Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng các công trình xây dựng

15 506 1
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 23:10

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  BÀI TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG GIẢNG VIÊN HD : GS.TS VŨ ĐÌNH PHỤNG HỌC VIÊN : Đào Phú Điệp Mà HỌC VIÊN : 1582850302086 LỚP : 23QLXD22 Hà Nội, tháng năm 2016 Tiểu luận: Quản lý ĐỀ chấtBÀI: lượng xây GVHD: GS.TS Vũ Đình Câu 1: Hãy phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng Liên hệ công việc thực tế (Tập trung vào giai đoạn xây dựng công trình thực địa) Câu 2: Anh (chị) hiểu đủ lực điều kiện chủ đầu tư để thực công tác thiết kế, giám sát, thi công? Nêu ý kiến cá nhân Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 Tiểu luận: Quản lýBÀI chấtLÀM: lượng xây GVHD: GS.TS Vũ Đình Câu 1: Hãy phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng Liên hệ công việc thực tế ( Tập trung vào giai đoạn xây dựng công trình thực địa) Trả lời: Chất lượng quản lý chất lượng công trình xây dựng 1.1 Công trình xây dựng quy trình xây dựng công trình xây dựng 1.1.1 Công trình xây dựng sản phẩm tạo thành sức lao động người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, liên kết định vị với đất, bao gồm phần mặt đất, phần mặt đất, phần mặt nước phần mặt nước, xây dựng theo thiết kế Công trình xây dựng bao gồm : công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, lượng công trình khác Theo Luật xây dựng 1.1.2.Quy trình xây dựng tổng quát Để hoàn thành công trình xây dựng hoàn chỉnh đưa vào sử dụng phải trải qua nhiều bước công việc xây dựng Các bước quy định sau : Bước : thu thập thông tin nhu cầu xây dựng Việc thu thập thông tin nhu cầu xây dựng qua phương tiện thông tin đại chúng, từ đề nghị chủ đầu tư Bước : Khảo sát xem xét lực Các giám đốc phòng kế hoạch dự án công ty xây dựng có trách nhiệm xem xét lực công ty có đáp ứng nhu cầu chủ đầu tư hay không Nếu đáp ứng chuyển sang bước công việc Bước : Lập hồ sơ dự thầu Các phòng ban chức có trách nhiệm lập hồ sơ dự thầu để tham gia đấu thầu Bước : Tham dự đấu thầu Nhà thầu gửi hồ sơ dự thầu đến chủ đầu tư Nếu trúng thầu, nhà thầu xây dựng dược nhận công văn trúng thầu từ chủ đầu tư với giá dự thầu hồ sơ nhà thầu Bước : Thương thảo, ký hợp đồng Trong công văn trúng thầu mà chủ đầu tư gửi có quy định thời gian địa điểm thương thảo, kí hợp đồng theo nhà thầu thương thảo với chủ đầu tư Nhà thầu gửi hồ sơ dự thầu đến chủ đầu tư phải nộp 1% giá trị nêu hồ sơ mời thầu làm bảo lãnh dự thầu Nếu công trình trúng thầu hay không, chủ đầu tư trả lại số tiền Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 Thương thảo hợp Quản đồng :lýgiám củaxây nhà thầu GVHD: cử cán GS.TS đến Vũ đàmĐình Tiểukýluận: chất đốc lượng phán trực tiếp cử cán đến đàm phán điều khoản trách nhiệm, thnah toán Ơ giai đoạn này, nhà thầu phải nộp bảo lãnh thực hợp đồng thông thường khoảng 10% giá trị hợp đồng Bước : Sau ký hợp đồng, giám đốc công ty giao công trình cho đội xí nghiệp đội xây dựng công ty để thi công Nhà thầu phép thuê thầu phụ để thi công phần hạng mục công trình ( danh sách nhà thầu phụ phải chủ đầu tư cho phép ) Bước : Lập phương án biện pháp thi công Đơn vị công ty nhận thi công công trình phải lập biện pháp thi công ( phải phù hợp với tiến đọ vấn đề khác hồ sơ dự thầu ) Bước : Nhập vật tư, thiết bị, nhân lực Đơn vị thi công tiến hành tập kết thiết bị thi công, nhân lực thi công đến công trường để tiến hành thi công Sau vào tiến độ thi công nhu cầu nguyên vật liệu để tiến hành tập kết vật tư Trong vấn đề tập kết vật liệu, không tập kết nhiều không tập kết (hay thiếu ) Phải mua vật liệu cho đảm bảo giai đoạn Nguyên vật liệu phải đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phải đồng ý chủ đầu tư Ví dụ : Thép phải mang thí nghiệm trước đưa vào sử dụng công trình Bước : Thực xây lắp Trong trình thi công, phải đảm bảo an toàn lao động vệ sinh môi trường, tiếp biện pháp thi công phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hành phải chủ đầu tư nghiệm thu phần, công tác Bước 10 : Nghiệm thu Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn giám sát đơn vị thi công tiến hành nghiệm thu phần công việc, giai đoạn công việc Nếu hạng mục công việc chưa đảm bảo, nhà thầu phải tiến hành làm lại cho đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chất lượng Bước 11 : Lập hồ sơ hoàn công hồ sơ toán công trình 1.2 Chất lượng quản lý chất lượng công trình xây dựng 1.2.1 Quan niệm đại chất lượng công trình xây dựng Thông thường xét từ góc độ thân sản phẩm xây dựng, chất lượng công trình đánh giá đặc tính : công năng, độ tiện dụng ; tuân thủ tiêu chuẩn kỹ thuật, độ bền vưnng, tin cậy , tinhd thẩm mỹ, an toàn khai thác sử dụng, tính kinih tế; dặc biệt đảm bảo tính thời gian ( thời gian phục vụ công trình ) Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 Rộng hơn,Tiểu chấtluận: lượngQuản cônglýtrình dựng cầnGS.TS Vũ hiểuĐình chất xây lượng xâycòn có thểGVHD: không từ góc độ thân sản phẩm xây dựng người hưởng thụ sản phẩm xây dựng mà trình hình thành sản phẩm xây dựng với vấn đề liên quan khác Một số vấn đề : Chất lượng công trình xây dựng cần quan tâm từ hình thành ý tưởng xây dựng công trình, từ khâu quy hoạch, lập dự án, đến khảo sát thiết kế, thi công giai đoạn khai thác, sử dụng dỡ bơ công trình sau hết thời hạn phục vụ Chất lượng công trình xây dựng thể chất lượng quy hoạch xây dựng, chất lượng dự án đầu tư xây dựng công trình, chất lượng khảo sát, chất lượng vẽ thiết kế Chất lượng công trình tổng thể phải hình thành từ chất lượng nguyên vật liệu, cấu kiện, chất lượng công việc xây dựng riêng lẻ, phận, hạng mục công trình Các tiêu chuẩn kỹ thuật kết thí nghiệm, kiểm định nguyên vật liệu, cấu kiện, máy móc thiết bị mà trình hình thành thục bước công nghệ thi công, chất lượng công việc đội ngũ công nhân, kỹ sư lao động trình thực hoạt động xây dựng Vấn đề an toàn không khâu khai thác sử dụng người thụ hưởng công trình mà giai đoạn thi công xây dựng đội ngũ công nhân kỹ sư xây dựng Tính thời gian thời hạn công trình xây dựng phục vụ mà thời hạn phai xây dựng hoàn thành, đưa công trình vào khai thác sử dụng Tính kinh tế số tiền toán công trình chủ đầu tư trả mà thể góc độ đảm bảo lợi nhuận cho cho nhà đầu tư thực hoạt động dịch vụ xây dựng lập dự án, khảo sát thiết kế, thi công xây dựng Vấn đề môi trường cần ý không từ góc độ tác động dự án tới yếu tố môi trường mà tác động theo chiều ngược lại, tức tác động yếu tố môi trường tới trình hình thành dự án 1.3 Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1.3.1 Thực chất quản lý chất lượng công trình xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng tập hợp hoạt động từ đề yêu cầu, quy định thực yêu càu quy định biện pháp kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống Hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ yếu công tác giám sát tự giám sát chủ đầu tư chủ thể khác 1.3.2 Vai trò quản lý chất lượng công trình xây dựng Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 Công tác quản chấtQuản lượnglýcác trình vai trò to lớnVũ đốiĐình Tiểu lý luận: chấtcông lượng xâyxây dựng có GVHD: GS.TS với nhà thầu, chủ đầu tư doanh nghiệp xây dựng nói chung, vai trò thể cụ thể : Đối với nhà thầu, việc đảm bảo nâng cao chất lượng công trình xây dựng tiết kiệm nguyên vật liệu, nhân công, máy móc thiết bị, tăng suất lao động Nâng cao chất lượng công trình xây dựng tư liệu sản xuất có ý nghĩa quan trọng tới tăng suất lao động, thực tiấn khoa học công nghệ nhà thầu Đối với chủ đầu tư, đảm bảo nâng cao chất lượng thoả mãn yêu cầu chủ đầu tư, tiết kiệm vốn góp phần nâng cao chất lượng sống Đảm bảo nâng cao chất lượng tạo lòng tin, ủng hộ chủ đầu tư với nhà thầu, góp phần phát triển mối quan hệ hợp tác lâu dài Quản lý chất lượng công trình xây dựng yếu tố quan trọng, định sức cạnh tranh doanh nghiệp xây dựng Hàng năm, vốn đầu tư dành cho xây dựng lớn, chiếm từ 20-25% GDP Vì quản lý chất lượng công trình xây dựng cần quan tâm Thời gian qua, có công trình chất lượng kém, bị bớt xén, rút ruột khiến dư luận bất bình Do vậy, vấn đề cần thiết đặt để công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng có hiệu 1.3.3 Nội dung hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng theo giai đoạn dự án Quản lý chất lượng công trình nhiệm vụ tất chủ thể tham gia vào trình hình thành nên sản phẩm xây dựng bao gồm: Chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức cá nhân liên quan công tác khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng, bảo hành bảo trì, quản lý sử dụng công trình Theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý chất lượng công trình xây dựng, xuyên suốt giai đoạn từ khâu khảo sát, thiết thi công khai thác công trình Nếu tạm gác vấn đề quy hoạch sang mọt bên theo hình 1, hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ yếu công tác giám sát chủ đầu tư chủ thể khác Có thể gọi chung công tác giám sát giám sát xây dựng nội dung công tác giám sát tự giám sát chủ thể thay đổi tuỳ theo nội dung hoạt động xây dựng mà phục vụ Trong giai đoạn khảo sát giám sát chủ đầu tư, nhà thầu khảo sát xây dựng phải có phận chuyên trách tự giám sát công tác khảo sát Trong trình thiết kế, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư pháp luật chất lượng thiết kế xây dựng công trình Chủ đầu tư nhiệm thu sản phẩm thiết kế chịu trách nhiệm vẽ thiết kế giao cho nhà thầu Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 Trong giaiTiểu đoạnluận: thi công dựnglượng côngxây trình có cácGVHD: hoạt động quản Quảnxây lý chất GS.TS VũlýĐình chất lượng tự giám sát nhà thầu thi công xây dựng; giám sát thi công xây dựng công trình nghiệm thu công trình xây dựng chủ đầu tư; giám sát tác giả nhà thầu thiết kế xây dựng công trình Trong giai đoạn bảo hành chủ đầu tư, chủ sở hữu chủ quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm kiểm tra tình trạng công trình xây dựng, phát hư hỏng để yêu cầu sửa chữa, thay thế, giám sát nghiệm thu công việc khắc phục sửa chữa Ngoài có giám sát nhân dân chất lượng công trình xây dựng Có thể nói quản lý chất lượng cần coi trọng tất giai đoạn từ giai đoạn khảo sát thiết kế thi công giai đoạn bảo hành công trình xây dựng Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng đến quản lý chất lượng công trình xây dựng: Cũng lĩnh vực khác sản xuất kinh doanh dịch vụ, chất lượng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng có nhiều nhân tố ảnh hưởng Có thể phân loại nhân tố theo nhiều tiêu chí khác Nhưng đề cập tới việc phân loại yếu tố nahr hưởng theo tiêu chí chủ quan khách quan Theo chủ quan (là yếu tố doanh nghiệp kiểm soát chung xuất phát từ phía thân doanh nghiệp): Đơn vị thi công : đơn vị thi công xây dựng công trường, người biến sản phẩm xây dựng từ vẽ thiết kế thành sản phẩm thực Do đơn vị thi công đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng tới chất lượng công trình công tác quản lý chất lượng Do bên cạnh kỹ nghề nghiệp mà cá nhân đơn vị có (kỹ chuyên môn), cá nhân toàn đội phải bồi dưỡng, đào tạo nhận thức chất lượng tầm quan trọng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng để họ có ý thức thực nghiêm chỉnh Đồng thời hướng hoạt động mà họ thực phải mục tiêu chất lượng Chất lượng nguyên vật liệu : Nguyên vật liệu phận quan trọng, phần hình thành nên công trình, ví phần da thịt, xương công trình nguyên vật liệu yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới chất lượng công trình Vậy nguyên vật liệu với chất lượng coi đảm bảo? Với tình trạng nguyên vật liệu nay, chẳng hạn : xi măng, cát, đá, loại tốt, luôn có lượng hàng giả, hàng nhái với chất lượng không đảm bảo hay nói chất lượng, có sử dụng loại se gây ảnh hưởng xấu tới chất lượng công trình xây dựng, chí nặng ảnh hưởng tới tính mạng người (khi công trình hoàn công đưa vào sử dụng) Do vậy, trình thi công công trình, không phát Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 kịp thời, Tiểu bị số công ý thức trụcGS.TS lợi trộnVũlẫnĐình luận: Quản nhân lý chất lượngkém, xây mục đích GVHD: vào trình thi công Cũng vậy, sắt, thép (phần khung công trình), bên cạnh hàng tốt, chất lượng cao, có thương hiệu tiếng, trôi nổi, tràn ngập thị trường không hàng nhái chất lượng Và thực trạng nữa, mẫu thí nghiệm đưa vào công trình, thường đơn vị thi công giao cho phận làm, họ không thí nghiệm mà chứng nhận luôn, không đảm bảo Chẳng hạn nước trộn bê tông cốt thép không đảm bảo ảnh hưởng đến công tác trộn đổ bê tông không đảm bảo Ý thức công nhân công tác xây dựng Như đề cập đến phần trên, ý thức công nhân công tác xây dựng quan trọng Ví dụ : công nhân ý thức, chuyên môn kém, trộn tỷ lệ kết phối không tỷ lệ xây dựng dẫn đến hậu không lường Sập vữa trần xi măng không đủ nên không kết dính Biện pháp kỹ thuật thi công : Các quy trình phải tuân thủ quy phạm thi công, không ảnh hưởng tới chất lượng công trình, cấu kiện chịu lực không đảm bảo Ví dụ cấu kiện thi công công trình đặc biệt trình tự, thi công khác đi, cấu kiện không đảm bảo dẫn đến công trình có có vài phần chịu lực so với thiết kế Những yếu tố khách quan : Thời tiết : khắc nghiệt, mưa dài, ảnh hưởng chất lượng, tiến độ công trình, công nhân phải làm việc đốt cháy giai đoạn, khoảng dừng kỹ thuật không ý muốn (cốp pha cần ngày, đổ trần ngày) ảnh hưởng tới chất lượng Địa chất công trình : địa chất phức tạp,ảnh hưởng tới công tác khảo sát dẫn đến nhà thầu, chủ đầu tư , thiết kế phải bàn bạc lại, thời gian thay đổi, xử lý phương án móng công trình > ảnh hưởng đến tiến độ chung công trình Đối với công trình yêu cầu tiến độ điều bất lợi Bởi lẽ công việc xử lý móng phải tốn thời gian dài Liên hệ thực tế: Trong năm gần đây, Chất lượng công trình xây dựng địa bàn Thành phố Hà Nội có cải thiện Tuy nhiên, cần nhìn nhận, có số dự án/ công trình chất lượng chưa bảo đảm, chí vừa đưa vào sử dụng hư hỏng Do khâu giám sát thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng thất thoát vật tư, nguyên liệu, khiến chất lượng công trình không bảo đảm Nhiều công trình chưa đủ điều kiện kết cấu, độ lún theo quy định thực xây dựng, làm cho công trình nhanh xuống cấp, hư hỏng Như vậy, nguyên nhân từ đâu? Thứ là: Công tác chuẩn bị đầu tư, tư vấn thiết kế chưa tốt, chưa đầy đủ, nên chuyển sang thiết kế phải khảo sát lại Không tư vấn mà đến thiết kế lại tiếp tục mắc khiếm khuyết Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 Thứ hai là:Tiểu Thuộc vềQuản nhà thầu công trình.xây Nhiều nhà thầu có GS.TS lực luận: lý chất lượng GVHD: Vũtài Đình kém, công tác quản lý giám sát nhiều hạn chế Thứ ba là: Về quan Nhà nước, Quản lý Nhà nước lĩnh vực có nhiều văn quy định, việc triển khai thiếu đồng bộ, chưa kiên Hiện nay, vấn đề quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung vấn đề cần quan tâm Tại Thái Bình số công trình gặp cố ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công trình xây dựng như: Sập hội trường UBND xã Chương Dương (Đông Hưng) ngày 31/7/2014; Bức tượng Phật chùa Sắc Thiên Vương Quan Âm (thôn Tô Xuyên, xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ) bất ngờ bị đổ sập vào chiều 7/7/2015; Nhà văn hoá xã Thuỵ Sơn (huyện Thái Thuỵ) thi công bị sập, ngày 17/1/2015 Các công trình bị cố số nguyên nhân chủ yếu sau: *Ảnh hưởng hoạt động trước thi công đến chất lượng công trình xây dựng Mức độ ảnh hưởng hoạt động xây dựng đến chất lượng công trình xây dựng giảm dần theo thời gian tính từ thành ý tưởng dự án đến công trình xây dựng hoàn thành, bàn giao vào khai thác, sử dụng Muốn có công trình xây dựng có chất lượng tốt trước hết thiết kế phải tốt Muốn có thiết kế đạt chất lượng trước hết khảo sát phải Khảo sát sai sót dẫn đến thiết kế không đúng, phát sai sót kịp thời phải chỉnh sửa thiết kế, thay đổi biện pháp thi công, kéo dài thời gian xây dựng, phát sinh chi phí Trường hợp không phát kịp thời hạu lớn hơn, chí dẫn đến thảm hoạ lường trước Đối với công trình vấn đề thường bị kéo dài thời gian xây dựng/hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật không đảm bảo cuối phát sinh chi phí Một số trường hợp chi phí phát sinh tương đối lớn Tóm lại, ý tưởng đầu tư ban đầu, bước nghiên cứu lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (Báo cáo đầu tư xây dựng công trình) cần ý đặc biệt Sự ý đặc biệt thể chế khuyến khích, thi tuyển, hoặc/và thảo luận ý tưởng đầu tư, cách tăng định mức chi phí cho công tác lập dự án * Công tác lựa chọn nhà thầu Trong thời gian qua, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng thực tương đối tốt Trong đó, công tác lựa chọn nhà thầu thực hạng mục như: khảo sát, thiết kế, thi công, kiểm định chất lượng chứng nhận phù hợp công trình tuân thủ quy định Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 Tuy nhiên,Tiểu bên luận: cạnh Quản kết đạt được, lựa chọn cácVũ nhàĐình lý chấtđã lượng xây công tác GVHD: GS.TS thầu tồn điểm hạn chế định ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ giá thành công trình Để công trình xây dựng triển khai đáp ứng yêu cầu chất lượng tiến độ, Chủ đầu tư lưu ý vấn đề sau đây: - Hồ sơ mời thầu cần nêu rõ yêu cầu cam kết huy động đầy đủ thiết bị thi công để thực gói thầu, yêu cầu nhân (ngoài nhân đảm nhận chức danh Giám đốc điều hành) phải đáp ứng số lượng, trình độ lực, kinh nghiệm thực hợp đồng tương tự với gói thầu triển khai để xử lý đề xuất xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh trình thi công; doanh thu đảm bảo thực theo gói thầu - Sau có định công nhận Nhà thầu thi công Cấp có thẩm quyền, Chủ đầu tư phải tập hợp, cung cấp đầy đủ 01 hồ sơ dự thầu Nhà thầu trúng thầu cho Sở quản lý chuyên ngành để theo dõi, quản lý; - Trong trình thi công, phải thường xuyên rà soát đối chiếu đề xuất kỹ thuật hồ sơ dự thầu với trình triển khai (đặc biệt biện pháp tổ chức thi công, tiến độ thi công), kiểm tra phù hợp huy động nhân sự, máy móc thực tế trường với hồ sơ dự thầu, đề xuất giải pháp xử lý kịp thời đối Nhà thầu không đủ điều kiện lực thực hợp đồng * Công tác Tư vấn xây dựng công trình Lực lượng tư vấn đầu tư xây dựng công trình đánh giá có bước trưởng thành vượt bậc, mức độ định đáp ứng nhu cầu, góp phần đắc lực vào công phát triển sở hạ tầng Tư vấn đầu tư xây dựng tham gia vào dự án suốt giai đoạn: từ lập quy hoạch, lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư giai đoạn: đề xuất - khởi xướng chuẩn bị đầu tư, khảo sát, thiết kế, lập đồ án thiết kế kĩ thuật, thiết kế vẽ thi công, thẩm tra, kiểm định, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án Với khối lượng công việc đồ sộ, doanh nghiệp tư vấn đầu tư sau thời gian nhanh chóng nắm bắt, động, đổi sáng tạo để trở thành đối tác tin cậy Một số doanh nghiệp hoạch định kiên trì thực chiến lược phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học công nghệ nhiều năm, xây dựng thương hiệu uy tín Bên cạnh ưu điểm, vài năm gần đây, vấn đề chất lượng dịch vụ tư vấn xuất hiện, chí có chất lượng dịch vụ, đạo đức tư vấn Công tác lập dự án quy hoạch yếu, tư vấn chưa có tầm nhìn tổng thể, dài hạn, nên dự án bị rơi vào tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung trình thực hiện, nhiều dự án lập xong quy hoạch số liệu dự báo lạc hậu, không sử dụng Chất lượng đồ án chưa cao, tính sáng tạo kém, tượng chép đồ án phổ biến, “thiếu tính tư vấn sản phẩm tư vấn” Nhiều sai sót xuất đồ án, từ khâu khảo sát, điều tra, đến thiết kế kĩ thuật, giám sát thi công dẫn đến đồ án phải chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài thời gian thi công, phát sinh khối lượng, tăng kinh phí dự án Tư vấn Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 10 giám sát nói chung số cán không hiệnGS.TS nhiệm Tiểuyếu, luận: Quản lý chất lượng đủ xâynăng lực thực GVHD: Vũ Đình vụ tư vấn phát sinh cố, số người có hành vi tiêu cực - Công tác thí nghiệm Với vốn đầu tư xây dựng phòng thí nghiệm từ 1-3 tỷ đồng, lực phòng thí nghiệm thực phép thử thông thường số loại vật liệu phổ biến (bê tông, xi măng, vữa, kính xây dựng, gốm sứ xây dựng, vật liệu hữu cơ, thiết bị điện hay thí nghiệm quan trắc kết cấu công trình…), phép thử liên quan tới đánh giá tác động gió, động đất, cháy chưa thực Những tồn bất cập hoạt động kiểm định chất lượng công trình Nhu cầu thực tế hoạt động kiểm định lớn, số lượng tổ chức hoạt động có kinh nghiệm lĩnh vực chưa nhiều, chưa có chuyên gia đào tạo chuyên nghiệp Ngành kiểm định thiếu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật hướng dẫn phương pháp kiểm định Công tác kiểm định chất lượng công trình tồn số bất cập như: Chưa phân định rõ ranh giới công việc thực tổ chức kiểm tra, chứng nhận với tổ chức tư vấn giám sát; quy trình thực chưa có thống nhất… Nguyên nhân thiếu quy định công nhận tổ chức kiểm định, nên thống kê xác số lượng, quản lý lực tổ chức hoạt động lĩnh vực Thực tế cho thấy, cần bổ sung quy định công nhận tổ chức kiểm định chất lượng công trình, sửa đổi quy định điều kiện lực tổ chức cho phù hợp Ngoài ra, cần mở rộng hoạt động sang lĩnh vực chứng nhận vật liệu, sản phẩm xây dựng * Công tác quản lý chất lượng vật liệu thi công Công trình xây dựng sản phẩm tạo thành sức lao động người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, liên kết định vị với đất, bao gồm phần mặt đất, phần mặt đất, phần mặt nước phần mặt nước, xây dựng theo thiết kế Chính vậy, chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc vào chất lượng vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng lại đa dạng chủng loại Để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng, cần kiểm tra, giám sát chất lượng chúng đưa vào sử dụng Công tác quản lý chất lượng vật liệu thi công xây dựng công tác công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung vật liệu xây dựng nói riêng phải tuân theo Luật Xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP Chính phủ quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng Qua việc kiểm tra chất lượng công trình có chất lượng cho thấy nhiều tồn tại, chất lượng vật liệu đưa đến chân công trình xây dựng, đặc biệt chủng loại vật liệu xây dựng khai thác tự nhiên vật liệu xây dựng địa phương sản xuất có lô hàng chưa đạt yêu cầu chất lượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng công trình xây dựng Đây Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 11 nhữngTiểu yếu luận: tố tác Quản động lý trực tiếplượng trongxây thi công xâyGVHD: lắp, việc kiểmVũ tra,Đình chất GS.TS kiểm soát cho loại vật liệu theo ba đặc trưng “định tính, định hình định lượng” có thiếu sót Do vật liệu đưa đến công trình xây dựng thiếu “định lượng” (đơn vị đo lường không chuẩn), thiếu quy cách “định hình”, … nên khó khăn cho doanh nghiệp thực thi công xây lắp phận liên quan thiết kế, giám sát kỹ thuật chủ đầu tư, chủ đầu tư đơn vị quản lý liên quan Tóm lại, công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng phải quan tâm hồ sơ thiết kế, điều kiện kỹ thuật hồ sơ mời thầu đặc biệt từ giai đoạn chuẩn bị thi công suốt trình thi công xây dựng công trình * Công tác an toàn, vệ sinh môi trường dự án Để đảm bảo thực tốt công tác an toàn công trình, tính mạng người tài sản, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường dự án xây dựng công trình, yêu cầu Chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án thực số nội dung sau: - Trong trình thực dự án công trình phải đảm bảo yêu cầu an toàn xây dựng, vận hành, khai thác sử dụng công trình, an toàn phòng, chống cháy, nổ bảo vệ môi trường - Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác an toàn suốt trình thực dự án Đặc biệt trọng yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình thực đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị, tài sản, công trình xây dựng, công trình ngầm công trình liền kề - Thực biện pháp kỹ thuật an toàn riêng hạng mục công trình công việc có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn - Thực biện pháp cần thiết nhằm hạn chế thiệt hại người tài sản xảy an toàn thi công xây dựng Câu 2: Anh (chị) hiểu đủ lực điều kiện chủ đầu tư để thực công tác thiết kế, giám sát, thi công? Nêu ý kiến cá nhân Trả lời: Chủ đầu tư đủ điều kiện lực thiết kế, giám sát, thi công Chủ đầu tư đáp ứng yêu cầu sau : Đủ điều kiện lực vốn Đủ điều kiện lực nhân sư (cụ thể sau): a) Điều kiện lực thiết kế xây dựng công trình + Năng lực tổ chức tư vấn thiết kế xây dựng phân thành hạng theo loại công trình sau: • Hạng 1: Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 12 • • • • • • • • - Có 20 luận: ngườiQuản kiến trúc lượng sư, kỹ xây sư thuộc cácGVHD: chuyênGS.TS ngànhVũ phùĐình Tiểu lý chất hợp có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 1; - Có đủ chủ trì thiết kế hạng môn thuộc công trình loại; - Đã thiết kế công trình cấp đặc biệt cấp I công trình cấp II loại • Hạng 2: - Có 10 người kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp có người đủ điều kiện làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng công trình hạng 2; - Có đủ chủ trì thiết kế hạng môn thuộc công trình loại; - Đã thiết kế công trình cấp II công trình cấp III loại + Phạm vi hoạt động: Hạng 1: thiết kế công trình cấp đặc biệt, cấp I , cấp II, cấp III cấp IV loại; lập dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C loại; Hạng 2: thiết kế công trình cấp II, cấp III cấp IV loại; lập dự án nhóm B, C loại; Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thiết kế công trình cấp IV loại, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình công trình loại Đối với tổ chức tư vấn thiết kế chưa đủ điều kiện để xếp hạng, thiết kế công trình cấp IV thiết kế công trình cấp III loại b) Điều kiện lực tổ chức tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình + Năng lực tổ chức giám sát công trình phân thành hạng theo loại công trình sau: • Hạng 1: - Có 20 người có chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành phù hợp; - Đã giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt cấp I, công trình cấp II loại Hạng 2: - Có 10 người có chứng hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc chuyên ngành phù hợp; - Đã giám sát thi công xây dựng công trình cấp II công trình cấp III loại + Phạm vi hoạt động: Hạng 1: giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III IV loại; Hạng 2: giám sát thi công xây dựng công trình cấp II, III IV loại; Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV loại Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 13 Đối với tổ chức tư vấnluận: giámQuản sát thi xây dựng chưa đủ điều Vũ kiệnĐình Tiểu lý công chất lượng xây công trìnhGVHD: GS.TS để xếp hạng, giám sát thi công công trình cấp IV giám sát thi công xây dựng công trình cấp III loại c) Điều kiện lực tổ chức thi công xây dựng thi công xây dựng công trình + Năng lực tổ chức thi công xây dựng công trình phân thành hạng theo loại công trình sau: • Hạng 1: - Có huy trưởng hạng công trình loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I công trình cấp II loại • Hạng 2: - Có huy trưởng hạng hạng công trình loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng công trình cấp II công trình cấp III loại + Phạm vi hoạt động: • Hạng 1: thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III cấp IV loại; • Hạng 2: thi công xây dựng công trình từ cấp II, cấp III cấp IV loại; • Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thi công xây dựng công trình cải tạo, sửa chữa có tổng mức đầu tư tỷ đồng, nhà riêng lẻ • Đối với tổ chức thi công xây dựng công trình chưa đủ điều kiện xếp hạng, thi công cải tạo công trình thi công xây dựng công trình cấp IV tiếp sau thi công xây dựng công trình cấp IV thi công xây dựng công trình cấp III loại • TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam văn hướng dẫn Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 14 Nguyễn Xuân Phú, Kinh đâu tư, tập xây giảng cao học,GVHD: Hà Nội,GS.TS 2011; Vũ Đình Tiểu luận: Quảntế lý chất lượng Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Tham khảo website: http://www.ebook.edu.vn Học viên: Đào Phú Điệp - Lớp 23QLXD22 15 [...]... giám sát chất lượng chúng khi đưa vào sử dụng Công tác quản lý chất lượng vật liệu trong thi công xây dựng là một trong các công tác chính của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng nói chung và vật liệu xây dựng nói riêng phải tuân theo Luật Xây dựng; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Qua... với tổ chức tư vấnluận: giámQuản sát thi xây dựng chưa đủ điều Vũ kiệnĐình Tiểu lý công chất lượng xây công trìnhGVHD: GS.TS để xếp hạng, nếu đã giám sát thi công ít nhất 5 công trình cấp IV thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp III cùng loại c) Điều kiện năng lực của tổ chức thi công xây dựng khi thi công xây dựng công trình + Năng lực của tổ chức thi công xây dựng công trình được phân... dựng Qua việc kiểm tra chất lượng các công trình có chất lượng kém cho thấy còn nhiều tồn tại, trong đó chất lượng của vật liệu đưa đến chân công trình xây dựng, đặc biệt là các chủng loại vật liệu xây dựng khai thác tự nhiên và vật liệu xây dựng do địa phương sản xuất còn có những lô hàng chưa đạt yêu cầu về chất lượng gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của công trình xây dựng Đây là Học viên:... của công trình cùng loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại + Phạm vi hoạt động: • Hạng 1: được thi công xây dựng. .. loại công trình như sau: • Hạng 1: - Có chỉ huy trưởng hạng 1 của công trình cùng loại; - Có đủ kiến trúc sư, kỹ sư thuộc chuyên ngành phù hợp với loại công trình thi công xây dựng; - Có đủ công nhân kỹ thuật có chứng chỉ đào tạo phù hợp với công việc đảm nhận; - Có thiết bị thi công chủ yếu để thi công xây dựng công trình; - Đã thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt, cấp I hoặc 2 công trình. .. người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế Chính vì vậy, chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc vào chất lượng của vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng lại rất đa dạng về chủng loại Để đảm bảo được chất lượng công trình xây dựng, cần kiểm... xác số lượng, cũng như quản lý năng lực của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này Thực tế cho thấy, cần bổ sung các quy định công nhận các tổ chức kiểm định chất lượng công trình, sửa đổi quy định về điều kiện năng lực của tổ chức cho phù hợp Ngoài ra, cần mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực chứng nhận vật liệu, sản phẩm xây dựng * Công tác quản lý chất lượng vật liệu thi công Công trình xây dựng. .. loại công trình như sau: • Hạng 1: - Có ít nhất 20 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp; - Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp đặc biệt hoặc cấp I, hoặc 2 công trình cấp II cùng loại Hạng 2: - Có ít nhất 10 người có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình thuộc các chuyên ngành phù hợp; - Đã giám sát thi công. .. cho các doanh nghiệp thực hiện thi công xây lắp cũng như các bộ phận liên quan như thiết kế, giám sát kỹ thuật chủ đầu tư, chủ đầu tư hoặc các đơn vị quản lý liên quan Tóm lại, công tác quản lý chất lượng vật liệu xây dựng phải được quan tâm trong hồ sơ thiết kế, trong các điều kiện kỹ thuật của hồ sơ mời thầu và đặc biệt từ giai đoạn chuẩn bị thi công và trong suốt quá trình thi công xây dựng công trình. .. Đã giám sát thi công xây dựng ít nhất 1 công trình cấp II hoặc 2 công trình cấp III cùng loại + Phạm vi hoạt động: Hạng 1: được giám sát thi công xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, II, III và IV cùng loại; Hạng 2: được giám sát thi công xây dựng công trình cấp II, III và IV cùng loại; Đối với tổ chức chưa đủ điều kiện để xếp hạng thì được giám sát thi công xây dựng công trình cấp IV cùng loại
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng các công trình xây dựng , Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng các công trình xây dựng , Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng các công trình xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn