Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam theo đặc trưng thể loại

127 368 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/06/2016, 21:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HIỀN DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “HAI ĐỨA TRẺ” CỦA NHÀ VĂN THẠCH LAM (NGỮ VĂN 11, TẬP 1) THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN HÀ NỘI - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ THỊ HIỀN DẠY HỌC TRUYỆN NGẮN “HAI ĐỨA TRẺ” CỦA NHÀ VĂN THẠCH LAM (NGỮ VĂN 11, TẬP 1) THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC (BỘ MÔN NGỮ VĂN) Mã số: 60.14.01.11 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS HÀ VĂN ĐỨC HÀ NỘI - 2015 Lời cảm ơn Trước tiên xin trân trọng gửi lời cảm ơn lòng, nhiệt thành thầy cô giáo công tác trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội - người tận tình giảng dạy, bảo suốt khóa trình học tập nghiên cứu, với động viên khích lệ gia đình, bạn bè Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Hà Văn Đức, người tận tâm hướng dẫn, góp ý bảo suốt trình thực luận văn Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, thầy cô giáo em học trường THPT Trần Hưng Đạo, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, nơi công tác nhiệt tình ủng hộ, giúp đỡ suốt trình nghiên cứu thực nghiệm, hoàn thiện luận văn Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn sắc tới bạn bè, đồng nghiệp gia đình người bên tôi, động viên giúp đỡ vượt qua khó khăn sống tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2015 Tác giả luận văn Vũ Thị Hiền i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ PGS Phó giáo sư TS Tiến sĩ GV Giáo viên HS Học sinh THPT Trung học phổ thông SGK Sách giáo khoa SGV Sách giáo viên STT ii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Danh mục viết tắt ii Mục lục iii Danh mục bảng v MỞ ĐẦU 10 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 10 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Quan niệm chung thể loại văn học 10 1.1.2 Dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại 14 1.1.3 Đặc trưng thể loại truyện ngắn 21 29 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Hai đứa trẻ tác giả Thạch Lam chương trình Ngữ văn 11 THPT 29 1.2.2 Dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ trường THPT 34 Chƣơng 2: ĐỊNH HƢỚNG DẠY HỌC TÁC PHẨM HAI ĐỨA 45 TRẺ THEO ĐẶC TRƢNG THỂ LOẠI 45 2.1 Giới thiệu chung Thạch Lam truyện ngắn 2.1.1 Tác giả Thạch Lam – Sơ lược đời nghiệp 45 2.1.2 Truyện ngắn Thạch Lam 48 2.2 Tổ chức dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ tác giả Thạch 56 Lam theo đặc trƣng thể loại 2.2.1 Xác định thể loại đặc trưng thể loại tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam 56 2.2.2 Phương hướng chung 65 2.2.3 Phương pháp dạy học truyện ngắn Hai đứa trẻ theo đặc trưng thể loại 67 75 Chƣơng 3: GIÁO ÁN VÀ THỰC NGHIỆM 75 3.1 Mục đích, nội dung, cách thức thực nghiệm 3.1.1 Mục đích thực nghiệm 75 3.1.2 Nội dung thực nghiệm 75 iii 3.1.3 Cách thức thực nghiệm 75 77 3.2 Giáo án thực nghiệm 104 3.3 Kết thực nghiệm 3.3.1 Tiêu chí đánh giá 104 3.3.2 Kết thực nghiệm 104 105 3.4 Đánh giá kết thực nghiệm 109 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận 109 Khuyến nghị 110 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC iv DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 1.1: Bảng thống kê số lượng tác phẩm trữ tình tự (Chương trình chuẩn) 31 Bảng 1.2 : Kết điều tra qua bảng hỏi dành cho GV 39 Bảng 1.3: Kết điều tra qua bảng hỏi dành cho HS 41 Bảng 3.1: Bảng đối chiếu điểm khác lớp thực nghiệm lớp đối chứng 76 Bảng 3.2: Kết kiểm tra đánh giá 104 v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Những năm gần đây, vấn đề đổi phương pháp dạy học nước ta Đảng, Nhà nước cấp quản lí giáo dục quan tâm Nghị Trung ương II khóa VIII viết phần định hướng phát triển Giáo dục - Đào tạo rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học.Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy học, đảm bảo điều kiện thời gian tự học tự nghiên cứu cho học sinh sinh viên đại học” [3, tr.43].Tiếp tục tinh thần đó, Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc khóa I X nói giáo dục đào tạo, ban chấp hành Trung ương nhấn mạnh: “tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi nội dung phương pháp dạy học phát huy tinh thần độc lập suy nghĩ sáng tạo học sinh, sinh viên ,đề cao lực tự học, tự hoàn thiện học vấn tay nghề” [4, tr.108,109] Trong “luật giáo dục” Quốc hội nước Cộng hõa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 02/12/1998 chương I “Những quy định chung” nhấn mạnh tới yêu cầu đổi phương pháp giáo dục “phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư sáng tạo học sinh, bồi dưỡng lực tự học, lòng say mê học tập ý chí vươn lên” 1.2 Cùng với môn học nhà trường môn Ngữ văn có vị trí vô quan trọng hệ thống giáo dục Môn Ngữ văn không giúp cho người có hiểu biết phong phú, đa dạng vè giới tự nhiên xã hội mà có khả lay động tim, đem đến học, cảm xúc thẩm mỹ cao đẹp.Tuy nhiên muốn đạt kết giáo dục cao việc giảng dạy môn Ngữ văn phải tiến hành cho phù hợp với đặc trưng môn Trong nhà trường việc dạy tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại vấn đề quan tâm, tác phẩm văn học tồn hình thức thể loại định, đòi hỏi cách thức, phương pháp giảng dạy phù hợp.Vì vấn đề thể loại trường phổ thông vấn đề tri thức mà vấn đề phương pháp.Trong chuyên đề bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Ngữ văn nhà sư phạm coi việc dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại hướng dạy quan trọng Nắm vững thi pháp thể loại, người dạy không hiểu đúng, hiểu sâu mà có khả thiết kế hoạt động giảng dạy hướng dẫn học sinh cách thức đọc hiểu tác phẩm giúp người học giải mã tác phẩm thể loại Thực tiễn sư phạm việc dạy văn nhà trường Việt Nam bộc lộ hạn chế nhiều mặt Dạy học văn không theo kịp công tác nghiên cứu mà không đảm nhận tốt nhiệm vụ Nguyên nhân môn văn, học sinh hay xu xã hội, mà người làm chương trình giáo viên trực tiếp giảng dạy chưa nhận thức đắn chất ngành nghệ thuật, chưa ý thức hết tầm quan trọng kiến thức thể loại tác phẩm, từ dẫn đến tình trạng phiến diện, suy diễn, chí gò ép nội dung tư tưởng tác phẩm Tìm hiểu giá trị văn chương Thạch Lam nói chung, truyện ngắn Hai đứa trẻ nói riêng vấn đề mang nhiều ý nghĩa, nhà trường Trong lịch sử văn học Việt Nam, Thạch Lam bút độc đáo Ông thành viên nhóm Tự lực văn đoàn văn chương ông lại theo lối riêng: không “đao to búa lớn” với vấn đề chống hủ tục, đề cao tự Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo Không ngông nghênh, kiêu bạc Nguyễn Tuân, không lạnh lùng Nam cao, nhà văn tài hoa ví ánh băng cuối trời lặng lẽ tỏa sáng Văn Thạch Lam phát từ tiếng lòng chân thật người giản dị, nhẹ nhàng thi vị Đó thứ văn khẽ “cánh bướm non” Lay động gió chiều, chiếu vào đời thường đời thường Những câu văn chứa chan cảm xúc tâm hồn nhân hậu, gợi lên niềm tin yêu vững vào tình thương yêu đồng loại người Thạch Lam tự xây dựng cho lối truyện đại - truyện cốt truyện, truyện cung bậc tâm trạng, cảm xúc, cảm giác Những trạng thái vui, buồn, mơ hồ, mong manh, tất cặn kẽ chân thật Sẽ không thỏa đáng cố chứng minh, quy kết Thạch Lam nhà văn lãng mạn hay thực Cái cần quan tâm ta cảm nhận từ trang văn Nhìn chung đọc Thạch Lam, có ám ảnh chiều sâu cảnh đời kiếp người nhỏ bé, mong manh sống nghèo đói Đồng thời khơi dậy tâm hồn người giá trị văn hóa đẹp đẽ, ước mơ, tình yêu đồng loại, quê hương gia đình Chắc chắn, sống hôm mai sau, văn chương Thạch Lam nguyên giá trị Hai đứa trẻ tác phẩm tiêu biểu cho phong cách truyện ngắnThạch Lam, truyện ngắn trữ tình lãng mạn giàu chất thực Trên thực tế việc dạy tác phẩm nhà trường phổ thông cho thấy dừng lại lối mòn truyền thống nên chưa phát huy vai trò chủ thể sáng tạo học sinh giá trị giáo dục văn chương này, chí đơn điệu chưa xác định thể loại truyện, chưa tạo hứng thú cho học sinh Từ lý trên, định chọn đề tài: Dạy học truyện ngắn “Hai đứa trẻ” nhà văn Thạch Lam (Ngữ văn 11, tập 1) theo đặc trƣng thể loại Hi vọng thành công đề tài góp tiếng nói vào việc giảng dạy văn học theo đặc trưng thể loại tìm hướng cho việc dạy tác phẩm văn xuôi nhà trường thực người dân Việt Nam trước cách mạng tháng tám Ngòi bút Thạch Lam sâu vào diễn biến tâm trạng nhân vật miêu tả thiên nhiên cảnh vật đầy chất thi vị lãng mạn HS qua học thực nghiệm nắm kiến thức thể loại truyện ngắn nói chung, tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam nói riêng, rèn luyện kỹ đọc - hiểu tác phẩm theo đặc trưng thể loại Việc tổ chức dạy học theo tinh thần tích cực hóa hoạt động hoạt động người học, đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, kiểu học tạo hội cho HS trở thành chủ thể tích cực, sáng tạo Các em tỏ hứng thú, nỗ lực học tập, mạnh dạn phát biểu ý kiến, trình bày phát hiện, suy nghĩ, cảm nhận thân, trao đổi, đối thoại, thảo luận với bạn, tạo cho lớp bầu không khí - sôi nổi, dân chủ Dạy tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam theo đặc trưng thể loại có tác dụng lớn việc giáo dục nhận thức, tư tưởng, thái độ cho HS Kết dạy thực nghiệm cho thấy, dạy học tác phẩm văn chương nói chung, dạy tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam nói riêng theo đặc trưng thể loại hướng dạy học tiến bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học văn - Dạy tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam phân phối chương trình Ngữ Văn lớp 11, hai tiết dạy học Khi thiết kế soạn, bám sát vào phương hướng dạy học theo hướng mà đề ra: Về mặt nội dung kiến thức: Bài thiết kế thể nghiệm theo hướng từ kiến thức khái quát đến cụ thể: từ đời, người Thạch Lam đến đặc điểm truyện ngắn kết thúc truyện ngắn Hai đứa trẻ Những chi tiết đời cá tính sống Thạch Lam giúp học sinh hiểu lí giải đặc điểm riêng biệt truyện ngắn ông Đó truyện ngắn trữ tình - truyện giới nội tâm người, giới cảm xúc nảy lên từ tranh thiên nhiên sống người Từ sở đặc điểm truyện ngắn thạch Lam học sinh có sở để phân tích truyện ngắn Hai đứa trẻ 106 Từ việc thiết kế giáo án trên, hiệu dạy - học tác phẩm nêu lên Cả hoạt động dạy giáo viên hoạt động học học sinh chủ động, sáng tạo, nội dung nghệ thuật tác phẩm học sinh tiếp nhận cách đầy đủ sâu sắc Cách thiết kế giáo án góp phần kéo gần lại khoảng cách thẩm mỹ tác phẩm với học sinh, khắc phục tâm lý học đối phó, thụ động, phát huy tính sáng tạo em, giúp nâng cao lực văn học, kỹ làm văn cho học sinh qua việc cảm nhận, phân tích chiều sâu, nội tâm nhân vật Từ học sinh có thêm kinh nghiệm việc chiếm lĩnh, tiếp nhận truyện ngắn khác có đề tài số cách chủ động, sáng tạo, khoa học Hướng dẫn học sinh phân tích tác phẩm, dạy học thực nghiệm ý tới đặc điểm thể truyện (nhân vật) đặc trưng thể truyện trữ tình (thế giới nội tâm nhân vật) Từ có kết hợp việc phân tích nhân vật Liên với giới tâm trạng, cảm xúc, cảm giác Bài soạn giảng theo trình tự diễn biến tâm trạng nhân vật Liên tác phẩm, tâm trạng nảy lên từ phố huyện thân quen vào ba thời điểm; chiều tà, đêm tối chờ tàu, theo trình tự thời gian, không gian làng quê Từ việc tìm hiểu tâm trạng nhân vật Liên ba đoạn văn dạy hướng học sinh tìm hiểu tư tưởng tác giả ý nghĩa tác phẩm Đây công việc để giúp học sinh cảm thụ từ văn chương đến sống Như với cách tìm hiểu tác phẩm hợp lý làm rõ tính chất trữ tình truyện đảm bảo đặc trưng thể loại truyện ngắn trữ tình Về phƣơng pháp biện pháp: Nhìn chung soạn giảng biết kết hợp sử dụng thật linh hoạt nhiều phương pháp biện pháp có tính chất đặc thù dạy học tác phẩm văn học như: đọc diễn cảm, đặt hệ thống câu hỏi gợi mở, sử dụng phương pháp nên vấn đề, diễn giảng tích cực, biện pháp so sánh, có gợi bình chủ yếu phát vấn Điều đáng ý lựa chọn phương pháp biện pháp nhằm bật tính chất trữ tình truyện 107 Hơn với phương pháp, biện pháp hệ thống câu hỏi, lời dẫn dắt, định hướng, lời giảng - bình sinh động, sử dụng câu hỏi mang tính cảm xúc cao đòi hỏi học sinh phải cảm nhận tâm hồn để cảm nhận tâm hồn nhân vật Bài thiết kế ý tới việc phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh học Giờ học xây dựng tổ chức, điều khiển, hướng dẫn, định hướng giáo viên nhằm giúp cho học sinh bước khám phá tác phẩm cách đầy đủ, trọn vẹn mặt nội dung tư tưởng nghệ thuật Với học học sinh thích thú có niềm say mê học môn văn em thấy thú vị trực tiếp khám phá, phát làm chủ kiến thức Có thể khẳng định qua thiết kế giáo án dạy thể nghiệm cho thấy tính khả thi giáo án Tỷ lệ phần trăm số học sinh hiểu nắm học khá, học sinh có thêm nhiều kinh nghiệm việc tiếp cận, chiếm lĩnh thể loại truyện ngắn trữ tình nhà trường phổ thông Thiết kế thể theo phương hướng dạy học truyện ngắn Hai đứa trẻ từ đặc trưng loại truyện ngắn trữ tình 108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Văn chương nghệ thuật đem đến cho người đọc rung cảm thẩm mỹ Đọc truyện ngắn Thạch Lam sống với kí ức sâu thẳm, trở với cội nguồn sống quê hương, gia đình, tuổi thơ người yêu dấu Truyện Thạch Lam làm nên sức lay động tâm hồn người đọc chất thơ, yếu tố trữ tình, cảm xúc văn xuôi ông Kết luận Mỗi tác phẩm văn học tồn hình thức loại thể định Vì muốn dạy học hiệu việc xác định thể loại vấn đề mấu chốt dạy học tác phẩm văn chương Thể loại chìa khóa để khám phá tầng nghĩa sâu tác phẩm Để tiếp nhận xác nội dung tư tưởng tác phẩm thiết phải hiểu đặc điểm loại, thể Trong tương tác loại thể đồng tính chất loại đặc điểm thể:tính chất tự truyện truyện tự sự, tính chất trữ tình thơ trữ tình Có tác phẩm văn chương có tượng giao thoa loại thể Truyện khai thác giới nội tâm người, thơ kể đời tượng bên tác giả Chính điều tiếp nhận hay giảng dạy phải nhận thấy biểu khác tác phẩm cụ thể, người dạy bắt trúng nội dung, tư tưởng, nghệ thuật tác phẩm Vì xác định thể loại văn vấn đề có ý nhĩa thiết thực Thạch Lam có vị trí quan trọng văn học Việt Nam đại Dù số lượng tác phẩm để lại không nhiều văn chương vô quí giá Thạch Lam có biệt tài thể loại truyện ngắn Ông tập trung phản ánh sống người đời thường giản dị, chân thực mang vẻ đẹp lãng mạn, đầy cảm xúc Nhà văn trân trọng nâng niu số phận bé nhỏ nỗi niềm sâu kín hay ước mơ bình dị 109 Hai đứa trẻ truyện ngắn trữ tình tiêu biểu cho bút pháp khuynh hướng tư tưởng Thạch Lam Một loại truyện đặc biệt nhìn góc độ thể loại Nó truyện “trữ tình hóa” đặc điểm tác phẩm tự từ cốt truyện, nhân vật, lời kể Đây vấn đề nhà nghiên cứu Thạch Lam gần thống nhất, lại giáo viên ý Nắm đặc điểm thể loại truyện ngắn Thạch Lam sở tiền đề để giáo viên hiểu biết tránh cho giáo viên sai lầm giảng dạy Chính vậy, việc định hình kiến thức thể loại vô cần thiết để từ xây dựng phương hướng dạy học hợp lí, hiệu với truyện ngắn trữ tình Đồng thời sở để tiếp nhận giảng dạy truyện ngắn trữ tình khác chương trình phổ thông Khuyến nghị Tiếp cận tác phẩm truyện ngắn trữ tình theo đặc trưng thể loại hướng tiêp cận phù hợp Để phương pháp dạy học ngày hoàn thiện hơn, vận dụng rộng rãi có ý nghĩa thiết thực Chúng xin đưa số khuyến nghị sau: 2.1 Đối với giáo viên - Trước hết, giáo viên cần trang bị vốn kiến thức đặc trưng thể loại truyện ngắn nói chung truyện ngắn trữ tình nói riêng - Trong buổi sinh hoạt chuyên môn, nhóm trưởng cần tổ chức nhiều buổi thảo luận đổi phương pháp dạy học - Tổ trưởng cần đạo giáo viên xây dựng dạy mẫu có áp dụng đổi phương pháp dạy học để thành viên tổ học hỏi, rút kinh nghiệm - Người giáo viên dạy văn cần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lực thiết kế, hướng dẫn, tổ chức hoạt động học tập giảng dạy, lực giao tiếp, thường xuyên cập nhật kiến thức khoa học, đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh để nâng cao chất lượng giảng dạy 110 2.2 Đối với học sinh Cần trang bị cho kiến thức truyện ngắn, có ý thức tự giác chuẩn bị trước đến lớp, tích cực chủ động chiếm lĩnh tác phẩm phương pháp mới, mạnh dạn đóng góp ý kiến 2.3 Đối với nhà quản lí - Thường xuyên việc tổ chức lớp tập huấn cho giáo viên đổi phương pháp giảng dạy nhà trường THPT Như xây dựng giảng mẫu áp dụng phương pháp giảng dạy truyện ngắn theo đặc trưng, thành lập ngân hàng giáo án điện tử tạo điều kiện sở vật chất cho GV HS - Tổ chức buổi hội thảo trao đổi đổi phương pháp dạy học trường để giáo viên có điều kiện giao lưu, học hỏi kinh nghiệm bạn bè đồng nghiệp - Khuyến khích, động viên kịp thời giáo viên tích cực đầu tư đổi phương pháp dạy học - Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên có thời gian nghiên cứu đổi phương pháp dạy học - Tổ chức hội thảo đổi phương pháp dạy học môn để triển khai phương pháp dạy học tích cực nhà trường - Chỉ đạo tổ chuyên môn xây dựng dạy mẫu để giáo viên chủ động việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực Chúng mong đề tài nghiên cứu khoa học đưa vào sử dụng nhà trường phổ thông để giáo viên tiếp cận với hướng giảng dạy tác phẩm tác phẩm văn học nói chung, truyện ngắn trữ tình nói riêng Luận văn kết việc suy nghĩ, tìm tòi để vận dụng lí luận dạy học lí thuyết đặc trưng thể loại vào dạy học tác phẩm văn chương nhà trường Do luận văn có ý nghĩa khoa học thực tiễn định Tuy nhiên luận văn không tránh khỏi hạn chế Vì mong muốn nhận bảo, đóng góp ý kiến quí thầy cô bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO Arixtôtơ (1964) Nghệ thuật thơ ca NxB Văn hóa nghệ thuật Lê Huy Bắc (2008), Những vấn đề thể loại lịch sử văn học Nxb Giáo dục Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ hai, Nxb Chính trị Quốc gia Ban tƣ tƣởng văn hóa Trung ƣơng (2001), Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX Đảng Nxb Chính trị Quốc gia Nguyễn Viết Chữ (2006), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể Nxb Đại học sư phạm Nguyễn Viết Chữ (2009), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương nhà trường Nxb Giáo dục Nguyễn Nhật Duật (2000), Thạch Lam hương thơm nỗi u hoài – Thạch Lam tác gia tác phẩm, VHVN 1900-1945, NXBGD Trần Ngọc Dung (1997), Ba phong cách truyện ngắn văn học việt Nam thời kì đầu năm 1930 -1945 Luận án PTS Ngữ văn Trần Thanh Đạm (1970), Mấy vấn đề giảng dạy văn học theo loại thể Nxb Giáo dục 10 Phan Cự Đệ (1998), Văn học Việt Nam 1930 - 1945 Nxb Đại học trung học chuyên nghiệp 11 Hà Văn Đức (2006), “ngôn ngữ giọng điệu truyện ngắn Thạch Lam in vấn đề nghiên cứu giảng dạy văn học” (tập sách kỉ niệm 50 năm ngày thành lập khoa văn học) NXB ĐHQGHN 12 Lê Bá Hán, Trần Đình Sử, Nguyễn Khắc Phi (2007), Từ điển thuật ngữ văn học, Nxb Giáo dục 13 Hoàng Ngọc Hiến (1992), Năm giảng thể loại Trường viết văn Nguyễn Du Hà Nội 14 Hoàng Ngọc Hiến (2000), Nhập môn văn học phân tích thể loại Nxb Hà Nội 112 15 Đào Duy Hiệp (1999), “Những quan niệm nước truyện ngắn đọc truyện ngắn” Tạp chí văn học nước (5), tr 23-25 16 Nguyễn công Hoan (1993), truyện ngắn tuyển chọn, NxB VH 17 Huyền Kiêu (H,1990), Thạch Lam người Việt Nam thành thực – Tự lực văn đoàn, người văn chương Nxb Văn 18 Khái Hƣng (1937), “Một quan niệm văn chương” (tựa gió đầu mùa), BáoNgày (89), tr 12-12 19 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng (1998), Phương pháp tiếp nhận tác phẩm văn chương Nxb Giáo dục 20 Nguyễn Hoành Khung (1989), Thạch Lam, lời giới thiệu văn xuôi lãng mạn Việt Nam Nxb KHXH, Hà Nội 21 Nguyễn văn Long (2009), Phân tích tác phẩm văn học đại Việt Nam từ góc nhìn thể loại Nxb Giáo dục 22 Phan Trọng Luận (chủ biên) (2007), Ngữ văn 11,tập Nxb Giáo dục 23 Phan Trọng Luận (chủ biên) (2008), Phương pháp dạy học Văn, tập 1,2 Nxb Đại học sư phạm 24 Phan Trọng Luận (tổng chủ biên) (2007), Sách giáo viên Ngữ văn 11,tập Nxb Giáo dục 25 Phong Lê (2001), Văn học Việt Nam đại Nxb ĐHQG, Hà Nội 26 Thạch Lam (2012), Tuyển tập Nxb Văn học 27 Thạch Lam (1993), Ngày Nxb Đời 28.Thạch Lam (2007), Truyện ngắn tiểu luận Nxb Hội nhà văn 29 Thế Lữ (1943), “Tính cách tạo tác Thạch Lam” Thanh Nghị (39) 30 Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) (1996), Tổng tập văn học Việt Nam Nxb Giáo dục 31 Nguyễn Đăng Mạnh (chủ biên) (2002), Phân tích, Bình giảng tác phẩm văn học 11, Nxb Giáo dục 32 Vũ Ngọc Phan (1998), Nhà văn đại (tập 2) Nxb KHXH 113 33 Nhiều tác giả (2007), Thạch Lam tác giả tác phẩm Nxb Giáo dục 34 Nhiều tác giả (1992) Từ điển thuật ngữ văn học NxB, Giáo dục, Hà Nội 35 Đoàn Đức Phƣơng (1997), Giảng văn văn học Việt Nam Nxb Giáo dục 36 Trần Đình Sử (1998), Dẫn luận thi pháp học Nxb Giáo dục 37.Trần Đình Sử (1998), Giáo trình lí luận văn học (tập 2) Nxb Giáo dục 38 Bùi Việt Thắng, (2000), Truyện ngắn, vấn đề lý thuyết thực tiễn thể loại Nxb Giáo dục 39 Bích Thu (H,1994), Thạch Lam, văn chương đẹp Nxb Hội nhà văn 114 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA Thực trạng học văn “Hai đứa trẻ” HS lớp 11 THPT (Phiếu dành cho HS) I – Thông tin cá nhân Trường: Họ tên: Lớp: II – Mời em tham gia trả lời câu hỏi sau : (Em khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời đúng) Câu 1: Theo em văn SGK xếp theo tiêu chí ? A Theo đặc trưng thể loại B Theo giai đoạn văn học C Theo nội dung D Cả đáp án Câu 2: Từ việc học, đọc tác phẩm Hai đứa trẻ Thạch Lam Em thấy tác phẩm thuộc thể loại nào? A Truyện ngắn thực B Truyện ngắn trữ tình C Truyện ngắn trữ tình mang đậm chất thực Câu 3: Em có hứng thú học tác phẩm truyện ngắn không? A Hứng thú B Bình thường C Không hứng thú Câu 4: Em hiểu đặc trưng truyện ngắn trữ tình không? A Hiểu B Không hiểu C Mơ hồ Câu 5: Theo em, chất trữ tình lãng mạn tác phẩm Hai đứa trẻ (Thạch Lam) biểu phương diện nào? Câu 6: Đặc trưng phong cách truyện ngắn Thạch Lam biểu qua truyện ngắn Hai đứa trẻ nào? Câu 7: Để phát triển lực tiếp nhận học sinh học tập môn Ngữ văn, em có đề xuất phương pháp dạy học thầy/cô? Xin chân thành cảm ơn em! 115 PHIẾU ĐIỀU TRA Thực trạng dạy học văn theo đặc trƣng thể loại trƣờng THPT (Phiếu dành cho GV) I – Thông tin cá nhân Nơi công tác: Họ tên: Chủ nhiệm lớp Trình độ chuyên môn: II – Mời thầy cô tham gia trả lời câu hỏi sau: (Hãy khoanh tròn vào câu trả lời mà thầy cô lựa chọn) Câu 1: Theo thầy cô tác phẩm CT, SGK Ngữ văn 11 xếp theo định hướng nào? A theo đặc trưng thể loại B Theo giai đoạn văn học C Theo tiêu chí nội dung D Cả đáp án A,B,C Câu 2: Theo thầy cô, việc áp dụng PPDH theo dặc trưng thể loại có cần thiết không? A Rất cần thiết B Cần thiết C Bình thường Câu 3: Thầy cô tìm hiểu PPDH theo đặc trưng thể loại mức độ nào? A Tìm hiểu sâu B Bình thường C Chưa tìm hiểu Câu 4: Thầy cô áp dụng PPDH theo đặc trưng thể loại mức độ nào? A Thường xuyên B Thỉnh thoảng C Chưa Câu 5: Thầy cô áp dụng PPDH theo đặc trưng thể loại, thầy cô thu kết ntn? A Thường xuyên B Bình thường C Không có hiệu Câu 6: Nguyện vọng muốn biết sâu sắc phương pháp này? A Muốn biết B Không muốn biết Câu 7: GV có thích dạy học theo phương pháp không? A Thích B Bình thường C Không thích Xin chân thành cảm ơn thầy cô hợp tác chúng tôi! 116 Để kiểm tra đánh giá HS vào 15 phút cuối tiết học 39 PHIẾU ĐÁNH GIÁ (số 1) A - Phần trắc nghiệm ( điểm) (đánh giá kiến thức tiết học 38, 39 – sử dụng Câu 1: Điền từ vào chỗ trống câu sau: Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” có cốt truyện…………… A Phức tạp C Phong phú B Đơn giản D Cầu kì Câu : Nét đặc sắc truyện “Hai đứa trẻ” mặt nội dung gì? A Miêu tả chân thực sống phố thị nhỏ B Có hòa quyện hai yếu tố thực lãng mạn trữ tình C Bộc lộ nội tâm nhân vật D Khắc họa nghèo khó người dân phố thị, đồng thời bộc lộ niềm thương cảm tác giả Câu 3: Truyện ngắn “Hai đứa trẻ” thuộc thể loại gì? A Phê phán C Hiện thực B Lãng mạng đậm thực D Trữ tình đậm thực Câu 4: Hai chị em Liên An cố thức chờ để nhìn chuyến tàu đêm qua phố huyện để làm gì? A Để gửi gắm ước mơ B Để nhớ Hà Nội C Để bán hang cho khách xuống ga D Để chờ gặp gỡ người thân quen Câu 5: Giá trị nhân đạo truyện ngắn “Hai đứa trẻ” Thạch Lam gì? A Thể niềm thương xót kiếp người sống cực, quẩn quanh, tăm tối Đồng thời biểu lộ trân trọng ước muốn đổi đời mơ hồ họ B Đề cao mơ ước tuổi thơ, đề cao quyền sống người người bất hạnh C Phê phán thực xã hội phong kiến, lên án bóc lột giai cấp thống trị nhân dân D Thể thông cảm người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời phác họa cho họ tương lai tươi sáng 117 Phần 2: Tự luận (5 điểm) Điều làm nên vẻ đẹp “Như thơ trữ tình người quê hương” truyện ngắn “Hai đứa trẻ”? PHIẾU ĐÁNH GIÁ (số 2) (Đánh giá kiến thức tiết học 38, 39 - sử dụng để kiểm tra đánh giá HS vào 90 phút cho viết số 3) Đề bài: Tâm trạng Liên trước khung cảnh thiên nhiên sống người nơi phố huyện ĐÁP ÁN (Dành cho phiếu đánh giá số 1) A - Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm) Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: D Câu 4: A Câu 5: A B - Phần tự luận (5 điểm) Viết đoạn văn ngắn khẳng định vẻ đẹp độc đáo truyện ngắn Hai đứa trẻ Vẻ đẹp nội dung: Tái tranh quê bình dị thơ mộng dịu dàng (2,5 điểm) + Không gian: Buổi chiều quê êm ả, đêm mùa hạ êm nhung thoảng qua gió mát với tiếng ếch nhái, mùi âm ẩm đất… Tất vốn lắng sâu tâm hồn + Tiếng nói yêu mến xót thương Thạch Lam dành cho người nghèo khổ cực sống quẩn quanh, không tương lai Vẻ đẹp nghệ thuật (2,5 điểm ) + Giọng văn nhẹ nhàng, êm ái, thấm đẫm chất trữ tình, miêu tả tinh tế, cảnh vật người hòa quyện + Sức khơi gợi sâu xa hình ảnh đời thường chân thực bình dị 118 ĐÁP ÁN (Dành cho phiếu đánh giá số 2) Mở bài: (1,5 điểm) Giới thiệu cảnh phố huyện truyện ngắn Hai đứa trẻ nhà văn Thạch Lam xuất hai chị em Liên Thân bài: (7 điểm) Phân tích làm rõ: - Tâm trạng Liên trước cảnh ngày tàn, chợ tàn ( điểm ) Liệt kê phân tích giá trị chi tiết đoạn văn mở đầu truyện (những câu văn êm dịu, âm thanh, màu sắc hình ảnh báo hiệu ngày tàn tâm trạng buồn man mác Liên) - Tâm trạng Liên trước kiếp người tàn ( 2,5 điểm) Liệt kê phân tích giá trị chi tiết người nơi phố huyện hoàn cảnh sống họ (mẹ chị Tí, bác phở Siêu, gia đình bác xẩm, bà cụ Thi điên gia đình chị em Liên ) để từ rút điểm chung: Tất họ người cảnh, có chung buồn chán, mòn mỏi Điều đáng nói tất nhân vật nhỏ bé nhìn thương xót Thạch Lam, thể qua lời văn chi tiết dường khách quan - Tâm trạng Liên trước trời tối (2,5 điểm ) Liệt kê phân tích giá trị chi tiết thể tâm trạng chờ đón đoàn tàu đêm chị em Liên chi tiết sau đoàn tàu khỏi nơi phố huyện + Đánh giá chung nghệ thuật miêu tả tâm trạng Liên: Niềm trân trọng, thương xót kiếp người nhỏ bé, sống nghèo nàn tăm tối, buồn chán nơi phố huyện Thạch Lam thể qua Hai đứa trẻ Kết bài: (1,5 điểm) - Nêu ý nghĩa nhân Hai đứa trẻ : Dường Thạch Lam muốn lay tỉnh người buồn chán, sống quẩn quanh, lam lũ cố vươn tới ánh sáng, thể cách nhẹ nhàng khát vọng hướng tới sống tươi sáng người nhỏ bé, bình thường - Nêu suy nghĩ cá nhân ý nghĩa sống từ Hai đứa trẻ 119 120 [...]... hướng dẫn HS THPT qua đặc trưng thể loại, khẳng định ưu điểm và tính khả thi của hướng dạy học tác phẩm theo đặc trưng thể loại 4 Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của tác phẩm văn chương theo thể loại Nghiên cứu cách thức tổ chức dạy học tác phẩm văn chương theo thể loại Vận dụng lí thuyết vào thiết dạy học truyện ngắn trữ tình Hai đứa trẻ của Thạch Lam nhằm kiểm chứng,... về đặc trưng thể loại PGS Đỗ Bình Trị có chuyên đề Những đặc điểm thi pháp của các thể loại văn học dân gian PGS, TS Nguyễn Thành Thi có chuyên đề về Đặc trưng truyện ngắn Thạch Lam, Đặc trưng truyện ngắn giai đoạn 1930 – 1945 Hiện nay, trên các tạp chí, các đợt tập huấn đổi mới phương pháp dạy học văn, tập huấn thay sách… đều có đề cập đến vấn đề giảng dạy văn theo đặc trưng thể loại Đời sống thể loại. .. và giảng dạy tác phẩm đó phù hợp đạt kết quả Truyện ngắn là một thể loại có đặc trưng loại biệt nhưng trong tiến trình chung của văn học, tính loại biệt của đặc trưng truyện ngắn không làm cho truyện ngắn đứng xa rời, đứng biệt lập với các thể loại khác mà chính sự tác động qua lại mạnh mẽ của các loại hình thể loại đã làm cho truyện ngắn càng trở nên hoàn hảo và gắn bó chặt chẽ với các thể loại khác... thực tiễn của đề tài Chương 2: Định hướng dạy học tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam theo đặc trưng thể loại Chương 3: Thiết kế thể nghiệm dạy học 9 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lí luận 1.1.1 Quan niệm chung về thể loại văn học Để việc tiếp nhận đúng hướng, chính xác và giảng dạy đạt hiệu quả một tác phẩm văn chương thì sự hiểu biết những kiến thức về đặc trưng thể loại rất... dạy văn học trong nhà trường theo thể loại không nhiều Mấy vấn đề giảng dạy văn học theo loại thể (1970) của PGS.TS Trần Thanh Đạm, Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương theo loại thể (2001) của PGS.TS Nguyễn Viết Chữ là những tài liệu vẫn thường được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên Ngữ văn và học viên cao học ngành Lí luận và phương pháp dạy học văn Gần đây, đã có một số chuyên đề đặc. .. hài của truyện ngắn hiện đại như ta thấy hiện nay là một kiểu tư duy 28 mới, một cách nhìn cuộc đời, một cách nắm bắt cuộc sống rất riêng, mang đặc trưng thể loại 1.2 Cơ sở thực tiễn 1.2.1 Hai đứa trẻ của tác giả Thạch Lam trong chương trình Ngữ văn 11 THPT 1.2.1.1 Vị trí của tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam trong chương trình Ngữ văn 11 THPT Trong chương trình Ngữ văn 11 THPT tác phẩm Hai đứa trẻ của. .. hoạt động dạy và học tác phẩm văn chương, vận dụng cách thức tiếp cận tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại vào dạy truyện ngắn trữ tình Việt Nam hiện đại ở trường THPT lớp 11 ban cơ bản 5.2 Phạm vi nghiên cứu Tác phẩm Hai đứa trẻ của Thạch Lam có nhiều vấn đề để khai thác trong phạm vi luận văn tôi chỉ nghiên cứu tiếp cận tác phẩm theo đặc trưng thể loại có trong chương trình Ngữ văn 11 ban... dòng truyện ngắn trữ tình đặc sắc 1932-1945 Có thể nói rằng thông qua bút pháp trữ tình và cảm xúc trữ tình của nhà văn, truyện ngắn trữ tình đã đưa vào nghệ thuật văn xuôi Việt Nam một chất thơ man mác bàng bạc rất riêng 1.1.3 Đặc trưng thể loại truyện ngắn Truyện ngắn là một thể loại văn học Nó thường là các câu chuyện được kể bằng văn xuôi và có xu hướng ngắn gọn, súc tích; nắm bắt cuộc sống của thể. .. Thái Nguyên Tác phẩm Hai đứa trẻ cũng được nhiều nhà nghiên cứu, phê bình, nhiều thầy cô tìm tòi, khám phá để tìm ra phương hướng dạy học phù hợp nhất Trong số các bài viết phong phú phải kể đến: Ấn tượng Hai đứa trẻ của Lê Huy Bắc; Nguyễn Thanh Hồng với truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam; Văn Tâm với Giảng bình truyện Hai đứa trẻ; Nguyễn thị Lơ với hướng dẫn học sinh trung học phổ thông xác định... nghiên cứu dạy học tác phẩm văn chương theo đặc trưng thể loại Giúp học sinh cảm thụ và nhận thức tác phẩm, không suy diễn tùy tiện và gán ghép chủ quan ngoài văn bản thì việc giảng dạy và học văn bản theo đặc trưng thể loại là một yêu cầu quan trọng Do đó, vấn đề thể loại đã được các nhà lí luận văn học quan tâm từ khá sớm Vấn đề này đã được nghiên cứu và giảng dạy trong các bộ giáo trình đại học, cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam theo đặc trưng thể loại , Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam theo đặc trưng thể loại , Dạy học truyện ngắn hai đứa trẻ của nhà văn thạch lam theo đặc trưng thể loại

Từ khóa liên quan