Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tóm tắt)

26 650 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/06/2016, 14:34

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - - BÙI THỊ THUÝ HƯỜNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60850103 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS PHẠM QUANG TUẤN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn Luật đất đai năm 2013 quy định 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai, có công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (sau gọi tắt giấy chứng nhận) Đây thực chất thủ tục hành nhằm thiết lập hệ thống hồ sơ địa đầy đủ, chặt chẽ Nhà nước đối tượng sử dụng đất, sở để Nhà nước quản lý toàn diện tích đất đai người sử dụng, quản lý đất theo pháp luật Với đặc thù huyện ven đô, nằm phía Tây Nam thành phố Hà Nội, giáp quận Hà Đông, huyện Thanh Oai có 20 xã thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên 12.385,56 ha, dân số 185.355 người, đánh giá huyện có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hội nhập phát triển Công tác đăng ký đất đai, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vấn đề quan trọng, cấp thiết quyền huyện Thanh Oai đạo, thực nhiều năm qua Tuy nhiên thực tế công tác số xã diễn chậm, chất lượng hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận chưa cao dẫn đến tỷ lệ cấp giấy chứng nhận thấp, việc lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, mua bán, chuyển nhượng đất đai diễn ngầm, chấp hình thức “tín dụng đen” không thông qua quan đăng ký nhiều Để làm tốt công tác nữa, cần thiết dựa sở khoa học khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận nay, từ đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác Xuất phát từ lý trên, học viên chọn đề tài luận văn thạc sỹ "Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội" nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính, thực tốt chức dịch vụ công Nhà nước đăng ký đất đai, giải hạn chế, khó khăn công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước đất đai địa bàn huyện Thanh Oai Mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Thanh Oai - Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Thanh Oai Nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát thực trạng, đánh giá hồ sơ địa chính, đồ địa chính, phương tiện, trang thiết bị, máy móc, tài liệu, số liệu, đồ thời kỳ liên quan đến hướng nghiên cứu luận văn Thu thập tài liệu, số liệu công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận (đối với đất ở) - Tìm hiểu tình hình, phân tích thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận - Phân tích quan hệ trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, yếu tố đặc thù tác động đến công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận huyện Thanh Oai - Phân tích ưu điểm, hạn chế công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận, nguyên nhân tồn nhằm làm sở đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Thanh Oai Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi không gian nghiên cứu: Đề tài thực phạm vi ranh giới hành thuộc huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Phạm vi khoa học: Đề tài giới hạn nghiên cứu nội dung sau: + Phân tích, đánh giá thực trạng công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận đất huyện Thanh Oai + Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận đất địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội 4.2 Thời gian nghiên cứu: Từ năm 2009 đến tháng năm 2015 Phương pháp nghiên cứu: + Phương pháp chọn điểm nghiên cứu + Phương pháp điều tra thu thập số liệu thứ cấp + Phương pháp điều tra thu thập số liệu số liệu sơ cấp + Phương pháp thống kê, tổng hợp + Phương pháp phân tích, so sánh Cấu trúc luận văn Toàn luận văn trình bày 109 trang A4, có 12 bảng số liệu, hình kèm theo danh mục tài liệu tham khảo, trang phụ lục với phiếu điều tra Ngoài phần mở đầu, kết luận kiến nghị, tài liệu tham khảo phụ lục, nội dung luận văn trình bày chương: Chương 1: Cơ sở khoa học pháp lý đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Chương 2: Thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội Chương 3: Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất địa bàn huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1.1 Cơ sơ khoa học 1.1.1 Quyền sử dụng đất "Quyền sử dụng đất cá nhân, pháp nhân, hộ gia đình, chủ thể khác xác lập Nhà nước giao đất, cho thuê đất công nhận quyền sử dụng đất" (theo Điều 688 Bộ Luật Dân sự) 1.1.2 Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Nhà nước công nhận ba hình thức sở hữu nhà thực quyền bảo hộ hợp pháp nhà cho đối tượng sở hữu: + Nhà thuộc sở hữu nhà nước + Nhà thuộc sở tổ chức trị, kinh tế, xã hội + Nhà thuộc sở hữu tư nhân: nhà tư nhân tự tạo lập thông qua xây dựng, mua bán nhận thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng hình thức hợp pháp khác 1.1.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất giấy chứng nhận quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất 1.2 Căn pháp lý đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất nước ta 1.2.1 Một số khái niệm liên quan đến việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận Khái niệm đăng ký Đăng ký hoạt động người nhằm đưa lượng sở liệu định vào hệ thống liệu quan, hay tổ chức, cá nhân, pháp nhân đó, mục đích đảm bảo quyền lợi nghĩa vụ bên theo quy luật định Có nhiều loại đăng ký đăng ký hộ tịch, đăng ký giao dịch đảm bảo, đăng ký bất động sản, đăng ký động sản, đăng ký tên miền, thương hiệu, quyền, sở hữu trí tuệ, v.v… Khái niệm đăng ký đất đai Đăng ký đất đai thủ tục hành xác lập mối quan hệ pháp lý Nhà nước (với tư cách đại diện chủ sở hữu) người sử dụng đất Nhà nước giao quyền sử dụng, nhằm thiết lập hồ sơ địa đầy đủ để quản lý thống đất đai theo pháp luật, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho chủ sử dụng đất có đủ điều kiện, để xác lập địa vị pháp lý họ việc sử dụng đất Nhà nước xã hội Khái niệm đăng ký quyền sở hữu nhà Đăng ký quyền sở hữu nhà việc cá nhân, tổ chức sau hoàn thành, tạo lập nhà hợp pháp đến quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo quy định pháp luật Khái niệm đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Theo Điều Luật Đất đai năm 2013: “đăng ký đất đai, nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất việc kê khai ghi nhận tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quyền quản lý đất đất vào hồ sơ địa chính” 1.2.2 Mối quan hệ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận với nội dung quản lý nhà nước đất đai Có mối quan hệ chặt chẽ với nội dung, mặt công tác như: việc xây dựng ban hành văn pháp quy quản lý sử dụng đất sở hữu nhà; Với công tác điều tra đo đạc đất; Với công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở; Với công tác giao đất, cho thuê đất: Quyết định giao đất, cho thuê đất quan quản lý Nhà nước đất đai nhà có thẩm quyền cao để xác định nguồn gốc hợp pháp của đất nhà tiến hành kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận Với công tác phân hạng định giá nhà đất; Với công tác tra giải tranh chấp đất đai nhà 1.2.3 Cơ sở pháp lý vấn đề nghiên cứu Luật Đất đai ngày 29/11/2013 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2014; Luật Nhà năm 2014 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 Luật Thủ đô năm 2012; Bộ Luật Dân năm 2005; Các Nghị định Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đất đai; Các Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn thực Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai Các Văn UBND thành phố Hà Nội quy định nội dung thuộc thẩm quyền UBND Thành phố Luật Đất đai 2013 Nghị định Chính phủ giao đăng ký, cấp giấy chứng nhận 1.3 Nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất theo pháp luật hành 1.3.1 Nội dung việc đăng ký đất đai Trình tự đăng ký đất đai * Kê khai đăng ký đất đai: * Thẩm định hồ sơ * Ban hành Giấy Xác nhận đăng ký đất đai Thủ tục, hồ sơ đăng ký đất đai Hồ sơ gồm: a) Đơn đề nghị đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất (theo mẫu 4a/ĐK kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT); b) Bản photocopy sổ hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân c) Bản chứng thực giấy tờ quyền sử dụng đất (nếu có); d) Bản chứng thực giấy tờ tài sản gắn liền với đất (nếu có tài sản có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu); đ) Sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng (trừ trường hợp giấy tờ quy định điểm d khoản có sơ đồ nhà ở, công trình xây dựng); e) Văn ủy quyền nộp hồ sơ (nếu có); Các hình thức đăng ký đất đai: gồm đăng ký đất đai ban đầu đăng ký biến động đất đai a) Đăng ký đất đai ban đầu: Theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa chính: " Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu (sau gọi đăng ký lần đầu) việc thực thủ tục lần đầu để ghi nhận tình trạng pháp lý quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất quyền quản lý đất đất vào hồ sơ địa Đối tượng thực hiện: Tất người sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai hành quan Nhà nước có thẩm quyền b) Đăng ký biến động đất đai: Theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ địa chính: "Đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất (sau gọi đăng ký biến động) việc thực thủ tục để ghi nhận thay đổi thông tin đăng ký vào hồ sơ địa theo quy định pháp luật" Đối tượng thực hiện: Tất người sử dụng đất theo quy định Luật Đất đai hành có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có biến động quan Nhà nước có thẩm quyền 1.3.2 Nội dung việc đăng ký quyền sở hữu nhà Trình tự đăng ký quyền sở hữu nhà Kê khai đăng ký quyền sở hữu nhà Kê khai đăng ký quyền sở hữu nhà trách nhiệm chủ thể: Người sở hữu nhà quan Nhà nước có thẩm quyền * Xét duyệt hồ sơ * Xác nhận người sở hữu nhà đăng ký quyền sở hữu nhà * Lưu trữ hồ sơ chuyển sang Chi cục thuế cấp huyện để tính nghĩa vụ tài phiếu chuyển thông tin địa Thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà Người sở hữu nhà làm đơn xin đăng ký quyền sở hữu nhà ở, sau trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã xin xác nhận vào đơn xin đăng ký quyền sở hữu nhà Cán Văn phòng cửa quan Nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ, viết phiếu biên nhận hồ sơ có hẹn ngày trả kết quả, sau chuyển đến quan có thẩm quyền giải 1.3.3 Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Khái niệm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Theo Luật Đất đai, Luật Nhà hành “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà Giấy chứng nhận quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu thống để bảo hộ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất, người sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất” Khái niệm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Theo Luật Đất đai, Luật Nhà hành “cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà việc Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất người sử dụng đất ổn định, Nhà nước công nhận quyền sở hữu nhà cho người có quyền sở hữu nhà ở” Mục đích việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Để người sử dụng đất, người sở hữu nhà có pháp lý trực tiếp thực quyền nghĩa vụ theo quy định Pháp luật - Xác lập pháp lý đầy đủ để Nhà nước bảo hộ quyền sử dụng hợp pháp người sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hợp pháp người sở hữu nhà thực chức quản lý đất đai, nhà - Xây dựng sở liệu địa chính, liệu đất đai, hệ thống thông tin địa hệ thống hồ sơ điện tử, mô hình Chính phủ điện tử - Làm lành mạnh hóa thị trường bất động sản, có thị trường quyền sử dụng đất, thị trường nhà ở; Thúc đẩy kinh tế thị trường có quản lý Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển Yêu cầu việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất - Đối với Nhà nước: Cấp thẩm quyền, pháp luật, kịp thời, nhanh chóng, xác ghi đầy đủ điều ràng buộc người sử dụng đất, người sở hữu nhà Đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch - Đối với người sử dụng đất người sở hữu nhà ở: Xuất trình đầy đủ tất Giấy tờ nhà, đất Giấy tờ liên quan, kê khai đầy đủ, nộp đầy đủ nghĩa vụ tài theo thông báo quan thuế Coi việc làm thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận vừa quyền lợi vừa nghĩa vụ - Đối với quan hữu quan: Phúc đáp nhanh chóng, đầy đủ kịp thời thông tin phục vụ việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo yêu cầu quan Tài nguyên Môi trường có thẩm quyền 1.3.4 Nội dung việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Thực theo Điều 98 Luật Đất đai năm 2013 Nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Giấy chứng nhận gồm nội dung sau: * Quốc hiệu, Quốc huy, tên Giấy chứng nhận “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất”; * Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; * Thửa đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất; * Sơ đồ đất, nhà tài sản khác gắn liền với đất; * Những thay đổi sau cấp Giấy chứng nhận Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư nước sở hữu nhà gắn liền với quyền sử dụng đất * Chỉ có Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền ủy quyền cho Sở tài nguyên Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 1.4 Vị trí, vai trò, ý nghĩa việc cấp giấy chứng nhận Vị trí Thông qua việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận Nhà nước nắm rõ thông tin sở hữu nhà sử dụng đất dân cư để lập hồ sơ địa Đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận 15 nội dung quản lý Nhà nước đất đai quy định Luật Đất đai hành Công tác đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, chịu trách nhiệm song trùng lãnh đạo, hành (chiều ngang) Ủy ban nhân dân cấp huyện Sở Tài nguyên Môi trường cấp tỉnh (chiều dọc) đạo chuyên môn nghiệp vụ Vai trò Đối với Nhà nước xã hội: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý nên Nhà nước phải nắm rõ thông tin liên quan đến việc sử dụng đất, thông qua công tác cấp Giấy chứng nhận Ý nghĩa việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bảng 2.2 Giá trị, cấu kinh tế huyện Thanh Oai qua số năm Ngành Tổng GTSX Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ Năm 2009 Giá trị Cơ cấu Năm 2014 Giá trị Cơ cấu (tỷ đồng) (%) (tỷ đồng) (%) 1.032 100,00 1.969 100,00 446 43,22 533,00 27,07 382 37,02 995,30 50,55 204 19,77 440,70 22,38 (Nguồn: Chi Cục thống kê huyện Thanh Oai năm 2014) Cơ cấu kinh tế huyện có chuyển dịch quan trọng, hợp tỉnh Hà Tây (cũ) thành Hà Nội theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng dịch vụ - thương mại - du lịch, đồng thời phát huy lợi ngành, lĩnh vực 2.1.3 Đánh giá chung điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội - Thuận lợi Thanh Oai huyện nằm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, cửa ngõ thủ đô Hà Nội có quốc lộ 21B qua, vị trí huyện có lợi đặc biệt cho phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, mở rộng thị trường, giao lưu hàng hóa thu hút vốn đầu tư Là huyện ruộng đất nhiều, đất phì nhiêu vùng bãi sông Đáy trồng nhiều loại cây: hàng năm, lâu năm, ăn có giá trị kinh tế cao Có nhiều ngành nghề truyền thống tiếng, có nguồn nhân lực dồi dào, đội ngũ công nhân có trình độ tay nghề Trình độ dân trí cao, dân cư có trình độ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, động với chế thị trường - Hạn chế: Diện tích đất nông nghiệp có xu hướng giảm nhanh công nghiệp hoá, đô thị hóa dân số gia tăng Điểm xuất phát kinh tế huyện thấp, tốc độ phát triển kinh tế chưa bền vững 2.2 Khái quát tình hình quản lý nhà nước đất đai huyện Thanh Oai, TP Hà Nội 2.2.1 Tình hình quản lý sử dụng đất đai Đánh giá chung tình hình quản lý đất đai: Nhìn chung năm qua, sau hợp tỉnh Hà Tây Hà Nội từ ngày 01/8/2008, công tác quản lý đất đai địa bàn huyện Thanh Oai vào ổn định Việc quản lý sử dụng đất chặt chẽ hơn, tình trạng giao bán đất trái thẩm quyền phát xử lý nghiêm ngặt Số vụ 11 việc vi phạm trật tự xây dựng đất đai giảm rõ rệt Tuy nhiên, với phát triển đô thị hóa đất đai có nhiều diễn biến phức tạp khó khăn công tác quản lý, tình trạng mua bán chuyển nhượng bất động sản không qua đăng ký với quan nhà nước diễn ra, đặng biệt giao thông trú trọng đầu tư việc lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất tăng lên Đây khó khăn bất cập công tác quản lý đất đai Thanh Oai thời điểm 2.2.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Thanh Oai: Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 (Bảng 3.9, Hình 3.2) huyện Thanh Oai có tổng diện tích tự nhiên 12.385,56 ha, đó: - Đất nông nghiệp 8.571,93 chiếm 69,21 % diện tích tự nhiên; - Đất phi nông nghiệp 3.676,98 chiếm 29,68 % diện tích tự nhiên; - Đất chưa sử dụng 136,65 chiếm 1,11 % diện tích tự nhiên 2.2.3 Công tác đăng ký đất đai Việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận năm qua địa phương người dân quan tâm Tính đến năm 2014, tổng số giấy chứng nhận đất cấp cho hộ gia đình cá nhân 29.919 giấy chứng nhận đạt khoảng 95% tổng số đất theo đồ địa năm 1995-1997 toàn huyện Tuy nhiên, địa bàn huyện tồn khoảng 8.800 đất đồ địa năm 19951997, chưa cấp giấy chứng nhận có nguồn gốc giao đất không thẩm quyền lấn chiếm đất đai, … quyền sở xã, thôn chưa thực vào cuộc, né tránh, ngại khó, ngại va chạm tranh chấp đất đai, giải tồn quản lý, sử dụng đất lịch sử để lại nên chất lượng hồ sơ gửi quan thẩm định số xã không đảm bảo, không đủ điều kiện xét duyệt để trình cấp 2.3 Phân tích thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khu vực nghiên cứu 2.3.1 Thực trạng hồ sơ địa a Thực trạng công tác lập hồ sơ địa * Thực trạng việc lập hệ thống đồ Hệ thống đồ địa năm 1995-1997 số hoá, sử dụng phần mềm Autocad phục vụ công tác in ấn sơ đồ đất giấy chứng nhận cập nhật trường hợp đủ điều kiện đăng ký biến động 12 Bảng 2.7 Kết đo đạc đồ địa huyện Thanh Oai STT Đơn vị (xã, thị trấn) Tổng số tờ Tỷ lệ 1:1000 1:2000 Bích Hoà 16 8 Cự Khê 18 10 Cao Viên 33 23 10 Thanh Cao 19 14 5 Bình Minh 23 12 11 Tam Hưng 28 14 14 Mỹ Hưng 21 11 10 Thanh Thuỳ 19 10 Thanh Mai 18 10 10 TT Kim Bài 23 16 11 Đỗ Động 17 10 12 Thanh Văn 17 10 13 Kim An 13 14 Kim Thư 14 10 15 Phương Trung 20 13 16 Dân Hoà 16 8 17 Tân Ước 20 12 18 Cao Dương 23 17 19 Xuân Dương 17 20 Hồng Dương 30 16 14 21 Liên Châu 17 12 422 232 190 Tổng số toàn huyện Nguồn: Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thanh Oai * Thực trạng việc lập Hệ thống sổ sách Hệ thống sổ sách địa gồm loại: Sổ Mục kê, Sổ Địa chính, Sổ cấp giấy chứng nhận, Sổ theo dõi biến động đất đai 21 xã, thị trấn thuộc huyện lập dạng giấy cập nhật biến động vào hồ sơ địa theo qui định Sự thay đổi cán công tác quản lý không làm ảnh hưởng nhiều đến hệ thống sổ sách 13 b Thực trạng công tác chỉnh lý hồ sơ địa Công tác chỉnh lý hồ sơ địa dạng giấy Văn phòng đăng ký thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động theo qui định Bộ Tài nguyên Môi trường Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007 hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định hồ sơ địa c Thực trạng công tác quản lý hồ sơ địa Hệ thống hồ sơ địa lưu trữ Chi nhánh huyện Thanh Oai gồm: 105 quyền sổ địa chính, 21 sổ mục kê kiêm thống kê ruộng đất lập năm 1995-1997, 42 quyền sổ theo dõi biến động đất đai 42 sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Những biến động việc sử dụng đất trước năm 2009 không thực đầy đủ nên số lượng sổ theo dõi biến động đất đai đến có 42 Hệ thống hồ sơ địa văn phòng đăng ký chủ yếu dạng giấy Trước đây, hồ sơ địa lập theo mẫu cũ theo Thông tư 29/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 Bộ tài nguyên Môi trường gồm: Bản đồ đo đạc năm 1995 1997; Sổ mục kê kiêm thống kê ruộng đất lập theo đơn vị xã giai đoạn 1995-1997; Sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Sổ địa chính; Sổ theo dõi biến động đất đai 2.3.2 Thực trạng nguồn nhân lực làm công tác đăng ký đất đai Tổng số cán bộ, viên chức Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai tính đến tháng năm 2015 có 13 viên chức, người lao động, có cán biên chế cán hợp đồng Lãnh đạo quản lý có: 01 Giám đốc 02 Phó giám đốc Bộ phận tiếp nhận hồ sơ trả kết giải thủ tục hành đất đai có 05 viên chức Văn phòng, làm công tác kiêm nhiệm Ở cấp xã có công chức địa xã lao động hợp đồng giúp việc cho công chức địa xã 2.3.3 Thực trạng sở vật chất, trang thiết bị máy móc phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận Về sở vật chất trang thiết bị, Chi nhánh huyện Thanh Oai có trụ sở riêng với phòng làm việc với tổng diện tích sử dụng 194m2, 01 kho lưu trữ tài liệu, Máy vi tính 06 chiếc, máy in A3 01 chiếc, máy in A4 05 chiếc, Trang thiết bị vật chất hạn chế chưa có máy photo, máy scan, thiếu máy in A3 để in giấy chứng nhận, 01 phòng làm việc 14 chưa có máy in A4, kho lưu trữ phòng làm việc hẹp, hồ sơ lưu trữ ngày nhiều, nên việc tác nghiệp, thụ lý, giải hồ sơ, lưu trữ, quản lý hồ sơ gặp nhiều khó khăn 2.3.4 Thực trạng việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận giai đoạn 2009-tháng 6/2015 Hiện nay, thủ tục hành thực theo quy định Quyết định số 4045/QĐ-UBND, ngày 31/8/2011, Quyết định số 7087/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 UBND thành phố Hà Nội việc công bố thủ tục hành thuộc thẩm quyền giải Sở Tài nguyên Môi trường UBND cấp huyện địa bàn thành phố Hà Nội văn số 2267/STNMT-ĐKTK ngày 19/5/2015 Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội V/v tiếp nhận, luân chuyển, giải hồ sơ hành liên quan đến đất đai, công tác tiếp nhận, luân chuyển, giải hồ sơ hành liên quan đến đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận thực Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai 30 thủ tục * Công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu Giai đoạn từ năm 2009 - tháng 6/2015, toàn huyện Thanh Oai cấp 10.057 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích cấp 7.569 đạt 88,6 % số đất đồ địa năm 1995-1997, chất lượng hồ sơ đạt 87,5% so với tổng số hồ sơ kê khai, tiếp nhận quan có thẩm quyền * Công tác đăng ký biến động đất đai: Kết đăng ký biến động quan Nhà nước từ năm 2005 đến tháng 6/2015 thể qua bảng sau: 15 Bảng 2.11 Kết đăng ký biến động đất đai địa bàn huyện Thanh Oai (giai đoạn 2009-tháng 6/2015) Loại hình đăng ký biến động đất đai Chuyển nhượng Tặng cho, thừa kế Chuyển đổi Chuyển mục đích sử dụng đất Thế chấp, bảo lãnh Tăng, giảm diện tích Tổng Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6/2015 921 933 921 928 1.057 850 347 222 751 772 836 932 816 385 169 175 186 199 218 187 93 1.415 1.436 1.056 1.155 1.599 1432 746 756 952 988 1.021 1.033 865 316 3.487 4.254 3.929 4.148 4.844 4.154 1.887 Nguồn: Chi nhánh huyện Thanh Oai Kết tổng hợp 90 phiếu điều tra tình hình đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận điểm nghiên cứu thể theo bảng đây: Bảng 2.9 Bảng tổng hợp kết phiếu điều tra Đơn vị tính: Phiếu Mức độ đánh giá Chỉ tiêu đánh giá Mức độ tạo điều kiện Đánh giá Đánh giá Đánh giá tốt, thủ tục bình kém, thủ tục 60 27 cấp có thẩm quyền Thái độ cán hướng 62 24 dẫn hồ sơ Thủ tục đăng ký Trình độ chuyên môn 42 27 45 58 Có số góp ý: Cần đơn cán Ngoài có số ý kiến đóng góp hộ gia đình, cá nhân điều tra đề nghị cải cách thủ tục nộp lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân nộp nơi lấy kết thủ tục hành (nơi nhận giấy chứng nhận) phận cửa Văn phòng đăng ký đất đai (mẫu phiếu điều tra thể Phụ lục 1) * Nguyên nhân tồn tại, khó khăn công tác cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện: - Một số hộ dân nhu cầu cấp giấy chứng nhận quan niệm đất ông cha để lại, không vào xâm chiếm, sử dụng được, chưa cần cấp giấy chứng nhận, mặt khác đất có giá trị, vị trí đẹp gia đình cấp giấy chứng nhận, nên không cộng tác tích cực với quyền địa phương việc cấp giấy 16 chứng nhận cho thửa, diện tích lại cơi nới, lấn, chiếm thêm - Kinh phí dành cho công tác quản lý đất đai hạn chế, việc điều tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất trích lại phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận hạn hẹp - Việc thực nghĩa vụ tài khó khăn công tác cấp giấy chứng nhận Nhiều đất cấp giấy chứng nhận, số tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ phải nộp cao so với mức thu nhập bình quân người dân, nên tình trạng nợ tiền sử dụng đất, nợ lệ phí trước bạ nhiều - Các qui định số văn pháp luật ban hành không đồng - Công tác phối hợp ngành quan thuế, quan tài nguyên môi trường, quan tài chính, Uỷ ban nhân xã, thị trấn địa bàn huyện chưa chặt chẽ gây thêm khó khăn cho công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận - Trình độ chuyên môn lực lượng trực tiếp làm công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận sở cán địa xã, thị trấn hạn chế, 60% công chức địa cấp xã chưa đào tạo qui, chủ yếu trình độ sơ cấp, trung cấp địa chính, quản lý đất đai * Công tác đăng ký biến động đất đai: Bảng 2.11 Kết đăng ký biến động đất đai địa bàn huyện Thanh Oai (giai đoạn 2009-tháng 6/2015) Loại hình đăng ký biến động đất đai Chuyển nhượng Tặng cho, thừa kế Chuyển đổi Chuyển mục đích sử dụng đất Thế chấp, bảo lãnh Tăng, giảm diện tích Tổng Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 6/2015 921 933 921 928 1.057 850 347 222 751 772 836 932 816 385 169 175 186 199 218 187 93 1.415 1.436 1.056 1.155 1.599 1432 746 756 952 988 1.021 1.033 865 316 3.487 4.254 3.929 4.148 4.844 4.154 1.887 Nguồn: Chi nhánh huyện Thanh Oai 17 2.4 Phân tích đánh giá ưu điểm, vấn đề tồn công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận khu vực nghiên cứu giai đoạn 2009 - tháng 6/2015 2.4.1 Những ưu điểm - Về chủ trương đường lối, sách, pháp luật việc đăng ký, cấp Giấy chứng nhận, đầy đủ từ hệ thống văn Luật, Nghị định, văn quy phạm pháp luật Bộ, UBND thành phố, Sở, ngành chức để thực cấp Giấy chứng nhận ban hành có hệ thống, hướng dẫn chi tiết rõ ràng, thuận lợi cho trình triển khai thực - Về tổ chức máy: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Thanh Oai tổ chức lại thành Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai trực thuộc Văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội - Về cải cách hành chính: Đã thành lập Bộ phận tiếp nhận trả kết hành theo chế “một cửa”, có thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận trụ sở Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai - Về trình độ đội ngũ cán làm công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận: có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm năm làm công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận vững vàng khâu thẩm định hồ sơ - Về công tác đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn quan tâm đạo công tác đăng ký cấp Giấy chứng nhận, hàng tháng lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trình triển khai thực 2.4.2 Những khó khăn - Sau Văn phòng đăng ký đất đai ”một cấp” thành lập vào hoạt động ổn định chưa tự chủ tài chính, nên thời gian đầu thực gặp nhiều khó khăn, lúng túng công tác thu, chi, không khuyến khích cán tăng suất lao động việc thực dịch vụ công nhằm tăng thu để đảm bảo tự trang trải hoạt động - Chất lượng hồ sơ cán địa xã tham mưu giúp cho Ủy ban nhân dân xã lập thấp Đặc biệt hồ sơ cấp Giấy chứng nhận lần đầu (còn gọi cấp mới) chuyển văn phòng đăng ký, số hồ sơ phải bổ sung, hoàn thiện đến 70% 18 gây khó khăn cho công tác cập nhật, thông báo thông tin cho công dân, nhiều chủ sử dụng đất phải lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ, không kịp thời gây xúc cho công dân - Việc nhiều xã, trình độ cán chuyên môn yếu, cấp uỷ, quyền chưa thực vào cuộc, nên hồ sơ gần phải kiểm tra lại từ đầu, có phần hạn chế, dẫn đến việc tồn đọng hồ sơ, kéo theo trì trệ tiến độ giải nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu hoạt động văn phòng đăng ký đất đai 2.4.3 Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận huyện Thanh Oai theo chế Văn phòng đăng ký đất đai "một cấp" Theo qui định Luật Đất đai năm 2013 thẩm quyền ký giấy chứng nhận có thay đổi thể theo bảng sau: Bảng 2.12 Thẩm quyền ký giấy chứng nhận đăng ký đất đai: Thẩm quyền ký GCN Thời điểm 2009-17/4/2015 Từ ngày 18/4/2015 Đăng ký đất đai, cấp Đăng ký biến động đất GCN lần đầu Chủ tịch UBND huyện đai Chủ tịch UBND huyện Giám đốc Sở Tài nguyên Chủ tịch UBND huyện Môi trường 2.4.3.1 Về cấu tổ chức quan thực thủ tục đăng ký đất đai: Kể từ tổ chức lại theo mô hình văn phòng đăng ký ”một cấp”, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đặt cấp huyện bàn giao nguyên trạng từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sang tổ chức lại thành phận có chức năng, nhiệm vụ cụ thể như: Bộ phận tiếp nhận trả kết thủ tục hành (bộ phận ”một cửa”); phận hành - tổng hợp; phận đăng ký, cấp giấy chứng nhận; phận lưu trữ Mỗi phận có chức năng, nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, công việc chuyên môn giải nhanh chóng, thuận lợi 2.4.3.2 Những ưu điểm công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận sau thành lập văn phòng đăng ký cấp: Người sử dụng đất lựa chọn nơi nộp hồ sơ đăng ký biến động đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hà Nội Trong đạo thực nhiệm vụ chuyên môn có thống đầu mối đảm bảo tính thống toàn địa bàn thành phố Hà Nội giải dịch vụ công, cập nhật hệ thống hồ sơ đất đai, liệu hồ sơ đất đai 19 Thời gian giải thủ tục hành đăng ký biến động đất đai giảm 1/3 so với trước đây, thời gian giải hồ sơ chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế quyền sử dụng đất trước 21 đến 30 ngày 10 đến 15 ngày 2.4.3.2 Những hạn chế công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận sau thành lập văn phòng đăng ký cấp: Việc luân chuyển hồ sơ trình ký giấy chứng nhận cần cấp đăng ký biến động từ Chi nhánh huyện Thanh Oai Chi nhánh văn phòng đăng ký khác địa bàn thành phố Hà Nội Sở Tài nguyên Môi trường để trình lãnh đạo Sở ký chữ ký tươi thực theo đường trực tiếp Chi nhánh văn phòng chủ động bố trí cán để luân chuyển phương tiện lại cá nhân quãng đưỡng dài từ trụ sở Chi nhánh huyện Thanh Oai đến Sở Tài nguyên Môi trường, Văn phòng đăng ký Hà Nội khoảng 20km, không đảm bảo an toàn cho cán luân chuyển hồ sơ nguy bị tai nạn giao thông, rủi ro khác gây hồ sơ, thất lạc giấy chứng nhận, chưa hỗ trợ tích cực cho kết công tác đăng ký biến động đất đai 2.4.4 Đánh giá tổng hợp thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Thanh Oai, TP Hà Nội * Kết đạt được: + Về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho đối tượng đất có nguồn gốc ông cha để lại, sử dụng ổn định, hợp pháp từ trước năm 1980, đạt 88,6% tổng số đất đồ địa năm 1995-1997 + Công tác cấp giấy chứng nhận nói riêng, công tác quản lý đất đai, nhà nói chung quan tâm cấp uỷ, quyền cấp, ngân sách nhà nước đầu tư lượng tiền vốn cho đo đạc đồ địa chính quy, hồ sơ địa điện tử, đại hoá kho lưu trữ phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận + Hệ thống văn pháp luật quy định ban hành cụ thể, chi tiết, phù hợp với thực tế công tác cấp giấy chứng nhận, bước tháo gỡ tồn quản lý sử dụng đất đai lịch sử để lại + Hiện nay, theo Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành cán địa xã, UBND xã vào hồ sơ địa chính, tài liệu quản lý đất đai lưu trữ UBND xã để kiểm tra, xác nhận vào đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận 20 nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất, tình trạng tranh chấp đất đai, phù hợp quy hoạch, … mà thông qua Hội đồng xét duyệt xã, thủ tục cấp giấy chứng nhận đơn giản hoá nhiều so với Luật Đất đai năm 2003 * Những tồn nguyên nhân: + Về văn quy phạm pháp luật Nhà nước: trình thực áp dụng trình tự, thủ tục để công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho trường hợp nêu phức tạp, nhiều thủ tục, văn sách Nhà nước chung chung, thiếu sở thực tiễn, đồng với trường hợp hộ có nhu cầu cấp giấy chứng nhận có nguồn gốc đất giao không thẩm quyền, chưa có công trình xây dựng đất theo Quyết định 24/2014/QĐ-UBND không xem xét công nhận quyền sử dụng đất cấp giấy chứng nhận, xây dựng công trình bị Thanh tra xây dựng xử lý vi phạm đất chưa có giấy chứng nhận, giấy tờ hợp pháp theo qui định trật tự xây dựng + Về nhận thức: Về phía quan nhà nước, Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, cán địa cầu toàn, sợ trách nhiệm, ngại va chạm, ngại khó nên chưa giám mạnh dạn xác nhận hồ sơ, chưa thực tích cực triển khai công việc Về phía người dân chưa thực coi trọng giấy chứng nhận, đặc biệt với hộ dân dùng nhà, đất để không kinh doanh buôn bán Họ có tư tưởng không cần giấy chứng nhận, họ ở, để lại cho cái, mà ảnh hưởng gì, không vào chiếm + Về đội ngũ cán bộ: Đội ngũ cán địa cho công tác xét duyệt cấp giấy chứng nhận thiếu yếu Thiếu chỗ là: Số lượng cán ít, lực lượng cán địa phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận như: hoà giải tranh chấp, giải phóng mặt bằng, phối hợp xử lý vi phạm đất đai, … Yếu chỗ: Năng lực cán yếu hồ sơ kê khai đăng ký nhiều sai sót, chất lượng Thêm vào tinh thần trách nhiệm phục vụ dân, ý thức làm việc đội ngũ cán địa kém, phổ biến tình trạng trì trệ linh hoạt + Về công tác quy hoạch: 21 Với tốc độ phát triển đô thị nhanh, số khu vực ven trục đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, sông sông Đáy địa bàn Huyện chưa có quy định rõ ràng giới hành lang bảo vệ an toàn công trình ảnh hưởng đến việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận CHƯƠNG ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3.1 Giải pháp pháp luật, pháp chế, sách: 3.1.1 Đề xuất giải pháp điều chỉnh qui định thành phố, Chính phủ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận Thứ nhất, để thực đồng bộ, đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành thống loại mẫu Quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận UBND cấp huyện mẫu phiếu chuyển thông tin địa để xác định nghĩa vụ tài chính, đề nghị Liên Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng Cục thuế, Bộ Tài ban hành mẫu Phiếu chuyển thông tin địa Thứ hai, cần phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND thành phố Hà Nội Thứ ba, cần phải quy định lại rõ ràng trách nhiệm cấp, quan chức năng, rút ngắn số khâu, thủ tục không cần thiết đảm bảo tinh giảm tối đa thủ tục hành đảm bảo tính pháp lý công việc Hoàn thiện văn pháp luật, quy định cụ thể chi tiết, hạn chế đến mức thấp xung đột pháp luật văn pháp luật với điều chỉnh vấn đề 3.2 Giải pháp sở vật chất, trình độ cán bộ, công chức, viên chức thực công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 3.2.1 Giải pháp sở vật chất, khoa học công nghệ Cần đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận có kế hoạch cụ thể để ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đăng ký đất đai như: Trang bị phần mềm in vẽ giấy chứng nhận, quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính, đồng thời liên thông với quan thuế, kho bạc 22 Phải nhanh chóng đẩy mạnh việc ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, hệ thống hồ sơ địa chính, thực đăng ký điện từ giao dịch đất đai, giải thủ tục hành để đáp ứng nhu cầu nhân dân huyện (sau xây dựng xong hồ sơ địa điện tử) 3.2.2 Giải pháp nâng cao trình độ cán bộ, công chức, viên chức thực công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận Đối với cán biên chế: Nếu cán yếu khâu cho đào tạo lại, tin học, đồ họa, công tác tổ chức, quản lý, điều hành đơn vị lãnh đạo Tổ chức sát hạch chuyên môn, nghiệp vụ hàngnăm Cán phải tự cập nhật văn bản, chế độ sách, quy định thay đổi hàng ngày, để tự nâng cao trình độ, giải nhanh, phải pháp luật, trình tự, thẩm quyền 3.2.3 Giải pháp tài chính: Cần đầu tư kinh phí cho công việc trọng điểm như: - Kinh phí đầu tư mua sắm trang thiết bị đại, đặc biệt để đưa công nghệ thông tin vào quy trình kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận, quản lý thông tin đất đai nhà - Kinh phí để cập nhật hệ thống hồ sơ quản lý đất đai đo đạc, khảo sát, lập đồ địa chính, lưu trữ hồ sơ KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận: Một là, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận nhiệm vụ trọng tâm Xã hội ngày phát triển, nhu cầu đăng ký đất đai sử dụng, tra cứu hệ thống hồ sơ địa ngày tăng, hồ sơ địa phải cập nhật, hoàn thiện, muốn công tác đăng ký đất đai cần phải quan tâm, trọng để theo kịp với thay đổi, biến động đất đai nhằm đáp ứng mong đợi, yêu cầu công dân, tổ chức Hai là, thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận huyện Thanh Oai năm qua thành tựu đáng kể toàn huyện cấp 10.057 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích cấp 7.569 23 đạt 88,6 % số đất đồ địa năm 1995-1997, chất lượng hồ sơ đạt 87,5% so với tổng số hồ sơ kê khai, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận vào nề nếp Ba là, từ nguyên nhân tồn tại, khó khăn công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện, đề tài đưa số giải pháp chủ yếu pháp luật, pháp chế, sách giải pháp tăng cường sở vật chất, nâng cao trình độ cán công chức, viên chức thực công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận; giải pháp tài số giải pháp khác phù hợp với địa bàn nghiên cứu Bốn cần đầy nhanh tiến độ thực dự án hoàn thiện hồ sơ địa tổng thể địa bàn huyện Thanh Oai theo hướng điện tử hóa phù hợp với yêu cầu quản lý đất đai đại cần thiết, điều kiện cần để triển khai việc thực đăng ký đất đai điện tử năm Kiến nghị - Với bộ, ngành Trung ương: Đề nghị Liên Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng Cục thuế, Bộ Tài ban hành mẫu Phiếu chuyển thông tin địa chính, Quyết định công nhận quyền sử dụng đất đến người sử dụng đất để áp dụng thống phạm vi nước - Với Uỷ ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội: + Ngày 31/3/2015, UBND thành phố ban hành Quyết định thành lập Văn phòng đăng ký đất đai ”một cấp” trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường cần sửa đổi, thay số nội dung Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND Thành phố Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 24/12/2014 việc sửa đổi, bổ sung số điều, khoản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 nêu + Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội hàng quý làm việc với số UBND quận, huyện để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trường hợp đề nghị xem xét cấp giấy chứng nhận tồn lại mười năm qua + Tăng cường công tác tuyên truyền truyền hình, trang mạng xã hội để vận động người sử dụng đất thực đăng ký đất đai 24 + Đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường sớm triển khai Dự án tổng thể xây dựng hệ thống Hồ sơ địa sở liệu đất đai giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030 huyện Thanh Oai - Với Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Oai: + Đề nghị UBND huyện thường xuyên tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán địa cấp xã nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ mặt để đáp ứng cho yêu cầu công việc thời đại đổi mới, để áp dụng thành tựu khoa học vào công việc + Tăng cường đạo, kiểm tra, giám sát việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận kịp thời xem xét đạo tháo gỡ trường hợp vướng mắc + Chỉ đạo ngành chức huyện UBND cấp xã phối hợp thực nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận + Thường xuyên tuyên truyền, vận động chủ sử dụng đất sách đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận hệ thống truyền xã, thị trấn - Với Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: + Chủ động thực tuyên truyền sách, pháp luật nhà nước đăng ký đất đai thôn, xóm, cụm dân cư nhiều hình thức như: truyền thanh, bảng tin, công khai nhà văn hoá thôn, xóm Trong khuôn khổ đề tài tốt nghiệp thạc sỹ, tác giả cố gắng để đạt mục tiêu nghiên cứu đặt Tuy nhiên, việc đánh giá thực trạng công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận địa bàn huyện Thanh Oai dừng mức độ khái quát định, chưa có điều kiện nghiên cứu sâu, cụ thể công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận xã, thị trấn Vì vậy, giải pháp kiến nghị mang tính tổng quát gợi mở, cần nghiên cứu sâu Do đó, tác giả mong nhận đóng góp ý kiến để luận văn hoàn thiện tiếp tục nghiên cứu đề tài cấp cao 25 [...]...* Cấp Giấy chứng nhận là tạo điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình * Cấp được Giấy chứng nhận là làm tăng nguồn thu cho ngân sách * Cấp được Giấy chứng nhận là đảm bảo an sinh xã hội, góp phần xây dựng Nhà nước của nhân dân, vì nhân dân và do nhân dân CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN... 21 Với tốc độ phát triển đô thị nhanh, một số khu vực ven trục đường Quốc lộ, Tỉnh lộ, sông chính như sông Đáy trên địa bàn Huyện chưa có quy định rõ ràng về chỉ giới hành lang bảo vệ an toàn công trình ảnh hưởng đến việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận CHƯƠNG 3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN... rủi ro khác gây mất hồ sơ, thất lạc giấy chứng nhận, vì vậy chưa hỗ trợ tích cực cho kết quả của công tác đăng ký biến động đất đai 2.4.4 Đánh giá tổng hợp thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Thanh Oai, TP Hà Nội * Kết quả đạt được: + Về cơ bản công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở lần đầu cho đối tượng là đất có nguồn gốc ông cha để lại, sử dụng ổn... 2.4.3 Thực trạng công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận tại huyện Thanh Oai theo cơ chế Văn phòng đăng ký đất đai "một cấp" Theo qui định của Luật Đất đai năm 2013 thẩm quyền ký giấy chứng nhận có thay đổi được thể hiện theo bảng sau: Bảng 2.12 Thẩm quyền ký giấy chứng nhận khi đăng ký đất đai: Thẩm quyền ký GCN Thời điểm 2009-17/4/2015 Từ ngày 18/4/2015 Đăng ký đất đai, cấp Đăng ký biến động đất. .. tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận tiếp nhận tại trụ sở của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai - Về trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác đăng ký và cấp Giấy chứng nhận: có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trên 5 năm làm công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận do đó rất vững vàng trong khâu thẩm định hồ sơ - Về công tác chỉ đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện luôn luôn quan tâm chỉ đạo công tác. .. tiết nguồn thu từ tiền sử dụng đất trích lại phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận còn hạn hẹp - Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính cũng là một khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận Nhiều thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận, nhưng do số tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ phải nộp còn cao so với mức thu nhập bình quân của người dân, nên tình trạng nợ tiền sử dụng đất, nợ lệ phí trước... KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THANH OAI, TP HÀ NỘI 3.1 Giải pháp về pháp luật, pháp chế, chính sách: 3.1.1 Đề xuất các giải pháp điều chỉnh các qui định của thành phố, Chính phủ đối với công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận Thứ nhất, để thực hiện đồng bộ, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành thống nhất một loại mẫu Quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận của... công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận 3.2.1 Giải pháp về cơ sở vật chất, khoa học công nghệ Cần đầu tư các trang thiết bị kỹ thuật cần thiết phục vụ công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và có kế hoạch cụ thể để ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đăng ký đất đai như: Trang bị phần mềm in vẽ giấy chứng nhận, quản lý hồ sơ, thủ tục hành chính, đồng thời liên thông với cơ quan thuế,... huyện đã cấp được 10.057 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở với tổng diện tích cấp là 7.569 23 ha đạt 88,6 % số thửa đất trên bản đồ địa chính năm 1995-1997, chất lượng hồ sơ đạt 87,5% so với tổng số hồ sơ kê khai, công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận đã đi vào nề nếp Ba là, từ những nguyên nhân của những tồn tại, khó khăn trong công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện, đề tài. .. Công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận lần đầu Giai đoạn từ năm 2009 - tháng 6/2015, toàn huyện Thanh Oai cấp được 10.057 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở với tổng diện tích cấp là 7.569 ha đạt 88,6 % số thửa đất trên bản đồ địa chính năm 1995-1997, chất lượng hồ sơ đạt 87,5% so với tổng số hồ sơ kê khai, được tiếp nhận tại cơ quan có thẩm quyền * Công tác đăng ký biến động đất đai: Kết quả đăng ký
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tóm tắt), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tóm tắt), Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (tóm tắt), CHƯƠNG 1. CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHÁP LÝ CỦA ĐĂNG KÝ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT., 3 Nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo pháp luật hiện hành., Cơ cấu kinh tế của huyện đã có sự chuyển dịch quan trọng, nhất là khi hợp nhất tỉnh Hà Tây (cũ) thành Hà Nội theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp - thủy sản, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ - thương mại - du lịch,, 2 Khái quát tình hình quản lý nhà nước về đất đai huyện Thanh Oai, TP Hà Nội., 1 Giải pháp về pháp luật, pháp chế, chính sách:

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm