Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Loài Thực Vật Nguy Cấp, Quý Hiếm Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

93 316 0
 • Loading ...
  Loading ...
  Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/06/2016, 19:36

1 I H C THÁI NGUYÊN TR NG I H C NÔNG LÂM NGUY N DUY TÙNG Nghiên c u hi n tr ng loài th c v t nguy c p, quý hi m xu t mt s gii pháp bo tn t i khu bo tn thiên nhiên Thn SaPhng Hoàng huy n Võ Nhai – tnh Thái Nguyên Chuyên ngành: Lâm hc Mã s: 60 62 02 01 LUN VN TH C S KHOA H C NÔNG NGHIP Ngi hng dn khoa hc: PGS.TS NG KIM VUI ThS LA QUANG Thái Nguyên, n m 2013 L I CAM OAN Tôi xin cam oan r ng ây công trình nghiên c u c a tôi, có s h tr t Giáo viên h ng dn PGS.TS ng Kim Vui thy giáo Th.S La Quang Các ni dung nghiên c u kt qu tài trung th c ch a t ng c công b bt c công trình nghiên c u tr c ây Nhng s liu bng biu phc v cho vic phân tích, nhn xét ánh giá c tác gi iu tra t hin tr ng thu thp t ngun khác có ghi phn tài liu tham kho Ngoài tài s dng mt s nhn xét, ánh giá cng nh c chuyn !i mc ích s dng xây d ng công trình nhà ca, xí nghip, ng xá, khu vui ch i… Bên c%nh ó n%n phá r ng làm ry, khai thác g , c i ngun tài nguyên khác vn th ng xuyên xy ra, din tích r ng t nhiên ngày b∀ thu hΧp, nhiu loài sinh vt quý him có nguy c b∀ tuyt ch ng Nu bin pháp ng#n chn k∀p thi nhng n#m t i, ngun tài nguyên r ng s∆ b∀ suy gim c%n kit Trong nhng n#m na cui th kΒ 20, din tích r ng Vit Nam ã có nhng bin ng k, cht l ng r ng giá tr∀ a d%ng sinh h&c ã ang b∀ suy gim Tr c tình hình ó, Chính ph Vit Nam ã có nhng gii pháp nh m bo v r ng, bo v giá tr∀ a d%ng sinh h&c Mt nhng gii pháp quan tr&ng vic thành lp h thng khu r ng c dng ph%m vi toàn quc Ngày 08 tháng n#m 1986, Hi ng B tr ng (nay Th t ng Chính ph ) ã ban hành ChΕ th∀ s 194-CT v vic thành lp h thng r ng c dng v i 73 khu, c chia làm 03 lo%i: V n quc gia, khu bo tn thiên nhiên khu r ng v#n hóa l∀ch s môi tr ng Ngày 17 tháng n#m 2003, Th t ng Chính ph ã có quyt ∀nh s 192/2003/Q -TTg phê duyt chin l c qun lý h thng khu bo tn thiên nhiên Vit Nam n n#m 2010 H thng có din tích gn 2,5 triu hecta chim khong 7% din tích t nhiên toàn quc v i 126 khu r ng c dng, ó có 27 V n quc gia, 49 khu d tr thiên nhiên, 13 khu bo tn loài/n i c trú 37 khu bo tn cnh quan Hin nay, h thng khu bo tn thiên nhiên c a Vit Nam gm 164 khu r ng c dng (bao gm 30 V n quc gia, 69 khu d tr thiên nhiên, 45 [...]... nghip cùng các thy cô giáo tr ng %i h&c Nông Lâm Thái Nguy n ã t%o iu kin thun l i cho tác gi trong quá trình h&c tp, nghiên c u và hoàn thành bn lun v#n này Xin cám n các ng chí lãnh %o, cán b Ban qun lý khu bo tn thiên nhiên Thn Sa – Ph ng Hoàng, UBND các xã Cúc ng, V Chn, Nghinh T ng, Sng Mc, Th ng Nung, Thn Sa và các h gia ình, cá nhân ã cung cp các thông tin v ∀a bàn nghiên. .. b các loài th c vt nguy cp quý him t%i mt s VQG và KBT Vit Nam 18 1.4 Th c tr%ng v qun lý bo v th c vt nguy cp quý him Vit Nam 20 1.4.1 H thng v#n bn chính sách 20 1.4.2 Tình hình qun lý bo v và các ho%t ng buôn bán th c vt nguy cp quý him Vit Nam .21 1.5 iu kin t nhiên và kinh t - xã hi khu v c nghiên c u .26 1.5.1 iu kin t nhiên. .. gi Nguy# n Duy Tùng 4 M∃C L∃C M∗ +U 1 1 t vn .9 Ch ng 1.T,NG QUAN TÀI LI−U 12 1.1 C s khoa h&c v nghiên c u th c vt nguy cp quý him .12 1.2 Tình hình nghiên c u th c vt nguy cp quý him trên th gi i và Vit Nam 13 1.2.1 Tình hình nghiên c u th c vt nguy cp quý him trên th gi i 13 1.2.2 Tình hình nghiên c u th c vt nguy cp quý him... Nhn xét và ánh giá chung 36 Ch ng 2.N/I DUNG, PH M VI VÀ PH01NG PHÁP NGHIÊN C2U 38 2.1 Ph%m vi nghiên c u 38 2.2 Ni dung nghiên c u 38 2.2.1 Th c 34%ng 56c 789i th c vt quý him trong KBTTN Thn Sa – Ph ng Hoàng 38 2.2.2 Th nghim giâm hom loài cây Re h ng (Cinnamomum parthenoxylon Meisn) 38 2.2.3 Nguy n nhân làm suy gim a d%ng sinh h&c t%i khu bo... s liu c a các tác gi, c quan t! ch c khác và cng c th hin trong phn tài liu tham kho Nu có phát hin bt c s gian ln nào tôi xin hoàn toàn ch∀u trách nhim tr c hi ng, cng nh kt qu lun v#n c a mình Thái Nguy n, ngày 06 tháng 9 n m 2013 Nguy n Duy Tùng 3 L I C!M ∀N Lun v#n này c th c hin theo ch ng trình ào t%o Cao h&c Lâm nghip c a Tr ng %i h&c Nông Lâm – %i h&c Thái Nguy n (khóa... a Tr ng %i h&c Nông Lâm – %i h&c Thái Nguy n (khóa 19, 2011-2013) Trong quá trình th c hin và hoàn thành lun v#n, tác gi ã nhn c s quan tâm giúp ∋ c a Khoa Sau %i h&c, Khoa Lâm nghip và các thy cô giáo c a Tr ng %i h&c Nông Lâm Thái Nguy n Xin bày t( lòng bit n sâu s)c n PGS.TS Quang ng Kim Vui và Th.S La , ng i h ng dn khoa h&c ã tn tình giúp ∋ tác gi trong quá trình th c hin lun... 38 2.2.2 Th nghim giâm hom loài cây Re h ng (Cinnamomum parthenoxylon Meisn) 38 2.2.3 Nguy n nhân làm suy gim a d%ng sinh h&c t%i khu bo tn Thân SaPh ng Hoàng 38 2.3 Ph ng pháp nghiên c u 38 2.3.1 Ph ng pháp iu tra thu thp s liu 38 2.3.1.3 Ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Loài Thực Vật Nguy Cấp, Quý Hiếm Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên, Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Loài Thực Vật Nguy Cấp, Quý Hiếm Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên, Nghiên Cứu Hiện Trạng Các Loài Thực Vật Nguy Cấp, Quý Hiếm Và Đề Xuất Một Số Giải Pháp Bảo Tồn Tại Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Thần Sa-Phượng Hoàng Huyện Võ Nhai – Tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan