao làm việc đơn vị nghiệp công lập tổ chức, cá nhân khác có liên quan Điều Mã số phân hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao Huấn luyện viên cao cấp (hạng I) Mã số: V.10.01.01 Huấn luyện viên (hạng II) Mã số: V.10.01.02 Huấn luyện viên (hạng III) Mã số: V.10.01.03 Hướng dẫn viên (hạng IV) Mã số: V.10.01.04 Chương II TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP Điều Huấn luyện viên cao cấp (hạng I) - Mã số: V.10.01.01 Nhiệm vụ: a) Chủ trì tham gia chủ trì xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn phát triển môn thể thao; kế hoạch, chương trình huấn luyện đội tuyển, đội tuyển trẻ thể thao quốc gia đội tuyển thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngành; b) Chủ trì tham gia chủ trì việc tuyển chọn, quản lý vận động viên; trực tiếp huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực, rèn luyện tâm lý, ý chí, đạo đức cho vận động viên; đạo vận động viên thuộc phạm vi phụ trách tham gia giải thi đấu thể thao cấp quốc gia, quốc tế; c) Chịu trách nhiệm thực quy định bảo đảm an toàn, vệ sinh tập luyện, thi đấu kiểm tra y học cho vận động viên; d) Chủ trì tham gia chủ trì xây dựng đề tài khoa học liên quan đến đào tạo, huấn luyện vận động viên cấp cao bộ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức triển khai nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phương pháp huấn luyện đại công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên; đ) Phối hợp thực công tác giáo dục trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho vận động viên; quan tâm chăm sóc sống tinh thần; sức khoẻ; phần ăn đảm bảo dinh dưỡng theo yêu cầu tập luyện, thi đấu môn thể thao; điều kiện ở, nghỉ ngơi học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ giúp vận động viên vững tâm có sức khỏe tốt tập luyện thi đấu; e) Thống kê, lưu trữ tài liệu định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm liên quan đến công tác huấn luyện, thi đấu nước quốc tế vận động viên; chủ động nghiên cứu, tích cực cải tiến phương pháp huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện; g) Xây dựng dự báo khả phát triển thành tích thể thao, khả đạt thành tích thi đấu vận động viên thuộc đối tượng quản lý; h) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức chuyên môn hạng thấp Tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp: a) Có tinh thần trách nhiệm cao, say mê, nhiệt tình với công việc giao, tuân thủ pháp luật, thực đầy đủ nghĩa vụ người viên chức hoạt động nghề nghiệp; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực nghiên cứu chủ động áp dụng thành tựu khoa học công tác huấn luyện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện vận động viên góp phần nâng cao thành tích thi đấu thể thao; b) Luôn gương mẫu mực phẩm chất đạo đức tác phong sinh hoạt; sẵn sàng vượt khó khăn gian khổ nghiệp đào tạo, huấn luyện vận động viên; gương mẫu, tôn trọng, có cách ứng xử văn hoá với Ban tổ chức giải thi đấu, trọng tài, huấn luyện viên vận động viên đội bạn; đạo vận động viên thi đấu thể thao với tinh thần cao thượng, đặt uy tín, danh dự quốc gia lên hàng đầu; c) Khách quan, có kiến rõ ràng lực chuyên môn công tác tuyển chọn vận động viên; chấp hành nghiêm túc, vận dụng sáng tạo tiêu chuẩn chuyên môn nghề nghiệp tiêu chuẩn tuyển chọn vận động viên đảm bảo tuyển chọn tài thể thao tốt nhất; thận trọng định để hạn chế tối đa sai sót ảnh hưởng đến trình huấn luyện phát triển thể lực, trí lực vận động viên, tránh rủi ro nghề nghiệp; d) Làm việc khoa học, độc lập, tự chủ, không lợi ích vật chất tinh thần chi phối làm ảnh hưởng đến tính trung thực, tính độc lập nghề nghiệp; tích cực đấu tranh với hành vi tiêu cực; đ) Chăm lo đến phát triển toàn diện vận động viên; gắn việc đào tạo huấn luyện chuyên môn với việc giáo dục văn hóa, phẩm chất trị, đạo đức; xây dựng mối quan hệ tốt với vận động viên, hướng dẫn vận động viên tận tình, chu đáo, giúp xây dựng tập thể vận động viên đoàn kết, thân ái; giáo dục cho vận động viên lối sống, sinh hoạt hướng tới chân - thiện - mỹ; tham gia vận động người tham ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH CCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2013 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Phạm vi điều chỉnh Thông tư liên tịch này hướng dẫn chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, bao gồm: cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật). 2. Đối tượng áp dụng a) Nhà giáo (kể cả nhà giáo làm công tác quản lý, kiêm nhiệm công tác Đảng, đoàn thể hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập; b) Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang làm công tác hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục công lập; đang trực tiếp làm nhiệm vụ hướng dẫn thực hành trên tàu huấn luyện. Điều 2. Điều kiện áp dụng 1. Đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tịch này, được hưởng tiền lương dạy thêm giờ khi đã được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, các nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc của nhà giáo quy định tại các văn bản sau: a) Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và trung học phổ thông (gọi tắt là Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg); b) Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non (gọi tắt là Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT); c) Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (gọi tắt là Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT); 2 d) Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp (gọi tắt là Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT); đ) Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 06 năm 2008 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn chế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM - BỘ NỘI VỤ Độc lập - Tự - Hạnh phúc ------------ ------------------ Số: 35 /2006/TTLT-BGDĐT-BNV Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2006 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập ----------------------------------------Căn Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng năm 2003 Chính phủ phân cấp quản lý biên chế hành chính, nghiệp nhà nước; Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng năm 2006 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục; Chỉ thị số 14/2001/CT-TTg ngày 11 tháng năm 2001 Thủ tướng Chính phủ việc đổi chương trình giáo dục phổ thông thực Nghị số 40/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 Quốc hội; Ý kiến đạo Thủ tướng Chính phủ công văn số 3091/VPCPKG ngày 09 tháng năm 2006 Văn phòng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Thông tư Liên Bộ hướng dẫn định mức biên chế nghiệp giáo dục địa phương. Sau có ý kiến Bộ Tài công văn số 9704/BTC-HCSN ngày 10 tháng 08 năm 2006 việc định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư Công văn số 5736/BKH-KHGDTN&MT ngày 04 tháng 08 năm 2006 việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập. Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập sau: I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng a) Thông tư hướng dẫn định mức biên chế áp dụng viên chức sở giáo dục phổ thông công lập bao gồm cán quản lý, giáo viên, nhân viên. Định mức biên chế viên chức không bao gồm chức danh hợp đồng quy định Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 Chính phủ thực chế độ hợp đồng số loại công việc quan hành nhà nước, đơn vị nghiệp; b) Thông tư áp dụng trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học công lập. Thông tư không áp dụng trường chuyên biệt, trường trung học phổ thông chất lượng cao, trung tâm kỹ thuật tổng hợp- hướng nghiệp. 2. Biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới sở giáo dục phổ thông, đặc điểm công tác giáo dục địa phương khả ngân sách. 3. Định mức biên chế giáo viên lớp cấp học quy định Thông tư số giáo viên để làm công tác giảng dạy tất môn học làm chủ nhiệm lớp, hoạt động giáo dục tập thể hoạt động giáo dục lên lớp có kế hoạch giáo dục quy định Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành chương trình giáo dục phổ thông. 4. Việc xếp hạng trường thực theo quy định sau đây: TT Trường Hạng I Hạng II Hạng III Tiểu học: - Trung du, đồng bằng, thành- Từ 28 lớp trở lên - Từ 18 đến 27 lớp - Dưới 18 lớp phố - Từ 19 lớp trở lên - Từ 10 đến 18 lớp - Miền núi, vùng sâu, hải đảo - Dưới 10 lớp Trung học sở: - Trung du, đồng bằng, thành- Từ 28 lớp trở lên - Từ 18 đến 27 lớp - Dưới 18 lớp phố - Từ 19 lớp trở lên - Từ 10 đến 18 lớp - Miền núi, vùng sâu, hải đảo - Dưới 10 lớp Trung học phổ thông: - Trung du, đồng bằng, thành- Từ 28 lớp trở lên - Từ 18 đến 27 lớp - Dưới 18 lớp phố - Từ 19 lớp trở lên - Từ 10 đến 27 lớp - Miền núi, vùng sâu, hải đảo - Dưới 10 lớp Các hạng I, II III trường tiểu học, trường trung học sở trường trung học phổ thông quy định tương đương với hạng tám, chín mười trường tiểu học, hạng bảy, tám chín trường trung học sở, hạng sáu, bảy tám trường trung học phổ thông quy định Điều Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2005 Thủ tướng Chính phủ quy định phân loại, xếp hạng tổ chức nghiệp, dịch vụ công lập. 5. Đối với trường phổ thông có nhiều cấp học việc xác định hạng trường, biên BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOBỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -Số: 50/2008/TTLT- BGDĐT- BNV-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 09 tháng năm 2008 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực chế độ trả lương dạy thêm nhà giáo sở giáo dục công lập Căn Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng12 năm 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang; Thực ý kiến Thủ tướng Chính phủ Công văn số 1093/VPCP-VX ngày 22 tháng 02 năm 2008 việc ban hành Thông tư hướng dẫn thực chế độ trả lương dạy thêm nhà giáo sở giáo dục công lập; Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài hướng dẫn thực chế độ trả lương dạy thêm nhà giáo sở giáo dục công lập sau: I ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI VÀ ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG Đối tượng phạm vi áp dụng a) Nhà giáo (kể người thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương, trực tiếp giảng dạy sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trường, trung tâm, học viện thuộc quan nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội (sau gọi tắt sở giáo dục công lập) nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp nguồn thu nghiệp theo quy định pháp luật); b) Nhà giáo (kể người thời gian thử việc, hợp đồng) thuộc biên chế trả lương sở giáo dục công lập làm nhiệm vụ tổng phụ trách đội, hướng dẫn thực hành xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm; c) Cán quản lý thuộc biên chế trả lương sở giáo dục công lập, trực tiếp giảng dạy đủ số theo quy định cấp có thẩm quyền Điều kiện áp dụng Đối tượng quy định khoản mục hưởng tiền lương dạy thêm phải đảm bảo đủ điều kiện sau: a) Đã xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 Chính phủ chế độ tiền lương cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang vào ngạch viên chức ngành giáo dục đào tạo (các ngạch có hai chữ số đầu mã số ngạch 15) Riêng đối tượng quy định điểm b điểm c khoản mục không thiết phải xếp vào ngạch viên chức thuộc ngành giáo dục đào tạo; b) Phải hoàn thành đủ số tiêu chuẩn nhiệm vụ công tác khác theo chế độ làm việc nhà giáo quy định văn sau: - Thông tư liên tịch số 71/2007/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2007 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế nghiệp sở giáo dục mầm non công lập; - Thông tư số 49/TT ngày 29 tháng 11 năm 1979 Bộ Giáo dục (nay Bộ Giáo dục Đào tạo) quy định chế độ công tác giáo viên trường phổ thông Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng năm 2006 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức sở giáo dục phổ thông công lập; - Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Quy định chế độ công tác giáo viên giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp; - Thông tư số 02/2002/TT-BLĐTBXH ngày 04 tháng 01 năm 2002 Bộ Lao động-Thương binh Xã hội hướng dẫn chế độ làm việc giáo viên trường dạy nghề; - Quyết định số 1712/QĐ-BĐH ngày 18 tháng 12 năm 1978 Bộ trưởng Bộ Đại học Trung học chuyên nghiệp (nay Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) quy định chế độ làm việc cán giảng dạy đại học Khi văn nêu sửa đổi, bổ sung thay thực theo quy định sửa đổi, bổ sung thay II CĂN CỨ, NGUYÊN TẮC, CÁCH TÍNH VÀ NGUỒN KINH PHÍ II Căn nguyên tắc a) Căn - Tiền lương tháng làm tính trả tiền lương dạy thêm nhà giáo bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hưởng, khoản phụ cấp lương hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có); - Số tiêu chuẩn làm sở tính trả tiền lương dạy thêm vào chế độ làm việc nhà giáo theo văn nêu điểm b khoản mục I Thông tư Thời gian không trực tiếp tham gia giảng dạy tính hoàn thành đủ số giảng dạy gồm: thời gian nghỉ ốm, thai sản theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội - Đối với nhà giáo công tác sở giáo dục có nhiều cấp học, số tiêu [...]... Tuấn Lê Khánh Hải Nơi nhận: - Thủ tư ng, các Phó Thủ tư ng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương các Hội, đoàn thể; - Công báo; Cổng TTĐT Chính phủ;... báo; Cổng TTĐT Chính phủ; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Bộ VHTTDL: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ; - Bộ Nội vụ: Bộ trưởng, Thứ trưởng và các Vụ, Cục, tổ chức thuộc Bộ; - Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Cổng thông tin điện tử của Bộ VHTTDL, Bộ Nội vụ; - Lưu: BVHTTDL(VT,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Thể dục thể thao, Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Thể dục thể thao, Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Thể dục thể thao