Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

128 301 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2016, 11:38

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN TRƢỜNG THIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHÀ CANG HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 HÀ NỘI – 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC TRẦN TRƢỜNG THIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHÀ CANG HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÍ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÍ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Cán hƣớng dẫn: PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan HÀ NỘI – 2015 i LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ đề tài “Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học Phổ thông Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn ” thực trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội Với tình cảm chân thành, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trang bị vốn kiến thức lý luận khoa học quản lý, giúp cho em nghiên cứu hoàn thiện đề tài Đặc biệt, tác giả luận văn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Thị Bích Loan, người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, giúp đỡ tạo cho em tự tin để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên tạo điều kiện giúp tác giả nghiên cứu, khảo sát cung cấp thông tin, tư liệu cho luận văn Xin bày tỏ lòng biết ơn tới người thân gia đình động viên, chia sẻ để hoàn thành luận văn Mặc dù có nhiều cố gắng trình nghiên cứu song luận văn không tránh khỏi sai sót, mong nhận dẫn, góp ý quý báu thầy giáo, cô giáo, bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Hà Nội, tháng 11 năm 2015 TÁC GIẢ Trần Trƣờng Thiện i DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán quản lý CBQLGD Cán quản lý giáo dục CB, GV, NV Cán bộ, giáo viên nhân viên CSVC Cơ sở vật chất GD&ĐT Giáo dục Đào tạo GV Giáo viên HĐHN Hoạt động hướng nghiệp HN Hướng nghiệp HS Học sinh KH&CN Khoa học Công nghệ KT-XH Kinh tế - Xã hội NPT Nghề phổ thông PPD Phương pháp dạy học TBDH Thiết bị dạy học THPT Trung học phổ thông ii MỤC LỤC Lời cảm ơn……………………………………………………………… … ….i Danh mục chữ viết tắt…………………………… …………………………….ii Mục lục…………………………………………………………………….……iii Danh mục bảng…………………………………………………………………vii Danh mục biểu đồ………………………………………………….………….viii Danh mục sơ đồ…………………………………………………… …………viii MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề 1.1.1 Những nghiên cứu nước 1.1.2 Những nghiên cứu nước 1.2 Một số khái niệm, quan niệm 12 1.2.1 Quản lý 12 1.2.1.1 Khái niệm 12 1.2.1.2 Các chức quản lý 14 1.2.2 Quản lý giáo dục quản lý nhà trường 15 1.2.2.1 Quản lý giáo dục 15 1.2.2.2 Quản lý nhà trường 16 1.2.3 Quản lý giáo dục hướng nghiệp 17 1.2.3.1 Hướng nghiệp 17 1.2.3.2 Giáo dục hướng nghiệp 18 1.2.3.3 Quản lý giáo dục hướng nghiệp 19 1.2.4 Nông thôn 20 1.2.4.1 Nông thôn 20 1.2.4.2 Nông thôn 21 1.3 Lý luận giáo dục hướng nghiệp 22 1.3.1 Ý nghĩa giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 22 1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, tính chất nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 23 1.3.2.1 Chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 23 1.3.2.2 Nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 26 1.3.2.3 Nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 29 1.3.2.4 Các hình thức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT hình thức: 30 iii 1.3.3 Quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 33 1.3.3.1 Quản lý việc tích hợp nội dung hướng nghiệp môn văn hóa 33 1.3.3.2 Quản lý việc giáo dục hướng nghiệp qua môn công nghệ 34 1.3.3.3 Quản lý hoạt động giáo dục nghề phổ thông lao động sản xuất 35 1.3.3.4 Quản lý hoạt động hướng nghiệp qua hoạt động ngoại khóa, tham quan 35 1.4 Xây dựng nông thôn mới, yêu cầu đặt giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 36 1.4.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cấu kinh tế trình xây dựng nông thôn 36 1.4.2 Những yêu cầu xây dựng nông thôn 38 1.4.3 Giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 39 1.5 Nội dung quản lý giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Hiệu trưởng trường THPT 41 1.5.1 Quản lý thực mục tiêu giáo dục hướng nghiệp 41 1.5.2 Quản lý thực nội dung giáo dục hướng nghiệp 42 1.5.2.1 Nâng cao nhận thức giáo dục hướng nghiệp 42 1.5.2.2 Xây dựng kế hoạch giáo dục hướng nghiệp 42 1.5.2.3 Tổ chức thực nội dung giáo dục hướng nghiệp 43 1.5.2.4 Chỉ đạo thực nội dung giáo dục hướng nghiệp 44 1.5.2.5 Bồi dưỡng đội ngũ cán quản lý, giáo viên làm công tác giáo dục hướng nghiệp 44 1.5.2.6 Chuẩn bị điều kiện phục vụ giáo dục hướng nghiệp 45 1.5.2.7 Kiểm tra, đánh giá công tác giáo dục hướng nghiệp 45 1.5.4 Quản lý điều kiện thực giáo dục hướng nghiệp 46 1.6 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý giáo dục hướng nghiệp Hiệu trưởng trường THPT 47 1.6.1 Yếu tố chủ quan 47 1.6.1.1 Yếu tố nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường phổ thông 47 1.6.1.2 Yếu tố đội ngũ giáo viên hướng nghiệp 48 1.6.2 Yêú tố khách quan 48 1.6.2.1 Yếu tố tài chính, sở vật chất cho hoạt động giáo dục hướng nghiệp 48 1.6.2.2 Yếu tố kinh tế thị trường: 48 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP 50 iv CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHÀ CANG, HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 50 2.1 Sơ lược tình hình kinh tế - xã hội huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 50 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 50 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 50 2.1.3 Thực trạng giáo dục phổ thông Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 51 2.2 Giới thiệu khảo sát 52 2.2.1 Mục tiêu khảo sát 52 2.2.2 Nội dung khảo sát 53 2.2.3 Quy mô mẫu khảo sát 53 2.2.4 Phương pháp khảo sát 53 2.3 Thực trạng giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 54 2.3.1 Một vài nét trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 54 2.3.2 Học sinh 56 2.3.3 Cơ sở vật chất 59 2.3.4 Chương trình, nội dung giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT 60 2.3.5 Phương pháp giáo dục hướng nghiệp 68 2.3.6 Đội ngũ giáo viên phụ trách giáo dục hướng nghiệp 69 2.3.7 Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ giáo dục hướng nghiệp 69 2.3.8 Cơ chế, sách, tài cán bộ, giáo viên phụ trách công tác giáo dục hướng nghiệp 69 2.4 Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 69 2.4.1 Nhận thức cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức, cha mẹ học sinh cộng đồng việc giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 70 2.4.2 Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 71 2.4.3 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 73 CHƢƠNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH THPT CHÀ CANG, HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 79 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 79 v 3.1.1 Đảm bảo tính thực tiễn biện pháp đề xuất 79 3.1.2 Đảm bảo tính đồng 79 3.1.3 Đảm bảo tính khả thi biện pháp đề xuất 80 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 80 3.1.5 Phù hợp với yêu cầu chuyển dịch cấu kinh tế trình xây dựng nông thôn xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 80 3.1.6 Phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục giai đoạn 81 3.2 Các Biện pháp 81 3.2.1 Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên vai trò, vị trí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 81 3.2.1.1 Mục đích 81 3.2.1.2 Nội dung 81 3.2.1.3 Cách thực 82 3.2.2 Biện pháp 2: Đổi quản lý thiết kế nội dung, chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 83 3.2.2.1 Mục đích 83 3.2.2.2 Nội dung 84 3.2.2.3 Cách thực 84 3.2.3 Biện pháp 3: Đổi quản lý hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 85 3.2.3.1 Mục đích 85 3.2.3.2 Nội dung 85 3.2.3.3 Cách thực 85 3.2.4 Biện pháp 4: Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 86 3.2.4.1 Mục đích 86 3.2.4.2 Nội dung 87 3.2.4.3 Cách thực 87 3.2.5 Biện pháp 5: Tổ chức tập huấn nâng cao lực cho đội ngũ CBQL, GV làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 88 3.2.5.1 Mục đích 88 3.2.5.2 Nội dung 88 3.2.5.3 Cách thực 88 vi 3.2.6 Biển pháp 6: Đổi quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 89 3.2.6.1 Mục đích 89 3.2.6.2 Nội dung 89 3.2.6.3 Cách thực 90 3.2.7 Biện pháp 7: Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 91 3.2.7.1 Mục đích 91 3.2.7.2 Nội dung 91 3.2.7.3 Cách thực 92 3.2.8 Biện pháp 8: Tăng cường phối hợp với sở đào tạo, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 94 3.2.8.1 Mục đích 94 3.2.8.2 Nội dung 94 3.2.8.3 Cách thực 95 3.3 Mối quan hệ biện pháp 96 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 vii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Thống kê đội ngũ CB, GV, NV năm 2014 54 Bảng 2.2: Thông tin học sinh năm học 2014-2015 56 Bảng 2.3: Số liệu học sinh hưởng chế độ sách năm học 20142015 57 Bảng 2.4: Kết giáo dục học sinh năm học 2013-2014 57 Bảng 5: Kết giáo dục học sinh năm học 2014-2015 58 Bảng 6: Số liệu sở vật chất 59 Bảng 2.7:Sự hỗ trợ CBQL đồng nghiệp soạn thảo nội dung giáo dục hướng nghiệp 72 Bảng 8:Yếu tố tác động đến việc lựa chọn ngành nghề học sinh 75 viii Tiểu kết chƣơng Qua việc nghiên cứu sở lý luận quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới, đồng thời kết hợp với khảo sát thực trạng việc quản lý hoạt động hướng nghiệp trường THPT Chà Cang, tác giả đề xuất số biện pháp quản lý sau đây: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên vai trò, vị trí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 2: Đổi quản lý thiết kế nội dung, chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 3: Đổi quản lý hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp4: Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 5: Tổ chức tập huấn nâng cao lực cho đội ngũ CBQL, GV làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 6: Đổi quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 7: Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 8: Tăng cường phối hợp với sở đào tạo, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Tiến trình đề xuất biện pháp quản lý, đảm bảo nguyên tắc là: Đảm bảo tính đồng bộ, Đảm bảo tính thực tiễn, Đảm bảo tính khả thi phù hợp với yêu cầu đổi giáo dục Các biện pháp đề xuất quản lý trình bày có hệ thống, dễ vận dụng Thông qua kết khảo nghiệm khẳng định biện pháp đề xuất cần thiết khả thi, công cụ hữu hiệu cho việc tổ chức tốt công tác giáo dục hướng nghiệp nhà trường phổ thông 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận GDHN phận quan trọng hoạt động giáo dục trường THPT, góp phần cụ thể hóa mục tiêu đào tạo nhà trường bước khởi đầu quan trọng trình phát triển nguồn nhân lực Trong giai đoạn nay, trường phổ thông phải đào tạo hệ trẻ thành người lao động lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể Học sinh sau tốt nghiệp THPT phải có lực tham gia nghề cụ thể địa phương tiếp tục học lên để sau làm tốt nghề Để học sinh có nghề nghiệp tương lai vững phụ thuộc vào định đắn ban đầu việc lựa chọn ngành, nghề phù hợp với lực, sở trường cá nhân, phù hợp với yêu cầu nghề đáp ứng phát triển KT-XH địa phương, đất nước Đề tài làm sáng tỏ số vấn đề lý luận QLGDHN, làm rõ khái niệm vấn đề có liên quan, làm rõ yêu cầu công tác GDHN trường THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Đề tài khảo sát thực trạng thực GDHN quản lý GDHN trường THPT Chà Cang, đánh giá thực tế công tác giáo dục hướng nghiệp nhà trường Kết thực nội dung GDHN nhà trường thấp, GDHN chưa tác động tích cực đến việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai HS Đội ngũ CBQL GV có nhận thức tương đối cao vị trí, tầm quan trọng GDHN, QLGDHN Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác nên trình thực hiện, công tác QLGDHN bộc lộ nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu GDHN giai đoạn giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng GDHN, QLGDHN trường THPT Chà Cang Để nâng cao chất lượng GDHN, mạnh dạn đề xuất biện pháp quản lý: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên vai trò, vị trí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 104 Biện pháp 2: Đổi quản lý thiết kế nội dung, chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 3: Đổi quản lý hình thức tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp4: Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 5: Tổ chức tập huấn nâng cao lực cho đội ngũ CBQL, GV làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 6: Đổi quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 7: Tăng cường quản lý sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 8: Tăng cường phối hợp với sở đào tạo, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Kết khảo nghiệm lấy ý kiến đánh giá CBQL GV cho thấy: Các biện pháp quản lý hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn đề xuất có tính cần thiết khả thi cao, phù hợp với thực tiễn nhà trường địa phương Đề tài có điểm kế thừa sản phẩm nghiên cứu trước tác giả khác, áp dụng cách phù hợp vào trường THPT Chà Cang huyện Nậm Pồ, trường thuộc vùng đặc biệt khó khăn, vùng cao Từ mở hướng quản lý hoạt động hướng nghiệp cho trường THPT vùng cao khó khăn khác địa bàn toàn tỉnh Khuyến nghị 2.1 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo - Để nghị Bộ GD&ĐT sớm ban hành đồng văn quy phạm pháp luật sách, chế độ, biên chế, tổ chức, công cụ triển khai; kinh phí vv cho hoạt động GDHN 105 - Có kế hoạch đào tạo quy cho đội ngũ giáo viên phụ trách công tác hướng nghiệp, trước mắt thống nội dung chương trình để đào tạo bồi dưỡng đội ngũ CB, GV làm công tác GDHN - Xây dựng nội dung, chương trình, hình thức giáo dục hướng nghiệp phù hợp với đặc điểm đối tượng học sinh, đặc điểm loại hình trường hệ thống trường vùng sâu, vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn 2.2 Đối với Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên - Chỉ đạo trường THPT thành lập Ban HN, có biên chế tư vấn nghề chuyên nghiệp - Vận động ban ngành đoàn thể lực lượng xã hội tham gia công tác GDHN - Phối hợp quan chức đóng địa bàn cung cấp dự báo nhu cầu sử dụng nghề nghiệp địa phương nước - Ban hành văn đạo trường THPT việc đẩy mạnh công tác GDHN Hàng năm nên tổ chức buổi hội thảo, chuyên đề GDHN để trường giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm công tác quản lý - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng giáo viên làm công tác GDHN cho trường THPT, bước xây dựng đội ngũ chuyên gia GDHN ngành - Hàng năm cần phải tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng kết tình hình thực nhiệm vụ GDHN cho HS, cần có tiêu chí đánh giá GDHN việc thực nhiệm vụ năm học trường THPT 2.3 Đối với UBND huyện Nậm Pồ - Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực địa phương, khảo sát nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực địa phương Đồng thời cung cấp số liệu định hướng đạo nhà trường công tác giáo dục hướng nghiệp - Có kế hoạch hỗ trợ, đầu tư kinh phí, trang bị sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục hướng nhà trường 106 - Chỉ đạo sở sản xuất, doanh nghiệp địa bàn huyện tạo điều kiện giáo viên, học sinh nhà trường có điều kiện thăm quan, học tập nghiên cứu thực tế 2.4 Đối với trường THPT Chà Cang - Phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh, tìm hiểu nguyện vọng, sở thích nhằm định hướng em vào ngành nghề nơi địa phương cần - Tuyên truyền đến GV, phụ huynh học sinh hiểu biết mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác GDHN trường THPT công xây dựng nông thôn huyện nhà - Hiệu trưởng cần xác định rõ mục GDHN nhiệm vụ quan trọng mục tiêu giáo dục, định đến chất lượng nhà trường - Nhà trường cần thường xuyên tổ chức bồi dưỡng chuyên đề, tự bồi dưỡng để nâng cao lực tổ chức hoạt động GDHN cho GV - Cần có nguồn chi ngân sách cho công tác GDHN, đầu tư CSVC, trang thiết bị phuc vụ GDHN - Hiệu trưởng cần tăng cường công tác đạo, kiểm tra, đánh giá kết GDHN cho HS Tổng kết, rút kinh nghiệm cách sâu sắc công tác quản lý sau học kỳ cuối năm học Vận dụng cách sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh điều kiện dạy học nhà trường - Tăng cường liên hệ với sở sản xuất, doanh nghiệp phụ huynh học sinh để nắm bắt rõ xu nghề nghiệp địa phương 107 TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Danh Ánh (1982), “Góp phần tìm hiểu vấn đề hướng nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 2 Đặng Danh Ánh (2002), “Quan điểm giáo dục hướng nghiệp”, Tạp chí giáo dục, số 37, 8/2002 Đặng Danh Ánh (2005), “Tư vấn nghề phân luồng HS phổ thông sau trung học”, Kỉ yếu hội thảo quốc tế, Đối thoại Pháp –Á vấn đề hướng cho GDHN Việt Nam Đặng Danh Ánh (2005), “Tư vấn chọn nghề cho HS phổ thông”, Tạp chí Giáo dục, số 121 Đặng Danh Ánh (2010), Giáo dục hướng nghiệp Việt Nam, Nxb Văn hóa thông tin Đặng Quốc Bảo(1997), Một số khái niệm QLGD, Trường cán quản lý GD ĐT Đặng Quốc Bảo(1998), Khoa học tổ chức quản lý, NXB thống kê, Hà Nội Nguyễn Trọng Bảo, Đoàn Chi, Cù Nguyên Hanh, Hà Thế Ngữ, Tô Bá Trọng, Trần Đức Xước, Nguyễn Thế Quảng (1989), Một số vấn đề giáo dục kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Nxb Giáo dục Nguyễn Trọng Bảo (1985), Giáo dục lao động, kĩ thuật tổng hợp hướng nghiệp nhà trường phổ thông, Nxb Sự thật, Hà Nội 10 Nguyễn Trọng Bảo (1987), Nhà trường phổ thông với việc giáo dục lao động, kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp dạy nghề, Nxb Giáo dục 11 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2004), Cơ sở khoa học quản lý, Tài liệu giảng cao học, Hà Nội 12 Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2003), Những quan điểm giáo dục đại, Tài liệu cho lớp cao học quản lý giáo dục Hà Nội 13 Phạm Tất Dong (1981), “Học tập lao động kĩ thuật hướng nghiệp với việc chuẩn bị cho học sinh vào lao động sản xuất”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 14 Phạm Tất Dong (1982), “Nhân cách hướng nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Giáo dục, số 108 15 Phạm Tất Dong (1984), Hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông (1984), Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội 16 Phạm Tất Dong (2000), Sự lựa chọn tương lai, NXB Thanh Niên 17 Phạm Tất Dong, Vũ Văn Tảo, Nguyễn Như Ất, Lưu Đình Mạc, Phạm Huy Thụ (2003), Thực trạng giải pháp phát triển nâng cao hiệu công tác hướng nghiệp trường phổ thông, Hà Nội 18 Phạm Tất Dong (chủ biên) (2012), Tư vấn hướng nghiệp cho HS Trung học sở, Nxb Giáo dục Việt Nam 19 Trần Kiểm (2003), Quản lý nhà trường PT, Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 20 Trần Kiểm (2004), Khoa học quản lý Giáo dục, Nxb, Hà Nội 21 Trần Kiểm - Bùi Minh Hiền (2006), QL LĐ nhà trường, Trường ĐHSP, Hà Nội 22 Nguyễn Văn Lê, Hà Thế Truyền (2004), Một số kinh nghiệm giáo dục phổ thông hướng nghiệp giới, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 23 Phùng Đình Mẫn (chủ biên) (2005), Một số vấn đề hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường trung học phổ thông, Nxb Giáo dục 24 Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1987), Giáo dục học tập 2, Nxb Giáo dục, Hà Nội 25 Nguyễn Thị Nhung (2009), Biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông miền núi Tây Bắc, Luận án tiến sĩ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 26 Vũ Thảo My, Nghiên cứu đề xuất giải pháp hướng nghiệp cho học sinh phổ thông huyện Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng 27 Lê Đức Phúc (1984), “Chẩn đoán tư vấn nghề nghiệp”, Hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông, Bộ Giáo dục, Hà Nội 28 Bùi Việt Phú (2009), Tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông theo tinh thần xã hội hóa, Luận án tiến sĩ, Đại học Giáo dục 29 Nguyễn Ngọc Quang (1989), Những khái niệm lý luận QLGD 30 Hà Thế Truyền (1996), Một số giải pháp tổ chức hoạt động dạy học kỹ thuật ứng dụng (nghề phổ thông) cho học sinh phổ thông bậc trung học trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp - dạy nghề, Luận án tiến sĩ khoa học Sư phạm - Tâm lý 109 31 Bộ Giáo dục Đào tạo (1984), Hoạt động hướng nghiệp trường phổ thông, Tài liệu lưu hành nội bộ, Hà Nội 32 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chương trình giáo dục phổ thông, NXB giáo dục, 2006 33 Bộ Giáo dục Đào tạo, Chỉ thị 33/ 2003/ CT-BGDĐT việc “Tăng cường giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông”; Hướng dẫn tổ chức thực môn Công nghệ, hoạt động giáo dục hướng nghiệp hoạt động giáo dục nghề phổ thông năm học 2009-2010 34 Quốc hội, Hướng dẫn thi hành số điều Luật Giáo dục, Nxb Sự thật, 2006 35 Quốc hội, Luật Giáo dục, Nxb Sự thật, 2006 36 Quyết định số 491/QĐ-TTg ban hành ngày 16/04/2009, tiêu chí quốc gia nông thôn 37 Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương khóa XI, đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo 38 Phan Thị Hồng Vinh (2006), Quản lý giáo dục - NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội 39 Nghị Hội nghị Trung ương II khoá VIII 40 Phạm Viết Vượng (2007), Giáo dục học, Nxb ĐHQG Hà Nội 41 Phạm Viết Vượng (2012), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Hà Nội 42 Phạm Viết Vượng (1996), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nxb ĐHSP Hà Nội 43 Vũ Đình Chuẩn, Lê Trần Tuấn, Trần Thị Thu Nguyễn Thị Châu, Hồ Phụng Hoàng Phoenix, Tài liệu tập huấn đổi giáo dục hướng nghiệp dạy học, Nxb Giáo dục 44 Thông tư Số 116/2006/TT- BNN, ngày 18 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn 45 Thông tư 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 việc hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia nông thôn 110 PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho học sinh THPT) Để có sở khoa ho ̣c đánh giá thực tra ̣ng và đề xuấ t mô ̣t số biê ̣n pháp góp phầ n nâng cao hiê ̣u quả hoa ̣t đô ̣ng giáo du ̣c hướng nghiệp cho ho ̣c sinh trường THPT , mong các em vui lòng cho biế t ý kiế n của mình về các vấ n đề sau : Em quan tâm suy nghĩ việc lựa chọn nghề nghiệp cho thân nhƣ nào? ( Đánh dấu X vào phương án trả lời cho ) Rất quan tâm Quan tâm Chưa quan tâm Em dự định làm sau tốt nghiệp THPT ? ( Đánh dấu X vào phƣơng án trả lời cho ) Thi vào đại học, cao đẳng Đi học trường đào tạo nghề Chưa có dự định Nếu dự định thi vào đại học cao đẳng em cho biết thêm Em dự định lựa chọn trƣờng để dự thi ? Ngành học ? Vì em lựa chọn trƣờng ?( Đánh dấu X vào phƣơng án em cho ) Vì trường có chuyên ngành em thích Vì trường có điểm đầu vào vừa sức với em Vì trường có học phí phù hợp khả kinh tế gia đình em Vì trường danh tiếng, có chất lượng đào tạo tốt Vì bạn bè em học trường nhiều Vì cha mẹ người thân muốn em thi vào Vì em lựa chọn ngành học ? ( Đánh dấu X vào phương án em cho nhất) Vì em thích ngành học Vì em thấy phù hợp với Vì chuyên ngành “hot” Vì chuyên ngành có điểm đầu vào phù hợp với sức học em 111 Vì nhiều bạn bè em chí lựa chọn chuyên ngành Vì cha mẹ, người thân định hướng cho em học chuyên ngành Lý khác : Em biết trƣờng ngành học qua nguồn thông tin nào?( Đánh dấu X vào phương án em cho với thân) Qua phương tiện truyền thông tivi, sách báo, internet Qua cha mẹ, người thân Qua đồng chí bè Qua hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường, lớp Không biết trường ngành học Qua kênh thông tin khác : Em có biết sau học xong ngành học làm nghề tƣơng lai hay không?(Đánh dấu X vào phương án em cho đúng) Biết rõ Không rõ Không biết Em đánh giá việc tổ chức giáo dục hƣớng nghiệp trƣờng em nhƣ nào?( Đánh dấu X vào phương án em cho đúng) Tốt Bình thường Chưa tốt Trong nhà trƣờng ngƣời giúp em lựa chọn nghề nghiệp?(Đánh dấu X vào phương án em cho đúng) Ban giám hiệu Giáo viên chủ nhiệm Tổ chức Đoàn Giáo viên môn Giáo viên khác Em muốn đƣợc định hƣớng nghề nghiệp nhƣ nào? Vui lòng cho biết số thông tin thân: Họ tên : Lớp : Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp em ! 112 Phụ lục PHIẾU HỎI Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giáo viên) Để có sở xác định biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp trường THPT, mong đồng chí trả lời nghiêm túc câu hỏi Đồng chí có quan tâm đến hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp nhà trƣờng không? (Đánh dấu X vào phương án đồng chí cho đúng) Rất quan tâm Quan tâm Chưa quan tâm Đồng chí có thƣờng xuyên tiến hành giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh không? (Đánh dấu X vào phương án đồng chí cho đúng) Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa Đồng chí có thƣờng xuyên đƣợc tham gia lớp bồi dƣỡng giáo dục hƣớng nghiệp chƣa?(Đánh dấu X vào phương án đồng chí cho đúng) Thường xuyên Thỉnh thoảng Chưa Theo đồng chí học sinh lựa chọn nghề dựa sở nào? (Đánh dấu X vào phương án đồng chí cho đúng) Nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực xã hội Nghề phù hợp với sở thích học sinh Nghề phù hợp với lực học sinh Nghề có thu nhập cao Nghề theo truyền thống gia đình Nghề mà gia đình có khả xin việc sau tốt nghiệp Cơ sở khác : ………………………………………………………………………… 113 Theo đồng chí giáo dục hƣớng nghiệp công việc ai? (Đánh dấu X vào phương án đồng chí cho đúng) Cán quản lý nhà trường Giáo viên chủ nhiệm Giáo viên môn Phụ huynh học sinh Chính quyền địa phương Bộ phận khác: Theo đồng chí, giáo dục hƣớng nghiệp nên thực theo hình thức ? (Đánh dấu X vào phương án đồng chí cho đúng) Tích hợp nội dung giáo dục hướng nghiệp dạy môn văn hoá Thông qua môn công nghệ Thông qua sinh hoạt hướng nghiệp Thông qua hoạt động ngoại khoá Hình thức khác: ……………………………………………………… Đồng chí đánh giá việc tổ chức hoạt động giáo dục hƣớng nghiệp cho học sinh trƣờng đồng chí đƣợc thực nhƣ nào?(Đánh dấu X vào phương án đồng chí cho đúng) Tốt Bình thường Chưa tốt Xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp đồng chí ! 114 Phụ lục PHIẾU KHẢO NGHIỆM Tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động hƣớng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn (Dành cho đối tượng CBGV trường THPT Chà Cang) Với mục đích khảo nghiệm, đánh giá tính cần thiết tính khả thi biện pháp quản lý hoạt động hướng nghiệp dạy học Xin quý thầy/cô cho biết ý kiến cách dùng dấu (X) tích vào ô thích hợp Tính cần thiết TT Tên biện pháp Rất cần Cần Ít cần Không Rất Khả Ít khả Không thiết thiết thiết Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên vai trò, vị trí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 2: Đổi quản lý thiết kế nội dung, chương trình giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 3: Đổi Tính khả thi quản lý hình thức 115 cần khả thiết thi thi thi khả thi tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 4: Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 5: Tổ chức tập huấn nâng cao lực cho đội ngũ CBQL, GV làm công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 6: Đổi quản lý kiểm tra, đánh giá kết hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 7: Tăng cường quản lý sở 116 vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn Biện pháp 8: Tăng cường phối hợp với sở đào tạo, doanh nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng tổ chức hoạt động hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn 117 [...]... luận về quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới + Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới + Chương 3: Một số biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới 6 CHƢƠNG... lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học Phổ thông Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới ” là đề tài nghiên cứu luận văn 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới 3 3 Khách... động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lí hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên 4 Giả thuyết khoa học Hiện nay công tác quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang chưa đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn Nếu đề xuất được các biện pháp quản. .. 638 học sinh trong đó: 165 học sinh lớp 12, 178 học sinh lớp 11 và 295 học sinh lớp 10 - Chủ thể quản lý: Hiệu trưởng trường THPT 6 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới 4 - Thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng. .. hướng nghiệp và quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, xác định nguyên nhân làm cơ sở đề xuất các biện pháp phù hợp Giá trị về mặt thực tiễn của luận văn còn được thể hiện qua việc đề xuất 8 biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT Chà Cang, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới Các biện... động giáo dục hướng nghiệp khoa học và phù hợp, thì sẽ nâng cao hiệu quả giáo dục hướng nghiệp, sẽ giúp cho các em học sinh lựa chọn con đường nghề nghiệp phù hợp với năng lực, sở trường, hứng thú của cá nhân, đồng thời đáp ứng yêu cầu xây nông thôn mới ở địa phương 5 Phạm vi nghiên cứu - Do thời gian có hạn, đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường. .. hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới 7 Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng một số phương pháp nghiên cứu: 7.1 Nhóm phương pháp nghiên... hướng nghiệp cho học sinh đảm bảo phù hợp với năng lực của học sinh và nhu cầu xã hội Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên, nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý giáo dục hướng nghiệp còn nhiều bất cập Vì vậy, nghiên cứu quản lý giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường THPT Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên là một yêu cầu cần thiết, có ý nghĩa khoa học và... của chính phủ và cơ quan quản lý giáo dục nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp, ngày 19/03/1981 Hội Đồng Chính Phủ đã ban hành quyết định 126/CP về “Công tác hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông và việc sử dụng hợp lý học sinh các cấp phổ thông cơ sở và phổ thông trung học tốt nghiệp ra trường Quyết định nêu rõ vai trò, vị trí, nhiệm vụ của công tác hướng nghiệp và phân công cụ... giáo dục: “ Nội dung giáo dục phổ thông phải đảm bảo yêu cầu về tính phổ thông, toàn diện, cơ bản và hướng nghiệp ” Tiếp theo là chỉ thị 33/2003 ngày 23/7/2003 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT (giáo dục & đào tạo) về việc đẩy mạnh công tác sinh hoạt hướng nghiệp và tư vấn nghề nghiệp cho học sinh phổ thông Để thực hiện được nhiệm vụ mục tiêu giáo dục đào tạo, ngành GD & ĐT nói chung và các trung tâm KTTH – HN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới , Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới , Quản lí giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường trung học phổ thông chà cang huyện nậm pồ, tỉnh điện biên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn