Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

14 299 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2016, 10:22

1.Lý do chọn đề tài Đất nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Xu thế toàn cầu và hội nhập kinh tế thế giới đã trở thành tất yếu. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ta đã đề ra mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 “…..Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt…..” Trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều coi giáo dục là nhân tố tiên quyết để phát triển nhanh chóng và bền vững. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh diễn ra mạnh mẽ và gay gắt đã đặt toàn nhân loại đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Để phát triển, các quốc gia chỉ còn cách đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có nghĩa là phải đầu tư cho giáo dục. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI chỉ rõ mục tiêu cụ thể: đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Quản lý hoạt động dạy – học thực chất là những tác động của chủ thể quản lý và quá trình dạy học (được tiến hành bởi tập thể giáo viên và học sinh, với sự hỗ trợ đắc lực của các lực lượng xã hội) nhằm góp phần hình thành và phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo của nhà trường. Hoạt động dạy học là hoạt đông cơ bản và quan trọng nhất trongnhà trường. Quản lý trường học chủ yếu là quản lý hoạt động dạy và học vì hoạt động này có ý nghĩa quyết định đến chất lượng giáo dục của một nhà trường. Quản lý dạy học là nền tảng, là cơ sở để xác định các mục tiêu nhiệm vụ quản lý khác trong hoạt động của nhà trường, càng có ý nghĩa hơn khi trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu đổi mới được đặt ra đối với các cấp học và đã trở thành vấn đề mang tính then chốt có ý nghĩa quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Trường trung học phổ thông Hùng Vương là một trường tư thục được thành lập từ tháng 6 năm 2009, chất lượng học sinh đầu vào rất thấp.Trong những năm gần đây, song song với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị dạy học là việc phát triển đội ngũ và đổi mới công tác quản lý. Trong đó, đặc biệt chú trọng việc quản lý hoạt động dạy và học. Nếu như những trăn trở làm thể nào để Hiệu trưởng nhà trường phổ thông nói chung, THPT nói riêng có được biện pháp quản lý hoạt động dạy học có hiệu quả nhất đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay là câu hỏi luôn được các cấp quản lý giáo dục quan tâm, thì đối với trường THPT Hùng Vương - một nhà trường tư thục mới thành lập chưa lâu với đội ngũ giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm và còn tồn tại những bất cập, hạn chế nhất định, lại càng trở nên cấp bách, quan trọng hơn bao giờ hết. Xuất phát từ những lý do nêu trên, chúng tôi lựa chọn vấn đề: “Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” làm đề tài nghiên cứu cuối khóa đào tạo thạc sỹ quản lý giáo dục. 2.Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng, đề tài đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của Hiệu trưởng để, nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học tại trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên nhằm thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói riêng, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của nhà trường nói chung. 3.Khách thể và đối tượng nghiên cứu: 3.1.Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. 3.2.Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động dạy của hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. 4.Giả thuyết khoa học Quản lý hoạt động dạy học ở trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên trong năm qua có những bước chuyển biến tích cực, tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, bất cập. Nếu đề xuất được các biện pháp quản quản lý hoạt động dạy học phù hợp và thực hiện chúng một cách đồng bộ thì sẽ có thể góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học của nhà trường trong những năm học tới đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay 5.Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông . 5.2. Khảo sát thực trạng hoạt động dạy học và công tác quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. 5.3. Đề xuất một số biện pháp trong công tác quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học. 6.Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 6.2. Giới hạn về địa bàn nghiên cứu Trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 6.3. Giới hạn về khách thể điều tra - 02 cán bộ quản lý, 34 giáo viên và 750 học sinh trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên. - Giới hạn về thời gian: Thu thập dữ liệu nghiên cứu thực trạng từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2015 – 2016. 7.Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng các nhóm phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Phân tích, tổng hợp, và phân loại, hệ thống hóa lý luận về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ở trường trung học phổ thông để xây dựng khung lý thuyết của đề tài. - Nghiên cứu các văn bản, chỉ thị… về quản lý dạy học ở trường trung học phổ thông. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra khảo sát bằng phiếu hỏi: + Thu thập các tài liệu thực tế, tìm hiểu các đặc trưng, tính chất của vấn đề. + Sử dụng hệ thống câu hỏi đối với Cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh để thu thập số liệu, đánh giá thực trạng. -Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Nghiên cứu các kế hoạch hoạt động của nhà trường, các tài liệu, các báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề, các loại số liệu … để nhận định, đánh giá đúng thực trạng quản lý hoạt động dạy học. Phân tích được nguyên nhân để đề ra được biện pháp phù hợp. -Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. Nghiên cứu và tổng kết thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục và các biện pháp của nó mang lại giá trị thực tiễn và lý luận để phổ biến. -Phương pháp khảo nghiệm tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp. -Sử dụng hệ thống câu hỏi các biện pháp đề xuất với cán bộ quản lý, giáo viên để tìm ra tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. 7.3. Phương pháp thống kê toán học . Sử dụng phương pháp thống kế toán học và các phần mềm hiện dại để để xử lý các kết quả nghiên cứu. 8.Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông. Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Đất nước ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá Xu toàn cầu hội nhập kinh tế giới trở thành tất yếu Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng ta đề mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 20112020 “… Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu Đổi bản, toàn diện giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hoá, đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hóa hội nhập quốc tế, đó, đổi chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý khâu then chốt… ” Trong xu toàn cầu hóa hội nhập quốc tế, hầu hết quốc gia giới coi giáo dục nhân tố tiên để phát triển nhanh chóng bền vững Bên cạnh đó, cạnh tranh diễn mạnh mẽ gay gắt đặt toàn nhân loại đứng trước hội thách thức lớn Để phát triển, quốc gia cách đầu tư phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, có nghĩa phải đầu tư cho giáo dục Nghị Hội nghị Trung ương khóa XI rõ mục tiêu cụ thể: giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, lực công dân, phát bồi dưỡng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, lực kỹ thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn Quản lý hoạt động dạy – học thực chất tác động chủ thể quản lý trình dạy học (được tiến hành tập thể giáo viên học sinh, với hỗ trợ đắc lực lực lượng xã hội) nhằm góp phần hình thành phát triển toàn diện nhân cách học sinh theo mục tiêu đào tạo nhà trường Hoạt động dạy học hoạt đông quan trọng trongnhà trường Quản lý trường học chủ yếu quản lý hoạt động dạy học hoạt động có ý nghĩa định đến chất lượng giáo dục nhà trường Quản lý dạy học tảng, sở để xác định mục tiêu nhiệm vụ quản lý khác hoạt động nhà trường, có ý nghĩa giai đoạn nay, yêu cầu đổi đặt cấp học trở thành vấn đề mang tính then chốt có ý nghĩa định việc nâng cao chất lượng giáo dục Trường trung học phổ thông Hùng Vương trường tư thục thành lập từ tháng năm 2009, chất lượng học sinh đầu vào thấp.Trong năm gần đây, song song với việc đầu tư xây dựng sở hạ tầng, thiết bị dạy học việc phát triển đội ngũ đổi công tác quản lý Trong đó, đặc biệt trọng việc quản lý hoạt động dạy học Nếu trăn trở làm thể để Hiệu trưởng nhà trường phổ thông nói chung, THPT nói riêng có biện pháp quản lý hoạt động dạy học có hiệu đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục câu hỏi cấp quản lý giáo dục quan tâm, trường THPT Hùng Vương - nhà trường tư thục thành lập chưa lâu với đội ngũ giáo viên trẻ, thiếu kinh nghiệm tồn bất cập, hạn chế định, lại trở nên cấp bách, quan trọng hết Xuất phát từ lý nêu trên, lựa chọn vấn đề: “Quản lý hoạt động dạy học trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục nay” làm đề tài nghiên cứu cuối khóa đào tạo thạc sỹ quản lý giáo dục 2 Mục đích nghiên cứu: Trên sở nghiên cứu sở lý luận, đánh giá thực trạng, đề tài đề xuất số biện pháp quản lý hoạt động dạy học Hiệu trưởng để, nâng cao hiệu quản lý hoạt động dạy học trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên nhằm thiết thực góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói riêng, chất lượng giáo dục toàn diện học sinh nhà trường nói chung Khách thể đối tượng nghiên cứu: 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp quản lý hoạt động dạy hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên Giả thuyết khoa học Quản lý hoạt động dạy học trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên năm qua có bước chuyển biến tích cực, nhiên hạn chế, bất cập Nếu đề xuất biện pháp quản quản lý hoạt động dạy học phù hợp thực chúng cách đồng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động dạy học nhà trường năm học tới đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa sở lý luận quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông 5.2 Khảo sát thực trạng hoạt động dạy học công tác quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 5.3 Đề xuất số biện pháp công tác quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng dạy học Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 6.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu số biện pháp quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 6.2 Giới hạn địa bàn nghiên cứu Trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 6.3 Giới hạn khách thể điều tra - 02 cán quản lý, 34 giáo viên 750 học sinh trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên - Giới hạn thời gian: Thu thập liệu nghiên cứu thực trạng từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2015 – 2016 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng nhóm phương pháp nghiên cứu sau: 7.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận: - Phân tích, tổng hợp, phân loại, hệ thống hóa lý luận dạy học quản lý hoạt động dạy học trường trung học phổ thông để xây dựng khung lý thuyết đề tài - Nghiên cứu văn bản, thị… quản lý dạy học trường trung học phổ thông 7.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Điều tra khảo sát phiếu hỏi: + Thu thập tài liệu thực tế, tìm hiểu đặc trưng, tính chất vấn đề + Sử dụng hệ thống câu hỏi Cán quản lý, giáo viên, học sinh để thu thập số liệu, đánh giá thực trạng - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động Nghiên cứu kế hoạch hoạt động nhà trường, tài liệu, báo cáo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề, loại số liệu … để nhận định, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động dạy học Phân tích nguyên nhân để đề biện pháp phù hợp - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm Nghiên cứu tổng kết thực tiễn quản lý hoạt động giáo dục biện pháp mang lại giá trị thực tiễn lý luận để phổ biến - Phương pháp khảo nghiệm tính hợp lý tính khả thi biện pháp - Sử dụng hệ thống câu hỏi biện pháp đề xuất với cán quản lý, giáo viên để tìm tính cần thiết khả thi biện pháp 7.3 Phương pháp thống kê toán học Sử dụng phương pháp thống kế toán học phần mềm dại để để xử lý kết nghiên cứu Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận văn trình bày 03 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chương 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔTHÔNG 1.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 1.2 Các khái niệm 1.2.1 Hoạt động dạy học 1.2.2 Quản lý giáo dục 1.2.3 Quản lý nhà trường 1.2.4 Quản lý hoạt động dạy học 1.2.5 Hiệu trưởng trường trung học phổ thông 1.3 Hoạt động dạy học trường trung học phổ thông 1.3.1 Trường trung học phổ thông hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.2 Trường trung học phổ thông tư thục 1.3.3 Nội dung hoạt động dạy học trường trung học phổ thông 1.3.3.1 Mục tiêu dạy học 1.3.3.2 Chương trình dạy học 1.3.3.3 Kế hoạch dạy học 1.3.3.4 Nội dung môn học 1.3.3.5 Hình thức tổ chức phương pháp dạy học 1.3.3.6 Kiểm tra đánh giá kết học tập 1.4 Quản lý hoạt động dạy học trường trung học phổ thông 1.4.1 Bản chất quản lý hoạt động dạy học 1.4.2 Nội dung quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông trước yêu cầu đổi toàn diện 1.4.2.1 Quản lý mục tiêu, nội dung, chương trình dạy học 1.4.2.2 Quản lý hoạt động dạy giáo viên 1.4.2.3 Quản lý hoạt động học học sinh 1.4.2.4 Quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết học tập 1.4.2.5 Quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học 1.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học trường trung học phổ thông 1.5.1 Các yếu tố chủ quan 1.5.2 Các yếu tố khách quan Kết luận chương Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG VƯƠNG, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN 2.1 Đặc điểm kinh tế - xã hội huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2.2 Khái quát trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2.3 Thực trạng hoạt động dạy học trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 2.3.1 Cơ cấu tổ chức nhà trường 2.3.2 Chất lượng đào tạo 2.3.3 Đội ngũ giáo viên cán quản lý 2.3.4 Điều kiện sở vật chất hỗ trợ dạy học 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 2.4.1 Một số thông tin khảo sát 2.4.1.1 Mục đích khảo sát 2.4.1.2 Đối tượng mẫu khảo sát 2.4.1.3 Nội dung khảo sát 2.4.1.4 Phương pháp kỹ thuật khảo sát 2.4.2 Đánh giá chung quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng 2.4.3 Thực trạng quản lý mục tiêu, nội dung chương trình dạy học 2.4.4 Thực trạng quản lý việc lập kế hoạch dạy học giáo viên 2.4.5 Thực trạng quản lý việc đổi phương pháp giảng dạy giáo viên 2.4.6 Thực trạng quản lý hoạt động học tập học sinh 2.4.7 Thực trạng việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh 2.4.8 Thực trạng quản lý điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học 2.5 Đánh giá thực trạng vấn đề quản lý hoạt động dạy học hiệu trưởng trường trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 2.5.1 Thuận lợi 2.5.2 Khó khăn 2.5.3 Nguyên nhân 2.5.3.1 Nguyên nhân thành công 2.5.3.2 Nguyên nhân tồn Kết luận chương Chương CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HÙNG VƯƠNG, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 3.2 Một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học trường THPT Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức cán quản lý, giáo viên học sinh tầm quan trọng việc đổi dạy học quản lý dạy học Biện pháp 2: Thực qui trình quản lý nhằm nâng cao hiệu hoạt động dạy học Biện pháp 3: Chỉ đạo thực đổi phương pháp dạy học nhà trường cách hiệu quả, hướng tới mục tiêu chất lượng Biện pháp 4: Tăng cường quản lý hoạt động học tập học sinh Biện pháp 5: Quản lý sử dụng thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin dạy học 3.3 Trình bày mối quan hệ với biện pháp 3.4 Khảo nghiệm nhận thức tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 3.4.1 Kết khảo nghiệm tính cần thiết biện pháp đề xuất 3.4.2 Kết khảo nghiệm tính khả thi biện pháp đề xuất 3.4.3 Tổng hợp kết khảo sát tính cần thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Kết luận chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ PHỤ LỤC 10 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo – Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 - Điều lệ trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học Bộ giáo dục Đào tạo – Thông tư số 13/2011/TT_BGDĐT ngày 28/3/2011 – Quy chế tổ chức hoạt động trường tiểu học, trường trung học sở, trường trung học phổ thông trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục Bộ tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ Lao động thương binh xã hội, ngày 23/5/2000 - Thông tư liên tịch Bộ tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ lao động thương binh xã hội số 44/2000/TTLT/BTCBGDĐT/BLĐTBXH ngày 23/5/2000 Hướng dẫn chế độ quản lý tài đơn vị công lập hoạt động lĩnh vực giáo dục – đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo – Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày 05 tháng năm 2014 Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014 – 2015 11 Bộ Giáo dục Đào tạo – Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng năm 2015 Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2015 – 2016 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2012 - Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 Nguyễn Phúc Châu (2010) – Quản lý nhà trường – NXB Đại học Sư phạm Nguyễn Văn Cường – BERND MEI ER, Berlin/Hanoi 2010 - Một số vấn đề chung đổi phương pháp dạy học trường trung học phổ thông, Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2011 - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 10 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (chủ biên) Lê Thị Mai Phương, 2015, Giáo trình Khoa học quản lý giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam 11 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 2015, Quản lý nhà trường, giảng cho lớp Cao học QLGD, Học viện QLGD 12 Bùi Minh Hiền (chủ biên), Vũ Ngọc Hải, Đặng Quốc Bảo (2006) Quản lý giáo dục - NXB ĐHSP, Hà Nội 13 Trần Bá Hoành, năm 2006 - Đổi phương pháp dạy học chương trình sách giáo khoa – NXB ĐHSP Hà Nội 14 Phạm Minh Hạc (1998) - Tâm lý học – NXB GD 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 - Luật Giáo dục năm 2005 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2009, Luật Giáo dục sửa đổi 17 Lưu Xuân Mới, 2004, Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc Gia 18 Nguyễn Cảnh Toàn , 2004, Học dạy cách học – NXB ĐHSP, Hà Nội 19 Hà Thế Truyền, 2016, Quản lý hoạt động dạy học trường Trung học phổ thông, giảng cho lớp Cao học QLGD, Học viện QLGD 12 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI TT Nội dung công việc Kết dự kiến Thời gian thực Từ tháng đến tháng 4/2016 Xác định tên đề tài Tên đề tài Xây dựng đề cương hoàn thành đề cương Đề cương 24/4 đến 21/5/2016 Bảo vệ đề cương Đề cương hoàn chỉnh 25/5/2016 Nghiên cứu tài liệu, viết chương1 Xây dựng phiếu điều tra Xong thảo chương Xây dựng xong phiếu điều tra Tháng 5và 6/2016 Sửa chương Viết chương Tiến hành điều tra thực trạng, xử lý kết điều tra Sửa xong chương Có thảo chương Tháng Điều tra xong thực 8/2016 trạng xử lý xong phiếu điều tra Sửa xong chương 1, chương Viết chương Sửa hoàn chỉnh toàn luận văn Viết xong chương Sửa xong toàn luận văn Hoàn chỉnh luận văn In nộp luận văn Bảo vệ luận văn 10 Sửa luận văn nộp vào thư viện Luận văn Tháng 9/2016 30/9/2016 đến 10/2016 Nộp luận văn phòng 10/10 đến Đào tạo sau đại học 20/10/2016 Luận văn hoàn chỉnh Tháng 11/2016 Nộp xong luận văn vào Sau bảo vệ lưu chiểu 10 ngày 13 Ghi Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG TS Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Quý 14 [...]... THAM KHẢO 1 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 - Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học 2 Bộ giáo dục và Đào tạo – Thông tư số 13/2011/TT_BGDĐT ngày 28/3/2011 – Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư... - Một số vấn đề chung về đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học phổ thông, 9 Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 2011 - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI 10 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (chủ biên) và Lê Thị Mai Phương, 2015, Giáo trình Khoa học quản lý giáo dục, NXB Giáo dục Việt Nam 11 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 2015, Quản lý nhà trường, bài giảng cho lớp Cao học QLGD, Học viện QLGD 12 Bùi Minh... Đặng Quốc Bảo (2006) Quản lý giáo dục - NXB ĐHSP, Hà Nội 13 Trần Bá Hoành, năm 2006 - Đổi mới phương pháp dạy học chương trình và sách giáo khoa – NXB ĐHSP Hà Nội 14 Phạm Minh Hạc (1998) - Tâm lý học – NXB GD 15 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2005 - Luật Giáo dục năm 2005 16 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, 2009, Luật Giáo dục sửa đổi 17 Lưu Xuân Mới, 2004, Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Chính trị... 8 năm 2014 Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2014 – 2015 11 5 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 9 năm 2015 Hướng dẫn nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2015 – 2016 6 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2012 - Chiến lược phát triển giáo dục 2011 – 2020 7 Nguyễn Phúc Châu (2010) – Quản lý nhà trường – NXB Đại học Sư phạm 8 Nguyễn Văn Cường – BERND MEI ER, Berlin/Hanoi... Giáo trình Khoa học quản lý, NXB Chính trị Quốc Gia 18 Nguyễn Cảnh Toàn , 2004, Học và dạy cách học – NXB ĐHSP, Hà Nội 19 Hà Thế Truyền, 2016, Quản lý hoạt động dạy học trường Trung học phổ thông, bài giảng cho lớp Cao học QLGD, Học viện QLGD 12 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ TÀI TT Nội dung công việc Kết quả dự kiến Thời gian thực hiện Từ tháng 2 đến tháng 4/2016 1 Xác định tên đề tài Tên đề tài 2 Xây dựng đề... tư thục 3 Bộ tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Lao động thương binh xã hội, ngày 23/5/2000 - Thông tư liên tịch Bộ tài chính, Bộ Giáo dục đào tạo, Bộ lao động thương binh xã hội số 44/2000/TTLT/BTCBGDĐT/BLĐTBXH ngày 23/5/2000 Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với các đơn vị ngoài công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo 4 Bộ Giáo dục và Đào tạo – Công văn số 4099/BGDĐT-GDTrH ngày... điều tra thực trạng, xử lý kết quả điều tra Sửa xong chương 1 Có bản thảo chương 2 Tháng 7 và Điều tra xong thực 8/2016 trạng và xử lý xong các phiếu điều tra 6 Sửa xong chương 1, chương 2 Viết chương 3 Sửa và hoàn chỉnh toàn bộ luận văn Viết xong chương 3 Sửa xong toàn bộ luận văn 7 Hoàn chỉnh luận văn 8 In và nộp luận văn 9 Bảo vệ luận văn 10 Sửa luận văn và nộp vào thư viện Luận văn Tháng 9/2016 30/9/2016... vệ luận văn 10 Sửa luận văn và nộp vào thư viện Luận văn Tháng 9/2016 30/9/2016 đến 10/2016 Nộp luận văn về phòng 10/10 đến Đào tạo sau đại học 20/10/2016 Luận văn hoàn chỉnh Tháng 11/2016 Nộp xong luận văn vào Sau bảo vệ lưu chiểu 10 ngày 13 Ghi chú Hà Nội, ngày tháng năm 2016 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG TS Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Thị Quý 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, Quản lý hoạt động dạy học ở trường Trung học phổ thông Hùng Vương, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn