Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

71 185 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2016, 23:12

TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG ĐA PHƢƠNG TIỆN VTC PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƢỢC DOANH NGHIỆP Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN MỤC LỤC MỤC LỤC CHƢƠNG I: MỤC ĐÍCH NHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu lý lựa chọn đề tài: Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Kết dự kiến: Bố cục đề án: CHƢƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 12 Khái niệm, Vai trò quản trị chiến lược 12 Quá trình quản trị chiến lược 12 Hoạch định chiến lược kinh doanh 14 3.1 Phân tích môi trường 14 3.1.1 Môi trường vĩ mô 14 3.1.2 Môi trường vi mô 15 3.2 Công ty 16 3.3 Sản phẩm dịch vụ 16 Các công cụ nghiên cứu quản trị chiến lược 16 Bản đồ chiến lược 16 4.2 Mô hình Delta 17 4.3 Công cụ SWOT 18 4 Các công cụ khác: 19 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 Trình tự nghiên cứu 20 Cơ sở lý luận – thực tiễn phương pháp nghiên cứu 20 2.1 Thu thập liệu: 20 2.2 Phương pháp phân tích liệu 21 CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC CỦA TẬP ĐOÀN VTC 23 Khái quát Tập đoàn VTC 23 1.1 Vị trí Tập đoàn VTC hệ thống truyền thông Việt Nam: 23 1.2 Kết hoạt động kinh doanh tập đoàn VTC 26 Phân tích nguồn lực VTC 28 2.1 Nguồn nhân lực 28 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 2.2 Cơ sở vật chất kỹ thuật: 29 2.3 Tiềm lực Tài 30 Mục tiêu sứ mạng công ty 31 3.1 Mục tiêu chiến lược dài hạn Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện VTC 2010 – 2020 31 3.2 Xác định khả vượt trội hoạt động tạo giá trị công ty 33 Định vị chiến lược tập đoàn VTC 34 4.1 Lựa chọn chiến lược: 34 4.2 Tầm nhìn 2020 34 4.3 Mục tiêu chiến lược 34 Phân tích môi trường kinh doanh công ty 35 5.1 Môi trường Vĩ mô 35 5.2 Môi trường Vi mô 38 Vận dụng công cụ việc phân tích chiến lược cho tập đoàn 39 6.1 Mô hình Delta Bản đồ chiến lược 39 6.2 Ma trận yếu tố bên bên 43 6.2.1 Ma trận yếu tố bên 43 6.2.2 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 44 6.2.3 Ma trận SWOT 45 6.3 Các công cụ khác (Mô hình cạnh tranh áp lực) 46 CHƢƠNG V: BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC CỦA TẬP ĐOÀN 51 Sự gắn kết sứ mệnh chiến lược VTC 51 Tính hiệu chiến lược phát triển tập đoàn 51 Khó khăn phát sinh 52 CHƢƠNG VI: ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN VTC 54 Tích cực phân tích dự báo nhân tố ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh Công ty 54 Cải tiến quy trình ban hành kế hoạch chiến lược xây dựng tới thành viên Công ty 55 CHƢƠNG VII: KẾT LUẬN 57 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 58 DANH MỤC THUẬT NGỮ, HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Thuật ngữ viết tắt CNTT: Công nghệ thông tin TT: Truyền thông Hình vẽ: Hình 1: Quản trị chiến lược 12 Hình 2: Mô hình PEST 15 Hình 3: Mô hình lực cạnh tranh M.PORTER 15 Hình 4: Bản đồ chiến lược 17 Hình 5: Mô hình Delta 18 Hình 6:Trình tự nghiên cứu 20 Hình 7:Cơ cấu tổ chức VTC 23 Hình 8: Bản đồ địa VTC (1) 25 Hình 9: Bản đồ địa VTC (2) 26 Hình 10: Mô hình PEST sử dụng để phân tích môi trường vĩ mô 36 Hình 11: Môi trường 38 Hình 12: Mô hình Delta xây dựng chiến lược VTC 40 Hình 13: Bản đồ chiến lược 41 Hình 14:Tốc độ phát triển ngành 47 Bảng biểu: Bảng 1:Bảng phân tích SWOT 18 Bảng 2: Kết sản xuất kinh doanh VTC năm 2006 2008 27 Bảng 3:Cơ cấu lao động công ty 28 Bảng 4:Biểu tài sản cố định Tập đoàn VTC năm 2008 29 Bảng 5:Cơ cấu nguồn vốn Công ty từ năm 2006-2009 30 Bảng 6: Các điểm mốc 35 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN Bảng 7:Ma trận yếu tố bên 43 Bảng 8:Ma trận hình ảnh cạnh tranh 44 Bảng 9:Tốc độ phát triển ngành 47 Bảng 10:Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp 48 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN LỜI MỞ ĐẦU Trong quan điểm xem xét doanh nghiệp hệ thống môi trường kinh doanh doanh nghiệp chứa đựng thời nguy định Mỗi doanh nghiệp cần xác định rõ môi trường kinh doanh doanh nghiệp, từ tận dụng phát huy mạnh đồng thời khắc phục yếu để tồn phát triển Là người chơi môi trường phát triển, để giành chỗ đứng có tác động đến thị trường vấn đề khó song yếu tố định sống Tập đoàn VTC công phát triển tổng thể công nghệ thông tin truyền thông đất nước đối mặt với đối thủ cạnh tranh VDC, FPT Vì từ hoạt động Tập đoàn VTC thận trọng việc phân tích môi trường kinh doanh doanh nghiệp để xây dựng chiến lược phát triển bám sát với chiến lược CNTT truyền thông Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 Xuất phát từ tình hình thực tế công ty, xin chọn đề tài “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” tính hữu ích sâu phân tích, đánh giá môi trường kinh doanh tập đoàn quan điểm hệ thống từ thực trạng hoạt động kinh doanh; kết đạt được; tồn tại, vướng mắc cần khắc phục nguyên nhân chủ yếu Từ định hướng giải pháp thực chiến lược phát triển kinh doanh cách hệ thống, hiệu Những giải pháp góp phần giúp tập đoàn phát triển bền vững môi trường cạnh tranh khốc liệt Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN SƠ LƢỢC Với mục đích nghiên cứu phân tích chiến lược kinh doanh công ty, đề tài tập trung nghiên cứu vào nội dung sau: - Lý thuyết: Trên sở lý thuyết mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược công cụ khác vận dụng vào nghiên cứu chiến lược Tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC - Khảo sát thực tiễn: Tập trung vào số liệu có VTC (Số liệu phòng tài – kế toán, phòng marketing…) Và, có tiến hành tự khảo sát, vấn cá nhân người có định chủ chốt công ty để phục vụ cho luận Trên sở có đánh giá khách quan tổng thể chiến lược kinh doanh VTC - Đề xuất ý kiến cải tiến: vào kết nghiên cứu số liệu chiến lược kết kinh doanh để đưa gợi ý, đề xuất xây dựng chiến lược tương lai Các kết mong muốn đạt được: - Chỉ chiến lược kinh doanh từ việc vận dụng lý thuyết quản trị khảo sát số liệu thực tiễn - Hiệu tầm quan trọng chiến lược quản trị VTC - Đề xuất hoàn thiện chiến lược quản trị kinh doanh VTC Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN CHƢƠNG I: MỤC ĐÍCH NHIÊN CỨU Mục đích nghiên cứu lý lựa chọn đề tài: Ngày nay, bối cảnh cạnh tranh gay gắt diễn tất lĩnh vực hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp muốn tồn phát triển thương trường việc quan trọng cần thiết phải hướng công ty đường đắn, phù hợp với thay đổi thường xuyên đột ngột môi trường kinh doanh, nhằm đạt thích nghi cao độ, đảm bảo bền vững cho doanh nghiệp Để đạt điều này, không khác hơn, doanh nghiệp phải xác định xây dựng chiến lược kinh doanh thật đắn cho doanh nghiệp mình, chiến lược kinh doanh sở, kim nam cho hoạt động doanh nghiệp Thêm vào đó, với xu hướng phát triển chung vào “thế giới phẳng”, lĩnh vực công nghệ thông tin truyền thông (CNTT TT) nước (trong có Việt Nam) ngày quan tâm, phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu thông tin đa dạng, phong phú, kịp thời, xác công chúng CNTT TT ngày tỏ rõ vai trò quan trọng phát triển kinh tế xã hội Với vai trò quan trọng ngành dịch vụ, kinh tế - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội tiền đề cho trình hội nhập kinh tế quốc tế, ngành Công nghệ thông tin Truyền thông Việt Nam cần tiếp tục phát triển theo hướng cập nhật công nghệ đại, “đi tắt đón đầu”, bảo đảm kết nối thông tin thông suốt kinh tế, nâng cao lực cạnh tranh phát triển nguồn nhân lực đủ số lượng, cao trình độ chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường nước quốc tế Bản quy hoạch tranh tổng thể truyền thông Internet Việt Nam đến năm 2010 bao gồm số doanh nghiệp tham gia thị trường; cấu trúc mạng lưới; công nghệ; dịch vụ Từ cho thấy mức cầu dịch vụ truyền thông nước chắn tăng cao Đó hội đặt cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực truyền thông, có Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC – “con đẻ” Bộ Thông tin truyền thông, cánh chim đầu đàn phát triển truyền thông Việt Nam Tuy nhiên, bên cạnh hội trước mắt thế, Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN VTC có gặp phải mối đe doạ, nguy hay thân công ty có điểm yếu cần khắc phục điểm mạnh cần phát huy mạnh mẽ để công ty tồn phát triển bền vững chiến đầy gay go thương trường hay không? Để nhận điều đạt kết mong muốn không khác phải xây dựng cho VTC chiến lược kinh doanh thật đắn phù hợp giai đoạn trước mắt, giai đoạn 2010 - 2020 Xuất phát từ thực trạng môi trường kinh doanh đầy biến động, từ thực tiễn sống hút vai trò quan trọng thiếu chiến lược kinh doanh doanh nghiệp, định chọn chuyên đề “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” Mục tiêu phạm vi nghiên cứu Đề tài nghiên cứu Chiến lược quản trị kinh doanh Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC – Một doanh nghiệp đầu ngành lĩnh vực CNTT TT Việt Nam Ngoài ra, việc thực nghiên cứu chiến lược kinh doanh giúp cho doanh nghiệp hoàn thiện yếu điểm việc kinh doanh tại, giúp gia tăng lợi nhuận đồng thời mở rộng thị trường Trên tinh thần đó, việc chọn chuyên đề “Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC” nhằm đạt mục tiêu sau: - Hệ thống hoá số nội dung dịch vụ viễn thông lý luận chiến lược doanh nghiệp viễn thông như: + Phân tích tác động yếu tố môi trường đến hoạt động kinh doanh VTC + Nhận định điểm mạnh, điểm yếu, hội, nguy từ môi trường mang lại + Xây dựng chiến lược phù hợp cho hoạt động kinh doanh VTC giai đoạn 2010 – 2020, sở hạn chế, khắc phục điểm yếu phát huy điểm mạnh có để nâng cao hiệu mà công ty đạt nhằm trì phát triển cách liên tục bền vững - Giới thiệu vận dụng số mô hình kinh tế để phân tích, đánh giá sở hoạch định, nội dung, kết ảnh hưởng chiến lược ngành kinh doanh dịch Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN vụ viễn thông Tập đoàn truyền thông đa phương tiện môi trường kinh doanh biến động - Trên sở đưa kiến nghị nhằm hoàn thiện chiến lược ngành kinh doanh dịch vụ viễn thông tập đoàn VTC, góp phần đảm bảo cho thành công chiến lược Phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng khảo sát: yếu tố bên bên có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Tập đoàn VTC - Thời gian nghiên cứu: giai đoạn từ 1/2/2009 đến 15/12/2010 - Không gian nghiên cứu: Tập đoàn VTC - Giới hạn nghiên cứu: Tập đoàn VTC hoạt động lĩnh vực kinh doanh sản phẩm Internet như: gameonline nhiều thị trường khác luận văn tập trung vào phân tích chiến lược kinh doanh thị trường sản phẩm internet Bên cạnh đó, thời gian nghiên cứu khả tiếp cận đến doanh nghiệp kinh doanh có giới hạn nên đề tài nghiên cứu phân tích đối thủ cạnh tranh VTC hai công ty điển hình Công ty cổ phần FPT Công ty Công ty Điện toán Truyền Số liệu (VDC) Kết dự kiến:  Bằng công cụ bản: Mô hình Delta Project, Bản đồ chiến lược công cụ hỗ trợ mô tả thực trạng chiến lược tập đoàn VTC  Phân tích chiến lược VTC qua công cụ Quản trị chiến lược nghiên cứu  Đề xuất giải pháp xây dựng để hoàn thiện chiến lược Tập đoàn Bố cục đề án: Đề án xây dựng theo cấu trúc sau: Lời mở đầu Sơ lược Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 10 - - Sản phẩm ngày có uy - Nâng cao chất lượng sản tín tổ chức phẩm, cải tiến chức quốc tế thừa nhận để cạnh tranh Các đơn vị thành viên phân nước thị trường bố dàn trải liên tục phát triển - Các tiêu VTC đạt mức cao Mặt yếu (W) - Phối hợp W/O Công nghệ thiết bị đa phần - Đầu tư sở hạ tầng, - Nghiên cứu, ứng dụng mức trung bình khu vực máy móc nhằm nâng cao thành tựu KHKT thay Giá cao, khả cạnh chất lượng sản phẩm nhập Lựa chọn dự án - Chiến lược hạ giá thành đầu tư có hiệu sản phẩm mặt tranh SP thấp - - Phối hợp W/T - Chưa có nhiều sản phẩm so với thị trường nước hàng tiêu dùng thông dụng nước Tay nghề, trình độ người lao động thấp so với khu vực - Rào cản pháp lý 6.3 Các công cụ khác (Mô hình cạnh tranh áp lực) Áp lực cạnh tranh nội ngành: Tốc độ phát triển ngành: Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 46 2003 2004 2005 2006 2007 2008 28.8% 33.3% 20.9% 22.6% 22.1% 21.7% 7.3% 7.8% 8.4% 8.2% 8.5% 6.2% Tăng trưởng CNTT Tăng trưởng GDP Bảng 9:Tốc độ phát triển ngành 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% Tăng trưởng CNTT Tăng trưởng GDP 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Hình 14:Tốc độ phát triển ngành (Bảng tin cung cấp từ Phòng Marketing – VTC) Nhu cầu: Do áp lực khó khăn kinh tế giai đoạn bắt buộc doanh nghiệp phải nâng cao hiệu kinh doanh, phải nắm bắt thông tin thị trường nhằm cắt giảm chi phí sản xuất dự báo xu hướng phát triển tương lai Vì “Ngành công nghệ thông tin - truyền thông phải nắm lấy thời này, với ngành kinh tế, cung cấp thông tin cho nhà sản xuất” (Nguyễn Thiện Nhân) Chính mà theo dự báo nhiều chuyên gia, tốc độ tăng trưởng ngành tiếp tục trì mức từ 20% đến 25% năm tới dự kiến đạt 10% GDP vào năm 2010 Cấu trúc ngành: ngành tập trung VTC coi doanh nghiệp lớn Công nghệ Truyền thông VN chiếm thị phần lớn lĩnh vực kinh doanh Tuy nhiên, rào cản gia nhập ngành cao (vốn lớn, công nghệ cao…) có nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp: Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 47 Nhà cung cấp chủ yếu sản phẩm công nghệ VTC, FPT VDC đến từ Anh, Mỹ (đối với hệ thống máy chủ, đường truyền liệu, đầu thu phát…), Hàn quốc, Trung Quốc (đối với sản phẩm trực tuyến) Dù có 6000 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực CNTT, nhiên sản phẩm VTC tập trung vào sống số phổ biến công dân truyền thông, truyền hình kỹ thuật số, giải pháp trực tuyến, giải trí trực tuyến… mảng lĩnh vực liên quan đến truyền thông nhiều doanh nghiệp cấp phép lĩnh vực truyền thông nên có áp lực từ sản phẩm thay tương tự, truyền thông, truyền hình nhiều đối thủ KSF/ Số đo sức cạnh tranh VTC FPT VDC 10 Danh tiếng/ Hình ảnh 10 10 Khả sản xuất Các kỹ công nghệ 10 Mạng lưới trung gian mua bán/ Phân 10 Sáng tạo sản phẩm 10 Nguồn lực tài Vị chi phí tương đối Năng lực dịch vụ khách hàng 10 Điểm số sức cạnh tranh tổng quát 72 67 37 Chất lượng/ Hiệu hoạt động sản phẩm phối Định mức thang điểm: = yếu; = trung bình; 10 = mạnh Bảng 10:Áp lực cạnh tranh từ nhà cung cấp Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 48 (Bảng tin cung cấp từ Phòng Marketing – VTC) Áp lực cạnh tranh từ phía khách hàng: VTC tập đoàn có hệ thống đại lý phân phối rộng thị trường VN nên xét áp lực từ phía khách hàng không đáng kể Tuy nhiên, lĩnh vực viễn thông, sản phẩm online VTC phần chịu áp lực từ phía khách hàng gặp phải canh tranh trực tiếp từ đối thủ nặng ký FPT, VDC … Áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm ẩn: Việc gia nhập WTO, vừa mang lại hội lớn cho VTC việc xâm nhập vào thị trường nước đồng thời tạo nhiều thách thức cam kết gia nhập WTO dần gỡ bỏ Khi đó, doanh nghiệp nước với tiềm lực tài mạnh công nghệ cao tham gia vào thị trường VN Tuy nhiên, áp lực từ doanh nghiệp nước không lớn, đầu tư vào Việt Nam, doanh nghiệp nước thường liên kết với doanh nghiệp nước số lượng tương đối khiêm tốn Bên cạnh cạnh tranh khốc liệt từ doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước áp lực lớn VTC có 6000 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực mức gia tăng nhanh chóng Hai đối thủ xác định trực tiếp cạnh tranh lĩnh vực công nghệ phần mềm sản phẩm trực tuyến FPT VDC doanh nghiệp lớn có thị trường lâu năm Áp lực cạnh tranh từ sản phẩm thay thế: Các sản phẩm Công nghệ truyền thông sản phẩm dễ bị thay nhu cầu khách hàng lĩnh vực chóng thay đổi Hơn nữa, khác biệt sản phẩm, dịch vụ không lớn, vòng đời sản phẩm ngắn nên đòi hỏi doanh nghiệp phải sáng tạo Mặc dù, luật sở hữu trí tuệ đời VN luật chưa đầy đủ hiệu Vì thế, sản phẩm công nghệ dễ bị chép Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 49 Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 50 CHƢƠNG V: BÌNH LUẬN, ĐÁNH GIÁ QUẢN TRỊ CHIẾN LƢỢC CỦA TẬP ĐOÀN Sự gắn kết sứ mệnh chiến lƣợc VTC Như trình bày trên, ta thấy sứ mệnh VTC tập đoàn đầu ngành lĩnh vực CNTT truyền thông để góp phần thúc đẩy phát triển nghiệp CNTT Truyền thông đất nước Chiến lược tập đoàn VTC tập trung vào sản phẩm công nghệ phần mềm, sản phẩm trực tuyến hoàn toàn phù hợp với sứ mệnh Tuy nhiên, chiến lược VTC xây dựng với mảng riêng biệt, mạnh công ty phát triển mà chưa có tương tác công ty tập đoàn Dù có gắn kết sứ mệnh chiến lược, chưa có chiến lược tổng thể, điểm yếu VTC không huy động nguồn lực tổng thể đơn vị thành viên mạng lưới phân phối, thông tin, hạ tầng… Tính hiệu chiến lƣợc phát triển tập đoàn - Đây kế hoạch mang tính khả thi xây dựng quy trình mang tính thực tiễn cao lượng hoá đến số, cụ thể kế hoạch chiến lược VTC từ phân tích môi trường kinh doanh cụ thể quan tâm tới yếu tố Chính trị , luật pháp, khách hàng nội doanh nghiệp sau xác định mục tiêu đưa giải pháp để thực mục tiêu đề Như vậy, từ phác thảo, kế hoạt công ty hoàn toàn phù hợp với môi trường kinh doanh xu phát triển kinh tế - Kế hoạch mang tính hiệu cao số liệu doanh thu thành công năm trước Căn vào tình hình hoạt động thực tiễn công ty thị trường Qua việc xây dựng chiến lược ban lãnh đạo công ty xác định mục tiêu định hướng lâu dài cho phát triển lâu dài công ty 10 năm tới cụ thể xây dựng phát triển tập đoàn, chuyển đổi trở thành tập đoàn vững mạnh đầu ngành CNTT lấy hiệu kinh tế xã hội làm thước đo chủ yếu cho phát triển bền vững Thực chuyên môn hoá lĩnh vực hoạt động ngành CNTT Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 51 - Chiến lược xác định tiêu kinh tế cụ thể xây dựng kế hoạch phận nằm kế hoạch chiến lược tổng thể Việc xác định tiêu kinh tế cụ thể động lực giúp cho thành viên Công ty thấu hiểu cam kết thực hiện, phát huy hết phẩm chất lực cá nhân để hoàn thành tiêu nhằm mục đích phục vụ cho lơị ích cá nhân lợi ích doanh nghiệp Việc xây dựng kế hoạch phận giúp cho ban lãnh đạo công ty biết vấn đề mà họ cần đặc biệt qua tâm để dẫn dắt doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch chiến lược đề ra, vấn đề cần quan tâm : + Quan tâm đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, xác định công trình xây dựng chủ yếu tham gia xây dựng thực tế có biện pháp để giành giữ vững thị trường + Quan tâm đến tăng cường sức cạnh tranh công ty thông qua đổi chế hoạt động, chế dịch vụ, liên kết với doanh nghiệp nước EVN telecom, VIB bank, Asiasat… + Bồi dưỡng cán bộ, kỹ thuật phát triển nguồn nhân lực Khó khăn phát sinh Hệ thống mục tiêu VTC xác định chưa hoàn thiện đầy đủ, chưa thể khát vọng công ty Mục tiêu tăng trưởng có đề cập đến chưa trọng thực hiện; mặt khác mục tiêu đảm bảo trì mối quan hệ đơn vị thành viên chưa đặt Hình ảnh chung tập đoàn dư luận không rõ nét, thường biết tới công ty thành viên tập đoàn Do VTC chuyển đổi mô hình tập đoàn nên chưa đầu tư vào hình ảnh chung Việc hình thành định có tính chiến lược mờ nhạt chưa thực vào kết phân tích môi trường Môi trường vĩ mô chưa đề cập cách đầy đủ, yếu tố công nghệ, môi trường tự nhiên, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất chưa đề cập đến Môi trường nội doanh nghiệp không phân tích cách đầy đủ, Công ty chưa sâu phân tích khả tài chính, tổ chức, cạnh tranh để thấy điểm mạnh điểm yếu Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 52 - Chưa quan tâm đến phân bổ nguồn lực, vốn, nhân lực, công nghệ cách tối ưu để thực mục tiêu cụ thể - Chưa đề chiến lược dự phòng tình diễn biến theo môi trường - Việc tổ chức thu thập xử lý thông tin môi trường kinh doanh hạn chế, đánh giá điều kiện môi trường trạng thái tĩnh, tính dự báo thấp - Trình độ đội ngũ cán xây dựng chiến lược thấp, kiến thức chiến lược chưa nhận thức cách đầy đủ Chính điều dẫn đến tình trạng công ty chưa xuất khái niệm kế hoạch chiến lược mà sử dụng khái niệm kế hoạch năm Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 53 CHƢƠNG VI: ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LƢỢC KINH DOANH CHO TẬP ĐOÀN VTC Qua phần đánh giá nhận thấy nhìn chung hình thành yếu tố kế hoạch chiến lược VTC hình thành cách tự phát với tư cách mảng phận, nội dung mang tính chiến lược ẩn kế hoạch kinh doanh dài hạn mà chưa chắp nối, lắp ghép thành kế hoạch chiến lược hoàn chỉnh độ tin cậy hiệu thực thấp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn trọng trách mà VTC mang vai tham gia kinh doanh chế thị trường Sau số phương hướng nhằm góp phần hoàn thiện kế hoạch chiến lược công ty cho năm tới Tích cực phân tích dự báo nhân tố ảnh hƣởng đến chiến lƣợc kinh doanh Công ty Công ty cần cử ban chuyên môn có trách nhiệm để theo dõi thu thập thông tin xã hội, dân cư, quy hoạch địa lý vùng kinh tế, trị, luật pháp xu hướng công nghệ Những người có trách nhiệm Công ty cử cần nắm vững thông tin thu từ nguồn báo chí, tạp chí chuyên nghiên cứu kinh tế, từ rà soát lập báo cáo dự báo, đánh giá Thông tin sau thu thập cần phải xử lý sau ban Giám đốc nhà quản trị có liên quan bàn bạc chọn đâu hội thách thức trọng yếu Sau cần lập bảng xếp theo thứ tự ưu tiên tiêu lập cho tối đa 20 tiêu loại Những tiêu mấu chốt cần phải lấy ngành, thời điểm khác để tạo độ khách quan tiêu Mặt khác, cần phải sử dụng thêm biến số khác bao gồm thị phần, mức độ cạnh tranh, kinh tế giới, mối liên kết với nước ngoài, độc quyền lợi chiến lược, tính cạnh tranh giá, lãi suất… Ngoài ra, VTC cần phải giữ mối quan hệ lâu dài, giữ uy tín tốt đối quan nhà nước, địa phương có thẩm quyền để khai thác nguồn thông tin phục vụ cho lập chiến lược kinh doanh doanh nghiệp Cần hình thành kế hoạch tổng thể: Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 54 - Phải có đội ngũ cán kinh doanh, cán xây dựng chiến lược có kinh nghiệm phân tích, phán đoán hội kinh doanh tổng hợp Từ tìm nhân tố ảnh hưởng trình theo đuổi từ xây dựng cho VTC chiến lược chung đắn, phù hợp cho theo đuổi - Việc hình thành chiến lược theo đuổi phải tính đến vị trí cạnh tranh doanh nghiệp thị trường Biểu cụ thể thị phần mà doanh nghiệp chiếm lĩnh, uy tín doanh nghiệp khách hàng - Cần phải có linh hoạt yếu tố biểu nhạy bén lãnh đạo doanh nghiệp Muốn thành công, muốn chiến thắng đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp phải chủ đông dự đoán biến động thị trường, trước đối thủ cạnh tranh việc đáp ứng thay đổi nhu cầu - Trong trình hình thành kế hoạch chiến lược cần phải tính đến nguồn lực tập đoàn Đây yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thành bại kế hoạch chiến lược theo đuổi Cải tiến quy trình ban hành kế hoạch chiến lƣợc đƣợc xây dựng tới thành viên Công ty Cần thiết lập mục tiêu chung cho toàn tập đoàn Mục tiêu cụ thể kế hoạch chiến lược dài hạn Kế hoạch chiến lược thực thi thông qua việc thiết lập kế hoạch hàng năm phân chia mục tiêu tổng quát thành mục tiêu phận, làm sở cho đơn vị thành viên doanh nghiệp thực Thiết lập sách hướng dẫn việc thực kế hoạch chiến lược Chính sách công cụ thực thi chiến lược, sách đặt phạm vi quy chế ép buộc giới hạn hành động quản trị thực thưởng phạt cho hành vi cư xử, chúng làm rõ không làm theo đuổi mục tiêu Tiến hành hình thức cam kết thực kế hoạch chiến lược toàn đội ngũ cán nhân viên doanh nghiệp Việc thực thắng lợi kế hoạch chiến lược đề phụ thuộc phấn lớn vào cam kết toàn cán nhân viên từ quản trị viên cấp cao đến nhân viên Có huy động tối đa nguồn lực thực chiến lược đảm bảo nguồn lực có chất lượng cao khắc phục Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 55 thiếu hụt nhỏ Một nhiệm vụ lớn lãnh đạo làm để nhân viên hiểu cách tốt để đạt mục tiêu đề Điều đòi hỏi ban lãnh đạo phải có giải pháp mang tính nguyên tắc nhằm hoàn thiện phương pháp quản lý, khuyến khích động viên nhân viên làm việc với tinh thần hăng say Cần đưa kế hoạch hoạt động nhằm bổ sung cho việc truyền đạt kế hoạch chiến lược Nội dung chủ yếu việc xây dựng kế hoạch hoạt động đề nội dung cụ thể công việc biện pháp bước cần tiến hành để thực nhiệm vụ mục tiêu Việc đưa kế hoạch hoạt động phải xác định rõ mục tiêu cần đạt khoảng thời gian ngắn mục tiêu cụ thể hóa từ mục tiêu tổng quát doanh nghiệp Kế hoạch phải xác định rõ cho đơn vị doanh nghiệp Tiến hành phân công người chịu trách khâu công việc quy định rõ ràng chế điều hành trách nhiệm cá nhân Hiệu biện pháp Việc truyền đạt thành công kế hoạch chiến lược tới phòng, ban, phận toàn thể nhân viên tạo cho người nhận thức quan trọng Nó làm cho Ban Giám đốc toàn thể nhân viên thấu hiểu cam kết thực Đồng thời làm cho người lao động Ban Giám đốc trở nên động họ hiểu, ủng hộ việc, mục tiêu chiến lược doanh nghiệp, giúp cho người tăng thêm sức lực nhờ họ phát huy hết phẩm chất lực cá nhân đóng góp cho phát triển doanh nghiệp Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 56 CHƢƠNG VII: KẾT LUẬN Trong giai đoạn nào, thời kỳ chế thị trường kế hoạch chiến lược luôn cần thiết thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh, tồn phát triển doanh nghiệp Đối với Tập đoàn VTC cần thiết VTC chuyển đổi từ tổng công ty thành tập đoàn Kế hoạch chiến lược mẻ đóng vai trò quan trọng, định sống còn, thịnh suy công ty Thông qua hệ thống mục tiêu, mô hình chiến lược chủ yếu mà xác định, tạo dựng tranh toàn cảnh cách thức, biện pháp mà công ty phải thực vươn tới tương lai Ngày nay, với phát triển vũ bão khoa học công nghệ, bùng nổ thông tin với yếu tố bất ngờ xảy liên tiếp kinh tế quốc gia nên việc hoạch định chiến lược kinh doanh đắn cần thiết Ngành CNTT kinh tế quốc dân muốn có phát triển bền vững cần có kế hoạch chiến lược đắn phải hoàn thiện kế hoạch chiến lược cho phù hợp với thời kỳ, giai đoạn Thông qua kế hoạch chiến lược xây dựng bước hành động cách khoa học, dự đoán trước hội rủi ro gặp phải phương hướng giải Đặc biệt VTC hoạt đọng lĩnh vực CNTT TT tương lai gặp nhiều rủi ro có chiến lược kinh doanh hoàn thiện đắn giúp cho công ty có khả biết ứng phó với tình nơi, lúc từ khẳng định vị tập đoàn thương trường Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN A Guide to Developing Performance Measurement Using the BalancedScorecard, tài liệu truy cập từ sở liệu: http://thuvien247.net/sach3462.html Bùi Thị Thanh 2009, Bài hướng dẫn “Chiến lược kinh doanh” Báo cáo tài năm 2005-2009 Tập đoàn truyền thông đa phương tiện VTC Báo cáo kết tông hợp kinh doanh năm 2008-2009 FPT VDC Báo cáo Phân tích tình hình kinh doanh 2008-2009 VTC, FPT VDC Đại học Help (Malaysia), Giáo trình quản trị chiến lược Đỗ Thị Bình, Bài giảng “ Phân tích tình chiến lược chiến lược điển hình”, Đại học Thương Mại Đại học Griggs 2010, Giáo trình quản trị chiến lược FPT 2010, Profile 10 Henrik Anderson 2000, “Balanced Scorecard Vs Business Excellence Model”, UK 11 Hoàng Quốc lập 2007, Chiến lược phát triển công nghệ thông tin truyền thông phục vụ phát triển kinh tế xã hội thời kỳ hội nhập 12 Hướng dẫn học tập môn Quản trị chiến lược, Đại học Help – Malaysia (MGT510) 13 Phạm Xuân Lan, Bài giảng: “Phân tích môi trường bên ngoài”, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển quản trị (CEMD) 14 Phạm Xuân Lan, Bài giảng “Bản chất quản trị chiến lược”, Trung tâm nghiên cứu phát triển quản trị (CEMD) 15 Số liệu Thống kê thị trường CNTT, doanh nghiệp CNTT tổng hợp từ trang web Bộ Thông tin Truyền thông www.mic.gov.vn 16 Trang web www.vtc.com.vn Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 58 17 Trang web www.fpt.vn 18 Trang web www.vdc.com.vn Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 59 19 VTC 2009, Profile 20 VDC 2010, Brochures 21 Văn pháp luật 2005, Quyết định số: 246/2005/QĐ-TTg Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 60 [...]... vị chiến lược 5 Phân tích môi trường kinh doanh của công ty 6 Vận dụng các công cụ trong việc phân tích chiến lược cho tập đoàn Chƣơng V: Bình luận, đánh giá quản trị chiến lƣợc của tập đoàn VTC 1 Sự gắn kết giữa sứ mệnh và chiến lược của VTC 2 Tính hiệu quả của chiến lược phát triển của tập đoàn 3 Khó khăn phát sinh Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 12 Chƣơng VI: Đề xuất hoàn thiện chiến lƣợc kinh. .. nhưng có ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp Bên cạnh đó, phương pháp phân tích còn được sử dụng trong các ma trận khác Các phương pháp này sẽ được trình bày trong phần Cơ sở lý thuyết của việc xây dựng chiến lược cho doanh nghiệp Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 27 CHƢƠNG IV: PHÂN TÍCH CHIẾN LƢỢC CỦA TẬP ĐOÀN VTC 1 Khái quát về Tập đoàn VTC Tập đoàn Truyền thông Đa phương tiện Việt Nam (tên giao dịch... vai trò của quản trị chiến lược 2 Quá trình quản trị chiến lược 3 Hoạch định chiến lược kinh doanh 4 Các công cụ nghiên cứu quản trị chiến lược Chƣơng III: Phƣơng pháp nghiên cứu 1 Trình tự nghiên cứu 2 Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu Chƣơng IV: Phân tích chiến lƣợc của tập đoàn VTC 1 Khái quát về tập đoàn VTC 2 Phân tích các nguồn lực của VTC 3 Mục tiêu và sứ mạng của tập đoàn Nguyễn Minh Tuấn... chiến lược của VTC qua mô hình phân tích đã nghiên cứu Phác thảo kế hoạch và lịch trình thực hiện chiến lược kinh doanh đến năm 2020 Đánh giá và kết luận Hình 6:Trình tự nghiên cứu 2 Cơ sở lý luận – thực tiễn và phƣơng pháp nghiên cứu Trên cơ sở lý thuyết mô hình Delta Project và Bản đồ chiến lược cùng các công cụ phân tích chiến lược khác để vận dụng vào chiến lược của Tập đoàn truyền thông VTC phạm... Corporation - VTC) là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán độc lập trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện là công ty nhà nước, được hình thành trên cơ sở tổ chức lại Công ty Đầu tư và Phát triển công nghệ truyền hình Việt Nam thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông; có mô hình tổ chức quản lý do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết... toán, qui mô và điều kiện kinh doanh Phương pháp quy nạp: Nhận định từ những vấn đề nhỏ, chi tiết rồi mới đi đến kết luận chung của vấn đề cần phân tích Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 26 Phương pháp phân tích theo mô hình Delta, Bản đồ chiến lược và Swot: là phương pháp then chốt trong xây dựng chiến lược kinh doanh nhằm tìm ra các điểm mạnh, điểm yếu bên trong doanh nghiệp cũng như các cơ hội,... Hình 4: Bản đồ chiến lược Nguyên tắc chủ yếu của bản đồ chiến lược: - Chiến lược cân bằng các nguồn mâu thuẫn - Chiến lược khách hàng với các giá trị khác nhau - Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của Doanh nghiệp - Chiến lược bao gồm các đề tài bổ sung nhau và đồng thời - Sự liên kết chiến lược xác định giá trị của những tài sản vô hình - Với bản đồ chiến lược, tất cả các thông tin (về 4 phương diện:... lƣợc kinh doanh cho tập đoàn VTC 1 Tích cực phân tích và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đén chiến lược kinh doanh của tập đoàn 2 Cải thiện quy trình và ban hành kế hoạch chiến lược đã được xây dựng tới các thành viên của tập đoàn Chƣơng VII: Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo và trích dẫn Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 13 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1 Khái niệm, Vai trò của quản trị chiến lƣợc... thực tế, thông qua tài liệu thứ cấp lập bảng – quy điểm, ma trận Nguyễn Minh Tuấn – Lớp MBA – EV3 – HN 23 CHƢƠNG III: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1 Trình tự nghiên cứu Cơ sở lý thuyết QTCL và các công cụ hỗ trợ thực hiện nghiên cứu chiến lược kinh doanh của VTC Khảo sát thực trạng chiến lược của VTC qua mô hình Delta Project, bản đồ chiến lược và Swot Bình luận, đánh giá chiến lược hiện tại và đề xuất chiến. .. luật Tập đoàn hoạt động theo mô hình mẹ con, công ty mẹ có chức năng trực tiếp sản xuất, kinh doanh và đầu tư tài chính vào doanh nghiệp khác; có cơ cấu quản lý theo quy định của pháp luật Việt Nam Hình 7:Cơ cấu tổ chức của VTC 1.1 Vị trí của Tập đoàn VTC trong hệ thống truyền thông Việt Nam: Đầu tháng 12/2009, VTC đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án chuyển đổi mô hình tổ chức thành Tập đoàn Truyền thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC, Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Phân tích chiến lược kinh doanh cho Tập đoàn Truyền thông đa phương tiện VTC

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn