Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở việt nam pháp luật về quyền con người(chuyên ngành đào tạo thí điểm)

98 349 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2016, 16:55

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT NGUYN TH THANH TRM BảO ĐảM QUYềN CủA NGƯờI LAO ĐộNG DI CƯ Từ NÔNG THÔN RATHàNH PHố VIệT NAM Chuyờn ngnh: Phỏp lut v Quyn ngi Mó s: Chuyờn ngnh o to thớ im LUN VN THC S LUT HC Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Lấ TH HOI THU H NI - 2014 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! TC GI LUN VN Nguyn Th Thanh Trõm MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc M U Chng 1: KHI QUT CHUNG V QUYN V BO M QUYN CA LAO NG DI C T NễNG THễN RA THNH PH 1.1 KHI NIM LAO NG DI C 1.1.1 nh ngha lao ng di c 1.1.2 Phõn loi lao ng di c 1.1.3 Thc trng di c t nụng thụn thnh ph 1.2 QUYN CA LAO NG DI C V S IU CHNH CA PHP LUT 11 1.2.1 Quyn ca ngi lao ng di c cỏc kin ca Liờn Hp Quc 11 1.2.2 Quan nim v quyn ca ngi lao ng di c .13 1.2.3 Cỏc quyn ca ngi lao ng di c theo phỏp lut lao ng quc t 15 1.3 BO M QUY N CA NG I LAO NG DI C T NễNG THễN RA THNH PH .22 1.3.1 S cn thit phi bo m quyn ca ngi lao ng di c t nụng thụn thnh ph 22 1.3.2 Quan nim v vic bo m quyn ca ngi lao ng di c t nụng thụn thnh ph 27 1.3.3 Cỏc bin phỏp bo m quyn ca ngi lao ng di c t nụng thụn thnh ph 29 Chng 2: BO M QUYN CA NGI LAO NG DI C T NễNG THễN RA THNH PH VIT NAM .37 2.1 BO M QUYN T DO VIC LM 37 2.1.1 Quy nh v t la chn vic lm .37 2.1.2 Bo m thụng qua ch nh hp ng lao ng 40 2.2 BO M QUYN THU NHP V I SNG 46 2.2.1 Bo m thụng qua vic quy nh v ban hnh chớnh sỏch tin lng 47 2.2.2 Bo m thụng qua vic quy nh v ban hnh ch bo him xó hi .51 2.3 BO M AN TON SC KHE, TNH MNG, NHN PHM DANH D V NHN CCH CA NGI LAO NG 60 2.3.1 Bo m thụng qua vic sp xp cụng vic phự hp .60 2.3.2 Bo m thụng qua vic quy nh thi gian lm vic, ngh ngi hp lý .62 2.3.3 Bo m iu kin lm vic an ton v v sinh .64 2.4 BO M QUYN T DO CễNG ON 67 Chng 3: MT S KIN NGH NHM HON THIN CC QUY NH V BO M QUYN CA LAO NG DI C T NễNG THễN RA THNH PH .72 3.1 NHNG YấU CU T RA NHM HON THIN CC QUY NH V VIC M BO QUYN CA NGI LAO NG DI C T NễNG THễN RA THNH PH 72 3.1.1 V kinh t - xó hi 72 3.1.2 V phỏp lý 74 3.2 MT S KIN NGH NHM HON THIN CC QUY NH V VIC M BO QUYN CA NGI LAO NG DI C T NễNG THễN RA THNH PH 75 3.2.1 V quy nh phỏp lut 75 3.2.2 V t chc thc hin 84 KT LUN 91 DANH MC TI LIU THAM KHO .92 M U Lý chn ti Di c gi mt vai trũ quan trng quỏ trỡnh phỏt trin dõn s v phỏt trin kinh t - xó hi ca ngi T cú loi ngi n nay, di c luụn luụn din ra, nú gn lin vi s hỡnh thnh v phỏt trin ca cỏc quc gia, dõn tc Di c khụng ch giỳp cho ngi thoỏt nhng thm thiờn tai gõy nh l lt, ng t, nỳi la, hoc chin tranh gõy ra, m h khụng sc ch ng hay thoỏt cuc sng bn hn t cht ngi ụng, t khụ cn, ti nguyờn cn kit ni c, tỡm kim mt cuc sng tt p ti ni mi m di c cũn tham gia vo vic thay i c mt c cu dõn c, c cu kinh t - xó hi ca quc gia, dõn tc, ca thi i tựy vo tớnh cht, mc ca mi cuc di c Cú th thy di c l mt phng thc gii quyt nhng t cho s tn ti, phỏt trin ca cỏ nhõn, cng ng, quc gia, dõn tc Do vy, di c khụng ch cú nh hng ti i sng ca ngi dõn m cũn tỏc ng ti nhng cng ng ni cú cỏc ln súng ngi di c i v n Nhng tỏc ng ca hin tng di c mang li cho i sng xó hi c ni i v ni n ht sc khỏc bit nhau, ph thuc vo trỡnh phỏt trin ca ngi di c v ngi bn a, vo s lng ngi di c ti, vo kh nng tip cn ca ni mi mi quan h vi ngi di c, vỡ vy cú rt nhiu cỏch nhỡn nhn ỏnh giỏ khỏc Bi th, cng cú nhiu cỏch i x khỏc vi ngi di c Nhng chỳng ta khụng th ph nhn c di c l mt quy lut ca quỏ trỡnh phỏt trin dõn s, mt hin tng kinh t xó hi ph bin cú tớnh khỏch quan lch s phỏt trin ca xó hi loi ngi c bit giai on cụng nghip húa, phỏt trin kinh t th trng, di c ca mt s lng ln lao ng t nụng thụn vo thnh ph l mt iu khụng trỏnh Vit Nam di c nc luụn din ra, gn lin vi quỏ trỡnh phỏt trin lch s ca t nc Nhng cuc di c lch s mang nhiu sc thỏi chung ca c khu vc Trong thi k hin i, quỏ trỡnh di c Vit Nam ó cú nhng s thay i, ch yu nhng tỏc ng liờn tc ca chin tranh v vai trũ ch o ca nh nc i vi ny tin trỡnh phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc Vo thi k k hoch húa trung bao cp, bờn cnh dũng di dõn theo k hoch ca nh nc ti cỏc vựng kinh t mi ó tn ti xu hng lao ng nụng thụn mun thoỏt ly thnh ph Tuy nhiờn, nhng khú khn vic ng ký h khu, b trớ vic lm nờn quỏ trỡnh di c thng din qua ng nhp ng, i cụng nhõn Nhiu hc sinh, sinh viờn sau tt nghip thng khụng nhn quyt nh i cụng tỏc xa, tỡm mi cỏch c li thnh ph S ớt cũn li l nhng ngi gi theo cỏi thnh ph cú ni nng ta v hp lý húa gia ỡnh Di c t n cỏc ụ th, thnh ph ln ang tng lờn Xu hng ny c bit tng mnh t gia nm 90 n v s tip tc tng vi mc nh th nhiu nm ti, m kinh t th trng, cụng nghip húa, tip tc phỏt trin mnh, ú nhng iu kin m bo v vic lm v cuc sng ca ngi lao ng nụng thụn cũn hn ch, cha bt kp vi cuc sng ca thnh ph Tuy nhiờn, ny cha c Nh nc quan tõm ỳng mc, c bit l cha cú mt h thng quy nh phỏp lut rừ rng dnh riờng cho lao dng di c h ang gp nhiu khú khn Nhiu t nh thiu i s bo tr xó hi, cha c tip cn cỏc dch v c bn, chu nhiu thnh kin v k th Ngi di c cũn thiu hiu bit v lut phỏp, quyn li ca mỡnh cng nh cha bit cỏch tip cn cỏc dch v sn cú Chớnh vỡ lý ú, tỏc gi ó la chn ti: "Bo m quyn ca ngi lao ng di c t nụng thụn thnh ph Vit Nam" lm ti nghiờn cu lun thc s ca mỡnh vi mong mun hiu rừ hn v i tng ny cng nh tỡm nhng gii phỏp hp lý bo v quyn li hp phỏp cho nhúm lao ng "d b tn thng" xó hi 2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Lao ng di c hay quyn ca ngi lao ng di c l mt ti c khỏ nhiu nh nghiờn cu quan tõm, phõn tớch v cú bi vit liờn quan Cú th k n cỏc nghiờn cu chuyờn sõu nh Nghiờn cu di dõn Vit Nam" nh xut bn H Ni, Khc Ho, Trnh Khc Thm ch biờn; Tỏc ng xó hi ca di c t vo thnh ph H Chớ Minh thi k i mi" nh xut bn Khoa hc xó hi Tp H Chớ Minh 2002, ca tỏc gi Trn Hng Võn; Lao ng n di c t nụng thụn thụn thnh th", Nh xut bn ph n H Ni 2000 ca tỏc gi H Th Phng Tin, H Quang Ngc; Di dõn n khu ụ th v cỏc khu cụng nghip- Thc trng v mt s chớnh sỏch qua nghiờn cu ỏnh giỏ t liu 2004 - 2009" ca PGS.TS ng Nguyờn Anh; m bo quyn ngi phỏp lut lao ng Vit Nam, Nh xut bn i hc Quc gia H Ni, 2013 Lờ Th Hoi Thu ch biờn N g o i cũ n cú n h i u b i v i t v l ao n g d i c t r ờn c ỏc t p ch l n nh bi vit: "Thc trng v nhu cu v dch v h tr i vi lao ng di c" Lao ng v xó hi s 372 ca tỏc gi ng Doanh; "Nhng t trc thc trng lao ng di c nc" nghiờn cu lp phỏp ca PGS.TS Lờ Th Hoi Thu; "Bo him xó hi cho lao ng di c: cn c quan tõm", ca Ths Bựi S Tun Vin Khoa hc L a o n g v x ó h i Nhỡn chung cỏc nghiờn cu ny mi ch dng li vic phõn tớch thc trng lao ng di c nc hay di c v cỏc chớnh sỏch phỏp lut mt cỏch chung chung m cha cú mt nghiờn cu chuyờn sõu v quyn ngi ca ngi lao ng di c quan h lao ng c bit l vic nhỡn nhn nhng thnh tu v ch nhng bt cp hn ch ca h thng phỏp lut hin hnh vic m bo quyn ca ngi lao ng di c lnh vc lao ng t ú cỏc gii phỏp hon thin phỏp lut v nõng cao vic bo m cỏc quyn ny 3 Nhim v ca lun Nhim v ca lun l phõn tớch, lm rừ c v phng din lý lun v quyn ca ngi lao ng di c nc Vit Nam cng nh cỏc bin phỏp bo m quyn cho h Ngoi lun cũn lm rừ thc trng bo m quyn ca ngi lao ng di c hin Trờn c s ú, lun xut mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu cỏc quy nh phỏp lut vic bo m quyn ca ngi lao ng di c t nụng thụn thnh ph nc ta hon thnh mc ớch t ra, lun trung gii quyt cỏc nhim v sau: Mt l, lun lm rừ khỏi nim v quyn v bo m quyn ca lao ng di c trờn phng din phỏp lut quc t v phỏp lut Vit Nam ng thi, tỏc gi lun cng ch rừ s cn thit phi bo m quyn ca ngi lao ng di c nc trờn khớa cnh kinh t - xó hi v phỏp lý Hai l, phõn tớch, ỏnh giỏ cỏc quy nh phỏp lut hin hnh quy nh v quyn ca ngi lao ng di c lnh vc lao ng, nhng thnh tu t c hay nhng bt cp hn ch T ú a cỏc kin ngh nhm ci thin m bo quyn ngi lnh vc lao ng C s phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu hon thnh mc ớch v nhim v nghiờn cu, lun s dng cỏc phng phỏp phõn tớch v tng hp, phng phỏp so sỏnh, khỏi quỏt húa, h thng húa nghiờn cu cỏc lý lun; s dng phng phỏp iu tra xó hi hc (phng phỏp phng vn) thu thp cỏc thụng tin, s liu thc t phc v cho vic phõn tớch, ỏnh giỏ thc trng, nguyờn nhõn ca nghiờn cu Lun cng khai thỏc thụng tin t liu ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó cụng b chng minh cho cỏc lun im Nhng nột mi ca lun - Lun i sõu vo phõn tớch theo cỏc nhúm quyn ca ngi lao ng di c nh: quyn vic lm; quyn c m bo thu nhp i sng, quyn c tụn trng v m bo an ton sc khe, tớnh mng, nhõn phm v danh d, quyn t cụng on t ú phõn tớch thc trng thc thi nhng quyn ú trờn thc t - Trờn c s cỏc kt qu nghiờn cu, phõn tớch, ỏnh giỏ, lun cng a nhng kin ngh nhm thỳc y, bo m quyn cho lao ng di c t nụng thụn thnh ph Vit Nam iu kin hin nay, cng nh a nhng gii phỏp ton din lõu di Kt qu nghiờn cu v ý ngha ca lun Kt qu nghiờn cu ca Lun s gúp phn cung cp nhng tri thc khoa hc c bn mang tớnh lý lun v quyn ca nhúm ngi di c v cỏc bin phỏp bo m quyn ca ngi lao ng di c t nụng thụn thnh ph Vit Nam Lun cng nờu lờn nhng thc trng bo m quyn cho ngi lao ng di c; nhng bt cp vic bo m thc hin quyn ca h; t ú nờu mt s kin ngh c bn tip tc bo m quyn cng nh nõng cao cht lng cuc sng cho ngi lao ng di c Kt cu ca lun Ngoi phn m u v kt lun, danh mc ti liu tham kho, Lun kt cu gm chng nh sau: - Chng 1: Khỏi quỏt chung v quyn v bo m quyn ca lao ng di c t nụng thụn thnh ph - Chng Bo m quyn ca ngi lao ng di c t nụng thụn thnh ph Vit Nam - Chng Mt s kin ngh nhm hon thin cỏc quy nh v bo m quyn ca lao ng di c t nụng thụn thnh ph Chng KHI QUT CHUNG V QUYN V BO M QUYN CA LAO NG DI C T NễNG THễN RA THNH PH 1.1 KHI NIM LAO NG DI C 1.1.1 nh ngha lao ng di c Theo i t in Ting Vit di c cú hai ngha, ngha th nht l "di, chuyn n ni khỏc sinh sng" v ngha th hai l "hin tng di chuyn i li theo chu k v theo tuyn n nh ca mt b phn hay ton th mt qun th ng vt"[24, tr.533] D i c c h i u l h i n t n g d i c h u y n n i c t r ỳ t n v h n h c h n h l ó n h t h n y s a n g n v h n h c h n h l ó n h t h k h ỏ c , t h ụ n g t h n g mt khong thi gian tng i di, gn lin vi vic tỡm kim nhng i u k i n , k h n n g t n t i , p h ỏt t ri n c a cỏ n h õn h a y m t c n g n g n g i n h t nh Khỏi nim di c cng gn vi khỏi nim di dõn "di chuyn dõn c mt ranh gii hnh chớnh no ú n ni nh sn theo nhng mc ớch nht nh" Cú tỏc gi cho rng, thut ng nhp c, di c, di dõn, di trỳ, di chuyn, chuyn c l nhng cỏch hiu khỏc v bn cht ca s di c, vy, u ch mt khỏi nim cú nhiu tờn gi; v tỏc gi s dng thut ng di c : "ch chung cho s xut c ni c v s nhp c vo ni mi v nh vy nú c hiu nh l mt quỏ trỡnh xut c - nhp c, bi xut c bao gi cng gn kt vi nhp c, xut c t õu v nhp c vo õu" [21, tr.32] T h e o L i n H p Qu c , d i c h a y d i d õ n l s d c h c h u y n t k h u v c n y s an g k h u v c k h ỏ c t h n g l q u a m t a g i i h n h ch n h h o c l s d c h c h u y n t h e o m t k h o n g c ỏ c h x ỏ c n h n o ú t h c h i n t r o n g m t khong thi gian nht nh kốm theo s thay i ni c trỳ S chuyn dch nhp khụng loi tr bt k Mt khỏc, m rng cỏc ch ca bo him t nguyn gúp phn xúa b s bt bỡnh ng gia cỏc nhúm i tng lao ng khỏc bo v thu nhp Lao ng di c tham gia bo him xó hi t nguyn cn cú c hi c bỡnh ng vic cú mt c ch phự hp bo v thu nhp trng hp m au, thai sn, tai nn lao ng, bnh ngh nghip Liờn quan n bo him tht nghip ũi hi: kinh t t nc ó phỏt trin mc nht nh cn tớnh n vic m rng din cỏc i tng lao ng tham gia vo loi hỡnh bo him tht nghip ú cú lao ng di c cỏc khu vc phi kt cu nh: lao ng lm vic theo v, lao ng t to vic lm - Xut phỏt t iu kin kinh t - xó hi ca nc ta, m rng hn na ch ca bo him xó hi t nguyn v i tng ca bo him tht nghip thỡ cn phi c xem xột mi tng quan vi s phỏt trin xó hi ca quc gia Hin mc dự nn kinh t ca nc ta ó v ang cú nhng bc phỏt trin ỏng k, i sng ngi dõn c nõng cao hn Tuy nhiờn, v c bn nc ta l mt nc nghốo nu hin ti mt lỳc chỳng ta b sung tt cỏc cỏc ch m au, thai sn, tai nn lao ng, bnh ngh nghip vo bo him xó hi t nguyn v m rng i tng lao ng c tham gia vo bo him tht nghip thỡ ngun kinh phớ thc hin s khụng th m ng ni, d dn n nguy c v qu Do ú, vic m rng cỏc ch ca bo him xó hi t nguyn v i tng ca bo him tht nghip l vic chỳng ta cn v s tớnh n kinh t - xó hi ó phỏt trin n mt mc nht nh - To iu kin cho ngi lao ng cú thu nhp thp (di mc ti thiu) c bit l ngi lao ng di c ri vo nghốo cú c hi c tham gia bo him xó hi t nguyn iu ny cú th gii quyt thụng qua vic nh nc h tr cho cỏc i tng ny mt phn kinh phớ úng gúp, khụng quy 80 nh mc lng ti thiu m ngi lao ng c la chn tham gia bo him xó hi t nguyn Xúa b vic khng ch mc úng ti a m ngi tham gia bo him xó hi t nguyn c la chn Bo him xó hi t nguyn phi thu hỳt c s tham gia ca nhiu i tng lao ng cú kh nng úng gúp khỏc nht l lao ng cú thu nhp cao, õy cng l mt bin phỏp tng ngun gúp vo qu bo him xó hi t nguyn Lut nờn quy nh nhiu mc úng khỏc nhng ngi lao ng di c cú nhu cu c bo v thu nhp mc cao hn cú th tham gia - to iu kin thun li cho quỏ trỡnh úng gúp bo him xó hi ca cỏc i tng lao ng di c ú cú i tng l lao ng lm vic khu vc phi kt cu thỡ nờn ban hnh quy ch i lý bo him xó hi t nguyn nhm to cu ni lin gia ngi úng v c quan bo him - Phỏp lut cng nờn linh hot vic quy nh cú s liờn thụng gia hai loi hỡnh bo him xó hi bt buc v bo him xó hi t nguyn Hin lut bo him xó hi mi ch quy nh trng hp ngi lao ng tham gia bo him xó hi t nguyn m trc ú ó tham gia bo him xó hi bt buc thỡ thi gian ú c cng dn tớnh hng ch hu trớ v t tut Cũn vi chiu ngc li tc l ngi lao ng tham gia bo him xó hi bt buc m trc ú ó tham gia bo him xó hi t nguyn thỡ cũn b ng Vỡ vy thi gian ti phỏp lut cn cú nhng quy nh c th nhm bo v mt cỏch tt nht quyn li ca ngi lao ng to iu kin cho lao ng thuc khu vc phi kt cu cú c hi c bo v thu nhp, phỏp lut cú th quy nh ngi lao ng thuc i tng tham gia bo him xó hi t nguyn cú cụng vic n nh cú th c chuyn thnh loi hỡnh bo him xó hi bt buc c bit, m bo an sinh xó hi cho ngi lao ng di c núi riờng v nhng ngi lao ng núi chung thi gian ti, iu kin kinh t, xó hi cho phộp chỳng ta 81 cú th tin ti quy nh vic tham gia bo him xó hi l bt buc vi mi ngi lao ng 3.2.1.3 Quy nh v quyn c tụn trng v bo m an ton sc khe, tớnh mng, nhõn phm, danh d v nhõn cỏch ca ngi lao ng Th nht, vi iu 104 v iu 106 B lut Lao ng v thi gi lm vic, thi gi ngh ngi thỡ ngh cn cú quy nh rừ ngi lao ng c hng tin lng lm thờm gi v ngi s dng lao ng no s toỏn cho ngi lao ng khon tin ny Th hai, theo quy nh ti iu 106 B lut Lao ng cỏc doanh nghip phn ỏnh mc khng ch thi gian lm thờm 200 - 300 gi/nm l khụng phự hp vi tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh ca doanh nghip v mong mun ca ngi lao ng Vỡ vy, ngh cn sa i lut theo hng tng thi gian lm thờm gi nm Th ba, quy nh v vic lm ca lao ng n cn c sa i cho sỏt vi mc ớch bo v s bỡnh ng khụng phõn bit i x i vi lao ng di c l n Mt s quy nh th hin s u ỏi nờn khụng cú tớnh kh thi dn n s nh kin v lao ng n, phõn bit i x c hi vic lm Chng hn, quy nh danh mc nhng cụng vic khụng c phộp s dng lao ng n cng cn cú nhng thay i bo m nguyờn tc bỡnh ng c hi vic lm 3.2.1.4 Quy nh v quyn t cụng on - Kinh phớ cụng on nhm gúp phn bo m hot ng ca cụng on t chc i din cho ngi lao ng lm vic ti cỏc doanh nghip chm lo, bo v quyn, li ớch hp phỏp, chớnh ỏng ca ngi lao ng; Phỏp lut quy nh trỏch nhim ca doanh nghip phi trớch np 2% t qu tin lng lm cn c úng bo him xó hi cho ngi lao ng (iu 29 Lut Cụng on nm 2012 v Ngh nh 191/2013/N-CP ca Chớnh ph) 82 mt gúc khỏc vi vic m bo thun li cho hot ng cụng on thỡ nú l mt s hn ch phn ln cỏc iu kin v vt cht cụng on cp c s hot ng v ngun sng ca cỏn b cụng on ph thuc vo ngi s dng lao ng Nờn chng cn cú nhng m bo v s c lp tng i v kinh t so vi ngi s dng lao ng cú iu kin khỏch quan cụng bng hn hot ng cụng on - V vic bo m cho cỏn b cụng on hot ng, cỏn b cụng on khụng chuyờn trỏch va phi thc hin trỏch nhim i vi ngi s dng lao ng nh ó cam kt hp ng lao ng, va cú trỏch nhim thc hin chc nng i din, bo v quyn, li ớch ca ngi lao ng vi t cỏch l cỏn b cụng on Trong quan h vi ngi s dng lao ng, cỏn b cụng on luụn v trớ yu th Do ú, cn phi cú cỏc chớnh sỏch, u ói thu hỳt ngi lao ng tham gia t chc cụng on gúp phn bo v tt hn quyn v li ớch hp phỏp ca cỏn b cụng on khụng chuyờn trỏch quan h vi ngi s dng lao ng - Tip tc i mi t chc v phng thc hot ng cụng on, m bo cho hot ng cụng on phự hp vi c ch th trng theo nh hng xó hi ch ngha v hi nhp quc t ngy cng sõu rng ca nc ta, c bit l thc hin cú hiu qu vai trũ ca t chc cụng on quan h lao ng, cng nh vai trũ ca cụng on cp trờn trc tip c s vic h tr cụng on c s v i din chm lo, bo v quyn v li ớch hp phỏp, chớnh ỏng ca ngi lao ng nhng ni cha cú t chc cụng on c s; - C h ỳ t r n g c ụ n g t ỏ c o t o , b i d n g , n õ n g c a o n n g l c v b n l n h c h o i n g c ỏ n b c ụ n g o n Th c h i n n g h i m c c h b o v c ỏ n b c ụ n g o n , n h t l i v i c ỏ n b c ụ n g o n k h ụ n g c h u yờ n t r ỏ c h c ỏ c doanh nghip 83 3.2.2 V t chc thc hin 3.2.2.1 Tng cng cụng tỏc tra, qun lý ca nh nc Vn ni lờn, n mc cú tớnh c trng, vic thc hin cỏc tiờu chun lao ng nhiu ni chớnh l ý thc chp hnh v s ngn chn, tớnh rn e ca phỏp lut i vi cỏc hnh vi vi phm cũn mc thp Cụng tỏc qun lý, tra lao ng cũn cha c tin hnh tt Chớnh vỡ vy, cụng tỏc ny cn phi c cng c, tng cng hn na, c bit l i vi cỏc c s sn xut nh, cỏc nh hng, quỏn n ni lao ng di c ngoi tnh lm vic, gia ỡnh ni cú ngi giỳp vic Mt c ch ngn chn s vi phm cng nh nhng ch ti x lý cn th hin s kiờn quyt, hiu qu hn na t phớa c quan nh nc v t chc i din ngi s dng lao ng Cụng on, ngi lao ng cựng vi cỏc c quan qun lý nh nc, cú vai trũ kim ra, giỏm sỏt vic thc hin tiờu chun lao ng iu ny s giỳp cho cỏc sai phm c kp thi phỏt hin v quyn li ca ngi dõn di c c bo v Nờn chng cn lp mt b phn chuyờn trỏch cú chc nng theo dừi, tr giỳp/h tr, qun lý lao ng di c ti c ni i v ni n thụng qua vic thờm chc nng cho y ban nhõn dõn cỏc xó/phng, cỏc trung tõm gii thiu vic lm v c quan lao ng a phng[10] Chớnh quyn ni cú ngi dõn di c n nờn cú bin phỏp hu hiu v phự hp hn vic ỏp ng nhu cu nh cho h Nờn cú quy nh i vi cỏc doanh nghip phi bo m ch cho ngi lao ng gn tr s ca mỡnh v theo quy hoch chung, khụng h ri vo tỡnh trng thuờ nh khụng iu kin sng ti thiu Tng cng qun lý v trt t an ninh xó hi vựng cú ụng ngi lao ng di c Cn cú quy nh quy hoch cỏc khu cụng nghip phi cú qu t v danh mc u t cho xõy dng nh cho cụng nhõn v cỏc khu dch v 84 Ngoi ra, qun lý lao ng di c lm khu vc kt cu (nh cỏc doanh nghip), vai trũ ca t chc cụng on rt quan trng C th l t chc cụng on cn tham gia vi Nh nc vic sa i, b sung phỏp lut, ch chớnh sỏch i vi ngi lao ng; phi hp vi cỏc c quan liờn quan vic quan tõm n i sng ngi lao ng, nõng cao nhn thc ca ngi lao ng v quan h lao ng; tham gia cỏc chng trỡnh xõy dng nh cho cụng nhõn Hin nay, mt k hoch hnh ng ca Tng liờn on Lao ng Vit Nam vic bo v quyn v li ớch chớnh ỏng ca lao ng di c ang c son tho "Trong ú cú vic kin ngh Chớnh ph cú chin lc phỏt trin ngun nhõn lc phm vi c nc, c bit l khu vc nụng thụn Khuyn khớch phỏt trin ngnh ngh phi nụng nghip nụng thụn to vic lm ti ch, hn ch dũng lao ng di c t nụng thụn n thnh th"[8] 3.2.2.2 y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin phỏp lut Giỏo dc phỏp lut cho ngi dõn di c l mt vic l cn thit nhm nõng cao ý thc ca h v phỏp lut Hin nay, cú rt nhiu chng trỡnh ca chớnh ph v t chc phi chớnh ph nhm ph bin, tuyờn truyn phỏp lut giỳp ngi lao ng di c nhn bit c cỏc quyn ca mỡnh t ú t bn thõn h s bit cỏch bo v mỡnh quyn li ca mỡnh b xõm phm Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn trc tip, hun k nng tuyờn truyn, ph bin phỏp lut lao ng n mi i tng; thng xuyờn cp nht, gii thiu cỏc bn phỏp lut mi v cỏc bn phỏp lut cú liờn quan nh: ch tin lng mi, bo him tht nghip, tha c lao ng th, ni quy lao ng, i mi phng phỏp gii thiu bn phỏp lut theo hng tng cng trao i, tho lun, gii ỏp nhng thc mc t i tng chu s iu chnh nhm nõng cao hiu qu vic tip thu kin thc Tng cng ph bin phỏp lut lao ng cỏc doanh nghip, cỏc c s sn xut kinh doanh v cỏc hp tỏc xó Thc hin thng xuyờn, liờn 85 tc cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin phỏp lut v trỏch nhim ca ngi s dng lao ng v ngha v, quyn li ca ngi lao ng; t chc cỏc cuc thi tỡm hiu phỏp lut lao ng cỏc doanh nghip bng nhiu hỡnh thc phong phỳ, thớch hp nhm y mnh tuyờn truyn ph bin phỏp lut lao ng n ton th ngi lao ng v ngi s dng lao ng Ngoi ra, cn cú nhng bin phỏp khuyn khớch ngi lao ng di c tham gia bo him xó hi t nguyn Trong quỏ trỡnh t chc thc hin cũn cn phi y mnh nhng cụng tỏc sau: - y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin rng rói v chớnh sỏch bo him xó hi t nguyn, bo him tht nghip cho mi tng lp nhõn dõn ú c bit lu ý cỏc i tng lao ng thuc khu vc phi kt cu Tuyờn truyn v bn cht u vit ca bo him xó hi t nguyn h thy c vai trũ thit thc ca nú i vi bn thõn v gia ỡnh h Tuyờn truyn v li ớch m h c hng h úng gúp vi mc phớ l bao nhiờu, cỏc ch hng c th ng thi ph bin rng rói v ni dung bo him tht nghip nh i tng tham gia, nhng ngha v phi thc hin ri vo tỡnh trng tht nghip, quyn li c hng cho ngi lao ng Hỡnh thc tuyờn truyn: s dng cỏc phng tin thụng tin i chỳng nh vụ tuyn, phỏt thanh, truyn hỡnh, qung cỏo bng t ri, thnh lp cỏc i tuyờn truyn viờn t nguyn Khuyn khớch cỏc on th, t chc thng xuyờn thc hin vic tuyờn truyn cho cỏc thnh viờn ca mỡnh Bờn cnh ú i vi bo him tht nghip ũi hi c quan bo him tht nghip phi cú mi quan h mt thit vi h thng o to ngh, cỏc trung tõm gii thiu vic lm, thng xuyờn cung cp thụng tin liờn quan n th trng lao ng hoc giỳp vic cho ngi tht nghip c o to ngh cho phự hp, cỏc i tng lao ng tht nghip cú th sm quay li th trng lao ng 86 Ngoi ra, cn khuyn khớch ngi lao ng di c tham gia bo him y t y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, ph bin chớnh sỏch, phỏp lut v bo him y t v nhng li ớch ca bo him y t nhm nõng cao nhn thc ca ngi lao ng di c v vai trũ, ý ngha ca vic tham gia bo him y t T ú, giỳp h cú ý thc cao, ch ng thc hin vic chm súc v bo v sc khe Phi cú c ch thớch hp vic thc hin qun lý i vi cỏc i tng lao ng di c a h tham gia bo him y t Cn cú s phi hp cht ch gia cỏc cp chớnh quyn ni h di c n v ni xut c m bo thun li vic qun lý giỳp h c tham gia mua bo him y t v c cp th khỏm bnh mt cỏch thun li nht bi c trng ca ngi lao ng di c l sng xa quờ hng, li thng xuyờn dch chuyn nờn rt khú qun lý cỏc i tng ny 3.2.2.3 Phỏt trin kinh t, nõng cao mc sng ca ngi lao ng di c Gii phỏp y mnh phỏt trin kinh t, nõng cao mc sng ca ngi lao ng di c l mt bin phỏp tiờn quyt v lõu di gii quyt mi ca ngi dõn lao ng di c hin Chớnh sỏch i vi lao ng di c khụng ch n gin ch l to vic lm, m cn phi m bo cho h quyn c th hng v tip cn cỏc dch v c bn nh: giỏo dc, chm súc sc khe, an sinh xó hi m bo, phỏt huy v khai thỏc cú hiu qu li ớch ca di c lao ng phỏt trin kinh t nhanh, hi hũa v bn vng Mun vy cn cú mt khung phỏp lý c th iu chnh nhng bt cp hin (c bit m bo quyn tip cn cỏc dch v xó hi cho ngi lao ng di c) nhm trỏnh xy nhng hu qu lõu di ngoi tm kim soỏt Cú nh vy ngi lao ng nhp c khụng cú nguy c tr thnh mt lc lng lao ng b thua thit vnh vin Ci thin thu nhp cho ngi lao ng di c thụng qua vic trin khai thc hin cú hiu qu cỏc chng trỡnh quc gia v gii quyt vic lm, m 87 rng hn na loi hỡnh dch v mi, a dng húa cỏc loi hỡnh sn xut kinh doanh v dch v thu hỳt lao ng lm vic l nhng vic lm Nh nc cn tin hnh hin Ngoi cn m rng qu tớn dng i vi lao ng di c ri vo tỡnh trng nghốo phỏt trin sn xut, y mnh cụng tỏc gii thiu vic lm giỳp cho lao ng di c d dng tỡm kim c vic lm Gim dũng di c t thụng qua y nhanh tin ụ th húa v phỏt trin mnh cỏc khu kinh t v tinh v cỏc lng ngh nhm thu hỳt lao ng nụng thụn ti ch, to s liờn kt kinh t gia cỏc khu cụng nghip vi nụng thụn, gia sn xut cụng nghip vi nụng nghip v dch v, c bit l cn khai thỏc mi liờn kt kinh t gia cỏc thnh ph ln vi cỏc khu vc ph cn, nht l cỏc vựng m cho thnh ph (v mt dch v, cỏc khu sn xut t nụng thụn ) nhm gim thiu di c Phỏt trin mnh doanh nghip va v nh, ú cú lng ngh v kinh t trang tri nhm tng giỏ tr sn phm theo hng xut khu v hỡnh thnh cỏc th trng nụng sn ti a phng, ng thi cng to thu nhp v vic lm n nh hn Hin lao ng di c phi i mt vi rt nhiu nguy c nh: t nn xó hi, d b hp th nhng li sng tiờu cc h rt d b sa ngó v ri cỏc chun mc xó hi Do ú, giỳp cỏc lao ng ny cú kh nng phũng nga, i mt vi nhng cỏm d ca mụi trng sng mi thỡ cn phi cú s tr giỳp c trờn phng din xó hi cho cỏc i tng ny nh: tr giỳp v k nng nhm giỳp h d dng thớch nghi vi cuc sng mụi trng mi, trang b cho h nhng k nng t bo v mỡnh mụi trng sng phc To iu kin cho cỏc i tng lao ng di c cú c hi tip cn vi cỏc dch v xó hi, c tham gia cỏc hot ng húa, vui chi gii trớ, tham gia sinh hot cng ng nhm nõng cao i sng tinh thn Phi hp vi cỏc on th nh Hi ph n, on niờn thng xuyờn tuyờn truyn phỏp lut, t chc cỏc hot ng húa ngh thut, cỏc phong tro vui chi, gii 88 trớ dnh cho cỏc i tng lao ng di c nõng cao i sng tinh thn, hng h n li sng lnh mnh to c hi cho h c cú c hi phỏt trin bỡnh ng vi cỏc thnh viờn khỏc xó hi 3.2.2.4 Nõng cao vai trũ ca t chc cụng on m bo quyn li ca ngi lao ng, ũi hi nhng iu kin lao ng tt hn cho ngi lao ng thỡ t chc i din ca th ngi lao ng cú vai trũ c bit quan trng Cụng on Vit Nam l t chc chớnh tr - xó hi rng ln ca giai cp cụng nhõn v ngi lao ng Vit Nam, cú vai trũ i din v bo v cỏc quyn, li ớch hp phỏp ca ngi lao ng, cú trỏch nhim tham gia vi Nh nc phỏt trin sn xut, gii quyt vic lm, ci thin i sng vt cht, tinh thn ca ngi lao ng Cụng on cng t chc v i din ngi lao ng tham gia qun lý c quan, n v, t chc, qun lý kinh t - xó hi, qun lý Nh nc, phm vi chc nng ca mỡnh thc hin quyn kim tra, giỏm sỏt hot ng ca c quan, n v, t chc theo quy nh phỏp lut Cú th núi, Cụng on Vit Nam rt quan tõm n lao ng di c Trong nhng nm qua, Cụng on cỏc cp, nht l Tng liờn on, Cụng on cỏc ngnh, a phng cú ụng lao ng di c, cỏc c s gii thiu vic lm, dy ngh v xut khu lao ng ca Cụng on ó v ang tham gia phi hp vi Nh nc, chớnh quyn cỏc cp v cỏc c quan, n v vic xõy dng v t chc thc hin chớnh sỏch, phỏp lut liờn quan n quyn li, ngha v a ngi lao ng di c, phỏt huy cỏc mt mnh, khc phc cỏc tn ti ca lao ng di c Cụng on tham gia v kin ngh vi Nh nc gii quyt cỏc t vi lao ng di c, cỏc tranh chp, khiu ni t cỏo ca ngi lao ng di c Cụng on tuyờn truyn, giỏo dc ngi lao ng di c thc hin ngha v ca mỡnh ni lm vic v ni c trỳ Cỏc liờn on Lao ng a phng, nht l nhng ni cú ụng lao 89 ng di c n lm vic nh thnh ph H Chớ Minh, H Ni, Bỡnh Dng, ng Nai, cỏc tnh Tõy Nguyờn ó ch ng phi hp vi cỏc ban ngnh a phng gii quyt vng mc, chm lo i sng, bo v quyn li ca ngi lao ng núi chung v ngi lao ng di c núi riờng phỏt huy hn na vai trũ ca cụng on vic bo v quyn li, xõy dng chớnh sỏch liờn quan n lao ng di c, phỏt huy mt tớch cc, khc phc mt hn ch ca lao ng di c V phớa Nh nc, cn coi trng v quan tõm hn na i vi lao ng di c, coi õy l mt quc sỏch ln v kinh t - xó hi, cn ban hnh mt o lut riờng v lao ng di c; ch o cỏc ngnh, cỏc a phng t chc tt vic di c lao ng cú t chc v gii quyt kp thi cỏc phỏt sinh V phớa Cụng on, tng Liờn on lao ng Vit Nam v Cụng on cỏc cp ch ng tham gia xõy dng v phi hp t chc, kim tra, giỏm sỏt thc hin chớnh sỏch, phỏp lut liờn quan n lao ng di c Kin ngh Nh nc cú chớnh sỏch thu hỳt, quan tõm, gii quyt kp thi nhng phỏt sinh liờn quan n lao ng di c Ngoi ra, Cụng on cn tham gia vi Nh nc nõng cao cht lng lao ng, o to ngh, tuyn chn, gii thiu vic lm, cung ng lao ng v ngoi nc Tng Liờn on lao ng Vit Nam tip tc tham gia xõy dng Lut dy ngh, Lut xut khu lao ng v cỏc chớnh sỏch, lut phỏp khỏc liờn quan n lao ng di c, ch ng tuyờn truyn tham gia kim tra giỏm sỏt thc hin 90 KT LUN Cựng vi cỏc thnh phn khỏc xó hi, lao ng di c ang tham gia vo cụng cuc i mi vi tt c nim tin, sc lc v bng nhng hnh ng tớch cc, hũa nhp vo giai on cụng nghip húa, hin i húa, úng gúp phn mỡnh vo nhng thnh tu kinh t - xó hi ca t nc Tuy nhiờn, lao ng di c cng ang gp phi nhiu khú khn, tr ngi cuc sng S bt cp gia quyn li v ngha v, gia nng lc v yờu cu, gia kh nng cng hin v iu kin sc khe, gia úng gúp v hng thu, gia vic gia ỡnh v vic xó hi ngy cng tr nờn gay gt Nhng ú cn c quan tõm gii quyt bng cỏc chớnh sỏch c th, to iu kin ngi lao ng n nh cuc sng, bỡnh ng v c hng y quyn li, ngha v ca ngi cụng dõn nhm nõng cao kh nng úng gúp v v th xó hi ca h Mt khỏc, vic bo m quyn li ca ngi lao ng di c bng cụng c phỏp lut l mt nhim v cp bỏch Phỏp lut núi chung v phỏp lut lao ng núi riờng ó cú nhng quy nh rừ rng v ny nhng vic tra kim tra cụng tỏc thc hin cha c tt, nht l vi c thự ca ngi lao ng di c l hay thay i cụng vic, khú kim soỏt qun lý Trong tng lai, quỏ trỡnh di c thnh th Vit Nam s din mnh m hn na Chớnh vỡ th, vic lm rừ bn cht ca s di c ny, phỏt hin, gii quyt ỳng n nhng phỏp lý vi ngi di c cú ý ngha lý lun v thc tin ht sc to ln i vi s nghip i mi v phỏt trin kinh t xó hi bn vng nc ta 91 DANH MC TI LIU THAM KHO ng Nguyờn Anh (2005), Di dõn nc: Vn hi v thỏch thc i vi cụng cuc i mi v phỏt trin Vit Nam, H Ni B lut Lao ng ca nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam, ó c sa i, b sung nm 2012 (2013), NXB lao ng, H Ni Hu Chi, Lao ng di c d kim vic - khú kim tin, http://www.anninhthudo.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=29828&C hannelI D=21 Chớnh ph (2008), Ngh nh s 127/2008/N-CP ngy 12 thỏng 12 nm 2008 Lờ Bch Dng, ng Nguyờn Anh, Khut Thu Hng, Lờ Hoi Trung, Robert Leroy Bach (2005), Bo tr xó hi cho nhng nhúm thit thũi Vit Nam, Nxb Th gii, H Ni Gudmundur Alfredsson & Asbjorn Eide (2011), "Tuyờn ngụn quc t nhõn quyn 1948 - mc tiờu chung ca nhõn loi", NXB Lao ng xó hi, H Ni inh Quang H, nh hng ca di c t ti kinh tờ xó hi H Ni http://www.gopfp.gov.vn/so-7-112 Dng Hiu, Cú b quờn lao ng di c, http://vneconomy.vn/20080826100354501P5C11/co-bo-quen-lao-dongdi-cu.htm Vn Hũa, Trnh Khc Thm (ch biờn) (1999), Nghiờn cu di dõn Vit Nam, Nxb Nụng nghip, H Ni 10 Nguyn Huyn Lờ, Ri ro ca lao ng di c v mt s kin ngh vsfo.molisa.gov.vn/upload/ASNT_Di %20cu_Le.doc 11 Trnh Duy Luõn (2000), "Nhng yu t xó hi ca s phỏt trin ụ th bn vng Vit Nam", Tp Xó hi hc, (3), (71) 12 Trn c Lng (2002), "Xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN ca dõn, dõn, vỡ dõn ngy cng sch, vng mnh l nhim v quan trng thng xuyờn ca ng, nh nc v nhõn dõn ta", Tp cng sn, (1) 13 Liờn hp quc (1966), Cụng c quc t v quyn kinh t, xó hi v húa 14 Quc hi (2006), Lut bo him xó hi 15 Quc hi (2012), Lut cụng on 16 Quc hi (2013), Hin phỏp, H Ni 17 Lờ Thnh Tõm (2009), " phỏp lut phự hp hn vi thc tin", Tp Lao ng v xó hi, (372) 18 H Th Phng Tin - H Quang Ngc (2000), Lao ng n di c t nụng thụn thnh th, NXB ph n, H Ni 19 Lờ Th Hoi Thu (ch biờn) (2013), m bo quyn ngi phỏp lut lao ng Vit Nam, NXB i hc Quc gia H Ni 20 Trung tõm hp tỏc v phỏt trin ngun nhõn lc (2009), Kt qu t bn bỏo cỏo "Mt s kt qu nghiờn cu v i sng, vic lm ca cụng nhõn n nhp c hin nay" 21 Trn Hng Võn (2002), Tỏc ng xó hi ca di c t vo TP HCM thi k i mi, Nxb Khoa hc xó hi, Tp H Chớ Minh 22 Vin khoa hc phỏp lý, B t phỏp (2006), T in Lut hc, NXB T phỏp 23 Vin ngụn ng hc (2003), T in ting Vit, NXB Nng - Trung tõm t in hc, H Ni 24 Nguyn Nh í (ch biờn (1998), i t in ting Vit, Nxb B Vn húa - Thụng tin, H Ni Cỏc bi bỏo trờn trang web 25 http://laodong.com.vn/xa-hoi/80-lao-dong-viet-nam-di-cu-vi-muc-dichkinh-te-122746.bld 26 http://dantri.com.vn/chinh-sach/tang-luong-bao-nhieu-moi-du-song-toithieu-894411.htm 93 [...]... trình di cư tự do nông thôn - thành thị bao gồm cả hai hình thức di cư nói trên Có thể đưa ra khái niệm cụ thể về lao động di cư như sau: Lao động di cư là những lao động di chuyển ra khỏi đơn vị hành chính lãnh thổ nơi sinh sống để làm việc tại đơn vị hành chính lãnh thổ mới, trong một thời gian tương đối dài Lao động di cư từ nông thôn ra thành phố là những lao động di chuyển từ nông thôn ra thành phố. .. niệm về quyền của người lao động di cư Quyền của người lao động di cư hay quyền của người lao động là một bộ phận trong hệ thống quyền con người nói chung, trong đó lao động di cư lại là một đối tượng đặc thù của quan hệ lao động Là một hệ thống trong quyền con người song quyền lao động có sự gắn bó chặt chẽ với các quyền con người khác Có thể thấy các quyền lao động có thể được nhìn nhận và di n giải... tăng cư ng công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực thi pháp luật lao động Song song với đó là việc rà soát các quy định của pháp luật lao động để kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cũng như nhằm đảm bảo cao nhất quyền lợi của người lao động nói chung và người lao động di cư nói riêng 1.3.2 Quan niệm về việc bảo đảm quyền của người lao động di cư từ nông thôn ra thành phố Quyền con. .. hoá đi làm việc ở khu vực thành thị, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn, tạo ra sự chênh lệch giữa nông thôn và thành thị, sự phân hóa giàu nghèo ngày càng lớn 1.2 QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT 1.2.1 Quyền của người lao động di cư trong các văn kiện của Liên Hợp Quốc Để có cơ sở vững chắc trong việc bảo vệ quyền của người lao động di cư, cộng đồng quốc... khi người lao động di cư buộc phải chấp nhận làm việc trong những điều kiện lao động không bảo đảm thậm chí là bị vi phạm các quyền con người Chính vì vậy pháp luật lao động Việt Nam cũng như pháp luật lao động của 29 nhiều nước khác đều thừa nhận các quyền liên kết trong tổ chức công đoàn để có thể bảo vệ các quyền con người của mình trong lĩnh vực lao động Để đảm bảo quyền lợi của người lao động, đòi... hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau, một trong những lĩnh vực cốt yếu nhất là lao động, bởi chỉ có tham gia quan hệ lao động thì con người mới tồn tại và phát triển Thông qua việc xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật lao động và thực thi các biện pháp cụ thể, quyền của người lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở Việt Nam luôn được coi trọng và bảo đảm trên nhiều phương di n của đời... trình di chuyển từ khu vực kém phát triển hơn đến khu vực phát triển hơn 1.1.2 Phân loại lao động di cư Di cư di n ra dưới nhiều hình thức khác nhau gồm: di cư trong nước và di cư quốc tế Trọng tâm nghiên cứu của đề tài là tập trung phân tích luồng di cư nông thôn ra thành thị hay di cư trong nước Do vậy, di cư được chia thành các loại hình theo căn cứ sau: 7 1.1.2.1 Theo pháp lý Bao gồm: di cư có... Bảo đảm quyền của người lao động di cư là việc ghi nhận các quyền của người lao động di cư trong lao động như quyền làm việc; quyền được bảo 28 vệ thu nhập và đời sống; quyền được bảo vệ sức khỏe, tính mạng, danh dự và nhân cách; quyền được tự do công đoàn trong quá trình lao động đồng thời tạo ra các điều kiện pháp lý, các điều kiện tổ chức, việc thiết lập cơ chế, bộ máy chuyên trách bảo đảm các quyền. .. số 97 về lao động di cư vì việc làm (sửa đổi năm 1949), Công ước số 143 (1975) về người lao động di cư trong hoàn cảnh bị lạm dụng và về việc thúc đẩy cơ hội và sự đối xử bình đẳng với người lao động di cư (các quy định bổ sung) Hai công ước này khẳng định, người lao động di cư được đối xử bình đẳng với người lao động bản địa, được hưởng các điều kiện lao động; các chế độ về an sinh xã hội, về giáo... quốc tế Trong quan hệ lao động, có thể thấy quyền của người lao động là những quyền liên quan đến điều kiện lao động bao gồm việc làm, tiền lương, an toàn lao động hoặc công đoàn, an sinh xã hội nói chung và bảo hiểm xã hội nói riêng Các quyền của người lao động di cư mà cụ thể là lao động di cư trong nước hiện nay vẫn đang được đề cập và đối chiếu theo các quyền cơ bản của người lao động Vì vậy, trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở việt nam pháp luật về quyền con người(chuyên ngành đào tạo thí điểm) , Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở việt nam pháp luật về quyền con người(chuyên ngành đào tạo thí điểm) , Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở việt nam pháp luật về quyền con người(chuyên ngành đào tạo thí điểm)

Từ khóa liên quan