Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng quản lý chất lượng tập trung

19 725 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 23:10

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI  TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG XÂY DỰNG Giảng viên hướng dẫn : Lớp : Học viên thực : MHV : Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” HÀ NỘI – 2016 Trình bày hiểu biết “Quản lý chất lượng tập trung” Bài Làm I Tổng quan chất lượng sản phẩm quản lý chất lượng sản phẩm Tổng quan chất lượng sản phẩm Trên giới, khái niệm chất lượng sản phẩm từ lâu gây tranh cãi phức tạp Nguyên nhân chủ yếu tình trạng khái niệm chất lượng nói chung chất lượng sản phẩm nói riêng nêu góc độ khác cách tiếp cận, cách nhìn nhận riêng biệt Theo quan điểm triết học, chất lượng tính xác định chất vật, tượng, tính chất mà khẳng định là khác nhờ mà tạo khác biệt với khách thể khác Chất lượng khách thể không quy tính chất riêng biệt mà gắn chặt với khách thể khối thống bao chùm toàn khách thể Theo quan điểm chất lượng mang ý nghĩa trừu tượng, không phù hợp với thực tế đòi hỏi Một khái niệm chất lượng vừa mang tính đơn giản vừa dễ hiểu có tính chất quảng bá rộng rãi tất người, đặc biệt với người tiêu dùng, với tổ chức, hoạt động sản xuất kinh doanh cung cấp dịch vụ với phương pháp quản trị chất lượng tổ chức, doanh nghiệp Một quan điểm khác chất lượng mang tính chất trừu tượng Chất lượng theo quan điểm định nghĩa đạt mức độ hoàn hảo mang tính chất tuyệt đối Chất lượng mà làm cho người nghe thấy nghĩ đến hoàn mỹ tốt nhất, cao Như vậy, theo nghĩa chất lượng chưa thoát khỏi trừu tượng Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” Đây khái niệm mang nặng tính chất chủ quan, cục quan trọng hơn, khái niệm chất lượng chưa cho phép ta định hướng chất lượng Vì vậy, mang ý nghĩa nghiên cứu lý thuyết mà khả áp dụng kinh doanh Một quan điểm thứ chất lượng theo định nghĩa W.A.Shemart nhà quản lý người Mỹ Là người khởi xướng đạo diễn cho quan điểm vấn đề chất lượng quản lý chất lượng, Shemart cho rằng: Chất lượng sản phẩm sản xuất kinh doanh công nghiệp tập hợp đặc tính sản phẩm, phản ánh giá trị sử dụng So với khái niệm trước chất lượng khái niệm Shemart coi chất lượng vấn đề cụ thể định lượng Theo quan điểm chất lượng sản phẩm yếu tố tồn đặc tính sản phẩm tồn đặc tính sản phẩm nên chất lượng sản phẩm cao đồng nghĩa với việc phải xác lập cho sản phẩm đặc tính tốt phản ánh giá trị cao cho sản phẩm chi phí sản xuất sản phẩm cao làm cho giá bán sản phẩm chừng mực khó người tiêu dùng xã hội chấp nhận Do vậy, quan điểm chất lượng Shemart mặt có ý nghĩa định nhìn chung quan điểm tách rời chất lượng với người tiêu dùng nhu cầu họ Nó thỏa mãn điều kiện kinh doanh cạnh tranh bối cảnh Quan điểm thứ chất lượng xuất phát từ phía người sản xuất Theo họ quan điểm này, chất lượng sản phẩm đạt tuân thủ tiêu chuẩn, yêu cầu kinh tế kỹ thuật đặt từ trước khâu thiết kế sản phẩm Theo quan điểm này, chất lượng gắn liền với vấn đề công nghệ đề cao vai trò công nghệ việc tạo sản phẩm với chất lượng cao Quan điểm cho “Chất lượng trình độ cao mà sản phẩm có sản xuất” Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” Do xuất phát từ phía người sản xuất nên khái niệm chất lượng theo quan điểm có nhiều bất cập mang tính chất chất khái niệm đặt cho nhà sản xuất câu hỏi không dễ giải đáp Thứ nhất, đề cao yếu tố công nghệ vấn đề sản xuất mà quên vấn đề sản phẩm có đạt chất lượng cao hay không người tiêu dùng nhận xét nhà sản xuất nhận xét dựa số sở không đầy đủ thiếu tính thuyết phục, công nghệ sản xuất họ Thứ hai, câu hỏi đặt cho nhà sản xuất họ lấy để đảm bảo trình sản xuất thực công nghệ họ không gặp chở ngại hay rắc rối suốt trình sản xuất, điều nữa, liệu công nghệ họ có thích hợp với nhu cầu loại sản phẩm, kể sản phẩm cứng loại sản phẩm thay thị trường hay không Như vậy, theo khái niệm chất lượng nhà sản xuất không tính đến tác động luôn thay đổi thay đổi cách liên tục môi trường kinh doanh hệ tất yếu nó, họ say xưa với sản phẩm chất lượng cao họ lúc nhu cầu người tiêu dùng chuyển sang hướng khác, cấp độ cao Để khắc phục hạn chế tồn khuyết tật khái niệm buộc nhà quản lý, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải đưa khái niệm bao quát hơn, hoàn chỉnh chất lượng sản phẩm Khái niệm mặt phải đảm bảo tính khách quan, mặt khác phải phản ánh vấn đề hiệu sản xuất kinh doanh mà chất lượng sản phẩm chất lượng cao mang lại cho doanh nghiệp, cho tổ chức Cụ thể hơn, khái niệm chất lượng sản phẩm phải thực xuất phát từ hướng người tiêu dùng Theo quan điểm thì: “Chất lượng phù hợp cách tốt với yêu cầu mục đích người tiêu dùng”, với khái niệm chất lượng bước trình sản xuất kinh doanh phải việc nghiên cứu tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng loại sản phẩm hàng Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” hóa dịch vụ mà doanh nghiệp định cung cấp thị trường Các nhu cầu thị trường người tiêu dùng luôn thay đổi đòi hỏi tổ chức, doanh nghiệp định cung cấp thị trường Các nhu cầu thị trường người tiêu dùng luôn thay đổi đòi hỏi tổ chức, doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh phải liên tục đổi cải tiến chất lượng, đáp ứng kịp thời thay đổi nhu cầu hoàn cảnh điều kiện sản xuất kinh doanh Đây đòi hỏi mang tính chất đặc trưng kinh tế thị trường trở thành nguyên tắc chủ yếu sản xuất kinh doanh đại ngày Đó thiếu chủ động định sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự phụ thuộc nhiều phức tạp doanh nghiệp vào khách hàng, người tiêu dùng làm cho vấn đề quản lý trở nên phức tạp khó khăn Tuy vậy, đòi hỏi tất yếu mang tính chất thời đại lịch sử Ngoài khái niệm nêu trên, số khái niệm khác chất lượng sản phẩm đưa nhằm bổ sung cho khái niệm nêu trước Cụ thể theo chuyên gia chất lượng chất lượng là: Sự phù hợp yêu cầu Chất lượng phù hợp với công dụng Chất lượng thích hợp sử dụng Chất lượng phù hợp với mục đích Chất lượng phù hợp tiêu chuẩn (bao gồm tiêu chuẩn thiết kế tiêu chuẩn pháp định) Chất lượng thỏa mãn người tiêu dùng - Theo tiêu chuẩn ISO – 8402/1994 Chất lượng tập hợp đặc tính thực thể khả thỏa mãn nhu cầu xác định cần đến - Theo định nghĩa ISO 9000/2000 Chất lượng mức độ tập hợp đặc tính vốn có đáp ứng yêu cầu Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” - Theo tổ chức tiêu chuẩn hóa quóc tế Chất lượng tổng thể chi tiêu, đặc trưng sản phẩm thể thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng, phù hợp với công dụng mà người tiêu dùng mong muốn với chi phí thấp thời gian nhanh Như vậy, chất lượng sản phẩm dù hiểu theo nhiều cách khác dựa cách tiếp cận khác có điểm chung Đó phù hợp với yêu cầu Yêu cầu bao gồm yêu cầu khách hàng mong muốn thỏa mãn nhu cầu yêu cầu mang tính kỹ thuật, kinh tế tính chất pháp lý khác Với nhiều khái niệm dựa quan điểm khác trên, trình quản lý chất lượng cần phải xem xét chất lượng sản phẩm thể thống Các khái niệm có phần khác không loại trừ mà bổ sung cho Cần phải hiểu khái niệm chất lượng cách có hệ thống đảm bảo hiểu cách đầy đủ hoàn thiện chất lượng Có vậy, việc tạo định trình quản lý nói chụng trình quản lý chất lượng nói riêng đảm bảo đạt hiệu cho trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hay tổ chức Tổng quan quản lý chất lượng sản phẩm Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 9000 cho rằng: Quản lý chất lượng hoạt động có chức quản lý chung nhằm mục đích đề sách, mục tiêu, trách nhiệm thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng Các phương pháp quản lý chất lượng a) Phương pháp kiểm tra chất lượng Phương pháp hình thành từ lâu chủ yếu tập trung vào khâu cuối (sản phẩm sau sản xuất) Căn vào yêu cầu kỹ thuật, tiêu Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” chuẩn thiết kế hay quy ước hợp đồng mà phận kiểm tra chất lượng tiến hành kiểm tra nhằm ngăn chặn sản phẩm hư hỏng phân loại sản phẩm theo mức chất lượng Do vậy, muốn nâng cao chất lượng sản phẩm người ta cho cần nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật cách tăng cường công tác kiểm tra Tuy nhiên với cách kiểm tra không khai thác tiềm sáng tạo cá nhân đơn vị để cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm Hơn việc kiểm tra gây nhiều tốn loại bỏ phế phẩm Mặc dù phương pháp có số tác dụng định nhằm xác định phù hợp đặc tính thực tế (đối tượng so với quy định) b) Phương pháp kiểm soát chất lượng toàn diện Thuật ngữ kiểm soát chất lượng toàn diện Feigebaum đưa lần xuất sách Total Quality Control (TQC) ông năm 1951 Trong lần tái lần thứ ba năm 1983, Ông định nghĩa TQC sau: Kiểm soát chất lượng toàn diện hệ thống có hiệu để thể chế hóa nỗ lực phát triển cải tiến chất lượng nhóm khác vào tổ chức cho hoạt động Marketing, kỹ thuật dịch vụ tiến hành cách kinh tế nhất, thỏa mãn hoàn toàn khách hàng Kiểm soát chất lượng toàn diện huy động nỗ lực đơn vị công ty vào trình có liên quan tới trì cải tiến chất lượng Điều giúp tiết kiệm tối đa sản xuất, dịch vụ, đồng thời thỏa mãn nhu cầu khách hàng Như kiểm tra kiểm soát chất lượng có khác Kiểm tra so sánh, đối chiếu chất lượng thực tế sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật, từ loại bỏ phế phẩm Kiểm soát hoạt động bao quát hơn, toàn diện Nó bao gồm toàn hoạt động Marketing, thiết kế, sản xuất, so sánh, đánh giá chất lượng dịch vụ sau bán hàng, tìm nguyên nhân biện pháp khắc phục Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” c) Phương pháp quản lý chất lượng toàn diện Trong năm gần đây, đời nhiều kỹ thuật quản lý mới, góp phần nâng cao hoạt động quản lý chất lượng, hệ thống “vừa lúc” sở cho lý thuyết quản lý chất lượng toàn diện TQM Mục tiêu TQM cải tiến chất lượng sản phẩm thỏa mãn khách hàng mức tốt cho phép Đặc điểm bật TQM so với phương pháp quản lý chất lượng trước cung cấp hệ thống toàn diện cho công tác quản lý cải tiến khía cạnh có liên quan đến chất lượng huy động tham gia phận cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đặt Phương pháp TQM có số đặc điểm bản: - Mục tiêu: coi chất lượng hàng đầu, hướng tới khách hàng - Quy mô: TQM phải kết hợp với JIT nghĩa phải mở rộng kiểm soát - Cơ sở hệ thống TQM: người (trong ba khối sản xuất kinh doanh máy móc thiết bị, phương pháp công nghệ, thông tin nhân sự) Điều có nghĩa cần có hợp tác tất người doanh nghiệp từ cấp lãnh đạo đến công nhân xuyên suốt trình từ nghiên cứu – triển khai – thiết kế - chuẩn bị - sản xuất – quản lý – dịch vụ -sau bán Kỹ thuật thực hiện: áp dụng vòng tròn cải tiến chất lượng Deming: PDCA Plan (Lập kế hoạch): Xác định phương pháp đạt mục tiêu Trong công tác quản lý chất lượng thường sử dụng công cụ sơ đồ nhân quả, biểu đồ Pareto để tìm nguyên nhân, phân tích đề biện pháp thích hợp Do (thực công việc): Chú ý nguyên tắc tự nguyện tính sáng tạo thành viên Thực tác động quản trị thích hợp Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” Check (Kiểm tra kết thực công việc): Mục tiêu để phát sai lệch điều chỉnh kịp thời trình thực Trong công tác quản lý chất lượng việc kiểm tra tiến hành nhờ phương pháp thống kê Huấn luyện đào tạo cán (tin vào lòng người không cần phải kiểm tra thái quá) Act (điều chỉnh): Khắc phục sai lệch sở phòng ngừa (phân tích, phát hiện, loại bỏ nguyên nhân có biện pháp chống tái diễn) Vòng tròn Deming công cụ quản lý chất lượng giúp cho doanh nghiệp không ngừng cải tiến, hoàn thiện nâng cao hiệu chức vòng tròn Deming PDCA có mục tiêu rõ ràng song chúng có tác động qua lại với vận động theo hướng nhận thức phải quan tâm đến chất lượng trước hết Quá trình thực vòng tròn PDCA người ta đưa vòng tròn PDCA cải tiến II Quản lý chất lượng tập trung Quản lý chất lượng xây dựng Quản lý chất lượng công trình xây dựng hoạt động quản lý chủ thể tham gia hoạt động xây dựng theo quy định pháp luật có liên quan trình chuẩn bị, thực đầu tư xây dựng công trình khai thác, sử dụng công trình nhằm đảm bảo yêu cầu chất lượng an toàn công trình Nguyên tắc chung quản lý chất lượng công trình xây dựng : Công tác khảo sát/thiết kế, thi công xây dựng công trình phải đảm bảo an toàn cho thân công trình công trình lân cận; đảm bảo an toàn trình thi công xây dựng tuân thủ quy định Nghị định Công trình, hạng mục công trình nghiệm thu để đưa vào sử dụng đáp ứng yêu cầu thiết kế, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, dẫn kỹ thuật yêu cầu khác chủ đầu tư theo nội dung hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện lực phù hợp với công việc thực hiện, có hệ thống quản lý chất lượng Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” chịu trách nhiệm chất lượng công việc xây dựng thực trước chủ đầu tư trước pháp luật Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, quy mô nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình trình thực đầu tư xây dựng công trình theo quy định Nghị định Người định đầu tư có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức thực quản lý chất lượng công trình xây dựng chủ đầu tư nhà thầu theo quy định Nghị định quy định pháp luật có liên quan Cơ quan quản lý nhà nước xây dựng hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý chất lượng tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình; kiểm tra, giám định chất lượng công trình xây dựng; kiến nghị xử lý vi phạm chất lượng công trình xây dựng theo quy định pháp luật Quản lý chất lượng thi công xây dựng Chất lượng thi công xây dựng công trình phải kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện thiết bị sử dụng vào công trình công đoạn thi công xây dựng, chạy thử nghiệm thu đưa hạng mục công trình, công trình hoàn thành vào sử dụng Trình tự trách nhiệm thực chủ thể quy định sau: Quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng Quản lý chất lượng nhà thầu trình thi công xây dựng công trình Giám sát thi công xây dựng công trình chủ đầu tư, kiểm tra nghiệm thu công việc xây dựng trình thi công xây dựng công trình Giám sát tác giả nhà thầu thiết kế thi công xây dựng công trình Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải kiểm định xây dựng trình thi công xây dựng công trình Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 10 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng quan nhà nước có thẩm quyền Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ công trình bàn giao công trình xây dựng Trước thi công xây dựng, chủ đầu tư nhà thầu thi công xây dựng phải thống nội dung hệ thống quản lý chất lượng chủ đầu tư nhà thầu; kế hoạch biện pháp kiểm soát chất lượng sở dẫn kỹ thuật đề xuất nhà thầu, bao gồm: - Sơ đồ tổ chức, danh sách phận, cá nhân chủ đầu tư nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng công trình theo quy định hợp đồng xây dựng; quyền nghĩa vụ chủ thể công tác quản lý chất lượng công trình - Mục tiêu sách đảm bảo chất lượng - Kế hoạch tổ chức thí nghiệm kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc thông số kỹ thuật công trình theo yêu cầu thiết kế dẫn kỹ thuật - Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình thiết bị công nghệ sử dụng, lắp đặt vào công trình - Quy trình kiểm tra, giám sát thi công xây dựng, giám sát chế tạo lắp đặt thiết bị; xác định công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng phận công trình xây dựng cần nghiệm thu; quy định nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, biểu mẫu biên nghiệm thu Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 11 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” - Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ thi công xây dựng - Quy trình lập quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trình thi công xây dựng; hình thức nội dung nhật ký thi công xây dựng công trình; biểu mẫu kiểm tra; quy trình hình thức báo cáo nội bộ, báo cáo chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành xử lý văn thông báo ý kiến bên quy trình giải vấn đề phát sinh trình thi công xây dựng - Thỏa thuận ngôn ngữ thể văn bản, tài liệu, hồ sơ có liên quan thi công xây dựng Khi chủ đầu tư nhà thầu người nước ngôn ngữ sử dụng văn bản, tài liệu, hồ sơ tiếng Việt Nam tiếng Anh - Các nội dung khác có liên quan theo quy định hợp đồng thi công xây dựng Trách nhiệm bên liên quan quản ly chất lượng thi công xây dựng * Trách nhiệm nhà thầu thi công xây dựng Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với quy mô công trình, quy định trách nhiệm cá nhân, phận việc quản lý chất lượng công trình xây dựng Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng bên trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ thi công xây dựng công trình hình thức tổng thầu khác (nếu có) Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu hợp đồng quy định pháp luật có liên quan Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 12 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” Tiếp nhận quản lý mặt xây dựng, bảo quản mốc định vị mốc giới công trình Lập phê duyệt biện pháp thi công quy định rõ biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị công trình tiến độ thi công, trừ trường hợp hợp đồng có quy định khác Thực công tác kiểm tra, thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước xây dựng lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định tiêu chuẩn, yêu cầu thiết kế yêu cầu hợp đồng xây dựng Thi công xây dựng theo hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình an toàn thi công xây dựng Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư phát sai khác thiết kế, hồ sơ hợp đồng điều kiện trường Sửa chữa sai sót, khiếm khuyết chất lượng công việc thực hiện; chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu cố trình thi công xây dựng công trình; lập báo cáo cố phối hợp với bên liên quan trình giám định nguyên nhân cố 10 Lập nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định 11 Lập vẽ hoàn công theo quy định 12 Báo cáo chủ đầu tư tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo yêu cầu chủ đầu tư 13 Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị tài sản khác khỏi công trường sau công trình nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp hợp đồng có thỏa thuận khác Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 13 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” * Trách nhiệm nhà thầu chế tạo, sản xuất, cung cấp vât liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng Đảm bảo chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện xây dựng theo tiêu chuẩn công bố áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, đáp ứng yêu cầu thiết kế Cung cấp cho bên giao thầu đầy đủ thông tin, tài liệu liên quan tới sản phẩm, hàng hóa theo quy định pháp luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa pháp luật khác có liên quan; đảm bảo quy định nhãn mác sản phẩm, hàng hóa Thực việc chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn theo quy định pháp luật thực thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo yêu cầu hợp đồng Thực thỏa thuận với bên giao thầu quy trình phương pháp kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện xây dựng trước trình sản xuất trình cung ứng, sử dụng, lắp đặt công trình * Trách nhiệm nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình Cử người có đủ lực theo quy định để thực nhiệm vụ giám sát trưởng chức danh giám sát khác Lập sơ đồ tổ chức đề cương giám sát bao gồm nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ chức danh giám sát, lập kế hoạch quy trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra nghiệm thu, phương pháp quản lý hồ sơ, tài liệu có liên quan trình giám sát thi công xây dựng Thực giám sát thi công xây dựng theo yêu cầu hợp đồng xây dựng, đề cương chủ đầu tư chấp thuận quy định pháp luật quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghiệm thu công việc nhà thầu thi công xây dựng thực theo yêu cầu hợp đồng xây dựng Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 14 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” * Trách nhiệm giám sát tác giả nhà thầu thiết kế xây dựng công trình Nhà thầu lập thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế ba bước, nhà thầu lập thiết kế vẽ thi công trường hợp thiết kế bước hai bước cử người đủ lực để thực giám sát tác giả trình thi công xây dựng theo chế độ giám sát không thường xuyên giám sát thường xuyên có thỏa thuận riêng với chủ đầu tư hợp đồng Giải thích làm rõ tài liệu thiết kế công trình có yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng nhà thầu giám sát thi công xây dựng Phối hợp với chủ đầu tư yêu cầu để giải vướng mắc, phát sinh thiết kế trình thi công xây dựng, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý bất hợp lý thiết kế theo yêu cầu chủ đầu tư Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư kiến nghị biện pháp xử lý phát việc thi công sai với thiết kế duyệt nhà thầu thi công xây dựng Tham gia nghiệm thu công trình xây dựng có yêu cầu chủ đầu tư, phát hạng mục công trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời văn gửi chủ đầu tư Quản lý chất lượng tập trung thi công xây dựng Dựa khái niệm chất lượng quản lý chất lượng “Quản lý chất lượng tập trung” phương pháp “Quản lý chất lượng toàn diện” a Khái niệm TQM (Total Quality Management): phương pháp quản lý tổ chức, định hướng vào chất lượng dựa tham thành viên nhằm đem lại thành công dài hạn thông qua cải tiến không ngừng chất lượng Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 15 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng lợi ích thành viên công ty lợi ích cho xã hội Mục tiêu TQM không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để thoả mãn mức cao cho phép nhu cầu khách hàng b Đặc điểm Có thể nói TQM hệ thống quản lý chất lượng khoa học, hệ thống có tính tổ chức cao * Tính khoa học thể số hoạt động sau: - Mọi người làm việc cách có khoa học phấn đấu đạt mục tiêu định - Hình thành nhóm QC (Quality Circles) hoạt động sở khuyến khích người tham gia vào cải tiến liên tục - Sử dụng quy tắc 5W1H để hoạch định thiết kế chất lượng theo phương trâm “làm từ đầu” giữ vệ sinh nơi làm việc sẽ, an toàn - Sử dụng kỹ thuật thống kê (SPC) để kiểm soát cải tiến chất lượng quy trinh sản phẩm - Quản lý khoa học sở liệu thực tế xác, logic, rõ ràng lúc đồng thời lưu trữ hồ sơ để sử dụng Tính khoa học làm cho TQM trở thành hệ thống quản lý tiên tiến, hiệu lâu dài cải tiến liên tục * Tính hệ thống TQM thể chỗ: - Bất kỳ hoạt động nằm hệ thống coi quy trình (do liên quan đến nhiều yếu tố) Sự phối hợp nhịp nhàng yếu tố nguồn lực làm cho hoạt động quy trình diễn cách liên tục ổn định Đầu vào quy trình nguồn lực (nguyên vật liệu, tài chính, người ) sau biến đổi hoạt động quy trình Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 16 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” cho kết đầu (sản phẩm) Do hệ thống trở nên hoàn thiện liên tục cải tiến có phối hợp nhịp nhàng yếu tố với mục tiêu thỏa mãn nhu cầu khách hàng cách tối đa * Tính tổ chức TQM thể chỗ hệ thống quản lý tổ chức thiếu nhân tố người, tính tổ chức cam kết tất thành viên lãnh đạo điều hành cán lãnh đạo cấp, phòng ban phân xưởng Khi người trở thành yếu tố trung tâm, yếu tố tạo chất lượng - Con người TQM khuyến khích để cải tiến cho đáp ứng tối đa mong muốn khách hàng với chi phí phù hợp c Các nguyên tắc TQM TQM hệ thống quản lý mang tính toàn diện Các nguyên tắc mà TQM đưa bao gồm: - Lãnh đạo cấp cao phải người trực tiếp chịu trách nhiệm chất lượng tổ chức, doanh nghiệp: Mặc dù chất lượng tất yếu tố khâu quy trình tạo nên, tạo định ban đầu làm chất lượng hay không lại lãnh đạo định - Nguyên tắc coi trọng người: Con người luôn yếu tố trung tâm trình hoạt động Con người yếu tố để liên tục cải tiến chất lượng Do muốn nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng phải coi nhân tố người yếu tố đảm bảo cho hoạt động Trong tổ chức phải tạo môi trường mà người hoạt động cách tích cực có thông hiểu lẫn nhau, tất mục tiêu tổ chức Mặt khác phải coi người tổ chức vừa “khách hàng” vừa “người cung ứng” cho thành viên khác Phát huy nhân tố người thỏa mãn nhu cầu tổ chức Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 17 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” - Liên tục cải tiến bẳng việc áp dụng vòng tròn Deming (PDCA) Để đạt hiệu liên tục cải tiến tổ chức thực công việc theo vòng tròn PDCA (đã nhắc đến trên) - Sử dụng công cụ thống kê để cải tiến chất lượng Trước người ta thường dựa vào phòng KCS để kiếm tra sản phẩm không phù hợp có phế phẩm để sửa chữa loại bỏ chúng Chất lượng sản phẩm sản xuất không đảm bảo Nhưng ngày quản lsy chất lượng đại đòi hỏi người sản xuất phải tự kiểm soát công việc Để làm điều người ta sử dụng công cụ thống kê Có bảy công cụ thống kê thường sử dụng sau: STT Công cụ Đặc trưng Các hạng mục cần kiểm tra đưa lên bảng liệu Phiếu kiểm liệu lấy tra cách dễ dàng mà không bị bỏ sót – thực phân tích xác nhận Ghi Các cột chi hạng mục kiểm tra đánh giá để làm rõ thông tin cần thiết – làm rõ hạng mục phương pháp kiểm tra – hạng mục kiểm tra công việc kiểm tra tốt Biểu đồ Pareto đồ thị Biểu đồ Pareto Biểu đồ Pareto thấy dạng cột kết hợp với đồ thị vấn đề quan trọng đường thẳng Phân loại liệu nhất, hạng mục quan hạng mục xếp trọng nhất, biện pháp lại theo độ lớn , vẽ đồ thị cột quan trọng trước sau vẽ đường cong tần suất tích lũy Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 18 Tiểu luận “Quản lý chất lượng xây dựng” Biểu đồ nguyên nhân kết (biểu đồ xương cá, biểu đồ Ishikawa) Là biểu đồ mô tả đặc tính chất lượng có mói quan hệ đặc tính (kết ) với nhân tố chọn nhân tố quan Đầu tiên vẽ xương nhỏ nhân tố trở thành biện pháp trọng Biểu đồ cho thấy đặc Đây phần đồ thị Biểu đồ tính nhân tố biến động hình cột, phân loại liệu phân bố biến động khoảng thành khoảng liệu quan sát tần suất liệu Biểu đồ cho thấy thay đổi theo thời gian để Biểu đồ kiểm soát biết xu hướng tình trạng trình.Dữ liệu xác cho thấy toàn trình cách nhanh Biểu đồ kiểm soát đồ thị miêu tả liệu liên tục khoảng thời gian (hàng ngày, hàng giờ) chóng xác Biểu đồ Mô tả mối liên quan hai phân tán đặc tính hay hai nhân tố Sự phân vùng Phân liệu thành nhóm cách để tiến hành phân tích Cặp liệu X,Y nhằm để nghiên cứu mối liên hệ tương quan Phân vùng hiệu để phân loại nguyên nhân làm liệu biến động, phân vùng áp dụng cho công cụ Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 19 [...]... trình, công trình xây dựng không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư 3 Quản lý chất lượng tập trung trong thi công xây dựng Dựa trên những khái niệm cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng thì Quản lý chất lượng tập trung cũng chính là phương pháp Quản lý chất lượng toàn diện” a Khái niệm TQM (Total Quality Management): là phương pháp quản lý của một tổ chức,... từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng 2 Phân định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng giữa các bên trong trường hợp áp dụng hình thức tổng thầu thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình; tổng thầu thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; tổng thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế,... trình kiểm soát chất lượng, quy trình kiểm tra và nghiệm thu, phương pháp quản lý các hồ sơ, tài liệu có liên quan trong quá trình giám sát thi công xây dựng 3 Thực hiện giám sát thi công xây dựng theo yêu cầu của hợp đồng xây dựng, đề cương đã được chủ đầu tư chấp thuận và quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng 4 Nghiệm thu các công việc do nhà thầu thi công xây dựng thực hiện... vật tư, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình xây dựng theo quy định của tiêu chuẩn, yêu cầu của thiết kế và yêu cầu của hợp đồng xây dựng 7 Thi công xây dựng theo đúng hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình; đảm bảo chất lượng công trình và an toàn trong thi công xây dựng 8 Thông báo kịp thời cho chủ đầu tư nếu phát hiện bất.. .Tiểu luận Quản lý chất lượng xây dựng 6 Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) 7 Nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng 8 Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 9 Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây. .. kiểm tra, giám sát thi công xây dựng, giám sát chế tạo và lắp đặt thiết bị; xác định công việc xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công trình xây dựng cần nghiệm thu; các quy định về căn cứ nghiệm thu, thành phần tham gia nghiệm thu, biểu mẫu các biên bản nghiệm thu Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 11 Tiểu luận Quản lý chất lượng xây dựng - Biện pháp đảm bảo an... trong thi công xây dựng Khi chủ đầu tư hoặc nhà thầu là người nước ngoài thì ngôn ngữ được sử dụng trong các văn bản, tài liệu, hồ sơ là tiếng Việt Nam và tiếng Anh - Các nội dung khác có liên quan theo quy định của hợp đồng thi công xây dựng Trách nhiệm của các bên liên quan trong quản ly chất lượng thi công xây dựng * Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng 1 Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp... trình xây dựng Trước khi thi công xây dựng, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công xây dựng phải thống nhất các nội dung về hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư và của nhà thầu; kế hoạch và biện pháp kiểm soát chất lượng trên cơ sở chỉ dẫn kỹ thuật và các đề xuất của nhà thầu, bao gồm: - Sơ đồ tổ chức, danh sách các bộ phận, cá nhân của chủ đầu tư và các nhà thầu chịu trách nhiệm quản lý chất lượng. .. cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình và các hình thức tổng thầu khác (nếu có) 3 Bố trí nhân lực, cung cấp vật tư, thiết bị thi công theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan Học viên thực hiện: Nguyễn Thị Bích Ngọc - Lớp 23QLXD11 12 Tiểu luận Quản lý chất lượng xây dựng 4 Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình... định của hợp đồng xây dựng; quyền và nghĩa vụ của các chủ thể này trong công tác quản lý chất lượng công trình - Mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng - Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng; quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật - Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng quản lý chất lượng tập trung , Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng quản lý chất lượng tập trung , Tiểu luận môn quản lý chất lượng xây dựng quản lý chất lượng tập trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn