skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non ea na

34 571 0
  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2016, 17:13

MỤC LỤC Lý họn đề tài tiêu nhiệm v đề tài i t n n hiên u Phạm vi n hiên 5 Ph ơn pháp n hiên u ội d g Cơ sở ý Thự trạn 2.1 Thuận i- khó khăn 2.2 Thành ôn , hạn hế ặt mạnh, mặt yếu 2.4 Nguyên nhân 10 2.5 Phân tí h, đánh iá vấn đề thự trạn mà đề tài đặt 10 Biện pháp 11 tiêu biện pháp 11 Nội dun h th thự biện pháp 13 - Biện pháp 13 - Biện pháp 15 - Biện pháp 16 - Biện pháp 23 - Biện pháp 21 - Biện pháp 22 - Biện pháp 22 iều kiện để thự biện pháp 26 i uan hệ i a biện pháp 26 Kết uả khảo n hiệm, iá trị khoa họ vấn đề n hiên u 27 Kết uả 27 i g 28 Kết uận 28 Kiến n hị 28 - Tài iệu tham khảo 31 MỘT SỐ B ỆN HÁ G Ú TRẺ – TUỔ HỌC TỐT MÔN LÀM QUEN VỚ VĂN HỌC TẠ TRƯỜNG MẦM NON EANA I Lý c ọ ề ài Tron nh n năm ần iáo d iáo d đan đ uan tâm hầu hết n ta ó nhiều huyển biến, việ ấp, n ành tron toàn xã hội Và bậ họ ầm non ũn ó nh n huyển biến ớn h ơn trình hăm sóc iáo d trẻ ổi iáo d ầm non nhằm m đí h nân ao hất n dạy họ đặ biệt phát huy tính tí h ự sán tạo trẻ ể ó thể phát triển hài hòa ả thể hất ẫn trí tuệ, đạt đ yếu t năn độn sán tạo nhằm iúp trẻ ớn ên trở thành nh n on n ời phát triển toàn diện Với uan điểm ấy, bằn nhiều hình th thôn ua môn họ hoạt độn , iáo d ầm non óp phần xây dựn iáo d on n ời a tuổi òn thơ tron àm uen với Văn họ môn họ vị trí vô ùn uan trọn Nó khôn hỉ iúp trẻ phát triển mặt thẩm mĩ mà kích thí h trí t ởn t n sán tạo trẻ Trẻ đ ảm nhận, đồn điệu với niềm vui, nỗi buồn nh n nhân vật tron truyện, ảm nhận đ vẻ đẹp thiên nhiên ua tá phẩm thơ, a dao, t n … Nó òn óp phần tí h ự iúp trẻ hình thành phát triển kỹ năn , ời nói tron hoạt độn đời s n , mở rộn hiểu biết trẻ iới xun uanh, iáo d đạo đ thẩm mỹ thôn ua tá phẩm văn họ ặt thự iản dạy t t môn àm quen với văn họ òn điều kiện thuận i, tạo tiền đề ho trẻ họ t t môn văn họ sau họ phổ thôn Thế nh n khôn phải ú iáo viên ũn àm ho trẻ h n thú với hoạt độn s âu truyện dài khôn ó kị h tính trẻ th ờn khó khăn tron việ nhớ nội dun âu truyện, hoặ nói huyện riên , khôn n he hết âu truyện a s trẻ uê Thái Bình trẻ nói n ọn Cũn ó s truyện iáo viên khó huyển thể san kị h sân khấu, họ iệu ho trẻ sử d n tron hoạt độn òn dẫn đến kết uả iờ họ h a ao Từ tron suy n hĩ uôn đặt nh n âu hỏi: “Tại trẻ h a h n thú với hoạt độn àm uen văn họ ?”, “Làm để iúp trẻ họ t t môn àm uen văn họ ?”… ể trả ời ho nh n âu hỏi này, họn đề tài “ Một s biện pháp iúp trẻ 5-6 tuổi họ t t môn àm uen văn họ tr ờn ầm non Ea Na” để n hiên u áp d n ho trẻ 5-6 tuổi họ t t môn àm uen văn họ ó ũn í họn đề tài n hiên Mục iê iệ u vụ ề tài: Mục iê : ề tài đ thự với m tiêu đặt à: Áp d n biện pháp s phạm iúp trẻ họ t t môn àm uen văn họ s N iệ vụ ề ài: Tìm hiểu đặ điểm ĩnh hội trẻ ầm non Trong thự tế hất n hoạt độn àm uen với văn họ a tuổi 5-6 tuổi tr ờn ó hất n ao h a? Vì h a đạt hiệu uả ao để khắ ph nh n mặt òn tồn Khi tổ h hoạt độn tr ờn ần nắm v n hoạt độn hủ đạo trẻ vui Tổ h ho trẻ àm uen với văn họ thôn ua trò iáo viên thoải mái, nhẹ nhàn mà trẻ vui thí h hoạt độn Phải xây dựn kế hoạ h iản dạy ựa họn hình th tổ h hoạt độn làm uen với văn họ ó hiệu uả, sát với thự tế để phù h p với tình hình trẻ tron ớp Tìm hiểu đặ điểm ảm th nh n tá phẩm văn họ trẻ 5-6 tuổi để ựa họn đề tài phù h p iúp trẻ h n thú tham ia.Trẻ đ àm uen tá phẩm văn họ vừa s kí h thí h suy n hĩ, sán tạo trẻ h n thú tham ia hoạt độn N hiên u kĩ tá phẩm, đọ diễn ảm sử d n ph ơn tiện tron hoạt độn àm uen văn họ Trẻ ộ đ tình ảm tr nhân vật, rèn khả năn đọ , kể diễn ảm, uyện tập để phát âm đún tất ả từ tron tiến Việt, kể ả từ khó Phát triển khả năn hi nhớ, tăn khả năn ảm th Hoạt độn àm uen văn họ h n thú, ây uan sát hú ý trẻ Tạo môi tr ờn văn họ để tá phẩm văn họ tiếp xú với trẻ, vừa àm uen đ tá phẩm mới, mà trẻ ại ủn đ tá phẩm đ học Ph i h p với ph huynh hặt hẽ để rèn thêm kiến th ho trẻ uyên óp đ đồ dùn n uyên iệu để iúp tiết họ phon phú, sinh độn ó hiệu uả Tự họ tập tìm tài iệu ũn nh họ hỏi kinh n hiệm đồn n hiệp để nân ao trình độ huyên môn Lựa họn ph ơn pháp iản dạy, xây dựn iản áp d n ôn n hệ thôn tin đại, thự theo huyên đề mở để truyền đạt t t đến trẻ Lồn hép môn Làm uen văn họ môn họ , hoạt độn làm quen tác phẩm văn họ ú nơi Trẻ đ ủn ại tá phẩm, hi nhớ tá phẩm t t Đối ượ g g iê : Cá biện pháp s phạm iúp trẻ họ t t môn Làm uen văn họ Giới p N hiên uen văn họ it u tron khuôn khổ: ột s biện pháp iúp trẻ họ t t môn Làm n khảo sát: Trẻ 5-6 tuổi tr ờn Thời ian n hiên họ 2015-2016) vi g iê : ầm non Ea Na u: Từ thán năm 2015 đến thán năm 2016 (năm ươ g p áp g iê : ể áp d n s biện pháp s phạm iúp trẻ họ t t môn àm uen văn họ sử d n : Nhóm ph ơn pháp ý uận: Dựa uan điểm “ ẫu iáo t t mở đầu ho iáo d t t” Dựa vào đ ờn i iáo d ản , Nhà n Việ đổi iáo d ầm non, uôn uôn àm theo ời dạy Bá Hồ “ Làm ẫu iáo t thay mẹ dạy trẻ u n àm đ phải yêu trẻ Cá háu nhỏ hay uấy, phải bền bỉ, hịu khó nuôi dạy đ háu Dạy trẻ ũn nh trồn ây non, trồn ây non đ t t sau ây ên t t, dạy trẻ t t sau háu àm n ời t t i với trẻ phải dạy nh ho háu biết đoàn kết, ham họ , ham àm, ho háu i đ tính hất trẻ on Phải àm ho háu ó tính kỹ thuật nh n vui vẻ, hoạt bát h khôn khúm úm, đặt đâu n ồi đấy” Nhóm ph ơn pháp n hiên pháp khảo n hiệm, thự n hiệm u thự tiễn: Ph ơn pháp điều tra, ph ơn ột s ph ơn pháp nh : Ph ơn pháp n hiên pháp trải n hiệm thự tế u tài iệu, ph ơn Cơ s ội d g: ý : Cho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ àm uen với tá phẩm n hệ thuật Cho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ thự nhiệm v trọn tâm n ành họ mầm non ĩnh vự phát triển n ôn n - giáo d n hệ thuật Vậy ho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ ? Từ nh n vẻ đẹp nhỏ nhặt hàn n ày ua xử man tình n ời mà nảy sinh nh n hành độn ao th n , tính h nhân Nh n tá phẩm văn họ ho trẻ mầm non ó ảnh h ởn ớn đến việ iáo d phát triển n ôn n ho trẻ Nh n hình t n t sán , nh n b tranh iàu hất thơ thiên nhiên đ vẽ ên tron tá phẩm, nhạ điệu nh n vần thơ, tính huẩn xá biểu ảm n ôn n đ háu yêu thí h Cảm nhận đ vẻ đẹp n ôn n từ trẻ hi nhớ h n thú đọ kể ại âu truyện, âu thơ từ v n từ n tăn ên, n ôn n trẻ trở ên phon phú, tí h ự Tình yêu n ôn n trẻ ần đ iáo d n ay từ thời ấu thơ, trẻ man tới tr ờn phổ thôn mai sau háu thêm yêu văn họ n nhà Nh ca dao có câu “ U n ây từ thủa òn non, dạy on từ thủa bé thơ” Tham ia vào hoạt độn àm uen văn họ , trẻ ó điều kiện để phát triển ảm xú , t sán tạo, khả năn diễn đạt u oát, rõ ràn ặ biệt, trẻ biết sử d n từ đún ú , đún hỗ, đ àm uen với nh n từ n n hệ thuật, từ iúp trẻ phát triển trí t ởn t n , ó uan sát khả năn t độ ập Trẻ ảm nhận đ nh n vẻ đẹp n ôn n : Sự trầm bổn nhịp điệu, sắ thái tình ảm iọn nói, nh n khả năn i thanh, i hình ảnh, màu sắ , ảm xú … tron tá phẩm văn h ơn ể từ đó, trẻ ũn ó khả năn sử d n đ nh n khả năn n ôn n tron diễn đạt, iao tiếp Làm uen với tá phẩm văn họ iúp khơi i trẻ run độn , h ng thú ó ấn t n với hình t n n hệ thuật, hay, đẹp tá phẩm Trẻ đ thể sán tạo đọ kể theo trí t ởn t n Cho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ óp phần mở rộn , phát triển nhận th , iáo d đạo đ , iáo d thẩm mĩ, phát triển n ôn n phát triển trẻ hún thú với hoạt độn đọ thơ, kể truyện, đón kị h… Là iáo viên mầm non tiếp ận với h ơn trình iáo d mầm non mới, thân thấy ần phát huy khả năn sán tạo tron h truyền th kiến th ho trẻ, môn Làm uen tá phẩm văn họ , từ iúp trẻ ảm nhận tá phẩm h tí h ự hơn, ồn hép iáo d trẻ thôn ua nội dun tá phẩm văn họ hiệu uả T ực rạ g: Chất n trẻ 5-6 tuổi àm uen văn họ đ đầu năm nh sau: thể ua s iệu khảo sát it n khảo sát Họ sinh 56 tuổi Tổn s 127 Giỏi 25 45 Trung bình Yếu 40 ột s iáo viên trẻ tr ờn kinh n hiệm iản dạy òn ít, việ nhập với ôn n hệ thôn tin òn hạn hế 17 ập Tran thiết bị dạy họ nhà tr ờn òn thiếu th n: ví d nh nhà tr ờn h a ó máy hiếu hoặ ti vi hình ớn để kết n i với máy tính để áp d n ôn n hệ thôn tin vào tron tiết dạy a s iáo viên nắm v n nội dun , ph ơn pháp h ơn trình dạy son việ vận d n ph ơn pháp, thủ pháp vào tron tiết họ để tiết họ đạt hiệu uả òn h a ao, nhiều iáo viên hú ý àm để nân ao hất n iờ họ nh n s yếu t hủ uan h uan nên kết uả dạy tiết họ òn nhiều m độ nhau, ó ô iáo ó khả năn vẽ tranh nh n khả năn n ôn n năn khiếu s phạm ại òn hạn hế Ví d : Cô N uyễn Thị Hải Yến iáo viên trẻ năn nổ, sán tạo Biết tự thiết kế iáo án điện tử vẽ tranh Nh n ô n ời Quản Trị nên iọn đọ khó n he, iọn đọ khôn truyền ảm nên trẻ khôn h n thú Và h a sử d n t t sắ thái tình ảm iọn nói, trầm bổn nhịp điệu nên tá phẩm văn h ơn h a khai thá hết đ vẻ đẹp Có ô biết àm đẹp on i n , on r i, ây hoa nh n ại khôn biết trình bày đ a vào sử d n tron âu truyện, thơ ho hiệu uả, ôi u n, thu hút trẻ ảm th nội dun truyền th ột s iáo viên trẻ tr ờn h a ó kinh n hiệm tron iản dạy thự tế, thự tiết họ máy mó , thiếu sán tạo, khôn xá định rõ đâu biện pháp hính nên khôn khai thá triệt để đ ph ơn pháp nên h a àm bật đặ tr n tiết họ Tiết họ trở nên khô n h a khai thá biện pháp tí h h p, ồn hép nội dun vào tiết họ để kí h thí h t trẻ Thự tế tron iản dạy tá phẩm văn họ ho trẻ 5-6 tuổi tron tr ờn nay, òn nhiều vấn đề ần khắ ph nh : Sự am hiểu tá phẩm văn họ iáo viên, i dẫn dắt ôi u n trẻ, diễn ảm tá phẩm, minh họa nhân vật tron tá phẩm… òi hỏi iáo viên phải ó trình độ huyên môn ao, sán tạo, năn độn tron iản dạy để trẻ đạt đ kết uả t t àm uen với tá phẩm văn họ Trẻ phát triển khôn đều, s trẻ nhút nhát, s trẻ thể tá phẩm văn họ ua hình th họ thuộ òn h h a biết n nhịp, h a biết thể đ n ôn n biểu ảm, hình t n tron thể tá phẩm văn họ 21 T ợi + Thuận ó ă : i: Ph huynh uan tâm tới on em, ph i kết h p với nhà tr ờn tron trình hăm só , nuôi dạy trẻ uá Trẻ ùn độ tuổi, biết n he ời ô iáo - Bản thân n ời thí h môn văn họ , uôn nhiệt tình, hịu khó tìm tòi, ắn n he óp ý Ban Giám Hiệu họ hỏi huyên môn đồn n hiệp thự tế ũn nh ý thuyết - Qua thự huyên đề, ùn nhiều năm tron n hề, tí h óp đ nhiều kinh n hiệm, nắm hắ ph ơn pháp môn, yêu ầu đ i với từn thể oại, từn độ tuổi - Cá háu ùn độ tuổi ó thói uen tron họ tập hoạt độn - Có uan tâm Ban Giám Hiệu, nhiệt tình iúp đỡ huyên môn, đồn n hiệp ph huynh họ sinh - Có đầy đủ sở vật hất, tài iệu h ớn dẫn đồ dùn ph v môn họ + Khó khăn: - Giáo viên tổ h iờ hoạt độn hun òn ò bó, h a sán tạo, h a ây đ h n thú ho trẻ, h a biết h h ớn dẫn trẻ kể huyện hay, diễn ảm sán tạo, h a biết vận d n mô hình, r i tay, r i bón , ôn n hệ thôn tin ho trẻ àm uen văn họ Giáo viên h a xá định đ nhịp điệu thơ, h a n ừn n hỉ đún nhịp, h a tạo nhấn nhá trầm bổn để thơ ó hồn ột s iáo viên h a ó sán tạo tron việ huyển thể từ truyện kể san kị h sân khấu Lời thoại òn dài, khó hiểu àm ho kị h hấp dẫn, sử d n đồ dùn dạy họ ch a khoa họ dẫn đến kết uả iờ họ h a ao Côn tá ph i kết h p iáo viên với ph huynh tron việ uen với văn họ òn ó nhiều hạn hế ho trẻ àm Trẻ tron ùn độ tuổi nh n khả năn tiếp thu, ảm th văn họ khôn đồn - V n từ trẻ òn n hèo, khả năn trẻ òn hạn hế hú ý, trẻ hi nhớ khả năn diễn đạt Trẻ h a biết h đọ thơ diễn ảm, kể truyện diễn ảm, khả năn nhập vai nhân vật òn hậm, ón n ón , h a tí h ự sán tạo, hóa thân thành nhân vật theo nội dun truyện, hầu nh trẻ h a h n thú với việ kể truyện sán tạo Trẻ nói n ọn theo miền nhiều hầu nh trẻ khôn phát âm đ âm “n” ví d : Quả “na” trẻ đọ thành uả “ a” “Trời nắn ” đọ thành “trời ắn ”… ột s iáo viên trẻ tr ờn òn hạn hế âm iọn diễn đạt, thiếu inh hoạt, sán tạo tổ h iờ dạy - Cá họ iệu ho trẻ sử d n tron hoạt độn h a phon phú, đa dạn àm uen với văn họ òn ít, Trẻ vào đầu năm họ nên s trẻ òn nhút nhát h a phát huy hết năn ự trẻ 22T cô g c : + Thành công: Từ nh n ì tí h ũy, họ hỏi đ , ua nh n kinh n hiệm thự tế vận d n nội dun , ph ơn pháp, hình th tổ h ho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ ua năm iản dạy, ộn với việ nhìn nhận rõ thự trạn h uan òn hạn hế, hỉ rõ n uyên nhân hính dẫn đến thự trạn Nên s biện pháp s phạm iúp trẻ họ t t môn àm uen văn họ mà đ a ó nh n biện pháp thể để iải uyết từn n uyên nhân thể để việ tổ h c hoạt độn àm uen với văn họ ho trẻ 5-6 tuổi thự t t Hơn n a, ua biện pháp s phạm nhằm iúp trẻ họ t t môn àm uen với văn họ iáo viên inh hoạt, sán tạo phát huy tí h tí h ự , hủ độn trẻ đún với tiêu hí mà iáo d ầm non đặt tron thời đại à: Lấy trẻ àm trọn tâm, trẻ đ tiếp thu theo h ớn tí h ự ú nơi, hú ý đến phát triển nhân, iáo d ắn iền với thự tế uộ s n … Cá biện pháp s phạm iúp trẻ họ t t môn Làm uen với văn họ đ xây dựn ua uá trình tìm hiểu ảm th văn họ a tuổi 5-6 tuổi tron tr ờn , iáo viên dễ dàn ựa họn nội dun hình th phù h p với trẻ Vì kế hoạ h iản dạy theo h ơn trình ầm non đ a iáo viên tự ên kế hoạ h iản day, tự họn đề tài phù h p với đặ điểm ớp ho sát với thự tế Cho nên nh n biện pháp s phạm iúp trẻ họ t t môn àm uen văn họ mà đ a tin rằn vận d n vào tiết họ tổ h thành ôn tá phẩm văn họ tron h ơn trình iáo d mầm non + Hạn hế: văn họ ho trẻ ột s Ch a biết áp d n iáo viên khôn ó năn khiếu truyền th tá phẩm ôn n hệ thôn tin Ch a ó đầu t đồ dùn , ph ơn tiện, đồ dùn trự uan để trẻ ảm nhận tá phẩm văn họ h dễ hiểu nhất, h a ó n hiên u, phân tí h kĩ tá phẩm văn họ Do đặ thù tr ờn bán trú nên thời ian để àm đồ dùn , đồ ho trẻ òn hạn hế Tran thiết bị nhà tr ờn th n oa đài… h a đầy đủ nh : Khôn ó máy hiếu, hệ Trẻ dù ùn a tuổi nh n phát triển trẻ khôn đồn ó trẻ nhanh nhẹn tháo vát, s trẻ nhút nhát, nói n ọn , ó biểu hậm n ôn n 2.3 Mặ ặ y : + ặt mạnh: ề tài tập trun khai thá , nêu bật ên nh n ph ơn pháp, h àm ần ũi với iáo viên đún ớp Cá ph ơn pháp dễ hiểu dễ áp d n tron thự tế Trẻ mầm non thí h đ n he kể huyện, thơ, a dao đồn đ tự hóa thân thành nhân vật tron truyện Nên đ a s phạm nhằm iúp trẻ họ t t môn àm uen với văn họ trẻ Trẻ mạnh dạn tự tin thể tá phẩm văn họ , đoàn kết, hăn vào hoạt độn àm đồ dùn đồ ùn ô bạn dao, thí h biện pháp h n thú hái thăm ia Về phía ph huynh ũn dành nhiều thời ian uan tâm đến on em mình, Ph i kết h p với nhà tr ờn tron uá trình iúp đỡ trẻ họ t t môn àm uen văn họ Ví d : Với nh n âu truyện dài, khó nhớ nh truyện “ Sự tí h Hồ G ơm” tron iờ đón trả trẻ hún mạnh dạn trao đổi với ph huynh đề tài trẻ đan họ , nêu nh n khó khăn đề tài đ i với trẻ nh tí h nên tên nhân vật tron truyện, tên địa danh trẻ phải nhớ hính xá , mà âu truyện ại dài nên ó thể photo opy nội dun âu huyện nhờ ph huynh ho trẻ àm uen thêm nhà ua ời kể, video…để trẻ nắm bắt đ nội dun , nhớ đ ời thoại nhân vật tron truyện Ví d : Giáo viên trò huyện với ph huynh việ àm đồ dùn ho âu truyện (cô nói rõ tên truyện) n ày hôm sau, sau phân ôn nhiệm v thể ho từn trẻ hoặ ho từn trẻ nhận man ủn hộ n uyên iệu vật iệu nh : Tranh, ị h, sá h báo ũ, bìa, hộp s a, iấy…để àm đồ dùn , đồ hơi, thự nh n ôn việ mà ô với trẻ huẩn bị + ặt yếu: Giáo viên h a inh hoạt tron pháp iúp trẻ họ t t môn àm uen văn họ Các g yê â y h tổ h sử d n biện ố ác ộ g: - Cơ sở vật hất òn thiếu, s iáo viên òn hạn hế ôn n hệ thông tin, s iáo viên ôm đồm uá nhiều đồ dùn vào tron tiết dạy nh n h a khai thá sử d n triệt để àm thời ian huẩn bị h a thật man ại hiệu uả ao tron iờ họ Ch a sán tạo tron h tổ h tiết họ (ví d : mu n trẻ tiếp ận với tá phẩm văn họ h hiệu uả ần nắm rõ n uyên tắ “ họ mà hơi, mà họ ” thôn ua uộ thi ví d nh : V ờn ổ tí h, bé yêu thơ, kị h….) Giáo viên khôn 25 â íc ó iọn đọ , kể t t giá vấ ề Thông ua tá phẩm văn họ nh n ực rạ g ề ài ặ ra: âu truyện, thơ, ó ý n hĩa iáo d iúp trẻ hiểu hi nhớ nhanh nh n việ t t, việ ì khôn t t, việ nên àm, việ khôn nên àm h dễ dàn Chính việ iúp trẻ họ t t hoạt độn àm uen văn họ i vai trò hết s uan trọn tron uá trình iáo d trẻ mà hún ta ần h ớn tới thự t t Cha mẹ ô iáo mon mu n trẻ thôn ua tá phẩm văn họ ó thói uen t t hành vi ó đạo đ để hình thành nhân h ho trẻ sau Với vai trò uan trọn nh vậy, thử hỏi hún ta khôn àm t t hoạt độn ó man ại đ kết uả nh mon đ i khôn ? Hay hún ta ại đặt thêm âu hỏi n a hoạt độn àm uen văn họ ó vai trò uan trọn nh mà n ay tron tiết dạy trẻ h a h n thú, òn nói huyện riên tron iờ họ ? Ta phải ựa họn nh n đề tài hình th tổ h nh để ôi u n trẻ? Thay đổi hình th tổ h nh ho trẻ khôn nhàm chán? ể trẻ họ t t môn Làm uen văn họ tr hết ta phải iải uyết vấn đề thay đổi h tổ h iờ họ , h truyền đạt, h đầu t huẩn bị đồ dùn , n hiên u tá phẩm… để trẻ hún thú với hoạt độn àm uen văn họ Tr trẻ h a hú ý ô dùn ời đọ diễn ảm, đồ dùn đẹp, phon phú ây h n thú ho trẻ Trẻ kể truyện, đọ thơ th ờn theo kiểu họ thuộ òn , iọn đọ , kể h a diễn ảm tr hết ô xem ại truyền th ại ho trẻ iọn đọ tryền ảm h a? Phải n hiên u tá phẩm kỹ xem ần n nhịp hỗ nào? Chỗ nhấn mạnh, hỗ nhả h , hỗ trầm, bổn … Rồi sau sửa sai rèn ho trẻ Giải p áp biệ p áp: ể khắ ph thự trạn nêu nhằm nân ao hất n ho trẻ 5-6 tuổi họ t t môn àm uen với văn họ thân đ a s biện pháp iúp trẻ họ t t môn àm uen với văn họ đ áp d n ó hiệu uả tr ờn Và để thự t t nội dun nân ao hất n ho trẻ àm uen với văn họ hún ta ần sử d n đầy đủ, inh hoạt biện pháp sau: - Biện pháp 1: Tìm hiểu đặ điểm ĩnh hội trẻ mà - Biện pháp 2: Xây dựn kế hoạ h, ựa họn hình th ho trẻ àm uen với văn họ ầm non ua việ họ tổ h hoạt độn - Biện pháp : ọ tá phẩm n hệ thuật sử d n ph ơn tiện trự - Biện pháp 4: Tạo môi tr ờn văn họ tron tr ờn , ớp theo từn uan hủ đề - Biện pháp 5: Ph i kết h p với mẹ iúp trẻ họ t t môn Làm uen văn họ - Biện pháp 6: Tự họ , tự bồi d ỡn , nân ao trình độ huyên môn iáo viên iúp trẻ nân ao hất n àm uen với tá phẩm văn họ 10 Hay “rau xanh” ô phải đọ theo h đ i đáp, (đọ nhẹ u i âu, h rau đọ nhẹ đọ mạnh h u i) “Che m a he nắn Chỉ đ ờn Là rau tần ô ên hùa Hành h ơn thơm n át Bỏ vô nồi kho ự tím n an n át Là rau diếp Là rau mồn tơi Cho vô Mình yêu su t đời i iã Là ây rau má” Là rau cua ồn thời đọ mẫu ô ần hú ý thể kết h p ánh mắt, nét mặt, hỉ, điệu àm ho thơ trở nên s n độn Từ thu hút đ hú ý trẻ, tạo ho trẻ h n phấn, h n thú đọ thơ, ó thể ho trẻ đọ nhẩm, đọ thầm theo ô Cô dạy trẻ đọ thơ ua tranh để nân ao hất n văn họ àm uen với h viết bằn s hình ảnh đọ uân phiên, đọ đ i, đọ đuổi.v.v Khi trẻ đọ thuộ thơ, ô ho trẻ biểu diễn thơ ph i h p àm độn tá minh hoạ ộn tá minh hoạ iúp trẻ dễ nhớ àm ho tiết họ thêm sinh độn ể tránh mệt mỏi, ô ần hú ý thay đổi hình th , thay đổi đội hình, xen kẽ nh n trò nhẹ i a phần huyển tiếp tron tiết họ nh trò “B n mùa” “ Chim bay ò bay” “pha n hanh”.v.v… ột điều uan trọn khôn thể thiếu sửa sai kịp thời ho trẻ h phát âm, h uyện iọn thể ảm xú thơ ể ủn thơ, âu huyện ô tổ h trò để khắ sâu nh n kiến th vừa un ấp ho trẻ + Sử d n ph ơn tiện trự uan: Có thể nói huẩn bị hu đáo ô yếu t thành ôn ho tiết dạy “Làm uen với Văn họ ” t t ần phải ó đầu t thí huẩn bị đồ dùn tr hết để xá định m đí h yêu ầu th ho phù h p uan trọn man ại môn man nét đặ tr n riên , mu n dạy h đán : ầu t ho việ n hiên u tá phẩm, phải thuộ tá phẩm Từ n hiên u soạn từn thể oại mà sử d n ph ơn pháp truyền Bài soạn ó đầy đủ, hi tiết sán tạo tiết dạy sinh độn , hấp dẫn ôi u n trẻ Vì iáo viên ần ắn n hiên u tài iệu h ớn dẫn môn, tham ia họ tập huyên đề, th ờn xuyên dự iờ nh n iáo viên iàu kinh n hiệm, tham ia thao iản dự thi tay n … Biết đú rút kinh n hiệm ph ơn pháp, h tổ h nh n thủ thuật, n hệ thuật iáo viên ên ớp tiết họ ũn nh N oài ra, nên theo dõi h ơn trình dành ho thiếu nhi nh : V ờn ổ tí h, khoa họ iáo d v.v 20 ặ biệt, t trẻ t trự uan hình t n Vì son son với việ n hiên u tá phẩm, huẩn bị iáo án, ô ần phải huẩn bị đầy đủ, hu đáo đồ dùn n d n t t ôn n hệ thôn tin vào dạy ó nh n iáo trự uan ần thiết, ph ơn tiện t t để trẻ tri iá , iúp trẻ hi nhận vật, t n dễ dàn bền v n Yêu ầu hình ảnh, đồ dùn phải đẹp, đẹp mu n nói nh n hình ảnh, đồ dùn ó màu sắ hài hoà Kí h ỡ h p ý, man tính khoa họ , sán tạo, tính iáo d , tính thự tiễn, phù h p với thơ, âu huyện, ó thể sử d n tron tiết dạy h ó hệ th n o i Có thể tận d n nh n vật iệu nh vải v n, bôn , en, x p, on bia, bìa bị h ….để tạo nên nh n đồ dùn đẹp nh : R i, tranh minh hoạ, mô hình, tranh độn … nh n tran ph văn n hệ để trẻ thể tái tạo ại tá phẩm thôn ua trò đón kị h Vòn thể d , h ớn n ại vật hoa, á, ỏ, ây bằn x p Giấy màu, hồ dán, bút màu để trẻ sử d n tí h h p môn họ Hình: Con rùa, nhân vật tron truyện “Ba ô ái” - Nh n đồ dùn , đồ n ộ n hĩnh đ tình sán tạo ô hắ đ ây đ tạo hịu khó nhiệt hú ý trẻ ó nh n nhân vật r i, on r i d may bằn vải v n, ó mái tó bện bằn nh n s i en màu đen, vàn ón ả, đôi mắt đen tròn nh n 21 hột nút nhỏ xinh Nh n miến x p màu, bìa n , hột hạt ó thể dán thành nh n on vật, ây xanh, hoa àm b tranh thêm s n độn , phù h p với nội dun từn tá phẩm - Biện pháp 4: Tạo môi tr ờn văn họ tron tr ờn , ớp theo từn hủ đề: N ay từ đầu năm họ nhà tr ờn ên kế hoạ h thể ho từn hủ đề, sau huy độn nhân ự ớp àm tranh tran trí hủ đề treo t ờn , làm tranh ó tuyên truyền ho mẹ đ hiểu hủ đề on đ họ , từ mẹ trẻ un ấp thêm s nội dun văn họ iên uan đến hủ đề trẻ họ Cô trẻ ùn tạo nh n b tranh to, tranh truyện ổ tí h, tranh tran trí gó sá h truyện đẹp mắt, ôi u n hấp dẫn trẻ iúp trẻ yêu thí h môn àm uen văn họ Ví d : Cô dán tranh rời t ờn ho trẻ ên xếp kể, huẩn bị oại tranh truyện với nội dun hình th phon phú theo hủ đề ó th viện ho trẻ xem - i với biện pháp 5: Ph i kết h p với mẹ iúp trẻ họ t t môn Làm uen văn văn họ :N ay từ đầu năm họ nhà tr ờn họp ph huynh toàn tr ờn bầu ban đại diện mẹ họ sinh nhằm hỗ tr ho nhà tr ờn ùn th n kế hoạ h ôn tá , iên hệ th ờn xuyên với ph huynh bằn nhiều hình th nh : họp ph huynh, thôn báo, ua iờ đón trả trẻ nêu nên nh n yêu ầu thể vấn đề ần ph i h p với ia đình trẻ Ví d :Từ n ày thán năm 2015 đến n ày 10 thán 09 năm 2015 ần ph huynh đón óp vật iệu, iấy báo ũ, bìa, ây, hạt… Ở nhà ph huynh đọ cho trẻ n he truyện thơ tr ờn ầm non, photocopy nội dun âu huyện họ nhờ ph huynh đọ kể ho trẻ n he, nh n yêu ầu iáo viên nên thôn báo ho ph huynh tron iờ đón trả trẻ Sau thời ian đ a yêu ầu đ i với ph huynh, iáo viên ó thể đ a s thôn tin Thôn báo danh sá h nh n ph huynh thự yêu ầu, hoặ nhắ ại yêu ầu với s ph huynh Khi đánh iá sau hủ đề phải ó phần nhận xét ông tá ph i h p với ia đình (Nh n ì thự đ , òn tồn ì? Có ì rút kinh n hiệm, h ớn iải uyết nh nào?) Vào nh n n ày ễ hội ví d “ êm hội trăn rằm” ô ph i h p với ph huynh àm đồ dùn minh họa, tran trí uần áo, sân khấu để trẻ đón kị h, diễn r i… 22 Hình: Ph huynh ph i h p huẩn bị đồ ho trẻ biểu diễn - Biện pháp 6: Tự họ , tự bồi d ỡn , nân ao trình độ huyên môn iáo viên iúp trẻ nân ao hất n àm uen với tá phẩm văn họ : Tham ia buổi huyên đề àm uen văn họ : ví d huyên đề đ tổ h m huyên đề “ Lồn hép hoạt độn tăn ờn tiến Việt ua môn Làm uen văn họ dành ho họ sinh dân tộ thiểu s ”; “Chuyên đề ồn hép biển hải đảo thôn ua môn àm uen văn họ ”; “Chuyên đề môn àm uen văn họ dành ho ớp hép” đ tổ h Bản thân ũn tham ia xây dựn n hiệm nhân diện rộn tiết dạy mẫu để rút kinh Tham dự tiết dự iờ héo, nhận xét óp ý rút kinh n hiệm ẫn Tham gia thi giáo viên iỏi tr ờn , huyện để ọ xát nân huyên môn n hiệp v Tham khảo tài iệu sá h báo, nói huyên đề để nân môn n hiệp v ao trình độ ao trình độ huyên Thự th ờn xuyên huyên đề àm uen văn họ ua hủ đề, ó nhận xét rút kinh n hiệm đánh iá iáo viên, trẻ ua từn hủ đề thự Sơ kết họ kỳ, tổn kết đánh iá việ thự huyên đề Biện pháp 7: Ph i h p, đan xen, tí h h p văn họ với môn họ hoạt độn : * Ph i h p i a môn họ : - Do đặ điểm tâm, sinh ý uả trẻ phát triển h a hoàn thiện, v n từ òn n hèo, trí nhớ ó hủ định, khả năn phát âm, khả năn diễn đạt òn hạn hế Vì vậy, tron uá trình h ớn dẫn môn họ , ô ần biết ồn hép kiến th văn họ vào, nhằm ủn kiến th họ , đồn thời uyện khả năn phát âm, h diễn đạt ho trẻ Hơn n a, tí h h p với môn họ àm 23 ho tiết họ trở nên sôi độn , hấp dẫn tránh nhàm hán, tẻ nhạt đ i với trẻ Ví d : Với môn : “Khám phá khoa họ ” ề tài: ột s ph ơn tiên iao thông Cô ó thể dùn âu đ : “Xe hai bánh Chạy bon bon áy nổ iòn Kêu bình bị h” (Xe máy) Hay âu đ : “Chẳn phải him mà bay trời Chở đ nhiều n ời khắp nơi” (Máy bay) ể iới thiệu hoặ ủn kiến th ho trẻ Nh n âu đ n he vừa vui, vừa dí dỏm, sinh độn , vừa iúp trẻ dễ nhớ, dễ phân biệt ph ơn tiện iao thôn ồn thời, ua trẻ ũn ảm nhận đ hay, đẹp, h ieo vần, n iọn , âm điệu, nhịp điệu thơ, âu đ Hay với môn “Làm uen với h ái” Có ẽ môn họ ó tá d n hỗ tr nhiều ho môn văn họ H ớn dẫn trẻ àm uen với h iúp trẻ nhận biết phát âm h Trẻ phát âm huẩn đọ thơ, kể huyện rõ ràn , mạ h diễn ảm Bằn âu thơ : “O tròn nh uả tr n Ô đội mũ , thời ó râu” Hay âu đ : “Nét tròn em đọ h o Khuyết nửa ho h Từ iúp trẻ hi nhớ dấu hiệu từn h ì?” dễ dàn N oài ra, vào đầu iờ họ “ Làm uen với toán”; “Tạo hình” ô ó thể ho trẻ đọ thơ họ Nh vậy, vừa để ổn định ớp họ , vừa ó tá độn ủn kiến th ho trẻ Hoặ ho trẻ đọ thơ, ca dao, đồn dao tron uá trình tổ h tiết họ Chẳn hạn: Khi huyển tiếp i a phần với phần tiết họ , àm thay đổi bầu khôn khí, có tá d n uyện kỹ năn đọ thơ, uyện phát âm Cá môn họ tron với Văn họ ” đ ồn h ơn trình uôn ó t ơn hỗ ẫn “Làm uen hép với môn họ n ại, uá trình tổ 24 h tiết họ văn họ , môn họ ũn đ tí h h p, đan xen h h p ý hặt hẽ d ới nhiều hình th phon phú, đa dạn hấp dẫn Ví d : Với thơ “Bó hoa tặn ô” Phần ủn uyện tập, ô ó thể tổ h thi đua i a đội với d ới nhiều hình th tập “Thể d kỹ năn ”; “Toán” ; “Làm uen h ái” kết h p ả tạo hình vào iờ họ Từ tạo nên bầu khôn khí vui t ơi, thoải mái h n phấn ho trẻ, iáo d tinh thần tập thể, tính mạnh dạn tự tin ắn thành tí h đội trẻ Ví d : Với thơ “Bó hoa tặn ô” ho trẻ thi đua bật ua vòn , dán nh n bôn hoa man h họ , đếm s hoa đội dán đ sau ần hơi, ắn đọ h s t ơn n với s n hoa, phát âm h có hoa *Ph i kết h p với hoạt độn : + Hoạt độn n oài trời: ể đạt đ kết uả ao môn văn họ ần ồn hép thêm cho trẻ tron hoạt độn n oài trời N oài việ truyền th kiến th tiết họ , ần uyện tập ho trẻ n oài iờ Ví d :Tron uá trình dạo, ô ho trẻ vừa đi, vừa đọ nh n thơ họ theo hủ đề Hoặ uây uần d ới bón mát, tổ h ho trẻ đọ thơ theo nhóm đ i đáp với nhau, àm uen với nh n đồn dao, a dao nói thiên nhiên đất n , tình ảm ia đình, nh n âu thơ đoán tên nhân vật, on vật v.v…Cũn ó thể ho trẻ xem truyện tranh, kể huyện theo tranh, dùn phấn vẽ ên sân nh n nhân vật tron truyện ổ tí h mà háu thí h Làm uen với nh n thơ, âu huyện họ ….Qua àm iàu v n từ, hiểu biết, rèn kỹ năn đọ thơ, kể truyện phát triển trí t ởn t n , sán tạo khả năn phán đoán trẻ Hình : Cô trẻ ùn hoạt độn n oài trời, xem tranh 25 + Hoạt độn vui hơi: Trò trẻ phản ánh độ đáo, sán tạo trẻ với môi tr ờn xun uanh, đặ biệt với trò phân vai, trò đón kị h Bằn họ mà hơi, thôn ua mà họ , iáo viên ó thể tổ h ho trẻ đón kị h vào nh n buổi vui u i tuần Với nh n tran ph nh : mặt nạ, mũ ….n ộ n hĩnh, hắ trẻ hào h n thí h thú Hoặ d ới dạn “Ch ơn trình dành ho n n hệ”… ho đẹp ời yêu thơ”, “Liên hoan văn háu kể truyện, đọ thơ, đọ đồn dao… bằn nhiều hình th Hình: Trẻ đọ đồn dao vui văn n hệ u i tuần N oài ra, ô ó thể tận d n thời ian đón trẻ, trả trẻ dán thơ âu huyện dự định kể vào n ày mai ó tuyên truyền để ph huynh theo dõi àm uen dần nhà, đ , ôn uyện kiến th i ý ho trẻ tự kể truyện, đọ thơ, trò hơi, âu văn họ tron hoạt độn ó … ần biết ph i kết h p với ph huynh họ sinh để bồi d ỡn , rèn uyện kiến th n ôn n ho trẻ Thôn báo với ph huynh h ơn trình họ hàn n ày trẻ, i ý ph huynh iúp trẻ ủn hình th văn họ phát triển thơ, âu huyện họ ớp d ới biểu diễn ại ho ôn bà, mẹ n he với độn viên khí h ệ ia đình Giờ đón trẻ, trả trẻ, ô ó thể trao đổi với ph huynh h đọ thơ, 26 kể truyện, h thể ảm xú phù h p với từn nhân vật tron tá phẩm Qua hình thành nét tính h, phẩm hất đạo đ 3 Điề iệ ể t t ho trẻ ực iệ giải p áp biệ p áp: ể thự t t đề tài ần đảm bảo điều kiện: -Lớp họ đủ diện tí h, sạ h sẽ, thoán mát, an toàn -Phải rèn uyện nân Non Chăm hỉ n hiên ao trình độ, nắm v n ph ơn pháp iáo d u tài iệu, tạp hí iáo d -Lập kế hoạ h rõ ràn ó định h ớn ầm Non thể theo từn điều kiện, hòan ảnh, địa ph ơn , tâm sinh ý ầm hủ đề phù h p với a tuổi trẻ, đảm bảo tính s phạm, khoa họ , tính thự tiễn… -Tận d n n uyên vật iệu sẵn ó àm đồ dùn đồ ph Mối q a Cá v ho tiết họ ệ giải p áp biệ p áp: iải pháp biện pháp ó m i uan hệ hặt hẽ bổ sun ho Trình tự biện pháp: - Th nhất: Luôn uôn bồi d ỡn , nân ao trình độ huyên môn - Th hai: Tìm hiểu nắm v n đặ điểm ĩnh hội trẻ - Th ba: Xây dựn kế hoạ h, ựa họn hình th tổ h ầm non hoạt độn ho trẻ àm uen với văn họ : - Th t : ọ tá phẩm n hệ thuật, sử d n ph ơn tiện trự uan - Th t : Ph i kết h p với ph huynh để s u tầm huẩn bị đồ dùn d n , tran ph ho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ - Th năm: Tạo môi tr ờn văn họ ho trẻ àm uen tr với tá phẩm văn họ - Th sáu: Ph i kết h p với ph huynh để s u tầm huẩn bị đồ dùn d n , tran ph - Th bảy: Lồn ho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ hép, đan xen văn họ môn họ hoạt độn 27 Khi sử d n inh hoạt biện pháp ô truyền th tá phẩm t t trẻ ảm nhận tá phẩm nhẹ nhàn , ần ũi, khôn v 35K q ả ảo g iệ giá r - Kết uả khảo n hiệm: Bằn t uá hiểu biết trẻ oa ọc vấ hình th với kết uả mà trẻ tiếp thu tá phẩm văn họ ề g iê : hoàn toàn lòng ua hoạt độn hàn n ày trẻ - Giá trị khoa họ : on rằn từ nh n kinh n hiệm iúp í h ho iáo viên tr ờn óđ h truyền th tá phẩm văn họ ho trẻ n ày àn hay, hấp dẫn ôi u n trẻ xem nh môn n hệ thuật ần đ pháp huy K q ả ược q a ảo g iệ giá r oa ọc vấ ề g iê Nh n biện pháp ó tính khả thi sau sáu thán áp d n nhóm ớp 5-6 tuổi tron tr ờn Thì thấy hất n đ ớp 100% trẻ thự thí h thú nân ên, ua khảo sát, ua dự iờ ho trẻ àm uen với văn họ tham ia vào hoạt độn văn họ , tí h ự tham ia vào tiết kể truyện, đọ thơ, tham ia hào h n vào hoạt độn tập thể nh đón kị h, tham dự buổi thi đọ thơ, kể truyện diễn ảm, buổi sinh hoạt u i tuần… Toát ên đ khôn khí vui t phấn, tạo độn chuyện ph v ho môn họ huynh Tham gia vào hoạt đôn ự thú đẩy phon trào s u tầm, sán tá ặ biệt nhận đ ú , đún hỗ, đ iúp trẻ phát triển trí t ởn t ủn hộ nhiệt tình từ ph àm uen văn họ , trẻ ó điều kiện để phát triển ảm xú , t sán tạo, khả năn diễn đạt sử d n từ đún âu u oát, rõ ràn ặ biệt, trẻ biết àm uen với nh n từ n n hệ thuật, từ n ,ó uan sát khả năn t độ ập it n khảo sát Tổn s Giỏi Trung bình Yếu Họ sinh 56 tuổi 127 40 62 25 28 Ki K g : : Nh n nhận định hun : ột s biện pháp iúp trẻ 5-6 tuổi họ t t môn àm uen văn họ tr ờn ầm non Ea Na ó phần nân ao hất n họ môn àm uen văn họ ho háu 5-6 tuổi tr ờn ầm non Ea Na độ nhận th , ảm th văn họ háu tăn ên rõ rệt so với ban đầu năm họ Cá iải pháp iúp ho iáo viên nhiều tron việ bồi d ỡn huyên môn, tron ĩnh vự phát triển n ôn n ho trẻ ặ biệt òn hỗ tr ho n ời àm ôn tá hỉ đạo huyên môn áp d n ôn việ ó hiệu uả Quan trọn ả biện pháp ó tính khả thi thú đẩy để iáo d văn họ tron tr ờn ầm non thật hoạt độn iúp trẻ phát triển toàn diên Khả năn n d n : ột s biện pháp iúp trẻ 5-6 tuổi họ t t môn Làm uen văn họ tr ờn ầm non Ea Na đ áp d n 5/5 ớp tron tr ờn ầm non Ea Na Với kết uả ý n hĩa sán kiến ó thể áp d n ho s tr ờn ầm non tron khu vự huyện Krôn Ana, óp phần nân ao hất n ho trẻ àm uen văn họ ề tài ó thể phát triển mở rộn thêm ho năm họ sau, ta nân ao yêu ầu với trẻ Và sán tạo nh n hình th tổ h hấp dẫn Bài họ kinh n hiệm: Th à: Hiểu nắm hắ ý n hĩa, tầm uan trọn việ nân ao hất n ho trẻ àm uen văn họ đ i với trẻ tron nhà tr ờn từ iáo viên khôn n ừn họ hỏi để nân ao trình độ huyên môn, tạo độn ự thú đẩy phon trào thi đua iáo viên môn Th hai à: Sử d n hiệu uả h đọ diễn ảm, kể truyện diễn ảm từ tạo điều kiện ho iáo viên tự tin tron truyền th kiến th ho trẻ, iúp trẻ ảm nhận tá phẩm h ó hiệu uả Th ba à: Tạo môi tr ờn văn họ tron tr ờn ớp ầm non ũn yếu t uan trọn thú đẩy thành ôn việ nân ao hất n ho trẻ àm uen với tá phẩm văn họ tron nhà tr ờn , ua biện pháp iúp trẻ h n thú yêu môn họ Th t à: Làm t t ôn tá ph i kết h p với ph huynh tron nhà tr ờn , tuyên truyền vận độn ph huynh ủn hộ vật hất, mua sắm tran thiết bị ph v t t ho huyên đề N oài kết h p với oa đài truyền thôn, buôn àm t t ôn tá tuyên truyền, đ a bài, đ a tin tạo đ đồn tình ph huynh Th năm à: Việ tự họ tự bồi d ỡn huyên môn để nân ao n hiệp v iáo viên biện pháp thú đẩy, nân ao hất n iản dạy môn văn họ tron nhà tr ờng Biết tìm tòi họ hỏi, tí h ũy kinh n hiệm, nhanh nhạy, tiếp ận, nắm bắt ph ơn pháp 29 Tí h ự s u tầm, ải biên, sán tá nh n thơ, âu huyện, tranh minh họa, trò bổ tr ho thơ, âu huyện tron hủ đề ho trẻ hoạt độn Th sáu à: Biết ph i h p, đan xen môn Văn họ với môn họ Tí h h p, ồn hép môn họ vào tiết văn họ Tận d n hội ho trẻ àm uen với Văn họ ú , nơi h h p ý, d ới nhiều hình th Ki v g i với Phòn iáo d đào tạo: Quan tâm đầu t xây dựn ho việ nân ao hất n sở vật hất, tran thiết bị, tranh truyện ph ho trẻ àm uen với văn họ tron nhà tr ờn Th ờn xuyên mở đ t tập huấn để nân đội n ũ iáo viên tron tr ờn - i với tr ờn ao trình độ huyên môn ho ầm non Ea Na: Vào dịp ễ hội tổ h hội thi, khuyến khí h trẻ tham ia để trẻ mạnh dạn tự tin thể năn khiếu ĩnh vự àm uen văn họ trẻ đ họ Người Vi Tr T ươ g 30 TÀ L ỆU THAM KHẢO SỬ DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH NGH ÊN CỨU THỰC H ỆN ĐỀ TÀ 1.Tạp hí GD N 2.Tài iệu Bồi d ỡn th ờn xuyên – Nhà xuất iáo d Thự trạn tr ờn Việt Nam N Ea Na kinh n hịêm thân 4.Cơ sở ý uận khoa họ môn àm uen văn họ Ph ơn pháp tổ h hoạt độn àm uen tá phẩm văn họ Nh n sán kiến kinh n hiệm họn ọ - Nhà xuất iáo d Kế hoạ h iáo d iáo d Việt Nam tổ h thự hoạt độn iáo d Việt Nam – Nhà xuất 8.Tuyển họn iáo án ho ớp mẫu iáo 5-6 tuổi ĩnh vự phát triển n ôn n Nhà xuất iáo d Việt Nam Ch ơn trình iáo d ầm Non – Nhà xuất iáo d - ầm Non 10 H ớn dẫn sử d n đánh iá trẻ theo huẩn phát triển trẻ em 11 Sổ tay ôn tá iáo viên kh i ầm Non 31 NHẬN XÉT CỦA HỘ ĐỒNG CHẤM SÁNG K ẾN TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘ ĐỒNG SÁNG K ẾN 32 NHẬN XÉT CỦA HỘ ĐỒNG CHẤM SÁNG K ẾN HUYỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘ ĐỒNG SÁNG K ẾN 33 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA TRƯỜNG MẦM NON EA NA  SÁNG K ẾN K NH NGH ỆM ĐỀ TÀ : MỘT SỐ B ỆN HÁ G Ú TRẺ 5-6 TUỔ HỌC TỐT MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC TẠ TRƯỜNG MẦM NON EANA Họ ê ác giả : Tr T ươ g Đơ v cô g ác : Trườ g M Trì : Đại ọc Mô ộ ạo ạo : Sư p M o Ea Na non Ea Na, tháng 02 năm 2016 34 [...]... CHỦ TỊCH HỘ ĐỒNG SÁNG K ẾN 33 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ÀO TẠO HUYỆN KRÔNG ANA TRƯỜNG MẦM NON EA NA  SÁNG K ẾN K NH NGH ỆM ĐỀ TÀ : MỘT SỐ B ỆN HÁ G Ú TRẺ 5- 6 TUỔ HỌC TỐT MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC TẠ TRƯỜNG MẦM NON EANA Họ và ê ác giả : Tr T ươ g Đơ v cô g ác : Trườ g M Trì : Đại ọc Mô ộ ào ạo ào ạo : Sư p ạ M o Ea Na non Ea Na, tháng 02 năm 20 16 34 ... bình Yếu Họ sinh 56 tuổi 127 40 62 25 0 28 Ki 1 K g : : Nh n nhận định hun : ột s biện pháp iúp trẻ 5- 6 tuổi họ t t môn àm uen văn họ tại tr ờn ầm non Ea Na đã ó phần nân ao hất n họ môn àm uen văn họ ho á háu 5- 6 tuổi tr ờn ầm non Ea Na độ nhận th , ảm th văn họ ủa á háu đã tăn ên rõ rệt so với ban đầu năm họ Cá iải pháp trên đã iúp ho iáo viên rất nhiều tron việ bồi d ỡn huyên môn, nhất à tron ĩnh... triển n ôn n ho á trẻ ặ biệt òn hỗ tr ho n ời àm ôn tá hỉ đạo huyên môn áp d n ôn việ ủa mình ó hiệu uả Quan trọn hơn ả à á biện pháp ó tính khả thi đã thú đẩy để iáo d văn họ tron tr ờn ầm non thật sự à hoạt độn iúp trẻ phát triển toàn diên Khả năn n d n : ột s biện pháp iúp trẻ 5- 6 tuổi họ t t môn Làm uen văn họ tại tr ờn ầm non Ea Na đã đ áp d n tại 5/ 5 ớp tron tr ờn ầm non Ea Na Với kết uả và ý...- Biện pháp 7: Ph i h p, đan xen, tí h h p văn họ với á môn họ khá và á hoạt độn 3.1 Mục tiêu của giải pháp, biện pháp: i với biện pháp 1: Tìm hiểu đặ điểm ĩnh hội ủa trẻ việ họ mà hơi: ầm non ua ây à biện pháp ĩnh hội tá phẩm một á h t t nhất vì đặ điểm họ tập ủa trẻ ở a tuổi ầm non à “ họ mà hơi, hơi mà họ ” Khi ựa họn biện pháp này trẻ nh đ hơi một trò hơi ho nên trẻ rất h n thú,... truyền th tá phẩm văn họ ho trẻ n ày àn hay, hấp dẫn và ôi u n trẻ và xem nh một bộ môn n hệ thuật ần đ pháp huy 4 K q ả ược q a ảo g iệ giá r oa ọc của vấ ề g iê cứ Nh n biện pháp trên đã ó tính khả thi sau sáu thán áp d n tại 5 nhóm ớp 5- 6 tuổi tron tr ờn Thì thấy hất n đ ớp 100% trẻ thự sự thí h thú khi nân ên, ua khảo sát, ua dự iờ á ho trẻ àm uen với văn họ tham ia vào hoạt độn văn họ , tí h ự... trẻ đ họ trên ớp -Biện pháp 6: Tự họ , tự bồi d ỡn , nân ao trình độ huyên môn ủa iáo viên iúp trẻ nân ao hất n àm uen với tá phẩm văn họ : Biện pháp này iúp iáo viên tự bồi d ỡn trình độ huyên môn, n hiệp v , họ hỏi đ nhiều kinh n hiệm, sử d n á hình th tổ h sinh độn , sán tạo, á h th ên ớp ôi u n trẻ ây à biện pháp uan trọn mà iáo viên nào ũn ần tí h ũy kinh n hiệm ho bản thân để iúp trẻ họ t t môn. .. hán, tẻ nhạt đ i với trẻ Biện pháp đó iúp trẻ hi nhớ á tá phẩm văn họ , trẻ sẽ nhớ âu vì đ nhắ ại ở á môn họ khá , á hoạt độn khá Sử d n t t biện pháp này iúp tiết họ ôi u n, phát triển n ôn n và ghi nhớ tá phẩm 3 2 Nội d g và các ức ực iệ giải p áp biệ p áp: -Biện pháp 1: Tìm hiểu đặ điểm ĩnh hội ủa trẻ ầm non ua việ họ mà hơi: Cho trẻ họ thôn ua hình th này tái hiện ại á tá phẩm văn họ thôn ua trò... sẽ khôn khô khan, n nhắ n a Vui hơi à hoạt độn hủ đạo ủa trẻ ầm non nên khi sử d n biện pháp này thành ôn trẻ tự sử d n n ôn n nói ủa mình, tái hiện ại tá phẩm văn họ , iúp trẻ phát triển đ v n từ và khắ sâu tá phẩm văn họ vào tron trí nhớ độn i với biện pháp 2: Xây dựn kế hoạ h, ựa họn hình th ho trẻ àm uen với văn họ : tổ h hoạt ây à biện pháp iúp iáo viên dựa vào thự tế ủa nhà tr ờn , ủa từn ớp... rất uan trọn với trẻ, với trẻ thơ ời nói thể và ó hình ảnh trự uan minh họa ủa iáo viên iúp trẻ ảm nhận tá phẩm một á h dễ hiểu nhất Khi ựa họn iải pháp này trẻ sẽ h n thú, hú ý uan sát, ắn n he ô đọ và sử d n đồ dùn Nếu sử d n biện pháp này thành ôn òn rèn ho trẻ ó iọn đọ , kể u oát, biết uyến áy, đún iọn điệu, n điệu n ắt iọn , ờn độ Giúp trẻ ảm th đ tá phẩm văn họ i với biện pháp 4: Tạo môi tr... đề: ho trẻ àm uen với tá phẩm văn ây à biện pháp uan trọn iúp iáo viên s u tầm tranh ảnh, nội dun truyện, iúp trẻ ó điều kiện tiếp ận với tá phẩm từ đó trẻ thí h đọ truyện hơn Khi sử d n iải pháp này trẻ đ tiếp xú với với á tá phẩm ở t ờn , ó truyện thơ và ó hủ đề, trẻ sẽ ó điều kiện tiếp ận nhiều hơn àm khắ sâu hình t n và hi nhớ tá phẩm văn họ 11 - i với biện pháp 5: Ph i kết h p với ha mẹ iúp trẻ
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non ea na , skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non ea na , skkn một số biện pháp giúp trẻ 5 6 tuổi học tốt môn làm quen văn học tại trường mầm non ea na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn