Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp.DOC

67 811 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2012, 12:02

Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp. TM 39B lời giới thiệu Đại hội đảng toàn quốc lần thứ VI đã đánh dấu mốc lịch sử đối với nền kinh tế Việt nam ,đó là điểm xuất phát của nền kinh tế .Nớc ta đã chuyển đổi hoàn toàn từ nền kinh tế tập trung quan tiêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần , mở cửa , vận hành theo cơ chế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc . Nền kinh tế mở đã làm phát triển về mọi mặt đời sống kinh tế xã hội thu nhập kinh tế quốc dân cũng tăng lên ,đồng thời tạo điều kiện cho nớc ta mở rộng quan hệ kinh tế với các nớc trong khu vực thế giới .Tiêu thụ sản phẩm là khâu lu thông hàng hoá ,là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất phân phối một bên là tiêu dùng .Mặc dù tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của một chu kỳ sản xuất nhng nó đóng vai trò là yếu tố quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp . Kinh doanh trong cơ chế thị trờng ,vấn đề tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò căn bản.Bản thân các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lợc kinh doanh vừa đảm bảo mang lại hiêu quả cho doanh nghiệp mình,vừa phù hợp với chiến lợc phát triển của mình ,vừa phù hợp với chiến lợc phát triển chung của đất n-ớc để phát huy một cách có hiệu quả nhất lợi thế so sánh của đất nớc. Là một ngành kinh tế kỹ thuật có u thế thu hút đợc nhiều lao động cho xã hội tạo nguồn thu ngoại tệ cho đất nớc (đứng thứ 3 sau ngành dầu khí dệt may) ,ngành Da Giầy Việt Nam đang đơc Chính phủ quan tâm coi là ngành mũi nhọn trong chiến lợc phát triển hàng công nghiệp tiêu dùng hớng ra xuất khẩu. Hiện nay trong điều kiện khó khăn nhiều mặt cạnh tranh gay gắt cả trong ngoài nớc ,thị trờng lại biến động Để đứng vững tiếp tục phát triển hơn nữa ,Giày Da Việt Nam cần không những hoàn thiện chiến lợc phát triển lâu dàu cũng nh đề ra đợc kế hoạch ,biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ trong từng giai đoạn cụ thể .Với ý thức về sự phức tạp tầm quan trọng của hoạt động tiêu thụ ,cũng nh đòi hỏi thực tế của việc hoàn thiện nâng cao hiệu quả của hoạt động tiêu thụ ,với sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, em xin nghiên cứu đề tài - 1 - TM 39B Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da Việt Nam hiện nay ,thực trạng giải pháp Em rất mong nhận đợc sự phê bình ,góp ý chân thành của thầy cô các bạn. Sinh viên Nguyễn Nguyên Hồng- 2 - TM 39B PHầN I: Lý LUậN CHUNG Về HOạT ĐộNG TIÊU THụ SảN PHẩM TRONG SảN XUấT KINH DOANHI/ TIÊU THụ SảN PHẩM VAI TRò CủA Nó ĐốI VớI HOạT ĐộNG SảN XUấT KINH DOANH1/Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm:Tiêu thụ sản phẩm là khâu lu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất phân phối một bên là tiêu dùng . Trong một doanh nghiệp ,toàn bộ mọi hoạt động sản xuất konh hoanh từ khâu đầu đến khâu cuối của chu kỳ sản xuất đợc diễn ra một cách nhịp nhàng ,liên tục ,các khâu có mối liên hệ mật thiết với nhau ,nối với nhau bằng các mắt xích chặt chẽ, khâu trớc là cơ sở ,là tiền đề để thực hiện khâu sau.Nếu một khâu nào đó bị ách tắc sẽ ảnh hởng đến toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh .Để quá trình dó đợc tiến hành thờng xuyên ,liên tục thì doanh nghiệp phải phối hợp thông suốt các khâu trong đó có khâu tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng ,cũng là khâu vô cùng quan trọng . Chỉ khi sản phẩm đợc tiêu thụ thì chu kỳ sản xuất kinh doanh mới có thể nối tiếp .Kết quả tiêu thụ chu kỳ trớc tạo điều kiện thực hiện chu kỳ tiếp theo . Tiêu thụ sản phẩm có ý nghĩa quyết định đối với cả chiến lợc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá là quá trình thực hiện giá trị hàng hoá đợc chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ vòng chu chuyển vốn sản xuất kinh doanh đã hoàn thành . Quá trình tiêu thu sản phẩm chỉ kết thúc khi quá trình thanh toán giữa ngời mua ngời bán diễn ra quyền sở hữu hàng hoá đợc thay đổi .Sản phẩm hàng hoá đợc coi là tiêu thụ khi ngời bán đã nhận tiền hoặc ngời mua đã trả tiền .Việc xác định sản lợng tiêu thụ trong năm phải căn cứ vào sản lợng sản xuất,hợp đồng kinh tế ký kết với khách hàng,nhu cầu thị trờng ,khả năng đổi mới phơng thức thanh toán tình hình tiêu thụ năm trớc.- 3 - TM 39B 2/Vai trò của hoạt động tiêu thụ Sản phẩm :a/Sự cần thiết của hoạt động tiêu thụ sản phẩm :Thực tiễn cho thấy, thích ứng với mỗi cơ chế quản lý công tác tiêu thụ sản phẩm đợc thể hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, Nhà nớc quản lý kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh. Các cơ quan hành chính kinh tế can thiệp sâu vào nghiệp vụ sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhng lại không chịu trách nhiệm về các quyết định của mình . Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ này chủ yếu là giao nộp sản phẩm cho các đơn vị theo địa chỉ giá cả do nhà nớc định sẵn.Trong nền kinh tế thị trờng, các doanh nghiệp phải tự mình giải quyết các vấn đề cơ bản của sản xuất kinh doanh là sản xuất cái gì, bằng cách nào, cho ai nên việc tiêu thụ sản phẩm là một quá tình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trờng, xác định nhu cầu khách hàng, đặt hàng tổ chức sản xuất, xúc tiến bán hàng . nhằm mục đích đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên trong bất cứ nền kinh tế nào thì tiêu thụ sản phẩm cũng vẫn là giai đoạn cuối của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp, là thực hiện mục đích của sản xuất hàng hoá, là đa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Nó là khâu lu thông hàng hoá, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xuất,phân phối một bên là tiêu dùng. Trong quá trình tuần hoàn các nguồn vật chất, việc mua bán các sản phẩm của doanh nghiệp đợc thực hiện. Giữa hai khâu này có sự khác nhau, quyết định tới bản chất của hoạt động thơng mại đầu vào hoạt động thơng mại đầu ra của doanh nghiệp.ở các doanh nghiệp ,tiêu thụ sản phẩm đóng vai trò quan trọng . Quyết định sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp đó . Tiêu thụ sản phẩmgiai đoạn cuối của quá trình sản xuất . các doanh nghiệp chỉ sau hai tiêu thụ đợc sản phẩm mới có thể thi hồi đợc vốn để tiếp tục quá trình tái sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm bảo đảm quá trình sản xuất đợc liên tục là điều kiện tồn tại phát triển của xã hội .tiêu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp lý vệ thợi gian ,số lợng ,chất lợng tìm cách phát huy thế - 4 - TM 39B mạnh hạn chế những điểm yếu của mình .với ngời tiêu dùng ,tiêu thụ sản phẩm giúp cho họ thoả mãn về nhu cầu hàng háo vì sản phẩm hạng hoá có diễn tay ngời tiêu dùng hay không là tuỳ thuộc vào hạot động tiêu thụ sản phẩm.Sản phẩm đợc tiêu thụ tức là đợc ngời tiêu dùng chấp nhận . Sức tiêu thụ sản phẩm của haonh nghiệp thể hiện chất lợng sản phẩm ,uy tín doanh nghiệp ,sự hợp lý hoá các dây chuyền công nghệ , sự thích ứng với nhu cầu ngời tiêu dùng vạ sự hoàn thiện các hoạt động dịch vụ Nói cách khác tiêu thụ sản phẩm phản ánh khá đầy đủ điểm mạnh điểm yếu của doanh nghiệp .Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gắn ngời sản xuất với ngời tiêu dùng ,giúp ngời sản xuất hiểu thêm về sản phẩm của mình các thông tin về nhu cầu thị trờng ,khách hàng ,từ đó có biện pháp làm cho sản phẩm thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của ngời tiêu dùng Xét trên góc độ vĩ mô , nền kinh tế quốc dân là một thể thống nhất với những cân bằng ,những quan hệ tỷ lệ nhất định . Sản phẩm sản xuất ra đợc tiêu thụ tức là sản xuất xã hội đợc diễn ra một cách bình thờng ,trôi chảy ,tránh đợc những mất cân đối , đảm bảo ổn định xã hội .Tiêu thụ sản phẩm -đó là sự cần thiết hết sức khách quan .b/ Vai trò của hoạt động tiêu thụ :Mọi nỗ lức số gắng trong hoạt động sản xuất kinh doanh đều đợc đánh giá thể hiện qua khả nằng hiệu quả của hoạt động tiêu thụ sản phẩm . Công tác tiêu thụ sản phẩm có vai trò rất quan trọng ,đó là : - Làm tốt công tác tiêu thị sản phẩm sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất phát triển cân đối ,đáp ứng nhu cầu xã hội .Ngợc lại sản phẩm không tiêu thụ đợc sẽ làm cho sản xuất ngừng trệ sản phẩm không có gía trị sử dụng . - Tiêu thụ sản phẩm đợc coi là một biện pháp để điều tiết sản xuất định hớng cho sản xuất ,là tiêu chuẩn để xây dựng các chiến lợc (dự trữ sản phẩm ,thu mua, phân phối ,xúc tiến ) , đánh giá quá trình tổ chức sản xuất, cải tiến công nghệ .- Việc tổ chức hợp lý hoá khoa học quá trình tiêu thụ sản phẩm sẽ giảm tới mức thấp nhất các loại chi phí , góp phần làm giảm giá thàmh tới tay ngời tiêu dùng ,nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thơng trờng .- 5 - TM 39B - Tiêu thụ sản phẩm góp phần củng cố vị trí ,thế lực của doanh nghiệp ,nâng cao uy tín của doanh nghiệp đối với khách hàng ,thông qua sản phẩm có chất lọng tốt , giá cả phải chăng ,phơng thức giao dịch mua bán thuận tiện ,dịch vụ bán hàng tốt sẽ giúp doanh nghiệp thành công trên th ơng trờng . Thực hiện tốt các khâu của quá trình tiêu thụ giúp vho doanh nghiệp có thể tiêu thụ đợc khối lợng sản phẩm lớn lôi cuốn thêm khách hàng,không ngừng mở rộng thị trờng .- Làm tốt công tác tiêu thụ sản phẩm là động lực thúc đẩy sản xuất là yếu tố tằng nhanh vòng vốn sản xuất kinh doanh .- Với môi trờng hoạt động sản xuất kinh doanh hiện nay , việc mua sắm các yếu tố đầu vào thuận lợi hơn ,quy trình sản xuất gần nh ổn định thì sự biến động về thời gian của một chu kỳ sản phẩm phụ thuộc rất nhiều vàp công tác tiêu thụ sản phẩm .Bởi vậy tiêu thụ sản phẩmng đợc tiến hành tốt bao nhiêu thì chu kỳ sản xuất kinh doanh càng ngắn bấy nhiêu ,vòng quay vốn càng nhanh , hiệu quả sử dụng vốn càng cao . Thông qua tiêu thụ sản phẩm , các doanh nghiệp sẽ thực hiện đợc mục tiêu cơ bản của mình là lợi nhuận , một mục tiêu mà mọi doanh nghiệp Đang theo đuổi .Lợi nhuận là mục đích quan trọng nhất trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh.- Lợi nhuận là nguồn vốn bổ xung vốn tự có cũng là nguồn bổ xung các quỹ của doanh nghiệp , trên cơ sở đó các doanh nghiệp có điều kiện đầu t ,xây dựng mua xắm máy móc thiết bị ,từng bớc mở tộng phat triênt quy mô của doanh nghiệp .Lợi nhuận còn dùng để kích thích vật chất ,khuyến khích động viên các các bộ công nhân viên quan tâm hơn nữa tới lợi ích chung ,khai thác tận dụng đợc mọi tiềm năng của doanh nghiệp .- Lợi nhuận chính là biểu hiện mọi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bằng tiền trên cơ sở so sánh giữa thu nhập chi phí trong một đơn vị thời gian nhất định ,Nó đợc xác định bằng công thức sau: lợi nhuận = doanh thu chi phí thuế Nh vậy muốn có lợi nhuận cao thì ngoài biện pháp giảm chi phí sản xuất ,doanh nghiệp còn đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm ,nâng cao mức lu chuyển ,tăng doanh thu bán hàng .Đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm sẽ làm giảm thời - 6 - TM 39B gian dự trữ tồn kho , giảm chi phí vận chuyển , bảo quản , hao hụt mất mát Tạo điều kiện cho doanh nghiệp hạ giá thành mà vẫn đảm bảo lời nhuận cao.3/Tiêu thụ sản phẩm trong sự chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trờng có sự quản lý của nhà nớc .a/Tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung:Nớc ta duy trì nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan tiêu vao cấp trong suốt một thời gian dài .Một nền kinh tế mà trong đó các cvấn đề cơ bản là :sản xuất cái gì ?sản xuất nh thế nào ? sản xuất nho ai ? đêù do nhà nớc quyết định qua những chỉ tiêu pháp lệnh bất chấp sự hoạt động của các quy luật kinh tế .Đặc trng của nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung là nhà nớc điều khiển toàn bộ nền kinh tế quốc dân ,các hoạt động tác nghiệp phụ thuộc vào các chỉ tiêu của nhà nớc . Các doanh nghiệp hoạt động theo kế hoạch phân phối tập trung của nhà nớc ,trong đó nhà nớc quy định việc cấp phát vật t ,giá cả ,khu vực thị trờng lợng bán .Sự cứng nhắc trọng hoạt động của nền kinh tế đợc thể hiện rất rõ thông qua chế độ cung ứng vật t ,chế độ phân phối trao đổi hiện vật do nhà nớc tổ chức quản lý . Cùng với việc cung ứng vật t cho các doanh nghiệp sản xuất, nhà nớc cũng là ngời bao tiêu sản phẩm cho họ . Hoạt động tiêu thụ sản phẩm không do bản thân doanh nghiệp quyết định ,vì vậy vai trò của nó không đợc thể hiện ,kết quả hoạt động tốt hau xấu đều không ảnh hởng tới sự tồn tại phát triển của doanh nghiệp .Vai trò của khách hàng không đợc đề cao ,sản phẩm của doanh nghiệp có phù hợp với nhu cầu của khách hàng hay không ?giá cả có hợp lý hay không?các hoạt động dịch vụ kèm theo nh thế nào ? tất cả đều không phải là những điều mà doanh nghiệp quan tâm . Cái họ quan tâm là làm thế nào để hoàn thành các kế hoạch nhà nớc giao. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong thời kỳ này bao gồm các đặc trng cơ bản sau :- Cung cầu gặp nhau , cân bằng với nhau trớc thi trao đổi diễn ra trên thị tr-ờng .- Vai trò của khách hàng không đợc đề cao trong các chiến lợc tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . Họ không phải là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp .- 7 - TM 39B - Hoạt động tiêu thụ sản phẩm gần nh đồng nghĩa với hoạt động bán hàng.- Mọi hoạt động tiêu thụ sản phẩm đều dựa trên chế độ phân phối trao đổi hiện vật do nhà nớc tổ nhức quản lý trên quy mô toàn xã hội .b/ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trờng :Kinh tế thị trờng là kiểu tổ chức kinh tế xã hội mà các quan hệ kinh tế ,phân phối các lợi ích đều do các quy luật của thị trờng điều tiết chi phối .Nh vậy ,khác hẳn với cơ chế cũ ,vai trò của nhà nớc không thể quản lý toàn bộ cáchoạt động của doanh nghiệp mà chỉ giữ vai trò điều tiết nền kinh tế trên giác độ vĩ mô. các doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong việc tiến hành các hoạt động dản xuất kinh doanh vủa mình trong sự vận động không ngừng của các quy luật kinh tế cũng nh các diễn biế phức tạp trên thơng trờng .Trong nền kinh tế thị trờng ,các doanh nghiệp phải tự mình quyết định 3 vấn đề trung tâm cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cần đợc hiểu theo nghĩa hẹp cả theo nghĩa rộng . Theo nghĩa tộng ,tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trờng ,xác định nhu cầu khách hàng ,đặt hàng tổ chức sản xuất ,thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ ,xúc tiến bán hàng nhằm đạt đợc mục đích hiệu quả cao nhất . Theo hiệp đội kế toán quốc tế thì tiêu thụ hàng hoá ,lao vụ ,dịch vụ là việc chuyển dịch quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá ,lao vụ ,dịch vụ đã thực hiên cho khách hàng đồng thời thu đợc tiền hàng hoá goặc đợc quyền thu tiền bán hàng .Thực tế kinh doanh cho thấy không thiếu những sản phẩm của một doanh nghiệp rất tốt nhng vẫn không tiêu thụ dợc bởi không biết cách tổ chức tiêu thụ ,không đáp ứng dợc những nhu cầu tiêu dùng của xã hội .vì thế tiêu thụ sản phẩm để trang trải đợc các khoản chi phí ,bảo đảm kinh doanh có lãi thật sự không phải là vấn đề dơn giản .Nó đòi hỏi các doanh nghiệp phải suy nghĩ ,trăn trở nhạy bén trớc các diễn biến của thị trờng hợn nữa ,hoạt động tiêu thụ không chỉ xuất hiện sau khi đã hoàn thành các khâu trớc của quá trình sản xuất mà nó còn là mối quan tâm hàng đầu của các nhà kinh doanh .- 8 - TM 39B II/Các nhân tố ảnh hởng tới tiêu thụ da giầy Việt Nam :Hoạt động tiêu thụ giầy da bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố . Trong đó có một số yếu tố cơ bản sau .-Thuế quan :Đây là nhân tố ảnh hởng tới việc sản xuất tiêu thụ giầy da .nó tác động tới xuất khẩu của mỗi nớc . Chẳng hạn đối với thị trờng EU hiện nay ,họ áp dụng thuế xuất thuế nhập khẩu của giầy là khác nhau với mỗi nớc . Hiện nay đây là nhân tố tích cực cho tiêu thụ da giầy Việt Nam . Ta đợc hởng chế độ thuế quan phổ cập GSP với mức thuế suất thuế nhập khẩu thấp ( 13.38 % đến 14%) trong khi đó ,trung quốc ,indonesia ,thailand thì không đ ợc hởng u đãi GSP đối với mặt hàng giầy dép . Có thể nói thuế quan là công cụ tác động tích cực đối với xuất khẩu giầy tiêu thụ giầy Việt Nam .-Hạn ngạch :hình thức này áp dụng nh là một công cụ chủ yếu trong hàng rào phi thuế quan ngày càng có vai trò quan trọng trong xuất khẩu hàng hoá . Hiện nay đối với Việt Nam hạn ngạch không áp dụng đối với xuất khẩu giầy sang EU ,nhng Trung Quốc ,Indonesia thì bị EU khống chế khối lợng giầy dép nhập khẩu .Nh vậy hạn ngạch cũng là nhân tố ảnh hởng tới xuất khẩu tiêu thụ giầy dép .-Thị trờng lao động : lao động là một yếu tố đầu vào đóng góp phần quan trọng đáng kể trong việc sản xuất tiêu thụ giầy da nói chung . Do đây là ngành sử dụng nhiều lao động nên giá nhân công rẻ sẽ tác động mạnh tới giá cả tiêu thụ sản phẩm . Hiện nay ,Việt Nam ,lào ,myama có giá nhân công rẻ t ơng đối so với thailand nh vậy ,giá thành của giầy xuất khẩu có lợi hơn so với thailand những nớc có giá nhân công đắt .-Các yếu tố khoa học công nghệ : Yếu tố khoa học công nghệ giúp cho việc sản xuất tạo ra đợc sản phẩm với chất lợng cao hơn ,hợp với thị hiếu ngời tiêu dùng trên thị trờng quốc tế mà giá thành lại thấp hơn.ở nớc ta hiện nay đang bị lạc hậu về khoa học công nghệ vì vậy muốn nâng cao khả năng tiêu thụ cần chú trọng nghiên cứu yếu tố này vì chất lợng giầy da ngày càng yêu cầu cao hơn .-Các yếu tố cạnh tranh :- 9 - TM 39B Cạnh tranh là nhân tố ảnh hởng tới tiêu thụ da giầy Việt Nam . Hiện nay các thị trờng tiêu thụ các nớc ta phải cạnh tranh rất gay gắt với các nớc xuất khẩu khác để giành khách hàng. Đó là cạnh tranh về chất lợng ,giá cả ,thuế xuất- Thị trờng nguyên vật liệu đầu vào : Có một số quốc gia xuất khẩu giầy tự cung tự cấp đợc nguyên vật liệu đầu vào trong toàn bộ quá trình sản xuất nh trung quốc .Việt Nam chỉ tự cung tự cấp đợc vải ,cao su . Còn một số quốc gia khác lại phải nhập hoàn toàn nguyên vật liệu nh lào nh vậy nguyên vật liệucũng là một thị trờng đầu vào quan trọng trong quá trình sản xuất giầy để xuất khẩu .ở nớc ta đối với nguyên vật liệu trong nớc không tự cung cấp đợc thì sẽ không bị đánh thuế nhập khẩu.điều này ảnh hởng có lợi đến tiêu thụ xuất khẩu .Ngoài ra còn có các yếu tố nh : * Môi tr ờng văn hoá xã hội: Yếu tố văn hoá xã hội luôn bao quanh doanh nghiệp khách hàng có ảnh hởng lớn đến sự hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Các thị trờng luôn bao gồm con ngời thực với số tiền mà họ sử dụng trong việc thoả mãn các nhu cầu của họ. Một cách đơn giản có thể hiểu: thị trờng = khách hàng + túi tiền của họ. Các thông tin về môi trờng này cho phép doanh nghiệp có thể hiểu biết những mức độ khác nhau (từ khái quát đến cụ thể) về đối tợng phục vụ của mình. Qua đó, có thể đa ra một cách chính xác sản phẩm cách thức phục vụ khách hàng.Tiêu thức thờng đợc nghiên cứu khi phân tích môi trờng văn hoá - xã hội ảnh hởng của nó đến kinh doanh:+ Dân số (quy mô của nhu cầu tính đa dạng của nhu cầu): tiêu thức này ảnh hởng đến dung lợng thị trờng.+ Xu hớng vận động của dân số: Tiêu thức này ảnh hởng chủ yếu đến nhu cầu việc hình thành các dòng sản phẩm thoả mãn nó trên thị trờng.+ Thu nhập phân bố thu nhập của ngời tiêu thụ: Tiêu thức này ảnh hởng đến nhu cầu sự lựa chọn loại sản phẩm chất lợng cần đáp ứng của sản phẩm.- 10 -[...]... doanh nghiệp đó . Tiêu thụ sản phẩmgiai đoạn cuối của quá trình sản xuất . các doanh nghiệp chỉ sau hai tiêu thụ đợc sản phẩm mới có thể thi hồi đợc vốn để tiếp tục quá trình tái sản xuất kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm bảo đảm quá trình sản xuất đợc liên tục là điều kiện tồn tại phát triển của xà hội . tiêu thụ sản phẩm trở thành căn cứ quan trọng để doanh nghiệp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh... kế hoạch hoá tiêu thụ. Tiêu thụ sản phẩm là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức kinh tế kế hoạch nhằm thực hiện việc nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trờng ,tổ chức sản xuất tiếp nhận sản phẩm ,chuẩn bị hàng hoá xuất bán theo nhu cầu của khách hàng với chi phí nhỏ nhất .Hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp bao gồm các nội dung chính sau :-Nghiên cú thị trờng tiêu thụ sản phẩm. .. chất lợng sản phẩm mẫu mà là tối quan trọng . Đến nay Việt Nam là 1 trong 5 nớc có số lợng giầy dép tiêu thụ nhiều nhất EU Giầy da không chỉ giá rẻ mà cả do chất lợng mẫu mà đều chấp nhận đợc . Chất lợng ,giá cả thời hạn giao hàng đà củng số đợc lòng tin của các hÃng giầy hàng đầu thế giới.2.Những hạn chế trong tiêu thụ sản phẩm: -Công tác tổ chức quản lí sản xuất ,tiêu thụ trong các... - TM 39B Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da Việt Nam hiện nay ,thực trạng giải pháp Em rất mong nhận đợc sự phê bình ,góp ý chân thành của thầy cô các bạn. Sinh viên Ngun Nguyªn Hång- 2 - TM 39B hợp việc kinh doanh đang sinh lợi. Sử dụng tiền ngời khác là có lợi khi rủi ro do khoản nợ đem lại là không lớn.- 43 - TM 39B NXK : chỉ tiêu hiệu quả nhập khẩuFNK : chi phí sản xuất hàng... :Số lợng sản xuất bình quân ngày đêm.i :Loại sản phẩm theo giá trịHdt :Mức đự trữ loại sản phẩm thứ i,theo ngàyn :Số lợng các loại sản phẩm - 21 - TM 39B Thời gian để tiến hành thử nghiệm các sản phẩm bằng thời gian theo qui định phù hợp với điều kiện kỹ thuật tiêu chuẩn hiện hành. Nó phụ thuộc vào đặc điểm của các thử nghiệp tiến hành tính chất sản phẩm. Đối với một số sản phẩm, thời... điểm cách thức sử dụng sản phẩm vừa yêu cầu đáp ứng tính riêng biệt về nhu cầu vừa tạo cơ hội đa dạng hoá khả năng đáp ứng của doanh nghiệp cho nhu cầu.-Mốt ,thị hiếu Phần II: Nội dung chủ yếu của công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp .Hoạt động tiêu thụ sản phẩm các doanh nghiệp bao gồm hai loại quá trình liên quan mật thiết đến sản phẩm: các nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất và. .. cho nên việc tiêu thụ sản phẩm cần đợc hiểu theo nghĩa hẹp cả theo nghĩa rộng . Theo nghĩa tộng ,tiêu thụ sản phẩm là một quá trình kinh tế bao gồm nhiều khâu từ việc nghiên cứu thị trờng ,xác định nhu cầu khách hàng ,đặt hàng tổ chức sản xuất ,thực hiện các nghiệp vụ tiêu thụ ,xúc tiến bán hàng nhằm đạt đợc mục ®Ých hiƯu qu¶ cao nhÊt . Theo hiƯp ®éi kÕ toán quốc tế thì tiêu thụ hàng hoá... động tiêu thụ sản phẩm gần nh đồng nghĩa với hoạt động bán hàng.- Mọi hoạt động tiêu thụ sản phẩm đều dựa trên chế độ phân phối trao đổi hiện vật do nhà nớc tổ nhức quản lý trên quy mô toàn xà hội .b/ Hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong cơ chế thị trờng :Kinh tế thị trờng là kiểu tổ chức kinh tế xà hội mà các quan hệ kinh tế ,phân phối các lợi ích đều do các quy luật của thị trờng điều tiết và. .. dự trữ hiện vậtđợc tính bằng cách nhân(x) mức sản phẩm một ngày đêm theo hiện vật, với mức dự trữ theo ngày. Chỉ tiêu này đợc sử dụng trong việc kế hoạch hoá cung ứng sản phẩm, kiểm tra tồn kho tính toán diện tích kho để bảo quản sản phẩm. Chỉ tiêu giá trị về dự trữ đợc tính bằng cách nhân(x) gía bán sản phẩm với mức dự trữ hiện vật.Trong các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng, khối lợng sản xuất... doanh nghiệp vừa nhỏ sản xuất tiêu thụ nhiều các loại giầy dép rẻ tiền . các doanh nghiệp có vốn FDI sản suất xuất khẩu phần lớn giầy thể thao đắt tiền có lợi nhuận cao . Đây cũng là một điểm yếu của các doanh nghiệp trung ơng các doanh nghiệp địa phơng .Rõ Ràng ngành giầy dép Việt Nam đang hớng tới sự thành công . Tính từ năm 1993 1998 ,giầy dép Việt Nam tiêu thụ EU năm sau tăng . 39B Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp Em rất mong nhận đợc sự phê bình ,góp ý chân thành của thầy cô và các bạn.. ĐộNG TIÊU THụ SảN PHẩM TRONG SảN XUấT KINH DOANHI/ TIÊU THụ SảN PHẩM Và VAI TRò CủA Nó ĐốI VớI HOạT ĐộNG SảN XUấT KINH DOANH1/Quan niệm về tiêu thụ sản phẩm: Tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp.DOC, Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp.DOC, Tiêu thụ sản phẩm Giày- Da ở Việt Nam hiện nay ,thực trạng và giải pháp.DOC, Xác định nhu cầu thị trờng:, Vai trò của việc tạo nguồn hàng: Phân loại nguồn hàng:, Các hình thức tạo nguồn và mua hàng:, Tiếp tục quá trình sản xuất trong khâu tiêu thụ:, Chiến lợc định giá:, Các kỹ thuật điều chỉnh giá: Các chính sách giá trong tiêu thụ sản phẩm:, Xúc tiến bán hàng:, Những thành tích đã đạt đợc trong tiêu thụ sản phẩm những năm gần đây :

Từ khóa liên quan