Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện thanh oai

120 881 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2016, 14:34

TRNG I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN - BI TH THUí HNG NH GI THC TRNG V XUT GII PHP NNG CAO HIU QU CễNG TC NG Kí CP GIY CHNG NHN QUYN S DNG T, QUYN S HU NH V TI SN KHC GN LIN VI T TRấN A BN HUYN THANH OAI, THNH PH H NI LUN VN THC S KHOA HC H Ni - Nm 2015 TRNG I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC T NHIấN - BI TH THUí HNG NH GI THC TRNG V XUT GII PHP NNG CAO HIU QU CễNG TC NG Kí CP GIY CHNG NHN QUYN S DNG T, QUYN S HU NH V TI SN KHC GN LIN VI T TRấN A BN HUYN THANH OAI, THNH PH H NI Chuyờn ngnh: Qun lý t Mó s: 60850103 LUN VN THC S KHOA HC Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS Phm Quang Tun H Ni - Nm 2015 MC LC MC LC i DANH MC BNG iv DANH MC HèNH .v M U 1 Tớnh cp thit ca ti lun Mc tiờu nghiờn cu: Nhim v nghiờn cu .2 Phm vi nghiờn cu 4.1 Phm vi khụng gian nghiờn cu: 4.2 Thi gian nghiờn cu: T nm 2009 n thỏng nm 2015 Phng phỏp nghiờn cu 5.1 Phng phỏp chn im nghiờn cu: 5.2 Phng phỏp iu tra thu thp s liu th cp: 5.4 Phng phỏp thng kờ, tng hp: .4 5.5 Phng phỏp phõn tớch, so sỏnh: C s ti liu thc hin Lun vn, tng quan ti liu v ngoi nc v nghiờn cu: Cu trỳc lun vn: CHNG C S KHOA HC V PHP Lí CA NG Kí CP GIY CHNG NHN QUYN S DNG T, QUYN S HU NH V TI SN KHC GN LIN VI T 1.1 C s khoa hc .7 1.1.1 Quyn s dng t .7 1.1.2 Quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t .8 1.1.3 Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t 11 1.2 Cn c phỏp lý ca ng ký cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t nc ta .12 1.2.1 Mt s khỏi nim liờn quan n vic ng ký cp Giy chng nhn 12 1.2.2 Mi quan h gia cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn vi cỏc ni dung qun lý nh nc v t .13 1.2.3 C s phỏp lý v cỏc nghiờn cu .16 1.3 Ni dung ng ký cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t theo phỏp lut hin hnh .17 1.3.1 Ni dung ca vic ng ký t 17 1.3.2 Ni dung ca vic ng ký quyn s hu nh 21 1.3.3 Cụng tỏc cp Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t 25 1.3.4 Ni dung ca vic cp Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t .26 1.4 V trớ, vai trũ, ý ngha ca vic cp giy chng nhn .30 i CHNG 37 THC TRNG CA CễNG TC NG Kí CP GIY CHNG NHN QUYN S DNG T, QUYN S HU NH V TI SN KHC GN LIN VI T TRấN A BN HUYN THANH OAI, 37 THNH PH H NI 37 2.1 iu kin t nhiờn, kinh t, xó hi huyn Thanh Oai .37 2.1.1 Cỏc yu t iu kin t nhiờn, ti nguyờn thiờn nhiờn v mụi trng 37 2.1.2 Cỏc yu t kinh t xó hi 41 2.2 Khỏi quỏt tỡnh hỡnh qun lý nh nc v t huyn Thanh Oai, TP H Ni 49 2.2.1 Tỡnh hỡnh qun lý v s dng t .49 2.2.2 Phõn tớch hin trng s dng t huyn Thanh Oai: 53 2.2.3 Cụng tỏc ng ký t 54 2.3 Phõn tớch thc trng cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn ti khu vc nghiờn cu 54 2.3.1 Thc trng h s a chớnh 54 2.3.2 Thc trng ngun nhõn lc lm cụng tỏc ng ký t 59 2.3.3 Thc trng c s vt cht, trang thit b mỏy múc phc v cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn 63 2.3.4 Thc trng vic ng ký t ai, cp giy chng nhn giai on 2009-thỏng 6/2015 .64 2.4 Phõn tớch v ỏnh giỏ nhng u im, tn ti cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn ti khu vc nghiờn cu giai on 2009 - thỏng 6/2015 77 2.4.1 Nhng u im .77 2.4.2 Nhng khú khn .78 2.4.3 Thc trng cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn ti huyn Thanh Oai theo c ch Vn phũng ng ký t "mt cp" 81 2.4.4 ỏnh giỏ tng hp thc trng cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn trờn a bn huyn Thanh Oai, TP H Ni .86 CHNG 92 XUT MT S GII PHP NNG CAO HIU QU CễNG TC NG Kí, CP GIY CHNG NHN QUYN S DNG T, QUYN S HU NH V TI SN KHC GN LIN VI T TRấN A BN HUYN THANH OAI, 92 TP H NI .92 3.1 Gii phỏp v phỏp lut, phỏp ch, chớnh sỏch: 92 3.1.1 xut cỏc gii phỏp iu chnh cỏc qui nh ca thnh ph, Chớnh ph i vi cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn 92 3.2.2 Gii phỏp v hon thin h thng h s a chớnh 99 3.2 Gii phỏp v c s vt cht, trỡnh cỏn b, cụng chc, viờn chc thc hin cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn .101 3.2.1 Gii phỏp v c s vt cht, khoa hc cụng ngh 101 3.2.2 Gii phỏp nõng cao trỡnh cỏn b, cụng chc, viờn chc thc hin cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn 102 ii 3.2.3 Gii phỏp v ti chớnh 103 KT LUN, KIN NGH 104 Kt lun .104 Kin ngh .105 TI LIU THAM KHO 108 PH LC 111 iii DANH MC BNG Bng 2.1 C cu cỏc nhúm t 40 Bng 2.2 Giỏ tr, c cu kinh t huyn Thanh Oai qua mt s nm .41 Bng 2.3 Chuyn dch c cu kinh t huyn Thanh Oai qua mt s nm .41 Bng 2.4 Giỏ tr sn xut v c cu kinh t ngnh nụng nghip 42 Bng 2.5 Thng kờ din tớch mt s cõy trng chớnh .43 Bng 2.6 Tỡnh hỡnh phỏt trin ngnh cụng nghip - xõy dng .44 Bng 2.7 Kt qu o c bn a chớnh huyn Thanh Oai 55 Bng 2.8 H thng s sỏch a chớnh 55 Bng 2.9 Tin cp giy chng nhn trờn a bn huyn Thanh Oai 70 Bng 2.10 Bng tng hp kt qu phiu iu tra 72 Bng 2.11 Kt qu ng ký bin ng t trờn a bn huyn Thanh Oai (giai on 2009-thỏng 6/2015) 75 Bng 2.12 Thm quyn ký giy chng nhn ng ký t ai: 82 Bng 2.13 Kt qu thc hin cụng tỏc ng ký, cp giy chng nhn 83 iv DANH MC HèNH Hỡnh 1.1 Quy trỡnh ng ký t ln u 20 Hỡnh 1.2 Mu Giy chng nhn (trang v trang 4) 29 Hỡnh 2.1 S hnh chớnh huyn Thanh Oai 38 Hỡnh 2.2 C cu t nm 2015 huyn Thanh Oai .53 v M U Tớnh cp thit ca ti lun Lut t nm 2013 ó quy nh 15 ni dung qun lý Nh nc v t ai, ú cú cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t (sau õy gi tt l giy chng nhn) õy thc cht l th tc hnh chớnh nhm thit lp mt h thng h s a chớnh y , cht ch gia Nh nc v i tng s dng t, l c s Nh nc qun lý, nm cht ton b din tớch t v ngi s dng, qun lý t theo phỏp lut Thụng qua vic ng ký, cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s nh v ti sn khỏc gn lin vi t, bo v quyn v li ớch hp phỏp ca ngi s dng t cng l c s m bo ch qun lý Nh nc v t ai, m bo s dng t hp lý, tit kim, hiu qu v khoa hc Ti iu Lut t nm 2013 quy nh: t thuc s hu ton dõn Nh nc i din ch s hu v thng nht qun lý Nh nc trao quyn s dng t cho ngi s dng t theo quy nh ca Lut ny" V mt nhng iu kin ngi s dng t c thc hin cỏc quyn chuyn i, chuyn nhng, cho thuờ, cho thuờ li, tha k, tng cho, th chp, gúp bng quyn s dng t cú giy chng nhn tr trng hp nhn tha k theo quy nh ti khon iu 168, trng hp qui nh ti khon iu 186 Lut t nm 2013 Vi c thự l huyn ven ụ, nm phớa Tõy Nam ca thnh ph H Ni, giỏp qun H ụng, huyn Thanh Oai cú 20 xó v th trn, vi tng din tớch t nhiờn 12.385,56 ha, dõn s 185.355 ngi, c ỏnh giỏ l huyn cú iu kin thun li phỏt trin kinh t xó hi giai on hi nhp v phỏt trin hin Nhng nm qua, cựng vi s phỏt trin v kinh t xó hi, quỏ trỡnh ụ th hoỏ din vi tc ngy cng nhanh, tỡnh hỡnh giao dch v t ai, bt ng sn ngy mt tng lờn Cụng tỏc ng ký t ai, lp v qun lý h s a chớnh, cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t l quan trng, cp thit luụn c chớnh quyn huyn Thanh Oai ch o, thc hin Hon thin cỏc bn phỏp lut, quy nh c th chi tit, hn ch n mc thp nht cỏc xung t phỏp lut gia cỏc bn phỏp lut vi cựng iu chnh mt * Thng nht thi im cú hiu lc ca hp ng chuyn quyn s dng t cú chng nhn ca t chc hnh ngh cụng chng, gia Lut cụng chng v cỏc bn phỏp lut khỏc, nh Ngh nh 43/2014/N-CP ca Chớnh ph v hng dn thi hnh Lut t + Theo quy nh phỏp lut, vic chuyn quyn s dng t phi c lp thnh hp ng v phi cú chng nhn, hay chng thc ca c quan Nh nc cú thm quyn thỡ mi hp l Mt yu t khụng th thiu l hiu lc ca hp ng, hiu lc ca hp ng l giỏ tr bt buc thi hnh i vi cỏc ch th tham gia giao kt hp ng Tuy nhiờn hin cú nhiu bn phỏp lut khỏc cựng iu chnh thi im hiu lc ca hp ng mua bỏn nh, chuyn quyn s dng t dn n mõu thun ỏp dng, gõy khú khn cho ngi dõn v cỏc c quan Nh nc Thụng thng, sau bờn chuyn quyn v nhn chuyn quyn s dng t thc hin hon tt th tc cụng chng hp ng, thỡ tip tc thc hin vic ng ký trc b sang tờn ti Vn phũng ng ký t Nhng thc tin, cú hp ng cụng chng ghi: Hp ng chuyn quyn s dng t cú hiu lc k t thi im cụng chng, hoc Hp ng chuyn quyn s dng t cú hiu lc k t thi im ng ký hoc Hp ng chuyn quyn s dng t cú hiu lc k t thi im cụng chng v ng ký Vic ghi thi im cú hiu lc ca hp ng, mi cụng chng viờn cú cỏch gii thớch v cỏch ỏp dng phỏp lut khỏc + Vn phũng ng ký t ngh cỏc bờn giao kt hp ng phi quay tr li t chc hnh ngh cụng chng ni chng nhn hp ng sa i li iu khon thi im cú hiu lc ca hp ng C th l: T chc hnh ngh cụng chng ghi theo Khon iu ca Lut cụng chng hin hnh Vn bn cụng chng cú hiu lc k t ngy c cụng chng viờn ký v cú úng du ca t chc hnh ngh cụng chng. Bi vỡ, - Mt l Lut cụng chng ó quy nh nh vy 97 - Hai l theo nguyờn tc cụng chng viờn thi hnh nhim v, cụng v phi theo nguyờn tc: Cụng chng viờn trc ht thc hin theo Lut cụng chng, tr cha cú Lut cụng chng hay bn phỏp lut ca ngnh cụng chng cha quy nh thỡ theo quy nh ca B Lut dõn s hay quy nh ca ngnh qun lý chuyờn mụn, nh , t ai, - Ba l hp ng ó c hai bờn, hay cỏc bờn t nguyn lp ó c cụng chng m cha cú hiu lc hoc khụng rừ ó cú hiu lc hay cha thỡ cỏc bờn ly c s no yờu cu bờn thc hin, v thc hin cha xong m xy tranh chp thỡ ly c s no gii quyt tranh chp hp ng Vớ d bờn B t cho bờn A mt khon tin, n ngy thỏng nm thỡ giao mt phn nh, t, n ngy thỏng nm bờn B t tip mt khon tin na, c nh vy n hon tt vic sang tờn chớnh ch Trc sang tờn chớnh ch, (bờn B c cp Giy chng nhn quyn s dng t) thỡ bờn no np thu thu nhp cỏ nhõn, bờn no np l phớ trc b, nu hp ng cha cú hiu lc thỡ Vn phũng ng ký t ly c s no hng dn kờ khai thu, chuyn thụng tin sang thu tớnh ngha v ti chớnh, sau ú thụng bỏo cho bờn chu trỏch nhim np Vy c quan lp phỏp, hay c quan cú thm quyn cn cú bn quy nh thng nht thi im hp ng mua bỏn nh, chuyn quyn s dng t cú hiu lc thng nht vi quy nh ti Khon iu ca Lut cụng chng: Vn bn cụng chng cú hiu lc k t ngy c cụng chng viờn ký v cú úng du ca t chc hnh ngh cụng chng. d thc hin, m bo tớnh phỏp lý, gim phin h, m bo cụng bng xó hi v phỏp lut mi thc s i vo cuc sng B T phỏp ch trỡ kt hp vi B Ti chớnh, B Ti nguyờn v Mụi trng Thụng t liờn tch hng dn h s, trỡnh t, th tc, quyt nh vic t chc c Nh nc giao t khụng thu tin s dng t hoc cho thuờ t nhng ó phõn phi (cp) cho h gia ỡnh, cỏ nhõn l cỏn b, cụng nhõn viờn ca t chc lm nh trc ngy 15 thỏng 10 nm 1993, l ỳng thm quyn, hay trỏi thm quyn a phng d thc hin * Sa i, b sung Ngh nh s 158/2007/N-CP ngy 27/10/2007 ca Chớnh ph quy nh danh mc cỏc v trớ cụng tỏc v thi hn nh k chuyn i v 98 trớ cụng tỏc i vi cỏn b, cụng chc, viờn chc v Quyt nh 05/2008/Q-BNV ngy 26 thỏng 11 nm 2008 ca B trng B Ni v v vic ban hnh danh mc cỏc v trớ cụng tỏc ca cỏn b, cụng chc, viờn chc khụng gi chc v lónh o, qun lý ngnh t chc nh nc phi thc hin nh k chuyn i, theo ú cỏn b a chớnh xó no s lm vic lõu di xó ú, tr vi phm phỏp lut b x lý chuyn cụng tỏc hay thụi vic, ng thi Nh nc cú ch ti hn ch n mc thp nht vic gõy phin h, sỏch nhiu i vi cỏn b ny, to iu kin cho cỏn b a chớnh quen, nh, thuc a bn, quy hoch cỏc cụng trỡnh ngm, tham mu chun xỏc cho Ch tch y ban nhõn dõn cp xó lm tt cụng tỏc qun lý t Cỏn b ny buc phi chỳ tõm vo cụng tỏc lp, qun lý v chnh lý h s a chớnh, xõy dng c s d liu a chớnh theo Thụng t ca B Ti nguyờn v Mụi trng Cn theo mt quy trỡnh thng nht trc t chc hnh ngh cụng chng chng nhn vo hp ng chuyn quyn s dng t thỡ t chc ny cú phiu xin ý kin kốm theo h s gi Vn phũng ng ký t v iu kin c cp Giy chng nhn sau thc hin chuyn quyn s dng t Nu Vn phũng ng ký t tr li iu kin thỡ t chc hnh ngh cụng chng mi lm tip cỏc th tc trỏnh ri ro v phin h cho cụng dõn 3.2.2 Gii phỏp v hon thin h thng h s a chớnh H s a chớnh l h s phc v qun lý nh nc i vi ngi s dng t, bao gm cỏc ti liu: bn a chớnh, S a chớnh, s cp giy chng nhn, S mc kờ t ai, S theo dừi bin ng t H s a chớnh ca huyn Thanh Oai c thnh lp dng giy t nhng nm 1995 -1997 Nhng thc trng t nhng nm qua bin ng rt nhanh quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, ụ th hoỏ din mnh, cỏc chớnh sỏch t thay i, tỡnh trng vi phm phỏp lut t xy nhiu Vic cp nht, chnh lý cỏc bin ng v t vo h s a chớnh khụng theo kp vi thc t, t l cỏc bin ng v t c cp nht, chnh lý h s a chớnh (c bn a chớnh v cỏc loi s) cũn thp li khụng ng b, thm nhiu ni khụng chnh lý, h qu l cỏc h s a chớnh c lp cỏc xó, th trn mc dự tn rt nhiu thi 99 gian, kinh phớ nhng nhanh chúng b lc hu, khụng phn ỏnh chớnh xỏc c thc t s dng t cụng tỏc qun lý Nh nc v t c tt hn, m bo yờu cu v cú hiu qu cao thỡ cụng tỏc o c, lp bn a chớnh cú vai trũ ht sc quan trng Hin nay, din tớch t thc t ti Huyn ó bin ng ln so vi din tớch o c bn nm 1995-1997 gõy rt nhiu khú khn qun lý, x lý cỏc v vic phỏt sinh cng nh xỏc nh din tớch hp phỏp ng ký t ai, cp giy chng nhn Vic hon thin h s a chớnh trờn a bn huyn Thanh Oai theo hng in t húa phự hp vi yờu cu qun lý t hin i l cn thit Thc hin Ngh quyt s 07/2007/QH12 ca Quc hi v k hoch phỏt trin kinh t - xó hi nm 2008 v Ngh quyt s 02/2008/NQ-CP ngy 09/01/2008 ca Chớnh ph v nhng gii phỏp ch yu ch o, iu hnh thc hin k hoch phỏt trin kinh t - xó hi v d toỏn ngõn sỏch Nh nc nm 2008, ngy 04/12/2008, B Ti nguyờn v Mụi trng Ch th s 02/2008/CT-BTNMT v thc hin mt s nhim v, gii phỏp hon thnh cụng tỏc cp giy chng nhn, lp H s a chớnh theo Ngh quyt s 07/2008/QH12, ú nhim v y nhanh cụng tỏc o c, lp c s d liu h s a chớnh v cp giy chng nhn l mt nhng ni dung quan trng hng u ca Ngnh Huyn Thanh Oai cn tin hnh lp D ỏn xõy dng h thng H s a chớnh v c s d liu qun lý t giai on 2015-2020 v nh hng n nm 2030 trỡnh S Ti nguyờn Mụi trng xem xột Trong quỏ trỡnh lp D ỏn xõy dng h s a chớnh v c s d liu qun lý t ai, phi xỏc nh rừ cụng vic t nm 2015 n 2020 phi thc hin mt cỏch c th nhm xõy dng h thng H s a chớnh va m bo tớnh phỏp lý, va ỏp ng yờu cu tra cu, cp nht thụng tin c kp thi, chớnh xỏc, phc v ngy cng tt hn cho cụng tỏc qun lý nh nc v t ai, c th nh sau: - Xõy dng khong hn 800 im a chớnh; - o c bn a chớnh cho ton b din tớch ca Huyn; - Cp mi giy chng nhn t 98%, cp i giy chng nhn t 100%; - Thnh lp 21 b h s a chớnh ca 21 xó, th trn - Xõy dng c s d liu qun lý t chung ton huyn 100 ng thi, vi vic hon thin h thng c s d liu qun lý t ai, cụng tỏc a chớnh (o c, cp giy chng nhn) theo cỏc d ỏn ó c UBND tnh phờ duyt c thc hin theo k hoch hng nm D ỏn tng th xõy dng h thng H s a chớnh v c s d liu t giai on 2015-2020 v nh hng n nm 2030 c xõy dng v thc hin s l h thng c s d liu phc v c lc cho vic xõy dng cỏc nh hng v phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn; ng thi phự hp vi ch trng, nh hng phỏt trin ngnh Ti nguyờn v Mụi trng giai on mi Khi d ỏn hon thin huyn Thanh Oai s cú c mt h thng h s a chớnh in t v h s a chớnh dng giy hon thin v ng b phc v tớch cc cho cụng tỏc qun lý nh nc v t núi riờng v nhu cu phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn Thanh Oai núi chung 3.2 Gii phỏp v c s vt cht, trỡnh cỏn b, cụng chc, viờn chc thc hin cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn 3.2.1 Gii phỏp v c s vt cht, khoa hc cụng ngh - Cn u t cỏc trang thit b k thut cn thit phc v cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn: ớt nht mi ban a chớnh xó phi cú 02 mỏy tớnh, mỏy in A4 01 chic phc v cụng tỏc chuyờn mụn, Chi nhỏnh phũng ng ký t huyn Thanh Oai cn c trang b c bn : mi viờn chc mt mỏy tớnh, cú ớt nht 02 mỏy in A3 in giy chng nhn, 01 mỏy photo, 01 mỏy o c ton c in t, 01 mỏy ch v ng truyn s liu mnh truyn s liu v phũng ng ký t H Ni, 07 mỏy in A4 in c mt cho b phn chuyờn mụn v 03 lónh o, 01 mỏy scan quột, lu giy chng nhn v cỏc giy t gc v t cụng dõn np k t ngy 01/01/2016 theo qui nh ti Thụng t s 02/2015/TT-BTNMT ngy 27/01/2015 ca B Ti nguyờn v Mụi trng - Cn trang b v cú k hoch c th ng dng khoa hc cụng ngh vo cụng tỏc ng ký t nh: Trang b phn mm in v giy chng nhn, qun lý h s, th tc hnh chớnh, ng thi liờn thụng vi c quan thu, kho bc Phi nhanh chúng y mnh vic ng dng sõu rng cụng ngh thụng tin, h thng h s a chớnh, thc hin ng ký in t giao dch t ai, gii quyt th tc hnh 101 chớnh ỏp ng nhu cu ca nhõn dõn huyn (sau xõy dng xong h s a chớnh in t) Bi dng kin thc cụng ngh thụng tin cho cỏn b, cụng chc, viờn chc, ngi lao ng ti Chi nhỏnh Vn phũng ng ký t ai, cỏn b a chớnh cp xó; nghiờn cu xõy dng ch u ói i vi cỏn b, cụng chc chuyờn trỏch v cụng ngh thụng tin; t chc hun, bi dng kin thc v qun lý d ỏn cụng ngh thụng tin v y mnh ng dng o to trc tuyn, h tr cụng ngh thụng tin t xa 3.2.2 Gii phỏp nõng cao trỡnh cỏn b, cụng chc, viờn chc thc hin cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn i vi cỏn b ang c biờn ch: Nu cỏn b yu khõu no thỡ cho i o to li, nh tin hc, ha, cụng tỏc t chc, qun lý, iu hnh n v i vi lónh o T chc sỏt hch chuyờn mụn, nghip v hng nm bng cỏch t chc hun v lm bi thu hoch, nu t yờu cu thỡ cho tip tc cụng tỏc, khụng t thỡ yờu cu t o to, nghiờn cu, hc li v t chc sỏt hch li Cỏn b l cỏi gc ca cụng vic, ú nu cỏn b no trỡnh yu, cú biu hin phin h, sỏch nhiu, hng dn cụng dõn b sung h s khụng c th, khụng rừ rng Hng dn b sung h s n ln th ba tr nờn, khụng bỏo cỏo lónh o ph trỏch, gõy bt bỡnh d lun thỡ xem xột cho thuyờn chuyn b trớ cụng tỏc khỏc Cỏn b phi t cp nht cỏc bn, ch chớnh sỏch, cỏc quy nh mi thay i hng ngy, t nõng cao trỡnh , gii quyt nhanh, nhng phi ỳng phỏp lut, ỳng trỡnh t, ỳng thm quyn, m bo quyn li cho Nh nc, quyn v li ớch hp phỏp ca cụng dõn Cỏn b phi tip thu v xõy dng nn minh cụng s, cng c nim tin ca nhõn dõn vo Nh nc, vo cỏn b - i vi cỏn b s t chc thi tuyn cụng chc, viờn chc vo Phũng Ti nguyờn v Mụi trng, Vn phũng ng ký t v cỏc chi nhỏnh: Ly 80% cỏn b cú chuyờn mụn qun lý t nh k s qun lý t ai, c nhõn a chớnh, cũn li 20% l cỏn b cú chuyờn mụn qun lý nh , xõy dng, qui hoch v tin hc ng bỏo v t chc thi tuyn cụng khai theo yờu cu ca Lut Cụng chc, viờn chc, dt khoỏt khụng n nang nhn, tuyn cỏn b khụng t yờu cu, trờn c s vỡ vic xp ngi ch khụng vỡ ngi xp vic Trỡnh cỏn b phi t i hc tr lờn 102 - To iu kin cho cỏn b yờn tõm cụng tỏc, gn bú vi c quan, cú trỏch nhim vi cụng vic c giao - Lng ca cỏn b Vn phũng ng kớ quyn s dng t phi nuụi ngi, bn thõn cỏn b v mt v thnh niờn, mc ti thiu 5.000.000 ng/thỏng, ch khen thng bng tin mt thng xuyờn, mi quý mt ln Khụng cho cỏn b cú c hi phin h, khụng dỏm u tranh vi nhng hnh vi hi l cỏn b ca cụng dõn Hng nm t chc tham quan hc kinh nghim, ng viờn cỏn b gia ỡnh gp cnh khú khn 3.2.3 Gii phỏp v ti chớnh Bt k mt hot ng no cng cn cú kinh phớ thc hin Ti chớnh l mt nhng yờu cu tiờn quyt cho mi hot ng Cụng tỏc cp giy chng nhn mun c hon thnh tt thỡ c bit phi cn kinh phớ cho cỏc cụng vic nh: - Kinh phớ u t mua sm trang thit b hin i, c bit a cụng ngh thụng tin vo quy trỡnh kờ khai ng ký cp giy chng nhn, qun lý thụng tin t v nh - Kinh phớ cp nht h thng h s qun lý t nh o c, kho sỏt, lp bn a chớnh, lu tr h s - Kinh phớ o to cho i ng cỏn b a chớnh, nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v mi mt ỏp ng cho yờu cu cụng vic thi i i mi, ỏp dng c nhng thnh tu khoa hc vo cụng vic Hin ngun ti chớnh Nh nc cung cp cho cụng tỏc cp giy chng nhn cũn eo hp, li cha kp thi Vỡ vy cỏc c quan qun lý, chớnh sỏch ti chớnh cn nghiờn cu cú nhng chớnh sỏch c th nh: mt mt tng cng u t kinh phớ, mt khỏc nghiờn cu qui nh rừ cỏc th tc hnh chớnh v ng ký t c thc hin theo hỡnh thc dch v hnh chớnh cụng, va gim bt gỏnh nng cho ngõn sỏch, tng bc to c ch cho Vn phũng ng ký t hot ng t ch v ti chớnh m bo t thu, t trang tri kinh phớ hot ng cho h thng phũng ng ký t ai, cú c ch khuyn khớch to iu kin trớch kinh phớ thu c t ngun thu tin s dng t phc v cụng tỏc ng ký t ti cp xó, ti phũng ng ký, phũng Ti nguyờn v Mụi trng x lý tn ti qun lý, s dng t cụng nhn quyn s dng t, cp giy chng nhn 103 KT LUN, KIN NGH Kt lun Qua vic nghiờn cu ti ỏnh giỏ thc trng v xut gii phỏp nõng cao hiu qu cụng tỏc ng ký cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t trờn a bn huyn Thanh Oai, thnh ph H Ni v nhng lý lun tỏc gi mong mun úng gúp mt phn nh vo ny Thụng qua vic dng tng hp cỏc phng phỏp nghiờn cu khoa hc, cú th i n mt s kt lun chung nh sau: Mt l, cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn l mt nhng nhim v trng tõm, cú vai trũ quan trng cụng tỏc qun lý nh nc v t núi chung v cụng tỏc cu cỏch th tc hnh chớnh v t núi riờng Trong h thng qun lý t hin i, ch cú nht mt im tip xỳc vi cụng dõn ú l c quan ng ký t Xó hi ngy cng phỏt trin, cỏc nhu cu ng ký t v s dng, tra cu h thng h s a chớnh, c hỡnh thnh quỏ trỡnh ng ký t phc v cho cỏc mc tiờu nh nc ngy cng cao v cú nhiu thay i ũi hi h s a chớnh phi luụn c cp nht, hon thin, mun vy cụng tỏc ng ký t cn phi c quan tõm, chỳ trng theo kp vi s thay i, bin ng t nhm ỏp ng s mong i, yờu cu ca cụng dõn, t chc Hai l, thc trng cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn ti huyn Thanh Oai nhng nm qua ó c nhng thnh tu ỏng k nh ton huyn ó cp c 10.057 giy chng nhn quyn s dng t vi tng din tớch cp l 7.569 t 88,6 % s tha t trờn bn a chớnh nm 1995-1997, cht lng h s t 87,5% so vi tng s h s kờ khai, c tip nhn ti c quan cú thm quyn, cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn ó i vo n np, nhiờn quỏ trỡnh cụng nghip hoỏ, ụ th hoỏ din ngy cng mnh, cỏc chớnh sỏch t thay i, tỡnh trng vi phm phỏp lut t nhng nm qua cũn xy nhiu Vic ng ký t cp nht, chnh lý cỏc bin ng v t vo h s a chớnh khụng theo kp vi thc t, t l cỏc bin ng v t c cp nht, chnh lý h s a chớnh cha ng b, khụng phn ỏnh chớnh xỏc c thc 104 t s dng t Ba l, t nhng nguyờn nhõn ca nhng tn ti, khú khn cụng tỏc ng ký, cp giy chng nhn trờn a bn huyn nờu ti mc 2.4.3.2, ti a mt s gii phỏp ch yu v phỏp lut, phỏp ch, chớnh sỏch gii phỏp v tng cng c s vt cht, nõng cao trỡnh cỏn b cụng chc, viờn chc thc hin cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn; gii phỏp v ti chớnh v mt s gii phỏp khỏc phự hp vi a bn nghiờn cu Bn l cn y nhanh tin thc hin d ỏn hon thin h s a chớnh tng th trờn a bn huyn Thanh Oai theo hng in t húa phự hp vi yờu cu qun lý t hin i l cn thit, l iu kin cn trin khai vic thc hin ng ký t in t nhng nm tip theo Kin ngh T nhng khú khn, tn ti, nguyờn nhõn vng mc quỏ trỡnh thc hin cụng tỏc ng ký t ai, cp giy chng nhn c nghiờn cu, ti cú nhng kin ngh sau: - Vi cỏc b, ngnh Trung ng: ngh Liờn B Ti nguyờn v Mụi trng, Tng Cc thu, B Ti chớnh ban hnh mu Phiu chuyn thụng tin a chớnh, Quyt nh cụng nhn quyn s dng t n tng ngi s dng t ỏp dng thng nht phm vi c nc - Vi U ban nhõn dõn thnh ph, S Ti nguyờn v Mụi trng H Ni: + Ngy 31/3/2015, UBND thnh ph ó ban hnh Quyt nh thnh lp Vn phũng ng ký t mt cp trc thuc S Ti nguyờn v Mụi trng thỡ cn sa i, thay th mt s ni dung Quyt nh s 24/2014/Q-UBND ngy 20/6/2014 ca UBND Thnh ph v Quyt nh s 94/2014/Q-UBND ngy 24/12/2014 v vic sa i, b sung mt s iu, khon ca quy nh ban hnh kốm theo Quyt nh s 24/2014/Q-UBND ngy 20/6/2014 ca UBND thnh ph H Ni, Quyt nh s 22/2014/Q-UBND ngy 20/6/2014 nh ó nờu trờn + ngh S Ti nguyờn v Mụi trng H Ni hng quý lm vic vi mt s UBND qun, huyn thỏo g cỏc kho khn vng mc i vi cỏc trng hp 105 ngh xem xột cp giy chng nhn cú nhiu vng mc, cũn tn li hn mi nm qua + Tng cng cụng tỏc tuyờn truyn trờn truyn hỡnh, cỏc trang mng xó hi ng ngi s dng t thc hin ng ký t + ngh S Ti nguyờn v Mụi trng sm trin khai D ỏn tng th xõy dng h thng H s a chớnh v c s d liu t giai on 2015-2020 v nh hng n nm 2030 huyn Thanh Oai - Vi U ban nhõn dõn huyn Thanh Oai: + ngh UBND huyn thng xuyờn t chc o to cho i ng cỏn b a chớnh cp xó nhm nõng cao trỡnh chuyờn mụn nghip v v mi mt ỏp ng cho yờu cu cụng vic thi i i mi, ỏp dng c nhng thnh tu khoa hc vo cụng vic + Tng cng ch o, kim tra, giỏm sỏt vic ng ký t ai, cp giy chng nhn v kp thi xem xột ch o thỏo g cỏc trng hp vng mc + Ch o cỏc ngnh chc nng ca huyn v UBND cp xó phi hp thc hin nhim v ng ký t ai, cp giy chng nhn + Thng xuyờn tuyờn truyn, ng cỏc ch s dng t v chớnh sỏch ng ký t ai, cp giy chng nhn trờn h thng truyn ca xó, th trn - Vi U ban nhõn dõn cac xó, thi trõn: + Ch ng thc hin tuyờn truyn cỏc chớnh sỏch, phỏp lut ca nh nc v ng ký t ti cỏc thụn, xúm, cm dõn c di nhiu hỡnh thc nh: truyn thanh, bng tin, cụng khai ti nh hoỏ cỏc thụn, xúm + ụn c, giỏm sỏt ban a chớnh xó, b phn mt ca ca UBND xó thc hin tt nhim v, cú trỏch nhim viờc tham mu cho Ch tch UBND xó kim tra, xỏc nhn v ngun gc, thi im s dng t, tỡnh trng tranh chp t ai, s phự hp quy hoch phc v cụng tỏc ng ký t cp giy chng nhn Trong khuụn kh ti tt nghip thc s, tỏc gi ó rt c gng t c mc tiờu nghiờn cu t Tuy nhiờn, vic ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc ng ký cp giy chng nhn ti a bn huyn Thanh Oai ch dng mc khỏi quỏt nht nh, cha cú iu kin nghiờn cu sõu, c th cụng tỏc ng ký t ai, cp giy 106 chng nhn i vi tng xó, th trn Vỡ vy, nhng gii phỏp kin ngh mang tớnh tng quỏt v gi m, cn c nghiờn cu sõu hn Do ú, tỏc gi rt mong nhn c s úng gúp ý kin lun c hon thin v tip tc nghiờn cu ti ca mỡnh cp cao hn 107 TI LIU THAM KHO Lut t (1993), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut sa i b sung mt s iu ca Lut t (1998), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut sa i b sung mt s iu ca Lut t (2001), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut t (2003), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut t (2013), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut Nh (2005), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut Nh (2014), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut Nh (2014), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni Lut Kinh doanh bt ng sn (2014), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni 10 Lut Th ụ (2012), Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni 11 B Lut Dõn s (2005); Nh xut bn Chớnh tr Quc gia, H Ni 12 Chớnh ph (2000), Ngh nh s 38/2000/N-CP ngy 23/8/2000 v thu tin s dng t 13 Chớnh ph (2004), Ngh nh số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 V/v thi hành Luật Đất đai; 14 Chớnh ph (2009), Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; 15 Chớnh ph (2014), Ngh nh s 43/2014/N-CP ngy 15/5/2014 quy nh chi tit thi hnh mt s iu Lut t ai; 16 Chớnh ph (2014), Ngh nh s 45/2014/N-CP ngy 15/5/2014 quy nh v thu tin s dng t 17 Bộ Tài nguyên Môi trờng (2007), Thông t số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 V/v hớng dẫn lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; 108 18 B Ti nguyờn v Mụi trng (2009), Thụng t s 17/2009/TT-BTNMT "Quy nh v Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t" 19 B Ti nguyờn v Mụi trng (2010), Thụng t s 20/2010/TT-BTNMT "Quy nh b sung v Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t" 20 B Ti nguyờn v Mụi trng (2014), Thụng t s 23/2014/TT-BTNMT "Quy nh v Giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t" 21 B Ti nguyờn v Mụi trng (2014), Thụng t s 76/2014/TT-BTC ngy 16/6/2014 ca B Ti chớnh hng dn mt s iu ca Ngh nh s 45/2014/NCP ngy 15 thỏng nm 2014 ca Chớnh ph quy nh v thu tin s dng t 22 UBND thnh ph H Ni (2014), Quyt nh s 22/2014/Q-UBND ngy 20/6/2014 ban hnh Quy nh cỏc ni dung thuc thm quyn ca UBND Thnh ph c Lut t 2013 v cỏc Ngh nh ca Chớnh ph giao v hn mc giao t; hn mc cụng nhn quyn s dng t; kớch thc, din tớch ti thiu c phộp tỏch cho h gia ỡnh, cỏ nhõn trờn a bn thnh ph H Ni; 23 UBND thnh ph H Ni (2014), Quyt nh s 24/2014/Q-UBND ngy 20/6/2014 ban hnh Quy nh cỏc ni dung thuc thm quyn ca UBND Thnh ph c Lut t 2013 v cỏc Ngh nh ca Chớnh ph giao v ng ký, cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t; ng ký bin ng v s dng t, nh v ti sn gn lin vi t cho h gia ỡnh, cỏ nhõn, cng ng dõn c, ngi Vit Nam nh c nc ngoi, cỏ nhõn nc ngoi; chuyn mc ớch s dng t vn, ao lin k v t vn, ao xen kt khu dõn c (khụng thuc t cụng) sang t trờn a bn thnh ph H Ni; 24 UBND thnh ph H Ni (2014), Quyt nh s 94/2014/Q-UBND ngy 24/12/2014 v vic sa i, b sung mt s iu, khon ca quy nh ban hnh kốm theo Quyt nh s 24/2014/Q-UBND ngy 20/6/2014 ca UBND thnh ph H Ni 109 25 GS-TSKH Lờ ỡnh Thng (2000), Giỏo trỡnh "Qun lý Nh nc v t v nh ", Nh xut bn chớnh tr quc gia, H Ni 26 GS-TSKH Lờ ỡnh Thng (2000), Giỏo trỡnh "ng ký thng kờ t ai", Nh xut bn chớnh tr quc gia, H Ni 27 o Xuõn Bỏi (2002), Giỏo trỡnh H s a chớnh, cp Giy chng nhn quyn s dng t, i hc Khoa hc t nhiờn - i hc Quc gia H Ni 28 S Ti nguyờn v Mụi trng TP H Ni (2014), Vn bn s 4453/STNMT ngy 14/8/2014 v vic hng dn thc hin vic ng ký t ai, nh v ti sn khỏc gn lin vi t cho h gia ỡnh, cỏ nhõn, cng ng dõn c, ngi Vit Nam nh c nc ngoi 29 UBND Huyn Thanh Oai (2014), Bỏo cỏo thng kờ t huyn Thanh Oai t nm 2009 n 2014 30 UBND Huyn Thanh Oai (2005, 2010), Bỏo cỏo kim kờ t nm 2010, 2015 ca huyn Thanh Oai 31 UBND Huyn Thanh Oai (2011), Bỏo cỏo kt qu cp giy chng nhn quyn s dng t, quyn s hu nh v ti sn khỏc gn lin vi t; quỏ trỡnh s dng v trin khai cụng tỏc lp h s a chớnh trờn a bn huyn Thanh Oai 32 UBND Huyn Thanh Oai (2011), Bỏo cỏo thc trng v cụng tỏc qun lý, s dng bn ti huyn Thanh Oai Kt qu thc hin d ỏn o c, chnh lý bin ng v lp h s a chớnh ti huyn Thanh Oai, thnh ph H Ni 33 UBND Huyn Thanh Oai (2011), Bỏo cỏo r soỏt, tng hp cỏc khú khn, vng mc v xut, kin ngh thc hin th tc cp giy chng nhn, ng ký bin ng v s dng t , s hu ti sn gn lin vi t cho h gia ỡnh, cỏ nhõn, cng ng dõn c, ngi Vit Nam nh c nc ngoi 110 PH LC 111 [...]... Cơ sở khoa học và pháp lý của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Chương 2: Thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử. .. tài sản khác gắn liền với đất được Nhà nước cấp vào chung một Giấy và thống nhất trong cả nước và có tên là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 2 Khái niệm về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Theo Luật Đất đai, Luật Nhà ở hiện hành thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở. .. quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chung cho các thửa đất đó + Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp. .. việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất đối với người đang sử dụng đất ổn định, Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà ở cho người có quyền sở hữu nhà ở 3 Mục đích của việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất - Để người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở có căn cứ pháp lý trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở. .. số nhà được đánh chèn bằng cách thêm A, B, C vào số ả rập như 1A, 1B, 1AB, 1BC, 1.3.3 Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 1 Khái niệm về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Theo Luật Đất đai, Luật Nhà ở hiện hành thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là Giấy chứng nhận. .. nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người Trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản. .. dựa trên những cơ sở khoa học và khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận hiện nay, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác này Xuất phát từ lý do trên, học viên đã chọn đề tài luận văn thạc sỹ "Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với. .. dung quản lý Nhà nước về đất đai và nhà ở - Đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất không có tính bắt buộc mà do nhu cầu của chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất - Để thực hiện tốt việc quản lý đất đai và nhà ở thì phải thực hiện tốt việc kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở Kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở có... công tác quản lý nhà ở đặt ra: vừa tạo điều kiện cho nhà ở phát triển, nhưng vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ toàn bộ quỹ nhà ở 1.1.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở. .. niệm đăng ký quyền sở hữu nhà ở ban đầu Đăng ký quyền sở hữu nhà ở ban đầu là việc chủ sở hữu nhà ở có đủ Giấy tờ chứng minh là mình có quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho đăng ký quyền sở hữu nhà ở lần nào và chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật * Việc đánh số nhà ở và gắn biển số nhà ở Để phục vụ cho việc đăng ký quyền sở hữu nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện thanh oai , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện thanh oai , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện thanh oai , CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT., 1 Cơ sơ khoa học, 2 Căn cứ pháp lý của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở nước ta., 3 Nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo pháp luật hiện hành., Theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính: "Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau đây gọi là đăng ký biến động) là việc thực hiện thủ tục để ghi nhận sự thay đổi về, THÀNH PHỐ HÀ NỘI., Trong những năm qua cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch quan trọng [nhất là khi hợp nhất tỉnh Hà Tây (cũ) thành Hà Nội] theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp - thủy sản, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - , 2 Khái quát tình hình quản lý nhà nước về đất đai huyện Thanh Oai, TP Hà Nội., ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI,, 1 Giải pháp về pháp luật, pháp chế, chính sách:, KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm