Luận văn thạc sỹ quản lý ngân sách huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

97 662 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/06/2016, 10:31

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn cám ơn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Thu Huyền LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài, nhận giúp đỡ quý báu tập thể cá nhân Trước hết xin chân thành cám ơn giảng viên khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên, đặc biệt hướng dẫn GS.TS Bùi Minh Vũ suốt thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tạo điều kiện đồng chí lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn,lãnh đạo chuyên viên Chi Cục Thuế huyện, Chi Cục Thống kê huyện, Phòng Tài - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên Môi Trường, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thanh Sơn góp ý giúp đỡ hoàn thành đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn đồng chí lãnh đạo UBND huyện Thanh Sơn, lãnh đạo chuyên viên phòng, ban huyện đồng nghiệp tạo điều kiện cho suốt thời gian học tập thực Luận văn TÁC GIẢ LUẬN VĂN Bùi Thu Huyền MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Luận văn Danh mục biểu đồ Luận văn Mở đầu Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp luận văn Bố cục luận văn Chương 1: Cơ sở khoa học phương pháp nghiên cứu 1.1 Cơ sở khoa học ngân sách cấp huyện quản lý ngân sách cấp huyện 1.1.1 Ngân sách Nhà nước, ngân sách cấp huyện 1.1.1.1 Ngân sách nhà nước hệ thống ngân sách nhà nước 1.1.1.2 Ngân sách cấp huyện 1.1.2 Quản lý ngân sách cấp huyện 1.1.2.1 Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước 1.1.2.2 Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện 1.1.2.3 Cân đối thu chi ngân sách cấp huyện 1.1.2.4 Điều chỉnh dự toán ngân sách cấp huyện 1.1.2.5 Quyết toán ngân sách cấp huyện 1.2.3 Kinh nghiệm quản lý ngân sách nhà nước, ngân sách cấp huyện giới Việt Nam Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Trang i ii iii iv v vi 1 3 4 8 11 14 20 22 25 26 27 30 41 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 2.2 Các phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp thu thập thông tin 2.2.2 Phương pháp phân tích đánh giá 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 2.3.1 Nhóm tiêu thu ngân sách 2.3.2 Nhóm tiêu chi ngân sách Chương 3: Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 3.1.1.1 Vị trí địa lý huyện Thanh Sơn 3.1.1.2 Địa hình đất đai 3.1.1.3 Khí hậu - thủy văn 3.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 3.1.2.1 Tăng trưởng cấu kinh tế 3.1.2.2 Dân số lao động 3.1.2.3 Hệ thống sở hạ tầng nông thôn huyện 3.1.2.4 Thực trạng kinh tế nông thôn huyện 3.2 Thực trạng công tác quản lý ngân sách địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2009-2011 3.2.1 Tình hình thu, chi, lập dự toán, toán ngân sách huyện Thanh Sơn giai đoạn 2009-2011 3.2.1.1 Tình hình thu ngân sách 3.2.1.2 Tình hình chi ngân sách 3.2.1.3 Công tác lập dự toán, tình hình thực thu chi, toán ngân sách huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 3.2.2 Một số kết đạt công tác quản lý ngân sách địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 3.2.2.1 Công tác lập dự toán 3.2.2.2 Công tác thu ngân sách 3.2.2.3 Công tác chi ngân sách 41 41 41 42 43 43 43 44 44 44 45 45 49 49 49 52 55 56 60 60 60 64 65 66 66 67 68 3.2.3 Một số hạn chế công tác quản lý ngân sách địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 3.2.3.1 Lập dự toán ngân sách 3.2.3.2 Công tác thu ngân sách 3.2.3.3 Công tác chi ngân sách 3.2.3.4 Công tác kế toán toán ngân sách 3.2.3.5 Chất lượng đội ngũ cán quản lý ngân sách nhà nước 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quản lý Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 4.1 Phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 4.2 Quan điểm công tác quản lý Ngân sách Nhà nước huyện Thanh Sơn đến năm 2015 4.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản lý Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện Thanh Sơn 4.3.1 Nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự toán 4.3.2 Tăng cường kiểm tra khoản thu ngân sách 4.3.3 Tăng cường kiểm soát chi ngân sách 4.3.4 Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng 4.3.5 Nâng cao lực quản lý cán quản lý ngân sách 4.4 Kiến nghị 4.4.1 Đối với Trung ương 4.4.2 Đối với tỉnh Phú Thọ Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo 70 70 71 72 74 75 77 79 79 80 81 81 83 85 87 88 90 90 91 92 94 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2011 Bảng 3.2 Điều kiện Kinh tế - Xã hội huyện từ 2009-2011 Bảng 3.3 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp qua năm 2009, 2010, 2011 Bảng 3.4 Tình hình thu ngân sách địa bàn huyện giai đoạn 20092011 Bảng 3.5 Tình hình chi ngân sách địa bàn huyện giai đoạn 20092011 46 50 52 63 65 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Trang Biểu đồ 3.1 Cơ cấu sử dụng đất huyện Thanh Sơn, năm 2011 48 Biểu đồ 3.2 Cơ cấu kinh tế huyện Thanh Sơn, năm 2011 51 Biểu đồ 3.3 Cơ cấu lao động phân theo ngành kinh tế huyện Thanh Sơn, 53 năm 2011 Biểu đồ 3.4: Tổng hợp thu ngân sách nhà nước huyện Thanh Sơn 62 Biểu đồ 3.5: Tỷ trọng nguồn thu địa bàn huyện Thanh Sơn 63 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày nay, ngân sách nhà nước (NSNN) trở thành công cụ điều chỉnh kinh tế vĩ mô quan trọng Nhà nước giới, giữ vai trò quan trọng, chủ yếu huy động phân phối nguồn lực kinh tế nhằm đảm bảo hoạt động Nhà nước, đồng thời phân phối nguồn lực hợp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, ổn định bền vững, bên cạnh giải vấn đề xã hội, đảm bảo thực công bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xã hội Chính từ vai trò điều kiện đất nước ta tích cực phấn đấu không nước phát triển trở thành nước công nghiệp Với mục tiêu nguồn lực cho phát triển Việt Nam có hạn nên yêu cầu huy động nguồn lực sử dụng hiệu cần thiết mục tiêu nâng cao hiệu quản lý NSNN; NSNN thể thống nên yêu cầu nâng cao hiệu quản lý NSNN không cấp quốc gia mà địa phương phải thực Để thực điều đó, trước hết cần phải nhận thức vấn đề lý luận ngân sách Nhà nước, bước đổi phương thức quản lý NSNN phù hợp Ngày 7/11/2001 Việt Nam thức thành viên thứ 150 tổ chức quốc tế WTO – điều kiện thuận lợi cho đón nhận nguồn tài tổ chức tài giới, song phải quản lý, sử dụng đạt hiệu cao nhất, kết hợp chặt chẽ phát huy nội lực kết hợp huy động nguồn lực bên đảm bảo nên tài quốc gia Nâng cao hiệu quản lý NSNN nhằm làm cho NSNN thực công cụ Nhà nước, sử dụng để thực tốt hơn, hiệu cao huy động phân bổ nguồn lực xã hội thuộc phạm vi NSNN Yêu cầu huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ cần thiết, huyện nông nghiệp, quy mô kinh tế nhỏ tăng truởng kinh tế chưa cao, khả tích luỹ thấp, điều kiện tự nhiên nhiều khó khăn Thời gian qua, quản lý NSNN huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ bước đổi mới, hoàn thiện, nhiều sách tài góp phần kích thích tăng trưởng kinh tế, thu chi ngân sách không ngừng tăng qua năm góp phần tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống xã hội Tuy vậy, vài hạn chế giai đoạn cần phải khắc phục hoàn thiện, tập trung vào nội dung: phân cấp ngân sách, lập dự toán ngân sách, phân bổ vốn đầu tư chi thường xuyên, bước đổi công tác lập dự toán gắn với thực chương trình kinh tế huyện; nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức kỷ luật tài chính; có sách tài để khai thác hiệu nguồn lực có đồng thời góp phần tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao lực đầu tư… Thực tế huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ công tác quản lý ngân sách tồn số vấn đề chưa đổi phù hợp với phát triển thay đổi cuả địa phương, thu ngân sách hàng năm không đủ chi, tỉnh phải trợ cấp cân đối Năm 2006 Tổng thu 160.768 Thu địa phương 15.626 Trợ cấp 145.142 2007 176.389 10.983 165.406 2008 179.446 14.138 165.308 2009 241.196 18.045 223.151 2010 2011 257.448 384.398 36.813 36.791 220.635 347.607 vấn đề hiệu quản lý ngân sách đặt lên yếu tố vô quan trọng điều kiện ngân sách hạn hẹp ngày Từ nhận thức vậy, với kiến thức thầy, cô Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên trang bị, thực tiễn công tác với mong muôn góp phần nhỏ công sức để tham gia công tác quản lý NSNN địa phương tốt nên chọn đề tài "Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quản lý ngân sách huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2012 đến 2020 " Mục tiêu nghiên cứu * Mục tiêu chung: Làm rõ lý luận bản, đánh giá thực trạng quản lý ngân sách huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước huyện, góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ * Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận thực tiễn quản lý ngân sách cấp huyện - Đánh giá hiệu quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ phân cấp, lập, chấp hành toán ngân sách Nâng cao chất lượng lập dự toán để đảm bảo quy mô, cấu khoản chi hợp lý nhằm hạn chế lãng phí, ỷ lại, bao cấp khâu lập dự toán, đồng thời tăng khả chấp hành ngân sách, tiết kiệm hiệu chi ngân sách 4.3.2 Tăng cường kiểm tra khoản thu ngân sách - Tăng cường kiểm tra, quản lý thu đơn vị nghiệp có thu : Đối với đơn vị nghiệp có thu: Cần mở rộng mô hình, mô hình hoạt động dịch vụ thông qua việc thực tốt Pháp lệnh phí, lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28/8/2001, Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 03 năm 2006 Chính phủ “sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 57/2002/NĐ-CP"; Thông tư 71/2003/TT-BTC ngày 30/7/2003 Của Bộ Tài hướng dẫn phí lệ phí thuộc thẩm quyền định Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tăng cường mở rộng hoạt dịch vụ văn hoá, thể thao, dịch vụ tài chính, quản lý môi trường, Ban quản lý chợ cần tăng cường quản lý, cho thuê mặt bằng, địa điểm kinh doanh, thu phí trông giữ xe máy xe đạp; Qua phấn đấu giảm cấp bù từ ngân sách huyện, thành phố, thị xã từ giao cho đơn vị tự đảm bảo đảm bảo phần kinh phí, tự cấn đối kinh phí nghiệp - Tăng cường công tác quản lý thu, trọng lĩnh vực thất thu lớn, chủ yếu thất thu doanh nghiệp quốc doanh Thực biện pháp, bồi dưỡng nguồn thu, tăng cường kiểm tra doanh thu, giá hàng hoá bán ra; Chi phí hợp lệ tính thuế, khoản lương, vận chuyển, tăng cường kiểm tra chống thất thu hộ, kiểm tra chặt chẽ khoản thuế đầu vào bảng kê đối tượng nộp thuế theo phương pháp khuấu trừ, đặc biệt đơn vị có số thuế giá trị gia tăng lớn, phải hoàn thuế Thực tiễn huyện Thanh Sơn quy hoạch đưa vào hoạt động khu công nghiệp xã Giáp Lai xã Thạch Khoán Tại khu công nghiệp có công ty hoàn tất thủ tục năm 2013 vào hoạt động nguồn thu thuế thu nhập doanh nghiệp công ty Ngoài số khu công nghiệp xây dựng từ trước công ty hết thời hạn ưu đãi cho miễn tiền thuê đất huyện thu nguồn thu từ công ty Ngoài huyện Thanh Sơn có nguồn khoáng sản tương đối phong phú có khu khai thác xã Hương Cần, khu khai thác quạng sắt xã Đông Cửu huyện cần tính toán nguồn thu từ khoáng sản Cân đối thu với trữ lượng khai thác đảm bảo thu đúng, thu đủ không bị thất thu - Tăng cường quản lý thu xã, thị trấn thực đấu thầu cho thuê ao, hồ, mặt nước, để nuôi trồng thủy sản, thực chế thích hợp khoản thu khác Chi cục Thuế huyện cần tập trung hướng dẫn, đưa luật thuế vào đời sống nhân dân, thông qua việc tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế, từ thu đúng, thu đủ không để kết dư, tồn đọng thuế Từng bước phối hợp với Cục thuế tỉnh cải cách mạnh mẽ thủ tục hành công tác thu thuế, thực công khai, minh bạch công tác thu thuế, tổ chức thu, quản lý thu cách khoa học, xác, đơn giản đảm bảo cho đối tượng nộp thuế chủ động tự giác; Áp dụng, tin học hóa trình thu quản lý thuế, khắc phục yếu điểm trước chậm chễ, phiền hà, tắc trách ngành thuế; Trên sở chức nhiệm vụ ngành thuế thời điểm cần tăng cường dịch vụ tư vấn thuế, tuyên truyền hỗ trợ nhằm giải thích, hướng dẫn vướng mắc sách, thủ tục kê khai, tính thuế; Mặc dù công tác mẻ huyện, song công tác thực tốt doanh nghiệp hoạt động địa bàn có điều kiện để tìm hiểu dễ dàng thực hiện, chấp hành Luật thuế tốt quy định Tích cực động viên, khai thác nguồn thu cho ngân sách từ khu vực kinh tế; Triệt để tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, tập trung chi cho công trình trọng điểm, mang lại hiệu cao 4.3.3 Tăng cường kiểm soát chi ngân sách Tăng cường kiểm soát chi ngân sách ngân sách huyện thông qua hoạt động Kho bạc Nhà nước: Kho bạc nhà nước huyện Thanh Sơn cần cương từ chối toán khoản chi chưa đủ điều kiện chi theo Luật ngân sách Nhà nước (Năm 2011 Kho bạc Nhà nước huyện từ chối toán 125 khoản chi) Cần thực tốt chủ trương toán hết, đầy đủ nguồn vốn xây dựng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện toán chuyển sang phòng cấp phát đầu tư xây dựng thuộc kho bạc quản lý Kho bạc nhà nước huyện thực việc cam kết chi đầu tư xây dựng bản, có nguồn xác định nguồn vốn đầu tư xây dựng định cho thực hiện, triển khai dự án Tất khoản chi ngân sách nhà nước phải kiểm tra, kiểm soát trước, sau trình cấp phát toán Nâng cao hiệu khoản chi để thúc đẩy cấp phát toán, phát triển kinh tế xã hội địa phương Để làm điều đòi hỏi phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, phải thực kiểm tra dự toán đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước trước cấp phát hạn mức kinh phí cho đơn vị Dự toán hàng quý phải đảm bảo phù hợp với dự toán năm nội dung chi tiết Đối với khoản chi đầu tư công trình xây dựng theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước cấp phát kinh phí, tiến tới thực cam kết chi việc cấp phát kinh phí Phải thực định mức chế độ tiêu chuẩn ban hành Tại Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 Bộ Tài quy định: Các khoản chi phải có dự toán ngân sách nhà nước giao, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu quan nhà nước có thẩm quyền quy định thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách người ủy quyền định chi Người định chi phải chịu trách nhiệm định mình, sai phải bồi hoàn công quỹ Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện cần thực nghiêm túc cương khoản chi không nằm dự toán duyệt, vi phạm định mức tiêu chuẩn Nhà nước Các khoản chi xây dựng không theo trình tự thủ tục, khoản mua sắm tài sản cố định lớn, tài sản có giá trị 500 triệu đồng chưa đấu thầu công khai mua sắm cương không toán chi Các khoản thu phí, lệ phí phí chợ, phí trông giữ xe đạp, ô tô, xe máy, phí lề đường, bến bãi, mặt nước, phí, phí qua cầu phải hạch toán kế toán quy định hành Bộ Tài Tổ chức kiểm tra, rà soát, kiểm kê lại tài sản quan đơn vị để quản lý chặt chẽ chế độ quản lý tài sản công mở sổ sách theo dõi, tính hao mòn, thực chế độ báo hỏng, trang bị định mức sử dụng nhà nước nhà cửa, ô tô Nâng cao hiệu khoản chi như: Chi nghiệp kinh tế, khoản chi đóng góp thúc đẩy sản xuất phát triển đồng thời giảm thiểu khoản chi tạm ứng ngân sách, khoản chi lớn thể việc xây dựng dự toán đơn vị quan cấp ăn khớp, thống nguyên nhân việc áp đặt, ấn định dự toán thu, chi Thường xuyên tăng cường phối hợp phòng Tài chính-Kế hoạch huyện với phòng, ban huyện quản lý chi ngân sách 4.3.4 Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng Nguyên tắc” Hiệu đầu tư” phải trở thành nguyên tắc tối cao, quán triệt phương diện cấp độ Phân bổ hợp lý sử dụng vốn hiệu đường ngắn tăng nhanh tiền lực tài để tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cần tổ chức tập huấn, phổ biến cho lãnh đạo ban tài xã, thị trấn chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Căn Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi bổ sung số điều luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng; Nghị định số 12/2009/NĐ - CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính Phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng Quy định chi tiết số nội dung Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng việc Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 04/02/2010 UBND tỉnh Phú Thọ việc ban hành “Quy định phân công, phân cấp uỷ quyền thực quản lý quy hoạch xây dựng quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình địa bàn tỉnh Phú Thọ”; Quyết định số 43/2010/QĐ-UBND ngày 16/4/2010 UBND tỉnh Phú Thọ việc Ban hành “Quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng thực đấu thầu địa bàn tỉnh Phú Thọ”; UBND huyện cần đạo ban, ngành, đơn vị nghiêm cấm tình trạng xây dựng xã, thị trấn không theo kế hoạch trình tự, dẫn đến nợ đọng kéo dài; Trường hợp xảy phải xử lý nghiêm khắc theo pháp luật hành Chính quyền xã, thị trấn cần có giải pháp huy động nguồn vốn dân đóng góp, khai thác phát huy nội lực địa phương để thực tốt chủ trương kiên cố hóa kênh mương nội đồng giao thông nông thôn để công trình mặt nông thôn hoàn thành thời hạn đảm bảo toán thuận lợi Đổi chế quản lý đầu tư xây dựng phải đạt mục tiêu nâng cao hiệu đầu tư, chống lãng phí, tham ô, tham nhũng lĩnh vực đầu tư xây dựng trước hết dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; Các dự án ngân sách cấp phát cần quy định rõ trách nhiệm cấp định đầu tư chủ đầu tư, có biện pháp cụ thể đánh giá, phân loại lực chủ đầu tư Chỉ giao việc quản lý dự án cho chủ đầu tư có đủ điều kiện lực Các dự án ngành không chuyên xây dựng cần kiên áp dụng biện pháp thích hợp thành lập ban quản lý dự án mang tính chuyên nghiệp, sau dự án hoàn thành bàn giao lại cho chủ đầu tư khai thác sử dụng Hàng năm, đơn vị chủ đầu tư công trình có trách nhiệm thực toán công trình xây dựng dở dang gửi đến quan có liên quan UBND huyện cần đôn đốc, đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch phòng liên quan duyệt toán công trình tiến độ chấm dứt tình trạng công trình xây dựng đơn vị xã không toán 4.3.5 Nâng cao lực quản lý cán quản lý ngân sách Trong công tác quản lý ngân sách nhà nước nhân tố có ý nghĩa định đặc biệt quan trọng cán quản lý; Cán phải có phẩm chất tốt, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, kiên mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, thực đường lối sách Đảng, sách pháp luật Nhà nước; Học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không tham nhũng, có ý thức tổ chức kỷ luật, không hội, nhân dân tính nhiệm Có trình độ chuyên môn, hiểu biết lý luật trị đường lối Đảng, Nhà nước, có sức khỏe để làm việc, đáp ứng yêu cầu ngày cao; Hơn riêng cán quản lý ngân sách phải có phẩm chất đạo đức, phẩm chất trị lực công tác Trong giai đoạn cán quản lý ngân sách cần phải trang bị đầy đủ dụng cụ, thiết bị làm việc tối thiểu máy vi tính, máy in, thông tin tài liên quan để họ cập nhật hàng ngày từ giá thị trường thông tin kinh tế quốc tế Từ yêu cầu đó, Đảng quyền quan đơn vị phải tăng cường giáo dục phẩm chất trị, đạo đức tư tưởng cho cán công chức nói chung cán quản lý ngân sách nói riêng Cần thường xuyên cử cán đào tạo nâng cao nghiệp vụ, lớp lý luận trị trung, cao cấp, quản lý nhà nước, tin học quản lý … Xuất phát từ tình hình thực tế cho thấy hầu hết thủ trưởng đơn vị thụ hưởng ngân sách cấp II huyện quan tâm đến công tác quản lý tài mà quan tâm đến nhiệm vụ chuyên môn; Quyền chi thủ trưởng đơn vị song sử lý, hạch toán khoản chi lại kế toán khoản chi đè nặng lên cán kế toán; Như việc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý tài cho chủ tài khoản đơn vị sử dụng ngân sách điều cần thiết giai đoạn Cần có chế độ thưởng, phạt rõ ràng riêng cá nhân, tổ chức làm tốt công tác quản lý ngân sách nhà nước; Cần kiện toàn lại tổ chức máy quản lý ngân sách từ huyện đến xã Có chế tuyển chọn phù hợp ưu tiên cán trẻ đào tạo quy có kinh nghiệm; Cộng điểm ưu tiên cho sinh viên có lực học giỏi, đề thi công chức vào ngành tài môn chuyên ngành phải sở Tài biên soạn 4.4 Kiến nghị: 4.4.1 Kiến nghị với trung ương: - Phân cấp quản lý ngân sách: Luật ngân sách Nhà nước quy định nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp ngân sách cấp đảm bảo không dùng ngân sách cấp chi cho nhiệm vụ cấp khác Quy định dẫn đến mâu thuẫn quản lý ngân sách theo cấp với quản lý ngành theo lãnh thổ Chẳng hạn với chương trình mục tiêu quốc gia, dự án đầu tư phát triển có nguồn vốn ODA,…luôn có lồng ghép ngân sách trung ương ngân sách địa phương Nguồn ngân sách trung ương bố trí cho hạng mục theo nhiệm vụ trung ương dự án địa phương địa phương phải huy động ngân sách địa phương nhân dân đóng góp để triển khai Như dự án có nhiều nguồn vốn tham gia dự án lại có nhiều hạng mục công trình, việc phê duyệt hạng mục theo nguồn vốn khó khăn Thủ tục quy định thẩm định dự toán, thẩm tra toán theo nguồn ngân sách địa phương hay trung ương phức tạp Trong đó, Bộ quản lý ngành, có nhiều nhiệm vụ tách bạch rõ ràng nhiệm vụ trung ương hay địa phương Trong Bộ, ngành xác định rõ cần thiết, cấp bách hiệu triển khai nhiệm vụ chi ngân sách cho nhiệm vụ cấp trung ương, địa phương khó khăn không bố trí vốn hạn chế nhiều hiệu sử dụng ngân sách, hạn chế hiệu dự án gây lãng phí lớn - Về cân đối ngân sách:Còn số nguồn thu, nhiệm vụ chi chưa qui định cụ thể, phù hợp để phản ánh đầy đủ số thu phản ánh số thực chi toán Ngân sách nhà nước Đối với nguồn thu phí, lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước hành qui định khoản thu Ngân sách nhà nước Tuy nhiên thực tế việc triển khai thực hạn chế Đối với khoản thu lệ phí, quan hành nhà nước để lại phần để bù đắp chi phí thu, phần lại nộp vào Ngân sách nhà nước Việc để lại làm môt phần số thu phí bị để ngân sách đồng thời tỉ lệ để lại Bộ Tài định chưa sát hoạt động đơn vị nên có đơn vị không đủ kinh phí để tổ chức thu, có đơn vị thừa nguồn dẫn đến dư kinh phí lớn sử dụng sai mục đích; khoản thu phí phản ánh vào Ngân sách nhà nước hình thức ghi thu, ghi chi nhiều đơn vị không thực ghi thu, ghi chi đầy đủ kịp thời qua Ngân sách nhà nước, nhiều đơn vị không nộp Kho bạc nhà nước, để tọa chi đơn vị, thoát ly việc kiểm soát chi Kho bạc, nhiều đơn vị không sử dụng biên lai thu quan tài phát hành - Về giao dự toán ngân sách: Luật ngân sách năm 2002 chưa quy định giới hạn thời gian điều chỉnh dự toán Thực trạng dẫn đến nhiều ngành địa phương kéo dài thời gian số lần điều chỉnh dự toán (diễn ngày cuối tháng 12) làm ảnh hưởng đến tính chủ động đơn vị sử dụng ngân sách nhận dự toán bổ sung ngày để tổ chức thực Đây nguyên nhân dẫn đến chi chuyển nguồn lớn Vì vậy, cần thiết quy định rõ giới hạn thời gian điều chỉnh dự toán ngân sách để đơn vị sử dụng ngân sách chủ động việc thực nhiệm vụ làm chấn chỉnh, xử lý sai phạm kiểm tra, kiểm toán Đồng thời quy định rõ hành vi vi phạm trình lập, phân bổ giao dự toán Ngân sách nhà nước chế tài xử lý vi phạm 4.4.2 Đối với tỉnh Phú Thọ - Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán, giao cho kế hoạch thu chi ngân sách Cụ thể: Khắc phục việc phân bổ kinh phí hành theo đầu người, không tính đến đặc thù đơn vị; Phải đảm bảo phát huy quyền chủ động cho huyện đảm bảo tính khoa học thực tiễn dự toán ngân sách để có trợ cấp cân đối hợp lý; Giao tiêu ngân sách chậm tháng 12 hàng năm - Đẩy mạnh việc phân cấp thu, chi ngân sách cho huyện, thành phố, thị xã khoản đầu tư xây dựng địa bàn Theo điều 34 Luật ngân sách nhà nước có ghi nhiệm vụ chi xây dựng ngân sách cấp huyện “phải có chi đầu tư xây dựng trường phổ thông quốc lập cấp, công trình phúc lợi công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thị thuộc nhiệm vụ chi ngân sách tỉnh” Vì vây, thời gian tới cần bổ sung nhiệm vụ chi xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật đô thị công trình điện chiếu sáng công cộng, cấp thoát nước cho ngân sách huyện - Đầu tư sở vật chất công nghệ, thông tin để đưa ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý ngân sách tầm, tạo đồng bộ, thống nhanh số liệu thu, chi ngành Tài - Kho bạc - Thuế đáp ứng theo yêu cầu cấp có thẩm quyền phục vụ cân đối ngân sách địa bàn huyện - Tỉnh cần tăng cường hướng dẫn, định kì kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn sách, chế độ cán làm công tác quản lý tài huyện xã thị trấn./ - Vấn đề nâng cao hiệu quản lý ngân sách huyện cần nghiên cứu thêm tầm luận án tiến sỹ để giải vấn đề cách triệt để để góp phần phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú thọ theo định hướng tỉnh huyện đề KẾT LUẬN Ngân sách nhà nước nói chung ngân sách huyện nói riêng công cụ sách tài nhà nước địa phương để quản lý kinh tế vĩ mô nhằm đáp ứng mục tiêu ổn định Kinh tế - Xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa Vì tăng cường quản lý ngân sách nhà nước có ý nghĩa quan trọng việc thúc đẩy phát triển kinh tế, đáp ứng tốt nhu cầu chi tiêu máy nhà nước thực nhiệm vụ kinh tế, trị, xã hội, an ninh quốc phòng Với nỗ lực UBND huyện thời gian qua bước cố gắng, nhiên thu ngân sách hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn trợ cấp cân đối Ngân sách tỉnh; Việc làm để thực quản lý ngân sách Huyện đạt hiệu cao bước tăng số xã đảm bảo tự cân đối vấn đề xúc đặt quan quản lý Với thực trạng quản lý ngân sách địa bàn huyện Thanh Sơn, tồn hạn chế cụ thể khâu: Lập dự toán thu, chi ngân sách, kế toán toán ngân sách, chế độ công khai tài ngân sách nhà nước, chất lượng đội ngũ cán quản lý ngân sách nhà nước; cho thấy công tác quản lý ngân sách huyện chưa thực đáp ứng quy định Luật ngân sách đồng thời chưa sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu chưa thực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, nâng cao đời sống nhân dân Qua khảo sát thực trạng công tác quản lý ngân sách địa bàn huyện luận văn có số kết hạn chế định sau: Những mặt đạt được: Công tác lập dự toán ngân sách nhà nước huyện nhìn chung đáp ứng yêu cầu bản, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế xã hội địa phương; Công tác thu, chi ngân sách nhà nước huyện sử dụng biện pháp thích hợp để đảm bảo đúng, đủ kịp thời, Công tác toán kiểm toán, tra kiểm tra khoản chi thường xuyên thực tốt Những tồn cần khắc phục: Đối với Lập dự toán ngân sách hàng năm xã, thị trấn đơn vị dự toán thuộc huyện chậm; Đối với thu ngân sách xảy tình trạng thất thu số xã, thị trấn; Chi ngân sách nhiều bất cập chi thường xuyên chi cho đầu tư xây dựng bản; Về kế toán toán ngân sách qua kiểm tra thực tế cho thấy chất lượng kế toán yếu, đơn vị chưa chấp hành nghiêm chỉnh Pháp lệnh kế toán thống kê; Chế độ công khai tài ngân sách nhà nước chưa thực nghiêm túc Để khắc phục tình trạng tăng cường công tác quản lý Ngân sách Nhà nước địa bàn huyện đạt hiệu cao; Luận văn đưa hệ thống nhóm giải pháp: Một : Nâng cao chất lượng công tác xây dựng dự toán; Hai : Tăng cường kiểm tra khoản thu ngân sách; Ba : Tăng cường kiểm soát chi ngân sách đối lĩnh vực, ngành; Bốn : Tăng cường công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng bản; Năm : Nâng cao lực quản lý cán quản lý ngân sách; ( Phụ biểu 4.1 – Sơ đồ mối quan hệ giải pháp) Với nhóm giải pháp thực tốt việc quản lý ngân sách nhà nước địa bàn huyện Thanh Sơn đạt hiệu cao, đồng thời đạt mục tiêu kinh tế xã hội mà Đảng quyền huyện Thanh Sơn đề DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI (2002), Luật ngân sách nhà nước, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003) Luật tổ chức Hội đồng nhân dân uỷ ban nhân dân Thủ Tướng Chính Phủ (1998), Quyết định số 225/1998/QĐ-TTg ngày 20/11/1998 Thủ tướng Chính phủ Chính Phủ (2003), Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ Bộ Tài Chính (2003), Luật ngân sách nhà nước văn hướng dẫn thực I, Nxb Tài Chính, Hà nội 2003 Bộ Tài chính(2003), Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 BộTài hướng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP Bộ Tài chính(2004), Báo cáo kết khảo sát kinh nghiệm Trung Quốc quản lý tài – Ngân sách Bộ Tài chính(2007), Báo cáo kết khảo sát kinh nghiệm Hàn Quốc quản lý tài – Ngân sách Bộ Tài chính(2007), Báo cáo kết khảo sát, nghiên cứu kinh nghiệm quản lý tài chính–ngân sách cộng hoà liên bang Đức Thuỵ sĩ 10 Huyện Thanh Sơn (2008), Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Thanh Sơn thời kỳ 2008-2020 Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Sơn 11 Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2008,2009,2010,2011), Tổng hợp toán ngân sách năm 2008-2009-2010-2011 huyện Thanh Sơn 12 Huyện ủy Thanh Sơn(2010), Báo cáo trị Ban chấp hành Đảng huyện khoá XXI trình Đại hội đại biểu Đảng huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2010-2015 13 Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Sơn (2011), Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2011-2015 UBND huyện Thanh Sơn 14 Chi cục Thống kê huyện Thanh Sơn (2009,2010,2011), Niên giám thông kê huyện Thanh Sơn 2009,2010, 2011 15 Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên (2011), Báo cáo tổng kết công tác ủy nhiệm thu thuế cho UBND xã năm 2010 huyện Việt Yên 16 Học viện Tài (2003), Giáo trình lý thuyết tài chính, Nxb Tài chính, Hà Nội 17 MoF Dự án hỗ trợ cải cách ngân sách (2003), 100 câu hỏi giải đáp Luật ngân sách Nhà Nước,Nxb Tài Chính, Hà Nội 2003 18 Đinh Tích Linh (2003), Những điều cần biết ngân sách nhà nước để thực Luật ngân sách nhà nước mới, Nxb Thống kê, Hà Nội 19 GS.TSKH Tào Hữu Phùng (2004), An ninh tài quốc gia lý luậncảnh báo- đối sách, Nxb Tài 2004 [...]... chi quản lý hành chính, chi an ninh quốc phòng, chi bổ sung ngân sách xã, chi dự phòng, chi khác…); Chi đầu tư phát triển + Chi quản lý qua ngân sách + Tạm ứng chi ngoài ngân sách 5 Đóng góp mới của luận văn - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách huyện và quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện - Phân tích rõ thực trạng của công tác quản lý ngân sách của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ -... 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận Chương 4: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ CHƯƠNG 1 CÁC LUẬN CỨ KHOA HỌC VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 1.1 Cơ sở lý luận về quản lý Ngân sách Nhà nước 1.1.1 Ngân sách Nhà nước, ngân sách cấp huyện 1.1.1.1 Ngân sách nhà nước và hệ thống ngân sách nhà nước * Khái niệm: Ngân sách nhà nước là một phạm trù... và ngân sách của các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh - Ngân sách huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là ngân sách huyện) Bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách các xã, thị trấn - Ngân sách các xã, thị trấn (gọi chung là ngân sách xã) * Nội dung thu chi ngân sách huyện theo luật ngân sách Theo luật ngân sách 2002, nội dung phân định nhiệm vụ thu chi của ngân sách huyện bao... phát triển kinh tế -xã hội 5 năm 2006-2010 của UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ các năm 2009, 2010, 2011 Các số liệu về kinh tế xã hội trong niên giám thống kê huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ của Chi Cục Thống kê huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ các năm 2009, 2010, 2011; Giáo trình lý thuyết tài chính- Học viện tài chính năm 2003, Thông... các ngành bổ sung sửa đổi chính sách, chế độ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước cấp huyện - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2020 6 Bố cục của luận văn: Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm bốn chương Chương 1: Các luận cứ khoa học về ngân sách nhà nước Chương 2: Phương... sách của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ 4 Phương pháp nghiên cứu * Phương pháp thu thập thông tin: - Thu thập thông tin thứ cấp được chọn lọc và tổng hợp từ các tài liệu Luật ngân sách nhà nước năm 2002; Các Nghị định hướng dẫn thực hiện luật ngân sách năm 2002; Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2008-2020 của UBND huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, Kế... cấp huyện * Khái niệm: Ngân sách nhà nước bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương Ngân sách địa phương bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân Theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân hiện hành bao gồm: - Ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là ngân sách tỉnh) bao gồm ngân sách cấp tỉnh và ngân. .. giá và kết luận về tình hình quản lý ngân sách trên địa bàn huyện - Phương pháp đối chiếu: Để đánh giá thực trạng khó khăn, thuận lợi từ đó có đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Phương pháp chuyên gia: Giúp thu thập, chọn lọc những thông tin, ý kiến trao đổi của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý ngân sách * Hệ... tác quản lý ngân sách nhà nước của huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ * Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ - Về thời gian: Tài liệu tổng quan được thu thập trong khoảng thời gian từ những tài liệu đã công bố từ năm 2005 đến nay; Số liệu điều tra thực trạng chủ yếu trong 3 năm 2009 – 2011 * Về Nội dung: Tập trung nghiên cứu về hiệu quả quản lý ngân sách. .. kế hoạch ngân sách; Không được che đậy và bào chữa đối với ất cả các khoản thu, chi ngân sách nhà nước; Không được phép lập quỹ đen, ngân sách phụ 1.1.2.2 Nội dung quản lý ngân sách cấp huyện * Lập dự toán ngân sách huyện Mục tiêu cơ bản của việc lập dự toán ngân sách là nhằm tính toán đúng đắn ngân sách trong kỳ kế hoạch, có căn cứ khoa học và căn cứ thực tiễn các chỉ tiêu thu, chi của ngân sách trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ quản lý ngân sách huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sỹ quản lý ngân sách huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sỹ quản lý ngân sách huyện Thanh Sơn tỉnh Phú Thọ

Từ khóa liên quan