Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay

123 527 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/06/2016, 11:13

I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH THU HOI THựC HIệN PHáP LUậT Về BảO HIểM Xã HộI VIệT NAM HIệN NAY LUN VN THC S LUT HC H NI - 2015 I HC QUC GIA H NI KHOA LUT Lấ TH THU HOI THựC HIệN PHáP LUậT Về BảO HIểM Xã HộI VIệT NAM HIệN NAY Chuyờn ngnh: Lý lun v Lch s nh nc v phỏp lut Mó s: 60 38 01 01 LUN VN THC S LUT HC Cỏn b hng dn khoa hc: TS NGUYN MINH TUN H NI - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam oan Lun l cụng trỡnh nghiờn cu ca riờng tụi Cỏc kt qu nờu Lun cha c cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Cỏc s liu, vớ d v trớch dn Lun m bo tớnh chớnh xỏc, tin cy v trung thc Tụi ó hon thnh tt c cỏc mụn hc v ó toỏn tt c cỏc ngha v ti chớnh theo quy nh ca Khoa Lut i hc Quc gia H Ni Vy tụi vit Li cam oan ny ngh Khoa Lut xem xột tụi cú th bo v Lun Tụi xin chõn thnh cm n! NGI CAM OAN Lờ Th Thu Hoi MC LC Trang Trang ph bỡa Li cam oan Mc lc Danh mc t vit tt Danh mc cỏc bng M U Chng 1: C S Lí LUN V THC HIN PHP LUT BO HIM X HI .6 1.1 C s lý lun v BHXH 1.1.1 Cỏc khỏi nim v BHXH 1.1.2 Cỏc yu t cu thnh cht lng Bo him xó hi 1.1.3 Cỏc nhõn t tỏc ng n cht lng Bo him xó hi 1.1.4 C s hỡnh thnh chớnh sỏch, ch bo him xó hi 10 1.1.5 V trớ, vai trũ ca bo him xó hi h thng chớnh sỏch v phỏp lut v xó hi 11 1.1.6 Phõn bit Bo him xó hi vi bo him thng mi 12 1.2 Quan h phỏp lut Bo him xó hi 13 1.2.1 Khỏi nim, c im 13 1.2.2 Thnh phn ca quan h phỏp lut Bo him xó hi 14 1.2.3 Ni dung ca quan h phỏp lut bo him xó hi 18 1.2.4 C s phỏt sinh, thay i v chm dt quan h phỏp lut v bo him xó hi 20 1.3 Qỳa trỡnh phỏt trin ca chớnh sỏch bo him xó hi nc ta 21 1.3.1 Chớnh sỏch bo him xó hi giai on trc nm 1961 .21 1.3.2 Chớnh sỏch bo him xó hi giai on t 1962 n 1994 21 1.3.3 Chớnh sỏch bo him xó hi giai on t 1995 n 2006 23 1.3.4 Chớnh sỏch bo him xó hi t 2006 n 24 1.4 Kinh nghim ca cỏc nc vic ban hnh v thc hin chớnh sỏch bo him xó hi 25 1.4.1 Kinh nghim ca cỏc nc thnh viờn t chc hp tỏc v phỏt trin kinh t (OECD) 25 1.4.2 H thng an sinh xó hi ca Trung Quc .28 1.4.3 H thng an sinh xó hi Phỏp .29 1.4.4 Bi hc kinh nghim 31 1.5 C s lý lun v thc hin phỏp lut v BHXH 32 1.5.1 Khỏi nim thc hin phỏp lut BHXH 32 1.5.2 Hỡnh thc thc hin phỏp lut BHXH 33 Tng kt chng 34 Chng 2: THC TRNG PHP LUT V THC TIN THC HIN PHP LUT V BO HIM X HI TI VIT NAM 35 2.1 Quy nh ca phỏp lut v bo him xó hi 35 2.1.1 Nguyờn tc c bn ca bo him xó hi .35 2.1.2 Quy nh ca phỏp lut v cỏc ch bo him xó hi Vit Nam hin (theo Lut BHXH 2006 v Lut BHXH 2014) .38 2.1.3 Qu bo him xó hi 46 2.1.4 Qun lý nh nc v bo him xó hi 47 2.1.5 Khiu ni, t cỏo v x lý vi phm lnh vc Bo him xó hi 48 2.2 ỏnh giỏ thc trng phỏp lut 49 2.2.1 Nhng u im ca phỏp lut hin hnh v bo him xó hi 49 2.2.2 Nhng tn ti, hn ch lut bo him xó hi hin hnh .52 2.3 Nhng im mi ca Lut bo him xó hi (sa i) .63 2.3.1 V m rng i tng tham gia bo him xó hi 63 2.3.2 V hon thin cỏc ch chớnh sỏch bo him xó hi 63 2.3.3 B sung quyn cho cỏc ch th 67 2.3.4 B sung chc nng tra cho t chc bo him xó hi 68 2.3.5 Lut húa mt s ni dung trc õy giao Chớnh ph quy nh chi tit 68 2.3.6 ỏnh giỏ Lut bo him xó hi (sa i) .68 2.4 Thc trng ca vic thc hin phỏp lut bo him xó hi .72 2.4.1 Nhng kt qu t c .72 2.4.2 Nhng vng mc, bt cp quỏ trỡnh t chc thc hin .75 2.4.3 ỏnh giỏ thc hin phỏp lut v BHXH Vit Nam hin 83 Chng 3: GII PHP NNG CAO HIU QU THC HIN PHP LUT BO HIM X HI .86 3.1 Gii phỏp hon thin chớnh sỏch, phỏp lut v bo him xó hi 86 3.1.1 Kin ngh sa i b sung Lut bo him xó hi 86 3.1.2 Hon thin h thng bn di Lut .90 3.2 Hon thin h thng phỏp lut núi chung bo m tớnh thng nht vi phỏp lut bo him xó hi 95 3.2.1 Phỏp lut dõn s 95 3.2.2 Phỏp lut t tng dõn s .96 3.2.3 Phỏp lut hỡnh s 96 3.2.4 Phỏp lut lao ng 97 3.2.5 Phỏp lut v thi hnh ỏn dõn s 97 3.3 Gii phỏp v t chc thc hin 98 3.3.1 Hon thin cụng tỏc qun lý thu - chi bo him xó hi 98 3.3.2 Hon thin h thng t chc b mỏy v nhõn lc ngnh bo him xó hi, quy trỡnh qun lý nghip v ca ngnh .101 3.3.3 y mnh ci cỏch th tc hnh chớnh, ng dng cụng ngh thụng tin 101 3.3.4 Tng cng giỏo dc, tuyờn truyn phỏp lut bo him xó hi 105 3.4 Cỏc bin phỏp khỏc 106 3.4.1 y mnh phỏt trin kinh t .106 3.4.2 Bo m s thng nht v vic thc hin chớnh sỏch bo him xó hi vi cỏc chớnh sỏch kinh t, xó hi cú liờn quan 107 KT LUN 109 TI LIU THAM KHO 111 DANH MC T VIT TT BHTN: Bo him tht nghip BHXH: Bo him xó hi BHYT: Bo him y t ILO: T chc lao ng quc t KNL: Kh nng lao ng L-TB-XH: Lao ng - Thng binh - Xó hi OECD: T chc hp tỏc v phỏt trin kinh t ễ-TS-DS: m au - thai sn - dng sc TNL-BNN: Tai nn lao ng- Bnh ngh nghip DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang Bng 2.1 Qu BHXH u t theo danh mc quy nh 73 Bng 2.2 Bng tng hp tớnh cõn i qu hu trớ-t tut 76 M U Tớnh cp thit nghiờn cu ti Theo bỏo cỏo ca T chc lao ng quc t (ILO), hin cú ti hn 180 quc gia trờn th gii ó ỏp dng ch bo him xó hi cho ngi lao ng Cú th núi BHXH l lỏ chn cho ngi lao ng trc nhng ri ro cú th dn ti mt kh nng hoc c hi lao ng tm thi hoc vnh vin Vit Nam, BHXH l mt b phn ln nht h thng an sinh xó hi, l tr ct c bn ca an sinh xó hi c ghi nhn ti cỏc Vn kin ca ng Cng sn Vit Nam v Hin phỏp qua cỏc thi k BHXH l liờn quan n ngi, n c hi tn ti v phỏt trin, n s hng th cỏc nhu cu vt cht, tinh thn ca ngi, vy ũi hi phi cú nhng bin phỏp iu chnh, kim soỏt, gii quyt theo hng m bo s phỏt trin bn vng ca xó hi Chớnh sỏch BHXH hot ng da trờn nguyờn tc c bn úng - hng c hỡnh thnh v phỏt trin ó to bc t phỏ quan trng cho s bỡnh ng ca ngi lao ng Ngi lao ng lm vic cỏc thnh phn kinh t khỏc nhau, cỏc ngnh ngh khỏc nhau, tng a bn khỏc u c tham gia BHXH Phm vi, i tng khụng ngng m rng ó thu hỳt c s tham gia ca hng triu ngi lao ng thuc cỏc thnh phn kinh t, to c s yờn tõm v tin tng lao ng, sn xut, kinh doanh Trong mi giai on lch s nht nh, BHXH u cú s iu chnh, sa i, b sung, hon thin cho phự hp vi hon cnh lch s c th, bao gm nhng ni dung v phm vi i tng tham gia; loi hỡnh BHXH; ni dung cỏc ch ; vic t chc qun lý quỏ trỡnh thc hin cng nh khung phỏp lý cho vic ban hnh v thc hin chớnh sỏch BHXH Vic Quc hi thụng qua Lut Bo him xó hi (cú hiu lc t ngy 01/01/2007) ó gúp phn quan trng vo vic hon thin chớnh sỏch BHXH n nay, Lut Bo him xó hi ó c trin khai thc hin hn nm v tng bc i vo i sng xó hi, tr thnh mt cụng c phỏp lut cú hiu qu, gúp phn iu tit xó hi, phc v cụng cuc xõy dng nn kinh t th trng nh hng XHCN nc ta Bờn cnh nhng kt qu ó t c, quỏ trỡnh thc hin chớnh sỏch BHXH ó bc l nhng tn ti, hn ch cn c b sung, sa i c v mt ni dung lut v vic t chc thc hin Ngy 21/11/2014, ti Hi trng Ba ỡnh, Quc hi ó bm nỳt thụng qua Lut BHXH (sa i) v cú hiu lc t 01/01/2016, to c s phỏp lý BHXH khng nh v trớ tr ct ca chớnh sỏch an sinh xó hi Trong giai on phỏt trin mi ca t nc vi mc tiờu dõn giu, nc mnh, xó hi dõn ch, cụng bng minh, ly ngi lm trung tõm, tt c vỡ ngi thỡ vic nghiờn cu ỏnh giỏ thc hin lut BHXH cú ý ngha rt quan trng i vi s n nh v phỏt trin bn vng xó hi Vi mc ớch ú, tỏc gi chn ti: Thc hin phỏp lut v bo him xó hi Vit Nam hin lm ti nghiờn cu lun cao hc ca mỡnh Nghiờn cu thnh cụng ti ny cú ý ngha v mt lý lun v giỏ tr v mt thc tin Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti Cho n ó cú mt s c quan v tỏc gi nghiờn cu v BHXH B Lao ng - Thng binh v Xó hi ó nghiờn cu ti: - Phỏt trin h thng an sinh xó hi Vit Nam phự hp vi nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ti khoa hc cp b, nm 2006 Bo him xó hi Vit Nam cng nghiờn cu: - ỏn xõy dng chin lc phỏt trin Bo him xó hi Vit Nam n nm 2020, nm 2012 Ngõn hng th gii (World Bank), OECD v Trung tõm nghiờn cu quc gia v chớnh sỏch y t v xó hi Hn Quc: - Nhng ỏnh giỏ s b v h thng hu trớ Chõu -Thỏi Bỡnh Dng, nm 2011 Mt s tỏc gi cng ó quan tõm nghiờn cu ti ny, nh: - Mai Ngc Cng, Xõy dng v hon thin h thng chớnh sỏch an sinh xó hi Vit Nam, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni - 2009 - H Ngc Cn, Vừ Thanh Nhu, Ch , chớnh sỏch mi v bo him xó hi, bo him y t, NXB Lao ng, H Nụi - 2006 Ngoi cỏc sỏch chuyờn kho trờn, mt s tỏc gi ó vit bi ng trờn cỏc chớ, nh: - Bo him xó hi cỏc tnh, thnh ph, Bo him xó hi cỏc qun, huyn khụng dựng tin mt chi tr cỏc ch cho n v s dng lao ng chi tr h Nghiờm cm vic chi bng tin mt cho i din ca ngi s dng lao ng lnh h ngi lao ng, sau ú v t chc chi tr n v - Cn cú c ch kim tra, kim soỏt cht ch, k c vic phi qun lý cht ch h s trờn c s cp nht kp thi cỏc i tng khụng cũn c hng BHXH trỏnh cỏc hin tng tiờu cc, tham ụ, lóng phớ, gõy tht thoỏt kinh phớ; thc hin chi tr ỳng i tng, ỳng nh mc tiờu chun 3.3.2 Hon thin h thng t chc b mỏy v nhõn lc ngnh bo him xó hi, quy trỡnh qun lý nghip v ca ngnh - Tip tc hon thin c cu t chc ca BHXH cỏc cp t Trung ng n BHXH tnh, BHXH huyn; phõn nh rừ chc nng nhim v ca tng n v t chc ca cỏc cp nhm chuyờn mụn hoỏ v hp tỏc cht ch gia cỏc khõu quy trỡnh tỏc nghip phc v tt cho cỏc t chc, cỏ nhõn tham gia hng th cỏc ch BHXH - Thc hin qun lý nhõn lc ngnh BHXH theo v trớ vic lm bao gm ni dung cụng vic, c cu ngch cụng chc, c cu ngh nghip hng viờn chc, chc danh tiờu chun v khung nng lc T chc tuyn dng nhõn lc, ỳng trỡnh chuyờn mụn v ngnh ngh, b trớ s dng, o to nõng cao trỡnh chuyờn mụn mt cỏch hiu qu - Tip tc bi dng, tng cng k lut, k cng i vi cỏn b, cụng chc BHXH quỏ trỡnh thc thi cụng v, nõng cao ý thc húa cụng s giao tip, ng x vi cỏc t chc, cỏ nhõn n liờn h giao dch - Ci tin, sa i, b sung v ban hnh mi cỏc bn qun lý, cỏc quy trỡnh nghip v m bo tớnh ng b, thng nht t chc thc hin phm vi c nc; m bo ỳng quy nh ca phỏp lut, n gin, d hiu, d thc hin theo chng trỡnh ci cỏch th tc hnh chớnh ca Chớnh ph 3.3.3 y mnh ci cỏch th tc hnh chớnh, ng dng cụng ngh thụng tin 3.3.3.1 y mnh ci cỏch th tc hnh chớnh Ngh quyt 19/NQ-CP ngy 18/3/2014 ca Chớnh ph v nhng nhim v, 101 gii phỏp ch yu nhm ci thin mụi trng kinh doanh, nõng cao nng lc cnh tranh quc gia v Ch th 24/CT-TTg ngy 05/8/2014 ca Th tng Chớnh ph v tng cng qun lý v ci cỏch th tc hnh chớnh (TTHC) lnh vc thu, hi quan, bo him xó hi l c s phỏp lý ngnh BHXH y mnh ci cỏch th tc hnh chớnh v ng dng cụng ngh thụng tin Ngy 10/10/2014, BHXH Vit Nam ó ban hnh Quyt nh s 1018/Q-BHXH sa i mt s ni dung cỏc quyt nh v thu, chi BHXH, BHYT; loi b biu mu, cụng vn, n ngh ca n v v ngi lao ng, loi b nhiu tiờu thc khụng cn thit mu biu ng ký tham gia v hng ch BHXH, BHYT; gim t 263 th tc hnh chớnh xung cũn 115 th tc BHXH Vit Nam t mc tiờu ct gim 1/3 s ln v gim 50% s gi thc hin np BHXH, BHYT so vi hin v phn u t thi gian kờ khai np cỏc khon BHXH l 49,5 gi vo cui nm 2015 D kin t ngy 01/4/2015, BHXH Vit Nam s t chc thc hin giao dch in t theo quyt nh ca Chớnh ph; lng thi gian m doanh nghip cn thc hin th tc BHXH s gim tng ng v c bit l gim c cỏc chi phớ phỏt sinh BHXH Vit Nam ó xõy dng K hoch trin khai, quyt tõm phn u thc hin cỏc mc tiờu nờu trờn; ch ng r soỏt cỏc quy trỡnh, nghip v ca Ngnh nhm n gin húa cỏc TTHC, to thun li ti a cho ngi dõn v doanh nghip giao dch vi c quan BHXH; thc hin n gin húa cỏc TTHC theo ỳng ch o ca Chớnh ph., rỳt gn t 263 th tc xung cũn 111 th tc Thc hin nghiờm vic ỏp dng h thng qun lý cht lng theo tiờu chun ISO 9001-2008 (S tay cht lng v quy trỡnh gii quyt cụng vic cỏc n v) ca c quan BHXH Khi Lut BHXH cú hiu lc, BHXH cỏc cp s phi tin hnh r soỏt cỏc quy trỡnh gii quyt th tc hnh chớnh, hon thin cỏc quy trỡnh theo ỳng yờu cu ca tiờu chun ISO Cn cú c ch theo dừi, giỏm sỏt vic thc hin theo ỳng cỏc bn ó ban hnh Tip ú, cn ỏnh giỏ cht lng, kim soỏt nhng quy trỡnh, nhng vic cha phự hp v gi phiu xin ý kin nhn xột t cỏc n v s dng lao ng v mc phc v, chia lm cp: tt, trung bỡnh, cha tt, trờn c s ú thc hin bin phỏp khc phc Cn cụng b Chớnh sỏch cht lng, Mc tiờu cht lng v t chc niờm yt cỏc bn ny ti b phn mt ca cựng cỏc b 102 phn khỏc ca c quan Cht lng dch v hnh chớnh cụng s c kim soỏt cht ch, y lựi hin tng nhng nhiu, chm tr gii quyt cỏc th tc hnh chớnh ca t chc Vic quy nh rừ rng cỏc th tc hnh chớnh ó giỳp n v, ngi lao ng bit c tng loi th tc cn nhng giy t gỡ, thi hn v trỡnh t gii quyt cng nh to s cụng khai, minh bch cú th giỏm sỏt cỏn b viờn chc ngnh BHXH, giỏm sỏt cỏc th tc hnh chớnh cú c thc hin theo ỳng quy nh hay khụng p dng h thng QLCL phõn cụng rừ ngi, rừ vic, to nờn s phi hp cht ch, cú trỡnh t quỏ trỡnh gii quyt cụng vic gia cỏn b, cụng chc, gia cỏc b phn ny vi b phn khỏc c quan Ngoi ra, vic ỏp dng h thng QLCL giỳp cho cỏn b viờn chc chuyn bin tỏc phong lm vic theo hng khoa hc, hp lý, nõng cao k nng cp nht, sp xp ti liu theo danh mc, m bo thun tin v nhanh chúng vic tra cu thụng tin T chc qun lý thc hin theo cp: - Trung ng: c quan BHXH Vit Nam - Cp tnh, thnh ph trc thuc Trung ng: 64 BHXH tnh, thnh ph - Cp huyn, qun, th xó thnh ph thuc tnh: 661 BHXH qun huyn Do c thự t chc qun lý, chc nng nhim v qun lý cựng i tng qun lý v thụng tin qun lý h thng BHXH Vit Nam, vic ng dng cụng ngh thụng tin (CNTT) qun lý BHXH, hin i húa thụng tin qun lý ngnh BHXH tr thnh nhu cu thit thc v cp bỏch H thng thụng tin qun lý BHXH c hin i húa s mang li hiu qu kinh t - xó hi cao v úng vai trũ quan trng v cú ý ngha quyt nh n hiu lc v hiu qu qun lý ca h thng BHXH Vit Nam 3.3.3.2 y mnh ng dng cụng ngh thụng tin Lut BHXH sa i quy nh n nm 2020, s BHXH s c thay th bng th BHXH in t, trỡnh t th tc gii quyt cỏc ch BHXH bng phng thc giao dch in t Nh vy, y mnh cụng ngh thụng tin l tt yu nhm m bo tớnh chớnh xỏc, nhanh chúng, thun tin, qun lý cht ch i tng úng v hng BHXH, qun lý qu BHXH 103 Th nht, phi ch ng chun b lc lng v chun b i ng cỏn b CNTT, trang b tin hc c bn cho tt c cỏn b cụng chc BHXH i ng cỏn b CNTT phi lm ch cụng ngh truy nhp, x lý d liu, truyn ti thụng tin, qun tr d liu, qun tr mng, phõn tớch h thng v quan trng hn l phi bit phỏt trin v thng xuyờn nõng cp, hon thin cỏc phn mm ng dng qun lý BHXH Cỏc cỏn b lónh o v cỏn b nghip v BHXH phi c trang b kin thc CNTT cú nng lc truy nhp, khai thỏc v phõn tớch thụng tin phc v yờu cu qun lý Th hai, liờn quan n h tng k thut, cụng ngh phn cng, h qun tr, h iu hnh, truyn thụng l nhng lnh vc k thut cụng ngh cao H thng CNTT BHXH phi m bo tớnh thng nht v kh nng giao tip, chia s ti nguyờn, phi tho yờu cu ca h thng m, cú cụng ngh hin i, d tng thớch v nõng cp, d s dng, ng thi phi ỏp ng tớnh an ton v bo mt cao Cn to lp cỏc khuụn kh phỏp lý v qui nh chun v thu nhp thụng tin, mó hoỏ thụng tin, s dng, truyn dn v bo mt thụng tin Th ba, liờn quan ti cỏc phn mm ng dng, n tiờu thc, ch tiờu qun lý v quy trỡnh nghip v: cn phi c nghiờn cu mt cỏch tng th m bo s nht quỏn v cu trỳc v mó nhm to iu kin ng dng CNTT vo qun lý ton h thng K thut, cụng ngh phn cng, phn mm, truyn thụng quan trng v phc nhng khú khn chớnh vic a CNTT vo qun lý li chớnh lnh vc qun lý: ú l vic xỏc nh y cỏc yờu cu qun lý, vic chun hoỏ cỏc tiờu thc, ch tiờu qun lý v quy trỡnh qun lý Cn phõn tớch mt cỏch h thng ton b qui trỡnh qun lý nghip v v b mỏy qun lý BHXH, yờu cu chun hoỏ v quy trỡnh v thụng tin l cn thit v quan trng h thng CNTT hot ng n nh cú hiu qu mt h thng qun lý trung, thng nht nh BHXH Vit Nam, yờu cu v quy nh cú tớnh bt buc l cỏc chng trỡnh ng dng phi c s dng thng nht ton h thng BHXH Vit Nam Thỏng 3/2015, BHXH Vit Nam ó thớ im giao dch in t ti 36 tnh thnh ph, gim thờm c 40 gi thc hin cỏc th tc hnh chớnh lnh vc BHXH; 104 phỏt ng cuc thi sỏng kin ci cỏch th tc hnh chớnh v giao dch in t BHXH, BHYT, BHTN nhm tỡm sỏng kin ci cỏch thit thc ct gim th tc hnh chớnh vic lp h s, kờ khai, gii quyt cỏc ch BHXH v thc hin giao dch in t, rỳt ngn thi gian hon thnh th tc v BHXH, gim chi phớ th tc hnh chớnh cho cỏc cỏ nhõn, t chc Nh vy, ngnh BHXH ang cú nhng bc i ỳng hng ng dng cụng ngh thụng tin nhm ci cỏch TTHC 3.3.4 Tng cng giỏo dc, tuyờn truyn phỏp lut bo him xó hi Vic giỏo dc, tuyờn truyn phỏp lut v BHXH cn khc phc nhng yu kộm,hn ch thi gian qua nh: ch nhc li bn, hỡnh thc tuyờn truyn thụ, cng dn n hiu qu tuyờn truyn khụng cao Vỡ vy, nõng cao cht lng tuyờn truyn cn a dng húa cỏc hỡnh thc tuyờn truyn, xỏc nh rừ ch th tuyờn truyn v i tng c tuyờn truyn (ch yu hng ti ngi lao ng), ni dung tuyờn truyn cn phong phỳ v lm cho ngi lao ng hiu rừ nhng li ớch trc mt cng nh lõu di ca vic tham gia BHXH cng nh nhng h ly lõu di cuc sng ch ngh n li ớch trc mt, dự l li ớch chớnh ỏng Cn cú dn chng c th v c nh lng rừ rng, vớ d mt ngi lao ng tham gia BHXH hng ch mt ln l bao nhiờu, hng ch hu trớ s c bao nhiờu ngi lao ng bng trc quan cú th so sỏnh v rỳt li ớch thit thc ca vic tham gia BHXH i vi ch th tuyờn truyn nh t chc BHXH, c quan thụng tn bỏo cn cú c ch phi hp cht ch ni dung phn ỏnh, tuyờn truyn cn cp nht, kp thi, mang tớnh tng th, khỏi quỏt, song bo m c th, chi tit v a chiu T chc BHXH cn thng xuyờn gp g cỏc c quan bỏo nhm cung cp nhng thụng tin cn thit cng nh nh hng cụng tỏc tuyờn truyn i vo chiu sõu, hiu qu hn na Cỏc n v cn t chc nhng chuyn i thc t phúng viờn thu thp thụng tin, phn ỏnh nhng ni thc hin tt chớnh sỏch hoc tỡm hiu nhng ni cm, gúp phn a ỏnh sỏng nhng vic lm sai trỏi, tham mu v nhng bin phỏp hon thin, sa i chớnh sỏch éng thi, phi hp vic o to, bi dng, nõng cao nghip v chuyờn mụn cho i ng biờn viờn, phúng viờn thc hin cụng tỏc tuyờn truyn v BHXH 105 Ngoi cụng tỏc tuyờn truyn chớnh sỏch BHXH khụng nờn mt chiu Tuyờn truyn phi l mt din n xó hi cỏc c quan, n v cựng i thoi, giỏm sỏt, xut hin k, ng thi phi c v tụn vinh cỏc n v, doanh nghip, a phng thc hin tt chớnh sỏch BHXH Bờn cnh vic l trỡnh thc hin phự hp cho doanh nghip tham gia BHXH cho ngi lao ng theo ỳng quy nh ca phỏp lut, phi nghiờm khc x lý doanh nghip vi phm phỏp lut éng thi, thụng tin khỏch quan to iu kin cho doanh nghip tr vng, hi phc v phỏt trin giai on khú khn hin Cn phỏt trin i ng bỏo cỏo viờn, tuyờn truyn viờn, ú cú cỏn b, ng viờn ti c s mnh m v rng khp hn na, vỡ õy l i ng cú iu kin i sõu, i sỏt nht nm bt tõm t nguyn vng v ph bin kin thc phỏp lut cho ngi dõn Ngoi ra, chớnh t chc BHXH t nõng cao cht lng dch v v cụng tỏc thc hin cỏc ch BHXH s gúp phn khụng nh vic tuyờn truyn chớnh sỏch BHXH 3.4 Cỏc bin phỏp khỏc 3.4.1 y mnh phỏt trin kinh t Kinh t phỏt trin nhanh v bn vng l c s vng chc thc hin tt cỏc chớnh sỏch xó hi, ú cú bo m an sinh xó hi S phỏt trin kinh t to cho BHXH thc s cú sc hỳt vi c i tng ngi lao ng khụng cú quan h lao ng * i vi nh nc: Kinh t phỏt trin, nh nc cú iu kin thc hin tt chớnh sỏch i vi BHXH, h tr ngi tham gia BHXH t nguyn, bo h qu BHXH, u t phỏt trin cụng ngh thụng tin * i vi ngi s dng lao ng: S n nh v tng trng bn vng giỳp ngi s dng lao ng cú iu kin bo m tt chớnh sỏch i vi ngi lao ng, hn ch tỡnh trng vi phm phỏp lut v BHXH S phỏt trin kinh t m nhiu quan h lao ng, din bao ph ca BHXH rng hn Khi i sng ca ngi dõn c ci thin v nõng lờn, ngoi vic bo 106 m cỏc nhu cu thit yu cũn cú iu kin tớch ly v tham gia BHXH c khụng cú quan h lao ng Trc mt cn hon thin th ch th trng lao ng phỏt trin th trng lao ng mt cỏch lnh mnh, to iu kin cho nhng ngi ó th trng lao ng nhanh chúng quay tr li cú quan h lao ng V lõu di, kinh t phỏt trin bn vng l mc tiờu, l gii phỏp ca mi xó hi, ú cú BHXH 3.4.2 Bo m s thng nht v vic thc hin chớnh sỏch bo him xó hi vi cỏc chớnh sỏch kinh t, xó hi cú liờn quan Cn cú s thng nht vic hoch nh, thc thi cỏc chớnh sỏch kinh t, theo ú, khụng s dng BHXH lm chớnh sỏch u ói thc hin cỏc chớnh sỏch khỏc Chi phi chớnh sỏch BHXH hin l bo ton v tng tng qu, hin qu BHXH ang cú nguy c mt an ton V d tho sa i B sung Lut BHXH d kin cú hiu lc t 2015 cú xu hng bng mi cỏch cõn bng qu mt cỏch c hc nh tht cht iu kin hng, gim mc hng Nhng cú mt thc t l cỏc chớnh sỏch kinh t, xó hi ca nc ta hin nh tinh gin biờn ch, gii quyt lao ng dụi d t chc sp xp li doanh nghip nh nc, chớnh sỏch i vi cỏn b khụng iu kin tỏi c, tỏi b nhim nh ó nờu phn thc trng phỏp lut v BHXH Cỏc chớnh sỏch trờn coi BHXH l mt bin phỏp chớnh thc hin cỏc gii phỏp v ct gim nhõn s, iu ny ngc li vi mc tiờu ca chớnh sỏch BHXH v an ton qu v phỏt trin i tng cng nh sc thu hỳt Chớnh vỡ vy nờn cú s thng nht gia cỏc chinh sỏch liờn quan n ngi ny hng ti s bỡnh ng gia cỏc thnh phn kinh t v cỏc i tng tham gia BHXH, bo m nguyờn tc cú úng cú hng, cn cú gii phỏp phự hp nh nh lng c th s tin cn bự p qu BHXH gii quyt cỏc chớnh sỏch trờn ca Nh nc, sau ú hng nm Ngõn sỏch Nh nc phi chuyn li qu BHXH Ngoi cỏc nhúm gii phỏp c t ch yu dnh cho ch th l Nh nc v t chc BHXH thỡ i vi ngi lao ng, ch th nhiu quyn nng quan h phỏp lut v BHXH, vic thc hin phỏp lut v BHXH t kt qu tt hn thỡ gii phỏp c t i vi bn thõn ngi lao ng nh sau: 107 Ngi lao ng cn nhn thc y a v phỏp lý ca mỡnh quan h BHXH thc hin y cỏc quyn, ngha v lut nh Trong thc tin gii quyt ch BHXH, cú nhng vng mc phỏt sinh li ca ngi lao ng nh khụng cung cp h s hp l, lm mt h s, t ty xúa thụng tin trờn s BHXH v h s hng ch BHXH Chớnh vỡ vy bn thõn ngi lao ng cn nõng cao nhn thc ch ng bo v quyn v li ớch hp phỏp ca bn thõn v trỏnh vic b sỏch nhiu, gõy khú d t cỏn b, viờn chc ca ngnh BHXH Thờm vo ú, t chc cụng on- t chc bo v quyn li ngi lao ng cn thc hin ỳng chc trỏch, hot ng hiu qu, úng vai trũ phn bin mnh m cỏc chớnh sỏch BHXH tỏc ng trc tip n quyn th hng BHXH ca ngi lao ng 108 KT LUN Chớnh sỏch BHXH nc ta cú quỏ trỡnh hỡnh thnh, phỏt trin v luụn c sa i b sung cho phự hp vi tng thi k phỏt trin kinh t - xó hi ca t nc T BHXH ch c coi l chớnh sỏch dnh riờng cho nhng ngi lao ng thuc khu vc nh nc, thỡ ngy BHXH ó lan rng phm vi ton xó hi, m bo s bỡnh ng ca mi ngi lao ng cỏc thnh phn kinh t khỏc nhau, tuõn th theo nguyờn tc úng - hng BHXH H thng BHXH ó hỡnh thnh c qu BHXH c lp vi ngõn sỏch nh nc, ch ng vic chi tr cỏc quyn li v BHXH, xõy dng h thng ngnh BHXH chuyờn nghip, cú trỡnh chuyờn mụn hoỏ cao vic t chc thc hin chớnh sỏch BHXH Lut BHXH hin hnh l mt bc phỏt trin cao v mt phỏp lý i vi vic ban hnh v t chc thc hin chớnh sỏch BHXH nc ta K tha v phỏt huy nhng ni dung tin b cng nh vic t chc thc hin chớnh sỏch BHXH hp lý giai on va qua, Lut BHXH phỏt huy tỏc dng i sng xó hi, tr thnh cụng c iu tit xó hi ca Nh nc i vi nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha ca nc ta, gúp phn n nh xó hi, thc hin mc tiờu xõy dng xó hi cụng bng, dõn ch, minh Sau hn nm thc hin Lut BHXH, h thng BHXH ó t c nhng thnh tu ỏng k, s lng ngi tham gia BHXH ngy cng tng; ngun thu vo cỏc qu BHXH tng nhanh nm sau luụn cao hn nm trc; cỏc ch BHXH c m rng v nõng cao quyn li cho ngi lao ng Vic quy nh c th v h s, th tc tham gia v th hng cỏc ch BHXH l c s quan trng chớnh sỏch BHXH c thc hin thng nht c nc, trỏnh s phin h, sỏch nhiu i vi ngi tham gia BHXH, gúp phn quan trng vo chng trỡnh ci cỏch hnh chớnh Nh nc mt cỏch cú hiu qu Vic gii quyt ch BHXH cho ngi úng BHXH c m bo kp thi, ỳng quy nh, kt hp qun lý cht ch cỏc i tng hng ch BHXH hng thỏng; hỡnh thc chi tr lng hu, tr cp BHXH ngy cng c ci tin, hon thin, to iu kin thun li cho ngi tham gia BHXH th hng cỏc ch BHXH, to s yờn tõm, tin tng ca ngi lao ng vo chớnh sỏch BHXH, khng nh s ỳng n chớnh sỏch BHXH ca ng v Nh nc 109 Tuy nhiờn, nhng quy nh v ni dung ca cỏc ch BHXH, ca cụng tỏc t chc thc hin chớnh sỏch BHXH thi gian qua cng bc l mt s tn ti, hn ch, ó c c ỏnh giỏ, nhỡn nhn khỏch quan v tip tc sa i, b sung Lut BHXH (sa i) cú hiu lc t 01/01/2016 to c s phỏp lý cho vic thc hin phỏp lut v BHXH Vit Nam ngy cng tt hn Thụng qua vic nghiờn cu thc trng ca cụng tỏc BHXH cng nh kinh nghim ca cỏc quc gia, tỏc gi ó xut cỏc gii phỏp nh gii phỏp hon thin phỏp lut, gii phỏp v t chc thc hin nhm khc phc nhng tn ti, hn ch thi gian qua, bo m quyn li cho ngi lao ng v cỏc i tng th hng theo ỳng quy nh ca Lut Do thi gian nghiờn cu cú hn, ti s khú cú th trỏnh nhng thiu sút, tỏc gi mong nhn c nhng ý kin úng gúp ca cỏc thy, cụ giỏo v cỏc nh khoa hc vic thc hin phỏp lut v BHXH ngy cng hiu qu, gúp phn n nh chớnh tr, bo m an sinh xó hi v phỏt trin bn vng 110 TI LIU THAM KHO Ban cỏn s ng Chớnh ph (2012), D tho ỏn mt s v an sinh xó hi giai on 2012-2020, H Ni Ban chp hnh Trung ng (2012), Ban chp hnh Trung ng khoỏ XI Ngh quyt s 15-NQ/T v mt s v chớnh sỏch xó hi giai on 20122020, H Ni Ban qun lý d ỏn TF058179 (2010), ỏnh giỏ h thng chớnh sỏch BHXH, Bn tin - Vin Khoa hc BHXH, (25) Bo him xó hi H Ni (2007-2012), Bỏo cỏo kt qu cụng tỏc thc hin BHXH, H Ni Bo him xó hi Vit Nam (2012), Bỏo cỏo tỡnh hỡnh thc hin lut BHXH 2007-2011, H Ni Bo him xó hi Vit Nam (2012), ỏn xõy dng chin lc phỏt trin Bo him xó hi Vit Nam n nm 2020, H Ni Bỏo Quõn i nhõn dõn (2012), Hỡnh thnh h thng hu trớ a tng, (18.839) BHXH Vit Nam (1996), Cụng s 1136/BHXH ngy 14/11/1996 v vic hng dn ni dung ghi s BHXH, H Ni BHXH Vit Nam (2010), Quyt nh 777/Q-BHXH ngy 17/5/2010 v vic ban hnh quy nh v h s v quy trỡnh gii quyt hng cỏc ch BHXH, H Ni 10 BHXH Vit Nam (2011), Quyt nh 1111/Q-BHXH ngy 25/10/2011 v vic ban hnh quy nh qun lý thu BHXH, BHYT; qun lý s BHXH, th BHYT, H Ni 11 BHXH Vit Nam (2012), Quyt nh 488/Q-BHXH ngy 23/5/2012 ban hnh quy nh qun lý chi tr cỏc ch BHXH, H Ni 12 B Chớnh tr (2012), Ngh quyt s 21-NQ/TW, tng cng s lónh o ca éng i vi cụng tỏc bo him xó hi, bo him y t giai on 2012-2020 ngy 22/11/2012, H Ni 13 B Lao ng - Thng binh v Xó hi (2007), Thụng t s 03/2007/TTBLTBXH hng dn thi hnh mt s iu ca Ngh nh s 152/2006/N-CP ngy 31/01/2007 hng dn mt s iu ca Lut BHXH v BHXH bt buc, H Ni 111 14 B Lao ng - Thng binh v Xó hi (2007), Thụng t s 19/2008/TTBLTBXH ngy 23/9/2008 sa i, b sung Thụng t s 03/2007/TTBLTBXH ngy 30/01/2007 v hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 152/2006/N-CP ngy 22/12/2006 ca Chớnh ph hng dn mt s iu ca Lut Bo him xó hi v bo him xó hi bt buc, H Ni 15 B Lao ng - Thng binh v Xó hi (2009), Thụng t s 41/2009/TTBLTBXH ngy 30/12/2009 hng dn sa i, b sung Thụng t s 03/2007/TT-BLTBXH ngy 30/01/2007 v hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 152/2006/N-CP ngy 22/12/2006 ca Chớnh ph hng dn mt s iu ca Lut Bo him xó hi v bo him xó hi bt buc, H Ni 16 B Lao ng (2006), Phỏt trin h thng an sinh xó hi Vit Nam phự hp vi nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, H Ni 17 B Ni v (1972), Thụng t s 13/NV ngy 04/9/1972 hng dn v quy nh c th v vic tớnh thi gian cụng tỏc ca cụng nhõn, viờn chc nh nc, H Ni 18 B Ti chớnh (2007), Thụng t s 58/2007/TT-BTC ngy 12/6/2007 hng dn qun lý ti chớnh i vi BHXH Vit Nam, H Ni 19 H Ngc Cn, Vừ Thanh Nhu (2006), Ch , chớnh sỏch mi v bo him xó hi, bo him y t, NXB Lao ng, H Nụi 20 Chớnh ph (1995), iu l BHXH ban hnh kốm theo Ngh nh s 12/CP ngy 26/01/1995, H Ni 21 Chớnh ph (1995), iu l BHXH i vi S quan, Quõn nhõn chuyờn nghip, h s quan - Binh s quõn i nhõn dõn Vit Nam ban hnh kốm theo Ngh nh s 45/CP ngy 15/7/1995 ca Chớnh ph, H Ni 22 Chớnh ph (2006), Ngh nh s 152/2006/N-CP ngy 22/12/2006 hng dn mt s iu ca Lut BHXH v BHXH bt buc, H Ni 23 Chớnh ph (2007), Ngh nh s 68/2007/N-CP ngy 19/4/2007 quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut BHXH v BHXH bt buc i vi quõn nhõn, cụng an nhõn dõn v ngi lm cụng tỏc c yu hng lng nh i vi quõn nhõn, cụng an nhõn dõn, H Ni, H Ni 112 24 Chớnh ph (2008), Ngh nh s 94/2008/N-CP ngy 22/8/2008, quy nh chc nng, nhim v, quyn hn v c cu t chc ca Bo him xó hi Vit Nam, H Ni 25 Chớnh ph (2010), Ngh nh s 86/2010/N-CP ngy 13/8/2010, quy nh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc BHXH, H Ni 26 Chớnh ph (2011), Chin lc tng th phỏt trin ngnh Bo him xó hi Vit Nam 2011-2020, H Ni 27 Mai Ngc Cng (2009), Xõy dng v hon thin h thng chớnh sỏch an sinh xó hi Vit Nam, NXB Chớnh tr Quc gia, H Ni 28 inh Quc Dng (2010), Thc trng v gii phỏp v ch bo him xó hi hu trớ Vit Nam, Tp BHXH, (130) 29 Thu Dung (2012), S cú qu hu trớ b sung, Thi bỏo kinh t Si Gũn online, (thỏng 6) 30 Trn Vn t (2015), Mt s gii phỏp nhm nõng cao hiu qu cụng tỏc thi hnh ỏn lnh vc BHXH, www.baohiemxahoi.gov.vn 31 Nguyn Vn nh (2012), Giỏo trỡnh bo him, NXB Kinh t quc dõn, H Ni 32 iu Bỏ c (2015), B sung nhiu quyn li cho ngi lao ng v trỏch nhim thc hin BHXH Lut BHXH (sa i), www.baohiemxahoi.gov.vn 33 Bựi Th Lõm H (2011), Ch tai nn Vit Nam - nhỡn t c s lý lun, Tp BHXH, (154) 34 Lờ H (2013), Ngi Phỏp khụng tit kim cho tui ngh hu, www.vietnam.plus 35 Lờ Bch Hng (2010), Vai trũ ca chớnh sỏch bo him xó hi, bo him y t vi an sinh xó hi ca t nc, Tp Bo him Xó hi, (132) 36 Nguyn Hi Hng (2014), Chc nng tra cho BHXH Vit Nam, www.baohiemxahoi.gov.vn 37 Nguyn Minh Huõn (2011), Thc trng v mt s nh hng cụng tỏc qun lý nh nc v lnh vc BHXH thi gian ti, Tp Lao ng xó hi, (421) 38 Liờn B LTBXH - B Ti chớnh - Ngõn hng Nh nc (2008), Thụng t liờn tch s 03/2008/TTLT/BLTBXH-BTC-NHNN ngy 18/02/2008 hng dn th tc buc trớch tin t ti khon tin gi ca ngi s dng lao ng np tin bo him xó hi cha úng, chm úng v tin lói phỏt sinh, H Ni 113 39 Liờn B Quc phũng, Cụng an, Lao ng - Thng binh v Xó hi (2007), Thụng t liờn tch s 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLTBXH ngy 14/9/2007 hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh s 68/2007/N-CP quy nh chi tit v hng dn thi hnh mt s iu ca Lut BHXH v BHXH bt buc i vi quõn nhõn, cụng an nhõn dõn v ngi lm cụng tỏc c yu hng lng nh i vi quõn nhõn, cụng an nhõn dõn, H Ni 40 Bựi S Li (2015), Chi phớ BHXH nhỡn t lng kớnh giỏm sỏt, www.baohiemxahoi.gov.vn 41 Bựi S Li (2015), Du n xõy dng phỏp lut v BHXH, www.baohiemxahoi.gov.vn 42 Bựi S Li (2015), Ngi lao ng cn hng ti lng hu, trỏnh ri ro tui gi, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 43 Phan Vn Mn (2015), Gii phỏp nõng cao hiu qu cụng tỏc kin cỏc n v vi phm phỏp lut v BHXH, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 44 Ngụ Quang Minh (2007), An sinh xó hi v vai trũ ca nú i vi nn kinh t nc ta, Tp lý lun chớnh tr, (4) 45 Nguyn Anh Minh (2009), Phng hng hon thin chớnh sỏch ti chớnh bo him xó hi Vit Nam, Tp BHXH, (108) 46 Phan Duy Minh (2013), Nguyờn tc c bn v c ch ti chớnh ca BHXH, Thụng tin cụng tỏc BHXH quõn i, (13) 47 Ngõn hng th gii (World Bank), OECD v Trung tõm nghiờn cu quc gia v chớnh sỏch y t v xó hi Hn Quc (2011), Nhng ỏnh giỏ s b v h thng hu trớ Chõu /Thỏi Bỡnh Dng 48 H Th Kim Ngõn (2015), Mt s vng mc thc hin cỏc ch BHXH ngn hn, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 49 Th Xuõn Phng (2010), ỏn ỏnh giỏ nm thc hin Lut BHXH, NXB Lao ng 50 Quc hi (2004), B Lut t tng Dõn s, H Ni 51 Quc hi (2005), B Lut Dõn s, H Ni 52 Quc hi (2006), Lut Bo him xó hi, H Ni 53 Quc hi (2012), B lut lao ng, H Ni 114 54 Quc hi (2014), Lut BHXH (sa i), H Ni 55 i Thng (2015), Mt s im mi v ch thai sn lut BHXH (sa i) v d bỏo tỏc dng, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 56 Phm ỡnh Thnh (2010), 65 nm chớnh sỏch bo him xó hi phỏt trin cựng t nc, Tp Bo him Xó hi, (136) 57 Phm ỡnh Thnh (2012), Bo him xó hi - tr ct chớnh h thng an sinh xó hi quc gia, Tp Bo him Xó hi, (150) 58 Nguyn Th Anh Th (2015), S bo v lnh vc BHXH Vit Nam bng phỏp lut hỡnh s, www.tapchibaohiemxahoi.gov.vn 59 Th tng Chớnh ph (2007), Quyt nh s 41/2007/Q-TTg ngy 29/3/2007 quy nh v qun lý ti chớnh i vi BHXH Vit Nam, H Ni 60 Th tng Chớnh ph (2013), Quyt nh s 1215/Q-TTg ngy 23/7/2013 phờ duyt Chin lc phỏt trin ngnh BHXH Vit Nam n nm 2020, H Ni 61 Mc Vn Tin (2005), An sinh xó hi v phỏt trin ngun nhõn lc, NXB Lao ng - xó hi 62 Mc Vn Tin (2012), Mt s v qu BHXH, NXB Lao ng xó hi 63 Mc Vn Tin (2013), C s xõy dng ch BHXH, Thụng tin cụng tỏc BHXH quõn i, (12) 64 Trng i hc Lao ng - xó hi (2010), Giỏo trỡnh Bo him xó hi, NXB Lao ng - xó hi, H Ni 65 Trng i hc Lut H Ni (2009), Giỏo trỡnh lý lun Nh nc v phỏp lut, NXB Cụng an nhõn dõn, H Ni 66 Trn Vit (2012), Hiu ỳng v bo him hu trớ b sung, Vietstock, (thỏng 12) 115 [...]... tế xã hội và hội nhập của đất nước 8 Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung của luận văn bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về thực hiện pháp luật Bảo hiểm xã hội Chương 2: Thực trạng pháp luật và thực hiện pháp luật về BHXH Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về BHXH 5 Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT... Dũng, Thực trạng và giải pháp về chế độ bảo hiểm xã hội hưu trí ở Việt Nam, tạp chí BHXH tháng 3 năm 2010 - Lê Bạch Hồng, Vai trò của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với an sinh xã hội của đất nước, tạp chí Bảo hiểm Xã hội, số tháng 9 năm 2010 - Bùi Thị Lâm Hà, Chế độ tai nạn ở Việt Nam - nhìn từ cơ sở lý luận, tạp chí BHXH tháng 6 năm 2011 - Phạm Đình Thành, 65 năm chính sách bảo hiểm xã hội. .. nhu cầu bảo hiểm và người nhận bảo hiểm [64, tr 26-29] 12 1.2 Quan hệ pháp luật Bảo hiểm xã hội 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm Theo lý luận chung về nhà nước và pháp luật, quan hệ pháp luật là quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh Từ khái niệm như vậy thì quan hệ pháp luật về BHXH được hiểu là quan hệ xã hội được pháp luật về BHXH điều chỉnh Căn cứ vào điều kiện làm phát sinh quan hệ pháp luật về BHXH... ngày 22/11/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020 đã khẳng định: Bảo hiểm xã hội là chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội [12] Bảo hiểm xã hội là trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội, đóng vai trò... chính của đề tài là phân tích về mặt lý luận, đánh giá thực trạng của pháp luật BHXH và thcwj tiễn thực hiện, từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể Phạm vi về không gian: trên cả nước Phạm vi về thời gian: từ năm 2007 đến nay Phạm vi về nội dung: BHXH theo quan niệm của Tổ chức Lao động quốc tế bao hàm cả bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trong đó... nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội 1.1.6 Phân biệt Bảo hiểm xã hội với bảo hiểm thương mại BHXH và bảo hiểm thương mại giống nhau ở mục đích cuối cùng là góp phần bảo đảm cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra bình thường, đời sống của các thành viên trong xã hội an toàn và ổn định Tuy nhiên BHXH khác bảo hiểm thương mại ở chỗ: - Đối tượng tham gia BHXH chủ yếu là lực lượng lao động trong khi bảo hiểm thương... có chức năng thực hiện chế độ, chính sách BHXH theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội Tổ chức BHXH là chủ thể có tư cách pháp nhân (Quyết định 19/CP ngày 16/02/1995 của chính phủ về việc thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam) “Tổ chức BHXH là tổ chức sự nghiệp, có chức năng thực hiện chế độ chính sách BHXH, quản lý và sử dụng các quỹ BHXH theo quy định của pháp luật BHXH.” (Điều 106 Luật BHXH) Tuy... thống chính sách pháp luật về xã hội Có thể nói nhìn vào chính sách BHXH của mỗi quốc gia có thể thấy rõ khả năng thực hiện chức năng xã hội của nhà nước đó Vì vậy việc hoàn thiện chính sách BHXH có vai trò quan trọng trong việc phát triển xã hội ổn định Vị trí, vai trò của chính sách BHXH trong hệ thống chính sách và pháp luật về xã hội được thể hiện ở những nội dung sau: Một là, thực hiện chính sách... nghiên cứu về BHXH bắt buộc Trên thực tế có rất nhiều yếu tố tác động đến thực hiện pháp luật BHXH, tuy nhiên, phạm vi đề tài chỉ đề cập tới sự tác động của các quy định pháp luật hiện hành (luật BHXH và các văn bản hướng dẫn) và công tác tổ chức thực hiện pháp luật bảo hiểm xã hội 5 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu của luận văn Đây là một đề tài phức tạp, đòi hỏi tính tổng hợp cao Phương pháp nghiên... chức năng tổ chức thực hiện BHXH ra khỏi chức năng quản lý nhà nước về BHXH Đây là một thay đổi lớn về chính sách và tổ chức thực hiện BHXH, đáp ứng được yêu cầu của công cuộc cải cách kinh tế - xã hội ở nước ta [64, tr.244-248] 1.3.4 Chính sách bảo hiểm xã hội từ 2006 đến nay Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật Bảo hiểm xã hội đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2007 Luật BHXH ra đời
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay, Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay, Thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan