tiểu luận cao học Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực giữa các cơ quan nhà nước ở việt nam hiện nay

32 401 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/05/2016, 00:17

Nhà nước là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã hội trong tất cả các thời đại. Theo suốt chiều dài lịch sử phát triển của nhân loại kể từ khi nhà nước ra đời đến nay đã có bốn kiểu nhà nước thay thế nhau và kiểu nhà nước sau bao giờ cũng tiến bộ và hoàn thiện hơn kiểu nhà nước trước. Giai cấp cầm quyền qua các thời đại đã dựa trên hai nguyên tắc cơ bản để tổ chức xây dựng bộ máy nhà nước, đó là nguyên tắc tập quyền và nguyên tắc phân quyền.Tổ chức quyền lực nhà nước trong nhà nước dân chủ dù được xây dựng trên bất cứ nguyên tắc nào đều phải đảm bảo những cơ sở pháp lý để nhà nước đó tiến hành có hiệu quả các hình thức hoạt động cơ bản đó là hoạt động lập pháp, hành pháp và tư pháp. Chỉ có trên cơ sở đó nhà nước mới thực hiện được đầy đủ các chức năng nhiệm vụ của mình.Ở nước ta hiện nay, việc nghiên cứu một cách nghiêm túc và đầy đủ nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp có ý nghĩa hết sức quan trọng trọng cả về lý luận lẫn thực tiễn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay Đảng và Nhà nước đang từng bước tổ chức, xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Tư tưởng đó luôn được khẳng định qua các kỳ đại hội từ năm 1946 trở lại đây và nó được thể chế hoá vào Hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi) tại điều 2: “ Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ tri thức... quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp”. học viện báo chí tuyên truyền khoa trị học - - Tiểu luận MễN: QUYN LC CHNH TR V CM QUYN ti: Về NGUYÊN TắC THốNG NHấT, PHÂN CÔNG Và PhốI HợP QUYềN LựC GIữA CáC CƠ QUAN NHà nớc việt nam Hc viờn thc hin : Lờ Th Minh Hng Lp : Chớnh tr hc K30B Hà Nội - 2011 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta a Mở đầu Lý chọn đề tài Nhà nớc vấn đề cách mạng xã hội tất thời đại Theo suốt chiều dài lịch sử phát triển nhân loại kể từ nhà nớc đời đến có bốn kiểu nhà nớc thay kiểu nhà nớc sau tiến hoàn thiện kiểu nhà nớc trớc Giai cấp cầm quyền qua thời đại dựa hai nguyên tắc để tổ chức xây dựng máy nhà nớc, nguyên tắc tập quyền nguyên tắc phân quyền Tổ chức quyền lực nhà nớc nhà nớc dân chủ dù đợc xây dựng nguyên tắc phải đảm bảo sở pháp lý để nhà nớc tiến hành có hiệu hình thức hoạt động hoạt động lập pháp, hành pháp t pháp Chỉ có sở nhà nớc thực đợc đầy đủ chức nhiệm vụ nớc ta nay, việc nghiên cứu cách nghiêm túc đầy đủ nội dung ý nghĩa nguyên tắc quyền lực nhà nớc thống nhất, có phân công, phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp có ý nghĩa quan trọng trọng lý luận lẫn thực tiễn Đặc biệt giai đoạn Đảng Nhà nớc bớc tổ chức, xây dựng Nhà nớc pháp quyền Xã hội chủ nghĩa dân, dân dân T tởng đợc khẳng định qua kỳ đại hội từ năm 1946 trở lại đợc thể chế hoá vào Hiến pháp năm 1992 ( sửa đổi) điều 2: Nhà nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nhà nớc pháp quyền dân, dân dân Tất quyền lực Nhà nớc thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân với nông dân đội ngũ tri thức quyền lực nhà nớc thống nhất, có phân công, phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Đặc biệt, bối cảnh toàn cầu hoá, hội nhập phát triển nh nay, đất nớc ta đứng trớc nhiều khó khăn thử thách lớn Do đó, để đẩy mạnh phát triển kinh tế, ổn định trị nâng cao chất lợng sống cho nhân dân, Đảng Nhà nớc ta cần có thống nhất, phân công phối hợp chặt chẽ chức năng, nhiệm vụ Xác định đợc tầm quan trọng đó, phát biểu kỳ họp lần thức 11 Quốc hội khoá VIII ( 24/03/1992) đồng chí Đỗ Mời nguyên Tổng bí th khẳng định: Quyền lực tối cao nhà nớc tập trung vào Quốc hội,nhng có phân công, phân nhiệm Quốc hội, Chính phủ Toà án nhân dân tối cao để quan thực thi có hiệu lực chức , quyền hạn theo quy định Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Hiến pháp với phối hợp cộng tác chặt chẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp quyền lực nhà nớc Tuy nhiên, vấn đề thống nhất, phân công, phối hợp quyền lực quan Nhà nớc Việt Nam cha rõ ràng, gây nhiều tranh cãi là: thống quyền lực nào? Thống vào nhân dân hay thống vào Quốc hội? Kinh nghiệm cần rút hớng thực mặt lý luận khẳng định phân công, phối hợp quan Nhà nớc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp nhng thực tế phân công, phối hợp cha rõ ràng, chặt chẽ Vì cần có nghiên cứu cụ thể nhằm làm sáng tỏ vấn đề chất quyền lực Nhà nớc thông qua phân công, phối hợp quan Nhà nớc Đó lý em lựa chọn đề tài Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực quan Nhà nớc Việt Nam Tình hình nghiên cứu: Nghiên cứu quyền lực Nhà nớc phân công quyền lực Nhà nớc từ lâu thu hút quan tâm nhiều học giả giới lý luận , nớc ta xó nhiều công trình nghiên cứu vấn đề dới nhiều góc độ khác nhau: PGS TS Đinh Văn Mậu Quyền lực Nhà nớc quyền công dân Đã phân tích , chứng minh làm rõ vấn đề quyền lực Nhà nớc Việt Nam, phận cấu thành quyền lực Nhà nớc vấn đề thiết lập, phân công quyền lực Nhà nớc dới lãnh đạo Đảng GS TS Nguyễn Duy Gia Quan niệm phân công quyền lực Nhà nớc chức tài phán hành Đã nêu cách khái quát quan điểm phân công quyền lực Nhà nớc Việt Nam qua kỳ đại hội Qua khẳng định lập trờng thống quyền lực nớc ta đồng thời có phân công, phối hợp quyền lực quan GS TS Nguyễn Duy Quý Quyền lực Nhà nớc thống nhất, phân chia quyền lực Chúng ta áp dụng thể chế tam quyền phân lập, đối lập quyền lực, không tổ chức Quốc hội lỡng viện, không thực chế độ tự trị địa phơng Đất nớc có Quốc hội, Hiến pháp hệ thống pháp luật Bên cạnh số công trình nghiên cứu tạp chí, kỷ yếu, hội thảo thống nhất, phân công phối hợp quyền lực quan Nhà nớc việc xây dựng Nhà nớc pháp quyền dân, dân dân Tô Xuân Dân Nguyễn Thanh Bình ( báo Việt Nam net ( 18/01/2007) Nhìn từ góc độ tổng thể, nghiên cứu thống điểm khẳng định quyền lực Nhà nớc ta thống nhất, có phân công, Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Mục đích, nhiệm vụ phạm vi nghiên cứu: Mục đích: Trên sở lý luận chủ nghĩa Mac Lênin, t tởng Hồ Chí Minh quyền lực Nhà nớc phân công quyền lực quan để làm rõ nội dung thống nhất, phân công phối hợp quyền lực quan Nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Việt Nam, kết thực đợc mặt hạn chế Đồng thời đa ảnh hởng vấn đề nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá nớc ta Nhiệm vụ: phân tích thống , phân công phối hợp quyền lực quan Nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Việt Nam nêu rõ chức năng, tổ chức hoàn thiện chế quyền lực Nhà nớc thống có phân công, phối hợp quan Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu quan điểm, lý luận, văn quyền lực Nhà nớc, thống quyền lực Nhà nớc trình xây dựng Nhà nớc pháp quyền Việt Nam Cơ sở lý luận phạm vi nghiên cứu: Dựa quan điểm chủ nghĩa Mác- Lênin, t tởng Hồ Chí Minh quyền lực Nhà nớc phân công quyền lực quan Nhà nớc, đờng lối, chủ trơng sách Đảng, Nhà nớc ta quyền lực Nhà nớc Sử dụng phơng pháp vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử kết hợp với phân tích, tổng hợp nhằm làm sáng tỏ vấn đề Kết cấu: Gồm chơng Chơng I: Cơ sở lý luận nguyên tắc thống , phân công phối hợp tổ chức quyền lực Nhà nớc Khái niệm cấu trúc quyền lực Nhà nớc Một số mô hình tổ chức quyền lực Nhà nớc lịch sử Tổ chức quyền lực Nhà nớc theo yêu cầu xây dựng Nhà nớc pháp quyền dân dân dân Chơng II: Tổ chức máy Nhà nớc theo nguyên tắc quyền lực Nhà nớc thống nhất, có phân công phối hợp quyền lực quan Nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp 1.Quan điểm phân công quyền lực nớc ta Tập trung thống quyền lực nhng có phân công,phối hợp quan Sự phân công phối hợp quyền lực quan Nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Chơng III: Hoàn thiện chế thực nguyên tắc quyền lực Nhà nớc có phân công phối hợp quyền lực quan Nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Sự thống quyền lực Nhà nớc Sự phân công quyền lực Nhà nớc Hoàn thiện chế Đảng lãnh đạo nhà nớc nhằm đảm bảo thống nhất, có phân công phối hợp quyền lực Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta B Nội dung Chơng I: sở lý luận thống nhất, phân công phối hợp tổ chức quyền lực nhà nớc Khái niệm cấu trúc quyền lực Nhà nớc Quyền lực vấn đề cổ xa quan trọng tri thức trị Ngay từ thời cổ đại , tác phẩm: trị Aten Cristot cho quyền lực không vốn có biết cảm giác, giới vô Thời kỳ trung cổ ,các nhà thần học quan niệm loài ngời phát sinh từ quyền lực thợng đế.Các nhà không tởng nhà bách khoa thời phục hng nhấn mạnh quyền lực nhà nớc coi quyền lực nhà nớc ta vơng quốc lý trí Tới nay, cha có định nghĩa đợc gọi hoàn chỉnh quyền lực Nhà trị học Mỹ, K Dantra cho nắm quyền lực buộc ngời khác phải phục tùng, Lebic Lipson coi quyền lực khả đạt tới kết nhờ hành động phối hợp Trong từ điển bách khoa triết học Xô Viết quan niệm: quyền lực khả thực ý trí có tác động đến hành vi, phẩm hạnh ngời khác nhờ phơng tiện đó, nh uy tín, quyền hành nhà nớc, sức mạnh Quyền lực xã hội có cấu trúc phức tạp, bao gồm nhiều loại quyền lực khác nh quyền lực dòng họ, quyền lực tôn giáo, quyền lực trị , quyền lực nhà nớc Các loại quyền lực đồng thời tồn đan xen, thâm nhập vào ảnh hởng lẫn tạo thành thể quyền lực xã hội Trong số loại quyền lực xã hội, đáng ý quyền lực trị quyền lực nhà nớc Quyền lực trị quyền lực hay liên minh giai cấp, tập đoàn xã hội điều kiện xã hội dân chủ quyền lực trị quyền lực nhân dân Trong ý nghĩa riêng từ, Ph Ănghen viết: Quyền lực trị bạo lực có tổ chức giai cấp để đàn áp giai cấp khác Quyền lực Nhà nớc quyền lực giai cấp (hoặc liên minh giai cấp)thống trị đợc thực hệ thống chuyên giai cấp lập Quyền lực nhà nớc đợc thực nhiều công cụ khác Một điểm phân biệt với phơng thức thực quyền lực trị khác chỗ, quyền lực nhà nớc đợc tổ chức thành hệ thống thiết chế Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta có khả vận dụng cộng cụ nhà nớc để buộc giai cấp tầng lớp xã hội khác phải phục tùng ý chí cuả giai cấp thống trị Nh vậy, quyền lực nhà nớc phận quan trọng quyền lực trị, đố có thay đổi việc chuyển quyền nhà nớc từ tay giai cấp sang giai cấp khác trực tiếp dẫn đến thay đổi tính chất chế độ trị Bởi cốt lõi trị tổ chức quyền nhà nớc, việc lĩnh vực trị tham gia công việc nhà nớc, quy định hình thức, trách nhiệm, phơng hớng nội dung hoạt động nhà nớc Việt Nam, từ năm 1945, xuất phát từ điều kiện lịch sử cụ thể phù hợp với yêu cầu dân chủ xã hội chủ nghĩa, hiến pháp năm 1946, năm 1959, năm 1980 năm 1992 quy định: tất quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân Nghị Đại hội VIII đảng khẳng định năm quan điểm tiếp tục cải cách máy nhà nớc xây dựng hoàn thiện Nhà nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quyền lực nhà nớc thống có phân công phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp: quan điểm đợc đa Điều hiến pháp 1992 sửa đổi * Cấu trúc quyền lực nhà nớc: Nghiên cứu cấu trúc quyền lực Nhà nớc mở đờng nhận thức tính chất quyền lực nhà nớc, làm sáng tỏ nội dung đồng thời tạo khả khái quát hoá cao Để xác định cấu trúc quyền lực nhà nớc cần khẳng định điểm xuất phát điểm sau: Thứ nhất, quyền lực nhà nớc xuất từ mâu thuẫn xã hội điều hoà đợc thân có mâu thuẫn bên Trong quyền lực nhà nớc có pha trộn thành phần khác khác trật tự tâm lý xã hội trật tự vật chất Những đòi hỏi phân tích từ nhiều khía cạnh mối liên kết cấu trúc Thứ hai, quyền lực nhà nớc tợng xã hội đa dạng động gồm cấu thành phức tạp tạo nên quyền lực Mỗi cấu thành có cấu trúc đặc biệt nằm mối quan hệ quan tâm đến phận cấu thành có liên quan đến quyền lực nhà nớc mà Vì quyền lực nhà nớc tợng xã hội cấu thành đợc phân chia thành hai phận Quyền lực Nhà nớc dựa sở kinh tế xã hội Trên sở sức mạnh quyền lực nhà nớc đợc hình thành : Đảng cầm quyền, quyền Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Trong thực tiễn nhà nớc thực đợc Mối liên hệ qua lại quyền lực nhà nớc máy nhà nớc phức tạp Cơ cấu quyền lực nhà nớc định nội dung quyền lực nhà nớc Quyền lực nhà nớc gồm phận cấu thành: quyền lập pháp, quyền hành pháp quyền t pháp Quyền lập pháp: quyền ban hành quy phạm pháp luật đợc thực hoạt động định luật Quốc hội uỷ quyền Quốc hội cho Uỷ ban Thờng vụ Quốc hội pháp lệnh Trong trình lập pháp có nhiều cấu nhà nớc tham gia, phối hợp việc thực thẩm quyền: kiến nghị luật, soạn thảo trình dự án luật, thẩm tra dự án luật Quyền hành pháp quyền thi hành pháp luật tổ chức đời sống xã hội theo pháp luật Quyền hành pháp đợc thực thẩm quyền: ban hành sách quản lý , định quy phạm hành hoạt động lập quy, áp dụng pháp luật việc định hành cá biệt- cụ thể, thực hành vi trị, tổ chức phục vụ đời sống xã hội , để đảm bảo thực lợi ích công cộng, lợi ích công dân đợc pháp luật hoá Còn quyền t pháp đợc thực xét sử, thẩm phán hội thẩm nhân dân độc lập tuân theo pháp luật nhân danh nhà nớc nhân dân để phán quyết, không phụ thuộc vào quan cấp hành Trong máy nhà nớc Viện kiểm soát nhân dân quan có chức đặc thù, thực quyền công tố giám sát hoạt động t pháp Vì vậy, quyền t pháp quyền thống quyền lực nhà nớc, quyền cộng đồng địa phơng Nói cách khác địa phơng quyền t pháp Theo thuyết phân quyền ba quyền có phân chia chế ớc lẫn Nhà nớc việt nam thực nguyên tắc tập trung quyền lực, có phân công, phân định quan lập pháp, hành pháp t pháp Những luận điểm tổ chức thực quyền lực nhà nớc a Quyền lực nhà nớc chiếm hữu nô lệ nhà nớc phong kiến Trong xã hội chiếm hữu nô lệ phong kiến, quyền lực nhà nớc nằm tay nhà quân chủ Xét hình thức, nhà nớc nhà nớc quân chủ chuyên chế Quyền lực nhà vua vô hạn Cách giải tất yếu dẫn đến lạm quyền tuỳ tiện Mác có nhận xét xác đáng chế độ đó, ông viết: tuỳ tiện quyền lực nhà vua , hay quyền lực vua tuỳ tiện Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Để chống lại chế độ chuyên chế, độc đoán đó, từ thời cổ đại xuất t tởng phân chia quyền mức độ khác Đại biểu t tởng Platno (427 347 TCN) Aritot ( 384 322 TCN) Platon cho nguyên tắc xa xã hội lý tởng phân công lao động tầng lớp ngời khác Từ đó, ông phân công lao động máy nhà nớc cần thiết Lập pháp, hành pháp t pháp hoạt động nhà nớc nhằm vào đối tợng , nhng đồng thời chúng khác Còn Airtot quan niệm, hình thức nhà nớc phụ thuộc vào cách thức tổ chức quyền lực trị Theo ông, nhà nớc thể thống đợc tạo thành ba phận độc lập : quan làm luật, quan hành quan xét xử Trong quan làm luật vai trò chủ đạo Nh vậy, từ sớm t tởng phân công quyền lực đợc hình thành phận máy nhà nớc b T tởng tổ chức quyền lực học giả t sản: Các học giải t sản kế thừa t tởng phân quyền thời cổ đại phát triển học thuyết phân chia quyền lực vào thời kỳ cách mạng t sản thể kỷ XVIXVIII Đại diện J Locc đỉnh cao Montesquieu Theo J Locc để đảm bảo quyền tự ngời cần phải hạn chế quyền lực trị theo nguyên tắc phân chia quyền lực, tách quyền hành pháp khỏi quyền lập pháp nhà làm luật phải lệ thuộc vào luật Ông chia quyền lực nhà nớc thành: lập pháp , hành pháp quyền lực liên bang Ông muốn chia quyền lực nhà nớc cho lực lợng trị xã hội t sản va quý tộc phong kiến Theo ông cấu quyền lực, quyền lập pháp có vai trò chủ đạo nhng không tuyệt đối, quyền lực tối cao lại thuộc nhân dân ngời giải tán hay thay đổi thành phần quan lập pháp, mà hoạt động không đảm bảo tín nhiệm với nhân dân Ngoài ra, Hêghen ( 1770- 1831) cho nhà nớc thể thống toàn vẹn, xuất , phát triển hoạt động nhờ vào khác biệt quan hệ qua lại phận cấu thành: quyền lập pháp , quyền hành pháp và( quyền t pháp) quyền lực chúa đất Phân chia quyền lực đảm bảo tự Nhng ông lại muốn tập trung quyền lực vào tay nhà quân chủ Nh vậy, xét mặt lịch sử hình thành phát triển thuyết phân chia quyền lực đợc hiểu áp dụng thực tế nớc t Trong kho thừa nhận phân quyền nguyên tắc tổ chức hoạt động máy nhà nớc Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta thực tế lại đan xen thẩm thấu vào nhau, quyền lực bị phân chia nhng lại thống mặt sau tính giai cấp trị c Quan điểm Mácxít tổ chức quyền lực nhà nớc Những ngời sáng lập chủ nghĩa Mác - Lênin nhận thấy hạn chế thuyết phân chia quyền lực lý luận thực tiễn, chất bên lý tồn Theo Mác-Lênin nguyên tắc phân chia quyền lực tồn có cạnh tranh quyền lực lực xã hội Khi xem xét mối liên hệ thuyết phân chia quyền với phân công lao động máy nhà nớc, Ph Ăngghen viết: Phân quyền đợc xem nh nguyên tắc thiêng liêng xâm phạm đợc thực tế thực tế khác phân công công việc lao động đợc áp dụng máy nhà nớc nhằm đơn giản hoá kiểm tra[ Mác - Ăngghen tuyển tập, Nxb thật 1981] Trên sở Mác - Ăngghen đa quan niệm quyền lực nhà nớc tính giai cấp Lênin kế thừa, phát triển t tởng coi lý luận trình tổ chức máy nhà nớc kiểu Ông viết: quan đại diện nhng chế độ đại nghị với t cách hệ thống đặc biệt, phân chia lập pháp hành pháp đợc coi địa vị đặc quyền nghị sĩ không Nh vậy, Mác-Lênin khẳng định quan điểm tính thống quyền lực Nhà nớc, thống nội lợi ích thống giai cấp, tầng lớp xã hội Sự thống sở xích lại gần quyền lực nhập cục tất quyền lực lại trao cho quan thực hiện, mà nhiều quan thực Mỗi quan đảm nhiệm nhánh quyền lực nhng chúng thống với chất, mục tiêu không trở thành lực cản đối lập Tổ chức máy nhà nớc theo yêu cầu xây dựng nhà nớc pháp quyền dân dân dân Đảng ta chủ trơng xây dựng Nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa điều kiện môi trờng kiên quốc gia tiến hành công nghiệp hoá đại hoá xã hội phát triển tiên tiến Nội dung quan trọng Nhà nớc pháp quyền khẳng định cội nguồn quyền lực nhà nớc nhân dân Để đảm bảo quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân nhà nớc nhân dân nhân dân nhà nớc, Nhà nớc pháp quyền đề cao tính hợp hiến, hợp pháp tổ chức 10 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta việc miễn nhiệm, cách chức thành viên phủ đó, nhng phải đợc chủ tịch nớc trí báo cáo với quốc hội kỳ họp gần Trong việc bãi bỏ văn sai trái: quốc hội bãi bỏ văn chủ tịch nớc, uỷ ban nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật nghị quốc hội Uỷ ban thờng vụ quốc hội đình việc thi hành văn phủ thủ tớng phủ , án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trái với hiến pháp, luật, nghị quốc hội trình quốc hội bãi bỏ, bãi bỏ văn quan cấp trái với pháp lệnh , nghị Thủ tớng phủ việc thi hành bãi bỏ định , thị, thông t trởng, thành viên khác phủ trái với hiến pháp luật văn quan nhà nớc cấp 18 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Chơng III: Hoàn thiện nguyên tắc quyền lực nhà nớc thống nhất, có phân công phối hợp quan Quyền lực nhà nớc dạng quyền lực đặc biệt - quyền lực trị quốc gia, gắn bó chặt chẽ với ý chí Đảng cầm quyền nguyện vọng, lợi ích toàn xã hội, quốc gia, dân tộc Trong cơng xây dựng đất nớc ta quyền lực trị thống nhất, không phân chia Hay nói cách khác, giai cấp cầm quyền không phân chia quyền lực Nó thoả hiệp, tính toán tới nhu cầu, ý muốn tầng lớp giai cấp khác hoàn cảnh lịch sử cụ thể, nớc ta,về thống Nhng đáp ứng sở ý tri, định hớng lâu dài thân Trong xu toàn cầu hoá nh nay, vấn đề đặt cho Đảng nhà nớc cần hoàn thiện máy nhà nớc, hoàn thiện chế thực nguyên tắc quyền lực nhà nớc thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Sự thống quyền lực nhà nớc: Đảng Nhà nớc ta khẳng định quyền lực nhà nớc thống từ trung ơng đến địa phơng Vấn đề đợc xem xét hai phơng diện: Thứ nhất, phơng diện trị, tảng thống quyền lực nhà nớc bắt nguồn từ nhân dân, nhân dân Điều hiến pháp năm 1992 quy định: Nhà nớc cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Tất quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân mà tảng liên minh giai cấp công nhân giai cấp nông dân đội ngũ tri thức Quyền lực nhà nớc ý chí giai cấp cầm quyền thực thông qua nhà nớc Việt nam, giai cấp công nhân giai cấp cầm quyền nhng liên minh chặt chẽ với nông dân trí thức Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân, không đại diện cho quyền lợi giai cấp mình, mà đại diện cho quyền lợi nhân dân lao động dân tộc Nhân dân chủ thể lớn quyền lực nhà nớc đặt dới lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam Về nguyên tắc chung, quyền lực nhà nớc thống thuộc nhân dân Chủ nghĩa Mác Lênin chứng minh nhà nớc sản phẩm đấu tranh giai cấp nhà nớc đợc thành lập ý chí giai cấp thống trị nhng sở xã hội nhân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh báo cáo dân vận viết vào kỷ XX tuyên bố: quyền lực 19 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta nhà nớc nơi dân Nh vậy, quyền lực nhà nớc nhân dân lập lên quyền lực nhà nớc luôn thuộc nhân dân Thứ hai, phơng diện pháp lý, quyền lực nhà nớc gồm yếu tố phân chia quyền lập pháp, hành pháp t pháp Ba thứ quyền lại tồn đồng thời từ xuất nhà nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà Nhà nớc ban hành pháp luật, nhà nớc thực pháp luật nhà nớc bảo vệ pháp luật Ba hoạt động tồn khép kín khác hẳn so với phân chi quyền lực nớc tự nh Mỹ Anh Trên sở tổng kết đấu tranh giai cấp, Mác- Ăngghen khẳng định tính giai cấp quyền lực nhà nớc mở đờng cho việc thiết lập quyền lực nhà nớc thống nhất, tập trung vào tay nhân dân Lê nin viết: Toàn quyền nhà nớc phải hoàn toàn chuyển vào tay Xô Viết đại biểu công nhân binh sĩ nông dân sở cơng lĩnh định quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trớc Xô Viết [ Lênin toàn tập, Nxb Tiến bộ, 1976] Nh vậy, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác- Lênin khẳng định quan điểm thống nội phép cộng phận quyền lực lại Việc thực quyền lực nhà nớc thống nớc xã hội chủ nghĩa không giống nớc tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển mà có thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể Việt Nam quyền lực nhà nớc phụ thuộc nhân dân để thực quyền lực cần phải xác lập chế quyền lực nhà nớc thống đồng thời có phân công , phối hợp nhà quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Tuy nhiên vấn đề thống quyền lực nhà nớc gây nhiều tranh cãi quyền lực nhà nớc đợc thống vào đầu hợp lý Một số nhà luật học cho cần phải hiểu nguyên tắc quyền lực nhà nớc thống nhất, có phân công phối hợp phân nhiệm vụ quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp theo hớng quyền lực nhà nớc vào nhân dân thống vào quốc hội Khi trả lời vấn đề tiến sĩ Nguyễn Cửu Việt khẳng định: kết luận quyền lực nhà nớc tập trung thống vào tay nhân dân mà câu trả lời khác [ Nguyễn Cửu Việt, số vấn đề cải cách máy nhà nớc] Một số tác giả khác có quan điểm tơng tự nguyên tắc quyền lực nhà nớc thống nhất, nhng có phân bố phối hợp ba quyền lực đòi hỏi phải khắc phục quan niệm cũ nguyên tắc quyền lực nhà nớc tập trung vào quốc hội Nếu tống nguyên tắc quyền lực biểu đạt t- 20 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta ởng: toàn quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân, toàn quyền lực thuộc quốc hội nh đợc quan niệm [ Lê Minh Thông, số vấn đề hoàn thiện sở hiến định tổ chức máy nhà nớc nớc ta nay, 2001] Nhng có ý kiến cho Quốc hội quan quyền lực nhà nớc cao mà quan có quyền lực cao Nhng từ nớc Việt Nam dân chủ cộng hoà đời, Đảng nhà nớc ta khẳng định quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân Trong điều hiến pháp 1992 nói rõ: Nhân dân sử dụng quyền lực nhà nớc thông qua Quốc hội Hội đồng nhân dân Với quy định rõ ràng quyền lực nhà nớc đợc tập trung vào quốc hội Tuy nhiên nhân dân thực quyền lực nhà nớc cách trực tiếp mà trao quyền lực cho Quốc hội thông qua bầu cử Các nhà luật học khác cho quyền lực nhà nớc thống vào Quốc hội PGS.TS Trần Ngọc Đờng đánh giá : Từ máy nhà nớc theo hiến Pháp năm 1946 máy nhà nớc theo hiến pháp 1992 thể quán t tởng trớc sau nh Đảng ta đề cao vị trí, vai trò quan quyền lực nhà nớc cao nhất, coi trọng hình thức dân chủ đại diện tổ chức hoạt động máy nhà nớc Những quan điểm quyền lực nhà nớc thống vào Quốc hội hàn toàn đắn dựa sở trị, pháp lý thực tiễn Về mặt trị, quyền lực nhà nớc Việt Nam ý chí thống nhân dân lao động đợc thực thông qua nhà nớc Đó ý chí chung nhân dân đặt dới lãnh đạo Đảng cộng sản Về mặt pháp lý, Quốc hội quan quyền lực nhà nớc cao nhân dân nớc bầu thông qua bầu cử, nhân dân trao quyền cho quốc hội thực quyền lực nhà nớc Về mặt thực tiễn, Quốc hội Việt Nam từ đời đến luôn đợc tổ chức theo cấu thống không phân chia thành viện nh nớc t sản Mặt khác, hiến pháp Việt Nam quy định nhiệm kỳ thống cho quan tối cao thực quyền lực nhà nớc Điều 138 Hiến pháp năm 1992 quy định nhiệm kỳ Quốc hội năm nhiệm kỳ Chủ tịch nớc, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm vụ Quốc hội Nh vậy, tính thống quyền lực Quốc hội Việt Nam thể rõ chỗ Chủ tịch nớc, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Quốc hội nhiệm kỳ bầu Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ quan nhà nớc tối cao khác hết 21 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta nhiệm kỳ kỳ họp khoá Quốc hội, đại biểu Quốc hội thay mặt cử tri nớc bầu quan nhà nớc tối cao để xác lập chế phân công phối hợp việc thực quyền lực nhà nớc Nh nhà nớc xã hội chủ nghĩa Việt nam tổ chức theo nguyên tắc phân quyền, quyền lực nhà nớc thống nhân dân phân chia cho nhấn quyền lực, chia nh dẫn đến kiềm chế triệt tiêu làm cho quyền lực nhân dân bị phân tán, không đảm bảo đợc tính thống quyền lực nhà nớc phải tập trung vào quan đại diện quyền lực cao nhân dân bầu Trong quan niệm C.Mác công xã Pari, Lênin Xô Viết t tởng Hồ Chí Minh Quốc hội có cấy thống không phân chia Sự phân công quyền lực nhà nớc Trong phát biểu kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá XII, Tổng bí th Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: Đảng ta chủ trơng xây dựng chế vận hành nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa phải đảm bảo nguyên tắc tất quyền lực nhà nớc thuộc nhân dân; quyền lực nhà nớc ta thống nhất, có phân công, phối hợp quan việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ thể, thực quy định văn pháp luật Xây dựng hoàn thiện chế kiểm tra, giám sát tính hợp hiến, hợp pháp hoạt động định quan công quyền Hiện diễn tranh luận sôi nhà khoa học trị - pháp lý xung quanh vấn đề ngời phân công quyền lực cho quan nhà nớc việc thực lập pháp, hành pháp t pháp Có ý kiến xung quanh vấn đề: Đảng cộng sản Việt Nam ngời phân công quan thực quyền lực nhà nớc; Quốc hội quan phân công quan thực quyền lực nhà nớc hay nhân dân ngời phân công quan thực quyền lực nhà nớc Nhng tất ý kiến cuối đợc thống chỗ nhân dân uỷ quyền cho Quốc hội thay mặt minh nắm giữ quyền lực nhà nớc trực tiếp phân công quan nhà nớc thực quyền lực theo nguyên tắc quyên lực nhà nớc thống nhất, có phân công phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Để thực đợc phân công phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lực nhà nớc cần phải xây dựng đợc chế thực quyền 22 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta lực nhà nớc, xác định rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn, vừa theo hớng phối hợp chặt chẽ việc thực quyền Tất hiến pháp nớc ta quy định Quốc hội có chất quan đại biểu cao nhân dân, quan cao nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thống quyền lực nhà nớc nhân dân nhng đợc phân công thực quyền lập pháp Quốc hội quan có quyền lập hiến lập pháp; định sách đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế xã hội; quốc phòng, an ninh đất nớc; nguyên tắc chủ yếu tổ chức hoạt động công dân; thực quyền giám sát tối cao toàn hoạt động nhà nớc Các quan khác thuộc nhà nớc Quốc hội bầu ra, chịu giám sát, báo cáo chịu trách nhiệm trớc Quốc hội Tuy quy Hiến pháp quy định nhiệm vụ Quốc hội rộng nhng theo phân công, Quốc hội tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực: Thứ nhất, Quốc hội thực quyền lập hiến lập pháp Có thể khẳng định đợc chế định lập pháp Quốc hội quan đại diện toàn dân bầu có lịch sử phát triển từ lâu, kể từ nớc Việt Nam đợc thành lập năm 1945 đợc ghi nhận hiến pháp năm 1946 Hiến pháp nớc ta Điều 23 Hiến pháp năm 1946 quy định: Nghị viện nhân dân giải nhiều vấn đề chung cho toàn quốc, đặt pháp luật, biểu ngân sách, chuẩn y cách hiệp ớc mà phủ ký với nớc Tiếp hến pháp năm 1959, 1980 1992 quy định Quốc hội quan có quyền lập hiến lập pháp Việc khẳng định quan đại diện toàn dân Quốc hội có thẩm quyền lập pháp, đạo luật nhà nớc cho thấy quyền lực nhà nớc nhân dân tập trung vào Quốc hội Cùng với việc quy định quyền lập hiến lập pháp thuộc quốc hội, hiến pháp năm 1959 ghi nhận: Cơ quan thờng vụ Quốc hội có quyền giải thích hiến pháp, đạo luật pháp lệnh Để tập trung quyền lập pháp vào Quốc hội, Hiến pháp năm 1992 thu hẹp phạm vi thẩm quyền ban hành pháp lệnh Uỷ ban thờng vụ Quốc hội: Ra pháp lệnh vấn đề đợc Quốc hội giao [Khoản điều 91] Thứ hai, thực quyền giám sát tối cao Quốc hội Điều 84 Hiến pháp năm 1992 quy định: thực quyền giám sát tối cao việc tuân theo hiến pháp, luật nghị Quốc hội; xem báo cáo hoạt động chủ tịch nớc, Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Qua điều quy định ta thấy rõ ràng 23 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta quyền lực nhà nớc tập trung thống vào Quốc hội Đối với quan nhà nớc, có nhiều quan tổ chức đợc giao nhiệm thực hoạt động giám sát nh: Mặt trận tổ quốc, Hội đồng nhân dân nhng có Quốc hội có quyền giám sát tối cao toàn hoạt động nhà nớc Quyền giám sát tối cao Quốc hội đợc thể mặt: Quyền giám sát Quốc hội manh tính quyền lực nhà nớc cao Quốc hội tiến hành giám sát mức cao nhất, toàn diện nhất, triệt để nhất, có quyền phán vấn đề quan trọng hoạt động máy nhà nớc, có quyền giám sát đối tợng kể với ngời giữ chức vụ cao máy nhà nớc Hoạt động giám sát Quốc hội manh tính tổng quát nhất, bao trùm nhất, mang tính định hớng vấn đề nhân dân nớc quan tâm Hoạt động giám sát Quốc hội đợc tiến hành với điều kiện bảo đảm mức độ tin cậy cao áp dụng biện pháp manh tính quyền lực nhà nớc, hành nhà nớc cao để xử lý vấn đề nảy sinh giám sát trách nhiệm pháp lý ngời bị giám sát Hoạt động giám sát quốc hội quan hệ trực tiếp tác động trực tiếp đến hoạt động quan quyền lực nhà nớc cao hoạt động lập pháp định vấn đề quan trọng đất nớc Chủ tịch nớc ngời đứng đầu nhà nớc, thay mặt nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối nội, đối ngoại, song chức nhiệm vụ cụ thể không nh nguyên thủ quốc gia nớc phân quyền Hiến pháp năm 1946 quy định vị trí pháp lý chủ tịch nớc gắn liền với phủ Ngay thời kỳ đó, Chủ tịch nớc đợc chọn nghị viện nhân dân, nghĩa đảm bảo quyền lực nhà nớc thống Quốc hội Nhân dân bầu Quốc hội giao chi Quốc hội cử quan nhà nớc tối cao có Chủ tịch nớc Chủ tịch nớc chủ toạ hội đồng phủ Hiến pháp năm 1959 quy định vị trí pháp lý Chủ tịch nớc không gắn liền với phủ nhng nghiêng phủ Chủ tịch nớc không đứng đầu phủ xét thấy cần thiết, có quyền tham dự chủ toạ phiên họp hội đồng phủ Hiến pháp năm 1992 quy định vị trí pháp lý chủ tịch nớc gắn liền với Quốc hội, thực chức nguyên thủ quốc gia: Chủ tịch nớc Quốc hội bầu số đại biểu quốc hội, chịu trách nhiệm vào báo cáo công tác trớc Quốc hội, công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh số nghị 24 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta có tính quy phạm Quốc hội Uỷ ban thờng vụ Quốc hội, công bố định tuyên bố tình trạng chiến tranh, định đại xá, gia lệnh tổng động viên, ban bố tình trạng khẩn cấp, đề nghị Uỷ ban thờng vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh thời hạn 10 ngày kể từ ngày pháp lệnh đợc thông qua, Uỷ ban thờng vụ Quốc hội biểu tán thành mà Chủ tịch nớc không trí Chủ tịch nớc trình Quốc hội định Ngoài chủ tịch nớc tham gia định, tổ chức hoạt động quan nhà nớc khác nh Chính phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nh vậy, vị trí chủ tịch nớc đợc xác định Hiến pháp phù hợp với phân công quyền lực nhà nớc chế tập quyền Chính phủ: quan đại diện cao nhân dân, quan quyền lực cao nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quốc hội lập Chính phủ chịu trách nhiệm báo cáo công tác trớc Quốc hội Chính phủ đợc phân công thực quyền hành pháp : quan chấp hành Quốc hội, quan hành cao nớc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Chính phủ có quyền ban hành văn pháp quy để thi hành Hiến pháp pháp luật Chính phủ có quyền thành lập cải tổ quan trực thuộc hệ thống mình, tổ chức hoạt động quản lý quan chấp hành quan dới quyền lực, Uỷ ban nhân dân cấp Nh Chính phủ thống nắm giữ quyền hành pháp Theo Hiến pháp năm 1992 Chính phủ đợc xây dựng theo hớng tập trung vào lĩnh vực hành nhà nớc, quản lý điều hành đất nớc cách chủ động độc lập tơng đối Theo hớng này, có sửa đổi quan trọng tổ chức hoạt động Chính phủ nh: Chính phủ Quốc hội bầu chịu trách nhiệm trớc Quốc hội, Phó thủ tớng trởng không thiết phải đại biểu Quốc hội Đây đảm bảo cho tăng cờng hoạt động hành nhà nớc tơng đối độc lập dân chủ Toà án nhân dân tối cao Viện Kiểm sát nhân dân tối cao: Đợc phân công nắm giữ quyền hành t pháp, Toà án thực xét xử Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thực quyền công tố nhà nớc giám sát hoạt động t pháp Trong giai đoạn cần tăng cờng vai trò xét xử Toà án khiếu kiện hành tranh chấp kinh tế Hoàn thiện chế Đảng lãnh đạo nhà nớc nhằm đảm bảo thống có phân công phối hợp quyền lực Trong văn kiện đại hội Đảng IX Đảng đặt vấn đề Xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa dới lãnh đạo Đảng định hớng 25 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta quan trọng trình tổ chức quyền lực nhà nớc nớc ta Để đảm bảo quyền lực nhà nớc đợc thống có phân công cách khoa học, hợp lý đòi hỏi phải có lực lợng tiên phong Lực lợng Đảng cộng sản Việt Nam Trên thực tế Đảng cộng sản Việt Nam ngời đề định hớng nguyên tắc quyền lực nhà nớc thống nhất, có phân cộng phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp Vấn đề đặt đổi nội dung phơng thức lãnh đạo Đảng theo dân chủ pháp quyền, phạm vi tổ chức quyền lực nhà nớc lãnh đạo Đảng cần phải tăng cờng nhằm đảm bảo quyền lực nhà nớc thống có phân công phối hợp Sự lãnh đạo Đảng dựa vào trí tuệ, lực lãnh đạo, khả vạch đờng lối trị Đặc biệt đội tiên phong vấn đề đất nớc Với nhận thức quyền lực nhà nớc tập trung thống vào Quốc hội, có phân công hợp lý quan việc thực quyền lực nhà nớc Nhiều ý kiến cho lãnh đạo Đảng cần phải tăng cờng theo hớng sau: Thứ nhất, nâng cao nhận thức Đảng viên cấp Uỷ Đảng pháp luật nhà nớcPháp luật Việt Nam đờng lối trị Đảng đợc thể chế hoá thông qua nhà nớc Nếu không tăng cờng lãnh đạo Đảng chắn pháp luật không đợc thực thi cách nghiêm chỉnh triệt để Từ ảnh hởng đến phân công phối hợp quan nhà nớc việc thực thi quyền lực nhà nớc Thứ hai, đổi phơng thức lãnh đạo Đảng nhà nớc Nhà nớc thực thể quyền lực nhân dân, dân dân đặt dới lãnh đạo Đảng Phơng thức lãnh đạo Đảng liên quan chặt chẽ với cấu máy nhân Vì cấp Uỷ Đảng, Đảng viên phải thông qua nhà nớc trở thành nhà nớc phơng thức nhà nớc để lãnh đạo xã hội Do Đảng viên việc bố trí vào vị trí then chốt nhà nớc thông thạo lĩnh vực Thứ ba, nội dung phơng thức lãnh đạo Đảng nhà nớc cần cụ thể hoá cho phù hợp với loại quan nhà nớc Đối với Quốc hội vừa quan dân trực tiếp bầu mang hai tính chất vừa quan đại diện cao nhất, vừa quan quyền lực cao hoạt động theo chế độ tập thể, biểu theo đa số Do Đảng lãnh đạo Quốc hội phải vào đặc điểm lựa chọn Đảng viên u tú, có đầy đủ lực trị lĩnh trị vững vàng Trong hoạt động lập hiến lập pháp, 26 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Đảng viên cơng vị lãnh đạo nhà nớc bảo đảm cho định chế phù hợp với đờng lối, sách Đảng Trong hoạt động giám sát tối cao Quốc hội, cần bớc thiết lập chế nhà nớc kiểm soát hoạt động nguyên thủ quốc gia, Thủ tớng phủ, trởng Thứ t, Chính phủ Do đặc thù phủ quan chấp hành quyền lực nhà nớc quan hành cao Quốc hội bầu chịu trách nhiệm báo cáo trớc Quốc hội Chính phủ đợc phân công quyền hành pháp chịu trách nhiệm quản lý toàn diện lĩnh vực đời sống xã hội Chính phủ quan hoạt động thờng xuyên đổi phơng thức lãnh đạo Chính phủ tạo điều kiện cho hành quốc gia đợc hoạt động liên tục, thống nhất, tập trung có hiệu sở pháp luật Sự lãnh đạo Đảng hệ thống hành nhà nớc thông qua cán cao cấp Đảng giữ chức Thủ tớng, Phó thủ tớng, Bộ trởng để lãnh đạo Chính phủ cán địa phơng, Uỷ viên phụ trách lĩnh vực nên ngời đứng đầu quan địa phơng lĩnh vực đó, trừ số Uỷ viên chuyên trách công tác Đảng Đảng giới thiệu bí th, phó bí th để cử tri bầu vào hội đồng nhân dân hội đồng nhân dân bầu cán Đảng làm chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch Uỷ ban nhân dân địa phơng Thứ năm, quan t pháp: Toà án quan xét xử, hoạt động theo nguyên tắc hiến định độc lập tuân theo pháp luật xét xử Viện kiểm sát quan thực quyền công tố nhà nớc giám sát hoạt động t pháp Đổi phơng thức lãnh đạo Đảng quan t pháp tạo điều kiện cho t pháp hoạt động liên tục, khách quan xác, thẩm quyển, đảm bảo thực công xã hội, thể công lý xã hội Nói tóm lại, đổi tổ chức hoạt động máy nhà nớc theo phơng hớng bản: Bảo đảm điều kiện để Quốc hội đợc hình thành tảng dân chủ rộng rãi, có nh Quốc hội thể đầy đủ tính chất đại diện nhân dân tính chất quyền lực nhà nớc cao nhất, đồng thời thể tốt hoạt động lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nớc thực có hiệu chức giám sát, xác định rõ vị trí Chính phủ, đảm bảo cấu Chính phủ phải tinh, gọn, đủ khả thực hoạt động hành pháp có hiệu lực hiệu cao xây dựng hành đại, mạnh mẽ, rộng khắp, quy định thẩm quyền Toà án phù hợp đảm bảo điều kiện để Toà án nhân dân tối cao trung thực thực nhiệm vụ tổng kết, hớng dẫn Toà án nhân dân cấp áp dụng pháp luật thống 27 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta nớc Việc đổi tổ chức hoạt động máy nhà nớc đặt dới lãnh đạo Đảng, đồng thời áp dụng mối quan hệ nội phân công phối hợp với quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp 28 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta C Kết luận Một quan điểm việc xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam quan điểm quyền lực nhà nớc thống sở phân công phối hợp quan nhà nớc việc thực quyền lập pháp , hành pháp t pháp hiểu thống tảng phân công phối hợp phơng thức để đạt đợc thống quyền lực nhà nớc Đây quan điểm trị pháp lý khái quát thể rõ quan điểm tập trung quyền lực cao độ vào nhánh quyền lực theo kiểu phân quyền mà nhánh quyền lực thống mục tiêu nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa Đảng ta khẳng định quyền lực nhà nớc thống nhất, phân chia quyền lực Chúng ta áp dụng thể chế tam quyền phân lập đối lập quyền, không tổ chức quốc hội lỡng viện không thực chế độ tự trị địa phơng Đất nớc có quốc hội hiến pháp va hệ thống pháp luật Do đó, để đảm bảo thống phân công quyền lực nhà nớc cần không ngừng nâng cao đổi tổ chức hoạt động quốc hội theo giải pháp cụ thể nh đổi chế độ vầu cử phơng thức lựa chọn đại biểu quốc hội kết hợp đắn cấu tiêu chuẩn đại biểu quốc hội, đổi tổ chức hoạt động phủ Xây dựng đội ngũ công chức có trình độ nghiệp vụ cao có phẩm chất đạo đức tốt, đặc biệt không ngừng tăng cờng vai trò lãnhQuyền đạo cộng sản hớng lực Đảng nhà nớc thống nhấtnâng cao nhận thức đảng viên cấp uỷ đảng nhà nớc, pháp luật, ý thức pháp luật Cần phải vào trình độ quản lý trình độ chuyên môn nghiệp vụ đảng viên đó, cần chọn đảng viên có trình độ trị vững vàng để đứng gánh vác công việc chung đất nớc NhQuyền quyền lực nhà nớc thống có Quyền phân công phối hợp Quyền T tay nhân dân Sự cácLập quan nhng tất Hành quyền lực nằm Pháp Pháp Pháp thống đợc cụ thể hoá sơ đồ dới đây: : Tất quyền29thuộc nhân dân Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Danh mục tài liệu tham khảo Tô Xuân Dân Nguyễn Thanh Bình (2007): Xây dựng nhà nớc pháp quyền Xã hội chủ nghĩa dân, dân dân dới lãnh đạo Đảng Báo Việt Nam net PGS TS Đinh Văn Mậu (2003): Quyền lực nhà nớc quyền công dân, NXB T pháp, Hà Nội Hiến pháp nớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Phạm Thế Lực (2005): Vấn đề tập trung phân quyền tổ chức thực thi quyền lực nhà nớc, Luận văn thạc sĩ khoa học trị, Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh C.Mác - ăngghen: Toàn tập, NXB Chính trị quốc giá, Hà Nội năm 1995 Mác - ăngghen tuyển tập, NXB Sự thật, 1981 30 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta Lênin, toàn tập, NXB Tiến bộ, 1976 Lê Minh Tâm (2002): Bàn tính thống quyền lực nhà nớc s phân công, phối hợp việc thực quyền lập pháp, hành pháp t pháp, tạp chí luật học, số Quyền lực trị cầm quyền (2008), Học viện trị quốc gia, khoa trị học, Hà Nội 10 Về nhà nớc pháp luật (2005), Viện nhà nớc pháp luật, Hà Nội 11 Lê Quốc Hùng: Quyền lực nhà nớc thống phân công, Tạp chí nghiên cứu lập pháp số 2/2003 12 GS.VS Nguyễn Duy Quý: Hệ thống quyền lực nớc ta thời kỳ đổi 13 Lê Minh Thông (2001), số vấn đề thực sở hiến định tổ chức máy nhà nớc nớc ta nay, NXB Lý luận trị, Hà Nội 14 Đỗ Mời (1993): Đẩy mạnh nghiệp đổi chủ nghĩa xã hội, NXB Sự thật, Hà Nội 31 Về nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp quyền lực nhà nớc Việt Nam ta MC LC 32 [...]... phân công và phối hợp với các cơ quan nhà nớc trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và t pháp 28 Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay C Kết luận Một trong những quan điểm cơ bản của việc xây dựng nhà nớc pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam là quan điểm về quyền lực nhà nớc thống nhất trên cơ sở phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nớc... lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay Chơng II: Tổ chức bộ máy nhà nớc theo nguyên tắc quyền lực nhà nớc là thống nhất có sự phân công, phối hợp giữa các cơ quan 1 Quan điểm về phân công quyền lực ở nớc ta: ở nớc ta , quyền lực của nhà nớc đợc tổ chức theo nguyên tắc thống nhất, không phân chia nhng có sự phân công rành mạch các quyền lập pháp, hành pháp và t pháp Quan điểm về phân công quyền lực nhà. .. Để thực hiện đợc sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nớc trong việc thực hiện quyền lực nhà nớc cần phải xây dựng đợc cơ chế thực hiện quyền 22 Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay lực nhà nớc, trong đó xác định rõ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, vừa theo hớng phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện các quyền Tất cả các bản hiến pháp của nớc... của các nhà khoa học chính trị - pháp lý xung quanh vấn đề ai là ngời phân công quyền lực cho các cơ quan nhà nớc trong việc thực hiện lập pháp, hành pháp và t pháp Có những ý kiến xung quanh vấn đề: Đảng cộng sản Việt Nam là ngời phân công các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nớc; Quốc hội là cơ quan phân công các cơ quan thực hiện quyền lực nhà nớc hay nhân dân là ngời phân công các cơ quan thực hiện. .. hiện quyền lực nhà nớc Nhng tất cả các ý kiến trên cuối cùng đều đợc thống nhất ở chỗ nhân dân uỷ quyền cho Quốc hội thay mặt minh nắm giữ quyền lực nhà nớc và trực tiếp phân công các cơ quan nhà nớc thực hiện quyền lực theo nguyên tắc quyên lực nhà nớc là thống nhất, có sự phân công và phối hợp của các cơ quan nhà nớc trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và t pháp Để thực hiện đợc sự phân. .. vào quốc hội Nếu tống tại một nguyên tắc quyền lực thì chính là sự biểu đạt của t- 20 Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay ởng: toàn bộ quyền lực nhà nớc thuộc về nhân dân, chứ không phải toàn bộ quyền lực thuộc về quốc hội nh đã đợc quan niệm [ Lê Minh Thông, một số vấn đề hoàn thiện các cơ sở hiến định của tổ chức bộ máy nhà nớc ở nớc ta hiện nay, ... nhiệm kỳ thì các cơ quan nhà nớc tối cao khác cũng hết 21 Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay nhiệm kỳ và tại kỳ họp đầu tiên của mỗi khoá Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thay mặt cử tri cả nớc bầu ra cơ quan nhà nớc tối cao để xác lập cơ chế phân công và phối hợp trong việc thực hiện quyền lực nhà nớc Nh vậy nhà nớc xã hội chủ nghĩa Việt nam không... và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phơng bầu ra, chịu trách nhiệm trớc nhân dân địa phơng và cơ quan nhà nớc cấp trên 12 Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay Một trong những điểm cơ bản của việc xây dựng Nhà nớc pháp quyền của dân, do dân và vì dân là quyền lực nhà nớc là thống nhất trên cơ sở phân công và phối hợp trong việc thực hiện. .. cải cách t pháp theo nghị quyết 08 của Bộ chính trị (khoá IX) mà những nội dung cơ bản phải là cải cách hoạt động xét xử và cải cách các thủ tục tố tụng, nâng cao năng lực chuyên môn , đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm chính trị - pháp lý của bộ t pháp 13 Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay 14 Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực. .. hợp quyền lực ở nhà nớc Việt Nam ta hiện nay quan trọng trong quá trình tổ chức quyền lực nhà nớc ở nớc ta Để đảm bảo quyền lực nhà nớc đợc thống nhất và có sự phân công một cách khoa học, hợp lý đòi hỏi phải có một lực lợng tiên phong Lực lợng đó chính là Đảng cộng sản Việt Nam Trên thực tế Đảng cộng sản Việt Nam là ngời đề ra định hớng nguyên tắc quyền lực nhà nớc là thống nhất, có sự phân cộng và
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực giữa các cơ quan nhà nước ở việt nam hiện nay, tiểu luận cao học Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực giữa các cơ quan nhà nước ở việt nam hiện nay, tiểu luận cao học Về nguyên tắc thống nhất, phân công và phối hợp quyền lực giữa các cơ quan nhà nước ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan