Khóa luận tốt nghiệp kế hoạch phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình

76 325 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2016, 20:08

LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu em có hỗ trợ Thạc sỹ Trần Thị Trúc Các nội dung nghiên cứu kết đề tài trung thực chưa công bố đề tài Những số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận xét, đánh giá tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận nào, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hội đồng kết khóa luận Hà Nội: Ngày tháng năm 2015 Sinh viên thực Trịnh Thị Hằng LỜI CẢM ƠN Là sinh viên khoa kế hoạch phát triển Học viện Chính sách Phát triển, trước hết tự hào trường, thầy cô truyền đạt kiến thức, kỹ năng, hành trang cần thiết cho sinh viên trước bước vào đường đời Sau khoa Kế hoạch phát triển trang bị sâu rộng cho kiến thức, hiểu cách đắn kế hoạch, kế hoạch phát triển làm để định kế hoạch đắn với lợi ích cao chi phí thấp Đó không kế hoạch phát triển cho vùng, địa phương, mà kế hoạch ngành, Đất nước doanh nghiệp, công ty Với tôi, hiểu điều đó, ý thức kiến thức giảng đường phần kinh niệm mà thân phải tự tích lũy yếu tố quan trọng, nỗ lực cố gắng nhiều học tập tập cuối khóa Qua thời gian thực tập Ngân hàng An Bình chi nhánh Hà Nội Nhờ giúp đỡ tận tình anh chị phòng giao dịch, phòng tín dụng phòng quan hệ khách hàng tạo điều kiện thuận lợi cho học hỏi tiếp xúc với môi trường làm việc, giúp có kiến thức thực tế hiểu rõ công việc Cùng với tận tình cô Trần Thị Trúc trực tiếp hướng dẫn trình nghiên cứu viết khóa luận Em xin gửi lời tới anh chị cô giáo lời chúc sức khỏe, thành công hạnh phúc! MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG BIỂU 1.Tính cấp thiết đề tài khóa luận Mục tiêu đề tài khóa luận Đối tượng nghiên cứu đề tài khóa luận .9 Phạm vi nghiên cứu đề tài khóa luận Phương pháp nghiên cứu đề tài khóa luận Kết cấu đề tài khóa luận CH ƠNG CƠ S L THU ẾT V THANH TO N TH V KINH NGHI M C A M T S QU C GIA T ONG VI C PH T T IỂN TH THANH TO N 10 1.1 NHỮNG HẠN CHẾ C A PH ƠNG THỨC THANH TO N T ỰC TIẾP BẰNG TI N MẶT 10 1.2 C C PH ƠNG THỨC THANH TO N KHÔNG DÙNG TI N MẶT .10 1.2.1 Khái niệm phương thức toán không dùng tiền mặt .10 1.2.2 nghĩa hình thức toán không dùng tiền mặt 11 1.2.3: Các hình thức toán không dùng tiền mặt Việt Nam 12 1.3 NHỮNG N I DUNG CƠ BẢN V TH THANH TO N NGÂN H NG 17 1.3.1 Sự đời hình thành thẻ toán .17 1.3.2 Khái niệm, đặc điểm, phân loại thẻ toán 19 1.3.3 Lợi ích việc sử dụng thẻ toán ngân hàng 23 1.3.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng .27 Kết luận chương 29 CH ƠNG THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TH TẠI NGÂN HÀNG TH ƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH HÀ N I 30 2.1 NHẬN ĐỊNH CHÚNG V CÁC NGÂN HÀNG TẠI VI T NAM CÓ HOẠT Đ NG KINH DOANH TH 30 2.1.1 Thẻ ATM .30 2.1.2 Thẻ tín dụng quốc tế 30 2.2 TỔNG QUAN V NGÂN H NG TH ƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH .31 2.2.1 Giới thiệu chung ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 31 2.2.2: Quá trình phát triển thẻ toán ngân hàng ABBANK 33 2.2.3: Mô hình tổ chức kinh doanh thẻ ABBANK 34 2.3 THỰC TRẠNG TH THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH 35 2.3.1 Thẻ ghi nợ nội địa .35 2.3.2 Thẻ ghi nợ quốc tế Youcard Visa debit .42 2.3.3 Thẻ tín dụng quốc tế Visa Credit 46 2.4 Đ NH GI KẾT QUẢ ĐẠT Đ ỢC TRONG QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI TH THANH TOÁN TẠI ABBANK 49 2.4.1 Kết đạt 49 2.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 50 2.5 CƠ H I VÀ THÁCH THỨC Đ I VỚI SỰ PHÁT TRIỂN TH THANH TOÁN C A NGÂN HÀNG AN BÌNH 53 2.5.1 Cơ hội 53 2.5.2: Thách thức 55 CH ƠNG GIẢI PH P PH T T IỂN DỊCH VỤ THANH TO N TH TẠI NGÂN H NG TH ƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH H N I 57 3.1 ĐỊNH H ỚNG PH T T IỂN TH THANH TO N TẠI NGÂN H NG AN BÌNH ĐẾN NĂM 2020 57 3.2 GIẢI PH P PH T T IỂN TH THANH TO N TẠI NGÂN H NG AN BÌNH 58 3.2.1 Chính sách Marketing 60 3.2.2 Hoàn thiện chế động lực; quy trình thẻ toán mô hình tổ chức 66 3.2.3 Đẩy mạnh chế tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ABBANK 70 3.2.4 Phát triển nâng cấp hệ thống công nghệ 70 3.2.5 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực 71 3.2.6 Tăng cường công tác quản trị rủi ro 72 Kết luận chương 74 KẾT LUẬN 75 T I LI U THAM KHẢO 76 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải ABBANK Ngân hàng An Bình NHNN Ngân hàng nhà nước HVNH Học viện ngân hàng UNC y nhiệm chi UNT y nhiệm thu TMCP Thương mại cổ phần CSCNT Cơ sở chấp nhận thẻ CK Chuyển Khoản ATM Automated Teller Machine (máy rút tiền tự động) 10 POS Point of Sale (máy chấp nhận toán thẻ) 11 TTD Thư tín dụng 12 EMV Europay-MasterCard-Visa 13 DUTM Điểm ứng tiền mặt DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1.1: Thanh toán khách hàng mở tài khoản ngân hàng 12 Sơ đồ 1.2: Thanh toán khác ngân hàng có tham gia toán bù trừ 13 Sơ đồ 1.3: Thanh toán trường hợp hai chủ thể hai ngân hàng khác 14 Sơ đồ 1.4: Quy trình toán UNT 15 Sơ đồ 1.5: Quy trình luân chuyển chứng từ toán TTD 16 Hình 1.6: Ví dụ thẻ toán 20 Bảng 2.1: Các số tăng trưởng ABBANK 31 Hình 2.2: Biểu đồ tăng trưởng vốn huy động 32 Hình 2.3 Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận 33 Hình 2.4: Mô hình tổ chức hoạt động thẻ ABBANK 34 Hình 2.5: Mẫu thẻ Youcard debit 37 Hình 2.6: Biểu đồ số lượng thẻ ghi nợ YouCard phát hành 39 Hình 2.7: Biếu đồ số lượng máy ATM 40 Hình 2.8: Biểu đồ: Số lượng máy ATM thị trường 41 Hình 2.9: Mẫu thẻ Visa Debit 43 Hình 2.10: Biểu đồ: số lượng thẻ Visa Debit phát hành 44 Hình 2.11: Biểu đồ số lượng máy POS ABBANK 45 Hình 2.12: Biểu đồ số lượng máy POS thị trường 46 Hình 2:13: Mẫu thẻ Visa Credit ABBANK 47 Hình 2.14: Biểu đồ số lượng thẻ Visa Credit phát hành 49 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các số tăng trưởng ABBANK 31 Bảng 2.2: Số lượng thẻ ghi nợ YouCard phát hành ABBANK 38 Bảng 2.3: Số lượng máy ATM ABBANK 40 Bảng 2.4: Số lượng máy ATM thị trườngchiếc 41 Bảng 2.5: Số lượng thẻ Visa Debit phát hành 45 Bảng 2.6: Số lượng máy POS ngân hàng ABBANK 445 Bảng 2.7: Số lượng máy chấp nhận toán thẻ thị trường 46 Bảng 2.8: Số lượng thẻ Visa Credit phát hành 48 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài khóa luận Trong phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động ngân hàng lĩnh vực thiếu Điều thể qua việc kết từ hoạt động sản xuất kinh doanh ngành ngân hàng đóng góp phần quan trọng vào nghiệp phát triển chung đất nước Nhất xu hướng toàn cầu hóa trở nên mạnh mẽ, muốn theo kịp nhịp phát triển đấy, tất lĩnh vực nói chung ngành ngân hàng nói riêng cần phải đổi hoạt động, mở rộng phạm vi, đối tượng phục vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ Quan trọng đầu tư nhân tố người- động lực phát triển Thách thức lớn ngân hàng Việt Nam xuất phát điểm thấp trình độ phát triển thị trường, tiềm lực vốn yếu, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý thấp nhiều nước khu vực giới, thiếu đầu tư cho kế hoạch phát triển, quy hoạch phát triển Về nội dung hoạt động chủ yếu hoạt động tín dụng, sản phẩm dịch vụ sơ sài, thiếu tiêu chí quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình không năm quỹ đạo trên, ngân hàng thương mại cổ phần có tăng trưởng chất lượng ổn định, nhiên sản phẩm dịch vụ ngân hàng đơn điệu, phổ biến sản phẩm truyền thống ngân hàng khác Vì để giành chủ động tiến trình hội nhập, ABBANK cần giải đồng vấn đề hoạt động kinh doanh mà trước hết phát triển sản phẩm, dịch vụ Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng tương đối đa dạng có sản phẩm đông đảo khách hàng ưa chuộng không kể độ tuổi, tầng lớp sản phẩm dịch vụ toán thẻ Điều làm cho thẻ ngân hàng có tầm quan trọng vậy? Đó lợi ích vượt trội mà việc toán qua thẻ vượt qua lợi ích hình thức toán dùng tiền mặt kể nhiều hình thức toán không dùng tiền mặt trước Thể phát triển vượt bậc ngành ngân hàng việc ứng dụng tiến công nghệ- kỹ thuật Việc nghiên cứu cách có hệ thống dựa lý thuyết thực tiễn việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, qua tìm giải pháp phù hợp điều kiện cụ thể ABBANK góp phần nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng khả cạnh tranh trường quốc tế Từ nhu cầu thực tế đó, sau thời gian tìm hiểu dịch vụ thẻ ngân hàng ABBANK, lựa chọn đề tài “ Thực trạng giải pháp cho việc phát triển sản phẩm thẻ toán ngân hàng thương mại cổ phần An Bình ” làm đề tài cho khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu đề tài khóa luận Nghiên cứu vấn đề thẻ toán, công cụ toán gắn liền với sản phẩm công nghệ Nghiên cứu số liệu để hiểu rõ tình hình kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, từ thấy nhìn tổng quát định hướng hoạt động cho kinh doanh thẻ toán ngân hàng An Bình Đưa giải pháp kiến nghị nhằm phát triển loại hình thẻ toán ngân hàng An Bình Đối tượng nghiên cứu đề tài khóa luận Các sản phẩm thẻ toán ABBANK Các dịch vụ kèm với sản phẩm thẻ nói Phạm vi nghiên cứu đề tài khóa luận Khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề khách quan, chủ quan toán không dùng tiền mặt, kiến thức xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm thẻ thời gian từ năm 2012 đến năm 2014 Phương pháp nghiên cứu đề tài khóa luận p dụng phương pháp tiếp cận thực tế, phân tích số liệu thống kê thu từ nghiệp vụ phát hành toán thẻ ngân hàng An Bình, văn pháp quy liên quan đến đề tài Từ kết phân tích, vận dụng lý luận vào thực tiễn để đưa nhận định tình hình hoạt động thẻ toán ngân hàng An Bình Nhận định nhu cầu cấp thiết phải phát triển thẻ toán ngân hàng An Bình giải pháp có tính khả thi Kết cấu đề tài khóa luận Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo…, khóa luận chia làm phần Chương 1: Cơ sở lý thuyết toán thẻ Chương 2: Thực trạng dịch vụ toán thẻ ngân hàng An Bình Chương 3: Giải pháp phát triển dịch vụ toán thẻ ngân hàng An Bình CHƯƠNG CƠ Ở L THU ẾT V THANH TO N TH V KINH NGHI M C A M T U C GIA T ONG VI C PH T T I N TH THANH TOÁN 1.1 NHỮNG HẠN CHẾ C A PH ƠNG THỨC THANH TO N T ỰC TIẾP BẰNG TI N MẶT Quá trình tái sản xuất xã hội diễn liên tục phát triển không ngừng, mối quan hệ trao đổi mua bán hàng hóa chủ thể với trở nên phổ biến, đa dạng Do việc tổ chức toán giao dịch cần thiết thể hình thức chu chuyển tiền mặt không dùng tiền mặt Thanh toán tiền mặt việc toán có xuất tiền mặt cách người chi trả trực tiếp trả tiền mặt cho người thụ hưởng mà không qua vai trò trung gian khác Thanh toán tiền mặt thích hợp với vai trò tiền tệ làm môi giới trình lưu thông Tuy nhiên sản xuất trao đổi hàng hóa phát triển đến trình độ cao hơn, trình mua bán chịu hàng hóa trở nên thường xuyên, thời gian kéo dài toán trực tiếp tiền mặt không tỏ hữu hiệu Nó hạn chế chỗ muốn thức mua bán lớn phải cần lượng tiền mặt lớn, dẫn đến chi phí lưu thông tăng lên, tốc độ chu chuyển vốn chậm, chi phí in ấn, bảo quản lớn, kiểm đếm, chuyên chở tốn mà lại không an toàn Từ hạn chế phương thức toán trực tiếp, phát triển không ngừng công nghệ, kỹ thuật trí tuệ người hình thành nên nhiều phương thức toán khác không cần đến xuất tiền mặt, như: Séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi, thư tín dụng, thẻ toán… Ngân hàng trở thành vai trò trung tâm hình thức toán không dùng tiền mặt, đưa hình thức trở nên phổ biến thiếu thời đại ngày 1.2 C C PH ƠNG THỨC THANH TO N KHÔNG DÙNG TI N MẶT 1.2.1 Khái niệm phương thức toán không dùng tiền mặt Thanh toán không dùng tiền mặt phương thức toán hàng hóa dịch vụ không phát sinh chuyển giao tiền mặt chủ thể toán (Th.s Đỗ Lan Hương, HVNH, 2008) Hay, toán không dùng tiền mặt cách toán xuất tiền mặt tiến hành cách chuyển khoản từ tài khoản người chi trả sang người thụ hưởng ngân hàng, cách bù trừ lẫn thông qua vai trò trung gian ngân hàng Việc toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến đóng vai trò quan trọng ngân hàng thương mại để cung cấp cho khách hàng đơn vị tổ chức, doanh nghiệp cá nhân kinh tế 10 Giá sản phẩm xây dựng dựa phương pháp định giá theo sản phẩm, giá lần (phí phát hành) giá nhiều lần (phí thường niên) Đồng thời xây dựng chế cho phép chi nhánh chủ động điều chỉnh giá tùy theo tình hình cụ thể chi nhánh Để đạt tiêu chí hiệu kinh tế, ABBANK không quan tâm đến vấn đề hạ thấp chi phí phát hàng sử dụng thẻ Đây điểm mà NHTM Việt Nam ABBANK khai thác triệt để so với ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh Một điều thực tế cho thấy khoản phí mà ABBANK thu so với ngân hàng nước ANZ, HSBC, Citybank thấp tương đối so với ngân hàng nước chưa thực bật cạnh tranh Đứng giác độ thực tế mà đánh giá ngân hàng có ứng dụng công nghệ cao có biểu phí cao Vậy vấn đề đưa có biểu phí hợp lý mà mang lại lợi nhuận cao cho ABBANK vấn đề mà ngân hàng cần làm Cần phải kết hợp giảm chi phí phát hành toán, kèm theo tăng số lượng khách hàng đến với ABBANK Có ngân hàng thu số lượng bù đắp lại giảm chênh lệch chi phí doanh thu Nên tác động vào khoản phí mà khách hàng dễ dàng nhận giảm phí chuyển khoản, phí phát hành, phí rút tiền ngoại mạng thực sách giảm giá vào dịp lễ tết, lễ hội, dịp mà khách hàng dễ nhớ đến sau Và điều quan trọng giảm giá phải kèm với đảm bảo chất lượng dịch vụ 3.2.1.3 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Đây giải pháp kích cầu quan trọng ngân hàng Phát triển loại hình dịch vụ mới, sản phẩm đa tiện ích làm sở cho việc phát triển dịch vụ toán không dùng tiền mặt nói chung dịch vụ thẻ nói riêng, đem lại cho khách hàng ngày nhiều tiện ích văn minh toán Các sản phẩm thẻ nên có tính đa dạng, chủng loại phong phú phù hợp với đối tượng, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng khách hàng như: thẻ liên kết, thẻ tín dụng ghi nợ nội địa, thẻ ATM phép thấu chi  Thẻ ghi nợ: Cho phép thấu chi với số đối tượng khách hàng nhân viên ngân hàng, có khả tài mạnh, có quan hệ lâu năm với ngân hàng…để tăng tiện ích cho thẻ ghi nợ ABBANK Phát triển giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ thẻ tặng học bổng tiếng anh, bảo hiểm, tạp chí… cho chủ thẻ; Hình thành ddiemre mua hàng giảm trung tâm tiếng anh, cửa hàng thời trang, hệ thống nhà hàng, khách sạn… áp dụng cho chủ thẻ ABBANK Thẻ ghi nợ 62 ABBANK khác biệt lớn hạng thẻ, nên ý điểm Như: Thẻ Vip giành cho khách hàng với sang trọng vượt trội giành cho nhà quản lý nên tập trung ưu đãi dịch vụ giành cho chuyến công tác, nhà hàng sang trọng…  Thẻ liên kết Ngân hàng nên trọng kết hợp kinh doanh thẻ toán với doanh nghiệp, công ty bán lẻ, kinh doanh hàng tiêu dùng, du lịch, trường học, bệnh viện…để đưa sản phẩm kết hợp, nhiều chủng loại khác nhau, thu hút nhóm khách hàng cụ thể theo chương trình khai thác Chẳng hạn thẻ liên kết trường học ngân hàng, vừa có chức thẻ ATM, vừa sử dụng thẻ sinh viên, thẻ thư viện…  Phát hành thẻ tín dụng nội địa Đó thẻ phát hành sở ngân hàng liên kết với s ố công ty bưu viễn thông, hàng không, du lịch, bảo hiểm, taxi… cho đời thẻ tín dụng nội địa khác phục vụ khách hàng Hiện số ngân hàng ACB, Agribank, Vietcombank… phát hành loại thẻ thành ABBANK nên sớm triển khai loại hình sản phẩm dịch vụ  Chú trọng đến đoạn thị trường bỏ ngỏ Giới trẻ, giới trung tuổi, phụ nữ, đàn ông, doanh nhân, trung lưu, tầng lớp bình dân… thị trường tiềm tạo sản phẩm thẻ phù hợp Như thẻ giành cho phụ nữ, bà nội trợ hưởng ưu đãi giảm giá sử dụng dịch vụ, mua bán hàng hóa giành cho phái đẹp, mỹ phẩm, thời tràn, đồ dùng nội trợ, dịch vụ y tế trung tâm khám chữa bệnh…  Phát triển tính ATM ABBANK nên hướng tới xây dựng hệ thống ATM với mục tiêu dễ dàng sử dụng với tính đa dạng như: chuyển khoản hệ thống, xem tỷ giá ngoại tế, giá vàng, kết sổ số, gửi tiền tiết kiệm ATM; Thanh toán hóa đơn, truyền hình cáp, học phí, lĩnh lãi tiết kiệm, mua bán chứng khoán, vé tàu xe, tra cứu danh bạ điện thoại… thời gian sớm để nâng cao tính canh tranh thị trường 3.2.1.4 Mở rộng mạng lưới toán thẻ Trước mắt ABBANK cần trọng để mở rộng thị phần Đây nhân tố định thành công dịch vụ thẻ Mục tiêu ABBANK năm 2015 lắp đặt 180 ATM, mở rộng 800 sở chấp nhận thẻ phát triển hàng trăm đại lý phân phối thẻ trường học, nhà hàng, khách sạn, công ty 63  Khai thác điểm đặt ATM: Chú trọng nơi có nhiều công nhân, nơi tập trung nhiều khách du lịch ngườ qua lại ngã tư, chợ, công sở Ngân hàng nên đảm bảo mật độ máy lắp đặt đồng đều, tránh trùng lắp chi nhánh hệ thống, trùng lắp ngân hàng liên minh kết nối, tránh trường hợp nơi tập trung nhiều nơi Đồng thời, ngân hàng phải vận hành hết công suất hệ thống máy ATM lắp đặt, tránh việc đầu tư máy ATM không hiệu quả, lãng phí thời gian máy hỏng, lắp đặt nơi hạn chế thời gian đóng, mở cửa hoạt động Chức ATM đơn giản, nghèo nàn đó, hệ thống máy ATM cần đạt yêu cầu sau:  Hệ thống máy ATM phải đảm bảo khả cung cấp dịch vụ cách nhanh chóng, xác, thuận tiện, hoạt động ổn định 24/24h  Hệ thống ATM vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp dịch vụ đa dạng, đem lại cho khách hàng nhiều tiện ích  Có khả mở rộng, nâng cấp phát triển ứng dụng, dịch vụ dễ dàng  Cho phép hỗ trợ khả chia sẻ hạ tầng hệ thống máy ATM với ngân hàng khác nước Đây yêu cầu quan trọng trình đầu tư phát triển hệ thống máy ATM nhằm thực việc kết nối hệ thống máy ATM với ngân hàng khác  Khai thác sở chấp nhận thẻ: Với mục tiêu phát triển mạng lưới sở chấp nhận thẻ động, đa dạng hóa loại hình sở chấp nhận thẻ, có dịch vụ khách hàng tốt, trì tốc độ tính ổn định hệ thống xử lý giao dịch, hỗ trợ kịp thời mặt kỹ thuật để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh sở chấp nhận thẻ, ngân hàng cần thực giải pháp sau:  Xây dựng sách đặc biệt ưu đãi cho sở chấp nhận thẻ miễn giảm phí, tham gia chương trình quảng cáo hay khuyến m ãi Điều kéo khách hàng đến với sở chấp nhận thẻ giảm chi phí cho sở chấp nhận thẻ khách hàng toán thẻ  Tăng cường vốn đầu tư thiết bị đường truyền để trang bị máy cho sở chấp nhận thẻ: máy chất lượng tốt, máy không dây…Đồng thời nâng cấp bảo trì hệ thống máy chủ trung tâm thẻ đảm bảo hoạt động tốt  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thông tin kịp thời đầy đủ điểm chấp nhận thẻ đến chủ thẻ 64  Phát triển thêm kênh giao dịch đại internet banking, mobile banking, call center…  Quan tâm đẩy mạnh việc liên kết với ngân hàng nước quốc tế, điều kiện để tiết kiệm chi phí đầu tư tăng hiệu cho công tác phát triển mạng lưới Hơn nữa, để cài đặt thêm nhiều máy ATM, mở rộng nhiều CSCNT phát triển đại lý phân phối thẻ cần có nỗ lực, phối hợp chi nhánh ABBANK toàn quốc Các chi nhánh không trọng phát triển số thẻ mà quan tâm nhiều đến việc phát triển thêm nhiều CSCNT điểm đặt máy ATM Cần có sách khen thưởng phù hợp để khuyến khích chi nhánh khai thác mở rộng mạng lưới toán thẻ 3.2.1.5 Chính sách chăm sóc khách hàng toàn diện  Củng cố dịch vụ khách hàng trước bán hàng Ngân hàng nên hình thành phận tư vấn thẻ, cung cấp thông tin xác sản phẩm thẻ, giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất, tổ chức dịch vụ tiếp nhận hồ sơ nhà, đơn vị, thực tiếp nhận hồ sơ khách hàng hành để tranh thủ tối đa thời gian khách hàng giao dịch tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng  Củng cố dịch vụ khách hàng bán hàng Nhân viên ngân hàng cần thể thao tác nghiệp vụ nhanh gọn, xác an toàn trước khách hàng để tạo độ tin cậy cho khách hàng; nhân viên giao dịch phải có khả truyền đạt, đàm phán, thuyết phục, biết lắng nghe tiếp thu ý kiến khách hàng, có thái độ cởi mở, đặt vào vị trí khách hàng để có ứng xử phù hợp Người nhân viên phải nắm vững kiến thức sản phẩm dịch vụ, quy định ngân hàng Ngân hàng tổ chức dịch vụ giao thẻ tận nhà, giao thẻ quan, đơn vị để tránh phiền hà cho khách hàng phải đến ngân hàng giao dịch  Củng cố dịch vụ khách hàng sau bán hàng: Hướng dẫn chủ thẻ, đại lý phát hành toán thẻ, CSCNT sử dụng thẻ thiết bị toán Cung cấp đầy đủ tài liệu cho chủ thẻ cách thức sử dụng bảo quản thẻ, cách giao dịch máy ATM, sở chấp nhận thẻ, biểu phí hành dịch vụ thẻ, điểm đặt máy ATM, điểm CSCNT, sẵn sàng giải đáp thắc mắc khách hàng, trọng chăm sóc khách hàng tặng quà sinh nhật, lễ tết; có hình thức tặng tiền vào tài khoản chủ thẻ tính theo doanh số toán sở chấp nhận thẻ, tặng tiền cho khách hàng 65 trúng thưởng theo chương trình khuyến mãi, tính lãi cho khách hàng theo lãi suất tiết kiệm thời gian tiền tài khoản đáp ứng thời gian; mở rộng điểm giảm giá áp dụng cho chủ thẻ ABBANK nhằm gia tăng giá trị cho thẻ ABBANK Ngoài ra, nên gửi thư, gửi email cho khách hàng biết sản phẩm mới, tiện ích thẻ kèm theo ưu đãi hấp dẫn để khách hàng đón nhận 3.2.2 Hoàn thiện chế động lực; quy trình thẻ toán mô hình tổ chức  Cơ chế động lực Các chi nhánh ABBANK nhân tố quan trọng góp phần đẩy mạnh dịch vụ thẻ phát triển diện rộng Với nguồn nhân lực, khách hàng, kinh nghiệm giao dịch khách hàng bán lẻ sẵn có, chi nhánh đại lỹ phát hành toán thẻ tiềm Do để khuyễn khích chi nhánh ABBANK phát triển dịch vụ thẻ địa bán quản lý phòng thẻ trung ương phải xây dựng chế động lực tài chính, chế khoán tiêu; thực công khai, công sách khen thưởng phê bình chi nhánh; chế sử dụng nguồn vốn huy động từ thẻ toán; chế trích khấu hao máy móc hợp lý; chế khuyến khích tài cho cán thẻ toán chi nhánh Ngoài phải tạo chế động lực phi tài khen thưởng thi đua cho chi nhánh triển khai thẻ toán tốt vào tiêu chí số lượng thẻ phát hành, số ATM, CSCNT lắp đặt, sách chăm sóc khách hàng thực hiện, hoạt động Marketing triển khai… Trong giai đoạn này, giai đoạn mà thẻ ghi nợ việc phát triển CSCNT nên tập trung động viên ABBANK triển khai tiện ích muộn ngân hàng khác Đây động lực quan trọng để chi nhánh thi đua với nhau, tiêu quan trọng để đánh giá lực hoạt động chi nhánh ABBANK thời gian định Đồng thời, đề hình thức khen thưởng cu thể tặng khen, tổ chức chuyến thăm quan, học tập nước cho cán thực công tác thẻ để khuyến khích cá nhân nỗ lực rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đóng góp chung vào phát triển ABBANK lĩnh vực thẻ  Quy trình thẻ toán Nên điều chỉnh quy trình nghiệp vụ theo hướng: “khách hàng- chi nhánhphòng thẻ trung ương- khách hàng” Nghĩa thay sau in PIN thẻ, Phòng thẻ gửi đến chi nhánh, khách hàng phải tới tận chi nhánh thẻ yêu cầu chi 66 nhánh gửi địa Phòng thẻ gửi thẻ trực tiếp đên khách hàng để rút ngắn thời gian nhận tẻ; tiết kiệm thời gian cho hai bên Hoặc có pạn nhận thẻ trung tâm đặt văn phòng đại diện cho khu vực để việc giao nhận thẻ nhanh đỡ tốn chi phí, tránh tâp trung toàn hội sở  Mô hình tổ chức Do đặc điểm mạng lưới chi nhánh rộng khắp tất tỉnh thành nước nên mô hình hoạt động ngân hàng cấp Trung ương chi nhánh mô hình phù hợp Hoạt động thẻ không ngoại lệ Trong trình hình thành trung tâm thẻ ABBANK, mô hai cấp lựa chọn hợp lý Cụ thể việc hình thành trung tâm thẻ trung ương phận chuyên trách chi nhánh  Thiết lập mô hình trung tâm thẻ Trung ương Mô hình trung tâm thẻ ABBANK Phòng nghiệp vụ trung tâm thẻ: Các phòng phát triển từ phận nghiệp vụ phòng thẻ gồm phòng sau:  Phòng dịch vụ khách hàng: Đóng vai trò đầu mối chu trình phát hành thẻ: từ khâu tiếp nhận hồ sơ phát hành thẻ, chuyển giao hồ sơ cho phận liên quan đến khâu tiếp nhận thẻ thành phẩm từ phòng phát hành gửi cho chi nhánh ABBANK; xây dựng sách chăm sóc khách hàng, đề xuất biện pháp phát triển dịch vụ thẻ; xây dựng câu hỏi thẻ toán, sổ tay chăm sóc khách hàng; giải đáp thắc mắc, khiếu nại chủ thẻ chi nhánh liên quan đến thẻ quy trình quản lý giao dịch khách hàng; quản lý hồ sơ khách hàng; cập nhật thông tin ngân hàng máy ATM; quản lý thẻ trắng thẻ thành phẩm tồn kho thẻ gửi đến chi nhánh ABBANK 67  Phòng Marketing Có nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng kế hoạch Marketing cho sản phẩm thẻ cụ thể, bao gồm phân đoạn thị trường, xác định nhóm khách hàng mục tiêu, định vị sản phẩm, xác định giá cạnh tranh xác định loại hình kênh phân phối, hình thức quảng cáo…; xây dựng kế hoạch giới thiệu sản phẩm trực tiếp đến đối tượng khách hàng; xây dựng chương trình quảng cáo, quảng bá sản phẩm, xây dựng chiến dịch khuyến mại để thu hút khách hàng gia tăng khả sử dụng thẻ chủ thẻ thông qua chương trình tích điểm cho chủ thẻ CSCNT, chi nhánh…; xây dựng chế khen thưởng, đãi ngộ cho chi nhánh, nhân viên giao dịch thẻ phát triển nhiều khách hàng có doanh số giao dịch thẻ cao  Phòng quản lý phát triển kênh phân phối Nhiệm vụ chủ yếu gồm trực tiếp Marketing loại hình kênh phân phối thẻ, CSCNT; nghiên cứu thực khảo sát khả sử dụng kênh phân phối bao gồm chi nhánh ABBANK, đại lý phát hành thẻ tổ chức liên kết với thẻ ngân hàng  Phòng kế toán Chịu trách nhiệm kế toán giao dịch phát hành toán thẻ; quản lý việc nhập, xuất giấy in hóa đơn nhật ký thẻ cho chi nhánh; lập báo cáo tài chính; báo cáo doanh số toán, phát hành cho tổ chức thẻ liên quan; thực phân tích tài chính; xây dựng thang chấm điểm chấm điểm cho chủ thẻ sử dụng thẻ toán hàng hóa dịch vụ; quản lý vận hành hệ thống báo cáo tài chính, số liệu tài liệu liên quan  Phòng kỹ thuật Có nhiệm vụ khảo sát khả lắp đặt hệ thống công nghệ thẻ CSCNT, chi nhánh, đại lý phát hành, toán dường truyền, khả tương thích…; lắp đặt bảo dưỡng định kỳ hệ thống thiết bị chuyên dùng liên quan đến công nghệ thẻ; đảm bảo tính hoạt động thường xuyên suốt hệ thống công nghệ thẻ phòng thẻ; hỗ trợ chi nhánh, CSCNT, đại lý phát hành, toán giải cố kỹ thuật hệ thống công nghệ thẻ 24/24h cho tất ngày tuần  Phòng phê chuẩn tín dụng thu hồi nợ Chịu trách nhiệm xây dụng chế, sách để hạn chế rủi ro nghiệp vụ, kỹ thuật, sách, bảo mật, phát ngăn chặn gian lận toán, đầu mối xử lý tranh chấp, giả mạo; xây dụng hợp đồng chấp nhận toán, phát hành thẻ, điều tra gian lận; theo dõi quản lý quy trình phát hành 68 toán, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên định kỳ hoạt động phát hành, toạn, thu hồi nợ chi nhánh, đại lý CSCNT  Phòng phát hành Chịu trách nhiệm cấp phát xác thực chữ kỹ điện tử; nhập thông tin từ đơn xin cấp thẻ dịch vụ khách hàng cán nghiệp vụ phê chuẩn tín dụng xử lý vào hệ thống quản lý thẻ, thực thao tác in dập thẻ, trang trí thẻ dựa export file tạo sau trình xử lý liệu thẻ  Trung tâm hỗ trợ: Được hình thành với chức nhiệm vụ hỗ trợ chi nhánh công tác Marketing, kỹ thuật, nghiệp vụ đào tạo  Đội ngũ bán hàng trực tiếp: có trách nhiệm khai thác chủ thẻ CSCNT trực tiếp  Xây dựng mô hình phận chuyên trách chi nhánh Bộ phận gồm cán chuyên môn hóa tiếp thị chăm sóc khách hàng để mở rộng đối tượng khách hàng cho chi nhánh Khi trách nhiệm tiêp thị khách hàng chăm sóc khách hàng giũa chi nhánh Phòng thẻ trung ương làm rõ để tăng cường chủ động tạo sáng tạo cho chi nhánh Mô hình phận chuyên trách chi nhánh ABBANK  Cán Marketing: Thực marketing khai thác chủ thẻ, CSCNT, phát triển giá trị gia tăng sản phẩm thẻ Có sáng kiến đề xuất cho phù hợp với tình hình thức tế chi nhánh  Cán chăm sóc khách hàng: thực hiên dịch vụ chăm sóc khách hàng chi nhánh trước, sau bán hàng 69  Cán nghiệp vụ: bao gồm cán bọ kế toán, ngân quỹ, tín dụng…  Cán kỹ thuật: xử lý lỗi kỹ thuật liên quan đến vận hành ATM thiết bị toán chi nhánh quản lý 3.2.3 Đẩy mạnh chế tái cấu trúc hệ thống ngân hàng ABBANK Có thể thấy tái cấu ngân hàng giải pháp tiền đề quan trọng tạo hệ thống tài khoản khách hàng online toàn hệ thông, góp phần lành mạnh hóa tình hình tài chính, giải vấn đề nợ đọng, tăng vốn tự có cấu lại tổ chức ABBANK Qua đó, xây dựng hệ thống chi nhánh ABBANK thực lực lượng chủ đạo lĩnh vực ngân hàng, hoạt động đa năng, đại nâng cao uy tín khả cạnh tranh ABBANK thị trường noài nước 3.2.4 Phát triển nâng cấp hệ thống công nghệ Đây giải pháp quan trọng để đẩy mạnh hoạt động thẻ ABBANK kỹ thuật công nghệ vấn đề nhạy cảm có tính chất định Các giải pháp cụ thể:  Củng cố hệ thống máy chủ, máy trạm thiết bị đầu cuối Trên tàng công nghệ sẵn có, ABBANK phải củng cố, nâng cấp hệ thống máy chủ, máy trạm thiết bị toán nhằm giảm thiểu tối đa thời gian chết máy chủ ATM, sẵn sàng phục vụ khách hàng thời điểm; nghiên cứu đầu tư hệ thống máy chủ, truyền thông dự phòng cho hệ thống ATM, Visa, tín dụng để tránh thời gian chết hệ thống, nâng tần suất hoạt động hệ thống thẻ đạt tiêu chuẩn quốc tế 90-98% Ngoài ABBANK ngân hàng triển khai thẻ tín dụng sau ngân hàng bạn nên thiết phải hoàn thiện hệ thống kỹ thuật để taọ lực cạnh tranh vượt trội thời gian tới  Củng cố hệ thống kỹ thuật hỗ trợ Bên cạnh việc trọng đầu tư hệ thống kỹ thuật ABBANK phải tích cức đầu tư hệ thống kỹ thuật hỗ trợ quan trọng hệ thống toll free, Call Center để quản lý thông tin khách hàng phục vụ công tác chăm sóc khách hàng sau bán hàng; nâng cấp hệ thống giám sát hoạt động ATM, tín dụng, Visa, phân quyền chủ động giám sát tới chi nhánh  Kết nối hệ thống thẻ 10 năm trở lại đây, ngân hàng thực chạy đua với ATM Mỗi ngân hàng có giải pháp công nghệ cho riêng mình, ngân hàng có hệ thống xử lý thẻ ATM riêng, khách hàng phát hàng thẻ ATM ngân hàng sử dụng thẻ ngân hàng Ngân hàng nỗ lực giảm giá, cài đặt 70 thêm ATM nhằm thu hút khách hàng mà không cần quan tâm đến giải pháp quan trọng hệ thống kết nối hệ thống ATM với để khách hàng thực giao dịch nhiều ATM ngân hàng khác nhau; tiết kiệm chi phí đầu tư cho ngân hàng Để thực điều này, hệ thống phải đạt tiêu chuẩn quốc tế nhiều mặt, cụ thể mã ngân hàng gồm số PIN; cấu trúc số thẻ gồm 16 số; có trang bị hệ thống Switch sẵn sàng kết nối thẻ với ngân hàng khác thời gian sớm ra, ABBANK cần nhanh chóng tích hợp hệ thống thẻ ATM, tín dụng, ghi nợ với tạo sản phẩm để nâng cao tiện ích cho khách hàng, tiết kiệm chi phí đầu tư Thay thẻ ATM rút tiền máy rút tiền tự động toán CSCNT; thẻ tín dụng Visa rút tiền ATM; khách hàng không cần đến ngân hàng để nạp tiền vào thẻ tín dụng toán kê hàng tháng mà cần đến ATM để thực chuyển khoản cách nhanh gọn an toàn Chính lợi ích thiết thực tạo động lực mạnh mẽ để khách hàng từ bỏ việc sử dụng tiền mặt để đến với phương tiện toán đại thẻ ngân hàng 3.2.5 Công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực Trong xu hội nhập toàn cầu ngày nay, để tồn phát triển theo kịp nước khu vực giới, đòi hỏi ngân hàng phải đào tạo đội ngũ cán có trình độ lực thực Nâng cao lực đội ngũ cán ngân hàng nói chung cán thẻ nói riêng yếu tố quan trọng định chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ Phát triển đội ngũ nhân viên am hiểu chuyên môn có phẩm chất đạo đức tốt biện pháp giúp ngân hàng phát triển hoạt động kinh doanh thẻ cách an toàn hiệu Dù cho công nghệ có đại đến đâu khâu trình xử lý cần có tác động bàn tay người Do đó, để sử dụng công nghệ đại, phát triển dịch vụ thẻ, hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh thẻ, ngân hàng cần phải đào tạo đội ngũ nhân viên nắm vững nghiệp vụ, trung thực có tinh thần trách nhiệm cao Để có người có chất lượng đáp ứng yêu cầu công việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thẻ, ngân hàng tiến hành giải pháp sau: Tăng cường công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán thẻ có trình độ chuyên môn giỏi, đào tạo chuyên gia lĩnh vực thẻ Việc huấn luyện, đào tạo thực thông qua khóa đào tạo nghiệp vụ định kỳ cho cán thẻ để nắm vững quy trình nghiệp vụ, thủ tục toán thẻ, quy định quản lý rủi ro trường hợp sử dụng thẻ giả, gian lận, trang bị cho cán 71 kỹ bán hàng, chăm sóc khách hàng, ngoại ngữ…Ngân hàng phối hợp với đối tác nước tổ chức khóa đào tạo nước để nâng cao kinh nghiệm thực tiễn cho cán thẻ Ngoài ra, ngân hàng nên phối hợp với hiệp hội thẻ ngân hàng khác tổ chức buổi hội thảo để cán thẻ trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công nghệ thẻ Tổ chức đợt kiểm tra đột xuất nghiệp vụ thẻ, sản phẩm thẻ có phần thưởng khuyến khích cho cán đạt yêu cầu, cán không đạt có biện pháp khiển trách cụ thể Khuyến khích, trọng dụng nhân tài, khuyến khích cán tích cực học tập để nâng cao trình độ hiểu biết, phải làm cho cán xem việc học tập trách nhiệm nhiệm vụ người để tránh tụt hậu Đồng thời, cần tạo môi trường làm việc thân thiện, đại xây dựng sách sử dụng nhân lực hiệu Ban lãnh đạo ngân hàng nên thường xuyên quan tâm đến môi trường làm việc, có chế độ lương thưởng, thăng tiến công việc để động viên tinh thần, khuyến khích nhân viên thẻ nỗ lực làm việc với tinh thần trách nhiệm cao gắn bó lâu dài với ngân hàng Thăm dò mức độ hài lòng nhân viên thẻ, độ thỏa mãn họ lương, thưởng, sách đãi ngộ, định hướng phát triển tương lai để có sách đãi ngộ phù hợp, khuyến khích nhân viên gắn bó lâu dài với ABBANK 3.2.6 Tăng cường công tác quản trị rủi ro Thẻ toán nghiệp vụ ngân hàng tương đối mẻ, quy trình nghiệp vụ chế tài quy phạm pháp luật trình hoàn thiện phát triển Do đòi hỏi ABBANK phải xây dựng biện pháp đề phòng rủi ro thẻ, cụ thể:  Trang bị kiến thức Nâng cao kiến thức cập nhật thường xuyên thông tin sử dụng, bảo quản thẻ, thông tin liên quan đến giả mạo thẻ cho tất chủ thể tham gia nghiệp vụ phát hành toán thẻ chủ thẻ, CSCNT, đại lý phân phối thẻ, cán thẻ trung ương chi nhánh  Chú trọng đến khả toán chủ thẻ Trong trình phát hành thẻ tín dụng, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình thẩm định cho vay khoản vay thông thường Nếu khách hàng có tài sản, cần trọng đến việc thẩm định tài sản chấp, đảm bảo Bên cạnh đó, cần theo dõi thường xuyên hoạt động sử dụng thẻ tình hình chi tiêu khách hàng Thực biện pháp theo tùng bước chủ thẻ trì hoãn 72 không toán kê: thông báo, nhắc nhở, khuyến cáo, khóa thẻ tạm thời, chấm dứt hợp đồng sử dụng thẻ tùy theo hành vi chủ thẻ Chú trọng doanh số toán số lượng giao dịch CSCNT: để phát thay đổi đột ngột, có biện pháp đề phòng rủi ro  Tăng cường phòng chống tội phạm thẻ Khi phát hành vi gian lận, ABBANK cần phối hợp hiệu với quan an ninh địa phương để xử lí dứt điểm hành vi gia lận Đồng thời công bố rộng rãi tình hình gian lận thẻ xảy giới xu hướng công tội phạm thẻ để khách hàng biết, nâng cao tinh thần cảnh giác cho họ để giảm thiểu rủi ro điều kiện hội nhập quốc tê mở rộng, tội phậm thẻ gia tăng Xây dụng quỹ bảo đảm rủi ro: không riêng Việt Nam, ngân hàng giới có cung cấp dịch vụ thẻ phải xử lý trường hợp tiền tài khoản khách hàng Ngân hàng không quy kết khách hàng có hay không cố tình gian lận, việc thuộc thẩm quyền tòa án, cách giải tương tự việc bối thường bảo hiểm Nếu phát hay chứng minh khách hàng cố tình gian lận thị pháp luât xử lý.Muốn ngân hàng phải có quỹ bảo đảm rủi ro, phần chi phí cho việc cung cấp dịch vụ  Hạn chế rủi ro phát hành thẻ Trong trình phát hành thẻ phải đảm bảo có phận liên quan vào phòng bảo mật thực in thẻ PIN Sau nhận thẻ thành phẩm, phận liên quan phải gửi PIN thẻ theo đường thư bảo đảm đến chi nhánh chủ thẻ Đảm bảo nguyên tắc thẻ PIN phải trao tận tay khách hàng Trong trình sử dụng thẻ, cán ngân hàng phải hướng dẫn chủ thẻ tuyệt đối bí mât số PIN tránh bị kẻ xấu lợi dụng  Hạn chế rủi ro toán Trước hết ABBANK cần tìm hiểu tư cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh, tình hình tài CSCNT trước ký kết hợp đồng Trong trình hoạt động, ABBANK cần thường xuyên cập nhật tài liệu, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên làm thẻ trực tiếp Đồng thời theo dõi sát doanh số hoạt động thẻ tình hình tài CSCNT Kịp thời phát khó khăn bất thường để có biện pháp ngăn chặn rủi ro kịp thời Lắp camera máy ATM để theo dõi giao dịch khách hàng, tránh tình trạng chủ thẻ bị kẻ gian lợi dụng lấy tiền tài khoản  Hạn chế rủi ro nội 73 Thực tế cho thấy hoạt động gian lận thẻ giới có nguồn gốc chủ yếu từ nhân viên thẻ đối tượng hiểu rõ quy trình phát hành toán thẻ Do họ dễ dàng phát lỗ hổng quy chế, quy định ngân hàng để tìm cách kiếm tiền gian lận từ hoạt động thẻ Do ABBANK cần rút kinh nghiệm nước cách: Hoàn thiện quy trình nghiệp vụ phát hành toán thẻ; đảm bảo hệ thống thẻ hoạt động liên tục ổn định, lựa chọn nhân viên có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh kiểm soát chặt ché hành vi họ thời gian làm việc phận quan trọng bảo mật; Luân chuyển nhân viên liên quan đến việc trực tiếp phát hành thẻ theo định kỳ để đảm bảo an toàn, phát huy tính sáng tạo tinh thần trách nhiệm nhân viên Kết luận chương Qua phân tích ma trận SWOT, chương đưa đề xuất giải pháp nhằm phát triển thẻ toán ngân hàng TMCP An Bình, đòi hỏi nỗ lực nhiều ngân hàng việc phát triển công nghệ thẻ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thẻ, phát triển sở hạ tầng kỹ thuật thẻ, hoàn thiện quy trình, đào tạo nhân lực, phòng ngừa rủi ro… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng thẻ toán người dân, phát huy tối đa tiện ích thẻ, đáp úng nhu cầu ngày đa dạng người sử dụng thẻ Vì giải pháp cần gấp rút thực để có kết đồng bộ, tối ưu 74 KẾT LUẬN Việc phát triển toán không dùng tiền mặt nói chung, thẻ toán nói riêng bước quan trọng việc xây dựng văn minh tiền tệ, phù hợp với xu hướng chung giới Với vai trò quan trọng lợi ích phủ nhận với tiềm phát triển lớn, phát triển dịch vụ thẻ có ý nghĩa ngày quan trọng chiến lược phát triển thời kỳ ngân hàng Việt Nam nói chung ngân hàng TMCP An Bình nói riêng Trên sở mục đích, đối tượng nghiên cứu xác định, đề tài khóa luận tập trung giải vấn đề sau:  Nghiên cứu vấn đề lý luận thẻ toán Trong đó, khóa luận nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa thẻ toán, lợi ích to lớn việc sử dụng thẻ toán đem lại không cho người sử dụng, cho ngân hàng mà cho kinh tế  Bằng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, luận văn nêu rõ thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng ABBANK năm vừa qua có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều kết đáng khích lệ  Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt trình phát triển thẻ toán ngân hàng ABBANK bộc lộ nhiều khó khăn, tồn cần khắc phục từ xác định rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế việc phát triển thẻ toán  Từ kết phân tích mặt lý luận chương thực tiễn chương 2, khóa luận đề xuất giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, đưa giải pháp phát triển thẻ toán ABBANK tương lai Các giải pháp đưa cần thiết phát huy hiệu thực đồng với nỗ lực tối đa ngân hàng hỗ trợ tích cực tác nhân bên Chính phủ, hội ngân hàng người sử dụng Với nội dung nghiên cứu khóa luận, hy vọng giải pháp đề góp phần giúp cho ngân hàng ABBANK nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường lực cạnh tranh thị trường thẻ nước, thực mục tiêu phát triển thẻ toán an toàn- hiệu quả- bền vững tương lai 75 T I LI U THAM KHẢO Tiến sỹ Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình ngân hàng thương mại, Đại học Kinh tế quốc dân Tiến sỹ Đinh Xuân Hạng (2012), Giáo trình quản trị tín dụng ngân hàng thương mại Thành Hưng (2014), Xu hướng phát triểm tất yếu thẻ ngân hàng, CafeF, ngày 20/2 Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định số 2453/QĐ-TTg, ngày 27/12/2011 phê duyệt Đề án đẩy mạnh toán không dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2011-2015 Bùi Quang Tiên (2013) Giải pháp phát triển thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2013-2014, Tạp chí Tài điện tử, ngày 20/5 Các Website Ngân hàng nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn/ Hiệp hội ngân hàng Việt Nam: http://vnba.org.vn/ Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình: http://www.abbank.vn/ Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẻ Smartlink : http://smartlink.com.vn/ 76 [...]... tình hình kinh doanh thẻ thanh toán của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình. Từ đó, đưa ra những nhận định cũng như tìm ra nguyên nhân hạn chế làm cơ sở đề xuất những giải pháp chủ yếu giúp cho thẻ thanh toán của ABBANK có một hướng đi bền vững - phát triển 29 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG DỊCH VỤ THANH TOÁN TH TẠI NGÂN H NG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH HÀ N I 2.1 NHẬN ĐỊNH CHÚNG V CÁC NGÂN HÀNG TẠI VI T NAM CÓ... dụ như thẻ Dinner Club, Amex Thẻ đồng thương hiệu (co-brand): Là sản phẩm thẻ được phát hành dựa trên thoả thuận hợp tác giữa ngân hàng phát hành với các đối tác liên kết của ngân hàng Đặc điểm của thẻ đồng thương hiệu là logo của Ngân hàng phát hành song hành với Logo của Tổ chức liên kết trên bề mặt thẻ Khi sử dụng thẻ khách hàng nhận được nhiều ưu đãi từ ngân hàng phát hành và đối tác đồng thương. .. thức thanh toán qua thẻ ngân hàng Thẻ thanh toán là một công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng của mình để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ, thanh toán công nợ hay lĩnh tiền mặt tại các ngân hàng đại lý thanh toán hay các quầy trả tiền mặt tự động một số nước, các hãng hay các công ty kinh doanh lớn cũng phát hành thẻ thanh toán để thu tiền bán hàng của mình Thẻ thanh toán...  Hệ thống ngân hàng VNBC gồm Đông Bank, Sài Gòn Công thương, Habubank, ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long Hdbank Hệ thống đã kết nối với tập đoàn China Union Pay(CUP) qua ATM và POS 2.1.2 Thẻ tín dụng quốc tế Hầu hết tất các ngân hàng đều thanh toán trực tiếp thẻ tín dụng quốc tế Visa, Mastercard như Vietcombank, ACB, Eximbank, Sacombank, Abbank, ngân hàng ANZ, HSBC, ngân hàng Indovina,... lên phòng Thẻ tại hội sở để có kế hoạch phát triển tổng thẻ trên toàn hệ thống ABBANK 2.3 THỰC TRẠNG TH THANH TOÁN TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH 2.3.1 Thẻ ghi nợ nội địa  Quy trình phát hành: Thẻ ghi nợ nội địa ouCard là loại thẻ phổ biến nhất hiện nay của ABBANK, với số lượng người đăng ký mở thẻ và sử dụng thẻ chiếm thị phần cao nhất Các bước phát hành thẻ bao gồm: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ: Khách hàng chuẩn... Indovina, và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài… Đây là hai ông lớn trên thị trường thẻ tín dụng quốc tế và trở thành môi trường kinh doanh màu mỡ để các ngân hàng của Việt Nam nói riêng của các nước trên thế giới nói chung phát triển hoạt động kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận 30 2.2 TỔNG QUAN V NGÂN H NG TH ƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 2.2.1 Giới thiệu chung về ngân hàng thương mại cổ phần An Bình Với bề dày kinh... chương trình thẻ như khuyến mãi số dư ATM, là thành viên sáng lập Banknet  Một số ngân hàng cổ phần thương mại khác như Techcombank, TMCP Quân đội, Babubank, ngân hàng quốc tế VIB, Phương Nam, Phương Đông, …đã thực hiện kết nối với các ngân hàng lớn như Vietcombank, Viettinbank, phát hành thẻ ATM với thương hiệu của ngân hàng và trích phí phát hành nhằm chiếm lĩnh và khai thác tối đa nguồn khách hàng của... dùng thẻ ngân hàng để rút tiền mặt tại mọi thời điểm An toàn trong thanh toán: Việc sử dụng thẻ sẽ an toàn hơn nhiều so với các hình thức thanh toán khác như tiền mặt, séc… Khi thẻ bị mất, người cầm thẻ cũng khó sử dụng được vì ngân hàng sẽ bảo mật cho chủ thẻ bằng mã số PIN, ảnh và chữ ký trên thẻ Trong trường hợp mất thẻ, chủ thẻ chỉ cần thông báo đến ngân hàng phát hành hoặc ngân hàng đại lý để khóa. .. mỗi ngân hàng Đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng: Dịch vụ thẻ ra đời làm phong phú thêm các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, cung cấp cho khách hàng sản phẩm thanh toán tiện ích, an toàn, hiện đại đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Không chỉ có vậy, ngân hàng có cơ hội phát triển các dịch vụ khác như giao dịch ngân hàng qua internet, qua điện thoại, đầu tư tài chính Tăng nguồn vốn cho ngân hàng: ... cả các quốc gia thì thẻ quốc tế phát triển sẽ là xu hướng tất yếu Thực tế này buộc các ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với yêu cầu kết nối các hệ thống thẻ để phù hợp với nhu cầu phát triển trên thị trường trong thời điểm hiện nay thì đây là một hạn chế đã và đang cản trở đến sự phát triển của thẻ thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam  Theo công nghệ sản xuất Thẻ băng từ (Magnetic
- Xem thêm -

Xem thêm: Khóa luận tốt nghiệp kế hoạch phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình , Khóa luận tốt nghiệp kế hoạch phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình , Khóa luận tốt nghiệp kế hoạch phát triển sản phẩm thẻ tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình

Từ khóa liên quan