Dự án đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất sữa việt hương

63 154 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2016, 15:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM KHOA KINH TẾ - - BÀI TẬP LỚN Môn: Đầu tư nước Dự án đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất sữa Việt Hương GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : LÊ THỊ QUỲNH HƯƠNG SINH VIÊN : NGUYỄN THỊ HUỆ LỚP : KTN54_ĐH1 MÃ SV : 52748 NHÓM : N01 Hải Phòng, năm 2016 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ LỜI MỞ ĐẦU Các cụ ta có câu: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” Thật vậy, ngày nay, với kinh tế thị trường mở, công ty, doanh nghiệp không nắm bắt rõ công ty biến đổi hay tác động vào kết kinh doanh tồn Các doanh nghiệp cạnh tranh khốc liệt Do để đảm bảo tính ổn định phát triển lâu dài công ty, nhà lãnh đạo cần có kế hoạch phương hướng cụ thể Chính việc phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp quan trọng Khi phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp, tìm điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp, ưu nhược điểm, điều cần phát huy điều cần xóa bỏ, để hướng tới kết kinh doanh tốt hơn, mang lại nhiều lợi nhuận Hơn nữa, phân tích kịp thời thay đổi sách, biện pháp không phù hợp với doanh nghiệp Từ đó, doanh nghiệp rút học, kinh nghiệm biện pháp cho kì kinh doanh tương lai Bài đồ án môn học em phân tích tình hình sản xuất kinh doanh công ty Gốm sứ Minh Long bao gồm: Một số tiêu chủ yếu công ty tình hình thực kim ngạch xuất theo phương thức xuất công ty Tuy nhiên làm em nhiều thiếu sót, mong nhận giúp đỡ nhận xét thầy Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ PHẦN LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 1.1 Cơ sở lý luận phân tích hoạt động kinh tế 1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh tế - Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp gồm nhiều hoạt động hoạt động sản xuất, hoạt động thương mại, hoạt động tài chính… - Mỗi hoạt động kinh doanh lại gồm nhiều trình hoạt động sản xuất bao gồm trình cung ứng, dự trữ, sản xuất, tiêu thụ; Hoạt động thương mại bao gồm trình mua hàng, dự trữ, bán hàng - Hoạt động kinh doanh chịu tác động nhiều nhân tố từ bên lẫn bên doanh nghiệp Nhân tố bên định giá cả, kết cấu sản phẩm; nhân tố bên sách thuế, cạnh tranh thị trường… - Do đó, phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cần phải đánh giá hoạt động, trình, nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh nhận biết hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh tế trình phân chia tượng kinh tế - đối tượng phân tích( trình, điều kiện, kết kinh doanh) thành phận sử dụng phương pháp phân tích để đánh giá khứ, dự báo xu hướng phát triển tương lai nhằm tìm biện pháp kinh doanh có hiệu Phân tích hoạt động kinh tế gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2 Ý nghĩa phân tích hoạt động kinh tế Phân tích hoạt động kinh tế có ý nghĩa cho đối tượng sau: a Nhà quản trị doanh nghiệp - Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp cung cấp cho nhà quản trị doanh nghiệp thông tin sau Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ + Kết thực mục tiêu kế hoạch kinh doanh đạt mức độ nào, hoàn thành hay không + Khả tài mạnh hay yếu, toán nợ thu hồi nợ tốt hay không + Hiệu hoạt động kinh doanh tốt hay xấu + Lợi thế, khó khăn, rủi ro, xu hướng phát triển kinh doanh + Nguyên nhân ảnh hưởng đến kết thực mục tiêu kế hoạch kinh doanh + Năng lực tiềm tàng - Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cung cấp thông tin để nhà quản trị định kinh doanh tốt + Lập kế hoạch kinh doanh kỳ sau thích hợp + Chọn phương hướng, biện pháp kinh doanh có hiệu b Ngân hàng, nhà đầu tư - Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp cung cấp cho nhà quản trị ngân hàng, nhà đầu tư thông tin: + Hiệu kinh doanh doanh nghiệp tốt hay xấu + Khả toán nợ doanh nhiệp cao hay thấp + Tỷ số nợ - quan hệ vốn vay vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, tỷ trọng loại vốn vay vốn chủ sở hữu tổng số vốn, biết doanh nghiệp vay nhiều hay so với vốn chủ sở hữu + Lợi thế, khó khăn, rủi ro, xu hướng phát triển kinh doanh - Phân tích kết kinh doanh cung cấp để nhà đầu tư, ngân hàng định cho vay, đầu tư hay bán hàng chịu hay không c Cơ quan quản lý - Phân tích hoạt động kinh doanh cung cấp cho quan chức nhà nước thông tin doanh nghiệp + Hiệu kinh doanh doanh nghiệp tốt hay xấu + Lợi thế, khó khăn, rủi ro, xu hướng phát triển kinh doanh Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - Cung cấp thông tin đề quan chức đưa biện pháp kiểm soát kinh tế, hoạch định sách kinh tế vĩ mô phù hợp cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 1.1.3 Mục đích phân tích hoạt động kinh tế - Đánh giá kết hoạt động kinh doanh, kết thực nhiệm vụ giao, chấp hành chế độ, sách nhà nước - Xác định nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến tiêu phân tích - Xác định nguyên nhân dẫn đến biến động nhân tố - Đề xuất phương hướng biện pháp để cải tiến phương pháp kinh doanh,khai thác khả tiềm tàng doanh nghiệp nhằm nâng cao kết sản xuất kinh doanh 1.1.4 Nội dung phân tích hoạt động kinh tế Đối tượng phân tích hoạt động kinh tế cụ thể tiêu - Phân tích kết sản xuất kinh doanh + Phân tích tiêu phản ánh kết sản xuất kinh doanh + Ví dụ: giá trị sản xuất, chi phí sản xuất, tiêu doanh thu, tiêu lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận - Phân tích yếu tố trình kinh doanh + Phân tích nhân tố ảnh hưởng tới trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + Ví dụ: Chỉ tiêu nguyên vật liệu, tiêu suất lao động, tiêu số lượng lao động, số máy móc thiết bị… - Phân tích tài + Phân tích tiêu phản ánh tài sản, nguồn vốn, thu hồi nợ, tỷ số nợ -quan hệ vốn vay + Ví dụ: tiêu kết cầu nguồn vốn, tiêu vòng quay hàng tồn kho, tiêu tỷ suất lợi nhuận doanh thu… 1.1.5 Nguyên tắc phân tích Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - Phân tích từ việc đánh giá chung, sau phân tích nhân tố - Phân tích đảm bảo tính toàn diện, khách quan - Phân tích thực mối quan hệ chặt chẽ với tượng kinh tế => thấy nguyên nhân phát triển tượng - Phân tích vận động phát triển tượng kinh tế=> thấy xu hướng phát triển tính quy luật tượng - Phải sử dụng phương pháp phân tích thích hợp=> thực mục tiêu phân tích 1.2 Chỉ tiêu nhân tố phân tích 1.2.1 Chỉ tiêu phân tích a Khái niệm - Là tiêu thức phản ánh nội dung, phạm vi tượng kinh tế - Ví dụ: Chỉ tiêu doanh thu, chi phí… - Tùy vào mục đích nội dung phân tích mà lựa chọn tiêu cho thích hợp b Phân loại tiêu - Theo nội dung kinh tế: + Chỉ tiêu biểu kết quả: Doanh thu, lợi nhuận, tổng kim ngạch xuất + Chỉ tiêu biểu điều kiện: Lao động, tổng máy móc thiết bị, tổng số vốn, vật tư - Theo tính chất tiêu: + Chỉ tiêu khối lượng (số lượng) tiêu phản ánh quy mô kết hay điều kiện kinh doanh Ví dụ: tổng doanh thu, tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập + Chỉ tiêu chất lượng tiêu phản ánh hiệu suất sử dụng yếu tố hay hiệu suất kinh doanh VD: hiệu suất sử dụng vốn, suất lao động, giá thành sản phẩm - Theo phương pháp tính toán: Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ + Chỉ tiêu tuyệt đối: thường dùng để đánh giá quy mô sản xuất kết kinh doanh thời gian không gian cụ thể + Chỉ tiêu tương đối: thường dùng phân tích quan hệ kinh tế phận(cơ cấu) hay xu hướng phát triển tiêu + Chỉ tiêu bình quân:nhằm phản ánh trình độ phổ biến tượng nghiên cứu - Theo cách biểu hiện: + Chỉ tiêu biểu đơn vị vật:chỉ tiêu có đơn vị tính phù hợp với đặc điểm vật lý + Chỉ tiêu biểu đơn vị giá trị: tiêu có đơn vị tính tiền tệ + Chỉ tiêu biểu đơn vị thời gian: tiêu có đơn vị tính thời gian 1.2.2 Nhân tố phân tích a Khái niệm - Là yếu tố bên hay bên nội dung phân tích biến động có tác động đến kết xu hướng nội dung phân tích - Là nguyên nhân ảnh hưởng đến kết kinh doanh mà tính toán lượng hóa mức độ ảnh hưởng - Phân loại nhân tố hay tiêu mang tính chất tương đối - Ví dụ: + Lợi nhuận= Doanh thu - chi phí Doanh thu mối quan hệ nhân tố ảnh hưởng tới tiêu lợi nhuận + Doanh thu=Sản lượng*giá Doanh thu mối quan hệ tiêu cấu thành nhân tố sản lượng giá b Phân loại nhân tố - Căn theo nội dung kinh tế: Phân làm loại + Nhân tố điều kiện: nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến qui mô sản xuất kinh doanh doanh nghiệp VD: số lượng lao động, máy móc thiết bị, vật tư , tiền vốn Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ + Nhân tố kết quả: nhân tố ảnh hưởng dây chuyền đến kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nó ảnh hưởng từ khâu cung ứng đầu vào đến sản xuất, đến tiêu thụ đến tình hình tài doanh nghiệp VD: Giá nguyên liệu đầu vào, khối lượng hàng hóa tiêu thụ - Căn theo tính tất yếu nhân tố: + Nhân tố chủ quan: nhân tố mà phát triển theo hướng nào, mức độ bao nhiêu, phụ thuộc vào thân doanh nghiệp trình độ sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn, tiết kiệm hao phí nguyên vật liệu + Nhân tố khách quan: nhân tố phát sinh tác động tất yếu chi phối thân doanh nghiệp: giá thị trường, thuế suất - Căn theo tính chất nhân tố: + Nhân tố số lượng: phản ánh qui mô sản xuất kết kinh doanh + Nhân tố chất lượng: phản ánh hiệu suất hoạt động trình, kết kinh doanh - Căn theo xu hướng tác động: + Nhân tố tích cực: nhân tố có tác động tốt làm tăng quy mô kết sản xuất kinh doanh→cần tận dụng ưu + Nhân tố tiêu cực: nhân tố phát sinh tác động làm ảnh hưởng xấu đến kết kinh doanh( giảm hiệu sản xuất kinh doanh) →hạn chế ảnh hưởng 1.3 Các phương pháp kĩ thuật phân tích 1.3.1 Phương pháp so sánh - Là phương pháp sử dụng phổ biến phân tích nhằm xác định mức độ đạt được, khả thực hiện, mức độ xu hướng biến động tiêu cách so sánh trị số tiêu - Có nhiều cách thức so sánh nên phân tích phải vào mục đích phân tích để lựa chọn phương pháp thích hợp Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - So sánh đảm bảo tính thống phương pháp tính, đơn vị tính, thời gian tính, phạm vi tính - So sánh để:  Đánh giá tình hình thực kế hoạch: so sánh thực với kế hoạch  Xác định nhịp độ, tốc độ phát triển: so sánh kì  Xác định mức độ tiên tiến lạc hậu đơn vị: so sánh đơn vị  Xác định khả năng: so sánh thực tế với định mức, khả với nhu cầu 1.3.1.1 So sánh số tuyệt đối - So sánh hiệu số trị số(mức độ) tế trị số( mức độ) kì gốc tiêu - Phản ánh mức chênh lệch tiêu – mức độ biến động tuyệt đối – chênh lệch tuyệt đối ∆Y=Y1 –Y0 Y1 : mức độ kì nghiên cứu; Y0 : mức độ kì gốc 1.3.1.2 So sánh số tương đối a Số tương đối kế hoạch - Phản ánh mức độ hoàn thành kế hoạch tiêu + Số tương đối kế hoạch dạng giản đơn kht =Y1 /Ykh kht : tỷ lệ hoàn thành kế hoạch; Y :mức độ( trị số) thực hiện; Y kh : mức độ kì kế hoạch + Số tương đối kế hoạch dạng liên hệ kht =Y1 /mức độ kì gốc điều chỉnh + Số tương đối kế hoạch dạng kết hợp – số tương đối có tính tới hệ số điều chỉnh Mức độ biến động tương đối=Y1–Y0*kc Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ kc : hệ số tính chuyển – hệ số điều chỉnh b Số tương đối động thái - So sánh mức độ kì nghiên cứu mức độ kì gốc t=Y1 /Y0 *100(%) + Số tương đối động thái gốc cố định + Số tương đối động thái liên hoàn c Số tương đối kết cấu - Biểu mối quan hệ giữa mức độ đạt phận so với mức độc tổng thể - Cho biết vai trò, vị trí phận tổng thể d=Yi /Y*100(%) Yi : Mức độ phận; Y: mức độ tổng thể; ∑Yi =Y 1.3.1.3 So sánh số bình quân Cho biết mức độ mà đơn vị đạt so với số bình quân chung tổng thể, ngành.Cho phép đánh giá biến động chung số lượng, chất lượng mặt hoạt động trình kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Phương pháp chi tiết a Chi tiết theo thời gian - Nội dung + Hoạt động kinh doanh tiến hành liên tục kết kinh doanh khoảng thời gian thường không đồng đều=> cần phân tích chi tiết theo khoảng thời gian thích hợp + Ví dụ: phân tích giá trị sản xuất theo quý, tháng, năm - Tác dụng: + Xác định thời điểm tượng kinh tế có dấu hiệu bất thường + Xác định tiến độ phát triển, nhịp điệu phát triển tượng kinh tế từ giúp doanh nghiệp có biện pháp khai thác tiềm năng, khắc phục cân đối, tính thời vụ, mùa vụ thường xẩy trình kinh doanh Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 10 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Năm 2014 doanh nghiệp áp dụng khoa học công nghệ vào sản phẩm nên cần có thời gian thử nghiệp, chưa xuất thị trường Quốc tế Do khiến cho giá trị hàng xuất trực tiếp công ty giảm Đây nguyên nhân chủ quan tích cực =>Biện pháp: Doanh nghiệp cần tiếp tục áp dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, trọng đến chất lượng sản phẩm, tạo uy tín doanh nghiệp thị trường Quốc tế, đồng thời giữ lại bạn hàng thân quen, trung thành Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm cải thiện khiến cho doanh nghiệp tăng khả cạnh tranh thị trường giới, với thị trường khó tính Nhật Bản, EU, Đức…  Gia công xuất khẩu: Trong năm 2014, gia công xuất tăng 878.931 (10 đồng) chiếm 101,92% năm 2013 Biến động tăng nguyên nhân: Do công ty đào tạo nhân lực đầu tư trang thiết bị cho ngành sản xuất Do xu hướng toàn cầu hóa tự hóa thâm nhập vào nước ta Việt Nam hội nhập mở rộng thị trường cách tham gia vào tổ chức kinh tế, tạo nhiều hội cho công ty phát triển ngành gia công xuất Công ty củng cố phận marketing  Xét nguyên nhân 1: Đây ngành sản xuất công ty, năm 2014 công ty đầu tư trang thiết bị đào tạo tay nghề công nhân tốt Do công ty nhận nhiều hợp đồng gia công xuất khẩu, từ tăng giá trị xuất từ phương thức xuát Đây nguyên nhân chủ quan tích cực nguyên nhân cho tăng lên doanh thu phương thức =>Biện pháp: Công ty cần tích cực đầu tư vào phương thức suất lợi ích mang lại cho bên Mua thêm máy móc, trang thiết bị đại, với việc đào tạo tay nghề công nhân tốt hơn, từ công ty thu nhiều lợi nhuận kinh doanh  Xét nguyên nhân Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 2: 49 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Năm 2014 xu hướng toàn cầu hóa tự hóa thương mại tạo thâm nhập thị trường thuận lợi cho nước phát triển có Việt Nam Từ đó, công ty nắm bắt hội mà nâng cao phương thức gia công xuất hơn, tăng thu nhập từ phương thức xuất này, đem lại lợi nhuận cao cho công ty Đây nguyên nhân khách quan tích cực  Xét nguyên nhân 3: Hội nhập mở rộng thị trường xuất cách tham gia tổ chức kinh tế, thương mại đa biên, mở rộng quan hệ thương mại tạo điều kiện cho thành phần nước có điều kiện tham gia vào hoạt động ngoại thương Từ phương thức gia công xuất ngày phát triển Năm 2014 công ty lợi dụng điều để phát triển hình tức gia công xuất đem lại doanh thu xuất phương thức cao so với năm 2013 Đây nguyên nhân chủ quan tích cực =>Biện pháp: Công ty cần nắm bắt tốt điều kiện thuận lợi từ việc Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại, tận dụng thời để phát triển phương thức xuất (như gia công xuất khẩu) để tăng thu lợi nhuận cho công ty  Xét nguyên nhân 4: Năm 2014, công ty củng cố vào phận Marketing so với năm 2013 Do mà công ty nắm bắt thông tin thị trường, mạng lưới bán hàng hoạt động quảng cáo khuếch trương doanh nghiệp tay nghề sản xuất, tạo sản phẩm chất lượng cao mà cần vốn cần nhiều lao động (giải vấn đề thất nghiệp) khiến doanh thu từ hoạt động gia công xuất công ty tăng Đây nguyên nhân chủ quan tích cực =>Biện pháp: Công ty cần củng cố hoạt động quảng cáo khác để phát triển phương thức này, khiến trở nên phổ biến thông dụng thuận lợi mà phương thức đem lại(như giảm tỷ lệ thất nghiệp, cần vốn đầu tư, thu lợi nhuận cao) Bên cạnh đó, doanh nghiệp lấy kết kinh doanh hàng gia công để làm tiền đề cho việc xuất trực tiếp hàng hóa Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 50 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ  Tạm nhập tái xuất: Năm 2014, tạm nhập tái xuất giảm mạnh, giảm 9.699.795 (10 đồng) đạt 71,01% so với năm 2013 Biến động giảm nguyên nhân: Giá cá hàng hóa thị trường Quốc tế giảm Công ty bị mua hàng với giá cao Đồ gốm sứ cao cấp mặt hàng không dễ tiêu thụ thị trường Quốc tế Điều kiện thủ tục tạm nhập tái xuất Việt Nam phức tạp, rườm rà  Xét nguyên nhân 1: Do giá sản phẩm tạm nhập tái xuất phụ thuộc vào giá quốc tế, mà năm 2014 giá hàng hóa thị trường quốc tế biến động giảm mạnh nên giá tạm nhập tái xuất công ty giảm mạnh, ảnh hưởng đến doanh thu phương thức tạm nhập tái xuất công ty Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực nguyên nhân  Xét nguyên nhân 2: Năm 2014 thị trường quốc tế xuất số doanh nghiệp đầu nên công ty bị mua với giá cao Do chi phí cho hoạt động tăng lên, ảnh hưởng đến doanh thu, làm cho doanh thu từ phương giảm đáng kể Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực =>Biện pháp: Công ty cần xem xét, đánh giá kĩ thị trường mua bán hàng hóa, tìm hiểu sâu giá thị trường có nghiệp vụ chuyên nghiệp việc mua bán nhằm tránh lừa đảo, mua phải giá cao, bị ép giá, nhằm làm giảm chi phí mua hàng, từ tăng doanh thu từ phương thức  Xét nguyên nhân 3: Đồ gốm sứ cao cấp không dễ tiêu thụ thị trường quốc tế, phục vụ cho số thành phần xã hội, nên khiến cho việc tiêu thụ hàng hóa trở nên khó khăn số thị trường nước ngoài, doanh thu tạm nhập tái xuất giảm, ảnh hưởng đến lợi nhuận uy tín công ty Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực  Xét nguyên nhân 4: Điều kiện thủ tục để tạm nhập tái xuất hàng hóa Việt Nam năm 2014 có thay đổi, phức tạp nhiều thủ tục mà công ty chưa có đội ngũ nhân viên Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 51 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ chuyên nghiệp nên công ty hạn chế phương thức này, giá trị xuất hàng hóa theo phương thức tạm nhập tạm tái xuất giảm Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực =>Biện pháp: Đây hình thức xuất thu lợi nhuận cao mà không cần đầu tư sản xuất, trang thiết bị, máy móc nhà xưởng mà thu hồi vốn nhanh Tuy nhiên, thủ tục rườm rà, thời gian, khó khăn nhân viên không chuyên nghiệp Do công ty cần đào tạo kiến thức, kĩ hình thức xuất cho nhân viên mục tiêu  Thuê nước làm đại lý: Năm 2014 phương thức tăng 4.091.657 (103 đồng) đạt 117,44% so với năm 2013 Biến động tăng nguyên nhân: Do uy tín thương hiệu công ty thị trường Quốc tế Nhu cầu mua lẻ khách hàng nước Nhu cầu mở rộng thị trường nước công ty Mối quan hệ hợp tác thương mại với đại lý nước  Xét nguyên nhân 1: Doanh nghiệp năm 2014 tạo uy tín thương hiệu thị trường quốc tế, người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng sản phẩm công ty có nhu cầu muốn sử dụng, nên có nhiều người đến siêu thị, hay đại lý công ty nước họ để mua sản phẩm dùng, nên doanh thu từ phương thức thuê nước làm đại lý tăng so với năm 2013 Đây nguyên nhân chủ quan tích cực nguyên nhân =>Biện pháp: Công ty tiếp tục quảng bá thương hiệu nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm để phù hợp với thị yếu người nước ngoài, thu hút ý họ hình thức, hoa văn trang trí đồ gốm sứ mỹ nghệ, nhằm tạo thương hiệu uy tín thị trường Quốc tế  Xét nguyên nhân 2: Năm 2014, nhu cầu mua lẻ khách hàng nước cao nên công ty muốn bán hàng qua đại lý nước ngoài, phục vụ nhu cầu mua lẻ người tiêu dùng, giá trị hàng hóa xuất phương thức xuất Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 52 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ thuê nước làm đại lý tăng so với năm 2013 Đây nguyên nhân khách quan tích cực  Xét nguyên nhân 3: Năm 2014, Công ty muốn tìm kiếm số thị trường khác chưa nắm bắt thông tin thị trường Công ty muốn tìm hiểu thị trường có nhu cầu hàng hóa sản phẩm gì, ưa thích mẫu mã sao, chất lượng nào, nên công ty thuê nước làm đại lý phận thăm dò nhu cầu thị yếu khách hàng nước Qua số liệu, doanh thu từ đại lý đó, công ty tiến hành xuất trực tiếp sang thị trường đó, mở rộng thị trường cho công ty, nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty Hơn giảm bớt phần chi phí cho việc thăm dò thị trường Đây nguyên nhân chủ quan tích cực =>Biện pháp: Công ty cẩn tổ chức sử dụng phương thức xuất thuê nước làm đại lý cách hiệu đem lại nhiều lợi ích cao: thu lợi nhuận, tìm hiểu thị trường mới, không chi phí cho phận thăm dò thị trường  Xét nguyên nhân 4: Ngoài ra, so với năm 2013, việc hợp tác với đại lý nước thuận lợi hơn, đáng tin cậy nên doanh thu tăng đáng kể năm 2014 Do mối quan hệ công ty đại lý trở nên tốt hơn, đại lý nước không chậm trễ việc trả tiền cho công ty trường hợp lừa đảo, lợi dụng hàng hóa công ty để thu lợi nhuận, hay bán giá cao để ăn chênh lệch Do đó, doanh thu từ phương thức xuất tăng mạnh Đây nguyên nhân chủ quan tích cực  Xuất biên mậu Năm 2014 phương thức xuất tăng mạnh 1.100.546 (103 đồng) chiếm 144,8% so với năm 2013 Biến động tăng nguyên nhân: Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 53 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Doanh nghiệp mở rộng thị trường, thâm nhập hàng hóa vào nước láng giềng Việt Nam hưởng ưu đãi thuế từ nước láng giếng Đẩy mạnh công tác quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán cửa khẩu, biên giới Doanh nghiệp xây dựng hành lang kênh phân phối sản phẩm cửa khẩu, biên giới  Xét nguyên nhân 1: Năm 2014, doanh nghiệp mở rộng khả thâm nhập hàng hóa vào nước láng giềng, tận dụng ưu mặt địa lý tôn giáo văn hóa để xuất Hoạt động mua bán sản phẩm đồ gốm biên giới phát triển mạnh đạt nhiều lợi nhuận, doanh thu, người tiêu dùng ưa chuộng sản phẩm phù hợp với văn hóa thị yếu nơi đây.Do doanh thu xuất phương thức xuất biên mậu năm 2014 tăng mạnh so với năm 2013 Đây nguyên nhân chủ quan tích cực nguyên nhân =>Biện pháp: Công ty cần đẩy mạnh việc kinh doanh hàng hóa xuất vùng biên giới Việt Nam với nước láng giềng, vừa không tốn chi phí vận chuyển dài, vừa tận dùng lợi địa lý, văn hóa gần với nước ta  Xét nguyên nhân 2: Việt Nam hưởng ưu đãi thuế nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia… Do công ty đẩy mạnh xuất biên mậu Thuế xuất giảm, chi phí xuất giảm nên doanh thu từ hoạt động xuất tăng mạnh Đây nguyên nhân khách quan tích cực  Xét nguyên nhân 3: Năm 2014, công ty đẩy mạnh công tác quản lý giám sát chặt chẽ hoạt động mua bán cửa biên giới Bên cạnh đó, công ty trang bị sở hạ tầng, quy hoạch nơi buôn bán để đẩy mạnh công tác ngoại thương vùng biên giới Ở vùng biên giới, cửa nói nơi có tiềm xuất hàng hóa nhất, chưa đầu tư chưa bị khai thác mức Vì thế, công ty đẩy mạnh hoạt động xuất biên mậu nhận Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 54 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ nhiều lợi ích, lợi nhuận doanh thu Đây nguyên nhân chủ quan tích cực =>Biện pháp: Công ty cần đẩy mạnh phương thức xuất biên mậu vừa lợi dụng vị trí địa lý láng giềng, vừa nơi chưa bị khai thác mức, nhiều khả tiềm tàng cho hoạt động ngoại thương chưa khai thác Công ty cần đề sách, kế hoạch để quy hoạch phát triển hoạt động xuất này, nhằm khai thác triệt để thuận lợi ưu phương thức đem lại  Xét nguyên nhân 4: Doanh nghiệp xây dựng hành lang kênh phân phối sản phẩm cửa khẩu, khu kinh tế vào thị trường nước láng giềng, đẩy mạnh hoạt động xuất theo phương thức xuất biên mậu nên giá trị xuất phương thức xuất biên mậu tăng rõ rệt Đây nguyên nhân chủ quan tích cực =>Biện pháp: Công ty cần ý đến việc quy hoạch xuất hàng hóa cửa khẩu, biên giới Đồng thời lên kế hoạch cho khối lượng sản phẩm phân phối để xuất cho hợp lý, tránh tình trạng hàng hóa không bán bị ứ đọng cửa khẩu, biên giới gây ùn tắc, trật tự cửa không thu hồi vốn lợi nhuận từ việc xuất  Xuất ủy thác Năm 2014 , phương thức xuất có xu hướng giảm mạnh nhất, giảm 739.410 (103 đồng) đạt 51,86% so với năm 2013 Biến động giảm nguyên nhân: Đào tạo, củng cố nhân viên công ty nghiệp vụ xuất trực tiếp Công ty nhận ủy thác xuát làm việc không hiệu Công ty công ty nhận ủy thác xảy tranh chấp Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 55 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Công ty nhận ủy thác chưa cung cấp đầy đủ thông tin nhu cầu thị trường khách hàng cho công ty  Xét nguyên nhân 1: Năm 2014, doanh nghiệp đào tạo, củng cố nhân viên nghiệp vụ xuất trực tiếp, việc tìm hiểu thăm dò thị trường không thiết phải ủy thác cho công ty hay doanh nghiệp khác Do đó, giá trị xuất phương thức xuất ủy thác giảm Đây nguyên nhân chủ quan tích cực nguyên nhân =>Biện pháp: Công ty cần cử nhân viên học, đào tạo nghiệp vụ xuất để làm công tác xuất trực tiếp hàng hóa hiệu chuyên nghiệp hơn, tránh thời gian, công sức chi phí  Xét nguyên nhân 2: Năm 2014, công ty nhận ủy thác làm việc không hiệu quả, không nắm bắt tốt nhu cầu thị trường, việc xuất hàng hóa bị ngừng trệ, giá trị xuất phương thức giảm mạnh so với năm 2013 Đây nguyên nhân chủ quan tiêu cực =>Biện pháp: Công ty cần lựa chọn kĩ lưỡng công ty uy tín làm việc chuyên nghiệp để ủy thác xuất khẩu, làm tốt công việc với chi phí hợp lý Có công ty tăng kim ngạch xuất hơn, san sẻ gánh nặng khả làm việc cho công ty nhận ủy thác  Xét nguyên nhân 3: Trong năm 2014, công ty công ty nhận ủy thác xảy tranh chấp thương mại vi phạm hợp đồng ủy thác xuất chi phí ủy thác hàng hóa, công ty nhận ủy thác đòi số tiền ủy thác lớn số tiền ghi hợp đồng, ảnh hưởng đến trình xuất nhập ủy thác diễn nên doanh thu từ phương thức giảm mạnh Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực  Xét nguyên nhân 4: Năm 2014 bên nhận ủy thác chưa cung cấp đầy đủ thông tin nhu cầu thị trường khách hàng, nên doanh nghiệp không cung cấp đầy Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 56 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ đủ hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng khách hàng doanh thu từ hoạt động giảm mạnh Đây nguyên nhân khách quan tiêu cực 2.3 Kết luận Qua phân tích bảng ta thấy, tổng kim ngạch xuất năm 2014 giảm nhẹ so với năm 2013 Trong phương thức xuất có thay đổi tỷ trọng quy mô +Phương thức thuê nước làm đại lý tăng nhiều Trong năm 2014, phương thức tăng 4.091.657 (10 đồng) tương ứng 17,44% so với năm 2013 Phương thức chiếm tỷ trọng 14,31% tổng kim ngạch xuất năm 2014 Trong năm 2013 phương thức đứng thứ sang năm 2014 lên đứng thứ phương thức xuất công ty Đây phương thức có ảnh hưởng làm tăng tổng kim ngạch nhiều (làm tăng 2,04%) +Phương thức gia công xuất tăng Trong năm 2014, phương thức tăng 878.931 (103 đồng) tương ứng 1,92% so với năm 2013 Phương thức chiếm tỷ trọng 24,18% tổng kim ngạch xuất năm 2014 giữ vị trí số Đây phương thức có ảnh hưởng tăng tổng kim ngạch xuất (làm tăng 0,44%) +Phương thức xuất biên mậu, mức độ tăng so với phương thức thuê nước làm đại lý nhiên lại phương thức có tốc độ tăng nhanh Năm 2014, phương thức tăng 1.100.546 (10 đồng) tương ứng 44,8% so với năm 2013 Tuy vậy, phương thức phương thức đứng thứ phương thức xuất +Phương thức tạm nhập tái xuất giảm nhiều Năm 2014, phương thức giảm 9.699.795 (103 đồng) tương ứng 28,99% so với năm 2013 Phương thức năm 2014 chiếm tỷ trọng 12,34% tổng kim ngạch xuất năm 2014, bị lùi bậc xếp thứ phương thức (trong năm 2013 xếp thứ 3) Đây phương thức ảnh hưởng làm giảm tổng kim ngạch xuất nhiều (làm giảm 4,83%) Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 57 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ +Phương thức xuất nhập ủy thác giảm lại phương thức có tốc độ giảm nhanh Năm 2014, phương thức giảm 739.441 (10 đồng) tương ứng 48,14% so với năm 2013 Phương thức phương thức chiếm tỷ trọng nhỏ nhất, chiếm 0,41% tổng kim ngạch xuất năm 2014 Đây phương thức làm giảm tổng kim ngạch xuất (làm giảm 0,37%) +Phương thức xuất trực tiếp phương thức chiếm tỷ trọng lớn phương thức xuất khẩu, chiếm 46,92%tổng kim ngạch xuất năm 2014 Nhưng năm 2014, phương thức có xu hướng giảm, giảm 4.011.118 (103 đồng) tương ứng 4,25% so với năm 2013 2.3.1 Nguyên nhân • Nguyên nhân khách quan  Tích cực: + Xu hướng toàn cầu hóa tự hóa thương mại tạo thâm nhập thị trường thuận lợi cho nước phát triển, nên doanh nghiệp biết nắm bắt thời để phát triển +Nhu cầu hàng lẻ nước tăng cao +Việt Nam hưởng thuế ưu đãi từ nước láng giềng,  thúc đẩy phát triển xuất mậu biên doanh nghiệp Tiêu cực: + Đơn đặt hàng nước giảm, nhu cầu thị trường giảm + Biến động giá thị trường nước năm 2014 giảm, không ổn định + Mặt hàng gốm sứ cao cấp khó bán nhiều thị trường nước • ngoài, phù hợp với số tầng lớp Nguyên nhân chủ quan  Tích cực: + Đào tạo công nhân viên nghiệp vụ chuyên nghiệp + Áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm uy tín công ty + Xây dựng hành lang, kênh phân phối cửa biên giới tốt  hơn, lợi dụng lợi địa hình quan hệ láng giềng tốt Tiêu cực: +Chưa cung cấp đầy đủ hàng hóa thỏa mãn nhu cầu khách hàng thiếu thông tin Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 58 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ +Chưa chuyên nghiệp hóa vào phương thức chính, nhân viên thiếu kinh nghiệm mắc sai sót +Chưa tìm hiểu nắm rõ thị trường đối tác đối thủ nên mua hàng, nguyên vật liệu với giá cao, bị mắc phải tranh chấp không đáng có 2.3.2 Biện pháp khắc phục Để khắc phục nguyên nhân tiêu cực phát huy khả mạnh doanh nghiệp, nhà lãnh đạo cần: +Sử dụng nguồn nhân lực tối đa có hiệu +Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh để giảm chi phí, thời gian, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm uy tín doanh nghiệp +Tìm hiểu rõ thông tin khách hàng cách chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu khách hàng đầy đủ +Đào tạo nhân viên học nghiệp vụ chuyên nghiệp để tránh mắc sai sót trình giao kết hợp đồng, mở rộng thị trường, hay tham khảo thị trường, giá… +Ngoài phục vụ tầng lớp định, doanh nghiệp cần sản xuất loại hàng hóa phục vụ cho nhiều tầng lớp với chất lượng tốt để nâng cao uy tín danh tiếng công ty +Tiếp tục xúc tiến thương mại, mở rộng quan hệ để tìm nhiều bạn hàng 2.3.3 Phương hướng Xuất hàng hoá hoạt động kinh doanh buôn bán phạm vi quốc tế Nó hành vi buôn bán riêng lẻ mà hệ thống quan hệ mua bán thương mại có tổ chức bên bên nhằm bán sản phẩm, hàng hoá sản xuất nước nước thu ngoại tệ, qua đẩy mạnh sản xuất hàng hoá phát triển, chuyển đổi cấu kinh tế ổn định bước nâng cao mức sống nhân dân Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 59 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Kinh doanh xuất nhập hoạt động kinh doanh quốc tế doanh nghiệp Hoạt động tiếp tục doanh nghiệp đa dạng hoá hoạt động kinh doanh Xuất hàng hoá nằm lĩnh vực phân phối lưu thông hàng hoá trình tái sản xuất mở rộng, nhằm mục đích liên kết sản xuất với tiêu dùng nước với nước khác Ngày này, doanh nghiệp trước hết phải đầu tư vào phương thức xuất trực tiếp, phương thức chủ yếu doanh nghiệp Ngoài ra, công ty cần đầu tư vào phương thức chính, thuê nước làm đại lý, xuất mậu biên gia công xuất Bởi phương thức có xu hướng phát triển mạnh tương lai Để làm vậy, trước hết doanh nghiệp cần học hỏi công ty trước kinh nghiệm để thực tốt, đầu tư trang thiết bị, sở hạ tầng, chọn lọc đào tạo nhân công có tay nghề cao để nâng cao chất lượng sản phẩm uy tín doanh nghiệp Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng chi nhánh công ty để tìm thị trường mới, bạn hàng mới, nhà cung cấp nguyên vật liệu có hội để mở rộng quan hệ, tiếp thu kinh nghiệm cho hình thức xuất lại Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 60 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ Phần Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận Sau nghiên cứu, phân tích tình hình thực số tiêu chủ yếu tình hình thực tiêu kim ngạch xuất theo phương thức xuất công ty gốm sứ cao cấp Minh Long giai đoạn năm 2013-2014, em thấy tổng kim ngạch xuất công ty giảm nhẹ (giảm 4,17%)so với năm 2013 Tuy nhiên lợi nhuận công ty lại tăng khác mạnh (tăng 82,57%) so với năm 2013 Đây dấu hiệu đáng mừng cho thấy công ty phát triển tốt Công ty tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu, sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để sinh lợi Mặc dù vậy, việc tổ chức lao động tiền lương công ty hoạt động chưa hiệu Tổng quỹ lương giảm, số lao động giảm, tiền lương bình quân giảm suất lao động giảm Em thấy, công ty chưa quan tâm đến sức khỏe đời sống người lao động, việc đào tạo công nhân chưa thực tốt, để tồn việc công nhân chán làm việc, không tâm huyết, không sáng tạo, tay nghề non Các phương thức xuất có thay đổi rõ rệt Do uy tín công ty cải thiện với chất lượng hàng hóa nên phương thức thuê nước làm đại lý tăng (tăng 17,44%) Về trị, quan hệ láng giềng Việt Nam với nước Lào, Campuchia, Trung Quốc…vẫn tốt đẹp nên phương thức xuất mậu biên tăng mạnh với tốc độ lớn (tăng 44,8%) Bên cạnh đó, phương thức ủy thác xuất lại giảm mạnh công ty chưa có kinh nghiệm việc lấy thông tin khách hàng từ công ty nhận ủy thác cách tốt (giảm 48,14%) Phương thức xuất trực tiếp phương thức công ty, lại có xu hướng giảm Nhận thấy, công ty chưa chuyên môn hóa phương thức xuất triệt để dẫn đến tình trạng phương thức làm việc nhiều chi phí, thời gian gặp nhiều sai sót Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 61 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ 3.2 Kiến nghị Để khai thác hiệu quả, gia tăng giá trị sản xuất để doanh nghiệp tăng doanh thu tối thiểu chi phí, tối đa hóa lợi nhuận thời gian tới, doanh nghiệp cần khắc phục nhược điểm, mặt tiêu cực, phát huy hết khả tiềm tàng với ưu điểm mặt tích cực Ngoài ra, công ty cần tận dụng hết lực xuất may móc, áp dụng khoa học công nghệ đại vào sản xuất kinh doanh, sử dụng lực lao động triệt để hiệu quả, không làm phí phạm khả sáng tạo công nhân Qua việc phân tích giúp nhà lãnh đạo doanh nghiệp có nhìn tổng thể doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý thấy mặt mạnh yếu cần khắc phục doanh nghiệp Trên sở phân tích, tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan, tiêu cực, tích cực mang lại hiệu cho doanh nghiệp kìm hãm phát triển doanh nghiệp, để từ tìm biện pháp khắc phục mặt yếu kém, phát huy mặt mạnh Để tiếp tục giữ vị đẩy mạnh phát triển, doanh nghiệp cần có chiến lượ marketing quảng cáo hiệu quả, đưa mặt hàng đến gần khách hàng đề phương án sản xuất tốt hướng vào loại mặt hàng chủ lực doanh nghiệp Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, hạn chế chi phí không cần thiết tránh gây lãng phí, hiệu Nâng cao trình độ, ý thức người lao động, mở rộng quy mô sản xuất doanh nghiệp Quan tâm đến sức khỏe, đời sống cán công nhân viên doanh nghiệp thực nghĩa vụ, trách nhiệm Nhà nước Tổ chức hoạt động tập thể, tạo điều kiện cho công nhân viên hiểu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phối hợp nhịp nhàng tương lai Định hướng xa thị trường quốc tế, nâng cao uy tín thương hiệu doanh nghiệp, cạnh tranh công với đối thủ khác giới Ngoài ra, doanh nghiệp cần có phương án đầu tư hợp lý, tăng cường công tác đề phòng hạn chế tổn thất không đáng có Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 62 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ KẾT LUẬN Một doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh mục tiêu lớn họ tối đa hóa lợi nhuận Phân tích hoạt động kinh tế công việc quan trọng để cung cấp thông tin doanh nghiệp cho nhà quản lý, nhà lãnh đạo, ngân hàng, nhà đầu tư Nhà nước Qua bảng phân tích, đối tượng lại có cách nhìn nhận vấn đề phương án giải khác nhau, chung đến mục đích cuối Đây sử quan trọng để tìm phương án tối ưu việc đánh giá thường xuyên kết trình hoạt động kinh doanh, tìm nguyên nhân gây ảnh hưởng, đề xuất số biện pháp để khắc phục phương hướng phấn đấu cho tương lai Phân tích hoạt động kinh tế trở thành công cụ quan trọng khoa học quản lý, công cụ phát khả tiềm tàng doanh nghiệp Khi kinh tế nước ta chuyển sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước, đặc biệt Việt Nam thành viên tổ chức Thương mại Quốc tế WTO, tính cạnh tranh thị trường vô gay gắt Điều đòi hỏi doanh nghiệp cần trọng định Nó đặt yêu cầu cấp bách đòi hỏi phải đổi quản lý kinh tế Việc phân tích hoạt động kinh tế giúp nhà lãnh đạo phần thực công việc khó khăn Em xin chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Phong Nhã giúp em hoàn thành đồ án Do hiểu biết hạn hẹp nên đồ án em nhiều thiếu sót Mong thầy thông cảm giúp đỡ em! Em xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 63 [...]... lượng sản phẩm và đã bắt đầu áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nên số lượng hàng hỏng lỗi đã giảm Đây là nguyên nhân khách quan tích cực  Xét nguyên nhân 4: Năm 2014 ngoài việc xuất khẩu, doanh nghiệp bắt đầu đầu tư vào chứng khoán và bất động sản và có lãi nên doanh thu tăng Đây là nguyên nhân chủ quan tích cực =>Biện pháp: Bên cạnh việc tăng doanh thu từ hoạt động sản xuất và hoạt động tài chính,... bắt đầu áp dụng chính sách trả lương theo sản phẩm 2.Do công ty áp dụng khoa học công nghệ 3.Do mới thay đổi phương án kinh doanh nên tình hình ban đầu làm ăn không tốt của công ty 4.Do tổng quỹ lương giảm  Xét nguyên nhân 1: Công ty bắt đầu áp dụng chính sách trả lương theo sản phẩm, người lao động làm được nhiều sản phẩm thì lương sẽ cao hơn, đây là một giải pháp tích cực để khuyến khích sản xuất. .. bệnh 4.Doanh nghiệp cho ngừng hoạt động một số dây chuyền sản xuất cũ, lạc hậu không phù hợp với tình hình sản xuất ngày nay và công ty đã bắt đầu áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất  Xét nguyên nhân 1: Năm 2014 đơn đặt hàng ít đi, Công ty đã đảm bảo lượng lao động để sản xuất nên đã tiến hành điều chuyển một số vị trí sang các chi nhánh khác của công ty do vậy mà số người lao động hiện... một số dây chuyền sản xuất cũ, không phù hợp với tình hình sản xuất hiện tại, và áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, cần ít người lao động hơn nên doanh nghiệp buộc phải cho một số lao động nghỉ việc để tiết kiệm chi phí cũng như gom vốn cho các hoạt động khác Đây là nguyên nhân chủ quan tích cực => Biện pháp: Thường xuyên kiểm tra định kì máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất để kịp thời... KTN53-DH2 14 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ - Đánh giá những mặt được, chưa được, những tồn tại, khuyến điểm, khó khăn, tiềm năng của của doanh nghiệp - Đề xuất giải pháp trên cơ sở những nguyên nhân và xây dựng định hướng phát triển trong tư ng lai 1.4.2.3 Báo cáo kết quả phân tích Nguyễn Thị Thu Trang_46894 Lớp: KTN53-DH2 15 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ PHẦN 2 NỘI DUNG PHÂN TÍCH CHƯƠNG I PHÂN... công người thực hiện - Thu nhập, kiểm tra và xử lý số liệu: kế hoạch, định mức, dự toán, báo cáo tổng kế, báo cáo kết quả sxkd, tài liệu hạch toán… 1.4.2.2 Trình tự tiến hành phân tích a Xây dựng công thức và bảng biểu phân tích - Lập phương trình kinh tế - Xác định đối tư ng phân tích - Lập bảng phân tích b Phân tích - Đánh giá chung - Phân tích chi tiết từng nhân tố: + Chủ thể, thời gian, biến động,... KTN53-DH2 21 ĐỒ ÁN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ động Tuy nhiên, khi áp dụng một số cái mới trong sản xuất, những người làm việc lâu năm lại khó thay đổi suy nghĩ do cổ hủ, không muốn áp dụng thay đổi phương thức sản xuất Đây là nguyên nhân khách quan tích cực  Xét nguyên nhân 3: Trong năm 2014 công ty bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số lao động bị mắc bệnh nên không thể tham gia sản xuất dẫn tới số... Ngoài ra cần phải xác định đúng mục tiêu đầu tư, biện pháp sử dụng những điều kiện có sẵn về các nguồn lực Do vậy các doanh nghiệp cần nắm vững các yếu tố, nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh doanh Từ việc đánh giá đúng nội dung, mục đích cho ta lượng thông tin chính xác để phân tích các chỉ tiêu, tìm ra nguyên nhân cơ bản từ định hướng đó, xây dựng kế hoạch cho kì tiếp theo sao cho sát... sụt giảm về tổng kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp  Xét nguyên nhân 2: Năm 2014 giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao do khan hiếm nguồn nguyên vật liệu Với giá nguyên vật liệu quá cao công ty đã không đủ điều kiện để đáp ứng phục vụ sản xuất, do vậy giá trị sản xuất giảm Đây là nguyên nhân khách quan tiêu cực  Xét nguyên nhân 3: Trong năm 2014 một số dây truyền sản xuất tại xưởng đã đến thời hạn... hưởng đến giá trị sản xuất Đây là nguyên nhân chủ quan tiêu cực và là nguyên nhân chủ quan chính khiến năng suất lao động giảm nhẹ =>Biện pháp: Ở năm tiếp theo công ty cần nhanh chóng điều chỉnh, xây dựng chính sách sử dụng lao động sao cho hợp lý hơn, hiệu quả hơn, cơ cấu tổ chức nhân lực hoạt động tốt hơn để tránh tình trạng phung phí chi phí, dư thừa lao động… để đảm bảo giá trị sản xuất, giảm chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất sữa việt hương , Dự án đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất sữa việt hương , Dự án đầu tư xây dựng hệ thống sản xuất sữa việt hương , LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY GỐM SỨ CAO CẤP MINH LONG, CÔNG TY GỐM SỨ CAO CẤP MINH LONG

Từ khóa liên quan