Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT

20 292 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/06/2016, 11:02

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN  CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đề tài: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT Giáo viên hƣớng dẫn : Trương Tử Nhân Sinh viên thực : Võ Quyết Tiến Lớp : Du lịch 45B HÀ NỘI - 2007 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NTT : Tên Công ty XHCN : Xã hội chủ nghĩa CNTB : Chủ nghĩa tư NV : Nhân viên QTNS : Quản trị nhân HĐQT : Hội đồng quản trị HDV : Hướng dẫn viên MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI NÓI ĐẦU Error! Bookmark not defined CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Error! Bookmark not defined Khái niệm, vai trò số mô hình quản lý nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 1.1 Khái niệm: Error! Bookmark not defined 1.2 Vai trò Error! Bookmark not defined 1.3 Một số mô hình quản lý: Error! Bookmark not defined Công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined 2.1 Đặc điểm chung lao động kinh doanh du lịch: Error! Bookmark not defined 2.2 Đặc điểm sử dụng lao động kinh doanh lữ hành: Error! Bookmark not defined 2.2.1 Quy định sử dụng lao động nhà nước: Error! Bookmark not defined 2.2.2 Đặc điểm công tác quản lý lao động kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined 2.3 Các yêu cầu công tác tổ chức quản lý lao động kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined 2.3.1 Các yêu cầu Error! Bookmark not defined 2.3.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến lao động tổ chức lao động: Error! Bookmark not defined Nội dung tổ chức quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 3.1 Nội dung công tác tổ chức nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 3.1.1 Tuyển chọn nhân Error! Bookmark not defined 3.1.2 Bố trí, sử dụng lao động Error! Bookmark not defined 3.1.3 Đào tạo phát triển nhân sự: Error! Bookmark not defined 3.2 Công tác quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined 3.2.1 Khái niệm kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined 3.2.2 Nội dung kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined 3.2.3 Các nguyên tắc quản trị nhân lực kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Các tiêu thức để đánh giá hiệu sử dụng lao động doanh nghiệp du lịch Error! Bookmark not defined Ý nghĩa công tác tổ chức quản lý lao động kinh doanh lữ hành Error! Bookmark not defined CHƢƠNG II: CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT Error! Bookmark not defined Vài nét Công ty cổ phần tập đoàn NTT: Error! Bookmark not defined 1.1 Sự hình thành Error! Bookmark not defined 1.1.1 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: Error! Bookmark not defined 1.1.2 Công ty cổ phần tập đoàn NTT: Error! Bookmark not defined 1.2 Cơ cấu tổ chức máy Error! Bookmark not defined 1.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý Công ty Error! Bookmark not defined 2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban: Error! Bookmark not defined Thực trạng nguồn nhân lực Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: Error! Bookmark not defined 2.1 Công tác tuyển dụng nhân Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: Error! Bookmark not defined 2.2 Công tác bố trí sử dụng lao động: Error! Bookmark not defined 2.3 Công tác đào tạo phát triển lao động Error! Bookmark not defined 2.4 Công tác đãi ngộ lao động Error! Bookmark not defined Thực trạng áp dụng công cụ quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT: Error! Bookmark not defined Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 3.1 Công tác tuyển dụng Error! Bookmark not defined 3.2 Công tác bố trí sử dụng lao động Error! Bookmark not defined 3.3 Công tác đào tạo phát triển lao động Error! Bookmark not defined CHƢƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TRONG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NTT Error! Bookmark not defined Thực trạng dự báo nhu cầu nguồn nhân lực tới năm 2007-2010 Error! Bookmark not defined Nhiệm vụ Công ty thời gian tới Error! Bookmark not defined SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 2.1 Những thuận lợi khó khăn: Error! Bookmark not defined 2.2 Mục tiêu công ty năm 2007: Error! Bookmark not defined Các biện pháp nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Error! Bookmark not defined 3.1 Về tuyển chọn lao động Error! Bookmark not defined 3.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực Error! Bookmark not defined 3.3 Sắp xếp bố trí lao động Error! Bookmark not defined 4.1 Những giải pháp khả thi đào tạo nguồn nhân lực Công ty cổ phần tập đoàn NTT Error! Bookmark not defined 4.2 Sử dụng đòn bẩy kinh tế Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Error! Bookmark not defined Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Trong trình phát triển kinh tế doanh nghiệp, đất nước người nhân tố hàng đầu chiếm giữ vai trò định, đến tồn phát triển kinh tế quốc gia, doanh nghiệp Có thể nói hiệu kinh tế xã hội chế độ xã hội phụ thuộc hoàn toàn sức mạnh người sức mạnh cộng đồng Con người đánh giá yếu tố tài, đức sức khoẻ hay nói cách khác “Hồng Chuyên “ Trong lĩnh vực kinh doanh du lịch công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực đánh giá nhiệm vụ khó khăn phức tạp nhà quản lý vĩ mô vi mô Công tác quản lý nhân lực sâu nghiên cứu khả tiềm tàng đơn vị lao động, người thành viên để tạo điều kiện kích thích lao động sáng tạo người nhằm mục đích đưa lại hiệu cao công việc Công tác quản lý nhân lực lao động kinh doanh lữ hành có đặc điểm chung kinh doanh du lịch, có đặc điểm riêng biệt loại hình kinh doanh Đặc điểm khác biệt công tác quản lý nhân lực lao động kinh lữ hành xuất phát từ đặc điểm ngành kinh doanh lữ hành Trải qua trình nghiên cứu lý luận nhà trường công tác quản lý nhân lực kinh doanh lữ hành kết hợp với trình thực tập Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Em chọn đề tài “Các giải pháp nâng cao hiệu quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT” Cho chuyên đề tốt nghiệp Nội dung chuyên đề phần mở đầu kết luận gồm có phần sau: SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Chương I: Những lý luận quản trị nguồn nhân lực Chương II: Công tác tổ chức quản lý nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Chương III: Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành Công ty Cổ phần tập đoàn NTT Trong trình thực tập Công ty Cổ phần tập đoàn NTT, em Ban giám đốc Công ty thầy giáo hướng dẫn Trương Tử Nhân giúp đỡ để hoàn thành chuyên đề Em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Công ty Cổ phần tập đoàn NTT thầy giáo hướng dẫn Trương Tử Nhân Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2007 Sinh viên thực Võ Quyết Tiến SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp CHƢƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm, vai trò số mô hình quản lý nguồn nhân lực 1.1 Khái niệm: Hiện có nhiều khái niệm quản trị nguồn nhân lực, tác giả, quốc gia, lĩnh vực có quan niệm khác đưa định nghĩa khác tuỳ thuộc vào góc độ nghiên cứu, quan điểm cách nhìn từ giới chủ quan yếu tố khách quan, lại đưa biện pháp để quản lý người lao động, quản lý mang lại hiệu kinh tế, xã hội lợi ích trị chủ thể quản lý Đối với nước ta, chuyển từ chế tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có quản lý nhà nước định hướng XHCN vấn đề Quản trị nguồn nhân lực sử dụng hệ thống triết lý, sách hoạt động chức thu hút, đào tạo – phát triển trì người tổ chức nhằm đạt kết tối ưu cho tổ chức lẫn nhân viên 1.2 Vai trò Mục đích quản trị nguồn nhân lực đảm bảo cho nguồn nhân lực doanh nghiệp quản lý sử dụng có hiệu Tuy nhiên, thực tiễn, phận chuyên trách quản trị nguồn nhân lực có nhiều tên gọi, phải thực chức khác có vai trò khác biệt doanh nghiệp Thông thường, vai trò Phòng quản trị nguồn nhân lực thể rõ lĩnh vực sau:  Thiết lập tham gia thiết lập sách nguồn nhân lực: Cán phòng nhân lực đề xuất với lãnh đạo trực tuyến soạn thảo sách, thủ tục cần thiết, liên quan đến vấn đề quản trị nguồn nhân lực tổ chức Các sách nên viết thành văn SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp thông báo cho tất quản trị gia cán phòng quản trị nguồn nhân lực, nhân viên Công ty biết Chính sách nguồn nhân lực doanh nghiệp thể đặc thù cho doanh nghiệp khác nhau, phụ thuộc vào ngành hoạt động, quy mô, đặc điểm, tính chất doanh nghiệp, trình độ, lực quan điểm cán lãnh đạo Chính sách nguồn nhân lực đề cập đến vấn đề quyền lực, quyền hạn trách nhiệm, quy chế hoạt động phòng ban, nhân viên Đến sách liên quan đến quy chế tuyển dụng, chế độ lương bổng, sách đào tạo quy chế kỹ thuật lao động, phúc lợi, y tế, an toàn vệ sinh lao động  Thực phối hợp với lãnh đạo trực tuyến phòng bankhác thực chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp đa dạng, bao gồm hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, định hướng công việc, đào tạo, huấn luyện công nhân…Các hoạt động thực phòng quản trị nguồn nhân lực phòng quản trị nguồn nhân lực phối hợp với lãnh đạo trực tuyến phòng ban khác thực Ở Việt Nam, phận chuyên trách thường có tên gọi phòng tổ chức, phòng tổ chức cán phòng nhân sự…  Cố vấn cho lãnh đạo trực tuyến kỹ quản trị nguồn nhân lực Vấn đề quản trị người trở nên phức tạp Trong thập kỷ gần cán quản trị nguồn nhân lực thường phải giúp lãnh đạo trực tuyến giải vấn đề khó khăn như: - Sử dụng có hiệu chi phí quản trị nguồn nhân lực nào? SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp - Làm để khuyến khích nhân viên nâng cao lòng trung thành gắn bó với doanh nghiệp - Điều tra tìm hiểu quan điểm, thái độ nhân viên số sách mới, dự định sửa đổi áp dụng doanh nghiệp Rất nhiều vấn đề liên quan đến nhân viên doanh nghiệp, khó lường trước được, thường xuyên xảy đòi hỏi cán nguồn nhân lực phải có hiểu biết kinh nghiệm đưa dẫn, giải pháp thực có hiệu giúp lãnh đạo trực tuyến Do vậy, người ta thường đo lường khả phận nhân qua khả đưa lời khuyên khuyến khích cao thích hợp với nảy sinh cách có hiệu  Kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực sách thủ tục nguồn nhân lực Phòng nhân lực phận chịu trách nhiệm doanh nghiệp nhằm đảm bảo cho sách, thủ tục nguồn nhân lực tổ chức doanh nghiệp thực đầy đủ, xác Để thực tốt chức phòng nhân lực cần phải làm công việc sau: - Thu thập thông tin phân tích tình hình tuyển dụng, lựa chọn, thay đề bạt nhân viên nhằm đảm bảo vấn đề thực theo quy định - Phân tích kết thực công việc nhân viên nhằm đưa điều chỉnh kiến nghị cải tiến phù hợp - Phân tích số liệu thống kê tình hình vắng mặt, trễ, thuyên chuyển, kỷ luật tranh chấp lao động để tìm vấn đề tồn doanh nghiệp biện pháp khắc phục 1.3 Một số mô hình quản lý: Các mô hình quản trị nguồn nhân lực chia làm hai chiều: “Tiện ích thời gian” “mức độ hoạt động” SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Hình1.1: Những bậc hoạt động phát triển quản trị nhân Dài hạn Tiện ích thời gian Bậc 2: Bậc 4: Hoạt động nhân nhiệm Quản trị nhân tổng thể định vụ tham mưu hướng viễn cảnh Giai đoạn thể chế hóa Giai đoạn nghiệp doanh nghiệp mang tính tổng thể Ngắn hạn Bậc 1: Bậc 3: Hoạt động nhân làm Hoạt động nhân có nhiệm vụ nhiệm vụ hành sửa, chữa cho cấp quản trị trực Giai đoạn hành quan tuyến Giai đoạn tùy ứng biến liêu Thụ động Chủ động Mức độ hoạt động (Nguồn: Tác giả Martin Hilb) Theo mô hình trên, quản trị nhân lực chia làm bậc sau: Bậc 1: Hoạt động nhân giới hạn nhiệm vụ điều hành Bậc 2: Trưởng phận nhân áp dụng phương thức doanh nghiệp, không tạo ảnh hưởng hậu thuẫn cấp quản trị trực tuyến kiêm công vụ điều chỉnh bổ sung thiếu xót Bậc 3: Các cấp quản trị nhân bậc cao Trưởng phận nhân đối tác chiến lược thành viên Ban lãnh đạo doanh nghiệp Bậc 4: Nơi đây, trưởng phận nhân đại diện cho toàn thể nhân viên doanh nghiệp trực tiếp làm việc ban ban lãnh đạo doanh nghiệp nhằm thiết kế, kiểm nghiệm ứng dụng mô thức quản trị nhân định hướng viễn cảnh vào sách lược phát triển doanh nghiệp Qua đó, SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp chức quan trọng ngành quản trị nhân kết hợp vào mô thức doanh nghiệp Trong thực tế, mức độ phát triển ngành quản trị nhân có khác biệt lớn quốc gia, ngành, văn hóa doanh nghiệp Nếu tiếp cận quản trị nhân theo quan điểm tổng thể định hướng viễn cảnh mô hình thể sau: Hình1.2: Tiếp cận quản trị nhân theo quan điểmtổng thể định hướng viễn cảnh Tuyển dụng nhân Nhân viên Cổ đông Khách hàng Phát triển nhân Đánh giá thành tích Môi trường Định mức lương bổng (Nguồn: Tác giả Martin Hilb) SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Mô hình cho thấy: Viễn cảnh doanh nghiệp tổng thể sở quan trọng quản trị nhân Mô hình tuần hoàn việc tuyển dụng, đánh giá, định mức lương bổng phát triển nhân định hướng viễn cảnh Việc trao đổi thông tin, hợp tác đánh giá kết nội doanh nghiệp mang tính liên kết (được ký hiệu mũi tên) Nhưng mô hình có số hạn chế hệ thống phức tạp, phần nhân tố bị rút khỏi hệ thống dẫn đến việc cách ly làm biến chất nội dung Để mô hình xem có tính khoa học, để tác động đến toàn phương thức hoạt động tư tổng thể đối tượng doanh nghiệp, viễn cảnh doanh nghiệp cần hướng theo đối tượng Hình1.3: Mô hình kim tự tháp thủy tinh Doanh nghiệp đà phát triển Nhân viên Khách hàng Môi trường Cổ đông (Nguồn: Tác giả Martin Hilb) SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Một doanh nghiệp cần phải phục vụ cho đối tượng - Khách hàng - Nhân viên - Cổ đông - Môi trường Bốn nhân tố quản trị tổng thể tác động tương hỗ lẫn tạo dựng nên từ nhiều phương người tham gia soạn thảo giúp doanh nghiệp đứng vững cạnh tranh ngày khốc liệt môi trường chủ động biến đổi môi trường kinh doanh Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt thành công Mô hình quản trị nguồn nhân lực đại học Michigan áp dụng vào điều kiện Việt Nam Mô hình nguồn nhân lực có nhóm chức thành phần: Thu hút, đào tạo - phát triển, trì nguồn nhân lực Mô hình nhấn mạnh ba nhóm hoạt động chức có mối quan hệ qua lại, quan hệ huy Mỗi nhóm số ba nhóm chức nguồn nhân lực có quan hệ chặt chẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hai chức lại, tạo thành chân kiềng khép kín, phục vụ cho mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Phác thảo mô hình quản trị nguồn nhân lực Việt Nam (trong hình 1.4) Trong đó, mối quan hệ quản trị nguồn nhân lực với môi trường thể mô hình 1.4a: Mối quan hệ yếu tố thành phần chức mô hình quản trị nguồn nhân lực Việt Nam trình bày mô hình SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Hình1.4a: Quản trị nguồn nhân lực yếu tố môi trường Cơ chế tổ chức Chính trị pháp luật Kinh tế xã hội Sứ mạng mục tiêu doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Công nghệ tự nhiên Hình1.4b: Các yếu tố thành phần chức Thu hút nguồn nhân lực Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Duy trì nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (Nguồn: Tác giả Martin Hilb) SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 10 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Công tác tổ chức quản lý nguồn nhân lực kinh doanh lữ hành 2.1 Đặc điểm chung lao động kinh doanh du lịch: Trong lĩnh vực sản xuất dù công nghiệp, nông nghiệp hay thương mại dịch vụ, để tạo sản phẩm thiếu yếu tố người Du lịch với đặc điểm ngành kinh doanh tổng hợp, tạo sản phẩm dịch vụ lao động trực tiếp chủ yếu Chính tỷ trọng lao động việc tạo sản phẩm du lịch lớn chất lượng lao động yếu tố quan trọng định đến chất lượng sản phẩm Lao động kinh doanh du lịch phận cấu thành lao động xã hội hóa nói chung, hình thành phát triển sở phân công lao động xã hội Do mang đầy đủ đặc điểm chung lao động xã hội nói chung: - Đáp ứng yêu cầu xã hội lao động - Tạo cải cho xã hội - Thúc đẩy xã hội phát triển - Phụ thuộc vào hình thái kinh tế Tuy nhiên, kinh doanh du lịch lĩnh vực có nét đặc trưng riêng lao động du lịch có nét đặc thù riêng Lao động kinh doanh du lịch bao gồm: Lao động sản xuất vật chất lao động sản xuất phi vật chất Trong sản xuất phi vật chất chiếm tỷ trọng lớn lao động du lịch chủ yếu lao động tạo dịch vụ, điều kiện thuận lợi cho khách tiêu thụ sản phẩm Chính dịch vụ SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 11 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp hình dạng vật chất cụ thể nên lao động tạo chúng lao động sản xuất phi vật chất Mức độ chuyên môn hóa kinh doanh du lịch cao Tính chuyên môn hóa tạo nhiệm vụ khâu, phận khác nhau, chuyên môn hóa tạo thục, khéo léo tay nghề nâng cao chất lương phục vụ, tiết kiệm chi phí thời gian tạo xuất lao động cao, hiệu kinh tế cao Mỗi phận có ảnh hưởng dây truyền đến phận khác toàn hệ thống làm cho phận trở nên phụ thuộc vào Do vậy, khó khăn cho việc thay lao động cách đột xuất phận làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Đặc điểm đòi hỏi tổ chức lao động phải bố trí phù hợp Đối với đối tượng lao động đặc biệt cần có dự phòng mặt nhân thay việc xây dựng hệ thống cộng tác viên phải thực tốt thông tin phận để có kết hợp đồng hoạt động Thời gian lao động lao động du lịch phụ thuộc vào thời gian, đặc điểm tiêu dùng khách, không hạn chế mặt thời gian Vì phải tổ chức thành ca để đảm bảo lao động có điều kiện nghỉ ngơi khôi phục lại sức lao động, đồng thời đảm bảo trì điều kiện phục vụ thường xuyên, đáp ứng yêu cầu khách thời gian khách yêu cầu Cường độ làm việc không cao phải chịu áp lực tâm lý lớn môi trường phức tạp So với số lao động vật chất phi vật chất khác lao động du lịch có cường độ không cao họ phải chịu áp lực tâm lý cao thường xuyên phải tiếp xúc nhiều đối tượng khách có đặc điểm, thói quen tiêu dùng, trình độ học vấn, quốc tịch…khác Ngoài ra, lao động du lịch đặc biệt lao động nữ khách sạn phải chịu áp lực dư luận xã hội trình độ hiểu biết nhân dân hoạt động kinh doanh du lịch chưa cao Vì để phục vụ có chất lượng cao, người lao động SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 12 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp du lịch phải tìm tòi học hỏi để biết tâm lý loại khách, qua có thái độ phục vụ ứng xử cho phù hợp, lao động du lịch đòi hỏi người lao động phải nhanh nhẹn ứng xử khéo léo tình huống, hoàn cảnh để làm hài lòng khách, đưa lại chất lượng cao trình phục vụ Tóm lại tất đặc điểm lao động kinh doanh du lịch nói lên tính phức tạp quản lý khó đo lường chất lượng sản phẩm du lịch tác động trực tiếp đến việc tổ chức quản lý sử dụng lao động doanh nghiệp du lịch dẫn đến chất lượng lao động, chất lượng phục vụ 2.2 Đặc điểm sử dụng lao động kinh doanh lữ hành: 2.2.1 Quy định sử dụng lao động nhà nước: Nhà nước ban hành Bộ luật lao động với đầy đủ luật định nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động, quy định tiền lương tối thiểu cho người lao động đảm bảo cho họ đủ sức chi trả nhu cầu cần thiết mình, tránh tình trạng bóc lột lao động, quy định thời gian làm việc ngày không tiếng, số ngày nghỉ phép, nghỉ đẻ… Việc chấp hành qui định, nguyên tắc luật yêu cầu bắt buộc doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phòng hành nhân sự, làm nhiệm vụ bảo đảm quyền lợi lợi ích người lao động, tạo điều kiện cho người lao động có nghĩa vụ doanh nghiệp việc chấp hành điều lệ qui định nhà nước doanh nghiệp 2.2.2 Đặc điểm công tác quản lý lao động kinh doanh lữ hành Bất đơn vị tổ chức kinh doanh nào, đối tượng quản lý tác động đến chủ thể quản lý Trong thực tiễn quản lý có số loại cấu tổ SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 13 CQ 452788 [...]... Hình1.4b: Các yếu tố thành phần chức năng Thu hút nguồn nhân lực Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực Duy trì nguồn nhân lực Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực (Nguồn: Tác giả Martin Hilb) SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 10 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp 2 Công tác tổ chức và quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành 2.1 Đặc điểm chung về lao động trong kinh. .. chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp Các hoạt động quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp rất đa dạng, bao gồm các hoạt động hoạch định nguồn nhân lực, định hướng công việc, đào tạo, huấn luyện công nhân Các hoạt động này được thực hiện bởi phòng quản trị nguồn nhân lực hoặc phòng quản trị nguồn nhân lực phối hợp với các lãnh đạo trực tuyến hoặc các phòng ban khác cùng thực... chức, phòng tổ chức cán bộ hoặc phòng nhân sự…  Cố vấn cho các lãnh đạo trực tuyến về các kỹ năng quản trị nguồn nhân lực Vấn đề quản trị con người trở nên rất phức tạp Trong mấy thập kỷ gần đây cán bộ quản trị nguồn nhân lực thường phải giúp các lãnh đạo trực tuyến giải quyết các vấn đề khó khăn như: - Sử dụng có hiệu quả nhất là chi phí quản trị nguồn nhân lực như thế nào? SV Thực hiện: Võ Quyết... phần chức năng trong mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay được trình bày trong mô hình SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 9 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp Hình1.4a: Quản trị nguồn nhân lực và các yếu tố của môi trường Cơ chế tổ chức Chính trị pháp luật Kinh tế xã hội Sứ mạng mục tiêu của doanh nghiệp Quản trị nguồn nhân lực Văn hóa tổ chức Công. .. trong số ba nhóm chức năng của nguồn nhân lực đều có quan hệ chặt chẽ và trực tiếp ảnh hưởng đến hai chức năng còn lại, tạo thành thế chân kiềng khép kín, phục vụ cho mục tiêu quản trị nguồn nhân lực Phác thảo mô hình quản trị nguồn nhân lực của Việt Nam (trong hình 1.4) Trong đó, mối quan hệ của quản trị nguồn nhân lực với môi trường được thể hiện trong mô hình 1.4a: Mối quan hệ giữa các yếu tố thành... Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp bản và được thông báo cho tất cả các quản trị gia và cán bộ phòng quản trị nguồn nhân lực, nhân viên của Công ty biết Chính sách nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp thể hiện đặc thù cho doanh nghiệp và rất khác nhau, phụ thuộc vào ngành hoạt động, quy mô, đặc điểm, tính chất của doanh nghiệp, trình độ, năng lực và quan điểm của cán bộ lãnh đạo Chính sách nguồn nhân. .. đứng vững được trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của môi trường và có thể chủ động được trong các biến đổi của môi trường kinh doanh Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đạt được thành công Mô hình quản trị nguồn nhân lực của đại học Michigan áp dụng vào điều kiện của Việt Nam Mô hình nguồn nhân lực sẽ có 3 nhóm chức năng thành phần: Thu hút, đào tạo - phát triển, và duy trì nguồn nhân lực Mô hình... định - Phân tích kết quả thực hiện công việc của nhân viên nhằm đưa ra các điều chỉnh hoặc kiến nghị cải tiến phù hợp - Phân tích các số liệu thống kê về tình hình vắng mặt, đi trễ, thuyên chuyển, kỷ luật và các tranh chấp lao động để tìm ra các vấn đề tồn tại trong doanh nghiệp và các biện pháp khắc phục 1.3 Một số mô hình quản lý: Các mô hình quản trị nguồn nhân lực được chia ra làm hai chiều: “Tiện... có hiểu biết và kinh nghiệm mới có thể đưa ra những chỉ dẫn, giải pháp thực hiện có hiệu quả giúp các lãnh đạo trực tuyến Do vậy, người ta thường đo lường khả năng của bộ phận nhân sự qua khả năng đưa ra các lời khuyên hoặc khuyến khích cao thích hợp với những nảy sinh một cách có hiệu quả  Kiểm tra, giám sát, đôn đốc về thực hiện các chính sách và thủ tục nguồn nhân lực Phòng nhân lực là bộ phận chịu... mô thức quản trị nhân sự định hướng viễn cảnh vào sách lược phát triển doanh nghiệp Qua đó, các SV Thực hiện: Võ Quyết Tiến 6 CQ 452788 Khoa : QTKD DL&KS GVHD: Trương Tử Nhân Chuyền Đề Thực Tập Tốt Nghiệp chức năng quan trọng trong ngành quản trị nhân sự được kết hợp vào mô thức doanh nghiệp Trong thực tế, mức độ phát triển của ngành quản trị nhân sự có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia, các ngành,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT, Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT, Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nhân lực trong kinh doanh lữ hành tại công ty cổ phần tập đoàn NTT

Từ khóa liên quan