Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

103 348 0
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2016, 09:39

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN - 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HÀ ĐĂNG TRIỆU NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA HÀNG HÓA Ở HUYỆN TÂN YÊN, TỈNH BẮC GIANG Ngành: Phát triển nông thôn Mã số: 60.62.01 16 LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Ngọc Lan THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Hà Đăng Triệu ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân, tập thể nhà trường Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Kinh tế Phát triển nông thôn - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên hết lòng giúp đỡ truyền đạt cho kiến thức quý báu suốt trình học tập trường Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới cô giáo PGS.TS Đinh Ngọc Lan tận tình hướng dẫn, giúp đỡ suốt trình thực tập hoàn thiện đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn cán bộ, nhân viên quan, ban ngành, UBND xã nhân dân địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu đề tài Cuối xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè động viên giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu đề tài Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Hà Đăng Triệu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Ý nghĩa đề tài Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở lý luận phát triển sản xuất 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Sự cần thiết phát triển sản xuất hàng hóa 1.1.3 Đặc điểm sản xuất trồng hàng hóa 1.1.4 Vai trò phát triển sản xuất trồng hàng hóa 1.1.5 Điều kiện để phát triển sản xuất trồng hàng hóa .10 1.1.6 Nội dung phát triển sản xuất trồng hàng hóa .12 1.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển trồng hàng hóa .12 1.2 Cơ sở thực tiễn phát triển sản xuất trồng nông nghiệp hàng hóa số nước giới Việt Nam 17 1.2.1 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa Trung Quốc 17 1.2.2 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa Thái Lan 20 1.2.3 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa Malaysia .24 1.2.4 Thực tiễn phát triển sản xuất nông sản hàng hoá Việt Nam 25 1.2.5 Những học rút từ kinh nghiệm nước 32 1.3 Các nghiên cứu có liên quan 32 iv 1.4 Bài học kinh nghiệm từ việc nghiên cứu tổng quan 34 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 35 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 35 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu .35 2.2 Phương pháp nghiên cứu 35 2.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu 35 2.2.2 Thu thập số liệu 36 2.2.3 Phương pháp xử lý thông tin .38 2.2.4 Phương pháp phân tích 38 2.2.5 Phương pháp tính tiêu hiệu kinh tế .39 2.2.6 Phương pháp nghiên cứu có tham gia (PRA) 40 2.2.7 Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo .41 2.3 Chỉ tiêu nghiên cứu 41 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Tình hình điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện 43 3.1.1 Điều kiện tự nhiên .43 3.1.2 Tình hình dân số lao động 46 3.1.3 Hệ thống hạ tầng kỹ thuật 47 3.1.4 Điều kiện kinh tế huyện .49 3.1.5 Những thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hoá xã hội ảnh hưởng đến phát triển trồng địa bàn huyện .50 3.2 Kết thực phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện Tân Yên giai đoạn 2010- 2015 52 3.2.1 Chương trình phát triển sản xuất trồng hàng hóa huyện thực mang lại hiệu 52 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan toàn số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Thái Nguyên, ngày 02 tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Hà Đăng Triệu vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATSH: An toàn sinh học ADQTKT: Áp dụng quy trình kỹ thuật BQ: Bình quân BVTV: Bảo vệ thực vật CNH – HĐH: Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CPPB: Chi phí phân bổ DT: Diện tích FAO: Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc HTXNN: Hợp tác xã nông nghiệp KTTB: Kỹ thuật tiến CC: Cơ cấu LĐ: Lao động NN: Nông nghiệp NN&PTNT: Nông nghiệp phát triển nông thôn PT: Phát triển SXHH: Sản xuất hàng hóa SX: Sản xuất SPHH: Sản phẩm hàng hóa TM- DV: Thương mại - Dịch vụ TSCĐ: Tài sản cố định XNK: Xuất nhập GTSX: Giá trị sản xuất GDP: Gross Domestic Products (Tổng sản phẩm quốc nội) UBND: Ủy ban nhân dân vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Diện tích, suất, sản lượng rau hàng hóa tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012- 2014 32 Bảng 3.1: Tình hình sử dụng đất đai huyện năm 2012- 2014 45 Bảng 3.2: Tình hình dân số lao động huyện 2012 - 2014 46 Bảng 3.3: Thực trạng hạ tầng kỹ thuật huyện năm 2014 48 Bảng 3.4: Diện tích dưa chuột, khoai tây, cà chua huyện giai đoạn 20122014 55 Bảng 3.5: Đặc điểm chủ hộ điều tra 56 Bảng 3.6: Tình hình đất đai, lao động tài sản cố định hộ điều tra 58 Bảng 3.7: Diện tích gieo trồng dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 59 Bảng 3.8: Sản lượng dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 59 Bảng 3.9: Chi phí suất bình quân dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 60 Bảng 3.10: Giá trị dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 61 Bảng 3.11: Tỷ suất dưa chuột, khoai tây, cà chua hộ điều tra 62 Bảng 3.12: So sánh hiệu kinh tế mô hình canh tác truyền thống (2 vụ lúa- 1vụ màu) cải tiến (1 vụ lúa- vụ màu) 65 Bảng 3.13: Tỷ lệ nông dân bán sản phẩm cho loại khách hàng 72 Bảng 3.14: Những khó khăn sản xuất hàng hóa 74 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Bản đồ hành huyện Tân Yên .44 Hình 3.2: Giá trị gia tăng ngành kinh tế 2012-2014 49 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm gần Đảng Nhà nước ta có nhiều chủ trương giải pháp nhằm thúc đẩy chuyển dịch kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng kinh tế hàng hóa nhỏ lẻ sang kinh tế thị trường đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế khu vực giới, đặc biệt tham gia thực AFTA, APEC, WTO tiếp tục đàm phán Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) Sau gần 30 năm thực đường lối đổi mới, lãnh đạo Đảng nông nghiệp nước ta đạt thành tựu toàn diện to lớn, nông nghiệp tiếp tục phát triển với tốc độ cao theo hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao suất, chất lượng hiệu đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI tiếp tục khẳng định: “Phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá lớn, có suất, chất lượng, hiệu khả cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường, gắn sản xuất với chế biến thị trường, mở rộng xuất khẩu” Trong mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chương trình nông nghiệp tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2010- 2015 nhấn mạnh: Nhiệm vụ đưa diện tích trồng thực phẩm từ 21,0 nghìn (năm 2010) lên 25,5 nghìn vào năm 2015, đạt sản lượng 286,0 nghìn Chỉ đạo xây dựng số vùng chuyên canh sản xuất rau hàng hoá phục vụ công nghiệp chế biến, xuất dưa chuột bao tử, cà chua, cà rốt, nấm ăn, khoai tây với quy mô 1,45 nghìn huyện: Hiệp Hoà, Tân Yên, Lạng Giang, Việt Yên Yên Dũng [27] Huyện Tân Yên huyện miền núi tỉnh Bắc Giang, với 22 xã thị trấn, tổng diện tích đất tự nhiên huyện 20.789,63 [26] Cơ cấu trồng nông nghiệp chủ yếu: Lúa xuân- lúa mùa; lúa xuân- lúa mùa- vụ đông; màu vụ xuân- lúa mùa màu vụ đông Cơ cấu trồng đáp ứng nhu cầu tối thiểu người dân địa phương Để tăng thu đất canh tác, đất gieo trồng; chuyển dịch cấu lao động sản xuất nông nghiệp nội ngành nông nghiệp; chuyển dịch cấu vốn đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nội ngành khâu sản xuất Muốn cho việc chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp đạt chất lượng mang tính toàn diện hiệu cần phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề như: Vùng tiểu vùng sinh thái; thành phần kinh tế sản xuất nông nghiệp; chất lượng sản phẩm nông nghiệp; đầu tư cho sản xuất nông nghiệp theo hướng gia tăng hàm lượng khoa học công nghệ mới, kỹ thuật tiên tiến quản lý đại,… 1.1.4.2 Phát triển sản xuất trồng theo hướng sản xuất hàng hóa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững Hiện nay, nhân loại phải đương đầu với nhiều vấn đề phức tạp khó khăn: Sự bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, cân sinh thái,… Nhiều nước giới xây dựng phát triển nông nghiệp theo quan điểm nông nghiệp bền vững Phát triển nông nghiệp bền vững vừa đáp ứng nhu cầu tại, vừa đảm bảo nhu cầu hệ tương lai [10] Một khái niệm khác cho rằng: Phát triển nông nghiệp bền vững quản lý, bảo tồn thay đổi tổ chức kỹ thuật nhằm đảm bảo thỏa mãn nhu cầu ngày tăng người cho mai sau Để phát triển nông nghiệp bền vững nước ta cần nắm vững mục tiêu tác dụng lâu bền mô hình, để trì phát triển đa dạng sinh học Phát triển sản xuất trồng hàng hóa bền vững phải dựa tiêu chí sau: - Bền vững mặt sản xuất: Sản phẩm tạo phải khai thác lợi tự nhiên (đất đai, khí hậu, thời tiết…), lợi mặt kinh tế (lao động, vốn, trình độ sản xuất, sở hạ tầng có…), mặt xã hội 81 Giang, Trường Đại học, Viện nghiên cứu để lai tạo giống có đặc tính di truyền tốt, phù hợp với điều kiện sản xuất huyện Để thực có hiệu việc đưa giống vào sản xuất, cần tập trung giải vấn đề sau: Tuyển chọn, nhân giống cây, vừa có suất, chất lượng tốt, vừa có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Áp dụng tiến kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm vừa đáp ứng nhu cầu đa dạng thị trường, vừa mang tính đồng khâu như: Tìm kiếm, tuyển chọn, nhân giống, kỹ thuật canh tác, chăm sóc, bảo quản, phân loại, kiểm tra quản lý chất lượng, tiếp thị, tìm kiếm thị trường Để mở rộng, phát triển loại giống mới, mặt Uỷ ban nhân dân huyện cần có biện pháp hỗ trợ nhập giống cho nông dân thông qua mạng lưới cung cấp giống chi nhánh Công ty vật tư kỹ thuật nông nghiệp Tân Yên Mặt khác để đảm bảo chủ động có giống tốt cho sản xuất, Nhà nước cần đầu tư cho nghiên cứu, chọn tạo giống sản xuất nước Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân, lúa, rau loại để chủ động giải giống địa bàn huyện, giống gốc (đối với giống siêu nguyên chủng) Chuyển giao công nghệ chế biến bảo quản đơn giản, phù hợp với điều kiện cụ thể hộ gia đình có hiệu cao; tổ chức trình diễn mô hình sản xuất tiên tiến vùng, từ chuyển giao kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, giúp cho hộ nghèo vươn lên khá, giúp cho trang trại yên tâm đầu từ sản xuất quy mô lớn, hạn chế rủi ro; tổ chức có hiệu mạng lưới khuyến nông yếu tố có tính chất định thắng lợi công tác khuyến nông, cần phải xem nhiệm vụ trọng tâm sách khuyến nông thời gian tới Đẩy mạnh giới hóa sản xuất nông nghiệp khâu làm đất, khâu thu hoạch 82 3.4.3.5 Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp Cơ sở vật chất kỹ thuật kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất đời sống bao gồm: Hệ thống đường giao thông; hồ chứa nước, hệ thống mương máng tưới tiêu; mạng lưới trang thiết bị thông tin, tuyên truyền tiếp thị; máy móc, trang thiết bị kỹ thuật sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu thông; trung tâm thương mại, hệ thống chợ nông thôn,…Để đảm bảo sở hạ tầng phục vụ tốt cho phát triển sản xuất nông nghiệp, thời gian tới cần đầu tư cứng hóa 32,1 km kênh mương phục vụ tưới tiêu tuyến kênh có vai trò quan trọng việc dẫn nước phục vụ tưới tiêu cho khoảng 5.600 đất canh tác; đầu tư nâng cấp, cải tạo 63 trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho khoảng 3.200 đất canh tác; đầu tư cứng hóa 26,8 km đường trục nội đồng để phục vụ sản xuất người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị bao tiêu sản phẩm đến thu mua nông sản; đầu tư nâng cấp số tuyến đường liên xã quan trọng xuống cấp Bên cạnh đó, hàng năm huyện cần có kế hoạch kiểm tra đánh giá thực trạng hệ thống công trình thuỷ lợi địa bàn để củng cố hệ thống thuỷ lợi, phát xử lý tình kịp thời, chủ động phòng chống úng, hạn, lụt, bão Nâng cao lực hoạt động hệ thống thuỷ lợi phục vụ theo hướng đa mục tiêu phục vụ sản xuất 3.4.3.6 Đẩy mạnh việc dồn điền đổi tích tụ ruộng đất Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nhiều hình thức, như: Mở Hội nghị chuyên đề, phổ biến kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo tồn tại, hạn chế để rút kinh nghiệm để người dân nhận thức đắn vai trò, tầm quan trọng công tác dồn điền, đổi Xây dựng kế hoạch dồn điền cụ thể có phân kỳ gắn với thời gian cụ thể, trước mắt triển khai làm điểm sau tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm triển khai 83 toàn huyện Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp hỗ trợ kinh phí để nông dân cải tạo ruộng đất Một nguyên nhân cản trở trình dồn điền đổi người nông dân không muốn nhận ruộng xấu, ruộng xa điều kiện kết cấu hạ tầng nội đồng địa phương nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến sản xuất nông dân, ngày đầu cuối vụ nhu cầu thủy lợi, nhu cầu vận chuyển, lại tăng lên lúc thời tiết bất lợi như: Nắng nóng kéo dài cần nước tưới, lúc mưa bão cần thoát nước nhanh Do đó, xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân sản xuất cách tốt để rút ngắn cự ly, giảm bớt công sức, chi phí người nông dân, đồng thời đẩy nhanh tiến độ dồn điền, đổi Xây dựng cánh đồng mẫu lớn, có chế hỗ trợ vốn, giúp đỡ kỹ thuật thị trường… cho hộ khu vực dồn điền, đổi cho hiệu sản xuất nơi cao hẳn khu vực ruộng đất manh mún để tạo hấp dẫn, làm thay đổi cách nghĩ người dân việc dồn điền, đổi Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể sử dụng loại đất phù hợp với loại trồng, vật nuôi để có phương án dồn điền, đổi khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn nông dân đồng thuận, tránh gây thiệt hại đáng tiếc cho người nông dân Thực nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, bình đẳng tự nguyện, đó, đội ngũ, cán đảng viên xã phải người tiên phong gương mẫu trước thực dồn điền, đổi Kinh nghiệm cho thấy, địa phương trình thực dồn điền, đổi bảo đảm thực nghiêm nguyên tắc công khai, dân chủ, công bằng, bình đẳng, đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu thực hiện, 84 không vụ lợi, cá nhân việc dồn điền, đổi diễn nhanh chóng, thuận lợi, ngược lại không nhận hưởng ứng nông dân Do đó, thời gian tới, để đẩy nhanh thực chủ trương này, địa phương cần phải phát huy cao độ nguyên tắc trên, đồng thời xử lý nghiêm cá nhân cán bộ, đảng viên không gương mẫu, lợi dụng việc dồn điền, đổi để mưu lợi cho cá nhân gia đình khu vực đất đẹp, đất rộng Bên cạnh đó, cần phải có chế độ khen thưởng kịp thời hộ gia đình, cá nhân, xã, huyện làm tốt, thực có hiệu 10 môi trường (tạo liên kết nông thôn, xây dựng nông thôn cải tạo môi sinh môi trường…) - Bền vững thị trường tiêu thụ: Sản phẩm sản xuất đáp ứng thị hiếu tiêu dùng thị trường nước xuất khối lượng, chất lượng giá có tính cạnh tranh cao Có thị trường tiêu thụ ổn định tạo khả mở rộng thị trường Thị trường hiểu thị trường tiêu dùng sản phẩm thị trường nguyên liệu sản phẩm cho công nghiệp chế biến - Bền vững môi trường kinh tế, xã hội nông thôn: Sản xuất sản phẩm hàng hóa phải gắn với phát triển sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chỗ sử dụng lao động, tài nguyên chỗ, phải sản phẩm sạch, không gây ô nhiễm môi trường, phá hoại môi trường, môi sinh Gắn sản xuất, chế biến với môi sinh môi trường nông thôn, tạo điều kiện xây dựng cấu kinh tế phù hợp, bền vững: Gắn sản xuất với chế biến để vừa sử dụng nguyên liệu chỗ, giảm chi phí vận chuyển, thu hút lao động chỗ, tạo thêm việc làm; đa dạng hóa sản phẩm nhằm sử dụng tiềm đa dạng điều kiện tự nhiên, đất đai lao động địa phương, tăng thu nhập cho hộ gia đình, tạo điều kiện để sản phẩm hàng hóa phát triển thuận lợi, hiệu 1.1.5 Điều kiện để phát triển sản xuất trồng hàng hóa Thứ nhất, người sản xuất phải chuyển từ phương thức sản xuất tự cấp, tự túc sang phương thức sản xuất để bán Trong sản xuất nông nghiệp nói chung phát triển sản xuất hàng hóa nói riêng, người nông dân phải từ bỏ tập quán thói quen sản xuất để phục vụ nhu cầu thân Họ dám bỏ tiền sức lực vào sản xuất sản phẩm hàng hóa mà họ có khả nhất, sản phẩm nông sản khác mà khả người nông dân sản xuất họ dám định không sản xuất mua thị trường có nhu cầu tiêu dùng 86 địa bàn huyện Tân Yên, xin có số kiến nghị, đề xuất sau: Vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất trồng hàng hoá thành vùng tập trung có ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm Huyện cần có giải pháp phối hợp liên kết với tổ chức, cá nhân làm khoa học tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân để nâng cao trình độ sản xuất, tạo sản phẩm có tính cạnh tranh cao Huyện, xã cần tập trung đầu tư sở hạ tầng cho nông thôn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với xây dựng nông thôn mới./ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO Agroviet-Thị trường rau Việt Nam: Liên kết tạo hướng bền vững (http://xttm.mard.gov.vn/Site/Vi-vn/64/95/74462/Default.aspx) Bộ nông nghiêp phát triển nông thôn (1999), Đề án phát triển rau, hoa cảnh thời kỳ 1999- 2010, Hà Nội Bộ nông nghiêp & PTNT (2006), Danh mục thuốc BVTV phép, hạn chế cấm sử dụng Việt Nam 2006, NXB nông nghiệp, Hà Nội Bộ nông nghiêp Phát triển nông thôn (2006) Báo Bắc Giang (http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/20470/BacGiang:-Danh-gia-ket-qua-thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-phat-trien-vungsan-xuat-rau-che-bien;-trien-khai-Ke-hoach-san-xuat-vu-Dong-nam2013.html) Trần Hữu Cương- Tác động tiếp cận thị trường đến suất trang trại địa bàn Hà Nội- Tạp chí khoa học, trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội Trần Xuân Châu (2003), Phát triển nông nghiệp hàng hoá Việt Nam - Thực trạng giải pháp, NXB Chính trị quốc gia David Colman & Tre Vor Young (1994), Nguyên lý kinh tế nông nghiệp (Lê Ngọc Dương, Trần Trung Tá dịch), NXB nông nghiệp, Hà Nội Phạm Thị Mỹ Dung, Bùi Bằng Đoàn (1996), Phân tích kinh tế nông nghiệp Giáo trình trường đại học nông nghiệp I, NXB nông nghiệp, Hà Nội 10 Phạm Vân Đình, Đỗ Kim Chung cộng (1998), Kinh tế nông nghiệp, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội Đảng Toàn quốc 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng kết lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi mới, NXB Chính trị quốc gia 13 Giáo trình triết học Mác-Lê nin, 2005, NXB Chính trị quốc gia 88 14 Giáo trình Sản xuất hàng hoá chuyên môn hoá sản xuất nông nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân 15 Hội thảo đào tạo ISO 22000:2005 hệ thống quản lý an toàn thực phẩm(26/4/2006), Tin Quốc tế, http://www.vpc.org.vn/news/ NXBNN, Hà Nội 16 Kinh tế Nông nghiệp (1997), Nhà xuất Nông nghiệp 17 Kinh tế hộ gia đình sản xuất Nông nghiệp hàng hóa (http://thongtinphapluatdansu,wordpress,com/2010/04/04/4707-2/) 18 Niên giám thống kê năm 2014 huyện Tân Yên 19 Vũ Thị Ngọc Phùng (1997), Kinh tế phát triển, NXB Thống Kê, Hà Nội 20 Đặng Kim Sơn (2001), CNH từ nông nghiệp, lý luận, thực tiễn triển vọng áp dụng Việt Nam, Nhà xuất Nông nghiệp 21 Đặng Kim Sơn, Nông nghiệp- nông thôn Việt Nam 20 năm đổi phát triển, Nhà xuất Chính trị Quốc gia 22 Nguyễn Đình Thắng (2006) Giáo trình kinh tế nông nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội 23 Tổng cục thống kê năm 2007-2013 24 UBND huyện Tân Yên, (Số liệu kiểm kê đất đai phòng TN&MT huyện Tân Yên 2012, 2013, 2014) 25 UBND huyện Tân Yên (2010), Đề án Phát triển vùng sản xuất rau hàng hóa tập trung theo hướng bền vững giai đoạn 2010-2015, Tân Yên 26 UBND huyện Tân Yên (2012, 2013, 2014) Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2012,2013,2014 , phương hướng 2013, Tân Yên 27 UBND tỉnh Bắc Giang (2008), Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 định hướng đến năm 2020, Bắc Giang 28 UBND tỉnh Bắc Giang, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội thực Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015, Bắc Giang 29 Viện kinh tế nông nghiệp, 2005 Báo cáo tổng quan nghiên cứu ngành rau Việt Nam 30 Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 89 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ SẢN XUẤT DƯA CHUỘT, KHOAI TÂY VÀ CÀ CHUA Người điều tra: I Thông tin chung chủ hộ Họ tên chủ hộ:………………… ………Tuổi.… ….Giới tính… …… Trình độ văn hoá… Địa chỉ: Thôn………………….Xã - Tân Yên- Bắc Giang Loại hình sản xuất hộ: Thuần nông: Chuyên ngành nghề dịch vụ: Kiêm ngành nghề: Điều kiện kinh tế hộ:…………………… …………………………… Số gia đình:……… … ;Nam:…… ….;Nữ: …… Số lao động nông nghiệp gia đình:………; Nam:………; Nữ: …… II Thông tin tình hình sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua hộ Hộ trồng dưa chuột, khoai tây cà chua từ năm nào:… …, trồng dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu từ năm ……… Tổng diện tích đất canh tác gia đình:…………………………………… Tổng diện tích đất trồng dưa chuột, khoai tây cà chua:……………… Loại đất trồng dưa chuột, khoai tây cà chua Loại đất trồng (m2) Diện tích TT Loại Đất chuyên Đất lúa, Đất Đất (m ) sản xuất rau vườn tạp khác Dưa chuột Khoai tây Cà chua Gia đình tham gia lớp tập huấn sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua chưa:… - Nội dung gì:…………………………………………………………… - Thời gian bao lâu:……… ; Ở đâu:……….……….… 11 Thứ hai, có thị trường tiêu thụ rộng lớn sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng nước Các nông hộ sản xuất hàng hóa phải biết sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, đem lại lợi ích họ, có nghĩa người sản xuất phải biết lựa chọn giống người tiêu dùng đánh giá cao phù hợp với thị hiếu tiêu dùng họ dám bỏ tiền mua theo người tiêu dùng chấp nhận Thứ ba, phải có sở vật chất đủ mạnh, công nghiệp chế biến, bảo quản, đường giao thông phương tiện vận chuyển thuận lợi Sản phẩm hàng hóa phải vận chuyển từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thời gian, kênh, luồng kịp thời, có nghĩa phải có điều kiện thông thương cho trao đổi nông sản nội vùng, ngoại vùng Dù sản xuất trồng phát triển, tăng quy mô khối lượng, song điều kiện giao thông chuyên chở không có, hay đường giao thông không thuận lợi phương tiện vận tải điều kiện yếu khó phát triển sản xuất trồng theo hướng SXHH Ngoài ra, phát triển sản xuất hàng hóa cần có hệ thống tưới tiêu tốt để đảm bảo đủ nước cho nhu cầu sinh trưởng phát triển đạt hiệu cao Thứ tư, phải phát triển công nghiệp nông thôn với công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sở chế biến, bảo quản nông sản phù hợp Cơ sở chế biến, bảo quản công nghệ đại điều kiện thiếu để phát triển sản xuất trồng theo hướng SXHH Ngoài điều kiện để phát triển mạnh sản xuất trồng hàng hóa phải có giống trồng, giống có suất, giá trị cao, khả chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái cụ thể vùng, địa phương Phải có công nghiệp nông thôn phát triển với công nghệ kỹ thuật tiên tiến, sở chế biến bảo quản nông sản phù hợp giúp cho 91 Tình hình tiêu thụ sản phẩm hộ năm? Giá bán (1000đ/kg) Thành Số tiền Loại lượng Đầu vụ Giữa vụ Cuối (kg) (1000đ) vụ I Dưa chuột Sản phẩm Địa điểm bán - Tại nhà cho tư thương - Tại nhà cho công ty LK - Tại HTX - Tại chợ - Nơi khác II Khoai tây Sản phẩm Địa điểm bán - Tại nhà cho tư thương - Tại nhà cho công ty LK - Tại HTX - Tại chợ - Nơi khác III Cà chua Sản phẩm Địa điểm bán - Tại nhà cho tư thương - Tại nhà cho công ty LK - Tại HTX - Tại chợ - Nơi khác Tổng Giống mua đâu - HTX dịch vụ - Hội ND - Tư nhân 92 - Tự để - Công ty cung cấp - Hộ cung cấp 10 Vốn cho hộ GĐ sản xuất? - Vốn tự có - Vốn vay - Cty hỗ trợ 11 Gia đình thực canh tác theo mô hình nào? - Lúa xuân- Lúa mùa- Rau củ - Rau quả- Lúa mùa- Rau củ - Mô hình khác: 12 Chi phí, suất sản lượng bình quân vụ trồng? Lúa xuân- Lúa mùa- Khoai tây Dưa chuột- Lúa mùa- Cà chua Loại Chi phí (1000đ/sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Chi phí (1000đ/sào) Năng suất (tạ/sào) Sản lượng (tạ) Dưa chuột Khoai tây Cà chua III Một số câu hỏi mở rộng Theo ông, bà trồng dưa chuột, khoai tây cà chua có thuận lợi khó khăn gì? * Thuận lợi - Phù hợp với điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu) - Dễ trồng - Dễ bán - Ý kiến khác ………………………………………………………… * Khó khăn - Không có thị trường tiêu thụ - Giá không ổn định - Giống - Kỹ thuật - Tốn nhiều công - Sâu bệnh nhiều - Thiếu thông tin thị trường - Khác…………………………………………………………………… * Ảnh hưởng 93 - Giảm thu nhập - Không mở rộng quy mô - Không yên tâm sản xuất Theo ông, bà yếu tố ảnh hưởng đến giá bán gì? - Giống - Chất lượng sản phẩm - Mùa vụ - Khác…… …………………………………………………………… Theo ông (bà) nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm hộ? - Không có hợp đồng cụ thể - Phương thức toán Công ty - Thị trường tiêu thụ - Khác.………………………………………………………………… Phương thức nhận toán gì? Phương thức toán Đối tượng Nhận toàn Nhận Nhận sau Hình thức sau bán phần nhiều lần bán khác - Công ty chế biến - Tư thương - Chợ, người tiêu dùng Ông/bà có hài lòng với phương thức toán không? - Có - Không Tại sao? …………… … Xin ông, bà cho biết gia đình có tham gia liên kết sản xuất tiêu thụ dưa chuột, khoai tây cà chua nguyên liệu với cá nhân/ tổ chức? - Công ty chế biến - Tư thương/người thu gom - Nhà khoa học - HTXNN - Cá nhân/tổ chức khác:……………………………… - Có hợp đồng 94 - Không có hợp đồng - Đảm bảo hợp đồng - Không đảm bảo hợp đồng Xin ông/bà vui lòng cho biết cụ thể gia đình liên kết hoạt động nào? Tiêu thụ sản phẩm Chế biến sản phẩm Mua yếu tố đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV…) Chuyển giao khoa học kỹ thuật Hoạt động khác (đề nghị ghi rõ): …………………………… …… Ông, bà có kiến nghị với doanh nghiệp thu mua sản phẩm? - Đảm bảo giá ổn định - Ứng trước giống, vật tư cho sản xuất - Thanh toán tiền sản phẩm kịp thời - Tăng giá giá thị trường tăng - Khác…………………………………………………………….…… Theo ông, bà nhà nước cần có sách để thúc đẩy sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua nói riêng rau củ nguyên liệu phát triển? - Đảm bảo giá đầu ổn định - Hỗ trợ giống - Hỗ trợ sở hạ tầng cho sản xuất - Hỗ trợ khoa học kỹ thuật - Khác………………………………………………………………… 10 Đánh giá chủ hộ tình hình sản xuất dưa chuột, khoai tây cà chua nay? …………………………….………………………………………………… 11 Kiến nghị chủ hộ: (cơ sở hạ tầng, vốn, kỹ thuật, hình thức hỗ trợ Nhà nước…)………………………………………………………… ., ngày…… tháng… năm 201 Chủ hộ điều tra [...]... huyện Xuất phát từ vấn đề trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng sản xuất cây trồng chủ lực là cây dưa chuột, khoai tây và cà chua, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển mở rộng sản xuất. .. hướng sản xuất hàng hóa trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang 3 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển sản xuất hàng hóa nói chung và cây dưa chuột, khoai tây, cà chua hàng hóa trên địa bàn huyện nói riêng - Đánh giá thực trạng tình hình sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua trên địa bàn huyện - Phân tích khó khăn, thuận lợi, cơ hội và thách thức để phát. .. Kết quả thực hiện phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa của huyện Tân Yên 53 3.3 Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa 54 3.3.1 Tỷ suất sản phẩm hàng hóa và giá trị sản phẩm hàng hóa nghiên cứu 55 3.3.2 Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua 63 3.3.3 Phân tích... cây dưa chuột, khoai tây, cà chua, nghiên cứu ở mô hình canh tác 64 3.3.4 Việc thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa huyện chung cho cả nhóm cây nghiên cứu 65 3.2.5 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thực hiện các giải pháp nhằm phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa nghiên cứu .69 3.4 Đề xuất giải pháp thực hiện phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa. .. phát triển dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa trên địa bàn huyện - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa trên địa bàn huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới 3 Ý nghĩa của đề tài 3.1 Ý nghĩa khoa học Bổ sung và hệ thống hóa một số kiến thức về cây trồng hàng hóa, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển cây trồng hàng hóa, cụ... ảnh hưởng đến phát triển cây trồng hàng hóa .12 1.2 Cơ sở thực tiễn về phát triển sản xuất cây trồng nông nghiệp hàng hóa ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam 17 1.2.1 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa của Trung Quốc 17 1.2.2 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa của Thái Lan 20 1.2.3 Kinh nghiệm sản xuất nông sản hàng hóa của Malaysia .24 1.2.4 Thực tiễn phát triển sản xuất. .. ở đây là cây dưa chuột, khoai tây và cà chua Cung cấp những dẫn liệu về thực trạng phát triển cây dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa trên địa bàn huyện Tân Yên, từ đó đưa ra những giải pháp chung nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, thúc đẩy phát triển cây hàng hóa Đồng thời, là tài liệu tham khảo cho các độc giả quan tâm nghiên cứu khoa học về vấn đề cây trồng hàng hóa 3.2 Ý nghĩa trong thực. .. 4 1.1 Cơ sở lý luận về phát triển sản xuất 4 1.1.1 Một số khái niệm 4 1.1.2 Sự cần thiết phát triển sản xuất cây hàng hóa 5 1.1.3 Đặc điểm của sản xuất cây trồng hàng hóa 6 1.1.4 Vai trò phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa 8 1.1.5 Điều kiện để phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa .10 1.1.6 Nội dung phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa .12 1.1.7... nông sản, giảm giá thành sản phẩm 1.1.6 Nội dung phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa Phát triển sản xuất cây trồng hàng hóa là quá trình tái sản xuất cây trồng mở rộng, trong đó quy mô sản xuất sau lớn hơn quy mô sản xuất trước trên cơ sở thị trường chấp nhận, những sản phẩm tạo ra với mục đích đem bán để thu về giá trị của nó và có giá trị thặng dư để tái sản xuất mở rộng - Mở rộng quy mô sản xuất: ... triển sản xuất cây trồng hàng hóa Thứ nhất, người sản xuất cây phải chuyển từ phương thức sản xuất tự cấp, tự túc sang phương thức sản xuất để bán Trong sản xuất nông nghiệp nói chung và phát triển sản xuất cây hàng hóa nói riêng, người nông dân phải từ bỏ được tập quán và thói quen sản xuất là để phục vụ nhu cầu của bản thân Họ dám bỏ tiền và sức lực vào sản xuất sản phẩm cây hàng hóa nào mà họ có khả
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất dưa chuột, khoai tây và cà chua hàng hóa ở huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn