Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư

10 601 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 14:55

Lời nói đầu Thực tập tốt nghiệp hội giúp sinh viên tiếp cận với thực tiễn kinh tế, kinh doanh quản lý nhà n-ớc th-ơng mại, dịch vụ Qua giúp sinh viên củng cố nâng cao kiến thức đ-ợc học, đ-ợc trang bị, đồng thời làm quen với hoạt động nghiên cứu quản lý kinh tế Với mục đích đó, khoa Kinh tế tr-ờng Đại học Th-ơng mại phân công thực tập Bộ Kế hoạch Đầu t- Quá trình thực tập vừa qua giúp hiểu rõ tình hình, đặc điểm vấn đề cấu tổ chức máy, chức nhiệm vụ Bộ Kế hoạch Đầu t- quản lý nhà n-ớc kinh tế xã hội, mà cụ thể th-ơng mại - dịch vụ Những kết đạt đ-ợc lĩnh vực th-ơng mại dịch vụ cho thấy rõ khó khăn tồn nguyên nhân tồn tại, nh- ph-ơng h-ớng kế hoạch ngành th-ơng mại dịch vụ thời gian tới Trong báo cáo này, xin đ-ợc trình bày hiểu biết Bộ Kế hoạch Đầu t- với nội dung sau: Chức nhiệm vụ cấu tổ chức máy quản lý nhà n-ớc Bộ Kế hoạch Đầu t- Các công cụ quản lý th-ơng mại dịch vụ Thực trạng hoạt động th-ơng mại dịch vụ Đánh giá tác động sách th-ơng mại hành Nhà n-ớc đến hoạt động th-ơng mại dịch vụ Những ý kiến đề xuất 1 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức Bộ kế hoạch Đầu t1.1 Hệ thống quản lý nhà n-ớc th-ơng mại theo cấp trung -ơng Chính phủ : Đứng đầu Thủ t-ớng Chính phủ phó Thủ t-ớng theo uỷ quyền Thủ t-ớng giải vấn đề cụ thể th-ơng mại Bộ Th-ơng mại: Theo phân quyền phủ, Bộ Th-ơng mại chịu trách nhiệm quản lý nhà n-ớc toàn hoạt động th-ơng mại thị tr-ờng nội địa hoạt động xuất nhập Các Bộ chuyên ngành, quan ngang Bộ, quan trực thuộc Chính phủ có liên quan tới th-ơng mại: Bộ Kế hoạch Đầu t-; Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá thông tin; Ngân hàng Nhà n-ớc; Tổng cục Hải quan; Bộ Khoa học, Công nghệ môi tr-ờng; Bộ Công nghiệp; Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôncũng nh- nhiều quan khác Chính Phủ Các Bộ quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Th-ơng mại việc quản lý nhà n-ớc th-ơng mại địa ph-ơng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung -ơng chịu trách nhiệm quản lý nhà n-ớc th-ơng mại lãnh thổ Đứng đầu địa ph-ơng tỉnh, thành phố chủ tịch, theo phân công phó chủ tịch thực nhiệm vụ giải vấn đề cụ thể địa ph-ơng Để giúp cho lãnh đạo tỉnh, thành phố thực nhiệm vụ quản lý th-ơng mại địa ph-ơng có sở chuyên ngành nh-: Sở Th-ơng mại/Du lịch, Sở Kinh tế đối ngoại, Sở Kế hoạch Đầu t-, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn cán tham m-u nhà t- vấn sách quản lý Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã thành phố trực thuộc tỉnh Đứng đầu chủ tịch, phó chủ tịch theo phân công chủ tịch thực nhiệm vụ giải vấn đề cụ thể th-ơng mại Ngoài có phòng, ban cấu trúc máy UBND giúp lãnh đạo quản lý th-ơng mại 1.2 Hệ thống tổ chức quản lý th-ơng mại theo ngành Bộ Th-ơng mại Bộ Th-ơng mại quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà n-ớc hoạt động th-ơng mại (Bao gồm hoạt động xuất nhập khẩu, kinh doanh vật t-, hàng tiêu dùng, dịch vụ th-ơng mại) thành phần kinh tế phạm vi n-ớc, kể hoạt động th-ơng mại tổ chức cá nhân ng-ời n-ớc hoạt động Việt Nam Bộ Th-ơng mại thực nhiệm vụ quyền hạn cụ thể sau: Xây dựng trình Chính phủ ban hành ban hành theo thẩm quyền quy chế quản lý hoạt động xuất nhập Soạn thảo trình Chính phủ ban hành ban hành theo thẩm quyền Bộ quy chế quản lý hoạt động th-ơng mại dịch vụ th-ơng mại n-ớc, kế hoạch, sách phát triển kinh tế th-ơng mại miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc ng-ời Tổ chức đạo thực kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến khoa học công nghệ hoạt động th-ơng mại Tổ chức tiếp nhận, xử lý cung cấp loại thông tin kinh tế, th-ơng mại n-ớc giới phục vụ cho đạo phủ tổ chức kinh tế Quản lý Nhà N-ớc công tác đo l-ờng chất l-ợng hàng hoá hoạt động th-ơng mại thuộc lĩnh vực Bộ Th-ơng mại phụ trách thị tr-ờng n-ớc H-ớng dẫn đạo quan quản lý Nhà n-ớc th-ơng mại địa ph-ơng nghiệp vụ chuyên môn Bộ Th-ơng mại Bộ tr-ởng lãnh đạo, giúp việc cho Bộ tr-ởng có Thứ tr-ởng Cùng giúp Bộ tr-ởng thực chức quản lý Nhà n-ớc có Vụ viện tổ chức nghiệp thực chức quản lý Bộ Th-ơng mại vừa quản lý nhà n-ớc th-ơng mại, vừa trực tiếp quản lý công ty th-ơng mại Nhà n-ớc thuộc Bộ nh- Tổng công ty xăng dầu, Tổng công ty máy phụ tùng, nhiều công ty th-ơng mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ th-ơng mại khác địa ph-ơng (Tỉnh, Thành phố) có Sở Th-ơng mại / Du lịch cấp quản lý nhà n-ớc th-ơng mại địa ph-ơng, Sở Th-ơng mại / Du lịch có chức quản lý hoạt động th-ơng mại diễn địa ph-ơng Đứng đầu Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở theo uỷ quyền phân công thực trách nhiệm giải vấn đề th-ơng mại cụ thể địa ph-ơng cấp huyện (Quận, thị xã, Thành phố trực thuộc tỉnh) Phòng th-ơng mại, kinh tế, tài thực trách nhiệm giải vấn đề th-ơng mại cụ thể địa ph-ơng Các Bộ chuyên ngành, quan ngang Bộ, quan trực thuộc Chính phủ có liên quan tới th-ơng mại: Bộ Kế hoạch Đầu t-; Bộ Tài chính; Bộ Văn hoá Thông tin; Ngân hàng Nhà n-ớc; Tổng cục Hải quan; Bộ Khoa học, Công nghệ môi tr-ờng; Bộ Công nghiệp; Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôncũng nh- nhiều quan khác Chính Phủ Các Bộ quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Th-ơng mại việc quản lý nhà n-ớc th-ơng mại 1.3 Bộ Kế hoạch Đầu tTrải qua trình hình thành hoàn thiện cho phù hợp với trình đổi đất n-ớc qua thời kỳ Bộ Kế hoạch đầu t- thân từ Uỷ ban nghiên cứu Kế hoạch kiến thiết (Theo sắc lệnh số 78, ngày 31-12-1945 Chủ tịch n-ớc Việt Nam Dân chủ Cộng hoà) đến ngày 22-10-1995 thực Nghị kỳ họp thứ VIII Quốc hội khoá IX, sát nhập Uỷ ban kế hoạch Nhà n-ớc Uỷ ban Nhà nuớc hợp tác đầu t- thành Bộ Kế hoạch Đầu t- Bộ Kế hoạch Đầu t- có chức nhiệm vụ quyền hạn (Nghị định 75/CP ngày 01/1/1995 Chính phủ) nh- sau: Chức Bộ Kế hoạch đầu t- quan Chính Phủ có chức tham m-u tổng hợp xây dựng chiến l-ợc, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội n-ớc Về chế sách quản lý kinh tế, quản lý Nhà n-ớc lĩnh vực đầu t- n-ớc, giúp phủ phối hợp, điều hành thực mục tiêu cân đối chủ yếu kinh tế quốc dân Nhiệm vụ quyền hạn Tổ chức nghiên cứu xây dựng chiến l-ợc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, vùng lãnh thổ Xác định ph-ơng h-ớng cấu gọi vốn đầu t- n-ớc vào Việt Nam đảm bảo cân đối đầu t- n-ớc n-ớc để trình Chính phủ định Trình Chính phủ dự án luật, pháp lệnh, văn pháp quy có liên quan đến chế, sách quản lý kinh tế Khuyến khích đầu t- n-ớc n-ớc nhằm thực cấu kinh tế phù hợp với chiến l-ợc, quy hoạch kế hoạch nhằm ổn định phát triển kinh tế - xã hội Nghiên cứu xây dựng quy chế ph-ơng pháp kế hoạch hoá, h-ớng dẫn bên n-ớc Việt Nam việc đầu t- vào Việt Nam từ Việt Nam n-ớc Tổng hợp nguồn lực n-ớc n-ớc, xây dựng trình Chính phủ kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn phát triển kinh tế - xã hội n-ớc cân đối chủ yếu kinh tế quốc dân H-ớng dẫn Bộ, quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung -ơng xây dựng kế hoạch tổng hợp, kể kế hoạch thu hút vốn đầu t- n-ớc ngoài, phù hợp với chiến l-ợc phát triển n-ớc, ngành kinh tế vùng lãnh thổ đ-ợc phê duyệt Làm Chủ tịch hội đồng Nhà n-ớc xét duyệt định mức kinh tế-kĩ thuật, xét thầu Quốc gia, thẩm định thành lập doanh nghiệp Nhà n-ớc quan đầu mối việc điều phối sử dụng nguồn vốn ODA, quản lý đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép đầu t- cho dự án hợp tác liên doanh liên kết n-ớc vào Việt Nam từ Việt Nam n-ớc Quản lý Nhà n-ớc dịch vụ t- vấn đầu t- Trình Thủ t-ớng Chính phủ định việc sử dụng quỹ dự trữ Nhà n-ớc Tổ chức nghiên cứu thu thập xử lý thông tin dự báo phát triển kinh tế - xã hội n-ớc phục vụ cho việc xây dựng điều hành kế hoạch Tổ chức lại bồi d-ỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức thuộc Bộ quản lý Thực hợp tác Quốc tế lĩnh vực phát triển sách kinh tế, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ phát triển hợp tác đầu t- Để thực chức quản lý Nhà n-ớc mặt hoạt động kinh tế xã hội Bộ Kế hoạch Đầu t- tổ chức thành 29 đơn vị (Vụ, Viện) cấu tổ chức nhsau: Bộ tr-ởng Bộ kế hoạch Đầu t- Các Thứ tr-ởng Các vụ viện Các Vụ viện giúp Bộ thực chức quản lí Nhà n-ớc: Vụ Pháp luật đầu t- n-ớc Vụ Quản lý dự án đầu t- n-ớc Vụ Đầu t- n-ớc Vụ Quản lý khu chế xuất khu công nghiệp Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Vụ Kinh tế đối ngoại Vụ Kinh tế địa ph-ơng lãnh thổ Vụ Doanh nghiệp Vụ Tài Tiền tệ 10.Vụ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn 11.Vụ Công nghiệp 12.Vụ Th-ơng mại Dịch vụ 13.Vụ Cơ sở hạ tầng 14.Vụ Lao động - Văn hoá - Xã hội 15.Vụ Khoa học - Giáo dục - Môi tr-ờng 16.Vụ quan hệ Lào - Campuchia 17.Vụ Quốc phòng - An ninh 18.Vụ Tổ chức cán 19.Văn phòng thẩm định dự án đầu t20.Văn phòng xét đấu thầu Quốc gia 21.Văn phòng Bộ 22.Cơ quan đại diện phía Nam 23.Cục xúc tiến DN vừa nhỏ Và tổ chức nghiệp Bộ kế hoạch Đầu t-: Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung -ơng Viện Chiến l-ợc phát triển Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam Trung tâm thông tin (gồm Tạp chí Kinh tế dự báo ) Tr-ờng nghiệp vụ kế hoạch Báo Việt Nam Đầu t- n-ớc địa ph-ơng (Tỉnh, Thành phố) có Sở Kế hoạch Đầu t- cấp quản lý nhà n-ớc Kế hoạch Đầu t- địa ph-ơng Sở Kế hoạch Đầu t- Sở có chức tham m-u tổng hợp xây dựng chiến l-ợc, quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa ph-ơng Đứng đầu Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở theo uỷ quyền phân công thực trách nhiệm giảỉ vấn đề Căn nghị định 75/CP ngày 01/11/1995 Chính Phủ, Bộ Tr-ởng Bộ Kế hoạch quy định chức nhiệm vụ đơn vị Để giúp Bộ tr-ởng quản lý nhà n-ớc lĩnh vực th-ơng mại dịch vụ, vụ Th-ơng mại dịch vụ có nhiệm vụ chủ yếu sau: Nghiên cứu tổng hợp quy hoach phát triển ngành Th-ơng mại, dịch vụ du lịch phạm vi n-ớc theo vùng, lãnh thổ Tổng hợp xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn ngắn hạn phát triển ngành: Th-ơng mại, dịch vụ du lịch mặt: l-u chuyển hàng hoá n-ớc, xuất khẩu, kinh doanh du lịch, dự trữ quốc gia, lập bảng cán cân tổng cung, tổng cầu vật t-, hàng hoá chủ yếu kinh tế Cân đối tiền - hàng Đề xuất chế sách kế hoạch hoá nhằm bảo đảm thực định h-ớng kế hoạch phát triển ngành thuộc Bộ phụ trách Nghiên cứu phân tích lựa chọn ch-ơng trình dự án đầu t- n-ớc Bộ phụ trách Kiểm tra theo dõi tình hình thực ch-ơng trình dự án, nắm tình hình, lập báo cáo việc thực kế hoạch quý, tháng, tháng hàng năm ngành lĩnh vực thuộc Bộ phụ trách Tham gia thẩm định thành lập doanh nghiệp Nhà n-ớc, thẩm định dự án đầu t- (cả vốn n-ớc vốn n-ớc), Thẩm định xét thầu, phân bố nguồn vốn ODA, xác định định mức kinh tế kỹ thuật ngành theo quy trình Bộ Kế hoạch Đầu t- Tổ chức nghiên cứu dự báo, thu thập hệ thống hoá thông tin kinh tế phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch kế hoạch phát triển ngành Làm đầu mối tổng hợp kế hoạch Bộ th-ơng mại, Tổng cục du lịch, Cục Dự trữ Quốc gia, Cục phục vụ ngoại giao đoàn, Hội đồng liên minh hợp tác xã Việt Nam Ngoài có đơn vị khác Bộ có chức giúp Bộ Tr-ởng làm chức theo dõi, nghiên cứu quản lý nhà n-ớc lĩnh vực th-ơng mại dịch vụ nh- Viện Chiến l-ợc Phát Triển đơn vị có chức nghiên cứu khoa học, tổng hợp, tham m-u lĩnh vực chiến l-ợc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội n-ớc theo vũng lãnh thổ, có nghiên cứu lý luận ph-ơng pháp luận nh- xây dựng soạn thảo số lĩnh vực th-ơng mại dịch vụ phạm vi n-ớc vùng lãnh thổ vùng lãnh thổ Các công cụ sách quản lý th-ơng mại hành Hội nghị Trung -ơng (khoá VI) tháng 3/1989 đánh dấu b-ớc việc thay đổi t- quan điểm sách chế quản lý hoạt động th-ơng mại - dịch vụ Quan điểm thị tr-ờng bổ xung cho kế hoạch giai đoạn tr-ớc đ-ợc xác lập lại; thị tr-ờng vừa vừa đối t-ợng kế hoạch hoá: kế hoạch hoá chuyển từ pháp lệnh trực tiếp sang định h-ớng - h-ớng dẫn Với quan điểm đ-ợc thống nh- trên, Chính phủ Bộ ngành ban hành nhiều Nghị định, Quyết định Thông t- h-ớng dẫn liên quan đến hoạt động th-ơng mại - dịch vụ với lĩnh vực cụ thể là: - Về quản lý Nhà n-ớc: Chính phủ Nghị định quy định nhiệm vụ, quyền hạn trách nhiệm quản lý Nhà n-ớc Bộ đây, nhiệm vụ nghiên cứu, dự báo, quy hoạch phát triển xây dựng kế hoạch, ban hành sách tạo môi tr-ờng đ-ợc nhấn mạnh; hạn chế việc can thiệp quan quản lý Nhà n-ớc đến tác nghiệp cụ thể doanh nghiệp - Về sách giá: Quyết định 90/HĐBT ngày 25- 4- 1988 giảm danh mục hàng hoá dịch vụ Nhà n-ớc định giá từ gần 200 mặt hàng 90 mặt hàng chủ yêú - Về kế hoạch hoá: Quyết định 197/HĐBT ngày 12- 12- 1989 tạo chuyển h-ớng từ kế hoạch pháp lệnh trực tiếp sang kế hoạch định h-ớng, h-ớng dẫn Trong lĩnh vực th-ơng mại dịch vụ lại tiêu pháp lệnh tổng mức l-u chuyển hàng hoá (kèm theo mặt hàng chủ yếu) khoản nộp ngân sách - Về quản lý tài chính: Trong năm 1989 sách chế quản lý tài hoạt động th-ơng mại - dịch vụ ch-a có đổi thay đáng kể Chỉ sau có Quyết định 143/HĐBT vấn đề có liên quan đến tài hoạt động th-ơng mại - dịch vụ có thay đổi - Về quản lý kinh doanh l-u thông hàng hoá: Các Quyết định HĐBT quy định hành lang cho hoạt động th-ơng tr-ờng - Về tổ chức quản lý th-ơng mại - dịch vụ: Hội đồng Bộ tr-ởng Nghị định số 387 thành lập Bộ Th-ơng nghiệp sở Bộ: Nội th-ơng, Ngoại th-ơng Vật t- cũ Trong năm 1998-2000, Việt Nam có hàng loạt cải cách sách th-ơng mại đầu t- Luật doanh nghiệp đời đánh dấu trình cải cách nhanh chóng Sau đó, định việc xoá bỏ giấy phép xuất nhập hoạt động th-ơng mại tạo tăng tr-ởng xuất nhanh Hai biện pháp b-ớc ngoặt cải cách sách th-ơng mại đầu t- Việt Nam Nghị định 57/1998/ND-CP,31- 7- 1998 cho phép thành phần sở hữu tham gia kinh doanh đăng ký xuất So với tr-ớc năm 1998, thay đổi pháp lý mở giai đoạn sách th-ơng mại Việt Nam Tóm lại, đổi sách chế quản lý hoạt động th-ơng mạidịch vụ diễn mạnh mẽ mở rộng, có mục tiêu rõ ràng b-ớc t-ơng đối hợp lý Chính dẫn đến thành công quản lý hoạt động th-ơng mai dịch vụ năm qua Thực trạng hoạt động th-ơng mại dịch vụ thời gian qua Hoạt động th-ơng mại dịch vụ phát triển khá, đáp ứng đ-ợc nhu cầu hoạt động kinh tế xã hội Mặc dù bị ảnh h-ởng trì trệ kinh tế toàn cầu từ cuối năm 2001 làm cho sức mua giá nhiều mặt hàng giảm sút, sản phẩm hàng hoá thị tr-ờng giới cạnh tranh ngày gay gắt Trong thị tr-ờng bên bị thu hẹp học kích cầu đầu t- tiêu dùng tiếp tục đạo thực với mức độ sâu rộng h-ớng vào lĩnh vực trọng tâm kinh tế nh- phát triển thị tr-ờng nội địa, ban hành chế sách giúp nông dân tiêu thụ hàng nông sản, cải thiện sức mua tầng lớp dân c- Tóm lại việc tiếp tục thực ch-ơng trình hỗ trợ đầu t- thực làm cho th-ơng mại n-ớc ta năm 2002 có b-ớc tiến đáng ghi nhận Giá trị ngành dịch vụ tăng khoảng 6,7% so với năm 2001 Thị tr-ờng hàng hoá n-ớc sôi động hơn, sức mua tăng, giá hàng hoá t-ơng đối ổn định, hàng hoá l-u thông đáp ứng đ-ợc nhu cầu xã hội Tổng mức bán lẻ hàng hoá dịch vụ năm 2002 -ớc đạt 286 nghìn tỷ đồng, tăng 12,7% năm đạt cao Gía trị dịch vụ th-ơng mại chiếm tổng ngành dịch vụ tăng từ 34,7% năm 2000 lên 35,4% năm 2002 Chỉ số hàng hóa dịch vụ tiêu dùng có nhích lên, sức mua nhiều vùng dân cđ-ợc cải thiện, -ớc năm 2002 tăng khoảng 4% so với tháng 12 năm 2001 Hoạt động xuất có nhiều cố gắng, tháng cuối năm, song ch-a đạt mức kế hoạch đề Các ngành cấp địa ph-ơng tổ chức triển khai thực giải pháp thúc đẩy xuất đề Tập trung khai thác tốt nguồn hàng tháng cuối năm nh- hàng thuỷ sản, gạo, cà phê, hàng dệt may, hàng da giầy, dầu thô, than đá, hàng điện tử linh kiện, mặt hàng khí, hàng rau quả, hàng thủ công mỹ nghệ khai thác tốt thị tr-ờng cóSau tháng kim ngạch xuất có tốc độ tăng tr-ởng âm từ tháng 9, tháng 10 kim ngạch xuất có tốc độ tăng tr-ởng cao đạt gần 6%; đến -ớc năm đạt 16,1 tỷ USD tăng khoảng 7,1% so với năm 2001, khu vực kinh tế n-ớc xuất tăng 7,5% Đây cố gắng lớn bối cảnh khó khăn thị tr-ờng giá xuất Kim ngạch xuất nhóm hàng công nghiệp nhẹ tiểu thủ công nghiệp tăng 17,6% so với năm 2001; Nhóm hàng công nghiệp nặng khoáng sản tăng 3,3% Các mặt hàng có mức tăng cao thuỷ sản, hàng dệt may, da giầy, dầu thô, mặt hàng khác nh- lạc nhân, cao su, than đá tăng l-ợng kim ngạch xuất Đặc biệt, hàng thủ công mỹ nghệ -ớc đạt 300 triệu USD tăng 28% so với năm 2001 Kim ngạch nhập năm 2002 -ớc đạt 18,2 tỷ USD tăng 12,6% riêng doanh nghiệp có vốn đầu t- n-ớc đạt tỷ USD chiếm 32,9% tổng kim ngạch tăng 20% so với năm 2001 Nhóm mặt hàng máy móc thiết bị, phụ tùng chiếm 29,7% tổng kim ngạch nhập tăng 14,9% so với năm 2001 Nhập siêu 2,1 tỷ USD khoảng 13% kim ngạch xuất Mặc dù đạt đ-ợc thành song th-ơng mại n-ớc ta bộc lộ nhiều yếu kém: Chất l-ợng hàng xuất thấp Bên cạnh hàng xuất phải chịu nhiều loại phí, lệ phí với mức phí cao so với n-ớc khu vực làm giảm tính cạnh tranh hàng xuất n-ớc ta Nhập tăng chủ yếu tập trung nhóm hàng nhập nguyên vật liệu cho xây dựng, sản xuất xuất khẩu, song nhập siêu tăng nhanh từ 2,5% kim ngạch xuất năm 2001 lên 13% năm 2002, giải ngân nguồn vốn ODA nguồn vốn đầu t- trực tiếp n-ớc chậm so với năm 2001 Do cần phải rà soát lại mặt hàng nhập đạo chắt chẽ kế hoạch nhập Đánh giá chung tác động sách th-ơng mại hành nhà n-ớc 3.1 Những mặt đạt đ-ợc Môi tr-ờng pháp lý sách th-ơng mại ngày đ-ợc cởi mở thông thoáng Nhìn chung, sách th-ơng mại ngày phù hợp dần với môi tr-ờng th-ơng mại quốc tế Việc điều hành hoạt động th-ơng mại thông qua sách th-ơng mại liên quan đến th-ơng mại đạt đ-ợc kết đáng kể Những kết tăng tr-ởng kinh tế nói chung th-ơng mại nói riêng nói lên điều Môi tr-ờng kinh doanh thông thoáng, bình đẳng thúc đẩy phát triển thành phần kinh tế Từ chỗ có thành phần kinh tế chủ yếu kinh tế Nhà n-ớc kinh tế tập thể, đến có thành phần kinh tế đ-ợc khẳng định thức 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư, Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư, Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước của bộ kế hoạch và đầu tư

Từ khóa liên quan