CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

26 854 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/05/2016, 17:15

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG DƯƠNG PHAN TRÀ MY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 TÓM TẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Đà Nẵng - Năm 2015 Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Gia Dũng Phản biện 1: PGS TS Nguyễn Thị Như Liêm Phản biện 2: TS Đoàn Hồng Lê Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng 10 năm 2015 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở tất quốc gia, thị trường chứng khoán (TTCK) kênh huy động vốn trung dài hạn cho kinh tế, Việt Nam không ngoại lệ Việc nghiên cứu, tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động TTCK, ảnh hưởng đến biến động giá chứng khoán từ đưa nhận định kiến nghị cung cầu giá chứng khoán thời gian tới nhằm góp phần phát triển TTCK việc làm cần thiết cấp bách hội nhập kinh tế quốc tế Ở thời điểm tại, giá cổ phiểu ngành thép tăng trở lại, ngành thép Việt Nam tiếp tục chứng kiến phân hóa mạnh mẽ Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu nhận nhiều quan tâm từ phía nhà đầu tư tổ chức cá nhân Với mong muốn dựa vào kiến thức học để tìm tác động nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu thị trường chứng khoán Việt Nam, xin chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý thuyết nghiên cứu ứng dụng nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Phân tích xu thay đổi giá cổ phiếu; Xem xét, lựa chọn, xây dựng mô hình biểu diễn thay đổi giá cổ phiếu mối tương quan nhân tố, qua đề xuất kiến nghị Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh 3.2 Phạm vi nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi không gian nghiên cứu Đề tài nghiên cứu 05 công ty thuộc ngành Thép niêm yết sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh 3.2.2 Phạm vi thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép niêm yết sàn HOSE khoảng thời gian từ 01/01/2009 đến ngày 31/12/2014 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp định tính - Dựa sở nghiên cứu vấn đề lý thuyết tổng quan cổ phiếu, giá cổ phiếu, nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Thông qua mô hình từ nghiên cứu trước nhằm thiết lập bảng câu hỏi sử dụng cho việc nghiên cứu thức - Phỏng vấn, đối thoại với nhà đầu tư chứng khoán, quản lý doanh nghiệp ngành Thép, thảo luận với nhà đầu tư để xác định nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép doanh nghiệp niêm yết sàn HOSE 4.2 Phương pháp định lượng Để kiểm tra thang đo mô hình lý thuyết, thực sau bảng câu hỏi bước nghiên cứu định tính hiệu chỉnh lại với ngôn từ dễ hiểu, có bổ sung loại bớt biến không phù hợp - Nghiên cứu thức thực phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua kỹ thuật thu thập thông tin thứ cấp báo cáo tài doanh nghiệp ngành Thép niêm yết sàn HOSE - Dữ liệu xử lý phần mềm Eviews 6.0 với công cụ thống kê mô tả, hồi quy bội, phân tích phương sai - Từ kiểm định tác động nhân tố đến giá cổ phiếu ngành Thép tiến hành phân tích kết Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu, đề tài chia thành chương sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu - Chương 3: Kết nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu - Chương 4: Hàm ý sách kiến nghị Ý nghĩa đề tài Đề tài mang lại số ý nghĩa thực tiễn cho nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp Đặc biệt nhà đầu tư, nhà sản xuất kinh doanh sản phẩm thuộc ngành Thép nước ứng dụng để có định phù hợp Đề tài nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép, đồng thời đánh giá mức độ quan trọng chúng Bên cạnh đó, đề tài xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính bội thể tương quan nhóm nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành Thép Tổng quan tài liệu nghiên cứu 7.1 Tài liệu 7.2 Tài liệu 7.3 Tài liệu 7.4 Tài liệu 4 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ GIÁ CỔ PHIẾU VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 1.1 KHÁI NIỆM CHỨNG KHOÁN1 Chứng khoán thuật ngữ dùng để giấy tờ có giá, tức giấy tờ ghi nhận khoản tiền tệ mà người chủ sở hữu chúng bỏ quyền hưởng khoản lợi tức định theo kỳ hạn 1.1.1 Cổ phiếu Cổ phiếu chứng thư chứng minh quyền sở hữu cổ đông công ty cổ phần cổ đông người có cổ phần thể cổ phiếu 1.1.2 Trái phiếu 1.2 SỰ HÌNH THÀNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 1.3 GIÁ HỢP LÝ VÀ GIÁ THỊ TRƯỜNG CỦA CỔ PHIẾU2 1.3.1 Giá thị trường cổ phiếu 1.3.2 Giá hợp lý cổ phiếu 1.4 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CỔ PHIẾU 1.4.1 Khái niệm 1.4.2 Phương pháp phân tích 1.4.3 Phân tích kỹ thuật 1.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU3 1.5.1 Các nhân tố nội sinh 1.5.2 Các nhân tố ngoại sinh Nguyễn Quang Thu (2007), Quản trị tài bản, NXB Thống Kê Hồng Đình Tuấn (2009), Giáo trình Phân tích & định giá tài sản tài chính, Hà Nội Nguyễn Thị Mỹ Dung (2013), Nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán VN - Một số điểm cần lưu ý”, tạp chí Phát triển Hội nhập 1.5.3 Các nhân tố can thiệp 1.6 CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.6.1 Mô hình “Nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán VN - Một số điểm cần lưu ý” - Nguyễn Thị Mỹ Dung, tạp chí Phát triển Hội nhập, số (18), tháng 01-02/2013 1.6.2 Mô hình "Các nhân tố ảnh hưởng đến giá chứng khoán thị trường tài tiểu vương quốc Ả rập thống nhất” – Tác giả Hussein A.Hassan Al-Tamimi, tạp chí Quản trị xuyên quốc gia, trang 3-19, ngày 11/3/2011 1.7 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU KIẾN NGHỊ VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 1.7.1 Cơ sở lựa chọn nhân tố ảnh hưởng - Dựa vào lý thuyết giá cổ phiếu nhà kinh tế học giới nghiên cứu thực nghiệm nước công bố - Kết hợp với thực trạng phát triển đặc điểm thị trường chứng khoán Việt Nam công ty ngành Thép niêm yết Sở GDCK Tp HCM - Lựa chọn phân tích số nhân tố gắn liền với đặc điểm ngành - Sử dụng phương pháp vấn chuyên gia dựa theo đề cương vấn chuẩn bị trước Đề tài tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành Thép niêm yết Sở GDCK TP.HCM gồm: Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, Thu nhập cổ phiếu, Tỷ lệ chi trả cổ tức, Tổng sản phẩm nội địa, Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá nhà ở, Sản lượng tiêu thụ thép nước 1.7.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất Nhân tố nội sinh Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Thu nhập cổ phiếu (EPS) H1 H2 Tỷ lệ chi trả cổ tức Nhân tố ngoại sinh Tổng sản phẩm nội địa (GDP) H3 H4 H5 Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) H6 Nhân tố can thiệp Chỉ số giá nhà SỰ THAY ĐỔI CỦA GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP H7 Sản lượng tiêu thụ thép nước 1.7.3 Các giả thuyết ban đầu Giả thuyết H1: Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp tăng giá cổ phiếu tăng Giả thuyết H2: Thu nhập cổ phiếu (EPS) tăng giá cổ phiếu tăng Giả thuyết H3: Tỷ lệ chi trả cổ tức tăng giá cổ phiếu tăng Giả thuyết H4: Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng giá cổ phiếu tăng Giả thuyết H5: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng giá cổ phiếu tăng Giả thuyết H6: Chỉ số giá nhà tăng giá cổ phiếu giảm Giả thuyết H7: Sản lượng tiêu thụ thép tăng giá cổ phiếu tăng KẾT LUẬN CHƯƠNG TTCK phận thị trường vốn nằm tổng thể thị trường tài quốc gia Trên giới, TTCK đời từ lâu TTCK phát triển mạnh mẽ hầu hết quốc gia công nghiệp hàng đầu giới Các chủ thể tham gia TTCK bao gồm: chủ thể phát hành hay chủ thể vay, chủ thể đầu tư hay chủ thể cho vay (nhà đầu tư), chủ thể trung gian chứng khoán TTCK hoạt động theo nguyên tắc trung gian, nguyên tắc công khai thông tin nguyên tắc đấu giá Cổ phiếu chứng thư chứng minh quyền sở hữu cổ đông công ty cổ phần cổ đông người có cổ phần thể cổ phiếu Giá trị cổ phiếu hình ảnh động phản chiếu giá trị hữu hình, vô hình hàng hóa thực vấn đề kinh tế công ty Khi phản chiếu bị khúc xạ nhân tố nội tại, nhân tố vi mô, vĩ mô có liên quan đến hàng hóa cổ phiếu hình thành nên giá cổ phiếu Các nhân tố can dự vào hình thành biến động giá cổ phiếu bao gồm nhân tố nội sinh, nhân tố ngoại sinh, nhân tố can thiệp Những nhân tố biến đổi không ngừng liên tục tác động qua lại với để hình thành nên cung - cầu chứng khoán thị trường thứ cấp Khi TTCK phát triển lành mạnh ổn định nhóm nhân tố nội sinh phải nhân tố ảnh hưởng định đến hình thành biến động giá cổ phiếu Vấn đề giá cổ phiếu vấn đề nhiều người quan tâm thực phức tạp Giá cổ phiếu đại lượng ngẫu nhiên mà người ta nhận dạng cách chắn Yếu tố khách quan làm hấp dẫn nhiều nhà đầu tư đến với TTCK để gặt hái thành công hay thất bại TTCK CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 TỔNG QUAN NGÀNH THÉP 2.1.1 Tầm quan trọng ngành 2.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.1.3 Phân loại thép 2.1.4 Ngành thép giới 2.2 THỰC TRẠNG NGÀNH THÉP VIỆT NAM 2.2.1 Cung vượt xa cầu 2.2.2 Xuất thép 2.2.3 Biến động giá thép 2.2.4 Trình độ công nghệ 2.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU 2.3.1 Xác định biến mô hình Bảng 2.1: Giả thiết nghiên cứu đền tài Nhân tố Biến đo lường Quy mô doanh Vốn chủ sở hữu (VCSH) = Vốn chủ sở nghiệp hữu bình quân Thu nhập EPS = (Thu nhập ròng - cổ tức cổ phiếu cổ phiếu ưu đãi) / lượng cổ phiếu bình quân lưu thông Tỷ lệ chi trả cổ Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt = tức Lượng cổ tức tiền mặt cổ phần/Lợi nhuận Tổng sản Tỷ lệ tăng trưởng GDP phẩm nội địa Lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Chỉ số bất Chỉ số giá nhà động sản Tính mùa vụ Sản lượng tiêu thụ thép nước Trong đó: (+) Cùng chiều; (-) Ngược chiều Giả thiết (+) (+) (+) (+) (-) (+) (+) 10 - Nguồn số liệu số tăng trưởng GDP, số giá tiêu dùng, sản lượng tiêu thụ thép nước lấy từ tổng cục thống kê Việt Nam website: https://www.gso.gov.vn - Nguồn số số giá nhà lấy từ website: http://www.savills.com.vn Bước 3: Xử lý số liệu - Mã hóa biến - Giá cổ phiếu: Thời gian chọn mẫu để nghiên cứu từ quý I/2009 đến quý IV/2014 gồm 24 quý Từ đó, giá cổ phiếu cho danh mục tính giá trị trung bình giá cổ phiếu có danh mục - Dữ liệu Vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt, Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá nhà ở, sản lượng tiêu thụ thép sau lấy số liệu xử lý tốc độ tăng trưởng Bảng 2.2: Mã hóa biến Nhân tố Biến mã hóa Biến Quy mô doanh nghiệp Vốn chủ sở hữu độc lập Thu nhập cổ phiếu Thu nhập cổ phiếu Tỷ lệ chi trả cổ tức Tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt Tăng trưởng kinh tế Tăng trưởng GDP Lạm phát Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Chỉ số bất động sản Chỉ số giá nhà Tính mùa vụ Sản lượng tiêu thụ thép Biến phụ Giá cổ phiếu Giá cổ phiếu thuộc VCSH EPS COTUC GDP CPI BDS SANLG GIACP Bước 4: Kiểm tra liệu trước phân tích hồi quy a Kiểm định tính dừng b Kiểm định đa cộng tuyến Bước 5: Xác định nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu 11 phương pháp ước lượng mô hình Trong kinh tế lượng, thủ tục ước lượng dùng phổ biến phương pháp bình phương nhỏ Tiêu chuẩn tối ưu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ cực tiểu hóa hàm mục tiêu Phương pháp OLS phương pháp đáng tin cậy việc ước lượng tham số mô hình, nhiên mô hình ước lượng phải thỏa mãn giả thiết Khi thỏa mãn giả thiết, ước lượng bình phương nhỏ ước lượng tuyến tính không chệch có hiệu ước lượng Bước 6: Kiểm định vi phạm giả định mô hình đưa kết nghiên cứu đề tài Kiểm định tự tương quan Kiểm định phương sai sai số thay đổi Kiểm định phù hợp mô hình Kiểm định ý nghĩa phần biến KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương trình bày tiến trình nghiên cứu để thu thập liệu chuẩn bị đưa liệu vào phân tích Cụ thể việc chọn nhân tố mô hình thực thông qua việc tham khảo tài liệu thu thập thông qua sách báo, Internet, vấn chuyên gia dựa theo đề cương vấn chuẩn bị trước Tiếp theo, đề tài đề xuất mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu Giả thiết đặt sáu nhân tố: Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, Tỷ lệ cổ tức, Thu nhập cổ phiếu, Chỉ số tăng trưởng GDP, Chỉ số nhà ở, Sản lượng tiêu thụ thép có quan hệ đồng biến 12 với giá cổ phiếu Còn nhân tố số giá tiêu dùng có tác động nghịch biến đến giá cổ phiếu Phần phân tích liệu thống kê dựa vào kiểm định nghiệm đơn vị kiểm tra đa công tuyến Sau tiến hành kiểm tra tương quan thành phần kiểm định BreuschGodfrey, kiểm tra phương sai thay đổi kiểm định White Sử dụng mô hình Fisher để tiến hành đánh giá phù hợp mô hình dùng kiểm định Wald để xác định biến độc lập Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, Tỷ lệ cổ tức, Thu nhập cổ phiếu, Chỉ số tăng trưởng GDP, Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số nhà ở, Sản lượng tiêu thụ thép đưa vào mô hình có nghĩa hay không Cuối cùng, phân tích hồi quy phương pháp bình phương nhỏ (OLS) với biến phụ thuộc giá cổ phiếu biến độc lập biến xác định sau phân tích nhân tố 13 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 3.1.1 Số lượng công ty niêm yết Hiện nay, ngành thép có khoảng 08 công ty niêm yết sàn HOSE Nhưng có 05 công ty niêm yết từ năm 2009 đến nay, cổ phiếu HMC, HSG, SMC, VIS, HLA Bảng 3.1: Danh sách công ty ngành thép niêm yết STT sàn HOSE đề tài nghiên cứu MÃ CỔ PHIẾU TÊN CÔNG TY HMC Công ty cổ phần Kim khí Hồ Chí Minh HSG Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen SMC Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC VIS Công ty cổ phần Thép Việt Ý HLA Công ty cổ phần Hữu Liên Á Âu 3.1.2 Tình hình biến động giá cổ phiếu ngành thép 3.2 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TỪ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.2.1 Kết nghiên cứu Giá cổ phiếu 05 doanh nghiệp lấy giá đóng cửa công bố trang thông tin sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Dựa vào giá cổ phiếu đóng cửa điều chỉnh hàng ngày DN khoảng thời gian từ 1/2009 đến 12/2014, tiến hành tính giá trung bình quý tỷ lệ tăng trưởng giá cổ phiếu theo quý Các nhân tố ảnh hưởng thu thập tính toán phần xử lý liệu, sau sử dụng phần mềm Eviews 6.0 để phân tích tương quan hồi quy, xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố a Kiểm định tính dừng 14 Để tránh mối liên hệ không xác thực, phải thực hồi quy kiểm tra biến có tính dừng hay không Đề tài sử dụng kiểm định Dickey Fuller để kiểm tra tính dừng biến: Bảng 3.2: Bảng kết kiểm định tính dừng Tên biến Prob Kết luận GIACP 0.0178 Chuỗi dừng VCSH 0.0039 Chuỗi dừng EPS 0.0016 Chuỗi dừng COTUC 0.0007 Chuỗi dừng GDP 0.0413 Chuỗi dừng CPI 0.0127 Chuỗi dừng BDS 0.0006 Chuỗi dừng (Nguồn: Tổng hợp từ Eviews) Từ bảng số liệu ta thấy tất biến mô hình chuỗi thời gian dừng Như vậy, phương thức kiểm định giả thiết thông thường dựa t, F, kiểm định bình phương tương tự trở nên đáng tin cậy b Kiểm tra đa cộng tuyến Bảng 3.3: Ma trận hệ số tương quan GIACP GIACP 1.000000 VCSH EPS 0.197100 1.000000 0.173993 -0.470067 1.000000 COTUC 0.399531 GDP 0.488107 CPI BDS VCSH EPS COTUC GDP CPI BDS SANLG 0.350219 0.031838 1.000000 0.004211 0.129646 0.038139 1.000000 -0.351094 0.246951 -0.114980 -0.219468 0.003276 1.000000 0.370374 -0.115453 0.395796 0.203654 0.045947 -0.417472 1.000000 SANLG 0.124980 -0.005050 0.151326 -0.332119 0.068293 -0.015886 0.098624 1.000000 (Nguồn: Tổng hợp từ Eviews) Xét tương quan biến phụ thuộc biến độc lập, biến có quan hệ với giá cổ phiếu chặt chẽ biến tỷ lệ tăng trưởng 15 GDP (GIACP, GDP= 0.488) Các biến lại vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cổ tức, số nhà ở, sản lượng tiêu thụ thép có tương quan thấp với giá cổ phiếu ngành thép Như vậy, tượng đa cộng tuyến xảy mô hình 3.2.2 Ước lượng mô hình kiểm tra giả thiết a Kiểm tra tự tương quan Hiện tượng tự tương quan tượng dễ gặp phải tập số liệu sử dụng dạng số liệu theo thời gian Đề tài nghiên cứu sử dụng thống kê Breush-Godfrey (BG) để kiểm tra mô hình có xảy tượng hay không Sử dụng công cụ kiểm định Breush-Godfrey (BG) Eviews ta có: Giá trị Pro Chi-Square(1) = 0.1329 > α = 0.05, ta chấp nhận giả thiết H0: tự tương quan b Kiểm định phương sai sai số thay đổi Đề tài sử dụng kiểm định White để phát hiện tượng phương sai sai số thay đổi Kết kiểm định White cho thấy giá trị P-value 0.4311 > α = 0.05 Như ta kết luận phương sai sai số thay đổi mô hình Tuy nhiên, giá trị chưa phải giá trị cao để thuyết phục việc thừa nhận giả thiết phương sai đồng Vì mẫu quan sát mẫu nhỏ Đây hạn chế đề tài c Kiểm định phù hợp mô hình Để biết mô hình giải thích hay % biến động biến phụ thuộc, người ta sử dụng kiểm định Fisher để kiểm định phù hợp mô hình Khi kiểm định phù hợp mô hình, ta áp dụng phương pháp giá trị tới hạn hay mức ý nghĩa để định Nếu F0 > Fα p-value < α mô hình phù hợp 16 Với mức ý nghĩa α = 10%, ta có P-value = 0.0693 < 0.1 Như ta kết luận mô hình mô hình phù hợp d Kiểm định ý nghĩa phần biến Kiểm định Wald cho biết giá trị p-value thống kê F nhỏ mức ý nghĩa α cho trước biến có ý nghĩa mô hình ngược lại Bảng 3.4: Bảng kết kiểm định Wald cho biến VCSH Prob EPS Prob COTUC Prob GDP Prob CPI Prob BDS Prob SANLG Prob RSquared Mô hình 0.031053 (0.3018) 0.012443 (0.6234) 0.289812 (0.2766) 0.992829 (0.0171)** -1.325237 (0.1835) 0.276261 (0.4604) 0.021451 (0.4665) 0.558109 Mô hình 0.037288 (0.1930) 0.016948 (0.1930) 0.204180 (0.3814) 1.007514 (0.0140)** -1.429708 (0.1428) 0.292408 (0.4276) Mô hình 0.040742 (0.1475) 0.024774 (0.2653) 0.212344 (0.3575) 1.003611 (0.0131)** -1.735368 (0.0540)*** Mô hình 0.053042 (0.0359)** 0.029853 (0.1676) Mô hình 0.037424 (0.0952)*** 1.005299 (0.0123)** -2.012702 (0.0193)** 1.083056 (0.0081)* -2.011621 (0.0218)** 0.542737 0.524970 0.501436 0.447415 Ghi chú: *, **, *** mức ý nghĩa 1%, 5% 10% (Nguồn: Tổng hợp từ Eviews) Từ kết quả, ta kết luận, có nhân tố: Vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ tăng trưởng GDP số giá tiêu dùng có p-value nhỏ 10%, điều có nghĩa biến nhân tố có ý nghĩa mô hình 17 e Kiểm định biến bị bỏ sót Đề tài sử dụng công cụ Omited Variables – Likelihood Ratio để phát biến cần thiết mô hình bị bỏ sót sau ước lượng mô hình phụ thuộc giá cổ phiếu với ba biến: Vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ tăng trưởng GDP số giá tiêu dùng Bảng 3.5: Bảng kết kiểm định biến bị bỏ sót Nhân tố Prob (α=0.05) Kết luận EPS 0.1676 Biến không bị bỏ sót COTUC BDS Biến không bị bỏ sót Biến không bị bỏ sót 0.2226 0.1817 Biến không bị bỏ sót (Nguồn: Tổng hợp từ Eviews) Ta thấy Prob(F-Statistic) biến lại lớn α = 0.05 nên mô hình gồm nhân tố: Vốn chủ sở hữu, Tỷ lệ tăng trưởng GDP số giá tiêu dùng không bị bỏ sót biến 3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU THÉP Như vậy, mô hình hồi quy thể ảnh hưởng nhân tố đến giá chứng khoán ngành thép xây dựng sau: Y = β0 + β1VCSH + β2GDP + β3CPI + ε Từ mô hình trên, ta có kết thực nghiệm sau: Bảng 3.6: Bảng kết mô hình hồi quy SANLG 0.6151 VCSH β1 GDP Độ lệch β2 chuẩn 0.037424 0.021365 CPI Độ lệch β3 chuẩn 1.083056 0.368729 Độ lệch chuẩn -2.011621 0.808306 (Nguồn: Tổng hợp từ Eviews) Từ kết nghiên cứu thực nghiệm ta thấy ý nghĩa tham số ước lượng sau: 18 - Với điều kiện tỷ lệ tăng trưởng GDP số giá tiêu dùng không đổi, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngành thép tăng (giảm) 1% giá cổ phiếu ngành thép tăng (giảm) 0.037424% - Với điều kiện vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngành thép số giá tiêu dùng không đổi, tỷ lệ tăng trưởng GDP tăng (giảm) 1% giá cổ phiếu ngành thép tăng (giảm) 1.083056% - Với điều kiện vốn chủ sở hữu doanh nghiệp ngành thép, tỷ lệ tăng trưởng GDP không đổi, số giá tiêu dùng tăng (giảm) 1% giá cổ phiếu ngành thép giảm (tăng) 2.011621% KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương giới thiệu kết nghiên cứu có từ việc xử lý phân tích số liệu thu thập Trước tiên, liệu sàn lọc, làm mã hóa trước cho tiến hành xử lý cho kết thông kê suy diễn Phần mô tả mẫu giúp có nhìn tổng quát mẫu nghiên cứu theo: vốn chủ sở hữu, tỷ lệ cổ tức, thu nhập cổ phiếu, số tăng trưởng GDP, số giá tiêu dùng, số nhà ở, sản lượng tiêu thụ thép Dựa vào kiểm định Wald giúp ta khẳng định ba bảy nhân tố ban đầu có tác động đến giá chứng khoán ngành thép Đó vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, số tăng trưởng GDP, số giá tiêu dùng Cuối cùng, phân tích hồi quy tuyến tính tiến hành với phương pháp bình phương bé thông thường OLS giúp ta có phương trình hồi quy tuyến tính cường độ ảnh hưởng nhân tố giá cổ phiếu 19 CHƯƠNG BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết nghiên cứu ta thấy giá cổ phiếu doanh nghiệp ngành thép niêm yết sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh bị tác động ba nhân tố vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng gdp, số giá tiêu dùng Trong nhân tố nêu trên, kết phân tích hồi quy cho thấy nhân tố có cường độ ảnh hưởng mạnh đến giá cổ phiếu ngành thép số giá tiêu dùng Bên cạnh ảnh hưởng nhân tố vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng gdp biến động chiều với giá cổ phiếu ngành thép, số giá tiêu dùng có tác động nghịch chiều 4.2 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 4.2.1 Khuyến nghị nhà đầu tư Thứ nhất, giá cổ phiếu ngành thép chịu ảnh hưởng nhân tố vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng gdp, số giá tiêu dùng Do định đầu tư, nhà đầu tư cần trọng đến thay đổi yếu tố Trong giai đoạn lạm phát cao biến động thất thường, nhà đầu tư cần phải thận trọng định đầu tư tránh đầu tư vào cổ phiếu có hệ số beta nhân tố lạm phát cao Ngoài ra, nhà đầu tư nên xem xét tình hình hoạt động doanh nghiệp định đầu tư có số doanh nghiệp chịu tác động môi trường bên 20 Thứ hai, cổ phiếu ngành thép chịu tác động nghịch từ nhân tố số giá tiêu dùng, nhà đầu tư nên đầu tư vào loại cổ phiếu kinh tế có số giá tiêu dùng gia tăng Thứ ba, nhà đầu tư nên quan tâm đến thông tin mở rộng hay thu hẹp quy mô doanh nghiệp ngành, giá cổ phiếu ngành thép có xu hướng gia tăng doanh nghiệp ngành gia tăng vốn chủ sở hữu Thứ tư, đầu tư, nhà đầu tư cần xem xét đến tình hình kinh tế nước, nên đầu tư tỷ lệ tăng trưởng gdp có xu hướng gia tăng 4.2.2 Khuyến nghị phủ Kết phân tích cho thấy số giá tiêu dùng cpi có tác động đến số giá chứng khoán Khi số giá tiêu dùng tăng, giá chứng khoán giảm Chính vậy, để số chứng khoán ổn định phát triển cần phải trì mức số giá tiêu dùng ổn định mức vừa phải Đứng góc độ quản lý vĩ mô bình ổn thị trường chứng khoán, nhà nước cần trọng đến bình ổn số giá tiêu dùng vừa để tạo điều kiện cho kinh tế phát triển ổn định, vừa tạo điều kiện cho phát triển thị trường chứng khoán, kênh thu hút vốn quan trọng doanh nghiệp Chính phủ cần phải thực sách thắt chặt tiền tệ, giải pháp nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng Vì tăng trưởng tín dụng cao tức lượng tiền lưu thông cao điều nguyên nhân làm cho lạm phát tăng Nên phát có nguy tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước nên đưa sách kinh tế kịp thời để điều chỉnh phải cân đối tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng GDP 21 Bên cạnh đó, phủ cần có giải pháp cụ thể, giúp doanh nghiệp chuẩn bị nâng cao tính cạnh tranh môi trường kinh doanh ngày cởi mở tiệm cận với chuẩn mực quốc tế Mặc dù bước cải cách doanh nghiệp nhà nước thực từ nhiều năm, tốc độ chậm hiệu thấp Vì thế, chương trình thoái vốn đầu tư ngành, cổ phần hóa doanh nghiệp cần phải Chính phủ đạo thực nhanh mạnh năm 2015 Cùng với đó, giải hiệu vấn đề nợ xấu, hoàn thành việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, khơi thông dòng vốn tín dụng cho doanh nghiệp Ngoài ra, giá cổ phiếu bị tác động nhân tố tỷ lệ tăng trưởng gdp, gdp tăng ảnh hưởng làm cho giá cổ phiếu tăng Do đó, Nhà nước cần phát triển nhiều công ty sản xuất công nghiệp nước, công ty sản xuất ngành hàng xuất công ty sản xuất mặt hàng thay hàng nhập Ủy ban chứng khoán cần nâng cao chất lượng thông tin công bố, minh bạch hóa thông tin chứng khoán việc làm nhằm tạo dựng lòng tin nhà đầu tư, kéo nhà đầu tư đến với TTCK, tăng lượng cầu cho TTCK Ủy ban chứng khoán cần phải có chế tài đủ mạnh buộc công ty tham gia TTCK phải công khai, minh bạch hoá báo cáo tài nhằm cung cấp cho nhà đầu tư thông tin khách quan, phản ánh trung thực giá trị doanh nghiệp giá trị cổ phiếu thị trường Phổ cập kiến thức chứng khoán làm cho công chúng đầu tư, doanh nghiệp hiểu nội dung TTCK, nghiệp vụ liên quan, chí cần trang bị kiến thức đầu tư, rủi ro biện pháp phòng ngừa khả phân tích dự báo tình hình biến động TTCK 22 4.3 ĐÓNG GÓP CHÍNH CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu hệ thống hóa số vấn đề giá cổ phiếu, nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu mô hình nghiên cứu giá cổ phiếu Đề tài nghiên cứu nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngành thép doanh nghiệp niêm yết sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đề tài phân tích nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu ngành thép niêm yết sàn HOSE mô hình thực nghiệm, dựa vào số giá tiêu dùng, tỷ lệ tăng trưởng GDP, vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Về mặt thực tiễn, đề tài đánh giá mức độ tác động nhân tố đến giá cổ phiếu ngành thép, sau đưa số kiến nghị, giải pháp cần thiết để nhà đầu tư tham khảo đưa đầu tư xác nhất, giúp phủ ủy ban chứng khoán có số lựa chọn giúp thị trường chứng khoán khởi sắc 4.4 NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO Đề tài nghiên cứu nhân tố, nên nhiều nhân tố kinh tế khác cần nghiên cứu để thấy rõ tầm ảnh hưởng kinh tế đến số giá chứng khoán mức độ Do thời gian nghiên cứu ngắn nhân tố thống kê số liệu theo quý nên có số quan sát Mặt khác, cổ phiếu niêm yết sàn HOSE nên số lượng cổ phiếu thực cổ phiếu công ty thuộc ngành thép bị hạn chế thời gian nên đề tài phân tích số liệu giai đoạn từ tháng 01 năm 2009 đến tháng 12 năm 2014, nên đề tài mang ý nghĩa ví dụ minh họa cho mô hình nghiên cứu Đây hạn chế nghiên cứu điều mở hướng hoàn thiện 23 cho nghiên cứu tiếp theo, tương lai tác giả chọn giai đoạn dài để phân tích xác xu hướng dài hạn biến đến số giá cổ phiếu, mở rộng phạm vi nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành nghề khác Số liệu thực nghiệm tính toán từ báo cáo tài kiểm toán doanh nghiệp thực tế tính xác tuyệt đối Điều dẫn đến sai lệch việc xây dựng kiểm định mô hình hồi quy nghiên cứu tác động nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành thép Nghiên cứu kế thừa từ nghiên cứu khác phương pháp nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng Tuy nhiên hạn chế kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu điều kiện thu thập liệu, việc sai sót bỏ qua nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu điều không tránh khỏi KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ chương kết nghiên cứu có được, chương đề xuất kiến nghị với nhà đầu tư, với phủ nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngành thép nhằm phần làm nhà đầu tư đưa định xác, kịp thời, góp phần gia tăng lợi nhuận cho cổ đông; giúp Chính phủ Ủy ban chứng khoán có số gợi ý giúp cho thị trường chứng khoán kinh doanh khởi sắc phù hợp với tình hình cụ thể kinh tế Tiếp theo, tác giả nêu đóng góp đề tài nghiên cứu nhận thức rõ mặt hạn chế luận văn; cuối cùng, đề tài nêu hướng nghiên cứu giúp hoàn thiện hơn, mở rộng đề tài nghiên cứu tương lai 24 KẾT LUẬN Nghiên cứu phân tích ảnh hưởng nhân tố: Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, Thu nhập cổ phiếu, Tỷ lệ chi trả cổ tức, Tổng sản phẩm nội địa, Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá nhà ở, Sản lượng tiêu thụ thép nước đến giá cổ phiếu công ty ngành Thép niêm yết Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh mô hình hồi quy Kết nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có ba nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu công ty ngành thép, là: nhân tố vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng GDP số giá tiêu dùng CPI Trong đó, ảnh hưởng nhân tố vốn chủ sở hữu, tỷ lệ tăng trưởng GDP biến động chiều với giá cổ phiếu ngành thép, số giá tiêu dùng có tác động nghịch chiều Cuối cùng, tác giả kiến nghị số giải pháp giúp nhà đầu tư phủ có định phù hợp thị trường chứng khoán, đồng thời nêu hạn chế mở hướng nghiên cứu [...]... đề cơ bản về giá cổ phiếu, các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và các mô hình nghiên cứu về giá cổ phiếu Đề tài nghiên cứu các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu ngành thép các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh đề tài phân tích được các nhân tố ảnh hưởng tới giá cổ phiếu ngành thép được niêm yết trên sàn HOSE bằng mô hình thực nghiệm, dựa vào chỉ số giá tiêu dùng,... sự ảnh hưởng của các nhân tố: Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, Thu nhập trên mỗi cổ phiếu, Tỷ lệ chi trả cổ tức, Tổng sản phẩm nội địa, Chỉ số giá tiêu dùng, Chỉ số giá nhà ở, Sản lượng tiêu thụ thép trong nước đến giá cổ phiếu của các công ty ngành Thép niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh bằng mô hình hồi quy Kết quả nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có ba nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ. .. MÃ CỔ PHIẾU TÊN CÔNG TY HMC Công ty cổ phần Kim khí Hồ Chí Minh HSG Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen SMC Công ty cổ phần đầu tư thương mại SMC VIS Công ty cổ phần Thép Việt Ý HLA Công ty cổ phần Hữu Liên Á Âu 3.1.2 Tình hình biến động giá cổ phiếu ngành thép 3.2 KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG TỪ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3.2.1 Kết quả nghiên cứu Giá cổ phiếu của 05 doanh nghiệp được lấy là giá đóng cửa được công bố trên. .. độc lập là các biến được xác định sau khi phân tích nhân tố 13 CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG GIÁ CỔ PHIẾU NGÀNH THÉP 3.1.1 Số lượng công ty niêm yết Hiện nay, ngành thép có khoảng 08 công ty niêm yết trên sàn HOSE Nhưng chỉ có 05 công ty niêm yết từ năm 2009 đến nay, đó là các cổ phiếu HMC, HSG, SMC, VIS, HLA Bảng 3.1: Danh sách 5 công ty ngành thép niêm yết trên STT 1 2 3 4 5... hình hồi quy tổng thể có dạng: Trong đó: X1, X2,…, Xn: Biến độc lập của mô hình Y: Biến phụ thuộc : Hệ số tự do Các tham số chưa biết của mô hình Sai số của mô hình 2.4 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU Bước 1: Lựa chọn các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu các công ty ngành Thép niêm yết trên Sở GDCK TP HCM Đề tài chọn 7 nhân tố để phân tích sự ảnh hưởng của chúng đến giá cổ phiếu, đó là: Vốn chủ sở hữu của doanh... có được phương trình hồi quy tuyến tính cũng như cường độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với giá cổ phiếu 19 CHƯƠNG 4 BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Kết quả nghiên cứu ta thấy được giá cổ phiếu các doanh nghiệp ngành thép niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp Hồ Chí Minh bị tác động bởi ba nhân tố là vốn chủ sở hữu, và tỷ lệ tăng trưởng gdp, chỉ số giá. .. nghiên cứu 7 nhân tố, nên còn rất nhiều nhân tố kinh tế khác cần nghiên cứu để thấy rõ tầm ảnh hưởng của nền kinh tế đến chỉ số giá chứng khoán ở mức độ nào Do thời gian nghiên cứu ngắn và các nhân tố được thống kê số liệu theo quý nên có ít số quan sát Mặt khác, các cổ phiếu được niêm yết trên sàn HOSE còn mới nên số lượng cổ phiếu được thực hiện trong bài là 5 cổ phiếu của 5 công ty thuộc ngành thép và... tin của sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh Dựa vào giá cổ phiếu đóng cửa điều chỉnh hàng ngày của các DN này trong khoảng thời gian từ 1/2009 đến 12/2014, tiến hành tính giá trung bình quý và tỷ lệ tăng trưởng giá cổ phiếu theo quý Các nhân tố ảnh hưởng được thu thập và tính toán như ở phần xử lý dữ liệu, sau đó sử dụng phần mềm Eviews 6.0 để phân tích tương quan và hồi quy, xác định mức độ ảnh hưởng. .. nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu các ngành nghề khác Số liệu thực nghiệm được tính toán từ báo cáo tài chính kiểm toán của các doanh nghiệp nhưng trên thực tế vẫn không có tính chính xác tuyệt đối Điều này có thể dẫn đến sự sai lệch trong việc xây dựng và kiểm định mô hình hồi quy nghiên cứu tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngành thép Nghiên cứu được kế thừa từ các nghiên cứu khác... không bị bỏ sót biến 3.3 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU THÉP Như vậy, mô hình hồi quy thể hiện ảnh hưởng của các nhân tố đến giá chứng khoán ngành thép được xây dựng như sau: Y = β0 + β1VCSH + β2GDP + β3CPI + ε Từ mô hình trên, ta có kết quả thực nghiệm như sau: Bảng 3.6: Bảng kết quả mô hình hồi quy SANLG 0.6151 VCSH β1 GDP Độ lệch β2 chuẩn 0.037424
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NGÀNH THÉP ĐƯỢC NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan