Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã phúc lộc – huyện ba bể –tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 – 2014

56 234 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2016, 17:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o DƢƠNG THIỆN CHÍ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC LỘC - HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Thái Nguyên, năm 2015 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM o0o DƢƠNG THIỆN CHÍ Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC LỘC - HUYỆN BA BỂ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K43 – QLĐĐ – N02 Khoa : Quản lý tài nguyên Khóa học : 2011 – 2015 Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Nguyễn Đình Thi Thái Nguyên, năm 2015 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết quan trọng sinh viên, thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố vận dụng kiến thức mà học đƣợc nhà trƣờng Đƣợc trí ban giám hiệu nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Phúc Lộc – Huyện Ba Bể –Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2014” Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp báo cáo tốt nghiệp em hoàn thành Vậy em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô giáo khoa Quản Lý Tài Nguyên, trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên giảng dạy đào tạo hƣớng dẫn chúng em Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.s Nguyễn Đình Thi - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn em nhƣ bảo giúp đỡ nhiệt tình cán địa UBND Xã tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành báo cáo tốt nghiệp Do trình độ hạn chế thời gian có hạn, bƣớc đầu em làm quen với thực tế phƣơng pháp nghiên cứu nên luận văn em nhiều thiếu sót Em mong đƣợc đóng góp ý kiến thầy cô bạn bè để luận văn tốt nghiệp hoàn chỉnh sâu sắc Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng… năm 2015 Sinh viên thực Dương Thiện Chí ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 31 Bảng 4.2 Kết cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 35 Bảng 4.3 Kết cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân 36 Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSD đất theo diện tích 37 Bảng 4.5 Tổng hợp diện tích đất đƣợc cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 37 Bảng 4.6 Tổng hợp diện tích đất chƣa đƣợc cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 38 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân 38 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSDĐ nông nghiệp theo diện tích 40 Bảng 4.9 Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp đƣợc cấp GCNQSDĐ 41 giai đoạn 2012 – 2014 41 Bảng 4.10: Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp chƣa cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 -2014 42 Bảng 4.11 Các trụ sở, quan, công trình nghiệp 43 iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất STT : số thứ tự THCS : trung học sở iv MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 1.3 YÊU CẦU ĐỀ TÀI 1.4 Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học pháp lý công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.1.1 Cơ sở khoa học 2.1.2 Sơ lƣợc hồ sơ địa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2 Cơ sở pháp lý 2.2.1 Căn pháp lý việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2.2.2 Căn để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 e Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 17 2.2.3 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20 PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 22 3.2 ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NGHIÊN CỨU 22 3.3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 22 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Phúc Lộc 22 v 3.3.2 Tình hình quản lý sử dụng đất 22 3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã Phúc Lộc giai đoạn 2012 – 2014 22 3.3.4 Đánh giá chung công tác cấp GCNQSDĐ đại bàn xã Phúc Lộc giai đoạn 2012 – 2014 23 3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.4.1 Phƣơng pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu 23 3.4.2 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập đƣợc 23 3.4.3 Phƣơng pháp so sánh đánh giá kết đạt đƣợc 23 PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN,KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ PHÚC LỘC 24 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 24 4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 26 4.2 TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT 31 4.2.1 Tình hình quản lý đất đai 31 4.2.2 Tổ chức thực văn quy phạm pháp luật quản lý, sử dụng đất đai 33 4.2.3 Xác định địa giới hành chính, lập quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập đồ hành 33 4.2.4 Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất, lập đồ địa chính, đồ trạng sử dụng đất đồ quy hoạch sử dụng đất 33 4.2.5 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 34 4.2.6 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 34 4.2.7 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 34 4.2.8 Thống kê, kiểm kê đất đai 35 vi 4.2.9 Quản lý tài đất đa 35 4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC LỘC GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 35 4.3.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 35 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ loại đất 36 4.4 MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG QUÁ TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 43 4.4.1 Thuận lợi 43 4.4.2 Khó khăn 44 4.4.3 Giải pháp khắc phục 45 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 46 5.1 KẾT LUẬN 46 5.2 ĐỀ NGHỊ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 PHẦN ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đất đai tài sản Quốc gia, tƣ liệu sản xuất chủ yếu, đối tƣợng lao động sản phẩm lao động, trình khai thác sử dụng đất đai gắn với phát triển xã hội Xã hội ngày phát triển nhu cầu sử dụng đất ngày tăng cao, đất đai lại có hạn ngày trở nên quý giá Đồng thời dân số tăng nhanh, trình đô thị hóa diễn mạnh kéo theo nhu cầu tăng lƣơng thực, đất đai sử dụng vào mục đích xây dựng nhà công trình công cộng,… điều tạo nên áp lực ngày lớn quỹ đất, đặc biệt đất nông nghiệp Chính giá trị đất ngày cao yêu cầu sử dụng đất phải tốt với hiệu kinh tế xã hội Việt Nam nƣớc có kinh tế phát triển tất lĩnh vực, kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng Xã hội chủ nghĩa dƣới quản lý Nhà nƣớc Nhịp độ phát triển kinh tế nhanh, tốc độ tăng trƣởng thu hút vốn đầu tƣ dự án phi Chính phủ nƣớc nƣớc Họ cần đất để xây dựng khu công nghiệp, nhà máy, khu chung cƣ, nhà cao ốc, khu du lịch… tất điều làm ảnh hƣởng đến trình sử dụng đất Đất nông nghiệp bị giảm rõ rệt đất phi nông nghiệp ngày tăng lên nhanh chóng, với tốc độ phát triển nhƣ dẫn tới nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất ngày cao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chứng thƣ pháp lý xác lập mối quan hệ hợp pháp Nhà nƣớc ngƣời sử dụng đất Đây yếu tố góp phần quan trọng vào việc nắm quỹ đất địa phƣơng giúp cho việc quy hoạch sử dụng hợp lý loại đất, tạo điều kiện cho việc nâng cao hiệu sản xuất Đăng ký, cấp GCNQSDĐ góp phần hoàn thiện hồ sơ địa chính, giúp cho việc nắm quỹ đất số lƣợng chất lƣợng Xã Phúc Lộc nằm phía nam huyện ba bể, cách trung tâm huyện khoảng 20km Trong năm qua nhu cầu đất đai địa bàn xã liên tục tăng làm cho quỹ đất có nhiều biến động, công tác quản lý đất đai gặp nhiều khó khăn thách thức Vì vậy, việc quản lý sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch thiết phải thông qua công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhƣ tính cấp thiết công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã phúc lộc Đƣợc đồng ý Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa quản lý tài nguyên trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, dƣới hƣớng dẫn trực tiếp thầy giáo Ths Nguyễn Đình Thi em tiến hành thực chuyên đề: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Phúc Lộc – Huyện Ba Bể –Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2014” 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã phúc lộc – huyện ba bể – tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 – 2014 - Đánh giá thuận lợi, khó khăn công tác đăng ký cấp GCNQSDĐ địa bàn xã phúc lộc – huyện ba bể – tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 – 2014 - Đề xuất giải pháp thích hợp góp phần làm tăng tiến độ công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã phúc lộc giai đoạn tới 1.3 YÊU CẦU ĐỀ TÀI - Số liệu thu đƣợc phải đầy đủ, xác, phản ánh khách quan, trung thực - Những phân tích, đánh giá phải dựa sở pháp lý tình hình chung 34 đồ trạng sử dụng đất xã đƣợc thực tốt theo quy định định kỳ năm với công tác kiểm kê đất đai 4.2.5 Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Những năm trƣớc đây, xã chƣa lập quy hoạch sử dụng đất, song UBND xã tiến hành lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm quy hoạch chi tiết số khu vực đáp ứng nhu cầu xây dựng công trình kinh tế - xã hội theo chủ trƣơng Huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn Hiện xã đƣợc triển khai lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2018, xây dựng kế hoạch sử dụng đất cụ thể đến năm giai đoạn 2014 – 2018 giai đoạn 2019 – 2023 4.2.6 Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất Công tác giao đất, cho thuê đất địa bàn xã đƣợc triển khai theo trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, qua hạn chế khắc phục vi phạm quản lý, sử dụng đất Công tác thu hồi đất cá nhân tổ chức sử dụng đất không mục đích đƣợc tiến hành thƣờng xuyên liên tục; song vấn đề thu hồi đất cá nhân để xây dựng dự án trọng điểm chậm nhiều nguyên nhân, chủ yếu giá đền bù chƣa hợp lý thống nhất, thời gian đền bù kéo dài… 4.2.7 Đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Việc đăng ký quyền sử dụng đất, lập quản lý hồ sơ địa đƣợc cấp ngành địa phƣơng ngƣời dân quan tâm, đƣợc thực theo quy định Luật Đất đai 35 4.2.8 Thống kê, kiểm kê đất đai Xã thực việc thống kê đất đai hàng năm kiểm kê đất đai định kỳ năm theo quy định Luật Đất đai 4.2.9 Quản lý tài đất đa Nhận thức đƣợc tầm quan trọng công tác quản lý đất đai nên thời gian qua UBND xã Phúc Lộc có nhiều cố gắng để góp phần nâng cao hiệu công tác quản lý đất đai, thực tốt đầy đủ nội dung quản lý nhà nƣớc đất đai năm 2003 quy định 4.3 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PHÚC LỘC GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 4.3.1 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 Bảng 4.2 Kết cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 Loại đất STT Số đơn đăng ký Số đơn giải Số lƣợng Tỷlệ (%) Đất nông nghiệp 655 552 84,27 Đất 240 178 73,85 (Nguồn số liệu : UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng ta thấy đƣợc xã Phúc Lộc xã có sản xuất chủ yếu nông nghiệp, với diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng Trong giai đoạn 2012 – 2014 xã nhận 655 đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ đất nông nghiệp cấp đƣợc 552 đơn chiếm 84,27% số đơn đăng ký Số đơn đăng ký cấp GCNQSDĐ đất 241 đơn, cấp đƣợc 178 GCNQSDĐ đất ở, chiếm 73,85 % so với tổng số đơn đăng ký 36 4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ loại đất - Kết cấp GCNQSDĐ đất Đất nƣớc ta phát triển theo hƣớng công nghiệp hóa – đại hóa, nhu cầu sử dụng đất ngày tăng cao trở nên cấp thiết hơn, xã Phúc Lộc không ngoại lệ, thêm vào dân số xã ngày tăng nên nhu cầu đất tăng cao, kết công tác cấp GCNQSDĐ đất địa bàn xã đƣợc thể qua bảng 4.3 bảng 4.4 Bảng 4.3 Kết cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Số hộ Số hộ Số hộ Số hộ Số hộ Số hộ STT THÔN,XÓM đăng đƣợc Tỷ lệ đăng đƣợc Tỷ lệ đăng đƣợc Tỷ lệ ký cấp (%) ký cấp (%) ký cấp (%) (hộ) (hộ) (hộ) (hộ) (hộ) (hộ) Phja Phạ 47 33 70,21 Khuổi Trả 37 35 94,59 Khuổi Pết 32 23 71,87 Khuổi Tẩu 37 30 81,08 Phiêng Chỉ 38 31 81.57 Nhật Vẹn 49 32 65.30 87 63 72,41 Tổng 84 68 80,95 69 53 76,81 (Nguồn: UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng 4.3 ta thấy: Giai đoạn 2012-2014 xã cấp đƣợc GCNQSDĐ cho 68 hộ gia đình, cá nhân tổng số 84 hộ đăng ký Trong năm 2012 năm có tiến độ cấp GCNQSDĐ cao chiếm 80,95%, 84 hộ gia đình, cá nhân đăng ký có 68 hộ đƣợc cấp Năm 2013 năm có tiến độ cấp giấy chứng nhận thấp chiếm 76,81%, có 69 hộ đăng ký có 53 hộ đƣợc cấp Năm 2014 xã cấp cho 63 hộ với 87 hộ đăng ký, tiến độ cấp giấy đạt 72,41% 37 Bảng 4.4 Kết cấp GCNQSD đất theo diện tích Năm 2012 Năm 2013 Phja Phạ Diện tích cần cấp (ha) 1,45 Khuổi Trả 1,44 Khuổi Pết 0,74 0,66 89,18 Khuổi Tẩu 0,96 0,88 91,66 Phiêng Chỉ 1,46 0,83 56,84 Nhật Vẹn 1,25 1,01 80,8 72,35 2,71 1,84 67,89 STT Thôn,xóm Tổng 2,89 Diện tích cấp (ha) 1,05 Diện tích Tỷ lệ cần (%) cấp (ha) 72,41 1,12 77,77 Năm 2014 2,17 75,08 1,7 Diện tích Tỷ lệ (%) cấp (ha) 1,23 Diện tích cần cấp (ha) Diện tích Tỷ lệ (%) cấp (ha) (Nguồn: UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng 4.4 ta thấy: Trong giai đoạn 2012 – 2014 Thôn đƣợc cấp nhiều diện tích thôn Khuổi Trả với diện tích 1,12 chiếm 77,77% Do giai đoạn nhu cầu đất ngƣời dân tăng lên cách rõ rệt Thôn cấp đƣợc thôn Khuổi Pết với diện tích 0,66 chiếm 89,18% Đa phần ngƣời dân ổn định đất Cụ thể kết cấp GCNQSDĐ đất theo năm xã đƣợc thể qua bảng 4.5 Bảng 4.5 Tổng hợp diện tích đất cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 74 Đã cấp Tỷ lệ Diện tích (%) (ha) 81,3 2,17 Tỷ lệ (%) 75,1 1,7 41 71,9 1,23 0,41 92 2,71 63 68,4 1,84 54,6 240 6,76 178 74,1 5,78 85,5 Diện tích cần cấp (ha) 2,89 Số GCN 2012 Tổng số đơn đăng ký 91 2013 57 2014 STT Năm Tổng (Nguồn: UBND Xã Phúc Lộc ) 38 Qua bảng 4.5 ta thấy: Kết cấp GCNQSDĐ đất xã Phúc Lộc Số diện tích đƣợc cấp 5,78 chiếm 85,5% tổng diện tích cần cấp giai đoạn Nguyên nhân hộ không đƣợc cấp ý thức chấp hành Luật Đất đai ngƣời dân chƣa cao, kê khai hồ sơ chƣa đầy đủ nguồn gốc đất sử dụng, đất sử dụng sai mục đích, đất có tranh chấp, đất vƣớng vào quy hoạch Cụ thể đƣợc thể qua bảng 4.6 Bảng 4.6 Tổng hợp diện tích đất chưa cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 STT Năm Tổng số Số đơn Tỷ lệ đơn chƣa cấp (%) Diện tích Diện tích cần cấp chƣa cấp (ha) (ha) Tỷ lệ (%) 2012 91 17 18,68 2,89 0,72 24.91 2013 57 16 28,07 1,7 0,47 27,64 2014 92 29 31,52 2,71 0,87 32,10 240 62 25,83 6,76 2,06 30.47 Tổng (Nguồn số liệu: UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng 4.6 ta thấy: Năm 2012 có 17 đơn chƣa đƣợc cấp chiếm 18,68% tổng số đơn, diện tích chƣa đƣợc cấp năm 0,72 Năm 2013 có 16 đơn chƣa đƣợc cấp chiếm 28,07% tổng số đơn, diện tích chƣa đƣợc cấp 0,47 Năm 2014 có 29 đơn chƣa đƣợc cấp chiếm 31,52 % tổng số đơn, diện tích chƣa cấp 0,87 Số trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp giảm dần ý thức ngƣời dân ngày nâng cao, nhận thức đƣợc giá trị GCNQSDĐ Vì năm tới xã cần phải tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai đến ngƣời dân - Kết cấp GCNQSDĐ đất sản xuất nông nghiệp Kết cấp GCNQSDĐ đất sản xuất nông nghiệp đƣợc thể qua bảng 4.7 Bảng 4.7 Kết cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân 39 Năm 2012 Số Số S T Thôn,xóm T hộ hộ đƣợ đăn g ký (hộ) 28 c cấp Số Tỷ hộ lệ đăng (%) ký (hộ) (hộ) 26 Phja Phạ Năm 2013 Năm 2014 Số Số hộ Số hộ hộ đƣợc Tỷ lệ đăng đƣợ Tỷ lệ cấp (%) ký c (%) (hộ) cấp (hộ) (hộ) 92,8 52 40 Khuổi Trả 76,9 Khuổi Pết 34 28 82,35 KhuổiTẩu 41 37 90,24 Phiêng Chỉ 36 28 77,77 Nhật Vẹn 41 35 85,36 86,66 77 63 81,81 Tổng 80 66 82,5 75 65 (Nguồn số liệu: UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng 4.7: Nhìn chung giai đoạn 2012 – 2014 tỷ lệ cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho thôn đạt mức tƣơng đối tốt, cụ thể cấp đƣợc 552 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân chiếm 84,27% tổng số đơn đăng ký 655 Việc làm tạo điều kiện tốt cho ngƣời dân an tâm sản xuất nâng cao chất lƣợng canh tác sản xuất nông nghiệp Trong giai đoạn thôn đƣợc cấp giấy chứng nhận nhiều thôn Khuổi Trả có 40 hộ gia đình, cá nhân đƣợc cấp Thôn cấp đƣợc thôn Phia Phạ có 26 hộ gia đình, cá nhân đƣợc cấp Số diện tích cấp cho đất sản suất nông nghiệp theo xu chung giảm dần theo năm đƣợc thể qua bảng 4.8 40 Bảng 4.8 Kết cấp GCNQSDĐ nông nghiệp theo diện tích STT Thôn,xóm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Diện Diện Diện Diện Diện Diện tích tích tích tích tích tích cần cần cần cấp cấp cấp cấp cấp cấp (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) Phja Phạ 4,5 4,25 94,44 Khuổi Trả 5,7 5,43 95,26 Khuổi Pết 6,1 5,51 90,32 KhuổiTẩu 4,9 4,5 91,83 Phiêng Chỉ 6,54 5,9 90,21 Nhật Vẹn 3,85 3,67 95,32 10,39 9.57 92,10 Tổ ng 10.2 9.68 94,90 11,0 10.01 91,00 (Nguồn số liệu: UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng 4.8 ta thấy: Giai đoạn 2012 – 2014 toàn xã cấp đƣợc 552 GCNQSDĐ cho đất sản xuất nông nghiệp với diện tích 29,2 chiếm 92,26% diện tích tự nhiên xã Cụ thể qua năm nhƣ sau: - Năm 2012 xã cấp đƣợc 9,68 tổng số diện tích cần cấp 10,2 ha, chiếm 94,90% - Năm 2013 xã cấp đƣợc 10,01ha tổng số diện tích cần cấp 11,0 ha, chiếm 91,00% - Năm 2014 xã cấp đƣợc 9,57 tổng số diện tích cần cấp 10,39 ha, chiếm 92,10% Kết cấp GCNQSDĐ đất nông nghiệp đƣợc tổng hợp theo năm xã đƣợc thể qua bảng 4.9 41 Bảng 4.9 Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 STT Năm Tổng số Diện Đã cấp đơn tích cần Số Tỷ đăng ký cấp (ha) GCN (%) tích (ha) (%) lệ Diện Tỷ lệ 2012 292 10,2 235 80,47 9,68 94,90 2013 230 11,0 193 83,91 10,01 91,00 2014 133 10,39 124 93,23 9,51 91,53 655 31,59 552 84,27 29,2 92,43 Tổng (Nguồn số liệu: UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng 4.9 cho thấy: Trong giai đoạn 2012 - 2014 xã cấp đƣợc GCNQSDĐ cho 552 hộ gia đình, cá nhân chiếm 84,27%, với diện tích 31,59 chiếm 92,43% tổng diện tích cần cấp Tuy nhiên so với mặt chung xã, xã huyện công tác cấp GCNQSDĐ xã chƣa cao so với nhu cầu ngƣời dân, số diện tích chƣa đƣợc cấp 2,39ha chiếm tới 7,56% tổng diện tích cần cấp giai đoạn Nguyên nhân chƣa đƣợc cấp chủ yếu bị thất lạc giấy tờ nguồn gốc đất đai, đất có tranh chấp chủ sử dụng, sử dụng sai mục đích, chuyển nhƣợng trái phép…Với trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp có giải pháp cụ thể để cấp đƣợc giấy chứng nhận nhanh cho ngƣời dân yên tâm sản xuất Cụ thể số giấy chứng nhận chƣa đƣợc cấp đƣợc thể qua bảng 4.10 42 Bảng4.10:Tổng hợp diện tích đất nông nghiệp chƣa cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 -2014 STT Năm Tổng số đơn Số đơn chƣa cấp Tỷ (%) lệ Diện tích Diện tích cần cấp chƣa cấp (ha) (ha) Tỷ lệ (%) 2012 292 57 19,52 11,5 0.82 7,13 2013 230 37 16,08 10,6 0,65 6,13 2014 133 6,76 9,85 0,5 5,07 655 103 15,72 31,59 1,97 6,23 Tổng (Nguồn số liệu: UBND Xã Phúc Lộc ) Qua bảng 4.10 ta thấy số trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp GCNQSDĐ nông nghiệp giảm dần năm gần cụ thể: - Năm 2012 có 57 đơn chƣa đƣợc cấp chiếm 19,52% tổng số đơn, diện tích chƣa cấp 0,82 chiếm 7,13% diện tích cần cấp năm - Năm 2013 có 37 đơn chƣa đƣợc cấp chiếm 16,08% tổng số đơn, diện tích chƣa cấp 0,65 chiếm 6,13% diện tích cần cấp năm - Năm 2014 trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp chiếm 6,76% tổng số đơn, diện tích chƣa cấp 0,5 chiếm 5,07% diện tích cần cấp năm Kết cấp GCNQSDĐ cho tổ chức đƣợc thể qua bảng 4.11 Trong : 43 Bảng 4.11 Các trụ sở, quan, công trình nghiệp STT Tên đất trụ sở, quan, Diện tích công trình nghiệp ( m2 ) Ghi UBND xã Phúc Lộc 2019 Đã đƣợc cấp GCNSDĐ Trạm y tế xã Phúc Lộc 2750 Đã đƣợc cấp GCNSDĐ Trƣờng Mầm non xã Phúc 3784 Đã đƣợc cấp GCNSDĐ Lộc Trƣờng tiểu học xã Phúc 2905 Đã đƣợc cấp GCNSDĐ Lộc Trƣờng THCS xã Phúc Lộc Tổng 4358 Đã đƣợc cấp GCNSDĐ 15.816 Đã đƣợc cấp GCNSDĐ 4.4 MỘT SỐ THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TRONG QUÁ TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 4.4.1 Thuận lợi Công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã đạt đƣợc kết định góp phần vào phát triển chung toàn xã, có đƣợc kết do: - Luật Đất đai năm 2003 đời văn hƣớng dẫn thi hành luật cụ thể tăng tính pháp lý trình tự thủ tục hành phần khắc phục đƣợc tình trạng rƣờm rà, gây phiền hà cho đối tƣợng sử dụng đất xin cấp GCNQSDĐ - Đƣợc quan tâm đạo Đảng quyền địa phƣơng nên công tác quản lý đất đai nói chung công tác cấp GCNQSDĐ nói riêng có nhiều thuận lợi 44 - Do xã có quy hoạch sử dụng đất cụ thể cho thời kỳ làm pháp lý cho việc giao đất, đăng ký sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ Vì việc thực công tác cấp giấy đƣợc thuận lợi - Đã nâng cao đƣợc ý thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành tốt sách pháp luật đất đai chủ sử dụng đất địa bàn xã Tổ chức kiểm tra đôn đốc thƣờng xuyên chỗ, kịp thời xử lý, tháo gỡ vƣớng mắc, công khai dân chủ, tạo đoàn kết ổn định tình hình trị trật tự an toàn kinh tế xã hội - Đội ngũ cán có lực, nhiệt tình với công việc - Chính sách “một cửa” đƣợc áp dụng giúp cho việc ĐKĐĐ đƣợc giải cách nhanh chóng thuận lợi - Cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật đầy đủ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý đất đai, nhƣ công tác cấp GCNQSDĐ - Công tác tuyên truyền phƣơng tiện thông tin đại chúng sách nội dung văn pháp luật đƣợc triển khai mạnh mẽ đƣợc ủng hộ nhiệt tình nhân dân 4.4.2 Khó khăn Bên cạnh thuận lợi trình cấp GCNQSDĐ bộc lộ khó khăn định Cụ thể là: - Hệ thống đồ xã sử dụng nhiều năm nên cũ, việc chỉnh lý đồ gặp nhiều khó khăn trình cấp GCNQSDĐ - Biến động lớn diện tích hai loại đồ 299 đồ địa - Việc sử dụng đất không mục đích, không theo quy hoạch, sử dụng đất phân tán, manh mún xẩy - Do biến động đất đai lớn tiến độ thực dự án xây dựng địa bàn xã chậm theo kế hoạch 45 - Công tác quản lý, giám sát hoạt động sử dụng đất chủ sử dụng đất thực tế chƣa đƣợc thực triệt để - Không thống tên chủ sử dụng đất GCNQSDĐ giấy tờ chứng minh thực tế 4.4.3 Giải pháp khắc phục Để giải vấn đề tồn công tác cấp GCNQSDĐ địa bàn xã em xin đƣa số đề xuất sau: - Thƣờng xuyên đào tạo, nâng cao lực trình độ cho đội ngũ cán bộ, tiếp cận với khoa học công nghệ công tác quản lý đất đai nhƣ việc cấp GCNQSDĐ - Tăng cƣờng công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất pháp lý để thực thủ tục cấp GCNQSDĐ, quy hoạch phải thực tế có tính khả thi cao tránh quy hoạch treo - Tăng cƣờng công tác tra kiểm tra, quản lý sử dụng đất đai dự án đƣợc cấp GCNQSDĐ, đồng thời cần có biện pháp kiên xử lý trƣờng hợp cấp GCNQSDĐ vi phạm quy hoạch, không thực nghĩa vụ tài chính, trƣờng hợp tranh chấp lẫn chiếm đất đai - Công khai quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nhƣ chế độ sách phƣơng án bồi thƣờng thiệt hại cho ngƣời sử dụng đất bị thu hồi đất - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hƣớng dẫn ngƣời sử dụng đất thực Luật Đất đai văn hƣớng dẫn quan có thẩm quyền Cƣơng việc xử lý vi phạm pháp luật đất đai 46 PHẦN KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Sau thực đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất địa bàn xã Phúc Lộc – Huyện Ba Bể –Tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2012 – 2014” Em đƣa số kết luận nhƣ sau: - Trong giai đoạn 2012 – 2014 xã cấp đƣợc 178 GCNSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 5,78 - Thực Nghị định 64/CP Chính phủ việc giao đất nông nghiệp ổn định, lâu dài cho hộ nông dân vào mục đích sản xuất nông nghiệp Trong giai đoạn 2012 - 2014 xã cấp đƣợc 552 GCNQSDĐ nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng với diện tích 29,2 - Việc cấp đất cho tổ chức diễn mạnh mẽ, giai đoạn 2012 - 2014 xã cấp giấy chứng nhận cho tổ chức địa bàn với tổng diện tích 15.816 m2 Nhìn chung, tình hình cấp GCNQSDĐ xã Phúc Lộc đƣợc tiến hành theo thủ tục, trình tự quy định pháp luật 5.2 ĐỀ NGHỊ Để cho tình hình cấp GCNQSDĐ đƣợc tốt nhằm đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng đất ngƣời dân thời gian tới em có số đề nghị nhƣ sau: - Tăng cƣờng công tác tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai tổ chức, gia đình, cá nhân đƣợc cấp GCNQSDĐ Đồng thời cần có biện pháp kiên trƣờng hợp đƣợc cấp GCNQSDĐ vi phạm pháp luật đất đai - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến sách, pháp luật toàn dân nhằm nâng cao trình độ hiểu biết ngƣời dân 47 - Cần nâng cao trình độ chuyên môn cán địa xã - Hoàn thiện hồ sơ địa chính, cấp GCNQSDĐ cho tổ chức, cá nhân địa bàn xã pháp lý quan trọng giúp cho công tác quản lý Nhà nƣớc đất đai đƣợc dễ dàng hiệu - Mặt khác cần có phối hợp chặt chẽ đồng ngành, cấp, tập trung đạo đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo yêu cầu, quy định 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO UBND xã phúc lộc ( báo cáo tổng hợp kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm (2012, 2013, 2014 ) Nghị định số 152/2004/NĐ - CP ngày 06/08/2004 Chính phủ sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 164/2003/NĐ - CP, có quy định thu thuế thu nhập trƣờng hợp tổ chức chuyển quyền sử dụng đất; Nghị định 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 Chính phủ hƣớng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 142/2004/NĐ - CP ngày 14/11/2005 Chính phủ thu tiền thuê đất có quy định thu tiền thuê đất cấp Giấy chứng nhận Thông tƣ số 06/2007/TT - BTNMT ngày 25/05/2006 quy định bổ xung việc cấp GCNQSD đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, Nhà nƣớc thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Nghị định số 84/2007/NĐ - CP ngày 25/05/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp GCNQSD đất, thu hồi đất, thực quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tụ bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ Nhà nƣớc thu hồi đất giải khiếu nại đất đai Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất [...]... và sử dụng đất - Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 - Tình hình quản lý đất đai 3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn xã Phúc Lộc giai đoạn 2012 – 2014 - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2012 – 2014 - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ đối với từng loại đất + Đất ở + Đất nông nghiệp - Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức giai đoạn 2012 – 2014 23 3.3.4 Đánh giá chung công tác cấp. .. chuyển quyền sử dụng đất thì ngƣời nhận quyền sử dụng đất đó đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2003 14 2.2.2.2 Mục đích, yêu cầu, đối tượng, điều kiện, thẩm quyền, nhiệm vụ trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất a Mục đích của việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là xác nhận mối quan hệ giữa ngƣời sử dụng. .. sở tôn giáo đó - Chính phủ quy định cụ thể việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà chung cƣ, nhà tập thể nhƣ sau: - Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tại đô thị thì không phải đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai... cơ sở phục vụ cho công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở địa phƣơng mình - Làm thủ tục để Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những đối tƣợng thuộc thẩm quyền quản lý - Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong phạm vi quản lý * Cấp huyện: - Thực hiện... Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền cấp cho ngƣời sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời sử dụng đất Nhƣ vậy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng thƣ pháp lý xác định quyền sử dụng đất đai hợp pháp của ngƣời sử dụng đất Đây là một trong những quyền quan trọng đƣợc ngƣời sử dụng đất đặc biệt quan tâm Thông qua công tác cấp Giấy. .. lập quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là Giấy chứng nhận do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cấp cho ngƣời sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của ngƣời sử dụng đất (Luật đất đai 2003) 2.1.1.1 Vai trò của công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai Theo khoản 20 Điều 4 Luật Đất đai năm 2003 thì: Giấy. .. dụng đất chƣa đƣợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Ngƣời sử dụng đất thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhƣợng, thừa kế, cho tặng, cho thuê quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định - Ngƣời nhận chuyển quyền sử dụng đất - Ngƣời sử dụng đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cho phép đổi tên, chuyển mục đích sử. .. - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng phát hành - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp theo từng thửa đất - Trƣờng hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ và chồng thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đấtphải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng - Trƣờng hợp thửa đất có nhiều cá nhân, hộ gia đình, tổ chức cùng sử dụng thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đƣợc cấp. .. nhà nƣớc về đất đai thì nội dung cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là nội dung quan trọng hàng đầu, nó liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của ngƣời sử dụng đất Tại khoản 19, 20 điều 4 Luật đất đai 2003 quy định về đăng ký quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng: “Đăng ký quyền sử dụng đất là việc ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp đối với một thửa đất xác nhận vào hồ sơ địa 5 chính... cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1 Giấy chứng nhận đƣợc cấp theo từng thửa đất Trƣờng hợp ngƣời sử dụng đất đang sử dụng nhiều thửa đất nông nghiệp tại cùng một xã, phƣờng, thị trấn mà có yêu cầu thì đƣợc cấp một giấy chứng nhận chung cho các thửa đất đó 2 Thửa đất có nhiều ngƣời sử dụng đất, nhiều chủ sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận đƣợc cấp cho từng ngƣời sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã phúc lộc – huyện ba bể –tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 – 2014, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã phúc lộc – huyện ba bể –tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 – 2014, Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã phúc lộc – huyện ba bể –tỉnh bắc kạn giai đoạn 2012 – 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn